Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření"

Transkript

1 Projektové řízení v ČR 2012 Zpráva o výsledcích šetření

2 ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ V ČR Jsme Vaším odborným partnerem v otázkách projektového řízení a certifikujeme projektové manažery dle mezinárodního standardu IPMA Kdo jsme Společnost pro projektové řízení o. s. (SPŘ) je zastřešující profesní organizací projektových manažerů všech uznávaných standardů a metodik v České republice. Je nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení. Co nabízíme Profesní komunitu projektových manažerů. Sdílení znalostí a zkušeností projektového řízení. Převod mezinárodních standardů, norem, metodik a know-how do národního prostředí. Poradenství a pomoc v oblasti projektového řízení v soukromém i veřejném sektoru. Standardy dobrého projektového řízení. Proč se stát členem SPŘ Certifikací dle standardu IPMA si ověříte své projektové kompetence a zvýšíte svou hodnotu na pracovním trhu. Akreditací si potvrdíte odbornou kvalitu vzdělávacích programů a zvýšíte tak jejich atraktivitu. Můžete rozvíjet své znalosti a zkušenosti v nejrůznějších otázkách projektového řízení. Získáte řadu kontaktů a vazeb s jinými projektovými manažery a společnostmi z oboru. Můžete se zapojit do některé ze specializovaných sekcí SPŘ: y Projekty ICT sekce zaměřená na řízení a zlepšování projektů v informatice. y Sekce Projektově orientované společnosti zabývá se problematikou multiprojektového řízení. y Young Project Management Group sekce pro spolupráci se skupinou mladých projektových manažerů. Je to skupina vysokoškolských studentů a mladých lidí, kteří mají chuť realizovat projekty a chtějí při tom využívat opravdu profesionální metody. y Sekce dotačních projektů a projektů ve veřejné správě zabývá se primárně metodikami a realizací projektů financovaných z dotací EU. y Výstavbová sekce zaměřená na řízení projektů ve stavebnictví. Můžete využít odbornou podporu a pomoc při nastavovování principů a pravidel realizace projektů jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru, například i v oblasti dotací EU. Navážete partnerství v posuzování kvality projektových záměrů a výkladu norem či metodik, které s projektovým řízením souvisí. Certifikace dle standardů IPMA SPŘ provádí prostřednictvím svého nezávislého Certifikačního orgánu certifikaci dle mezinárodního standardu IPMA (International Project Management Association). Certifikace je proces zaměřený na posouzení a ověření způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia. Způsobilost je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Význam certifikace Certifikační program je pobídkou pro projektové manažery, členy projektových nebo řídicích týmů, dále pro manažery řídící programy a portfolia k rozšíření a zdokonalení jejich znalostí, zkušeností a osobního přístupu. Napomáhá jejich dalšímu vzdělávání, zvyšování kvality řízení projektů, programů, portfolií a v neposlední řadě i k efektivnímu dosažení cílů projektů, programů a portfolií. Hlavní výhody certifikace Představuje mezinárodně uznávaný certifikát kvalifikace a způsobilosti manažerů působících v projektovém řízení. Je zárukou profesní kvalifikovanosti a způsobilosti zaměstnanců a pracovníků firem jako dodavatelů služeb v oblasti řízení projektů. Je garancí získání profesionálních služeb certifikovaného projektového manažera. Certifikační systém IPMA rozeznává 4 certifikační stupně A Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A, Certified Projects Director) Je schopen řídit významné portfolio nebo program s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji. B Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B, Certified Senior Project Manager) Je schopen komplexně řídit projekty. C Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C, Certified Project Manager) Je schopen řídit projekty s omezenou komplexností projektového řízení. D Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D, Certified Project Management Associate) Je schopen aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu. Podrobnější informace o přihláškách a přípravě na certifikaci najdete na webových stránkách Certifikačního orgánu SPŘ: Akreditace vzdělávacích programů pro přípravu na certifikaci IPMA SPŘ provádí vlastní akreditaci vzdělávacích programů. Je to proces zaměřený na posouzení náplně vzdělávacího kurzu v souladu s Národním standardem kompetencí projektového řízení. Jakýkoli vzdělávací subjekt má tedy možnost akreditovat svůj vzdělávací program a prokázat tak, že jeho kurz připravuje na certifikaci dle mezinárodního standardu IPMA. Akreditace se Vám vyplatí a zlepšuje kvalitu vzdělávacích programů Dostanete zpětnou vazbu o úspěšnosti Vašich kandidátů při certifikaci. Získáváte konkrétní zkušenosti z oblasti certifikace. Pravidelně jste informováni o novinkách v oblasti certifikace a akreditace.

3 Obsah Úvod 4 Klíčová zjištění 4 Jaké charakteristiky má typický respondent šetření? 5 Naplnění trojimperativu (cíl, rozpočet, harmonogram) 6 Naplnění cíle, nepřečerpání rozpočtu, dodržení harmonogramu projektu - běžná praxe nebo jen vize? 6 Proč jsou projekty neúspěšné? 7 A jaké je řešení? 7 Jak vypadá řízení projektu v české praxi? 8 Nástroje projektového řízení 9 Vliv souhrnného rozpočtu realizovaných projektů 10 Vliv počtu realizovaných projektů 10 Vliv certifikace 10 Osobní rozvoj pracovníků v projektovém řízení 12 Znalost projektového řízení v organizaci 13 Autorský tým 14 3

4 Úvod Šetření Projektové řízení v ČR 2012 realizovala Společnost pro projektové řízení, o.s., národní asociace projektových manažerů. Jeho cílem bylo zmapovat současný stav a úroveň projektového řízení v České republice. Šetření proběhlo v dubnu a květnu 2012 formou on-line dotazníků a zapojilo se do něj 178 respondentů z řad projektových manažerů, portfolio manažerů, manažerů programu, ale také členů projektových týmů. Společnost pro projektové řízení, o.s. bude toto šetření každoročně opakovat a hodnotit trendy v oboru. Klíčová zjištění Šetření prokázalo, že více než polovina dotázaných nevyhodnocuje dopady a přínosy svých projektů, třetina respondentů neví či neeviduje, zda jejich projekt přečerpal stanovený rozpočet, čtvrtina nemá informace o dodržení harmonogramu projektu. U všech svých projektů dosáhlo stanoveného cíle pouze 36 % oslovených, rozpočet dodržela necelá třetina a nesklouznout mimo harmonogram se podařilo pouze 17 % respondentů. Jako hlavní důvod neúspěchu projektů spatřují respondenti v nedostatku kvalifikovaných a efektivních lidských zdrojů, změnách v rámci realizace projektu, chybně nastavených či nedodržovaných procesech a v nedostatečné předprojektové fázi. Projektová kancelář se nachází pouze v 42 % organizací, obdobný je podíl organizací s jednotnou metodikou řízení projektů. Dotázaní využívají v nemalé míře služeb externích projektových manažerů i konzultací k nastavení projektového řízení v organizaci. Těchto služeb využilo 30 %, resp. 28 % respondentů. Nejvyužívanějším nástrojem projektového řízení je časové plánování s využitím harmonogramů a kritických cest. To je dáno mimo jiné značným rozšířením MS Project, který je pro tento typ plánování určen. Dalšími hojně využívanými nástroji jsou Work Breakdown Structure (WBS), finanční hodnocení projektů, formalizovaná analýza rizik a matice odpovědností. Certifikátem v oblasti projektového řízení je vybavena necelá polovina respondentů. Více než tři čtvrtiny z nich jsou držitelem certifikátu IPMA. Více než 80 % dotázaných dbá na svůj osobní rozvoj v oblasti projektového řízení a využívá k tomu jak odborné kurzy a konference, tak i odbornou literaturu včetně článků na internetu. 4

5 Jaké charakteristiky má typický respondent šetření? Reprezentativnost šetření je umožněna díky široké škále oborů a organizací, v nichž respondenti působí. Typického respondenta lze charakterizovat takto: byl zapojen do 4 0 projektů souhrnný rozpočet jeho projektů byl více než 51 mil. Kč v projektovém řízení se pohybuje 7 15 let pracuje na pozici projektového manažera v organizaci s více než 500 zaměstnanci není držitelem certifikátu v oblasti projektového řízení Dotazník byl tvořen 15 výzkumnými otázkami (a 8 identifikačními), přičemž dominovaly otázky uzavřené s možností výběru právě jedné z uvedených odpovědí. Hlavními tématy celého dotazníku byly zejména: zkušenosti respondentů s řízením projektů využívání nástrojů a metod projektového řízení certifikace a osobní rozvoj v oblasti projektového řízení Respondenti dle oboru, v němž působí (%) 33,6 % 8,6 % 6,3 % 7 % 8,6 % 7,8 % 2,3 % 6,3 % 4,7 % 2,3 % 1,6 % 0,8 % 0,8 % 7 % Informační technologie Vzdělávání Energetika Strojírenství Stavebnictví Veřejná správa a veřejné služby Bankovnictví a pojišťovnictví Poradenství Telekomunikace Média a zábava Doprava Obchod Neziskový sektor Jiný 5

6 Naplnění trojimperativu (cíl, rozpočet, harmonogram) Ačkoliv závěrečné vyhodnocení projektu je jeho nedílnou součástí, šetření ukázalo, že více než polovina respondentů nevyhodnocuje dopady a přínosy svých projektů. Rezervy jsou také ve sledování přečerpání rozpočtu, nedosažení cíle či překročení harmonogramu projektu. Čtvrtina respondentů uvedla, že neví nebo neeviduje, zda jejich projekt překročil stanovený harmonogram. V případě rozpočtů neměla tuto informaci dokonce třetina oslovených. Naplnění cíle, nepřečerpání rozpočtu, dodržení harmonogramu projektu běžná praxe nebo jen vize? Ukázalo se, že projektoví manažeři, kteří by 100% zvládli úspěšně ukončit všechny své projekty, nejsou příliš častým jevem. Z našeho šetření vyplývá, že u všech svých projektů dosáhlo stanoveného cíle pouze 36 % oslovených, rozpočet dodržela necelá třetina a nesklouznout mimo harmonogram se podařilo pouze 17 % respondentů. Neméně zajímavým zjištěním je fakt, že úspěšnost projektů neroste s délkou praxe respondenta a nesouvisí ani s tím, zda je oslovený nositelem certifikátu v oblasti projektového řízení. Šetření však ukázalo, že zkušenější manažeři řídí náročnější projekty s vyššími rozpočty oproti svým méně zkušeným kolegům. S rostoucím souhrnným rozpočtem projektů je patrný nárůst projektů s dodrženým harmonogramem, úspěšnost z hlediska dodržení cíle či nepřečerpání rozpočtu však zůstává shodná bez ohledu na výši rozpočtu. Nejúspěšnějšími respondenty jsou ti, kteří jsou zapojeni do max. 3 projektů. 50 % z nich naplnilo cíle všech svých projektů, 40 % nepřekročilo ani jeden rozpočet a 20 % dodrželo harmonogram všech svých projektů. Podíl projektů, u nichž nebylo dosaženo cíle, byl přečerpán rozpočet či překročen harmonogram 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % % % % 1 25 % 0 % 0 % Nedosažen Přečerpán Překročen cíl rozpočet harmonogram 6

7 Proč jsou projekty neúspěšné? Všechno je o lidech. Neúspěšnost projektů souvisí především s kvalitou lidských zdrojů. Změny v projektu, chybné nebo nedostatečné stanovení cíle projektu také způsobují problémy a mohou být důvodem neúspěchu. Každý respondent uvedl alespoň jeden problém spojený s lidskými zdroji, který brání úspěšné realizaci projektů. Konkrétně byly zmiňovány tyto problémy v oblasti lidských zdrojů: nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů v projektovém týmu (včetně pozice projektového manažera) přílišná vytíženost členů projektového týmu nezastupitelnost významná fluktuace pracovníků Dalšími významnými problémy byly: změny v průběhu realizace projektu např. změny zadání, priorit, neschopnost řešit změny procesy především nedodržování stanovených procesů či chybně nastavené procesy chybně stanovený cíl projektu nejasné zadání, nereálné cíle nedostatečná předprojektová fáze žádná či nedostatečná studie proveditelnosti, nedostatečné zmapování prostředí před zahájením projektu komunikace nedostatečná komunikace v rámci projektového týmu i navenek Celkem bylo na tuto otevřenou otázku zaznamenáno 445 odpovědí, které byly následně generalizovány a tříděny do dílčích skupin. Otevřená otázka byla zvolena záměrně tak, aby respondenti nebyli ve výčtu svých problémů ovlivněni nabízenými možnostmi. A jaké je řešení? Zvýšené úspěšnosti realizovaných projektů lze samozřejmě dosáhnout prostřednictvím kvalitnějšího a efektivnějšího projektového týmu. Realizace tohoto plánu není však vždy možná. I z tohoto důvodu bylo druhou nejčastěji zmiňovanou skutečností, která by přispěla ke zvýšení úspěšnosti projektu, komunikace nastavení pravidel komunikace a jejich dodržování. Řešením by také bylo využívání metod projektového řízení a formalizace a optimalizace procesů. Respondenti si uvědomují, že nástroje pro lepší realizaci projektu mají k dispozici, nicméně v praxi nejsou dostatečně využívané či dodržované, což má na projekt zřetelné dopady. Obdobné hodnocení si vysloužila také přípravná fáze projektu. Ačkoliv si jsou respondenti vědomi dopadů této fáze projektu na jeho úspěšné ukončení, není předprojektové fázi věnována dostatečná pozornost. To se následně projevuje velkým počtem změn v rámci projektu, potřebou kvalitnější komunikace apod. 7

8 Jak vypadá řízení projektu v české praxi? Projektové kanceláře a jednotné metodiky řízení projektů využívá téměř polovina organizací, které pracují s projekty. Zároveň také platí, že externí projektové manažery či konzultanty využívá třetina organizací. Z našeho šetření vyplynulo, že naprostá většina respondentů je zapojena do více než jednoho projektu (pouze 30 % dotázaných uvedlo, že pracuje pouze na 1 3 projektech). Jednotnou metodikou řízení, příp. projektovou kanceláří však disponuje pouze 42 % organizací, v nichž respondenti pracují. Přítomnost projektové kanceláře v organizaci také nutně neznamená využívání jednotné metodiky, ta je standardem v 74 % organizací s projektovou kanceláří. Naopak, pokud se projektová kancelář v organizaci nenachází, je metodika řízení projektů sjednocena pouze u třetiny organizací. V důsledku 75% shody výskytu projektové kanceláře a jednotné metodiky řízení projektů, jsou shodné také podmínky, za nichž vznikají. Oba faktory jsou častější v organizacích, v nichž je respondent zapojen do více projektů s vyšším souhrnným rozpočtem. Využívání jednotné metodiky roste s délkou praxe dotázaného. Služby externích poradců či konzultace s odborníky využívali respondenti poměrně málo. Konzultace k nastavení projektového řízení v organizaci využilo 30 % respondentů, služeb externího projektového manažera 28 % dotázaných. Jedná se převážně o větší organizace s více než 100 zaměstnanci. Takovéto organizace využívají služeb externích projektových manažerů v třetině případů. Naproti tomu mikropodniky tuto službu využily jen v 10 % případů. Zavedené projektové kanceláře vs. využívání jednotné metodiky (% dle projektové kanceláře) Využívaná jednotná metodika řízení projektů Bez využití jednotné metodiky Zavedená projektová kancelář 74,0 23,0 Bez projektové kanceláře 33,3 66,7 Využívání externích projektových manažerů a konzultací k nastavení projektového řízení v organizaci (%) 80 % 60 % 40 % Ano Ne 20 % 0 % Externí projektový manažer Konzultace v oblasti nastavení projektového řízení v organizaci 8

9 Nástroje projektového řízení Využívání nástrojů projektového řízení se výrazně liší v závislosti na počtu projektů realizovaných respondentem, délce jeho praxe či na jeho certifikaci. Nástrojem, který je respondenty využíván nejvíce ve dvou třetinách, je časové plánování s využitím harmonogramů a kritických cest. Využívání tohoto nástroje je velmi často spojeno také s využitím PC softwaru, např. MS Project. Software specializovaný na projektové řízení využívá 62 % dotázaných, přičemž s MS Project pracuje 83 % z nich. Ostatní softwarové nástroje mají zastoupení pouze minimální. Obdobně hojně využívanými nástroji (tj % oslovených) jsou WBS (Work Breakdown Structure), finanční hodnocení projektů, formalizovaná analýza rizik a matice odpovědností. Naopak téměř neznámými nástroji jsou agilní metody a sledování projektu s využitím dosažené hodnoty (EVM), které zná 43 %, resp. 17 % dotázaných. Využívání nástrojů projektového řízení v praxi Trojimperativ projektu Logický rámec Předprojektové studie s formalizovanou strukturou Využil/a Nevyužil/a, ale znám Neznám Finanční hodnocení projektů WBS (Work Breakdown Structure) Formalizovaný komunikační plán projektu Matice odpovědností Časové plánování s využíváním harmonogramů Plánování podle kritického řetězu Sledování projektu s využitím dosažené hodnoty Formalizovaná analýza rizik Agilní metody Lessons learned 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 9

10 Vliv souhrnného rozpočtu realizovaných projektů Zatímco s růstem počtu realizovaných projektů stoupá využitelnost velké části nástrojů projektového řízení, v případě souhrnné výše rozpočtu realizovaných projektů byl tento trend zachycen pouze v případě sledování projektu za využití dosažené hodnoty (Earned Value Management). V tomto případě byl nárůst z 0 % v případě souhrnného rozpočtu do 1 mil. Kč na více než 25 % v případě rozpočtu nad 51 mil. Kč. Opačný trend byl prokázán v případě využití logického rámce. Zatímco v případě realizovaných projektů s celkovým rozpočtem do 1 mil. Kč je logický rámec využíván 60 % respondentů, u projektů se souhrnným rozpočtem nad 51 mil. Kč jej využívá pouze třetina dotázaných. Vliv počtu realizovaných projektů Šetření prokázalo, že vybrané nástroje jsou využívány až s určitým minimálním počtem projektů realizovaných respondenty. Nárůst využívání s počtem realizovaných projektů nastal v následujících případech: předprojektové studie (nárůst z 42% využívání v případě 1 3 realizovaných projektů na 81% v případě více než 20 projektů realizovaných respondentem v roce 2011) plánování dle kritického řetězu (nárůst z 7% využívání na 39%) sledování projektu s využitím dosažené hodnoty (nárůst z 13% na 46% využívání) analýza rizik (nárůst z 51% na 87% využívání) Vliv certifikace Vliv certifikace je na využívání nástrojů projektového řízení zásadní. Certifikovaní respondenti využívají uvedené nástroje zhruba o 5 35 % více než jejich necertifikovaní kolegové. Jedinou výjimkou jsou Lessons learned. Jejich odlišné postavení však pramení právě z podstaty tohoto nástroje, tj. poučení se pro následující projekty, a je tedy častější v případě necertifikovaných respondentů, kteří mají nižší znalost ostatních nástrojů. 10

11 Využívání nástrojů projektového řízení dle certifikace (%) Trojimperativ projektu Logický rámec Předprojektové studie s formalizovanou strukturou Finanční hodnocení projektů WBS (Work Breakdown Structure) Formalizovaný komunikační plán projektu Matice odpovědností Časové plánování s využívaním harmonogramů Plánování podle kritického řetězu Sledování projektu s využitím dosažené hodnoty Formalizovaná analýza rizik Agilní metody Lessons Learned 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Necertifikovaný Certifikovaný 11

12 Osobní rozvoj a certifikace jsou přínosem pro praxi Téměř polovina respondentů je držitelem certifikátu v projektovém řízení a dbá na svůj osobní rozvoj v této oblasti. Více než tři čtvrtiny držitelů certifikace v projektovém řízení prošly certifikací IPMA, necelá třetina respondentů má certifikát PRINCE 2. Zhruba 15 % certifikovaných má více než jeden certifikát v projektovém řízení. Podíl držitelů certifikátů se zvyšuje s počtem projektů, do nichž je respondent zapojen (až 80 %) a také s délkou praxe v projektovém řízení. Dle 82 % respondentů (bez ohledu zda jsou či nejsou certifikováni) je certifikace pro praxi v projektovém řízení přínosem. Polovina dotázaných je o přínosu přesvědčena, druhá zastává pozitivní názor, avšak s menším důrazem. Podíl respondentů, kteří vidí certifikaci jako přínosnou, klesá s množstvím projektů, do nichž je dotázaný zapojen a s délkou jeho praxe. Má certifikace přínos pro kvalitu řízení projektů? 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím Respondenti zapojení do dotazníkového šetření dbají na svůj profesní rozvoj. Více než 80 % dotázaných se účastnilo odborných kurzů a konferencí, studovalo odbornou literaturu či články na internetu. Pětina dotázaných prohlubovala své znalosti prostřednictvím stáží a praxí, třetina využila koučing a mentoring. Formy osobního rozvoje jsou shodné bez ohledu na počet realizovaných projektů, souhrnný rozpočet projektů či délku praxe respondenta. 12

13 Formy osobního rozvoje respondentů 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Účast na kurzech, školeních Studium odborné literatury Studium odborních článků na internetu Účast na konferenciách, odborních setkáních a akcích Stáže, praxe Koučing, mentoring Znalost projektového řízení v organizaci Znalost projektového řízení je dle respondentů na velmi dobré úrovni, zejména v případě samotných projektových manažerů a projektových kanceláří. Členové projektových týmů a liniový management se naopak umístil na druhém konci žebříčku. Jejich znalost byla ohodnocena stupněm dobrá. Kladného hodnocení se dostávalo vrcholovému managementu především od respondentů zapojených do více projektů s rozsáhlejšími rozpočty a také od dotázaných s delší praxí. S rostoucím počtem projektů, na nichž respondent participoval, se také zlepšovalo hodnocení projektové kanceláře a projektových manažerů, a to až o 1 stupeň. Průměrná známka hodnocení znalosti projektového řízení Vrcholový management Liniový management Projektová kancelář Projektový manažery Členové projektových týmů 13

14 Autorský tým Hlavní autor: Jiří Krátký Tel.: Jiří Krátký je členem výboru Společnosti pro projektové řízení, o.s. od roku 2007 a je zodpovědný za ekonomiku a hospodaření. Ve své profesní praxi se specializuje na ekonomické hodnocení projektů a vzdělávání projektových manažerů. Je autorem publikací o společenské návratnosti investice (SROI) a spoluautorem knihy Projektový management podle IPMA. Autorský tým: Markéta Arazimová Tomáš Havlík Petr Krucký Libor Olbrich Petra Vondráčková Poděkování za cenné komentáře si zaslouží: Jan Doležal Zuzana Ježková Jana Košťálová Michael Motal Jaromír Pitaš Renáta Václavková Žaneta Reková 14

15 Akce SPŘ SPŘ pravidelně pořádá akce pro své členy i širokou veřejnost nebo akce odborně garantuje. Mezi hlavní patří: Soutěž Projektový manažer roku v říjnu 2012 proběhne první ročník. Posláním soutěže je hodnotit nejvýznamnější a nejúspěšnější projektové manažery a projekty realizované napříč odvětvími v České republice a ve světě. Konference projektový management každý rok v dubnu probíhá ve Zlíně na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně tradiční Konference projektový management. Dny sekcí každoroční dvoudenní diskusní workshop věnovaný některému z aktuálních témat projektového řízení. Buďte s námi vždy o krok napřed před Vaší konkurencí. Společnost pro projektové řízení o. s. Zemědělská 5, Brno Tel.: /

16 Společnost pro projektové řízení, o. s. je zastřešující profesní organizací projektových manažerů v České republice. Jsme nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím projektů v České republice, a to nezávisle na existenci odlišných standardů a metodik. Nabízíme Certifikaci projektových manažerů dle mezinárodního standardu International Project Management Association (IPMA). Tato certifikace je nástrojem pro ověření profesní způsobilosti projektových manažerů a je k dispozici v českém i anglickém jazyce. Vydáváme a rozvíjíme Národní standard kompetencí projektového řízení podle IPMA (CzNCB) jako základ pro to, co má znát projektový manažer na různých stupních seniority. Tento standard také uvádí, jaké nástroje a techniky jsou pro oblast projektového řízení vhodné, a která literatura je kvalitní. Standard rovněž obsahuje i kvalitní mezinárodní slovník pojmů v oblasti projektového řízení. Partnerství v oblasti vývoje, lokalizace a výkladu norem, které projektové řízení řeší nebo s ním bezprostředně souvisejí (např. ISO 21500), a to na národní i mezinárodní úrovni. Partnerství v oblasti nastavování principů a pravidel pro realizaci projektů, a to jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru. Partnerství v oblasti posuzování kvality projektových záměrů realizovaných z veřejných i soukromých prostředků. Odbornou podporu pro nakladatelství při recenzích a jazykových překladech odborné literatury v oblasti projektového řízení. Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů nabízíme i školení, odborné konzultace a poradenství v oblasti projektového řízení. Kontakty: Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská Brno Tel.: , Prezident společnosti: Michael Motal Viceprezident společnosti: Jaromír Pitaš Asistentka společnosti: Veronika Musilová Asistentka společnosti: Lucie Navrátilová

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Standardy projektového řízení a certifikace

Standardy projektového řízení a certifikace Projektové řízení (BI-PRR) Standardy projektového řízení a certifikace Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Projektové řízení (BI-PRR) Úvod do projektového řízení Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec ZADÁVACÍ PODMÍNKY Nabídková cena v Kč bez DPH (max. 20.600.000,- Kč bez DPH) Cena za body 1. - 6. kap. 2.2.

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Řízení projektů v praxi

Řízení projektů v praxi Řízení projektů v praxi Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA (IPMA CPM) SHINE Consulting s.r.o. haj@shine.cz Abstrakt V rámci tohoto přízpěvku se soustředím na zdánlivě samozřejmé věci, které by z manažerského

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů

Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů Jaroslav Svoboda, Jiří Skalický Abstrakt: Příspěvek se týká nového studijního oboru Systémy projektového řízení na Fakultě ekonomické Západočeské

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Ing.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH VZDĚLÁVAC VACÍ POTŘEBY V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH CH Shrnutí výsledků z výzkumu realizovaného v rámci r aktivity číslo 7 projektu Rozvoj a další vzdělávání lektorů,, konzultantů pro neziskové

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33093 Název projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě D O D 1. 1. 2 0 1 5 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Typy organizačních struktur projektu. v kontextu trvalé organizace. Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně

Typy organizačních struktur projektu. v kontextu trvalé organizace. Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Typy organizačních struktur projektu v kontextu trvalé organizace Ústav marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně Organizační struktura projektu je vždycky dočasná má vyhraněně problémovou orientaci vždy

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita 2: Trvalé uchování digitálních dokumentů

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita 2: Trvalé uchování digitálních dokumentů Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita 2: Trvalé uchování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita 2: Trvalé uchování 1. Vytvořit národní koncepci dlouhodobé ochrany digitálních

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně

TISKOVÁ ZPRÁVA Průzkum asociace facility manažerů: Ministerstva mohou dosáhnout až stamilionových úspor, s penězi nakládají nehospodárně International Facility Management Association Česká pobočka Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 korespondenční adresa: U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 e-mail: administrativa@ifma.cz http://www.ifma.cz IČO:

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Teorie versus realita při řízení projektů

Teorie versus realita při řízení projektů Teorie versus realita při řízení projektů Monika Pidrmanová 16.11.2011 NORMY PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments) = je univerzální metodologie založená na popisu procesu efektivního řízení projektu.

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více