Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření"

Transkript

1 Projektové řízení v ČR 2012 Zpráva o výsledcích šetření

2 ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ V ČR Jsme Vaším odborným partnerem v otázkách projektového řízení a certifikujeme projektové manažery dle mezinárodního standardu IPMA Kdo jsme Společnost pro projektové řízení o. s. (SPŘ) je zastřešující profesní organizací projektových manažerů všech uznávaných standardů a metodik v České republice. Je nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení. Co nabízíme Profesní komunitu projektových manažerů. Sdílení znalostí a zkušeností projektového řízení. Převod mezinárodních standardů, norem, metodik a know-how do národního prostředí. Poradenství a pomoc v oblasti projektového řízení v soukromém i veřejném sektoru. Standardy dobrého projektového řízení. Proč se stát členem SPŘ Certifikací dle standardu IPMA si ověříte své projektové kompetence a zvýšíte svou hodnotu na pracovním trhu. Akreditací si potvrdíte odbornou kvalitu vzdělávacích programů a zvýšíte tak jejich atraktivitu. Můžete rozvíjet své znalosti a zkušenosti v nejrůznějších otázkách projektového řízení. Získáte řadu kontaktů a vazeb s jinými projektovými manažery a společnostmi z oboru. Můžete se zapojit do některé ze specializovaných sekcí SPŘ: y Projekty ICT sekce zaměřená na řízení a zlepšování projektů v informatice. y Sekce Projektově orientované společnosti zabývá se problematikou multiprojektového řízení. y Young Project Management Group sekce pro spolupráci se skupinou mladých projektových manažerů. Je to skupina vysokoškolských studentů a mladých lidí, kteří mají chuť realizovat projekty a chtějí při tom využívat opravdu profesionální metody. y Sekce dotačních projektů a projektů ve veřejné správě zabývá se primárně metodikami a realizací projektů financovaných z dotací EU. y Výstavbová sekce zaměřená na řízení projektů ve stavebnictví. Můžete využít odbornou podporu a pomoc při nastavovování principů a pravidel realizace projektů jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru, například i v oblasti dotací EU. Navážete partnerství v posuzování kvality projektových záměrů a výkladu norem či metodik, které s projektovým řízením souvisí. Certifikace dle standardů IPMA SPŘ provádí prostřednictvím svého nezávislého Certifikačního orgánu certifikaci dle mezinárodního standardu IPMA (International Project Management Association). Certifikace je proces zaměřený na posouzení a ověření způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia. Způsobilost je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Význam certifikace Certifikační program je pobídkou pro projektové manažery, členy projektových nebo řídicích týmů, dále pro manažery řídící programy a portfolia k rozšíření a zdokonalení jejich znalostí, zkušeností a osobního přístupu. Napomáhá jejich dalšímu vzdělávání, zvyšování kvality řízení projektů, programů, portfolií a v neposlední řadě i k efektivnímu dosažení cílů projektů, programů a portfolií. Hlavní výhody certifikace Představuje mezinárodně uznávaný certifikát kvalifikace a způsobilosti manažerů působících v projektovém řízení. Je zárukou profesní kvalifikovanosti a způsobilosti zaměstnanců a pracovníků firem jako dodavatelů služeb v oblasti řízení projektů. Je garancí získání profesionálních služeb certifikovaného projektového manažera. Certifikační systém IPMA rozeznává 4 certifikační stupně A Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A, Certified Projects Director) Je schopen řídit významné portfolio nebo program s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji. B Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B, Certified Senior Project Manager) Je schopen komplexně řídit projekty. C Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C, Certified Project Manager) Je schopen řídit projekty s omezenou komplexností projektového řízení. D Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D, Certified Project Management Associate) Je schopen aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu. Podrobnější informace o přihláškách a přípravě na certifikaci najdete na webových stránkách Certifikačního orgánu SPŘ: Akreditace vzdělávacích programů pro přípravu na certifikaci IPMA SPŘ provádí vlastní akreditaci vzdělávacích programů. Je to proces zaměřený na posouzení náplně vzdělávacího kurzu v souladu s Národním standardem kompetencí projektového řízení. Jakýkoli vzdělávací subjekt má tedy možnost akreditovat svůj vzdělávací program a prokázat tak, že jeho kurz připravuje na certifikaci dle mezinárodního standardu IPMA. Akreditace se Vám vyplatí a zlepšuje kvalitu vzdělávacích programů Dostanete zpětnou vazbu o úspěšnosti Vašich kandidátů při certifikaci. Získáváte konkrétní zkušenosti z oblasti certifikace. Pravidelně jste informováni o novinkách v oblasti certifikace a akreditace.

3 Obsah Úvod 4 Klíčová zjištění 4 Jaké charakteristiky má typický respondent šetření? 5 Naplnění trojimperativu (cíl, rozpočet, harmonogram) 6 Naplnění cíle, nepřečerpání rozpočtu, dodržení harmonogramu projektu - běžná praxe nebo jen vize? 6 Proč jsou projekty neúspěšné? 7 A jaké je řešení? 7 Jak vypadá řízení projektu v české praxi? 8 Nástroje projektového řízení 9 Vliv souhrnného rozpočtu realizovaných projektů 10 Vliv počtu realizovaných projektů 10 Vliv certifikace 10 Osobní rozvoj pracovníků v projektovém řízení 12 Znalost projektového řízení v organizaci 13 Autorský tým 14 3

4 Úvod Šetření Projektové řízení v ČR 2012 realizovala Společnost pro projektové řízení, o.s., národní asociace projektových manažerů. Jeho cílem bylo zmapovat současný stav a úroveň projektového řízení v České republice. Šetření proběhlo v dubnu a květnu 2012 formou on-line dotazníků a zapojilo se do něj 178 respondentů z řad projektových manažerů, portfolio manažerů, manažerů programu, ale také členů projektových týmů. Společnost pro projektové řízení, o.s. bude toto šetření každoročně opakovat a hodnotit trendy v oboru. Klíčová zjištění Šetření prokázalo, že více než polovina dotázaných nevyhodnocuje dopady a přínosy svých projektů, třetina respondentů neví či neeviduje, zda jejich projekt přečerpal stanovený rozpočet, čtvrtina nemá informace o dodržení harmonogramu projektu. U všech svých projektů dosáhlo stanoveného cíle pouze 36 % oslovených, rozpočet dodržela necelá třetina a nesklouznout mimo harmonogram se podařilo pouze 17 % respondentů. Jako hlavní důvod neúspěchu projektů spatřují respondenti v nedostatku kvalifikovaných a efektivních lidských zdrojů, změnách v rámci realizace projektu, chybně nastavených či nedodržovaných procesech a v nedostatečné předprojektové fázi. Projektová kancelář se nachází pouze v 42 % organizací, obdobný je podíl organizací s jednotnou metodikou řízení projektů. Dotázaní využívají v nemalé míře služeb externích projektových manažerů i konzultací k nastavení projektového řízení v organizaci. Těchto služeb využilo 30 %, resp. 28 % respondentů. Nejvyužívanějším nástrojem projektového řízení je časové plánování s využitím harmonogramů a kritických cest. To je dáno mimo jiné značným rozšířením MS Project, který je pro tento typ plánování určen. Dalšími hojně využívanými nástroji jsou Work Breakdown Structure (WBS), finanční hodnocení projektů, formalizovaná analýza rizik a matice odpovědností. Certifikátem v oblasti projektového řízení je vybavena necelá polovina respondentů. Více než tři čtvrtiny z nich jsou držitelem certifikátu IPMA. Více než 80 % dotázaných dbá na svůj osobní rozvoj v oblasti projektového řízení a využívá k tomu jak odborné kurzy a konference, tak i odbornou literaturu včetně článků na internetu. 4

5 Jaké charakteristiky má typický respondent šetření? Reprezentativnost šetření je umožněna díky široké škále oborů a organizací, v nichž respondenti působí. Typického respondenta lze charakterizovat takto: byl zapojen do 4 0 projektů souhrnný rozpočet jeho projektů byl více než 51 mil. Kč v projektovém řízení se pohybuje 7 15 let pracuje na pozici projektového manažera v organizaci s více než 500 zaměstnanci není držitelem certifikátu v oblasti projektového řízení Dotazník byl tvořen 15 výzkumnými otázkami (a 8 identifikačními), přičemž dominovaly otázky uzavřené s možností výběru právě jedné z uvedených odpovědí. Hlavními tématy celého dotazníku byly zejména: zkušenosti respondentů s řízením projektů využívání nástrojů a metod projektového řízení certifikace a osobní rozvoj v oblasti projektového řízení Respondenti dle oboru, v němž působí (%) 33,6 % 8,6 % 6,3 % 7 % 8,6 % 7,8 % 2,3 % 6,3 % 4,7 % 2,3 % 1,6 % 0,8 % 0,8 % 7 % Informační technologie Vzdělávání Energetika Strojírenství Stavebnictví Veřejná správa a veřejné služby Bankovnictví a pojišťovnictví Poradenství Telekomunikace Média a zábava Doprava Obchod Neziskový sektor Jiný 5

6 Naplnění trojimperativu (cíl, rozpočet, harmonogram) Ačkoliv závěrečné vyhodnocení projektu je jeho nedílnou součástí, šetření ukázalo, že více než polovina respondentů nevyhodnocuje dopady a přínosy svých projektů. Rezervy jsou také ve sledování přečerpání rozpočtu, nedosažení cíle či překročení harmonogramu projektu. Čtvrtina respondentů uvedla, že neví nebo neeviduje, zda jejich projekt překročil stanovený harmonogram. V případě rozpočtů neměla tuto informaci dokonce třetina oslovených. Naplnění cíle, nepřečerpání rozpočtu, dodržení harmonogramu projektu běžná praxe nebo jen vize? Ukázalo se, že projektoví manažeři, kteří by 100% zvládli úspěšně ukončit všechny své projekty, nejsou příliš častým jevem. Z našeho šetření vyplývá, že u všech svých projektů dosáhlo stanoveného cíle pouze 36 % oslovených, rozpočet dodržela necelá třetina a nesklouznout mimo harmonogram se podařilo pouze 17 % respondentů. Neméně zajímavým zjištěním je fakt, že úspěšnost projektů neroste s délkou praxe respondenta a nesouvisí ani s tím, zda je oslovený nositelem certifikátu v oblasti projektového řízení. Šetření však ukázalo, že zkušenější manažeři řídí náročnější projekty s vyššími rozpočty oproti svým méně zkušeným kolegům. S rostoucím souhrnným rozpočtem projektů je patrný nárůst projektů s dodrženým harmonogramem, úspěšnost z hlediska dodržení cíle či nepřečerpání rozpočtu však zůstává shodná bez ohledu na výši rozpočtu. Nejúspěšnějšími respondenty jsou ti, kteří jsou zapojeni do max. 3 projektů. 50 % z nich naplnilo cíle všech svých projektů, 40 % nepřekročilo ani jeden rozpočet a 20 % dodrželo harmonogram všech svých projektů. Podíl projektů, u nichž nebylo dosaženo cíle, byl přečerpán rozpočet či překročen harmonogram 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % % % % 1 25 % 0 % 0 % Nedosažen Přečerpán Překročen cíl rozpočet harmonogram 6

7 Proč jsou projekty neúspěšné? Všechno je o lidech. Neúspěšnost projektů souvisí především s kvalitou lidských zdrojů. Změny v projektu, chybné nebo nedostatečné stanovení cíle projektu také způsobují problémy a mohou být důvodem neúspěchu. Každý respondent uvedl alespoň jeden problém spojený s lidskými zdroji, který brání úspěšné realizaci projektů. Konkrétně byly zmiňovány tyto problémy v oblasti lidských zdrojů: nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů v projektovém týmu (včetně pozice projektového manažera) přílišná vytíženost členů projektového týmu nezastupitelnost významná fluktuace pracovníků Dalšími významnými problémy byly: změny v průběhu realizace projektu např. změny zadání, priorit, neschopnost řešit změny procesy především nedodržování stanovených procesů či chybně nastavené procesy chybně stanovený cíl projektu nejasné zadání, nereálné cíle nedostatečná předprojektová fáze žádná či nedostatečná studie proveditelnosti, nedostatečné zmapování prostředí před zahájením projektu komunikace nedostatečná komunikace v rámci projektového týmu i navenek Celkem bylo na tuto otevřenou otázku zaznamenáno 445 odpovědí, které byly následně generalizovány a tříděny do dílčích skupin. Otevřená otázka byla zvolena záměrně tak, aby respondenti nebyli ve výčtu svých problémů ovlivněni nabízenými možnostmi. A jaké je řešení? Zvýšené úspěšnosti realizovaných projektů lze samozřejmě dosáhnout prostřednictvím kvalitnějšího a efektivnějšího projektového týmu. Realizace tohoto plánu není však vždy možná. I z tohoto důvodu bylo druhou nejčastěji zmiňovanou skutečností, která by přispěla ke zvýšení úspěšnosti projektu, komunikace nastavení pravidel komunikace a jejich dodržování. Řešením by také bylo využívání metod projektového řízení a formalizace a optimalizace procesů. Respondenti si uvědomují, že nástroje pro lepší realizaci projektu mají k dispozici, nicméně v praxi nejsou dostatečně využívané či dodržované, což má na projekt zřetelné dopady. Obdobné hodnocení si vysloužila také přípravná fáze projektu. Ačkoliv si jsou respondenti vědomi dopadů této fáze projektu na jeho úspěšné ukončení, není předprojektové fázi věnována dostatečná pozornost. To se následně projevuje velkým počtem změn v rámci projektu, potřebou kvalitnější komunikace apod. 7

8 Jak vypadá řízení projektu v české praxi? Projektové kanceláře a jednotné metodiky řízení projektů využívá téměř polovina organizací, které pracují s projekty. Zároveň také platí, že externí projektové manažery či konzultanty využívá třetina organizací. Z našeho šetření vyplynulo, že naprostá většina respondentů je zapojena do více než jednoho projektu (pouze 30 % dotázaných uvedlo, že pracuje pouze na 1 3 projektech). Jednotnou metodikou řízení, příp. projektovou kanceláří však disponuje pouze 42 % organizací, v nichž respondenti pracují. Přítomnost projektové kanceláře v organizaci také nutně neznamená využívání jednotné metodiky, ta je standardem v 74 % organizací s projektovou kanceláří. Naopak, pokud se projektová kancelář v organizaci nenachází, je metodika řízení projektů sjednocena pouze u třetiny organizací. V důsledku 75% shody výskytu projektové kanceláře a jednotné metodiky řízení projektů, jsou shodné také podmínky, za nichž vznikají. Oba faktory jsou častější v organizacích, v nichž je respondent zapojen do více projektů s vyšším souhrnným rozpočtem. Využívání jednotné metodiky roste s délkou praxe dotázaného. Služby externích poradců či konzultace s odborníky využívali respondenti poměrně málo. Konzultace k nastavení projektového řízení v organizaci využilo 30 % respondentů, služeb externího projektového manažera 28 % dotázaných. Jedná se převážně o větší organizace s více než 100 zaměstnanci. Takovéto organizace využívají služeb externích projektových manažerů v třetině případů. Naproti tomu mikropodniky tuto službu využily jen v 10 % případů. Zavedené projektové kanceláře vs. využívání jednotné metodiky (% dle projektové kanceláře) Využívaná jednotná metodika řízení projektů Bez využití jednotné metodiky Zavedená projektová kancelář 74,0 23,0 Bez projektové kanceláře 33,3 66,7 Využívání externích projektových manažerů a konzultací k nastavení projektového řízení v organizaci (%) 80 % 60 % 40 % Ano Ne 20 % 0 % Externí projektový manažer Konzultace v oblasti nastavení projektového řízení v organizaci 8

9 Nástroje projektového řízení Využívání nástrojů projektového řízení se výrazně liší v závislosti na počtu projektů realizovaných respondentem, délce jeho praxe či na jeho certifikaci. Nástrojem, který je respondenty využíván nejvíce ve dvou třetinách, je časové plánování s využitím harmonogramů a kritických cest. Využívání tohoto nástroje je velmi často spojeno také s využitím PC softwaru, např. MS Project. Software specializovaný na projektové řízení využívá 62 % dotázaných, přičemž s MS Project pracuje 83 % z nich. Ostatní softwarové nástroje mají zastoupení pouze minimální. Obdobně hojně využívanými nástroji (tj % oslovených) jsou WBS (Work Breakdown Structure), finanční hodnocení projektů, formalizovaná analýza rizik a matice odpovědností. Naopak téměř neznámými nástroji jsou agilní metody a sledování projektu s využitím dosažené hodnoty (EVM), které zná 43 %, resp. 17 % dotázaných. Využívání nástrojů projektového řízení v praxi Trojimperativ projektu Logický rámec Předprojektové studie s formalizovanou strukturou Využil/a Nevyužil/a, ale znám Neznám Finanční hodnocení projektů WBS (Work Breakdown Structure) Formalizovaný komunikační plán projektu Matice odpovědností Časové plánování s využíváním harmonogramů Plánování podle kritického řetězu Sledování projektu s využitím dosažené hodnoty Formalizovaná analýza rizik Agilní metody Lessons learned 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 9

10 Vliv souhrnného rozpočtu realizovaných projektů Zatímco s růstem počtu realizovaných projektů stoupá využitelnost velké části nástrojů projektového řízení, v případě souhrnné výše rozpočtu realizovaných projektů byl tento trend zachycen pouze v případě sledování projektu za využití dosažené hodnoty (Earned Value Management). V tomto případě byl nárůst z 0 % v případě souhrnného rozpočtu do 1 mil. Kč na více než 25 % v případě rozpočtu nad 51 mil. Kč. Opačný trend byl prokázán v případě využití logického rámce. Zatímco v případě realizovaných projektů s celkovým rozpočtem do 1 mil. Kč je logický rámec využíván 60 % respondentů, u projektů se souhrnným rozpočtem nad 51 mil. Kč jej využívá pouze třetina dotázaných. Vliv počtu realizovaných projektů Šetření prokázalo, že vybrané nástroje jsou využívány až s určitým minimálním počtem projektů realizovaných respondenty. Nárůst využívání s počtem realizovaných projektů nastal v následujících případech: předprojektové studie (nárůst z 42% využívání v případě 1 3 realizovaných projektů na 81% v případě více než 20 projektů realizovaných respondentem v roce 2011) plánování dle kritického řetězu (nárůst z 7% využívání na 39%) sledování projektu s využitím dosažené hodnoty (nárůst z 13% na 46% využívání) analýza rizik (nárůst z 51% na 87% využívání) Vliv certifikace Vliv certifikace je na využívání nástrojů projektového řízení zásadní. Certifikovaní respondenti využívají uvedené nástroje zhruba o 5 35 % více než jejich necertifikovaní kolegové. Jedinou výjimkou jsou Lessons learned. Jejich odlišné postavení však pramení právě z podstaty tohoto nástroje, tj. poučení se pro následující projekty, a je tedy častější v případě necertifikovaných respondentů, kteří mají nižší znalost ostatních nástrojů. 10

11 Využívání nástrojů projektového řízení dle certifikace (%) Trojimperativ projektu Logický rámec Předprojektové studie s formalizovanou strukturou Finanční hodnocení projektů WBS (Work Breakdown Structure) Formalizovaný komunikační plán projektu Matice odpovědností Časové plánování s využívaním harmonogramů Plánování podle kritického řetězu Sledování projektu s využitím dosažené hodnoty Formalizovaná analýza rizik Agilní metody Lessons Learned 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Necertifikovaný Certifikovaný 11

12 Osobní rozvoj a certifikace jsou přínosem pro praxi Téměř polovina respondentů je držitelem certifikátu v projektovém řízení a dbá na svůj osobní rozvoj v této oblasti. Více než tři čtvrtiny držitelů certifikace v projektovém řízení prošly certifikací IPMA, necelá třetina respondentů má certifikát PRINCE 2. Zhruba 15 % certifikovaných má více než jeden certifikát v projektovém řízení. Podíl držitelů certifikátů se zvyšuje s počtem projektů, do nichž je respondent zapojen (až 80 %) a také s délkou praxe v projektovém řízení. Dle 82 % respondentů (bez ohledu zda jsou či nejsou certifikováni) je certifikace pro praxi v projektovém řízení přínosem. Polovina dotázaných je o přínosu přesvědčena, druhá zastává pozitivní názor, avšak s menším důrazem. Podíl respondentů, kteří vidí certifikaci jako přínosnou, klesá s množstvím projektů, do nichž je dotázaný zapojen a s délkou jeho praxe. Má certifikace přínos pro kvalitu řízení projektů? 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím Respondenti zapojení do dotazníkového šetření dbají na svůj profesní rozvoj. Více než 80 % dotázaných se účastnilo odborných kurzů a konferencí, studovalo odbornou literaturu či články na internetu. Pětina dotázaných prohlubovala své znalosti prostřednictvím stáží a praxí, třetina využila koučing a mentoring. Formy osobního rozvoje jsou shodné bez ohledu na počet realizovaných projektů, souhrnný rozpočet projektů či délku praxe respondenta. 12

13 Formy osobního rozvoje respondentů 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Účast na kurzech, školeních Studium odborné literatury Studium odborních článků na internetu Účast na konferenciách, odborních setkáních a akcích Stáže, praxe Koučing, mentoring Znalost projektového řízení v organizaci Znalost projektového řízení je dle respondentů na velmi dobré úrovni, zejména v případě samotných projektových manažerů a projektových kanceláří. Členové projektových týmů a liniový management se naopak umístil na druhém konci žebříčku. Jejich znalost byla ohodnocena stupněm dobrá. Kladného hodnocení se dostávalo vrcholovému managementu především od respondentů zapojených do více projektů s rozsáhlejšími rozpočty a také od dotázaných s delší praxí. S rostoucím počtem projektů, na nichž respondent participoval, se také zlepšovalo hodnocení projektové kanceláře a projektových manažerů, a to až o 1 stupeň. Průměrná známka hodnocení znalosti projektového řízení Vrcholový management Liniový management Projektová kancelář Projektový manažery Členové projektových týmů 13

14 Autorský tým Hlavní autor: Jiří Krátký Tel.: Jiří Krátký je členem výboru Společnosti pro projektové řízení, o.s. od roku 2007 a je zodpovědný za ekonomiku a hospodaření. Ve své profesní praxi se specializuje na ekonomické hodnocení projektů a vzdělávání projektových manažerů. Je autorem publikací o společenské návratnosti investice (SROI) a spoluautorem knihy Projektový management podle IPMA. Autorský tým: Markéta Arazimová Tomáš Havlík Petr Krucký Libor Olbrich Petra Vondráčková Poděkování za cenné komentáře si zaslouží: Jan Doležal Zuzana Ježková Jana Košťálová Michael Motal Jaromír Pitaš Renáta Václavková Žaneta Reková 14

15 Akce SPŘ SPŘ pravidelně pořádá akce pro své členy i širokou veřejnost nebo akce odborně garantuje. Mezi hlavní patří: Soutěž Projektový manažer roku v říjnu 2012 proběhne první ročník. Posláním soutěže je hodnotit nejvýznamnější a nejúspěšnější projektové manažery a projekty realizované napříč odvětvími v České republice a ve světě. Konference projektový management každý rok v dubnu probíhá ve Zlíně na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně tradiční Konference projektový management. Dny sekcí každoroční dvoudenní diskusní workshop věnovaný některému z aktuálních témat projektového řízení. Buďte s námi vždy o krok napřed před Vaší konkurencí. Společnost pro projektové řízení o. s. Zemědělská 5, Brno Tel.: /

16 Společnost pro projektové řízení, o. s. je zastřešující profesní organizací projektových manažerů v České republice. Jsme nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím projektů v České republice, a to nezávisle na existenci odlišných standardů a metodik. Nabízíme Certifikaci projektových manažerů dle mezinárodního standardu International Project Management Association (IPMA). Tato certifikace je nástrojem pro ověření profesní způsobilosti projektových manažerů a je k dispozici v českém i anglickém jazyce. Vydáváme a rozvíjíme Národní standard kompetencí projektového řízení podle IPMA (CzNCB) jako základ pro to, co má znát projektový manažer na různých stupních seniority. Tento standard také uvádí, jaké nástroje a techniky jsou pro oblast projektového řízení vhodné, a která literatura je kvalitní. Standard rovněž obsahuje i kvalitní mezinárodní slovník pojmů v oblasti projektového řízení. Partnerství v oblasti vývoje, lokalizace a výkladu norem, které projektové řízení řeší nebo s ním bezprostředně souvisejí (např. ISO 21500), a to na národní i mezinárodní úrovni. Partnerství v oblasti nastavování principů a pravidel pro realizaci projektů, a to jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru. Partnerství v oblasti posuzování kvality projektových záměrů realizovaných z veřejných i soukromých prostředků. Odbornou podporu pro nakladatelství při recenzích a jazykových překladech odborné literatury v oblasti projektového řízení. Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů nabízíme i školení, odborné konzultace a poradenství v oblasti projektového řízení. Kontakty: Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská Brno Tel.: , Prezident společnosti: Michael Motal Viceprezident společnosti: Jaromír Pitaš Asistentka společnosti: Veronika Musilová Asistentka společnosti: Lucie Navrátilová

Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření

Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření Projektové řízení v ČR 2012 Zpráva o výsledcích šetření Obsah Úvod 3 Klíčová zjištění 3 Jaké charakteristiky má typický respondent šetření? 4 Naplnění trojimperativu (cíl, rozpočet, harmonogram) 5 Naplnění

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Standardy projektového řízení a certifikace

Standardy projektového řízení a certifikace Projektové řízení (BI-PRR) Standardy projektového řízení a certifikace Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Více

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE I N F O R M A C E O V Ě Ř E N Í P R O F E S N Í K V A L I F I K A C E O D 1. 1. 2 0 1 4 Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a validačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Projektové řízení (BI-PRR) Úvod do projektového řízení Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Certifikace konzultantů projektového řízení

Certifikace konzultantů projektového řízení Prezentuje: Josef Hajkr, PM Consultancy First Assessor a projektový manažer projektu. Zavedení produktu a jeho pilotní ověření je dnešním dnem ukončeno O co jde? V praxi to znamená, že i konzultanti v

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Tel.: +420 225 335 967 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627 166 Mobil: +420 777 791 878

Tel.: +420 225 335 967 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627 166 Mobil: +420 777 791 878 Ernst & Young Karlovo nám. 10 120 00 Praha 2 www.ey.com/cz Tisková zpráva Lenka Čermáková Roman Pavlík Ernst & Young Fleishman Hillard Tel.: +420 225 335 967 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě A O D 1. 1. 2 0 1 6 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Přítomni: viz. příloha, VH SPŘ byla zahájena s počtem 24 přítomných členů. Celkový počet přítomných hlasů 37. Způsob svolání: Valná hromada SPŘ byla svolána na základě usnesení Valné hromady ze dne 16.

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Ing. Lubomír KEIM, CSc.

Ing. Lubomír KEIM, CSc. Ing. Lubomír KEIM, CSc. Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. člen národní platformy SBToolCZ. Nezávislý certifikační NP SBToolCZ www.vups.cz 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH

KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH KA 12 Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH 12.1. Organizovat správu a obhospodařování lesního majetku, zejména státního tak, aby přispívala ke zvýšení zaměstnanosti z místních zdrojů, za

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU

ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, BRATISLAVA, N. O. ÚSTAV SV. JÁNA NEPOMUKA NEUMANNA, PŘÍBRAM ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ SESTER S REALIZACÍ KONCEPTU BAZÁLNÍ STIMULACE

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Nabídka pro partnery

Nabídka pro partnery Nabídka pro partnery V ý r o č n í c e n a BEST BOARD Nejlepší správní orgán & BEST BOARDMEMBER Nejlepší člen správního orgánu Czech Institute of Directors květen 2013 1. Úvod Institut členů správních

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

GRANT OFFICE Network Czech Republic. Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.

GRANT OFFICE Network Czech Republic. Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr. GRANT OFFICE Network Czech Republic Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 10:00 10:15 Zahájení 10:15 12:00 Prezentace projektů

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

INTERNÍ PROJEKT "DOTAŽENÍ CERTIFIKAČNÍHO PROCESU" (DCP)

INTERNÍ PROJEKT DOTAŽENÍ CERTIFIKAČNÍHO PROCESU (DCP) INTERNÍ PROJEKT "DOTAŽENÍ CERTIFIKAČNÍHO PROCESU" (DCP) Prezentace stavu projektu k termínu Valné hromady dne 3.prosince 2008 Kontext Od 1.5.2008 byl v ČR úspěšně ukončen projekt Implementace ICB v3.0

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020

Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020 Role Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci v programovém období 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Kateřina Gregorová Evaluace ve světle nových příležitostí,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více