Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE..."

Transkript

1 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008

2

3 N E W S 0 1 / ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING A OPERATIVA...3 HROMADNÁ NÁHRADA STÁT... 3 UPRAVENA FUNK NOST MARKETINGOVÉHO ROBOTU STAV... 3 PLATNÉ/NEPLATNÉ FIRMY A OSOBY... 3 AUTOMATICKÉ AVÍZO POPTÁVKY NA VYBRANOU OSOBU... 3 KONFIGURACE BAREV POUŽITÝCH V TÝDENNÍM PLÁNU ASU... 3 SKLADY A ADMINISTRACE...3 INVENTURA SKLADU... 3 SKLADOVÝ TERMINÁL PRO NÁSTROJE... 3 ROZŠÍ ENÍ KRITÉRIÍ VÝB RU... 3 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA NAD KARTOU CENÍKU... 3 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA KONTROLA NÁKLAD... 3 NOVÁ VARIANTA TISKU ŠTÍTK NAD SKLADOVOU KARTOU ZBOŽÍ... 3 ZAKÁZKY A PLATBY...3 DOSTUPNOST NA KUS I DOSTUPNOST NA POTVRZENÍ POBJ SE ZVEDLA NA 45 DNÍ... 3 NOVÉ VÝB ROVÉ KRITÉRIUM VYSTAVENÁ OBJEDNÁVKA NAD P EHLEDEM... 3 UPRAVENA FUNK NOST GENERÁTORU ZÁP J KY Z P IJATÉ OBJEDNÁVKY... 3 GENERÁTOR SKLADOVÉ P ÍJEMKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU... 3 ROZŠÍ ENÍ FUNK NOSTI GENERÁTORU SKLADOVÉ VÝDEJKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU... 3 VOBJ V ÍSELNÍKU STAV ROZPRACOVANOSTI... 3 ROBOT PRO P EPO ET CEN NÁKUPNÍCH FAKTUR... 3 AUTOMATICKÁ KONTROLA PRODEJE POD NÁKUP ROZŠÍ ENA I PRO DODACÍ LISTY... 3 SYSTÉM SI PAMATUJE CESTU K SOUBORU P I OPAKOVANÉM EXPORTU P ÍKAZU K ÚHRAD.. 3 LOGISTIKA...3 EVIDENCE VÍCE DOŠLÝCH FAKTUR NA KART OPRAVY V ETN D LENÝCH NÁKLAD A VÝPO TU CELKOVÝCH NÁKLAD... 3 ROZD LENÍ NÁKLAD NA FAKTU E P IJATÉ DOSTÁLO N KOLIKA ZM N... 3 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA P EVZETÍ DO OPRAVY V ETN P EDB ŽNÝCH CEN... 3 SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE...3 IMPORT DAT MARKETINGOVÉ VÝB RY ZBOŽÍ... 3 IMPORT CENÍK... 3 KONTROLA VSTUPNÍCH DAT PRO IMPORT... 3 PDFMINI... 3 MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 1

4 ZV ENÕ SPODNÕ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT K dalším výrazným zm nám, které nás v letošním roce potkaly, je zm na snížené sazby DPH. Co toto zvýšení sazby DPH p ineslo a v jakých p ípadech m žeme po ítat se sníženou sazbou. SNÍŽENÁ SAZBA DPH 9 % M ŽE BÝT UPLAT OVÁNA NA: teplo, chlad zboží (uvedené v p íloze. 1 zákona o DPH) - nap. potraviny, zví ata, rostliny, voda, knihy, noviny a asopisy, kde reklama nep esahuje 50 % plochy, stromy, ke e, palivové evo, služby (uvedené v p íloze. 2 zákona o DPH) - nap. opravy zdravotnických prost edk a invalidních vozík, ubytovací služby, hromadná pravidelná doprava cestujících - i lanovky, úklidové práce v domácnostech, domácí pé e o d ti, staré, nemocné a zdravotn postižené, kulturní, um lecké a sportovní innosti, dovoz um leckých d l, sb ratelských p edm a starožitností (uvedených v p íloze. 4 zákona o DPH) evod bytového domu, rodinného domu a bytu, v etn nedokon eného bytového domu, rodinného domu a bytu (pokud zákon nestanoví jinak) dodání bytového domu, rodinného domu a bytu, i nedokon ených, stavební a montážní práce spojené s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami v etn konstrukcí, materiál, stroj a za ízení, které se do nich jako jejich sou ást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. (Snížená sazba neplatí pro výhradn nebytové prostory bytových a rodinných dom.) JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE? NASTAVENÍ SAZEB DPH Nastavení jednotlivých sazeb DPH provedete v menu Konfigurace Obecné. Zde je zapot ebí zm nit sníženou sazbu DHP z 5% na 9%. MOŽNÉ VARIANTY POUŽITÍ R ZNÉ SNÍŽENÉ DAN 1. NOVÉ DOKLADY V ROCE 2008 Nov vzniklé doklady v roce 2008 budou používat novou 9% sazbu DPH (viz., p edchozí konfigurace). 2. KOMBINACE DVOU VÝŠÍ DPH NA DOKLADECH VYSTAVENÝCH V ROCE 2007 V p ípad zálohových faktur vystavených v roce 2007 v p vodní snížené sazb 5% DPH by mohl nastat problém. Tento problém eší tzv. KOREKCE na kone né faktu e (vystavené v roce 2008). Ve složce Zú továno je tla ítko Korekce 5/9, které provede správné rozú tování. Princip spo ívá v tom, že tato kone ná faktura (vystavená v roce 2008) se musí ídit aktuální platnou legislativou a proto je nutné celou ástku p evést do 9% sazby DPH. V takovém ípad, by ale nesed la ástka na již zaplacenou ást (zálohou fakturu v 5% sazb DPH). A proto musí dojít ke vzájemné inverzi p vodní 5% sazby DPH a následné vy íslení v nové 9% sazb DPH. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 2

5 ZBO Õ A CENY KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ V modulu Zboží vznikla nová konfigura ní karta Konfigurace režimu dohledání ísla zboží, která umož uje definici zp sobu dohledání ísla (karty) zboží. Jedá se o p ípady, kdy nap. te kou na tete kód zboží a systém automaticky dohledá pat nou kartu zboží. V minulosti v tom byl d sný zmatek, protože n která zboží se dohledávala podle MAT ID jiná podle CATALOG ID. Tato novinka dále umož uje: nastavení posloupnosti hledání (procházení doklad ) definici, na kterých dokladech bude vyhledávání použito konfigurace je vázaná na uživatele!!! Obr.. 1. Konfigurace režimu dohledání ísla zboží. DROBNÉ ZM NY A NOVINKY V MODULU Na ádek množstevní slevy p ibylo nové textové pole POZN, do kterého je možné zapisovat Vaše post ehy a p ipomínky. Úprava tiskové sestavy ceníku Katalog bonus produkt, kde byl dopln n sloupec Doplatek (v K bez DPH) a bude zobrazovat základní prodejní cenu z ceníku. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 3

6 MARKETING A OPERATIVA HROMADNÁ NÁHRADA STÁT V menu Marketing Marketingové manipulace Hromadné opravy bylo dopln no nové výb rové kritérium Stát, pomocí n ho m žete provést hromadnou náhradu stát u více firem zárove. Pro potvrzení výb ru akce se Vás systém zeptá, zda-li souhlasíte s po tem firem, které mají být opraveny. UPRAVENA FUNK NOST MARKETINGOVÉHO ROBOTU STAV Marketingový robot stav byl upraven tak, aby um l zapsat výsledek do jiného pole v databázi kontakt, než je stav. Uživatel si sám volí, do kterého pole se informace zapíšou. Pokud takové pole nezvolí, pak funguje vše jako d ív, tzn., zápis do pole stav. Poz.: Každý robot si pamatuje, kam má zapisovat údaje výsledk. Pole by m lo být zadáno i v p ípad pouhé analýzy výsledk, protože vám zobrazí stav p ed a stav po. Tisková sestava Výsledek analýzy potom ukazuje nejen po et firem, ale i detailní rekapitulaci všech firem + informaci o zm stavu resp. o zm hodnoty pole, které má robot nastavit. PLATNÉ/NEPLATNÉ FIRMY A OSOBY i zm stavu PLATNÝ/NEPLATNÝ na kart kontakt, systém se zeptá uživatele, zda-li má zájem ozna it jako PLATNÉ/NEPLATNÉ i jednotlivé osoby v kontaktu. AUTOMATICKÉ AVÍZO POPTÁVKY NA VYBRANOU OSOBU Nekvalifikovaná poptávka bude zadána jako nové jednání typu nap. Poptávka (konkrétní typ je sou ástí nastavení íselníku typ jednání). Proaktivita reaguje na typ jednání (op t konfigurace typu a osob je sou ástí íselníku typ jednání). íselník obsahuje p íznak automaticky generovaných proaktivit a seznam uživatel pro které mají být generovány. Proaktivita se generuje jen tehdy, pokud dojde ke zm (resp. zadání) typu jednání, jenž odpovídá konfiguraci. Pokud je jednání opraveno, ale typ se nem ní, pak se proaktivita negeneruje. Variabilní symbol v bance rozší en na 14 znak íve v bankách nebyla stejná délka var. symbolu a tudíž to co se vešlo do faktury p i jejim po ízení (po et ísel), se nevešlo do kolonky u banky a v d sledku toho docházelo k tomu, že se platby nespojily. Problém odstran n rozší ením variabilního symbolu v bance na 14 znak. KONFIGURACE BAREV POUŽITÝCH V TÝDENNÍM PLÁNU ASU Novinkou v plánování asu je možnost konfigurace barev zobrazení jednotlivých inností v týdenním plánu asu (menu Operativa Plánování asu Týdenní pohled asových plán tla ítko Konfigurace ). Uživatel si m že navolit pro každou innost jiný typ barvy a tím zp ehlednit celkový pohled. Barvu zm níte kliknutím na její sou asný výb r a následn vyberete z palety barev tu, která bude odpovídat vašim požadavk m. Výb r potvrdíte klávesou OK. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 4

7 Obr.. 2. Konfigurace barev na plánu asu. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU do tisku firem a definic marketingových výb byla p idána filtrace podle Tras novinkou v systému je možnost omezení sledování výše limitu dluhu na kart zákazníka pouze na dluhy po splatnosti. Viz. menu Kontakty Konfigurace Konfigurace kontakt. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 5

8 SKLADY A ADMINISTRACE INVENTURA SKLADU Na tiskovku byl dopln n údaj suma pen žní hodnoty, který se te kladné i záporné hodnoty. Zárove nyní m žete využít nový filtr SHODA, který umožní odfiltrovat položky, které jsou v po ádku, tzn., nemají manko/p ebytek. SKLADOVÝ TERMINÁL PRO NÁSTROJE Jednoduchý nástroj pro zadávání skladových pohyb s využitím te ky árových kód a s minimem informací zadávaných z klávesnice. Nová karta menu Sklad Skladové terminály P evodový terminál. OBSAH KARTY P EVODOVÉHO TERMINÁLU Záložka Terminál obsahuje pole a tla ítko pro práci: pole KDO zkratka osoby z karti ky nebo ru zadáno (zkratka obchodníka) pole JMÉNO systém automaticky dopl uje podle zadaného KDO (std. blokováno možno povolit v nastavení) pole ODKUD zadání zdrojového skladu pole KAM zadání cílového skladu pole CO íslo zboží dle árového kódu pole KOLIK množství zboží (1 ks implicitn ) Záložka Nastavení obsahuje konfiguraci nástroje: pole TYP POHYBU povinný údaj pole FIRMA pole ST EDISKO povolení ru ní volby KDO a nastavení vy išt ní okna za dobu v sekundách Tla ítkem Ulož systém nastaví zm ny. Obr.. 3. Ukázka konfigurace a pracovního prost edí p evodového terminálu. FUNK NOST v rámci akce, systém provede p evod mezi sklady, vymaže CO, do množství dá 1a kurzor umístí zp t na CO (zboží se dohledává dle MAT ID) MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 6

9 po nastavené dob neaktivity, systém vymaže všechna pole a kurzor nastaví na KDO (stejn zareaguje i v p ípad, kdy uživatel zmá kne ESC na klávesnici) funkce obsahuje inteligentní volbu zdrojového a cílového skladu dále obsahuje jen základní nejd ležit jší kontroly (žádné zbyte né dotazy) i neúsp šném p evodu, systém zahlásí chybu, volba uživatele: Chybn zadáno (výmaz p evodky) / Nedostatek na sklad (p evod z stane v p íprav ) ROZŠÍ ENÍ KRITÉRIÍ VÝB RU Kritéria Výb r 4 a Materiál dopln ny jako výb rová kritéria: v p ehledu stav zásob, tisk stav zásob, ížová tabulka stav zásob. NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA NAD KARTOU CENÍKU Nová tisková sestava nad kartou ceníku úsporných zp sobem vytiskne pouze název, íslo a ár. kód celku + název, množství, íslo zboží a ár. kód díl. Tento tiskový formát je vhodný pro vložení do krabice, kdy krabice = celek a vnit ek = díly. NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA KONTROLA NÁKLAD Do menu Sklad Tisk pohyb doklady byla p idána nová tisková sestava Kontrola náklad. Tato tisková sestava obsahuje: zadání asové filtrace s možností rychlého zadání intervalu v m síci pro každou firmu na jedné stran vystupuje suma hodnoty výdejek a proti tomu suma hodnoty faktur vystavených a prodejek a to vše pouze pro skladovatelné položky NOVÁ VARIANTA TISKU ŠTÍTK NAD SKLADOVOU KARTOU ZBOŽÍ Nová tisková sestava se štítky 19x40 mm s názvem a íselm zboží v kódu 3z9. Funkce je dostupná pod tla ítkem Štítky IIII. Tato vyrianta byla vytvo ena pro tiskárnu typu DYMO LabelManager PC II. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 7

10 ZAK ZKY A PLATBY DOSTUPNOST NA KUS I DOSTUPNOST NA POTVRZENÍ POBJ SE ZVEDLA NA 45 DNÍ Termín pro p epo et dostupnosti zboží na sklad byl opraven na 45 dní. Dále byl sjednocen filtr (musí být nedodané v ádku i v hlavi ce) a azení objednávek podle p ijetí. Navíc systém umí up ednostnit datum p ijetí na ádku PObj, dále chyb l filtr nad skladem bez vedlejších sklad, opraven dopo et skladem v etn doklad v p íprav. NOVÉ VÝB ROVÉ KRITÉRIUM VYSTAVENÁ OBJEDNÁVKA NAD EHLEDEM Na p ehledu p ijatých objednávek bylo dopln no nové výb rové kritérium Vystavená objednávka, které Vám umožní zobrazit v p ehledu jen ádky práv skládaného kontejneru. Do pole, lze zadat jen jednu konkrétní objednávku s tím, že prefix ani seznam nebude fungovat. Pokud na vystavené objednávce bude zboží A uvedeno na dvou ádcích, potom po et ádk v p ehledu se zdvojnásobí. UPRAVENA FUNK NOST GENERÁTORU ZÁP KY Z IJATÉ OBJEDNÁVKY Upravena funk nost generátoru Záp ky z P ijaté objednávky (s dostupností) tak, aby se dostupnost vyhodnocovala pouze nad skladem, ze kterého bude zboží zap eno. Uživatel na kart P ijaté objednávky zvolí sklad, ze kterého bude zboží zap eno. Pro kontrolu se název zboží objeví i na tla ítku generátoru. Ve vygenerované Záp ce z stanou zachována ísla pozic položek, v p ípad množství bude uvedeno to, kolik zboží je v té chvíli na sklad volného. Po provedení Záp ky se položky v P ijaté objednávce ozna ní jako dodané nebo áste né dodané. GENERÁTOR SKLADOVÉ P ÍJEMKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU Nad kartu vystavené objednávky byl dopln n generátor skladové p íjemky. Tento generátor je ešen p es standardní formulá s tím rozdílem, že uživatel má možnost výb ru chce-li založit NOVÝ a nebo pouze doplnit DOPL. V p ípad volby DOPL, systém nabízí p íjemky neprovedené od dodavatele na VObj + trychtý s funk ností (zapni/vypni filtr na dodavatele). V p ípad volby režimu pouze nedodané Ano/Ne, systém zpracuje p íkaz p ímo na formulá i. Obr.. 4. Ukázka formulá e pro generování p íjemky z vystavené objednávky. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 8

11 ROZŠÍ ENÍ FUNK NOSTI GENERÁTORU SKLADOVÉ VÝDEJKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU Funk nost generátoru skladové výdejky nad VObj rozší ena tak, že nabízí vytvo ení více výdejek pro jednotlivé zakázky podle PObj uvedených na ádcích VObj. Generátor byl realizován p es standardní formulá s novým režimem Rozgenerovat do více výdejek dle zakázek a PObj (zakázka a p ijatá objednávka je na ádku vystavené objednávky. Pokud je p ijatá objednávka a není zakázka, pak se zakázka hledá na p ijaté objednávce). Obr.. 5. Rozší ená funk nost generátoru výdejky z vystavené objednávky. VOBJ V ÍSELNÍKU STAV ROZPRACOVANOSTI íselník stav rozpracovanosti byl rozší en o vystavené objednávky. Zm na se promítne na kart objednávky a jako výb rové kritérium pro objednávky i zboží objednávek na všechny 3 typy (p ehled+tisk+k ížové tabulky) formulá. Zárove jako hodnotící pole v k ížových tabulkách + na p ehledu objednávek je dostné nové pole STAV (vedle zodpovídá). ROBOT PRO P EPO ET CEN NÁKUPNÍCH FAKTUR Nová funkce pro p epo et nákupních cen dle výdejek za ú elem zajišt ní relevantních a aktuálních údaj o zisku je upravena, tak aby pracovala v tichém režimu. Kde se to projeví: v nastavení automatických akcí je nová akce P epo et nákupních cen faktur dle výdejek, za poslední dny jediný nastavitelný parametr je po et dní (jak hluboko zp tn má funkce opravovat faktury podle data vystavení) funkce opravuje pouze faktury kone né, nestornované a vystavené funkce zapisuje výsledek do souboru s4s-event.log akci lze za adit do pravidelných automatických inností viz. naplánované a automatizované úlohy AUTOMATICKÁ KONTROLA PRODEJE POD NÁKUP ROZŠÍ ENA I PRO DODACÍ LISTY Konfigurace kontroly prodeje pod nákupní ceny viz menu Konfigurace Obecné Kontrola pod nákupní cenu byla rozší ena o sekci dodacích list. Jedná se o systémovou konfiguraci, která m že být nastavena pouze uživatelem s právy B/5. Na dodacím listu se provádí kontrola cen po promá knutí tla ítka Prove nebo Ulož. Pokud uživatel p ejde do zm nového režimu a zav e dodací listy bez promá knutí tla ítka Ulož, pak systém také op t kontroluje prodejní ceny! MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 9

12 SYSTÉM SI PAMATUJE CESTU K SOUBORU P I OPAKOVANÉM EXPORTU P ÍKAZU K ÚHRAD Soft-4-Sale si nov pamatuje cestu k souboru p i opakovaném exportu p íkazu k úhrad. Cesta kam se p íkaz exportuje je textové pole jenž se ukládá v databázi, vždy zvláš pro zvolený formát. V p ípad zm ny formátu musí uživatel cestu vybrat opakovan. P i návratu k p vodnímu formátu se p enese již zadaná cesta. DROBNÉ ZM NY A NOVINKY V MODULU Nad p ehled p ijatých objednávek zboží bylo dopln no jako výb rové kritérium Marketingový výb r zboží. Rozší ení filtrace podle stavu provedené pro tisk p ijatých objednávek zboží. i generování p ijaté zahrani ní faktury z p íjemky, kde je vypln n kurz a m na, tak se do ádku p ijaté faktury p enesou položky s nulovou sazbou DPH. Po vytvo ení sady Vobj nad Pobj systém automaticky vygeneruje proaktivity k zodpov dným osobám dodavatel. Nad p ehled vystavených objednávek byl dopln n výb rový filtr doprava a filtr zahrani ní. Tisková sestava Penále (u faktur vystavených) byla upravena tak, aby byly rozepsány zaplacené ástky + dny po splatnosti a vypo teno penále po ádcích. i generování vystavené faktury z dodacího listu ( Zakázky Dodací listy Generov ) byl generátor upraven tak, aby použil poslední datum dodání dle zvolených dodacích list. Nad pokladní doklady m žete nov p ipojit externí objekty. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 10

13 LOGISTIKA EVIDENCE VÍCE DOŠLÝCH FAKTUR NA KART OPRAVY V ETN LENÝCH NÁKLAD A VÝPO TU CELKOVÝCH NÁKLAD Systém Soft-4-Sale umož uje vedení více došlých faktur k oprav. Související doklady nad kartou opravy zobrazíte pomocí ikony v nástrojové lišt. Systém zobrazí všechny faktury spojené p es zakázku v etn rozd lených náklad. Poklepáním na pole celkové náklady, systém p epo te náklady: došlé faktury k zakázce rozd lené náklady k zakázce výdaje na zakázku práce na výkazech innosti vázaných k oprav. Pozn.: pole náklad je uvoln no k editaci a tedy i k poklepnutí i po provedení opravy. Pozor tato metoda nevypo te korektn náklady u oprav, kde zakázka obsahuje více než jednu opravu! ROZD LENÍ NÁKLAD NA FAKTU E P IJATÉ DOSTÁLO N KOLIKA ZM N U faktury p ijaté systém nov umož uje rozd lení náklad na více konkrétních oprav (v zakázce m že být i n kolik oprav). Touto zm nou je pak následn ovlivn n i výpo et náklad opravy a zobrazení souvisejících doklad k oprav. pokud na ádku d lení je vypln na zakázka, nabízí se opravy dané zakázky po vypln ní opravy systém doplní íslo zakázky (pokud zakázka je vypln na jinak, pak systém zápis ísla zakázky provede po dotazu na uživatele) na kartu d lení náklad lze použít designéra a posunout opravy vp ed, p ípadn zm nit barvy náklady na opravu: náklady dle p ijaté faktury d lené na zakázku bez vypln né opravy + d lené náklady p ímo na opravu + výdaje na zakázku + výkazy práce na opravu mezi související doklady se ukazují i ádky d lení dle opravy! NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA P EVZETÍ DO OPRAVY V ETN EDB ŽNÝCH CEN Nová sestava v nabídce tiskových formulá, která v p ípad, že cena se rovná nule, tento údaj netiskne. P edpoklad je, že nula je nezadaná p edb žná cena, a proto se nesmí tisknout. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU nad kartu za ízení byly p idány generátory Zap! (záp ka) a Vra! (vratka) nad p ehledem zboží v p ijatých objednávkách je možné filtrovat podle dostupnosti zboží nová tisková sestava Listy zákazník umož uje vytišt ní každého odb ratele na samostatné stránce (dopravní list). Nástroj pro ozna ení položek k doprav byl rozší en o informace m sto, PS a to nejen jako informace na ádku, ale také jako výb rová kritérium pro omezení nabídky objednávek resp. odb ratel. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 11

14 SYST MOV N STROJE IMPORT DAT MARKETINGOVÉ VÝB RY ZBOŽÍ Funkce je dostupná v menu Standard Import dat. Obr.. 6. Uživatelský import dat z formátu Excel Na obrázku je uvedeno doporu ené nastavení parametr pro import. Stisknutím tla ítka Import vyvoláte dialog, kde systém ukážete, který soubor se má importovat. Požadavek struktura souboru je uvedena na obrázku níže. Minimáln soubor musí obsahovat sloupce SELECT ID a MAT ID. Import marketingových výb zboží umož uje do systému vložit data p ipravená v Excelu. Marketingové výb ry zboží, které již v systému existují, mohou být tímto nástrojem hromadn modifikovány. Ty, které v systému neexistují (rozhodující je jméno marketingového výb ru, jeho ID) budou tímto nástrojem založeny a napln ny. Tento nástroj je zejména vhodný pro jednorázové hromadné vytvo ení marketingových výb zboží. Obr.. 7. Vzor dat v souboru XLS (ukládat ve formátu 5.0/95!!) SELECT ID identifika ní jméno marketingového výb ru. V S4S musí být jedine né a odpovídá poli VÝB R (AKCE) NAZEV AKCE slovní popis marketingového výb ru. V S4S odpovídá poli NÁZEV a jeho délka je omezena na 50 znak. V p ípad tohoto importu sta í, aby byl uveden u prvního záznamu pro daný marketingový výb r. TYP AKCE rozlišovací parametr marketingového výb ru. Umož uje ve filtru sdružovat více marketingových výb r zného názvu, ale stejného zam ení. V S4S odpovídá poli TYP a jeho délka je omezena na 16 znak. Sta í uvést u MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 12

15 prvního záznamu daného výb ru. MAT ID íslo zboží, které je v marketingovém výb ru obsaženo. DAT ZMENA datum, kdy byl marketingový výb r zm n, nebo vytvo en. Sta í uvést u prvního záznamu daného výb ru. Není nutno uvád t. Vyplní se automaticky po provedení importu. Výsledkem importu uvedeného p íkladu pak bude Obr.. 8. Ukázka importu marketingového výb ru zboží IMPORT CENÍK i importu ceník, systém vždy provede kontrolu na katalogovou cenu a v p ípad, pokud najde rozdíl, tuto informaci nahlásí uživateli a nechá jej rozhodnout, zda chce p vodní cenu zachovat nebo p epsat dle importované tabulky v excelu. KONTROLA VSTUPNÍCH DAT PRO IMPORT i importu dat systém automaticky kontroluje, aby nemohlo dojít k importu ísla s mezerou, pokud ji chybn zadá uživatel již v excelovském souboru ur eném k importu do Soft-4-Sale. PDFMINI Nová verze PDF X-Change je dostupná ke stažení na adrese ftp://ftp.mtj.cz/upgrade/pdfmini/pdfmini-v zip. Funkce Stáhni v konfigurátorovi s tímto novým souborem již po ítá. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 13

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

EU-PARLAMENT 3 PERSONAL 4 INTERNET 8 PRODUKTY A CENY 12 LOGISTIKA SKLAD 18 SLUŽBY 27 MARKETING 29

EU-PARLAMENT 3 PERSONAL 4 INTERNET 8 PRODUKTY A CENY 12 LOGISTIKA SKLAD 18 SLUŽBY 27 MARKETING 29 J A R O 2 0 0 5 : S K A L S K Ý D V R EU-PARLAMENT 3 DPH NA ZÚ TOVACÍCH DOKLADECH... 3 NOVÉ REŽIMY ZAOKROUHLENÍ DPH... 3 PERSONAL 4 TOP 24... 4 P EHLEDOVÉ SESTAVY... 6 OTEV ENÁ OKNA... 6 TITULEK S4S...

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč Hopi Logistic Portal uživatelská příruč ka Akce Jméno Datum Vytvoř il Jan Pěč ek 11.10.2005 14:27 Poslední změ na Jan Pěč ek 25.5.2007 15:16 Obsah : 1. Úvodní informace...2 1.1. Úč el aplikace...2 1.2.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

SPECIAL DOPL KY RELATIVNÍ ZADÁVÁNÍ DATUMU VE FILTRECH SPECIÁLNÍ VÝB ROVÁ PRAVIDLA HROMADNÝ E-MAILING STRATEGIE PRODEJE INSTALACE SOFT-4-SALE 2000

SPECIAL DOPL KY RELATIVNÍ ZADÁVÁNÍ DATUMU VE FILTRECH SPECIÁLNÍ VÝB ROVÁ PRAVIDLA HROMADNÝ E-MAILING STRATEGIE PRODEJE INSTALACE SOFT-4-SALE 2000 ŠKOLÍCÍ MATERIÁLY OBSAH KALENDÁ NASTAVENÍ DESIGNU P EHLEDOVÝCH SESTAV A EDITA NÍCH OKEN S ÁDKY SYNCHRONIZACE SOFT-4-SALE MS OUTLOOK 2000/2002 ÚKOLOVÝ MANAGEMENT A PLÁNOVÁNÍ ASU PROAKTIVNÍ DOKUMENTY ODESLÁNÍ

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2007/01

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2007/01 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2007/01 N E W S 0 1 / 2 0 0 7 AUTORSKÉ ODM NY ZA P ÍSTROJE A NOSI E...2 KDE SE TO PROJEVÍ... 2 HROMADNÉ NASTAVENÍ... 2 AUTORSKÉ ODM NY NA PRODEJNÍM DOKLADU - FAKTU E... 3 KONFIGURACE...

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R I. DEN p o n d l í 2 4. 4. 2 0 0 6 P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. P IJETÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap. srpen 2005

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

Modul Marketing. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Marketing. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení je rozšiřujícím modulem k modulu Kontakty. Najdete zde kromě úkolového managmentu ještě mnohé další funkce pro hromadné manipulace s kontakty včetně marketingových statistik a křížových tabulek.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise / Ultimate) Windows

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu.

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap íklad o zboží

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více