Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice"

Transkript

1 Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice

2 Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které jsou dlouhodobé a komplexní a týkají se všech oblastí a procesů ve firmě.

3

4 Je potřeba jasně definovat podnikatelskou strategii, zaměřit se na celkovou finanční výkonnost, nastavit systém řízení podnikatelských a informačních rizik, provést organizační a procesní restrukturalizaci a optimalizovat služby různých funkcí. Neméně důležité je vytvořit strategii pro řízení lidských zdrojů nábor, rozvoj a udržení těch správných lidí s potřebnými schopnostmi. 4 Management Consulting

5 Pro efektivní fungování společnosti je nezbytné: mít správně nastavené vnitřní procesy a standardizované, ale zároveň flexibilní postupy, používat přehledné reportovací systémy, které vytvářejí spolehlivé reporty, mít funkční kontrolní mechanismy a metodiku pro řízení rizik, efektivně spravovat finance a řídit náklady, přesně identifikovat své zákazníky a rozpoznat jejich potřeby, dobře připravovat a efektivně řídit projekty, správně řídit lidské zdroje a koordinovat činnost jednotlivých oddělení, pružně reagovat na technologický rozvoj a zajistit efektivní informační podporu podnikatelských procesů ze strany oddělení informačních technologií tak, aby zvyšovalo přínos z inovace informačního systému a zaručovalo bezpečnost elektronických dat. Můžeme vám poskytnout široké spektrum poradenských služeb zaměřených na zvýšení výkonnosti vaší společnosti. Nabídku přizpůsobíme specifikům sektoru, v němž podnikáte, a vašim konkrétním požadavkům. Tým našich profesionálů využívá metodologie, postupy a nástroje vyzkoušené v praxi a čerpá i ze zkušeností odborníků z ostatních kanceláří celosvětové sítě poradenských společností KPMG. Management Consulting 5

6 Zhodnocení současného stavu Posoudíme váš současný podnikatelský model a strategii vaší společnosti v kontextu externího prostředí a tržní konkurence, provedeme benchmarking. Vyhodnotíme fungování vaší společnosti, analyzujeme procesy, organizační struktury, řídicí nástroje a reporting. Zhodnotíme efektivitu vašich klíčových a podpůrných procesů a určíme oblasti s největším potenciálem pro zlepšení na straně nákladů i výnosů. Identifikujeme rizika a prověříme systém jejich řízení. Posoudíme, jak vaše společnost plní strategické cíle v souladu s přístupy, jako je lean management, Six Sigma a další. Rychle zhodnotíme situaci (crash analýza) a v případě nutnosti provedeme organizační a procesní restrukturalizaci. Zvyšování prodejní a marketingové efektivity Provedeme benchmarking, diagnostiku prodejní a služební kultury nebo tzv. mystery shopping/calling. Poradíme vám, jak zlepšit prodejní efektivitu, řízení ziskovosti, distribuční síť či segmentaci klientů. Implementujeme vhodnou strategii pro nové produkty, jejich řízení a marketing. Budeme s vámi spolupracovat na rozvoji nových produktových schémat. Poradíme vám, jak řídit klientský prožitek. Navrhneme vám činnosti zaměřené na získávání nových a aktivní udržování stávajících zákazníků včetně strategie tržních pobídek. Zhodnotíme a nastavíme cenotvorbu a programy věrnosti. Poradíme vám při cílení marketingových kampaní od vytvoření modelu až po kompletní revizi či nastavení vašich procesů campaign management. Pomůžeme vám stanovit správný distribučněkomunikační mix. Připravíme churn modely (modely pro predikci odchodu zákazníků) včetně jejich vyhodnocení a zařazení do firemních procesů. Zvyšování efektivity a optimalizace procesů Definujeme podnikatelskou strategii a strategické plánování. Poradíme vám s organizačně-procesní optimalizací, zvyšováním výkonnosti, harmonizací interní komunikace a vykonávanými postupy. Navrhneme metody pro měření výkonnosti a stanovíme klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Zavedeme nástroje k měření a stabilizaci procesů (SPC, Six Sigma, FMEA). Pomůžeme vám implementovat principy štíhlé výroby (lean management, QFD). Zavedeme principy TOKu a TAHu ve výrobě, podpůrných procesech a službách a systém totálně produktivní údržby (TPM). Poradíme vám, jak zefektivnit procesy nákupní a zásobovací logistiky, systému řízení zásob a optimalizace skladů. Pomůžeme vám snížit náklady na podpůrné procesy. Seznámíme vás s možnými způsoby optimalizace interního kontrolního systému v rámci regulatorních, legislativních a interních pravidel včetně požadavků Sarbanes-Oxley, SAS. Zefektivníme řízení outsourcingu a externích dodavatelů (SLA management). Poradíme vám, jak řídit rizika a plánovat pro případ havárie, navrhneme pro vás procesy krizového řízení. Navrhneme, implementujeme a rozvineme systémy řízení kvality. Nastavíme či zrevidujeme vaše manažerské výkaznictví a řízenou dokumentaci tak, aby se tento proces automatizoval a abyste všechny podkladové informace k vykazovaným hodnotám měli k dispozici i pro auditní a jiné účely. Pomůžeme vám zefektivnit řízení vztahů se zákazníky. 6 Management Consulting

7 Management Consulting 7

8 8 Management Consulting

9 Projektové řízení, čerpání z fondů a studie proveditelnosti Pomůžeme vám s přípravou a realizací projektů včetně těch, jež jsou financovány z Evropské unie od komplexních projektových žádostí po podporu při jejich realizaci. Provedeme průzkum trhu, analyzujeme současný trh z hlediska nabídky a poptávky a jejich trendů v relevantním segmentu a spádové oblasti, definujeme důsledky pro projekt. Zpracujeme obchodní a finanční studie proveditelnosti včetně průzkumu poptávky a nabídky v daném segmentu trhu, konceptualizace (navržení vhodného konceptu projektu) a umístění (positioning) projektu na trhu, přípravy finančních modelů, hodnocení výkonnosti projektů a stanovení jejich širších přínosů. Připravíme pro vás strategické dokumenty (rozvojové koncepce, programy, investiční plánování). Zpracujeme pro vás ocenění projektů, identifikujeme a propočítáme multiplikační efekty plynoucí z výstavby i následného provozu projektů. Zhodnotíme možnosti využití podpory fondů Evropské unie identifikujeme příležitosti pro čerpání dotací, připravíme žádosti včetně povinných a nepovinných příloh podle metodiky konkrétního operačního programu, budeme vám asistovat při jednáních s odpovědnými úřady, dohlédneme na realizační fázi (monitorovací a etapové zprávy, žádosti o čerpání nebo aktualizace harmonogramu a rozpočtu) a provedeme finální audit projektu. V případě potřeby budeme spolupracovat se státními institucemi a obecními úřady během přípravné i realizační fáze projektů financovaných z Evropské unie. Dohlédneme na realizaci vašeho projektu (monitoring), zpracujeme o něm zprávy (reporting) a vyhodnotíme jeho výsledky (evaluace). Finanční řízení Zpracujeme koncepční dokumenty v oblasti řízení financí. Posoudíme finanční toky a jejich kontrolu a doporučíme vám možné způsoby, jak je zlepšit. Zaměříme se na strategické řízení nákladů a vytváření odhadů, plánování a rozpočtování. Zefektivníme controlling, řízení likvidity a řízení aktiv. Poradíme, jak zefektivnit procesy řízení závazků a pohledávek. Navrhneme vám, jak zlepšit strategii řízení pracovního kapitálu. Doporučíme vám metody řízení finančních rizik a zajišťovací strategie (hedging). Lidské zdroje Vytvoříme pro vás strategii řízení lidských zdrojů a firemní personální politiku. Provedeme procesní a personální audit a tzv. staffing analysis. Navrhneme fungující organizační strukturu. Posoudíme vytížení a kvalitu pracovníků firmy. Zaměříme se na zvýšení pracovní flexibility (matice zastupitelnosti, modely řízení flexibility pracovníků, kompetenční modely). Zhodnotíme úroveň jednotlivých personálních procesů a navrhneme, jak je zlepšit. Navrhneme koncepci vzdělávání a rozvoje pro zaměstnance všech úrovní vaší společnosti, vytvoříme skupinové i individuální rozvojové plány. Zmapujeme současnou úroveň motivace a spokojenosti zaměstnanců, navrhneme motivační politiku, doporučíme adekvátní motivační nástroje. Nastavíme systém řízení pracovního výkonu zohledňující pobídková a odměňovací schémata. Poradíme vám s outsourcingem vybraných personálních procesů a služeb. Pomůžeme vám s řízením změny ve společnosti (change management). Pomůžeme vám implementovat aktuální trendy v řízení lidských zdrojů. Definujeme strategii budování značky atraktivního zaměstnavatele. Zhodnotíme efektivitu firemní komunikace, určíme typologii firemní kultury, v případě potřeby připravíme akční plán změny. Management Consulting 9

10 Business intelligence a data management Řízení a zvyšování efektivity IT Zavedeme model efektivního řízení a fungování programů business intelligence (BI governance) či data management (data governance) a navrhneme vám vhodné postupy pro zajištění jejich úspěšnosti. Připravíme strategie programů business intelligence či data management, pomůžeme vám vybrat vhodné dodavatele a zajistíme odborný a nezávislý dohled nad projekty a celkovou architekturou řešení. Navrhneme vhodné analytické aplikace a reporty pro efektivní řízení vaší společnosti. Návrh obsahu propojíme s příslušnými firemními strategiemi a požadavky uživatelů, porovnáme ho s trendy a best practice v podobných společnostech a přizpůsobíme reporty potřebám a znalostem uživatelů. Pomůžeme vám s přípravou a realizací konsolidovaných slovníků pojmů podporujících analytické aplikace i datovou kvalitu. Zajistíme kulturní, edukační a motivační stránku implementace těchto systémů. Identifikujeme problémové oblasti související s vašimi daty a navrhneme vám nákladově efektivní přístupy a aktivity, jež mohou zajistit dosažení skutečných obchodních výsledků pomocí kvalitnějších dat. Audit a standardy Zhodnotíme efektivitu fungování IT: řízení kvality služeb IT, efektivitu interního vývoje a procesy IT governance. Posoudíme a vytvoříme strategii IT. Provedeme benchmarking nákladů a výkonu vašeho oddělení IT. Posoudíme přínosy, náklady a rizika při zavádění strategických změn v IT (například servisní organizace IT či outsourcing IT). Zhodnotíme návrh a řízení architektury IT (aplikační, datové, infrastrukturní). Projekty IT Pomůžeme vám s řízením projektů a souvisejících rizik. Nezávisle posoudíme stav vašeho projektu. Poradíme vám při výběru a implementaci ERP (business case, přínosy, definice procesů a kontrol). Provedeme interní audit IT. Prověříme vaši dokumentaci a otestujeme vaše IT podle požadavků Sarbanes-Oxley. Provedeme audit center sdílených služeb (SAS 70). Ověříme soulad s legislativními požadavky, standardy, normami nebo postupy best practice včetně ochrany osobních údajů, PCI DSS, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 20000, ITIL, COBIT. Zavedeme standardy IT a nastavíme politiky (například podle COBIT, ITIL, CMM). Připravíme vás na certifikaci souladu s normami (ISO 27000, ISO 20000). 10 Management Consulting

11 Řízení bezpečnosti IT Zavedeme systém řízení informační bezpečnosti. Vytvoříme pro vás bezpečnostní politiky a procedury. Zhodnotíme rizika prostředí a navrhneme doporučení, jak je řídit, monitorovat a hodnotit. Provedeme penetrační testování a další bezpečnostní prověrky. Navrhneme opatření pro zachování kontinuity podnikání a připravíme plány pro krizové řízení. Vytvoříme či zhodnotíme havarijní plány pro obnovu systémů. Management Consulting 11

12 Kontakty Management Consulting Petr Bučík Partner odpovědný za Management Consulting T: E: David Scott Partner T: E: Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice květen 2012

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační

Více

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management

HORIZONTY. Efektivita marketingových kampaní. Novinky v bankovní legislativě. Tržní arbitráž. Čtvrtletník pro top management listopad 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY služby pro finanční sektor Efektivita marketingových kampaní Novinky v bankovní legislativě Tržní arbitráž IFRS pro pojistné smlouvy Fáze II Důležité

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?*

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak tato změna ovlivní vaši společnost? *connectedthinking Další publikace o IFRS PricewaterhouseCoopers vydal několik publikací o

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků:

Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků: Obsah nabídky Koncepce realizace analytické a metodické části Cíl projektu Primárním cílem projektu je zvýšení efektivity projektového řízení SÚKL. Tento cíl bude dosažen pomocí následujících kroků: 1.

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 2012

Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 2012 Forenzní služby Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 01 kpmg.cz KPMG v České republice Už se vám někdy zdálo, že vaše konkurence ví až příliš mnoho o vašich strategických

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více