Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření"

Transkript

1 Projektové řízení v ČR 2012 Zpráva o výsledcích šetření

2 ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ V ČR Jsme Vaším odborným partnerem v otázkách projektového řízení a certifikujeme projektové manažery dle mezinárodního standardu IPMA Kdo jsme Společnost pro projektové řízení o. s. (SPŘ) je zastřešující profesní organizací projektových manažerů všech uznávaných standardů a metodik v České republice. Je nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení. Co nabízíme Profesní komunitu projektových manažerů. Sdílení znalostí a zkušeností projektového řízení. Převod mezinárodních standardů, norem, metodik a know-how do národního prostředí. Poradenství a pomoc v oblasti projektového řízení v soukromém i veřejném sektoru. Standardy dobrého projektového řízení. Proč se stát členem SPŘ Certifikací dle standardu IPMA si ověříte své projektové kompetence a zvýšíte svou hodnotu na pracovním trhu. Akreditací si potvrdíte odbornou kvalitu vzdělávacích programů a zvýšíte tak jejich atraktivitu. Můžete rozvíjet své znalosti a zkušenosti v nejrůznějších otázkách projektového řízení. Získáte řadu kontaktů a vazeb s jinými projektovými manažery a společnostmi z oboru. Můžete se zapojit do některé ze specializovaných sekcí SPŘ: y Projekty ICT sekce zaměřená na řízení a zlepšování projektů v informatice. y Sekce Projektově orientované společnosti zabývá se problematikou multiprojektového řízení. y Young Project Management Group sekce pro spolupráci se skupinou mladých projektových manažerů. Je to skupina vysokoškolských studentů a mladých lidí, kteří mají chuť realizovat projekty a chtějí při tom využívat opravdu profesionální metody. y Sekce dotačních projektů a projektů ve veřejné správě zabývá se primárně metodikami a realizací projektů financovaných z dotací EU. y Výstavbová sekce zaměřená na řízení projektů ve stavebnictví. Můžete využít odbornou podporu a pomoc při nastavovování principů a pravidel realizace projektů jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru, například i v oblasti dotací EU. Navážete partnerství v posuzování kvality projektových záměrů a výkladu norem či metodik, které s projektovým řízením souvisí. Certifikace dle standardů IPMA SPŘ provádí prostřednictvím svého nezávislého Certifikačního orgánu certifikaci dle mezinárodního standardu IPMA (International Project Management Association). Certifikace je proces zaměřený na posouzení a ověření způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia. Způsobilost je schopnost osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu. Význam certifikace Certifikační program je pobídkou pro projektové manažery, členy projektových nebo řídicích týmů, dále pro manažery řídící programy a portfolia k rozšíření a zdokonalení jejich znalostí, zkušeností a osobního přístupu. Napomáhá jejich dalšímu vzdělávání, zvyšování kvality řízení projektů, programů, portfolií a v neposlední řadě i k efektivnímu dosažení cílů projektů, programů a portfolií. Hlavní výhody certifikace Představuje mezinárodně uznávaný certifikát kvalifikace a způsobilosti manažerů působících v projektovém řízení. Je zárukou profesní kvalifikovanosti a způsobilosti zaměstnanců a pracovníků firem jako dodavatelů služeb v oblasti řízení projektů. Je garancí získání profesionálních služeb certifikovaného projektového manažera. Certifikační systém IPMA rozeznává 4 certifikační stupně A Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A, Certified Projects Director) Je schopen řídit významné portfolio nebo program s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji. B Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B, Certified Senior Project Manager) Je schopen komplexně řídit projekty. C Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C, Certified Project Manager) Je schopen řídit projekty s omezenou komplexností projektového řízení. D Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D, Certified Project Management Associate) Je schopen aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu. Podrobnější informace o přihláškách a přípravě na certifikaci najdete na webových stránkách Certifikačního orgánu SPŘ: Akreditace vzdělávacích programů pro přípravu na certifikaci IPMA SPŘ provádí vlastní akreditaci vzdělávacích programů. Je to proces zaměřený na posouzení náplně vzdělávacího kurzu v souladu s Národním standardem kompetencí projektového řízení. Jakýkoli vzdělávací subjekt má tedy možnost akreditovat svůj vzdělávací program a prokázat tak, že jeho kurz připravuje na certifikaci dle mezinárodního standardu IPMA. Akreditace se Vám vyplatí a zlepšuje kvalitu vzdělávacích programů Dostanete zpětnou vazbu o úspěšnosti Vašich kandidátů při certifikaci. Získáváte konkrétní zkušenosti z oblasti certifikace. Pravidelně jste informováni o novinkách v oblasti certifikace a akreditace.

3 Obsah Úvod 4 Klíčová zjištění 4 Jaké charakteristiky má typický respondent šetření? 5 Naplnění trojimperativu (cíl, rozpočet, harmonogram) 6 Naplnění cíle, nepřečerpání rozpočtu, dodržení harmonogramu projektu - běžná praxe nebo jen vize? 6 Proč jsou projekty neúspěšné? 7 A jaké je řešení? 7 Jak vypadá řízení projektu v české praxi? 8 Nástroje projektového řízení 9 Vliv souhrnného rozpočtu realizovaných projektů 10 Vliv počtu realizovaných projektů 10 Vliv certifikace 10 Osobní rozvoj pracovníků v projektovém řízení 12 Znalost projektového řízení v organizaci 13 Autorský tým 14 3

4 Úvod Šetření Projektové řízení v ČR 2012 realizovala Společnost pro projektové řízení, o.s., národní asociace projektových manažerů. Jeho cílem bylo zmapovat současný stav a úroveň projektového řízení v České republice. Šetření proběhlo v dubnu a květnu 2012 formou on-line dotazníků a zapojilo se do něj 178 respondentů z řad projektových manažerů, portfolio manažerů, manažerů programu, ale také členů projektových týmů. Společnost pro projektové řízení, o.s. bude toto šetření každoročně opakovat a hodnotit trendy v oboru. Klíčová zjištění Šetření prokázalo, že více než polovina dotázaných nevyhodnocuje dopady a přínosy svých projektů, třetina respondentů neví či neeviduje, zda jejich projekt přečerpal stanovený rozpočet, čtvrtina nemá informace o dodržení harmonogramu projektu. U všech svých projektů dosáhlo stanoveného cíle pouze 36 % oslovených, rozpočet dodržela necelá třetina a nesklouznout mimo harmonogram se podařilo pouze 17 % respondentů. Jako hlavní důvod neúspěchu projektů spatřují respondenti v nedostatku kvalifikovaných a efektivních lidských zdrojů, změnách v rámci realizace projektu, chybně nastavených či nedodržovaných procesech a v nedostatečné předprojektové fázi. Projektová kancelář se nachází pouze v 42 % organizací, obdobný je podíl organizací s jednotnou metodikou řízení projektů. Dotázaní využívají v nemalé míře služeb externích projektových manažerů i konzultací k nastavení projektového řízení v organizaci. Těchto služeb využilo 30 %, resp. 28 % respondentů. Nejvyužívanějším nástrojem projektového řízení je časové plánování s využitím harmonogramů a kritických cest. To je dáno mimo jiné značným rozšířením MS Project, který je pro tento typ plánování určen. Dalšími hojně využívanými nástroji jsou Work Breakdown Structure (WBS), finanční hodnocení projektů, formalizovaná analýza rizik a matice odpovědností. Certifikátem v oblasti projektového řízení je vybavena necelá polovina respondentů. Více než tři čtvrtiny z nich jsou držitelem certifikátu IPMA. Více než 80 % dotázaných dbá na svůj osobní rozvoj v oblasti projektového řízení a využívá k tomu jak odborné kurzy a konference, tak i odbornou literaturu včetně článků na internetu. 4

5 Jaké charakteristiky má typický respondent šetření? Reprezentativnost šetření je umožněna díky široké škále oborů a organizací, v nichž respondenti působí. Typického respondenta lze charakterizovat takto: byl zapojen do 4 0 projektů souhrnný rozpočet jeho projektů byl více než 51 mil. Kč v projektovém řízení se pohybuje 7 15 let pracuje na pozici projektového manažera v organizaci s více než 500 zaměstnanci není držitelem certifikátu v oblasti projektového řízení Dotazník byl tvořen 15 výzkumnými otázkami (a 8 identifikačními), přičemž dominovaly otázky uzavřené s možností výběru právě jedné z uvedených odpovědí. Hlavními tématy celého dotazníku byly zejména: zkušenosti respondentů s řízením projektů využívání nástrojů a metod projektového řízení certifikace a osobní rozvoj v oblasti projektového řízení Respondenti dle oboru, v němž působí (%) 33,6 % 8,6 % 6,3 % 7 % 8,6 % 7,8 % 2,3 % 6,3 % 4,7 % 2,3 % 1,6 % 0,8 % 0,8 % 7 % Informační technologie Vzdělávání Energetika Strojírenství Stavebnictví Veřejná správa a veřejné služby Bankovnictví a pojišťovnictví Poradenství Telekomunikace Média a zábava Doprava Obchod Neziskový sektor Jiný 5

6 Naplnění trojimperativu (cíl, rozpočet, harmonogram) Ačkoliv závěrečné vyhodnocení projektu je jeho nedílnou součástí, šetření ukázalo, že více než polovina respondentů nevyhodnocuje dopady a přínosy svých projektů. Rezervy jsou také ve sledování přečerpání rozpočtu, nedosažení cíle či překročení harmonogramu projektu. Čtvrtina respondentů uvedla, že neví nebo neeviduje, zda jejich projekt překročil stanovený harmonogram. V případě rozpočtů neměla tuto informaci dokonce třetina oslovených. Naplnění cíle, nepřečerpání rozpočtu, dodržení harmonogramu projektu běžná praxe nebo jen vize? Ukázalo se, že projektoví manažeři, kteří by 100% zvládli úspěšně ukončit všechny své projekty, nejsou příliš častým jevem. Z našeho šetření vyplývá, že u všech svých projektů dosáhlo stanoveného cíle pouze 36 % oslovených, rozpočet dodržela necelá třetina a nesklouznout mimo harmonogram se podařilo pouze 17 % respondentů. Neméně zajímavým zjištěním je fakt, že úspěšnost projektů neroste s délkou praxe respondenta a nesouvisí ani s tím, zda je oslovený nositelem certifikátu v oblasti projektového řízení. Šetření však ukázalo, že zkušenější manažeři řídí náročnější projekty s vyššími rozpočty oproti svým méně zkušeným kolegům. S rostoucím souhrnným rozpočtem projektů je patrný nárůst projektů s dodrženým harmonogramem, úspěšnost z hlediska dodržení cíle či nepřečerpání rozpočtu však zůstává shodná bez ohledu na výši rozpočtu. Nejúspěšnějšími respondenty jsou ti, kteří jsou zapojeni do max. 3 projektů. 50 % z nich naplnilo cíle všech svých projektů, 40 % nepřekročilo ani jeden rozpočet a 20 % dodrželo harmonogram všech svých projektů. Podíl projektů, u nichž nebylo dosaženo cíle, byl přečerpán rozpočet či překročen harmonogram 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % % % % 1 25 % 0 % 0 % Nedosažen Přečerpán Překročen cíl rozpočet harmonogram 6

7 Proč jsou projekty neúspěšné? Všechno je o lidech. Neúspěšnost projektů souvisí především s kvalitou lidských zdrojů. Změny v projektu, chybné nebo nedostatečné stanovení cíle projektu také způsobují problémy a mohou být důvodem neúspěchu. Každý respondent uvedl alespoň jeden problém spojený s lidskými zdroji, který brání úspěšné realizaci projektů. Konkrétně byly zmiňovány tyto problémy v oblasti lidských zdrojů: nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů v projektovém týmu (včetně pozice projektového manažera) přílišná vytíženost členů projektového týmu nezastupitelnost významná fluktuace pracovníků Dalšími významnými problémy byly: změny v průběhu realizace projektu např. změny zadání, priorit, neschopnost řešit změny procesy především nedodržování stanovených procesů či chybně nastavené procesy chybně stanovený cíl projektu nejasné zadání, nereálné cíle nedostatečná předprojektová fáze žádná či nedostatečná studie proveditelnosti, nedostatečné zmapování prostředí před zahájením projektu komunikace nedostatečná komunikace v rámci projektového týmu i navenek Celkem bylo na tuto otevřenou otázku zaznamenáno 445 odpovědí, které byly následně generalizovány a tříděny do dílčích skupin. Otevřená otázka byla zvolena záměrně tak, aby respondenti nebyli ve výčtu svých problémů ovlivněni nabízenými možnostmi. A jaké je řešení? Zvýšené úspěšnosti realizovaných projektů lze samozřejmě dosáhnout prostřednictvím kvalitnějšího a efektivnějšího projektového týmu. Realizace tohoto plánu není však vždy možná. I z tohoto důvodu bylo druhou nejčastěji zmiňovanou skutečností, která by přispěla ke zvýšení úspěšnosti projektu, komunikace nastavení pravidel komunikace a jejich dodržování. Řešením by také bylo využívání metod projektového řízení a formalizace a optimalizace procesů. Respondenti si uvědomují, že nástroje pro lepší realizaci projektu mají k dispozici, nicméně v praxi nejsou dostatečně využívané či dodržované, což má na projekt zřetelné dopady. Obdobné hodnocení si vysloužila také přípravná fáze projektu. Ačkoliv si jsou respondenti vědomi dopadů této fáze projektu na jeho úspěšné ukončení, není předprojektové fázi věnována dostatečná pozornost. To se následně projevuje velkým počtem změn v rámci projektu, potřebou kvalitnější komunikace apod. 7

8 Jak vypadá řízení projektu v české praxi? Projektové kanceláře a jednotné metodiky řízení projektů využívá téměř polovina organizací, které pracují s projekty. Zároveň také platí, že externí projektové manažery či konzultanty využívá třetina organizací. Z našeho šetření vyplynulo, že naprostá většina respondentů je zapojena do více než jednoho projektu (pouze 30 % dotázaných uvedlo, že pracuje pouze na 1 3 projektech). Jednotnou metodikou řízení, příp. projektovou kanceláří však disponuje pouze 42 % organizací, v nichž respondenti pracují. Přítomnost projektové kanceláře v organizaci také nutně neznamená využívání jednotné metodiky, ta je standardem v 74 % organizací s projektovou kanceláří. Naopak, pokud se projektová kancelář v organizaci nenachází, je metodika řízení projektů sjednocena pouze u třetiny organizací. V důsledku 75% shody výskytu projektové kanceláře a jednotné metodiky řízení projektů, jsou shodné také podmínky, za nichž vznikají. Oba faktory jsou častější v organizacích, v nichž je respondent zapojen do více projektů s vyšším souhrnným rozpočtem. Využívání jednotné metodiky roste s délkou praxe dotázaného. Služby externích poradců či konzultace s odborníky využívali respondenti poměrně málo. Konzultace k nastavení projektového řízení v organizaci využilo 30 % respondentů, služeb externího projektového manažera 28 % dotázaných. Jedná se převážně o větší organizace s více než 100 zaměstnanci. Takovéto organizace využívají služeb externích projektových manažerů v třetině případů. Naproti tomu mikropodniky tuto službu využily jen v 10 % případů. Zavedené projektové kanceláře vs. využívání jednotné metodiky (% dle projektové kanceláře) Využívaná jednotná metodika řízení projektů Bez využití jednotné metodiky Zavedená projektová kancelář 74,0 23,0 Bez projektové kanceláře 33,3 66,7 Využívání externích projektových manažerů a konzultací k nastavení projektového řízení v organizaci (%) 80 % 60 % 40 % Ano Ne 20 % 0 % Externí projektový manažer Konzultace v oblasti nastavení projektového řízení v organizaci 8

9 Nástroje projektového řízení Využívání nástrojů projektového řízení se výrazně liší v závislosti na počtu projektů realizovaných respondentem, délce jeho praxe či na jeho certifikaci. Nástrojem, který je respondenty využíván nejvíce ve dvou třetinách, je časové plánování s využitím harmonogramů a kritických cest. Využívání tohoto nástroje je velmi často spojeno také s využitím PC softwaru, např. MS Project. Software specializovaný na projektové řízení využívá 62 % dotázaných, přičemž s MS Project pracuje 83 % z nich. Ostatní softwarové nástroje mají zastoupení pouze minimální. Obdobně hojně využívanými nástroji (tj % oslovených) jsou WBS (Work Breakdown Structure), finanční hodnocení projektů, formalizovaná analýza rizik a matice odpovědností. Naopak téměř neznámými nástroji jsou agilní metody a sledování projektu s využitím dosažené hodnoty (EVM), které zná 43 %, resp. 17 % dotázaných. Využívání nástrojů projektového řízení v praxi Trojimperativ projektu Logický rámec Předprojektové studie s formalizovanou strukturou Využil/a Nevyužil/a, ale znám Neznám Finanční hodnocení projektů WBS (Work Breakdown Structure) Formalizovaný komunikační plán projektu Matice odpovědností Časové plánování s využíváním harmonogramů Plánování podle kritického řetězu Sledování projektu s využitím dosažené hodnoty Formalizovaná analýza rizik Agilní metody Lessons learned 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 9

10 Vliv souhrnného rozpočtu realizovaných projektů Zatímco s růstem počtu realizovaných projektů stoupá využitelnost velké části nástrojů projektového řízení, v případě souhrnné výše rozpočtu realizovaných projektů byl tento trend zachycen pouze v případě sledování projektu za využití dosažené hodnoty (Earned Value Management). V tomto případě byl nárůst z 0 % v případě souhrnného rozpočtu do 1 mil. Kč na více než 25 % v případě rozpočtu nad 51 mil. Kč. Opačný trend byl prokázán v případě využití logického rámce. Zatímco v případě realizovaných projektů s celkovým rozpočtem do 1 mil. Kč je logický rámec využíván 60 % respondentů, u projektů se souhrnným rozpočtem nad 51 mil. Kč jej využívá pouze třetina dotázaných. Vliv počtu realizovaných projektů Šetření prokázalo, že vybrané nástroje jsou využívány až s určitým minimálním počtem projektů realizovaných respondenty. Nárůst využívání s počtem realizovaných projektů nastal v následujících případech: předprojektové studie (nárůst z 42% využívání v případě 1 3 realizovaných projektů na 81% v případě více než 20 projektů realizovaných respondentem v roce 2011) plánování dle kritického řetězu (nárůst z 7% využívání na 39%) sledování projektu s využitím dosažené hodnoty (nárůst z 13% na 46% využívání) analýza rizik (nárůst z 51% na 87% využívání) Vliv certifikace Vliv certifikace je na využívání nástrojů projektového řízení zásadní. Certifikovaní respondenti využívají uvedené nástroje zhruba o 5 35 % více než jejich necertifikovaní kolegové. Jedinou výjimkou jsou Lessons learned. Jejich odlišné postavení však pramení právě z podstaty tohoto nástroje, tj. poučení se pro následující projekty, a je tedy častější v případě necertifikovaných respondentů, kteří mají nižší znalost ostatních nástrojů. 10

11 Využívání nástrojů projektového řízení dle certifikace (%) Trojimperativ projektu Logický rámec Předprojektové studie s formalizovanou strukturou Finanční hodnocení projektů WBS (Work Breakdown Structure) Formalizovaný komunikační plán projektu Matice odpovědností Časové plánování s využívaním harmonogramů Plánování podle kritického řetězu Sledování projektu s využitím dosažené hodnoty Formalizovaná analýza rizik Agilní metody Lessons Learned 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Necertifikovaný Certifikovaný 11

12 Osobní rozvoj a certifikace jsou přínosem pro praxi Téměř polovina respondentů je držitelem certifikátu v projektovém řízení a dbá na svůj osobní rozvoj v této oblasti. Více než tři čtvrtiny držitelů certifikace v projektovém řízení prošly certifikací IPMA, necelá třetina respondentů má certifikát PRINCE 2. Zhruba 15 % certifikovaných má více než jeden certifikát v projektovém řízení. Podíl držitelů certifikátů se zvyšuje s počtem projektů, do nichž je respondent zapojen (až 80 %) a také s délkou praxe v projektovém řízení. Dle 82 % respondentů (bez ohledu zda jsou či nejsou certifikováni) je certifikace pro praxi v projektovém řízení přínosem. Polovina dotázaných je o přínosu přesvědčena, druhá zastává pozitivní názor, avšak s menším důrazem. Podíl respondentů, kteří vidí certifikaci jako přínosnou, klesá s množstvím projektů, do nichž je dotázaný zapojen a s délkou jeho praxe. Má certifikace přínos pro kvalitu řízení projektů? 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím Respondenti zapojení do dotazníkového šetření dbají na svůj profesní rozvoj. Více než 80 % dotázaných se účastnilo odborných kurzů a konferencí, studovalo odbornou literaturu či články na internetu. Pětina dotázaných prohlubovala své znalosti prostřednictvím stáží a praxí, třetina využila koučing a mentoring. Formy osobního rozvoje jsou shodné bez ohledu na počet realizovaných projektů, souhrnný rozpočet projektů či délku praxe respondenta. 12

13 Formy osobního rozvoje respondentů 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Účast na kurzech, školeních Studium odborné literatury Studium odborních článků na internetu Účast na konferenciách, odborních setkáních a akcích Stáže, praxe Koučing, mentoring Znalost projektového řízení v organizaci Znalost projektového řízení je dle respondentů na velmi dobré úrovni, zejména v případě samotných projektových manažerů a projektových kanceláří. Členové projektových týmů a liniový management se naopak umístil na druhém konci žebříčku. Jejich znalost byla ohodnocena stupněm dobrá. Kladného hodnocení se dostávalo vrcholovému managementu především od respondentů zapojených do více projektů s rozsáhlejšími rozpočty a také od dotázaných s delší praxí. S rostoucím počtem projektů, na nichž respondent participoval, se také zlepšovalo hodnocení projektové kanceláře a projektových manažerů, a to až o 1 stupeň. Průměrná známka hodnocení znalosti projektového řízení Vrcholový management Liniový management Projektová kancelář Projektový manažery Členové projektových týmů 13

14 Autorský tým Hlavní autor: Jiří Krátký Tel.: Jiří Krátký je členem výboru Společnosti pro projektové řízení, o.s. od roku 2007 a je zodpovědný za ekonomiku a hospodaření. Ve své profesní praxi se specializuje na ekonomické hodnocení projektů a vzdělávání projektových manažerů. Je autorem publikací o společenské návratnosti investice (SROI) a spoluautorem knihy Projektový management podle IPMA. Autorský tým: Markéta Arazimová Tomáš Havlík Petr Krucký Libor Olbrich Petra Vondráčková Poděkování za cenné komentáře si zaslouží: Jan Doležal Zuzana Ježková Jana Košťálová Michael Motal Jaromír Pitaš Renáta Václavková Žaneta Reková 14

15 Akce SPŘ SPŘ pravidelně pořádá akce pro své členy i širokou veřejnost nebo akce odborně garantuje. Mezi hlavní patří: Soutěž Projektový manažer roku v říjnu 2012 proběhne první ročník. Posláním soutěže je hodnotit nejvýznamnější a nejúspěšnější projektové manažery a projekty realizované napříč odvětvími v České republice a ve světě. Konference projektový management každý rok v dubnu probíhá ve Zlíně na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně tradiční Konference projektový management. Dny sekcí každoroční dvoudenní diskusní workshop věnovaný některému z aktuálních témat projektového řízení. Buďte s námi vždy o krok napřed před Vaší konkurencí. Společnost pro projektové řízení o. s. Zemědělská 5, Brno Tel.: /

16 Společnost pro projektové řízení, o. s. je zastřešující profesní organizací projektových manažerů v České republice. Jsme nejvyšší odbornou, mezinárodně uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení a řízení prostřednictvím projektů v České republice, a to nezávisle na existenci odlišných standardů a metodik. Nabízíme Certifikaci projektových manažerů dle mezinárodního standardu International Project Management Association (IPMA). Tato certifikace je nástrojem pro ověření profesní způsobilosti projektových manažerů a je k dispozici v českém i anglickém jazyce. Vydáváme a rozvíjíme Národní standard kompetencí projektového řízení podle IPMA (CzNCB) jako základ pro to, co má znát projektový manažer na různých stupních seniority. Tento standard také uvádí, jaké nástroje a techniky jsou pro oblast projektového řízení vhodné, a která literatura je kvalitní. Standard rovněž obsahuje i kvalitní mezinárodní slovník pojmů v oblasti projektového řízení. Partnerství v oblasti vývoje, lokalizace a výkladu norem, které projektové řízení řeší nebo s ním bezprostředně souvisejí (např. ISO 21500), a to na národní i mezinárodní úrovni. Partnerství v oblasti nastavování principů a pravidel pro realizaci projektů, a to jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru. Partnerství v oblasti posuzování kvality projektových záměrů realizovaných z veřejných i soukromých prostředků. Odbornou podporu pro nakladatelství při recenzích a jazykových překladech odborné literatury v oblasti projektového řízení. Prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů nabízíme i školení, odborné konzultace a poradenství v oblasti projektového řízení. Kontakty: Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská Brno Tel.: , Prezident společnosti: Michael Motal Viceprezident společnosti: Jaromír Pitaš Asistentka společnosti: Veronika Musilová Asistentka společnosti: Lucie Navrátilová

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT WEBOVÁ VERZE Společnost pro projektové řízení, o.s. BRNO 2008 2 Tato publikace je autorským dílem Společnosti

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SEKCI KULTURA Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Slunská

Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Slunská Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje Jana Slunská Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Kompetenční profil projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání 1 Obsah Úvod... 3 1. Východiska, postup zpracování Kompetenčního profilu, terminologie... 5 Autorský tým... 5

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě P P M C O D 1. 1. 2 0 1 1 Tato publikace je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních O projektu a jeho výsledcích 1 O projektu Úroveň služeb poskytovaných v oboru účetnictví je v současné době v České republice velmi různorodá.

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru)

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru) Zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání se zvláštním zřetelem k odbornému vzdělávání a přípravě a vzdělávání dospělých Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru)

Více

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva Šetření TALIS 2013 Národní zpráva Národní zpráva šetření TALIS 2013 Vendula Kašparová Simona Boudová Martina Ševců Petr Soukup Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III

Více