Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE..."

Transkript

1 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008

2

3 N E W S 0 1 / ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING A OPERATIVA...3 HROMADNÁ NÁHRADA STÁT... 3 UPRAVENA FUNK NOST MARKETINGOVÉHO ROBOTU STAV... 3 PLATNÉ/NEPLATNÉ FIRMY A OSOBY... 3 AUTOMATICKÉ AVÍZO POPTÁVKY NA VYBRANOU OSOBU... 3 KONFIGURACE BAREV POUŽITÝCH V TÝDENNÍM PLÁNU ASU... 3 SKLADY A ADMINISTRACE...3 INVENTURA SKLADU... 3 SKLADOVÝ TERMINÁL PRO NÁSTROJE... 3 ROZŠÍ ENÍ KRITÉRIÍ VÝB RU... 3 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA NAD KARTOU CENÍKU... 3 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA KONTROLA NÁKLAD... 3 NOVÁ VARIANTA TISKU ŠTÍTK NAD SKLADOVOU KARTOU ZBOŽÍ... 3 ZAKÁZKY A PLATBY...3 DOSTUPNOST NA KUS I DOSTUPNOST NA POTVRZENÍ POBJ SE ZVEDLA NA 45 DNÍ... 3 NOVÉ VÝB ROVÉ KRITÉRIUM VYSTAVENÁ OBJEDNÁVKA NAD P EHLEDEM... 3 UPRAVENA FUNK NOST GENERÁTORU ZÁP J KY Z P IJATÉ OBJEDNÁVKY... 3 GENERÁTOR SKLADOVÉ P ÍJEMKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU... 3 ROZŠÍ ENÍ FUNK NOSTI GENERÁTORU SKLADOVÉ VÝDEJKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU... 3 VOBJ V ÍSELNÍKU STAV ROZPRACOVANOSTI... 3 ROBOT PRO P EPO ET CEN NÁKUPNÍCH FAKTUR... 3 AUTOMATICKÁ KONTROLA PRODEJE POD NÁKUP ROZŠÍ ENA I PRO DODACÍ LISTY... 3 SYSTÉM SI PAMATUJE CESTU K SOUBORU P I OPAKOVANÉM EXPORTU P ÍKAZU K ÚHRAD.. 3 LOGISTIKA...3 EVIDENCE VÍCE DOŠLÝCH FAKTUR NA KART OPRAVY V ETN D LENÝCH NÁKLAD A VÝPO TU CELKOVÝCH NÁKLAD... 3 ROZD LENÍ NÁKLAD NA FAKTU E P IJATÉ DOSTÁLO N KOLIKA ZM N... 3 NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA P EVZETÍ DO OPRAVY V ETN P EDB ŽNÝCH CEN... 3 SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE...3 IMPORT DAT MARKETINGOVÉ VÝB RY ZBOŽÍ... 3 IMPORT CENÍK... 3 KONTROLA VSTUPNÍCH DAT PRO IMPORT... 3 PDFMINI... 3 MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 1

4 ZV ENÕ SPODNÕ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT K dalším výrazným zm nám, které nás v letošním roce potkaly, je zm na snížené sazby DPH. Co toto zvýšení sazby DPH p ineslo a v jakých p ípadech m žeme po ítat se sníženou sazbou. SNÍŽENÁ SAZBA DPH 9 % M ŽE BÝT UPLAT OVÁNA NA: teplo, chlad zboží (uvedené v p íloze. 1 zákona o DPH) - nap. potraviny, zví ata, rostliny, voda, knihy, noviny a asopisy, kde reklama nep esahuje 50 % plochy, stromy, ke e, palivové evo, služby (uvedené v p íloze. 2 zákona o DPH) - nap. opravy zdravotnických prost edk a invalidních vozík, ubytovací služby, hromadná pravidelná doprava cestujících - i lanovky, úklidové práce v domácnostech, domácí pé e o d ti, staré, nemocné a zdravotn postižené, kulturní, um lecké a sportovní innosti, dovoz um leckých d l, sb ratelských p edm a starožitností (uvedených v p íloze. 4 zákona o DPH) evod bytového domu, rodinného domu a bytu, v etn nedokon eného bytového domu, rodinného domu a bytu (pokud zákon nestanoví jinak) dodání bytového domu, rodinného domu a bytu, i nedokon ených, stavební a montážní práce spojené s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami v etn konstrukcí, materiál, stroj a za ízení, které se do nich jako jejich sou ást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. (Snížená sazba neplatí pro výhradn nebytové prostory bytových a rodinných dom.) JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE? NASTAVENÍ SAZEB DPH Nastavení jednotlivých sazeb DPH provedete v menu Konfigurace Obecné. Zde je zapot ebí zm nit sníženou sazbu DHP z 5% na 9%. MOŽNÉ VARIANTY POUŽITÍ R ZNÉ SNÍŽENÉ DAN 1. NOVÉ DOKLADY V ROCE 2008 Nov vzniklé doklady v roce 2008 budou používat novou 9% sazbu DPH (viz., p edchozí konfigurace). 2. KOMBINACE DVOU VÝŠÍ DPH NA DOKLADECH VYSTAVENÝCH V ROCE 2007 V p ípad zálohových faktur vystavených v roce 2007 v p vodní snížené sazb 5% DPH by mohl nastat problém. Tento problém eší tzv. KOREKCE na kone né faktu e (vystavené v roce 2008). Ve složce Zú továno je tla ítko Korekce 5/9, které provede správné rozú tování. Princip spo ívá v tom, že tato kone ná faktura (vystavená v roce 2008) se musí ídit aktuální platnou legislativou a proto je nutné celou ástku p evést do 9% sazby DPH. V takovém ípad, by ale nesed la ástka na již zaplacenou ást (zálohou fakturu v 5% sazb DPH). A proto musí dojít ke vzájemné inverzi p vodní 5% sazby DPH a následné vy íslení v nové 9% sazb DPH. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 2

5 ZBO Õ A CENY KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ V modulu Zboží vznikla nová konfigura ní karta Konfigurace režimu dohledání ísla zboží, která umož uje definici zp sobu dohledání ísla (karty) zboží. Jedá se o p ípady, kdy nap. te kou na tete kód zboží a systém automaticky dohledá pat nou kartu zboží. V minulosti v tom byl d sný zmatek, protože n která zboží se dohledávala podle MAT ID jiná podle CATALOG ID. Tato novinka dále umož uje: nastavení posloupnosti hledání (procházení doklad ) definici, na kterých dokladech bude vyhledávání použito konfigurace je vázaná na uživatele!!! Obr.. 1. Konfigurace režimu dohledání ísla zboží. DROBNÉ ZM NY A NOVINKY V MODULU Na ádek množstevní slevy p ibylo nové textové pole POZN, do kterého je možné zapisovat Vaše post ehy a p ipomínky. Úprava tiskové sestavy ceníku Katalog bonus produkt, kde byl dopln n sloupec Doplatek (v K bez DPH) a bude zobrazovat základní prodejní cenu z ceníku. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 3

6 MARKETING A OPERATIVA HROMADNÁ NÁHRADA STÁT V menu Marketing Marketingové manipulace Hromadné opravy bylo dopln no nové výb rové kritérium Stát, pomocí n ho m žete provést hromadnou náhradu stát u více firem zárove. Pro potvrzení výb ru akce se Vás systém zeptá, zda-li souhlasíte s po tem firem, které mají být opraveny. UPRAVENA FUNK NOST MARKETINGOVÉHO ROBOTU STAV Marketingový robot stav byl upraven tak, aby um l zapsat výsledek do jiného pole v databázi kontakt, než je stav. Uživatel si sám volí, do kterého pole se informace zapíšou. Pokud takové pole nezvolí, pak funguje vše jako d ív, tzn., zápis do pole stav. Poz.: Každý robot si pamatuje, kam má zapisovat údaje výsledk. Pole by m lo být zadáno i v p ípad pouhé analýzy výsledk, protože vám zobrazí stav p ed a stav po. Tisková sestava Výsledek analýzy potom ukazuje nejen po et firem, ale i detailní rekapitulaci všech firem + informaci o zm stavu resp. o zm hodnoty pole, které má robot nastavit. PLATNÉ/NEPLATNÉ FIRMY A OSOBY i zm stavu PLATNÝ/NEPLATNÝ na kart kontakt, systém se zeptá uživatele, zda-li má zájem ozna it jako PLATNÉ/NEPLATNÉ i jednotlivé osoby v kontaktu. AUTOMATICKÉ AVÍZO POPTÁVKY NA VYBRANOU OSOBU Nekvalifikovaná poptávka bude zadána jako nové jednání typu nap. Poptávka (konkrétní typ je sou ástí nastavení íselníku typ jednání). Proaktivita reaguje na typ jednání (op t konfigurace typu a osob je sou ástí íselníku typ jednání). íselník obsahuje p íznak automaticky generovaných proaktivit a seznam uživatel pro které mají být generovány. Proaktivita se generuje jen tehdy, pokud dojde ke zm (resp. zadání) typu jednání, jenž odpovídá konfiguraci. Pokud je jednání opraveno, ale typ se nem ní, pak se proaktivita negeneruje. Variabilní symbol v bance rozší en na 14 znak íve v bankách nebyla stejná délka var. symbolu a tudíž to co se vešlo do faktury p i jejim po ízení (po et ísel), se nevešlo do kolonky u banky a v d sledku toho docházelo k tomu, že se platby nespojily. Problém odstran n rozší ením variabilního symbolu v bance na 14 znak. KONFIGURACE BAREV POUŽITÝCH V TÝDENNÍM PLÁNU ASU Novinkou v plánování asu je možnost konfigurace barev zobrazení jednotlivých inností v týdenním plánu asu (menu Operativa Plánování asu Týdenní pohled asových plán tla ítko Konfigurace ). Uživatel si m že navolit pro každou innost jiný typ barvy a tím zp ehlednit celkový pohled. Barvu zm níte kliknutím na její sou asný výb r a následn vyberete z palety barev tu, která bude odpovídat vašim požadavk m. Výb r potvrdíte klávesou OK. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 4

7 Obr.. 2. Konfigurace barev na plánu asu. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU do tisku firem a definic marketingových výb byla p idána filtrace podle Tras novinkou v systému je možnost omezení sledování výše limitu dluhu na kart zákazníka pouze na dluhy po splatnosti. Viz. menu Kontakty Konfigurace Konfigurace kontakt. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 5

8 SKLADY A ADMINISTRACE INVENTURA SKLADU Na tiskovku byl dopln n údaj suma pen žní hodnoty, který se te kladné i záporné hodnoty. Zárove nyní m žete využít nový filtr SHODA, který umožní odfiltrovat položky, které jsou v po ádku, tzn., nemají manko/p ebytek. SKLADOVÝ TERMINÁL PRO NÁSTROJE Jednoduchý nástroj pro zadávání skladových pohyb s využitím te ky árových kód a s minimem informací zadávaných z klávesnice. Nová karta menu Sklad Skladové terminály P evodový terminál. OBSAH KARTY P EVODOVÉHO TERMINÁLU Záložka Terminál obsahuje pole a tla ítko pro práci: pole KDO zkratka osoby z karti ky nebo ru zadáno (zkratka obchodníka) pole JMÉNO systém automaticky dopl uje podle zadaného KDO (std. blokováno možno povolit v nastavení) pole ODKUD zadání zdrojového skladu pole KAM zadání cílového skladu pole CO íslo zboží dle árového kódu pole KOLIK množství zboží (1 ks implicitn ) Záložka Nastavení obsahuje konfiguraci nástroje: pole TYP POHYBU povinný údaj pole FIRMA pole ST EDISKO povolení ru ní volby KDO a nastavení vy išt ní okna za dobu v sekundách Tla ítkem Ulož systém nastaví zm ny. Obr.. 3. Ukázka konfigurace a pracovního prost edí p evodového terminálu. FUNK NOST v rámci akce, systém provede p evod mezi sklady, vymaže CO, do množství dá 1a kurzor umístí zp t na CO (zboží se dohledává dle MAT ID) MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 6

9 po nastavené dob neaktivity, systém vymaže všechna pole a kurzor nastaví na KDO (stejn zareaguje i v p ípad, kdy uživatel zmá kne ESC na klávesnici) funkce obsahuje inteligentní volbu zdrojového a cílového skladu dále obsahuje jen základní nejd ležit jší kontroly (žádné zbyte né dotazy) i neúsp šném p evodu, systém zahlásí chybu, volba uživatele: Chybn zadáno (výmaz p evodky) / Nedostatek na sklad (p evod z stane v p íprav ) ROZŠÍ ENÍ KRITÉRIÍ VÝB RU Kritéria Výb r 4 a Materiál dopln ny jako výb rová kritéria: v p ehledu stav zásob, tisk stav zásob, ížová tabulka stav zásob. NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA NAD KARTOU CENÍKU Nová tisková sestava nad kartou ceníku úsporných zp sobem vytiskne pouze název, íslo a ár. kód celku + název, množství, íslo zboží a ár. kód díl. Tento tiskový formát je vhodný pro vložení do krabice, kdy krabice = celek a vnit ek = díly. NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA KONTROLA NÁKLAD Do menu Sklad Tisk pohyb doklady byla p idána nová tisková sestava Kontrola náklad. Tato tisková sestava obsahuje: zadání asové filtrace s možností rychlého zadání intervalu v m síci pro každou firmu na jedné stran vystupuje suma hodnoty výdejek a proti tomu suma hodnoty faktur vystavených a prodejek a to vše pouze pro skladovatelné položky NOVÁ VARIANTA TISKU ŠTÍTK NAD SKLADOVOU KARTOU ZBOŽÍ Nová tisková sestava se štítky 19x40 mm s názvem a íselm zboží v kódu 3z9. Funkce je dostupná pod tla ítkem Štítky IIII. Tato vyrianta byla vytvo ena pro tiskárnu typu DYMO LabelManager PC II. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 7

10 ZAK ZKY A PLATBY DOSTUPNOST NA KUS I DOSTUPNOST NA POTVRZENÍ POBJ SE ZVEDLA NA 45 DNÍ Termín pro p epo et dostupnosti zboží na sklad byl opraven na 45 dní. Dále byl sjednocen filtr (musí být nedodané v ádku i v hlavi ce) a azení objednávek podle p ijetí. Navíc systém umí up ednostnit datum p ijetí na ádku PObj, dále chyb l filtr nad skladem bez vedlejších sklad, opraven dopo et skladem v etn doklad v p íprav. NOVÉ VÝB ROVÉ KRITÉRIUM VYSTAVENÁ OBJEDNÁVKA NAD EHLEDEM Na p ehledu p ijatých objednávek bylo dopln no nové výb rové kritérium Vystavená objednávka, které Vám umožní zobrazit v p ehledu jen ádky práv skládaného kontejneru. Do pole, lze zadat jen jednu konkrétní objednávku s tím, že prefix ani seznam nebude fungovat. Pokud na vystavené objednávce bude zboží A uvedeno na dvou ádcích, potom po et ádk v p ehledu se zdvojnásobí. UPRAVENA FUNK NOST GENERÁTORU ZÁP KY Z IJATÉ OBJEDNÁVKY Upravena funk nost generátoru Záp ky z P ijaté objednávky (s dostupností) tak, aby se dostupnost vyhodnocovala pouze nad skladem, ze kterého bude zboží zap eno. Uživatel na kart P ijaté objednávky zvolí sklad, ze kterého bude zboží zap eno. Pro kontrolu se název zboží objeví i na tla ítku generátoru. Ve vygenerované Záp ce z stanou zachována ísla pozic položek, v p ípad množství bude uvedeno to, kolik zboží je v té chvíli na sklad volného. Po provedení Záp ky se položky v P ijaté objednávce ozna ní jako dodané nebo áste né dodané. GENERÁTOR SKLADOVÉ P ÍJEMKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU Nad kartu vystavené objednávky byl dopln n generátor skladové p íjemky. Tento generátor je ešen p es standardní formulá s tím rozdílem, že uživatel má možnost výb ru chce-li založit NOVÝ a nebo pouze doplnit DOPL. V p ípad volby DOPL, systém nabízí p íjemky neprovedené od dodavatele na VObj + trychtý s funk ností (zapni/vypni filtr na dodavatele). V p ípad volby režimu pouze nedodané Ano/Ne, systém zpracuje p íkaz p ímo na formulá i. Obr.. 4. Ukázka formulá e pro generování p íjemky z vystavené objednávky. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 8

11 ROZŠÍ ENÍ FUNK NOSTI GENERÁTORU SKLADOVÉ VÝDEJKY NAD VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU Funk nost generátoru skladové výdejky nad VObj rozší ena tak, že nabízí vytvo ení více výdejek pro jednotlivé zakázky podle PObj uvedených na ádcích VObj. Generátor byl realizován p es standardní formulá s novým režimem Rozgenerovat do více výdejek dle zakázek a PObj (zakázka a p ijatá objednávka je na ádku vystavené objednávky. Pokud je p ijatá objednávka a není zakázka, pak se zakázka hledá na p ijaté objednávce). Obr.. 5. Rozší ená funk nost generátoru výdejky z vystavené objednávky. VOBJ V ÍSELNÍKU STAV ROZPRACOVANOSTI íselník stav rozpracovanosti byl rozší en o vystavené objednávky. Zm na se promítne na kart objednávky a jako výb rové kritérium pro objednávky i zboží objednávek na všechny 3 typy (p ehled+tisk+k ížové tabulky) formulá. Zárove jako hodnotící pole v k ížových tabulkách + na p ehledu objednávek je dostné nové pole STAV (vedle zodpovídá). ROBOT PRO P EPO ET CEN NÁKUPNÍCH FAKTUR Nová funkce pro p epo et nákupních cen dle výdejek za ú elem zajišt ní relevantních a aktuálních údaj o zisku je upravena, tak aby pracovala v tichém režimu. Kde se to projeví: v nastavení automatických akcí je nová akce P epo et nákupních cen faktur dle výdejek, za poslední dny jediný nastavitelný parametr je po et dní (jak hluboko zp tn má funkce opravovat faktury podle data vystavení) funkce opravuje pouze faktury kone né, nestornované a vystavené funkce zapisuje výsledek do souboru s4s-event.log akci lze za adit do pravidelných automatických inností viz. naplánované a automatizované úlohy AUTOMATICKÁ KONTROLA PRODEJE POD NÁKUP ROZŠÍ ENA I PRO DODACÍ LISTY Konfigurace kontroly prodeje pod nákupní ceny viz menu Konfigurace Obecné Kontrola pod nákupní cenu byla rozší ena o sekci dodacích list. Jedná se o systémovou konfiguraci, která m že být nastavena pouze uživatelem s právy B/5. Na dodacím listu se provádí kontrola cen po promá knutí tla ítka Prove nebo Ulož. Pokud uživatel p ejde do zm nového režimu a zav e dodací listy bez promá knutí tla ítka Ulož, pak systém také op t kontroluje prodejní ceny! MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 9

12 SYSTÉM SI PAMATUJE CESTU K SOUBORU P I OPAKOVANÉM EXPORTU P ÍKAZU K ÚHRAD Soft-4-Sale si nov pamatuje cestu k souboru p i opakovaném exportu p íkazu k úhrad. Cesta kam se p íkaz exportuje je textové pole jenž se ukládá v databázi, vždy zvláš pro zvolený formát. V p ípad zm ny formátu musí uživatel cestu vybrat opakovan. P i návratu k p vodnímu formátu se p enese již zadaná cesta. DROBNÉ ZM NY A NOVINKY V MODULU Nad p ehled p ijatých objednávek zboží bylo dopln no jako výb rové kritérium Marketingový výb r zboží. Rozší ení filtrace podle stavu provedené pro tisk p ijatých objednávek zboží. i generování p ijaté zahrani ní faktury z p íjemky, kde je vypln n kurz a m na, tak se do ádku p ijaté faktury p enesou položky s nulovou sazbou DPH. Po vytvo ení sady Vobj nad Pobj systém automaticky vygeneruje proaktivity k zodpov dným osobám dodavatel. Nad p ehled vystavených objednávek byl dopln n výb rový filtr doprava a filtr zahrani ní. Tisková sestava Penále (u faktur vystavených) byla upravena tak, aby byly rozepsány zaplacené ástky + dny po splatnosti a vypo teno penále po ádcích. i generování vystavené faktury z dodacího listu ( Zakázky Dodací listy Generov ) byl generátor upraven tak, aby použil poslední datum dodání dle zvolených dodacích list. Nad pokladní doklady m žete nov p ipojit externí objekty. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 10

13 LOGISTIKA EVIDENCE VÍCE DOŠLÝCH FAKTUR NA KART OPRAVY V ETN LENÝCH NÁKLAD A VÝPO TU CELKOVÝCH NÁKLAD Systém Soft-4-Sale umož uje vedení více došlých faktur k oprav. Související doklady nad kartou opravy zobrazíte pomocí ikony v nástrojové lišt. Systém zobrazí všechny faktury spojené p es zakázku v etn rozd lených náklad. Poklepáním na pole celkové náklady, systém p epo te náklady: došlé faktury k zakázce rozd lené náklady k zakázce výdaje na zakázku práce na výkazech innosti vázaných k oprav. Pozn.: pole náklad je uvoln no k editaci a tedy i k poklepnutí i po provedení opravy. Pozor tato metoda nevypo te korektn náklady u oprav, kde zakázka obsahuje více než jednu opravu! ROZD LENÍ NÁKLAD NA FAKTU E P IJATÉ DOSTÁLO N KOLIKA ZM N U faktury p ijaté systém nov umož uje rozd lení náklad na více konkrétních oprav (v zakázce m že být i n kolik oprav). Touto zm nou je pak následn ovlivn n i výpo et náklad opravy a zobrazení souvisejících doklad k oprav. pokud na ádku d lení je vypln na zakázka, nabízí se opravy dané zakázky po vypln ní opravy systém doplní íslo zakázky (pokud zakázka je vypln na jinak, pak systém zápis ísla zakázky provede po dotazu na uživatele) na kartu d lení náklad lze použít designéra a posunout opravy vp ed, p ípadn zm nit barvy náklady na opravu: náklady dle p ijaté faktury d lené na zakázku bez vypln né opravy + d lené náklady p ímo na opravu + výdaje na zakázku + výkazy práce na opravu mezi související doklady se ukazují i ádky d lení dle opravy! NOVÁ TISKOVÁ SESTAVA P EVZETÍ DO OPRAVY V ETN EDB ŽNÝCH CEN Nová sestava v nabídce tiskových formulá, která v p ípad, že cena se rovná nule, tento údaj netiskne. P edpoklad je, že nula je nezadaná p edb žná cena, a proto se nesmí tisknout. DROBNÉ NOVINKY A ZM NY V MODULU nad kartu za ízení byly p idány generátory Zap! (záp ka) a Vra! (vratka) nad p ehledem zboží v p ijatých objednávkách je možné filtrovat podle dostupnosti zboží nová tisková sestava Listy zákazník umož uje vytišt ní každého odb ratele na samostatné stránce (dopravní list). Nástroj pro ozna ení položek k doprav byl rozší en o informace m sto, PS a to nejen jako informace na ádku, ale také jako výb rová kritérium pro omezení nabídky objednávek resp. odb ratel. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 11

14 SYST MOV N STROJE IMPORT DAT MARKETINGOVÉ VÝB RY ZBOŽÍ Funkce je dostupná v menu Standard Import dat. Obr.. 6. Uživatelský import dat z formátu Excel Na obrázku je uvedeno doporu ené nastavení parametr pro import. Stisknutím tla ítka Import vyvoláte dialog, kde systém ukážete, který soubor se má importovat. Požadavek struktura souboru je uvedena na obrázku níže. Minimáln soubor musí obsahovat sloupce SELECT ID a MAT ID. Import marketingových výb zboží umož uje do systému vložit data p ipravená v Excelu. Marketingové výb ry zboží, které již v systému existují, mohou být tímto nástrojem hromadn modifikovány. Ty, které v systému neexistují (rozhodující je jméno marketingového výb ru, jeho ID) budou tímto nástrojem založeny a napln ny. Tento nástroj je zejména vhodný pro jednorázové hromadné vytvo ení marketingových výb zboží. Obr.. 7. Vzor dat v souboru XLS (ukládat ve formátu 5.0/95!!) SELECT ID identifika ní jméno marketingového výb ru. V S4S musí být jedine né a odpovídá poli VÝB R (AKCE) NAZEV AKCE slovní popis marketingového výb ru. V S4S odpovídá poli NÁZEV a jeho délka je omezena na 50 znak. V p ípad tohoto importu sta í, aby byl uveden u prvního záznamu pro daný marketingový výb r. TYP AKCE rozlišovací parametr marketingového výb ru. Umož uje ve filtru sdružovat více marketingových výb r zného názvu, ale stejného zam ení. V S4S odpovídá poli TYP a jeho délka je omezena na 16 znak. Sta í uvést u MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 12

15 prvního záznamu daného výb ru. MAT ID íslo zboží, které je v marketingovém výb ru obsaženo. DAT ZMENA datum, kdy byl marketingový výb r zm n, nebo vytvo en. Sta í uvést u prvního záznamu daného výb ru. Není nutno uvád t. Vyplní se automaticky po provedení importu. Výsledkem importu uvedeného p íkladu pak bude Obr.. 8. Ukázka importu marketingového výb ru zboží IMPORT CENÍK i importu ceník, systém vždy provede kontrolu na katalogovou cenu a v p ípad, pokud najde rozdíl, tuto informaci nahlásí uživateli a nechá jej rozhodnout, zda chce p vodní cenu zachovat nebo p epsat dle importované tabulky v excelu. KONTROLA VSTUPNÍCH DAT PRO IMPORT i importu dat systém automaticky kontroluje, aby nemohlo dojít k importu ísla s mezerou, pokud ji chybn zadá uživatel již v excelovském souboru ur eném k importu do Soft-4-Sale. PDFMINI Nová verze PDF X-Change je dostupná ke stažení na adrese ftp://ftp.mtj.cz/upgrade/pdfmini/pdfmini-v zip. Funkce Stáhni v konfigurátorovi s tímto novým souborem již po ítá. MTJ Service s.r.o., Žilkova 44, Brno, tel.: , , revize: 40, Strana 13

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/07 N E W S 0 7 / 2 0 0 6 DOPRAVA...2 KONFIGURACE... 2 DOPRAVNÍ LIST... 3 TISKOVÉ VÝSTUPY... 5 REKLAMACE...6 KARTA REKLAMACE... 6 TISKOVÉ VÝSTUPY REKLAMACE... 6 K Í OVÉ TABULKY...

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120 Základní informace o struktu e dat: Komise (nadkomise) obsahují leny schválené VR (po jejich identifikaci v SIS, p íp. dopln ní budou obsahovat všechny schválené leny, po novém za azení se vyplní datum

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/09

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/09 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2006/09 N E W S 0 9 / 2 0 0 6 IPOJENÉ OBRÁZKY...2 KONFIGURACE VAZEB... 2 TISKOVÉ SESTAVY... 2 HELP-DESK DIALOGY S NOTIFIKACÍ A PROAKTIVITAMI...3 NOVÁ FUNCIONALITA SYSTÉMU...4 BONUSOVÝ

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG Ú Č E T N I C T V Í U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Novinková dokumentace 2007/10

Novinková dokumentace 2007/10 Novinková dokumentace 2007/10 N E W S 1 0 / 2 0 0 7 ZBOŽÍ A CENY...3 ZKRÁCENÝ DEALERSKÝ CENÍK V ZAHRANI NÍ M N... 3 KOPIE DEFINICE SLEV K JINÉ FIRM... 3 ZALOŽENÍ NOVÉ KARTY ZBOŽÍ Z ÁDKU P IJATÉ OBJEDNÁVKY...

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

informa ní linka: Daisy Perfect M

informa ní linka: Daisy Perfect M 1 Daisy Perfect M PRVNÍ P IHLÁŠENÍ KALKULA KA Spušt ní za ízení Za ízení jsou distribuována ze skladu, je tedy možné, že baterie je není pln nabitá. Jako první tedy zapojte kalkula ku do napájení. Pro

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavedl dvoustupňové řízení, a také snížení počtu

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Novinky v programu Stravné 4.46 a starších

Novinky v programu Stravné 4.46 a starších Novinky v programu Stravné 4.46 a starších Nový dialog pro strávníky, kteří si objednávají na boxu (S44601/30) pro objednací box lze nastavit dialog s velikými texty a obrázky. Nastavení: uživatel zvládne

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Evidence DPH v systému KEO (od 1. 1. 2009)

Evidence DPH v systému KEO (od 1. 1. 2009) (od 1. 1. 2009) Obsah 1. Základní popis 1.1. Funkce programu 1.2. Princip pořízení daňových záznamů 1.3. Návaznost na jiné agendy 2. Pořízení daňových záznamů 2.1. Způsob pořízení položek DPH 2.2. Pořízení

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

EU-PARLAMENT 3 PERSONAL 4 INTERNET 8 PRODUKTY A CENY 12 LOGISTIKA SKLAD 18 SLUŽBY 27 MARKETING 29

EU-PARLAMENT 3 PERSONAL 4 INTERNET 8 PRODUKTY A CENY 12 LOGISTIKA SKLAD 18 SLUŽBY 27 MARKETING 29 J A R O 2 0 0 5 : S K A L S K Ý D V R EU-PARLAMENT 3 DPH NA ZÚ TOVACÍCH DOKLADECH... 3 NOVÉ REŽIMY ZAOKROUHLENÍ DPH... 3 PERSONAL 4 TOP 24... 4 P EHLEDOVÉ SESTAVY... 6 OTEV ENÁ OKNA... 6 TITULEK S4S...

Více

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2005/12

NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2005/12 NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 2005/12 N E W S 1 2 / 2 0 0 5 ROZVOZY SESTAV...2 KARTA DEFINICE ROZVOZU SESTAV... 3 POSTUP NÁVRHU ROZZVOZU SESTAV... 4 P EHLEDY ROZVOZ... 6 NOVÁ FUNCIONALITA SYSTÉMU...7 RECYKLA

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Mendelova univerzita v Brně Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Postup registrace pracovní doby

Postup registrace pracovní doby 1 Obsah Evidence pracovní doby... 4... 4 V... 8 Na tabletu... 11... 13... 14 Pracovní cesta... 15 Práce z domu... 17... 18... 18 Nemoc... 19 Dovolená... 20 Náhradní volno... 21 Neplacené volno... 22 Placené

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Panevropská vysoká škola

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Panevropská vysoká škola Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

Vzorový příklad Energetický model (zelená louka)

Vzorový příklad Energetický model (zelená louka) Vzorový příklad Energetický model (zelená louka) Kotel na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD )

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Praha 29.11.2012 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zastoupená

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

3.3.6. Změna kontace při zpracování ročních kurzových rozdílů 16

3.3.6. Změna kontace při zpracování ročních kurzových rozdílů 16 Setkání uživatelů IES 1. Novela zákona o DPH a její vliv na IESWIN 3 1.1. Změna sazeb DPH 3 1.2. Přepočítání cen Skladových karet po změně sazeb DPH 3 1.3. Kopie faktury do faktury po změně sazby DPH 4

Více

Počáteční nastavení aplikace WiFiS

Počáteční nastavení aplikace WiFiS Počáteční nastavení aplikace WiFiS Tento dokument Vás provede základním nastavením aplikace a celkovým uvedením do provozu. Po dosažení konce tohoto návodu budou všechny části aplikace WiFiS připravené

Více

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč Hopi Logistic Portal uživatelská příruč ka Akce Jméno Datum Vytvoř il Jan Pěč ek 11.10.2005 14:27 Poslední změ na Jan Pěč ek 25.5.2007 15:16 Obsah : 1. Úvodní informace...2 1.1. Úč el aplikace...2 1.2.

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty 5412_11.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani z p idané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele.

s pln ním ve ejné zakázky, napln ny. - Popis p edm tu ve ejné zakázky. - Popis vzájemného vztahu edm tu ve ejné zakázky a pot eb zadavatele. Centralizace APV OSV OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod íslo monitorovací zprávy/hlášení: Marketingové a koordina ní aktivity v oblasti cestovního ruchu íjemce: Registra ní íslo projektu: Po adí: edpokládané

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců

Uživatelská příručka Rejstřík státních zaměstnanců Informační systém o státní službě (ISoSS) Název dokumentu: Verze dokumentu: 1.2 (z 9. 12. 2015) Strana: 1/35 Historie dokumentu Historie revizí Číslo revize Datum revize Popis revize Změny označeny 1.0

Více

05/2008 Novinková dokumentace

05/2008 Novinková dokumentace 05/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 5 / 2 0 0 8 ZBOŽÍ A CENY...2 DUÁLNÍ ZOBRAZENÍ CEN PŘED PŘECHODEM NA EUR... 2 NOVÉ, RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ ČÍSLA ZBOŽÍ PŘÍMO Z ROLETOVÉ NABÍDKY NA DOKLADĚ... 2 KONTROLA

Více

Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24

Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24 Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24 Pro zákazníky, kteří již provozují aplikaci e-spis, je v následující kapitole uveden přehled stěžejních změn mezi verzí 2.23 a 2.24. Podrobný popis je uveden v

Více

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014

Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014 Odbor sociálních věcí Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Žádost o finanční podporu (neinvestiční dotaci) ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit pro rok 2014 1. INFORMACE O

Více

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API.

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API. Obsah Aktivace modulu... 2 Nastavení poboček a cen... 3 Cena... 5 Zdarma od... 5 Mapování stavů zásilek... 6 Zobrazení dopravy na eshopu... 6 Práce s objednávkami... 9 Vytvoření zásilky... 10 Stornování

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Popis změn verze 2011.5

Popis změn verze 2011.5 2011 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2011.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

BOZP - akcepta ní testy

BOZP - akcepta ní testy BOZP - akcepta ní testy Kristýna Streitová Zadavatel: Ing. Ji í Chludil 13. prosince 2011 Obsah 1 Úvod 2 1.1 Popis test....................................... 2 2 Testy 3 2.1 ID - 1 P ihlá²ení do systému.............................

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Software IS Řízení stavebních zakázek

Software IS Řízení stavebních zakázek Software IS Řízení stavebních zakázek Stručný popis Informačního systému řízení zakázek Hlavní cíl - sledování zakázky od jejího mapování, získání, realizaci, dokončení a běhu záručních lhůt. Obsah a rozsah

Více

Postup doplnění kódu adresního místa

Postup doplnění kódu adresního místa Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Tento postup je určen pro doplnění kódu adresního místa v návaznosti na detailní vyplnění adresy provozovny Ovzduší na účtu

Více

Ceník služeb UDP AUSTRIA s.r.o., IČ: 48397211

Ceník služeb UDP AUSTRIA s.r.o., IČ: 48397211 Ceník služeb UDP AUSTRIA s.r.o., IČ: 48397211 Koželužská 591/21, Olomouc, PSČ 779 00, Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10225, dne 4.3.1993 Ceník

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 17. Excel 2007. Seznamy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec: Staré Hradiště Adresa: Staré Hradiště 155 533 52 Staré Hradiště Směrnici zpracovala: Lucie Kotrčová Směrnici schválil: starosta obce Ing. Miroslav Čepčář Směrnice

Více

BŘIT s.r.o. - broušení a prodej dřevoobráběcích a kovoobráběcích nástrojů

BŘIT s.r.o. - broušení a prodej dřevoobráběcích a kovoobráběcích nástrojů Na úvodní stránce e-shopu (na adrese shop.brit.cz) je možno v levém sloupci vybírat jednotlivé typy zboží dle kategorií (sekce Produkty). Pro zobrazení kompletního sortimentu zvolte možnost vše. Příklad:

Více

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH . podací íslo pro import z odeslaného ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Adresa: J.E.PURKYN 652 Obec: LITOMY L PS : 57014 Stát: CZ Kontaktní údaje: Telefon:

Více