Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE..."

Transkript

1 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008

2

3 N E W S 0 1 / ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING A OPERATIVA...3 HROMADNÁ NÁHRADA STÁT... 3 UPRAVENA FUNK NOST MARKETINGOVÉHO ROBOTU STAV... 3 PLATNÉ/NEPLATNÉ FIRMY A OSOBY... 3 AUTOMATICKÉ AVÍZO POPTÁVKY NA VYBRANOU OSOBU... 3 KONFIGURACE BAREV POUŽITÝCH V TÝDENNÍM PLÁNU ASU... 3 SKLADY A ADMINISTRACE...3 INVENTURA SKLADU... 3 SKLADOVÝ TERMINÁL PRO NÁSTROJE... 3 ROZŠÍ ENÍ KRITÉRIÍ VÝB RU... 3 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA NAD KARTOU CENÍKU... 3 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA KONTROLA NÁKLAD... 3 NOVÁ VARIANTA TISKU ŠTÍTK NAD SKLADOVOU KARTOU ZBOŽÍ... 3 ZAKÁZKY A PLATBY...3 DOSTUPNOST NA KUS I DOSTUPNOST NA POTVRZENÍ POBJ SE ZVEDLA NA 45 DNÍ... 3 NOVÉ VÝB ROVÉ KRITÉRIUM VYSTAVENÁ OBJEDNÁVKA NAD P EHLEDEM... 3 UPRAVENA FUNK NOST GENERÁTORU ZÁP J KY Z P IJATÉ OBJEDNÁVKY... 3 GENERÁTOR SKLADOVÉ P ÍJEMKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU... 3 ROZŠÍ ENÍ FUNK NOSTI GENERÁTORU SKLADOVÉ VÝDEJKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU... 3 VOBJ V ÍSELNÍKU STAV ROZPRACOVANOSTI... 3 ROBOT PRO P EPO ET CEN NÁKUPNÍCH FAKTUR... 3 AUTOMATICKÁ KONTROLA PRODEJE POD NÁKUP ROZŠÍ ENA I PRO DODACÍ LISTY... 3 SYSTÉM SI PAMATUJE CESTU K SOUBORU P I OPAKOVANÉM EXPORTU P ÍKAZU K ÚHRAD.. 3 LOGISTIKA...3 EVIDENCE VÍCE DOŠLÝCH FAKTUR NA KART OPRAVY V ETN D LENÝCH NÁKLAD A VÝPO TU CELKOVÝCH NÁKLAD... 3 ROZD LENÍ NÁKLAD NA FAKTU E P IJATÉ DOSTÁLO N KOLIKA ZM N... 3 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA P EVZETÍ DO OPRAVY V ETN P EDB ŽNÝCH CEN... 3 SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE...3 IMPORT DAT MARKETINGOVÉ VÝB RY ZBOŽÍ... 3 IMPORT CENÍK... 3 KONTROLA VSTUPNÍCH DAT PRO IMPORT... 3 PDFMINI... 3 MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 1

4 ZV ENÕ SPODNÕ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT K dalším výrazným zm nám, které nás v letošním roce potkaly, je zm na snížené sazby DPH. Co toto zvýšení sazby DPH p ineslo a v jakých p ípadech m žeme po ítat se sníženou sazbou. SNÍŽENÁ SAZBA DPH 9 % M ŽE BÝT UPLAT OVÁNA NA: teplo, chlad zboží (uvedené v p íloze. 1 zákona o DPH) - nap. potraviny, zví ata, rostliny, voda, knihy, noviny a asopisy, kde reklama nep esahuje 50 % plochy, stromy, ke e, palivové evo, služby (uvedené v p íloze. 2 zákona o DPH) - nap. opravy zdravotnických prost edk a invalidních vozík, ubytovací služby, hromadná pravidelná doprava cestujících - i lanovky, úklidové práce v domácnostech, domácí pé e o d ti, staré, nemocné a zdravotn postižené, kulturní, um lecké a sportovní innosti, dovoz um leckých d l, sb ratelských p edm a starožitností (uvedených v p íloze. 4 zákona o DPH) evod bytového domu, rodinného domu a bytu, v etn nedokon eného bytového domu, rodinného domu a bytu (pokud zákon nestanoví jinak) dodání bytového domu, rodinného domu a bytu, i nedokon ených, stavební a montážní práce spojené s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami v etn konstrukcí, materiál, stroj a za ízení, které se do nich jako jejich sou ást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. (Snížená sazba neplatí pro výhradn nebytové prostory bytových a rodinných dom.) JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE? NASTAVENÍ SAZEB DPH Nastavení jednotlivých sazeb DPH provedete v menu Konfigurace Obecné. Zde je zapot ebí zm nit sníženou sazbu DHP z 5% na 9%. MOŽNÉ VARIANTY POUŽITÍ R ZNÉ SNÍŽENÉ DAN 1. NOVÉ DOKLADY V ROCE 2008 Nov vzniklé doklady v roce 2008 budou používat novou 9% sazbu DPH (viz., p edchozí konfigurace). 2. KOMBINACE DVOU VÝŠÍ DPH NA DOKLADECH VYSTAVENÝCH V ROCE 2007 V p ípad zálohových faktur vystavených v roce 2007 v p vodní snížené sazb 5% DPH by mohl nastat problém. Tento problém eší tzv. KOREKCE na kone né faktu e (vystavené v roce 2008). Ve složce Zú továno je tla ítko Korekce 5/9, které provede správné rozú tování. Princip spo ívá v tom, že tato kone ná faktura (vystavená v roce 2008) se musí ídit aktuální platnou legislativou a proto je nutné celou ástku p evést do 9% sazby DPH. V takovém ípad, by ale nesed la ástka na již zaplacenou ást (zálohou fakturu v 5% sazb DPH). A proto musí dojít ke vzájemné inverzi p vodní 5% sazby DPH a následné vy íslení v nové 9% sazb DPH. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 2

5 ZBO Õ A CENY KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ V modulu Zboží vznikla nová konfigura ní karta Konfigurace režimu dohledání ísla zboží, která umož uje definici zp sobu dohledání ísla (karty) zboží. Jedá se o p ípady, kdy nap. te kou na tete kód zboží a systém automaticky dohledá pat nou kartu zboží. V minulosti v tom byl d sný zmatek, protože n která zboží se dohledávala podle MAT ID jiná podle CATALOG ID. Tato novinka dále umož uje: nastavení posloupnosti hledání (procházení doklad ) definici, na kterých dokladech bude vyhledávání použito konfigurace je vázaná na uživatele!!! Obr.. 1. Konfigurace režimu dohledání ísla zboží. DROBNÉ ZM NY A NOVINKY V MODULU Na ádek množstevní slevy p ibylo nové textové pole POZN, do kterého je možné zapisovat Vaše post ehy a p ipomínky. Úprava tiskové sestavy ceníku Katalog bonus produkt, kde byl dopln n sloupec Doplatek (v K bez DPH) a bude zobrazovat základní prodejní cenu z ceníku. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 3

6 MARKETING A OPERATIVA HROMADNÁ NÁHRADA STÁT V menu Marketing Marketingové manipulace Hromadné opravy bylo dopln no nové výb rové kritérium Stát, pomocí n ho m žete provést hromadnou náhradu stát u více firem zárove. Pro potvrzení výb ru akce se Vás systém zeptá, zda-li souhlasíte s po tem firem, které mají být opraveny. UPRAVENA FUNK NOST MARKETINGOVÉHO ROBOTU STAV Marketingový robot stav byl upraven tak, aby um l zapsat výsledek do jiného pole v databázi kontakt, než je stav. Uživatel si sám volí, do kterého pole se informace zapíšou. Pokud takové pole nezvolí, pak funguje vše jako d ív, tzn., zápis do pole stav. Poz.: Každý robot si pamatuje, kam má zapisovat údaje výsledk. Pole by m lo být zadáno i v p ípad pouhé analýzy výsledk, protože vám zobrazí stav p ed a stav po. Tisková sestava Výsledek analýzy potom ukazuje nejen po et firem, ale i detailní rekapitulaci všech firem + informaci o zm stavu resp. o zm hodnoty pole, které má robot nastavit. PLATNÉ/NEPLATNÉ FIRMY A OSOBY i zm stavu PLATNÝ/NEPLATNÝ na kart kontakt, systém se zeptá uživatele, zda-li má zájem ozna it jako PLATNÉ/NEPLATNÉ i jednotlivé osoby v kontaktu. AUTOMATICKÉ AVÍZO POPTÁVKY NA VYBRANOU OSOBU Nekvalifikovaná poptávka bude zadána jako nové jednání typu nap. Poptávka (konkrétní typ je sou ástí nastavení íselníku typ jednání). Proaktivita reaguje na typ jednání (op t konfigurace typu a osob je sou ástí íselníku typ jednání). íselník obsahuje p íznak automaticky generovaných proaktivit a seznam uživatel pro které mají být generovány. Proaktivita se generuje jen tehdy, pokud dojde ke zm (resp. zadání) typu jednání, jenž odpovídá konfiguraci. Pokud je jednání opraveno, ale typ se nem ní, pak se proaktivita negeneruje. Variabilní symbol v bance rozší en na 14 znak íve v bankách nebyla stejná délka var. symbolu a tudíž to co se vešlo do faktury p i jejim po ízení (po et ísel), se nevešlo do kolonky u banky a v d sledku toho docházelo k tomu, že se platby nespojily. Problém odstran n rozší ením variabilního symbolu v bance na 14 znak. KONFIGURACE BAREV POUŽITÝCH V TÝDENNÍM PLÁNU ASU Novinkou v plánování asu je možnost konfigurace barev zobrazení jednotlivých inností v týdenním plánu asu (menu Operativa Plánování asu Týdenní pohled asových plán tla ítko Konfigurace ). Uživatel si m že navolit pro každou innost jiný typ barvy a tím zp ehlednit celkový pohled. Barvu zm níte kliknutím na její sou asný výb r a následn vyberete z palety barev tu, která bude odpovídat vašim požadavk m. Výb r potvrdíte klávesou OK. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 4

7 Obr.. 2. Konfigurace barev na plánu asu. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU do tisku firem a definic marketingových výb byla p idána filtrace podle Tras novinkou v systému je možnost omezení sledování výše limitu dluhu na kart zákazníka pouze na dluhy po splatnosti. Viz. menu Kontakty Konfigurace Konfigurace kontakt. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 5

8 SKLADY A ADMINISTRACE INVENTURA SKLADU Na tiskovku byl dopln n údaj suma pen žní hodnoty, který se te kladné i záporné hodnoty. Zárove nyní m žete využít nový filtr SHODA, který umožní odfiltrovat položky, které jsou v po ádku, tzn., nemají manko/p ebytek. SKLADOVÝ TERMINÁL PRO NÁSTROJE Jednoduchý nástroj pro zadávání skladových pohyb s využitím te ky árových kód a s minimem informací zadávaných z klávesnice. Nová karta menu Sklad Skladové terminály P evodový terminál. OBSAH KARTY P EVODOVÉHO TERMINÁLU Záložka Terminál obsahuje pole a tla ítko pro práci: pole KDO zkratka osoby z karti ky nebo ru zadáno (zkratka obchodníka) pole JMÉNO systém automaticky dopl uje podle zadaného KDO (std. blokováno možno povolit v nastavení) pole ODKUD zadání zdrojového skladu pole KAM zadání cílového skladu pole CO íslo zboží dle árového kódu pole KOLIK množství zboží (1 ks implicitn ) Záložka Nastavení obsahuje konfiguraci nástroje: pole TYP POHYBU povinný údaj pole FIRMA pole ST EDISKO povolení ru ní volby KDO a nastavení vy išt ní okna za dobu v sekundách Tla ítkem Ulož systém nastaví zm ny. Obr.. 3. Ukázka konfigurace a pracovního prost edí p evodového terminálu. FUNK NOST v rámci akce, systém provede p evod mezi sklady, vymaže CO, do množství dá 1a kurzor umístí zp t na CO (zboží se dohledává dle MAT ID) MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 6

9 po nastavené dob neaktivity, systém vymaže všechna pole a kurzor nastaví na KDO (stejn zareaguje i v p ípad, kdy uživatel zmá kne ESC na klávesnici) funkce obsahuje inteligentní volbu zdrojového a cílového skladu dále obsahuje jen základní nejd ležit jší kontroly (žádné zbyte né dotazy) i neúsp šném p evodu, systém zahlásí chybu, volba uživatele: Chybn zadáno (výmaz p evodky) / Nedostatek na sklad (p evod z stane v p íprav ) ROZŠÍ ENÍ KRITÉRIÍ VÝB RU Kritéria Výb r 4 a Materiál dopln ny jako výb rová kritéria: v p ehledu stav zásob, tisk stav zásob, ížová tabulka stav zásob. NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA NAD KARTOU CENÍKU Nová tisková sestava nad kartou ceníku úsporných zp sobem vytiskne pouze název, íslo a ár. kód celku + název, množství, íslo zboží a ár. kód díl. Tento tiskový formát je vhodný pro vložení do krabice, kdy krabice = celek a vnit ek = díly. NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA KONTROLA NÁKLAD Do menu Sklad Tisk pohyb doklady byla p idána nová tisková sestava Kontrola náklad. Tato tisková sestava obsahuje: zadání asové filtrace s možností rychlého zadání intervalu v m síci pro každou firmu na jedné stran vystupuje suma hodnoty výdejek a proti tomu suma hodnoty faktur vystavených a prodejek a to vše pouze pro skladovatelné položky NOVÁ VARIANTA TISKU ŠTÍTK NAD SKLADOVOU KARTOU ZBOŽÍ Nová tisková sestava se štítky 19x40 mm s názvem a íselm zboží v kódu 3z9. Funkce je dostupná pod tla ítkem Štítky IIII. Tato vyrianta byla vytvo ena pro tiskárnu typu DYMO LabelManager PC II. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 7

10 ZAK ZKY A PLATBY DOSTUPNOST NA KUS I DOSTUPNOST NA POTVRZENÍ POBJ SE ZVEDLA NA 45 DNÍ Termín pro p epo et dostupnosti zboží na sklad byl opraven na 45 dní. Dále byl sjednocen filtr (musí být nedodané v ádku i v hlavi ce) a azení objednávek podle p ijetí. Navíc systém umí up ednostnit datum p ijetí na ádku PObj, dále chyb l filtr nad skladem bez vedlejších sklad, opraven dopo et skladem v etn doklad v p íprav. NOVÉ VÝB ROVÉ KRITÉRIUM VYSTAVENÁ OBJEDNÁVKA NAD EHLEDEM Na p ehledu p ijatých objednávek bylo dopln no nové výb rové kritérium Vystavená objednávka, které Vám umožní zobrazit v p ehledu jen ádky práv skládaného kontejneru. Do pole, lze zadat jen jednu konkrétní objednávku s tím, že prefix ani seznam nebude fungovat. Pokud na vystavené objednávce bude zboží A uvedeno na dvou ádcích, potom po et ádk v p ehledu se zdvojnásobí. UPRAVENA FUNK NOST GENERÁTORU ZÁP KY Z IJATÉ OBJEDNÁVKY Upravena funk nost generátoru Záp ky z P ijaté objednávky (s dostupností) tak, aby se dostupnost vyhodnocovala pouze nad skladem, ze kterého bude zboží zap eno. Uživatel na kart P ijaté objednávky zvolí sklad, ze kterého bude zboží zap eno. Pro kontrolu se název zboží objeví i na tla ítku generátoru. Ve vygenerované Záp ce z stanou zachována ísla pozic položek, v p ípad množství bude uvedeno to, kolik zboží je v té chvíli na sklad volného. Po provedení Záp ky se položky v P ijaté objednávce ozna ní jako dodané nebo áste né dodané. GENERÁTOR SKLADOVÉ P ÍJEMKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU Nad kartu vystavené objednávky byl dopln n generátor skladové p íjemky. Tento generátor je ešen p es standardní formulá s tím rozdílem, že uživatel má možnost výb ru chce-li založit NOVÝ a nebo pouze doplnit DOPL. V p ípad volby DOPL, systém nabízí p íjemky neprovedené od dodavatele na VObj + trychtý s funk ností (zapni/vypni filtr na dodavatele). V p ípad volby režimu pouze nedodané Ano/Ne, systém zpracuje p íkaz p ímo na formulá i. Obr.. 4. Ukázka formulá e pro generování p íjemky z vystavené objednávky. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 8

11 ROZŠÍ ENÍ FUNK NOSTI GENERÁTORU SKLADOVÉ VÝDEJKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU Funk nost generátoru skladové výdejky nad VObj rozší ena tak, že nabízí vytvo ení více výdejek pro jednotlivé zakázky podle PObj uvedených na ádcích VObj. Generátor byl realizován p es standardní formulá s novým režimem Rozgenerovat do více výdejek dle zakázek a PObj (zakázka a p ijatá objednávka je na ádku vystavené objednávky. Pokud je p ijatá objednávka a není zakázka, pak se zakázka hledá na p ijaté objednávce). Obr.. 5. Rozší ená funk nost generátoru výdejky z vystavené objednávky. VOBJ V ÍSELNÍKU STAV ROZPRACOVANOSTI íselník stav rozpracovanosti byl rozší en o vystavené objednávky. Zm na se promítne na kart objednávky a jako výb rové kritérium pro objednávky i zboží objednávek na všechny 3 typy (p ehled+tisk+k ížové tabulky) formulá. Zárove jako hodnotící pole v k ížových tabulkách + na p ehledu objednávek je dostné nové pole STAV (vedle zodpovídá). ROBOT PRO P EPO ET CEN NÁKUPNÍCH FAKTUR Nová funkce pro p epo et nákupních cen dle výdejek za ú elem zajišt ní relevantních a aktuálních údaj o zisku je upravena, tak aby pracovala v tichém režimu. Kde se to projeví: v nastavení automatických akcí je nová akce P epo et nákupních cen faktur dle výdejek, za poslední dny jediný nastavitelný parametr je po et dní (jak hluboko zp tn má funkce opravovat faktury podle data vystavení) funkce opravuje pouze faktury kone né, nestornované a vystavené funkce zapisuje výsledek do souboru s4s-event.log akci lze za adit do pravidelných automatických inností viz. naplánované a automatizované úlohy AUTOMATICKÁ KONTROLA PRODEJE POD NÁKUP ROZŠÍ ENA I PRO DODACÍ LISTY Konfigurace kontroly prodeje pod nákupní ceny viz menu Konfigurace Obecné Kontrola pod nákupní cenu byla rozší ena o sekci dodacích list. Jedná se o systémovou konfiguraci, která m že být nastavena pouze uživatelem s právy B/5. Na dodacím listu se provádí kontrola cen po promá knutí tla ítka Prove nebo Ulož. Pokud uživatel p ejde do zm nového režimu a zav e dodací listy bez promá knutí tla ítka Ulož, pak systém také op t kontroluje prodejní ceny! MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 9

12 SYSTÉM SI PAMATUJE CESTU K SOUBORU P I OPAKOVANÉM EXPORTU P ÍKAZU K ÚHRAD Soft-4-Sale si nov pamatuje cestu k souboru p i opakovaném exportu p íkazu k úhrad. Cesta kam se p íkaz exportuje je textové pole jenž se ukládá v databázi, vždy zvláš pro zvolený formát. V p ípad zm ny formátu musí uživatel cestu vybrat opakovan. P i návratu k p vodnímu formátu se p enese již zadaná cesta. DROBNÉ ZM NY A NOVINKY V MODULU Nad p ehled p ijatých objednávek zboží bylo dopln no jako výb rové kritérium Marketingový výb r zboží. Rozší ení filtrace podle stavu provedené pro tisk p ijatých objednávek zboží. i generování p ijaté zahrani ní faktury z p íjemky, kde je vypln n kurz a m na, tak se do ádku p ijaté faktury p enesou položky s nulovou sazbou DPH. Po vytvo ení sady Vobj nad Pobj systém automaticky vygeneruje proaktivity k zodpov dným osobám dodavatel. Nad p ehled vystavených objednávek byl dopln n výb rový filtr doprava a filtr zahrani ní. Tisková sestava Penále (u faktur vystavených) byla upravena tak, aby byly rozepsány zaplacené ástky + dny po splatnosti a vypo teno penále po ádcích. i generování vystavené faktury z dodacího listu ( Zakázky Dodací listy Generov ) byl generátor upraven tak, aby použil poslední datum dodání dle zvolených dodacích list. Nad pokladní doklady m žete nov p ipojit externí objekty. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 10

13 LOGISTIKA EVIDENCE VÍCE DOŠLÝCH FAKTUR NA KART OPRAVY V ETN LENÝCH NÁKLAD A VÝPO TU CELKOVÝCH NÁKLAD Systém Soft-4-Sale umož uje vedení více došlých faktur k oprav. Související doklady nad kartou opravy zobrazíte pomocí ikony v nástrojové lišt. Systém zobrazí všechny faktury spojené p es zakázku v etn rozd lených náklad. Poklepáním na pole celkové náklady, systém p epo te náklady: došlé faktury k zakázce rozd lené náklady k zakázce výdaje na zakázku práce na výkazech innosti vázaných k oprav. Pozn.: pole náklad je uvoln no k editaci a tedy i k poklepnutí i po provedení opravy. Pozor tato metoda nevypo te korektn náklady u oprav, kde zakázka obsahuje více než jednu opravu! ROZD LENÍ NÁKLAD NA FAKTU E P IJATÉ DOSTÁLO N KOLIKA ZM N U faktury p ijaté systém nov umož uje rozd lení náklad na více konkrétních oprav (v zakázce m že být i n kolik oprav). Touto zm nou je pak následn ovlivn n i výpo et náklad opravy a zobrazení souvisejících doklad k oprav. pokud na ádku d lení je vypln na zakázka, nabízí se opravy dané zakázky po vypln ní opravy systém doplní íslo zakázky (pokud zakázka je vypln na jinak, pak systém zápis ísla zakázky provede po dotazu na uživatele) na kartu d lení náklad lze použít designéra a posunout opravy vp ed, p ípadn zm nit barvy náklady na opravu: náklady dle p ijaté faktury d lené na zakázku bez vypln né opravy + d lené náklady p ímo na opravu + výdaje na zakázku + výkazy práce na opravu mezi související doklady se ukazují i ádky d lení dle opravy! NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA P EVZETÍ DO OPRAVY V ETN EDB ŽNÝCH CEN Nová sestava v nabídce tiskových formulá, která v p ípad, že cena se rovná nule, tento údaj netiskne. P edpoklad je, že nula je nezadaná p edb žná cena, a proto se nesmí tisknout. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU nad kartu za ízení byly p idány generátory Zap! (záp ka) a Vra! (vratka) nad p ehledem zboží v p ijatých objednávkách je možné filtrovat podle dostupnosti zboží nová tisková sestava Listy zákazník umož uje vytišt ní každého odb ratele na samostatné stránce (dopravní list). Nástroj pro ozna ení položek k doprav byl rozší en o informace m sto, PS a to nejen jako informace na ádku, ale také jako výb rová kritérium pro omezení nabídky objednávek resp. odb ratel. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 11

14 SYST MOV N STROJE IMPORT DAT MARKETINGOVÉ VÝB RY ZBOŽÍ Funkce je dostupná v menu Standard Import dat. Obr.. 6. Uživatelský import dat z formátu Excel Na obrázku je uvedeno doporu ené nastavení parametr pro import. Stisknutím tla ítka Import vyvoláte dialog, kde systém ukážete, který soubor se má importovat. Požadavek struktura souboru je uvedena na obrázku níže. Minimáln soubor musí obsahovat sloupce SELECT ID a MAT ID. Import marketingových výb zboží umož uje do systému vložit data p ipravená v Excelu. Marketingové výb ry zboží, které již v systému existují, mohou být tímto nástrojem hromadn modifikovány. Ty, které v systému neexistují (rozhodující je jméno marketingového výb ru, jeho ID) budou tímto nástrojem založeny a napln ny. Tento nástroj je zejména vhodný pro jednorázové hromadné vytvo ení marketingových výb zboží. Obr.. 7. Vzor dat v souboru XLS (ukládat ve formátu 5.0/95!!) SELECT ID identifika ní jméno marketingového výb ru. V S4S musí být jedine né a odpovídá poli VÝB R (AKCE) NAZEV AKCE slovní popis marketingového výb ru. V S4S odpovídá poli NÁZEV a jeho délka je omezena na 50 znak. V p ípad tohoto importu sta í, aby byl uveden u prvního záznamu pro daný marketingový výb r. TYP AKCE rozlišovací parametr marketingového výb ru. Umož uje ve filtru sdružovat více marketingových výb r zného názvu, ale stejného zam ení. V S4S odpovídá poli TYP a jeho délka je omezena na 16 znak. Sta í uvést u MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 12

15 prvního záznamu daného výb ru. MAT ID íslo zboží, které je v marketingovém výb ru obsaženo. DAT ZMENA datum, kdy byl marketingový výb r zm n, nebo vytvo en. Sta í uvést u prvního záznamu daného výb ru. Není nutno uvád t. Vyplní se automaticky po provedení importu. Výsledkem importu uvedeného p íkladu pak bude Obr.. 8. Ukázka importu marketingového výb ru zboží IMPORT CENÍK i importu ceník, systém vždy provede kontrolu na katalogovou cenu a v p ípad, pokud najde rozdíl, tuto informaci nahlásí uživateli a nechá jej rozhodnout, zda chce p vodní cenu zachovat nebo p epsat dle importované tabulky v excelu. KONTROLA VSTUPNÍCH DAT PRO IMPORT i importu dat systém automaticky kontroluje, aby nemohlo dojít k importu ísla s mezerou, pokud ji chybn zadá uživatel již v excelovském souboru ur eném k importu do Soft-4-Sale. PDFMINI Nová verze PDF X-Change je dostupná ke stažení na adrese ftp://ftp.mtj.cz/upgrade/pdfmini/pdfmini-v zip. Funkce Stáhni v konfigurátorovi s tímto novým souborem již po ítá. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 13

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Revize č. 2 z 23.5.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír Vojta, podléhá licenci Creative

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více