Management Consulting. kpmg.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management Consulting. kpmg.cz"

Transkript

1 Management Consulting kpmg.cz

2 Management Consulting Klientům z komerční i veřejné sféry pomáháme denně zpracovat složité úkoly. Nabízíme služby šité na míru jejich požadavkům. Náš tým tvoří více než 120 specialistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti financí, energetiky, telekomunikací, veřejného sektoru i z prostředí výrobních společností. Společně dokážeme najít nové příležitosti. Petr Bučík Partner odpovědný za Management Consulting Management Consulting IV. Zvyšování Strategické I. Korporátní řízení strategie II. Programové a projektové řízení III. Marketingové poradenské služby Marketing prodejní efektivity Obchod Distribuce CEO Provoz V. Provozní řízení Lidské zdroje VI. Enterprise architektura IT VII. Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů VIII. Poradenství v oblasti IT Cestovní XV. Cestovní ruch ruch a volnočasové a volnočasové aktivity aktivity XIV. Poradenství zaměřené na sport, loterie a hry XIII. Exportní poradenství Finance XII. Čerpání z fondů EU XI. Finanční řízení X. Data and analytics IX. Business Intelligence (BI) a data management I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

3 I. Korporátní strategie Potřebujete zhodnotit, jak lze ve vaší společnosti posílit dosahování strategických cílů? Je vhodnější například silnější propojení operativního a strategického řízení, nebo efektivnější řízení jednotlivých procesních oblastí? I. Korporátní strategie Strategické plánování Snažíte se identifikovat nové strategické příležitosti? Zvažujete vstup na nový trh? Potřebujete zrevidovat vaše firemní strategie a dodat nové impulsy? Hledáte způsob, jak prioritizovat a detailněji naplánovat strategické iniciativy na příštích několik let? Vazba strategických cílů na operativní cíle podniku Vychází strategie a operativní plány klíčových oddělení z celopodnikové strategie? Podporuje jejich nastavení další rozvoj podniku? Jsou cíle klíčových oddělení v souladu se strategickými cíli celého podniku? Dostávají se tyto cíle do operativního řízení? Odpovídají spolupráci v organizaci? Strategické poradenství v oblasti prodeje, distribuce a podpory obchodní sítě Chcete komunikovat dopady vrcholové strategie a zvýšit informovanost zaměstnanců ohledně strategie a důvodů jednotlivých kroků v oblasti obchodní sítě, marketingu či prodeje? Potřebujete zrevidovat strategii distribučních kanálů a zrealizovat změnu současného distribučního mixu? Strategické řízení zdrojů a centra sdílených služeb Oslabuje vaši společnost vysoce volatilní externí prostředí podnícené novými regulacemi, kolísajícími cenami vstupů či nástupem nových technologií? Potřebujete konsolidovat dodavatele, řešíte vstup nových dodavatelů na trh? Chcete najít úspory nákladů a potenciál pro zvýšení marže nejen ve své organizaci, ale v celém dodavatelském řetězci, a využít tak možných synergií? I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

4 II. Programové a projektové řízení Projektové řízení je dnes neoddělitelnou součástí většiny společností. Potřebujete poradit s řízením projektů či implementací projektové kanceláře? II. Programové a projektové řízení Řízení projektů Daří se vám efektivně řídit rozsáhlé portfolio projektů? Potřebujete lépe koordinovat vazby mezi nimi? Chystáte se u projektů ještě více zaměřit na řízení konfliktů, dosahování strategických cílů a dodržování požadovaných termínů? Vnáší vám komplikovanost projektů do organizace nekontrolovaná rizika, která mohou ohrozit vaše projektové nebo podnikové výsledky? Daří se vám dodávat projekty včas a v potřebné kvalitě? Implementace projektové kanceláře Chcete pokračovat v hladkém řízení projektů také po odchodu konzultanských firem, jež vám dosud rozsáhlé projektové portfolio pomáhaly koordinovat? Potřebujete pomoci s organizačním a procesním nastavením projektové kanceláře? Chcete podpořit rozvoj vašich projektových manažerů? Chystáte se zrevidovat stávající projektové metodiky a postupy? Potřebujete zajistit služby nezávislé quality assurance? II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

5 III. Marketingové poradenské služby Hledáte odpovědi na otázky, které vás trápí v rámci marketingového poradenství? Potřebujete se zaměřit na zákaznickou loajalitu, řízení marketingových kampaní, efektivitu aktivních a reaktivních retenčních kampaní nebo na cross-selling? III. Marketingové poradenské služby Zákaznická loajalita Které klienty si musíte udržet a za jakou cenu? Je váš věrnostní program ve srovnání s konkurencí dostatečně atraktivní? Plní váš věrnostní program svůj účel, nastavené cíle? Je profitabilní? Řízení marketingových kampaní (campaign management) Máte očekávané cíle kampaní provázané se strategickými cíli společnosti? Jsou vaše kampaně řízeny efektivně? Porovnáváte odhad finančních ukazatelů s výsledky kampaní? Jak dlouho vám trvá výběr a analýza cílových skupin? Tráví vaši zaměstnanci příliš času manuální analytickou prací? Efektivita aktivních a reaktivních retenčních kampaní Znáte hodnotu vašich klientů? Víte, kdy nastává vhodný moment k jejich oslovení, sdělení nebo nabídce? Máte správně nastavený řízený proces pro záchranu klientů? Znáte důvody jejich odchodu? Dostávají klienti nabídku na základě důvodu svého odchodu a hodnoty pro firmu? Cross-selling Víte, kolik máte vlastních klientů s více produkty? Nabízíte klientům i produkty a služby jiných společností? Jak takovou aktivitu vnímají? Využíváte vhodně a efektivně prediktivní modely? III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

6 IV. Zvyšování prodejní efektivity Působíte na retailovém trhu? Potřebujete se soustředit na kontrolu rozpočtu marketingových aktivit, efektivitu vašich distribučních kanálů, kvalitu produktového portfolia či spokojené a loajální zákazníky? IV. Zvyšování prodejní efektivity Prodejní podpora obchodní a distribuční sítě Potřebujete efektivně řídit vícekanálovou distribuci, kanály vzájemně kombinovat a rozvíjet? Hledáte způsob, jak zintenzivnit integraci komunikačních a distribučních kanálů, jak zvýšit výkonnost distribučních kanálů? Víte, jak zkvalitnit vaše produktové portfolio? Procesní poradenství pro obchod a distribuci Máte k dispozici potřebné informace o klientech, produktech, transakcích a distribučních kanálech pro analýzu prodejních výsledků? Jsou tyto informace integrovány do vašeho systému, umíte je zpracovat? Znáte problémová místa a kritické body obchodní sítě a distribučních kanálů? Máte definované klíčové indikátory výkonnosti obchodní sítě a systém jejich měření? Víte, jak více automatizovat obchodní procesy? Řízení zákaznické zkušenosti Potřebujete definovat a vyhodnotit potřeby a očekávání vašich zákazníků? Chcete nalézt a správně pracovat se zákaznickými momenty pravdy? Umíte nastavit řízení zákaznické zkušenosti a získat měřitelné výsledky? Daří se vám klást větší důraz na poskytování dlouhodobých služeb a přidanou hodnotu klientovi? IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

7 V. Provozní řízení Oslabuje vaši společnost vysoce volatilní externí prostředí? Musíte reagovat na měnící se regulaci, kolísající ceny vstupů, nové technologie? Dochází ve vašem prostředí ke konsolidaci dodavatelů? Vstupují na trh noví dodavatelé a klesají vám marže? V. Provozní řízení Oddělení a integrace části podniku nebo spojení podniků Chystáte se oddělit část vašeho podniku kvůli jeho prodeji nebo outsourcingu? Plánujete naopak strategické spojení podniků z důvodu akvizice, insourcingu nebo vytvoření podniku se společnou majetkovou účastí (tzv. joint venture)? Řízení dodavatelů a zásobování Potřebujete zvýšit kvalitu vašeho strategického partnerství a zefektivnit nastavení dodavatelských vztahů? Daří se vám dlouhodobě naplňovat indikátory kvality a plynulosti služeb ve spolupráci s dodavateli? Řešíte rozpory plynoucí z rozdílných kultur dodavatele a klienta? Snižování nákladů Snižuje se vám rapidně poptávka po vašich výrobcích? Reflektují vaše náklady klesající tržby? Víte, že existují možnosti, jak uspořit náklady, ale neznáte dopady, které mohou tato úsporná opatření mít? Potřebujete zhodnotit, kde má váš podnik nejvyšší potenciál pro snižování nákladů? Zvyšování provozní efektivity a lean management Potýkáte se s chybovostí ve výrobě a vysokými náklady na záruční opravy? Potřebujete poradit se zvýšenou úrazovostí, zpožděnými dodávkami výrobků, přezaměstnaností či vysokými režijními náklady? V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

8 VI. Enterprise architektura Potřebujete ve vaší společnosti uchopit okruhy problémů z oblastí tzv. enterprise, solution, business či IT architektury? Chcete pochopit dopad a možnosti realizace strategických či komplexních změn, navrhnout řešení a vytvořit efektivní postupy realizace? Potřebujete definovat strategii úprav vašeho aplikačního portfolia? VI. Enterprise architektura Zavedení či přizpůsobení funkce a metod řízení podnikové architektury Slyšeli jste někdy o enterprise architektuře, ale nevíte, jak definovat její pozici ve vaší organizaci? Zavedli jste ve vaší společnosti oddělení architektury, ale nevnímáte jeho/jejich jasné přínosy? Chcete získat hmatatelnou přidanou hodnotu prostřednictvím standardů a zásad enterprise architektury? Potřebujete podrobně definovat postupy řízení business či IT architektury a nastavit principy architektury pro vaši společnost? Chcete vytvořit modely architektury nebo zavést tzv. architektonické repository, a nevíte, kde začít? Potřebujete navázat řízení architektury na ostatní metodiky strategického plánování a realizace transformací? Tvorba a řízení architektury řešení a návazných delivery metodik na velkých transformačních programech Zvládáte dobře řídit velké transformační programy z obsahového hlediska? Splňuje architektura navrženého řešení vaše potřeby? Definovali jste dopady dané transformace na váš cílový provozní model (tzv. target operating model)? Umíte daný problém rozdělit mezi více nezávislých dodavatelských týmů a uřídit efektivně integraci jejich dodávek v jeden fungující celek? Definovali jste si tzv. delivery metodiku pro celý program, kterou akceptovali všichni vaši dodavatelé? Metodika řízení aplikačního portfolia Máte dostatečně vypovídající přehled o vašem portfoliu aplikací? Jste schopni si definovat strategii úprav aplikací v návaznosti na vaše potřeby pro následující roky? Víte, zda jsou vaše aplikace na uspokojivé úrovni jak po obchodní, tak technické stránce? VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

9 VII. Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů Potřebujete pomoci vyvinout řešení, programy a plány tak, aby vaše personální oddělení mohlo ve spolupráci s řídícími pracovníky zavádět strategie, které se zaměřují na schopnosti vašich zaměstnanců? VII. Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů Behaviorální řízení organizačních a procesních změn Dochází ve vaší společnosti k vnitřní restrukturalizaci kvůli sloučení, zrušení nebo vytváření nových oddělení? Potřebujete připravit strategii, jež řeší dopady plánovaných změn na zaměstnance? Snažíte se propojit vaši strategii HR s tou celopodnikovou? Návrh a úprava organizační struktury Hledáte fungující organizační uspořádání, které bude v souladu s vaším strategickým záměrem a zároveň bude reflektovat schopnosti a výkonnost vašich zaměstnanců? Optimalizace systému řízení lidských zdrojů Chcete znát efektivitu a úroveň vašeho systému řízení lidských zdrojů? Potřebujete zvýšit efektivitu vašich HR procesů, služeb a produktů? Řízení a rozvoj talentů Chcete vytvořit a následně implementovat efektivní koncepci systematické práce s talentovanými pracovníky? Chcete vědět, kdo jsou vaši klíčoví lidé a jak si je udržet? Máte ve firmě jasně nastaveny pravomoce? VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

10 VIII. Poradenství v oblasti IT Potřebujete neustále prokazovat přidanou hodnotu IT a zvyšovat přínos pro celou firmu? Hledáte způsob, jak vhodně přístoupit k tématům, jako jsou digitalizace, mobilita, bezpečnost a efektivita v IT? VIII. Poradenství v oblasti IT IT jako partner byznysu Je směřování a rozvoj vašeho IT srozumitelné? Zohledňuje potřeby vaší organizace? Vnímáte digitalizaci jako příležitost, která může zjednodušit vaše podnikání? Znamená pro vás mobilita jen přípravu aplikací pro chytré telefony, nebo spíše revoluci v přístupu k obsluze klientů a v práci vašich zaměstnanců? Potřebujete pomoci definovat a nastavit požadavky byznysu tak, abyste uživatelům dokázali dodat vhodná IT řešení? Efektivní řízení IT Poskytuje vaše IT oddělení služby efektivně a v rozsahu, který požadují vaši uživatelé? Chcete lépe řídit očekávání a spokojenost s IT službami? Víte, za co utrácíte prostředky z vašeho IT rozpočtu? Hledáte možnosti, jak je ušetřit? Využíváte vaše IT zdroje efektivně? Řídíte a systematicky vyhodnocujete dodavatele? Chystáte se změnit způsob dodávky vašich IT služeb, a nechcete se spálit? Představují vaše IT procesy přínos vašeho řízení, nebo naopak byrokratickou překážku? Potřebujete sladit vaše IT prostředí s legislativními požadavky, interně nastavenými pravidly či osvědčenými metodikami? Bezpečnost IT Potřebujete ověřit, zda vaše informační systémy dokážou odolat útokům z vnitřního i vnějšího prostředí? Chcete provést audit bezpečnosti vašeho IT prostředí nebo zanalyzovat a následně snížit rizika související s provozem či změnou IT? Odpovídají vaše havarijní plány, postupy krizového řízení a plány kontinuity provozu vašim aktuálním požadavkům? Kontrola softwarových licencí Potřebujete zkontrolovat nebo průběžně monitorovat dodržování licenčních podmínek vámi nakoupeného či prodaného softwaru? VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

11 IX. Business Intelligence (BI) a data management Úspěch každé organizace dnes stojí na efektivním řízení výkonnosti a zajištění ziskovosti. Disponujete množstvím dat o svých klientech, financích, provozu a majetku, ale nedokážete je mnohdy vhodně využít? IX. Business Intelligence (BI) a data management Strategie a řízení BI a kompetenční centrum pro BI Splňuje Business Intelligence vaše požadavky a očekávání? Je dostatečně efektivní a flexibilní? Máte jistotu, že správně řídíte celé prostředí? Manažerský reporting Dokážou uživatelé reportů ve vaší společnosti ihned rozpoznat problémy, které vyžadují jejich pozornost? Věnují se vaši analytici spíše shánění či přípravě dat, a na samotnou analýzu už jim nezbývá čas? Jsou klíčové ukazatele výkonnosti (tzv. KPIs) v reportech jednotně definovány a chápány napříč organizací? Master data management Shodujete se napříč celou společností v pohledu na svého zákazníka? Zadáváte manuálně identická data do různých systémů? Data management (strategie správy dat) Víte, jak využít vaše data k obchodním účelům? Rostou vám objemy dat a mění se neustále jejich pracovní prostředí? Data governance Víte, která data reálně potřebujete a která máte k dispozici? Kdo u vás nese za data odpovědnost a v jakém rozsahu? Řízení rizika podvodného jednání (fraud management) Potřebujete využít potenciálu historických dat pro analýzu chování zákazníků a zaměstnanců? Víte, jak efektivně zabránit podvodům? Využíváte efektivně čas vašich specialistů? Nelze některé procesy automatizovat? IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

12 X. Data and analytics Efektivní a pokročilé využití podnikových dat dnes pro společnosti znamená konkurenční výhodu, brzy se ale stane nutností pro přežití. Potřebujete správně propojit standardní, strukturovaná i velká data, pokročilé predikční techniky a byznys model vaší organizace, abyste dosáhli hmatatelných a trvale udržitelných výsledků? X. Data and analytics Analýza zákazníků Chcete získat více zákazníků nebo aktivovat ty stávající, jež jsou neaktivní? Potřebujete zvýšit profitabilitu klientů nebo jejich loajalitu? Chcete vědět, co budou vaši klienti potřebovat v blízké budoucnosti, resp. predikovat jejich chování? Snažíte se pochopit, proč si vaši klienti stěžují a jaké má jejich nespokojenost dopady na vaše podnikání? Potřebujete rozčlenit klientské portfolio do smysluplných segmentů, jež budou odrážet růžné typy chování, očekávání a životní styly? Jste schopni spočítat současnou a potenciální hodnotu a rentabilitu jednotlivých zákazníků? Podpora prodejní sítě Potřebujete identifikovat a pochopit klíčové faktory výkonnosti prodejní sítě, abyste mohli zvýšit její úspěšnost a dále ji rozvíjet? Chcete pochopit, jak správně vyvinout adekvátní klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs), reportingové nástroje, systémy motivace a odměňování? Chcete sladit regionální distribuci s kapacitou své prodejní sítě? Optimalizace obchodních procesů Chcete zkvalitnit klientské a podpůrné procesy a čekací lhůty? Jste schopni předvídat chybovost procesů a systémová selhání? Analýza zaměstnanců Máte potíže identifikovat charakteristiky výkonných zaměstnanců s velkým potenciálem za účelem rozvoje, plánování nástupnictví, retence a náborů? Dokážete předvídat pravděpodobnost fluktuace zaměstnanců s dostatečným předstihem, abyste mohli provést nápravná opatření? Manažerský reporting a dashboarding klíčových ukazatelů Umíte si představit přehledné manažerské dashboardy, jež umožňují rychlé a snadné řízení výkonnosti a pečlivé prozkoumání ukazatelů KPIs? Jste schopni se rychle dostat k potřebným informacím? X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

13 XI. Finanční řízení Musí se vaši finanční ředitelé mnohem více zapojovat do strategického řízení společnosti? Čelíte díky tomu novým výzvám? XI. Finanční řízení Udržitelné zvyšování tvorby hodnoty Chcete zvýšit akcionářskou hodnotu společnosti, ale nevíte, jak navýšení dosáhnout, případně na které oblasti se zaměřit? Je vaše řízení pohledávek, finančních toků a rizik efektivní? Máte dostatek ekonomických nástrojů k řízení ziskovosti? Máte ve srovnání s konkurencí příliš velký pracovní kapitál nebo vysoký podíl pohledávek po splatnosti? Manažerské účetnictví (kontroling) Daří se vám sledovat náklady a příčiny jejich vzniku? Dokážete identifikovat důvod vzniku odchylek od očekávaného vývoje? Zabýváte se otázkou, které produkty a kteří zákazníci jsou výnosní a mají perspektivu? Jaká je ziskovost segmentů, procesů a distribučních kanálů? Potřebujete pomoci nastavit kvalitní informační základnu údajů, která vám pomůže stanovit ceny a podpoří vaše manažerské rozhodování? Transformace finančního útvaru Jsou vaše finanční procesy efektivní a jsou dostatečně organizačně zajištěny? Podporují IT nástroje adekvátně váš finanční útvar? Plánování, rozpočtování a tvorba očekávané skutečnosti Odchyluje se skutečnost od vašich finančních plánů tak, že vám způsobuje potíže při řízení peněžních toků? Víte, jak správně nastavit strukturu a jednotlivé části plánovacího procesu? XI. XII. XIII. XIV. XV.

14 XII. Čerpání z fondů EU Ucházíte se o podporu z fondů EU? Je pro vás složité orientovat se v systému poskytování těchto finančních prostředků? Patříte k subjektům, jež zodpovídají za řízení, implementaci, kontrolu a efektivní využívání prostředků z fondů EU? XII. Čerpání z fondů EU Naše služby jsou v této oblasti vhodné zejména pro: Žadatele o finanční podporu a příjemce podpory Řídicí orgány (ŘO) jednotlivých operačních programů a jejich zprostředkující subjekty (ZS) Národní orgán pro koordinaci (NOK), Auditní orgán (AO), Platební a certifikační orgán (PCO) Žadatelům o finanční podporu pomůžeme v následujících situacích: Chybí vám dodatečné veřejné zdroje k realizaci rozvojových cílů? Jsou pro vás pravidla Evropské komise a metodiky operačních programů komplikované? Subjektům, které jsou součástí implementačního systému (tj. NOK, AO, PCO, ŘO, ZS), pomůžeme nalézt odpovědi v této problematice: Snažíte se implementovat komplikovanou legislativu Evropského společenství a pravidla Evropské komise? Potřebujete je zapracovat do svých metodických dokumentů? Hledáte způsob, jak snížit vaši administrativní zátěž? Chcete zajistit hladký a bezchybný průběh realizovaných programů? Potřebujete provést analýzy nebo evaluace v souvislosti s implementací operačního programu? Snažíte se snížit administrativní zátěž při realizaci svých projektů? XII. XIII. XIV. XV.

15 XIII. Exportní poradenství Potřebujete detekovat vhodné partnery pro exportní financování? Hledáte partnera, který vám pomůže zpracovat váš byznys plán či studii proveditelnosti? Plánujete financovat své exportní záměry z České republiky? XIII. Exportní poradenství Detekce vhodných partnerů pro exportní financování Hledáte vhodné mezinárodní obchodní kontakty pro svůj podnikatelský záměr? Chybí vám strategický či finanční partner pro realizaci vašeho projektu? Zpracování byznys plánu / studie proveditelnosti Potřebujete ověřit předpoklady úspěšnosti projektu, který hodláte realizovat ve spolupráci s českým exportérem? Nebo se na jeho financování chcete podílet? Potřebujete získat oponentní posudek byznys plánu pro finanční instituci jako potvrzení schopnosti projektu splácet uvažovaný objem úvěrového financování? Financování z ČR Potřebujete získat financování z České republiky na realizaci projektu, jehož se účastní český exportér, za výhodných podmínek a v krátkém časovém horizontu? Chcete si usnadnit spolupráci při jednání s hlavními finančními institucemi, jež poskytují vývozní odběratelské úvěry, případně se společností EGAP, která exportní případy pojišťuje? Chcete připravit profesionální podklady pro jednání s finančními institucemi a dalšími potenciálními partnery? XIII. XIV. XV.

16 XIV. Poradenství zaměřené na sport, loterie a hry Potřebujete vytvořit koncepční materiál zaměřený na sport, sportovní činnost nebo sportovní či volnočasovou infrastrukturu? Hledáte partnera, který vám připraví strategickou studii rozvoje území ve vaší obci či vašem městě, případně studii proveditelnosti vašeho podnikatelského záměru? Oficiální dodavatel Českého olympijského týmu XIV. Poradenství zaměřené na sport, loterie a hry Strategické a koncepční studie Potřebujete vytvořit koncepční materiál zaměřený na sport, sportovní činnost nebo sportovní/ /volnočasovou infrastrukturu? Víte, jak správně nastavit koncepci vaší činnosti / / vašeho záměru? Chcete vytvořit komplexní strategii rozvoje vaší aktivity / vašeho projektu? Potřebujete zpracovat návrh rozvoje sportovní infrastruktury, identifikovat a zkalkulovat přínosy vyplývající ze sportu či sportovních projektů? Víte, jak optimalizovat rozvoj vašich stávajících sportovních areálů? Územně strategické koncepce Potřebujete připravit strategickou studii rozvoje území ve vaší obci či vašem městě? Chcete posoudit možné varianty rozvoje dané lokality? Hledáte poradce, který ve vašem městě zpracuje analyticko-strategickou studii rozvoje sportovní a volnočasové infrastruktury v návaznosti na sportovní činnost? Studie obchodní a finanční proveditelnosti Máte podnikatelský záměr či projekt a chybí vám studie obchodní a finanční proveditelnosti? Potřebujete doplnit chybějící informace pro financující banku, vaše partnery či investory? Chcete identifikovat přínosy, které vyplývají z realizace projektu, a podpořit tak váš záměr? Analytické a srovnávací studie Chybí vám kompletní pasport sportovní vybavenosti vašeho města/obce či odborně zpracovaná srovnávací studie? Chcete zpracovat analýzu rozvoje sportovní vybavenosti vašeho města nebo obce? Potřebujete připravit analýzu předmětného problému v oblasti sportu či volnočasových aktivit, abyste se mohli správně rozhodnout? Provozně-optimalizační studie, řízení lidských zdrojů Zjistili jste, že váš provoz sportovní či volnočasové infrastruktury není hospodárný? Chcete nastavit vhodnou organizační strukturu a vytvořit efektivní motivační systém? Potřebujete ve společnosti optimalizovat procesy? XIV. XV.

17 XV. Cestovní ruch a volnočasové aktivity Hledáte partnera pro vaše rozvojové koncepce, programy, investiční plánování? Potřebujete vytvořit obchodní a finanční studii proveditelnosti včetně průzkumu poptávky a nabídky? Nevíte, jak zhodnotit výkonnost projektů a stanovit širší přínosy projektu? XV. Cestovní ruch a volnočasové aktivity V oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit připravujeme: strategické dokumenty rozvojové koncepce, programy, investiční plánování obchodní a finanční studie proveditelnosti včetně průzkumu poptávky a nabídky finanční modely zhodnotíme výkonnost projektů a stanovíme širší přínosy projektu koncepce a marketingové strategie pro rozvoj cestovního ruchu v daném území podklady pro developerské projekty v Praze i regionech, pro segmenty komerčních nemovitostí či rezidenčních projektů Koncepční a analytické studie Potřebujete posoudit váš podnikatelský záměr z pohledu jednotlivých funkčních komponentů projektu? Chcete vyhodnotit jejich synergie a přínos pro projekt jako celek? Víte, jaké finanční, ekonomické a ekologické vlivy působí na vámi připravované akce, události a projekty? Potřebujete poradit s regenerací a revitalizací tzv. brownfields či památkových objektů? Víte, co je potřeba pohlídat v realizační fázi projektů, které čerpají podporu ze strukturálních a dalších fondů? Potřebujete vypočítat multiplikační efekty plynoucí z realizace investice a/nebo z provozu? XV.

18 Poznámky

19 Kontakt Petr Bučík Partner odpovědný za Management Consulting T: E: Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, nebo že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice červenec 2014

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Daňové poradenství kpmg.cz

Daňové poradenství kpmg.cz Daňové poradenství kpmg.cz KPMG v České republice Daňové poradenství Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Slunská

Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje. Jana Slunská Návrh řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského kraje Jana Slunská Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem řešení projektové kanceláře Krajského úřadu Zlínského

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více