Bez práce nejsou koláãe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bez práce nejsou koláãe"

Transkript

1 MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL - LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM KVùTEN 2011 NEPRODEJNÉ Bez práce nejsou koláãe KaÏd urãitû zná tuto moudrou vûtiãku. A protoïe MASka pracuje na plné obrátky, mûïeme v dne - ním Zpravodaji ochutnat pln tác jejích chutn ch koláãû. PusÈme se do nich bez váhání. První je ochucen bájeãnou partou, která se dala kolem MASky a mikroregionu dohromady. Potkávají se tady lidé rûzného vûku, nejrozmanitûj ích profesí a zájmû. V echny je spojuje jedna my - lenka - udûlat nûco navíc pro vefiejnost. Cel systém práce je zaloïen na dobrovolnosti a nad ení, funguje naprosto dokonale, bez skandálû a rûzn ch nechutností znám ch ze sdûlovacích prostfiedkû. MÛÏe b t pro rozvoj demokratické, obãanské spoleãnosti nûco lep ího? Druh koláã je hojnû posypán mnoïstvím pestr ch projektû. Pfiedstavte si, Ïe jsme jich podpofiili uï 33 a dal ích 11 ãeká na schválení. A to nejsme ani v polovinû naplánovaného období ( ). Podrobnosti o v ech projektech naleznete uvnitfi tohoto listu. âísla jsou jasn m dûkazem úspû nosti na í spoleãné práce. V dne ní bláznivé dobû, ve které snad neplatí vûbec Ïádná pravidla, se MASka stala jednou z mála jistot a také jedním z mála míst, kde lze získat finanãní prostfiedky pro splnûní dobr ch nápadû. I kdyï takov v sledek není vûbec zadarmo. Cel realizaãní t m a kaïd Ïadatel musel pro tento projektov koláã udûlat velk kus poctivé a férové práce. Koláã do tfietice má spoustu chutí. Ty se míchají podle skuteãn ch moïností a potfieb ÏadatelÛ. Proto neustále vyhodnocujeme jednotlivé fiche (oblasti) a v zvy, diskutujeme s vefiejností, hledáme nejlep í fie ení. Na základû praktick ch poznatkû se okruh nabídek nyní roz ífií o Ïivnostníky, novû se dostane také na drobné kulturní památky. UÏ nyní probíráme plány na léta , uï nyní hledáme nejschûdnûj í cesty do budoucna. Myslím, Ïe jsme v mnohém dávno pfiedbûhli tu velikou politiku kdesi nahofie. Tam se sice spousta vûcí hlásá, ale skutky uï dávno utekly. Ty poctivé koláãe peãou sv mi nápady a odhodláním docela obyãejní, prima lidé tfieba v na í MASce. V echny Vás zvu k ochutnávce. Budete vítaní, na kaïdého se dostane. Koláãe i práce... Mgr. Václav Zibner pfiedseda Mikroregionu Labské skály místopfiedseda MAS Labské skály Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 kter ch budeme ve svém snaïení postupovat aï do konce roku âeho se aktualizace na eho SPL nejvíce dotkne? Pfiedev ím, jednou z nejdûleïitûj ích zmûn bude aktualizace a pfiidání tzv. fichí - oblastí podpory. KaÏdá fiche je zpracována jako dokument, kter shrnuje podrobné informace o oblasti podpory, seznamuje Ïadatele se závazn mi podmínkami, limity, uznateln mi v daji a rovnûï se zpûsobem hodnocení a bodování jednotliv ch projektû, tzv. preferenãními kritérii. MAS aktualizuje svûj strategick plán MAS Labské skály je v polovinû pûtiletého období, v prûbûhu kterého dostala moïnost realizovat rozvojov projekt prostfiednictvím Programu rozvoje venkova, OSY IV. Leader. Na období let 2009 aï 2013 bylo na í MAS pfiidûleno v rámci projektu Realizace Strategického plánu Leader (SPL) témûfi 35 milionû korun. V souãasné dobû je z této alokace vyãerpána pfiibliïnû polovina. V prûbûhu realizace projektu získávají manaïerky MAS, ãlenové v bûrové komise a monitorovacího v boru nové poznatky a zku enosti, které je nutné zohlednit a zapracovat do na eho SPL - závazného dokumentu, kter shrnuje informace o situaci a potfiebách na území MAS, získané na základû rozsáhl ch etfiení. V SPL jsou stanoveny priority a cíle, kter ch bychom chtûli v rozvoji dosáhnout. Priority MAS zûstávají, pfii aktualizaci SPL pfiidáme v ãet cílû pro ná region. Aktualizujeme rovnûï realizaãní plán (tj. které Fiche budou v pfií tích v zvách MAS), a finanãní plán (odhad alokací na jednotlivé Fiche v pfií tích letech), podle Dosud mûla na e MAS 7 fichí (oblastí podpory): Fiche 1 - Cestovní ruch Fiche 2 - Rozvoj obcí Fiche 3 - Obãanské sluïby Fiche 4 - Zázemí pro kulturu a sport Fiche 5 - Zemûdûlství Fiche 6 - Vzdûlávání Fiche 7 - Trasy a stezky Tyto stávající fiche budou novelizovány podle nov ch pravidel PRV a podle potfieb zji tûn ch v na em regionu. V nûkter ch fichích bude roz ífien okruh moïn ch ÏadatelÛ; v rámci fiche 3 bude novû moïné realizovat i projekty zahrnující tzv. vefiejnou podporu, tj. i projekty, v rámci kter ch dochází k ekonomick m aktivitám. Fiche 7 bude roz ífiena o moïnost realizovat v stavbu nebo opravu rozhleden. V rámci aktualizace na eho SPL budou také pfiidány dvû nové fiche, jejichï potfieba se projevila v prûbûhu realizace na eho rozvojového projektu. Fiche 8 - Zachování kulturního dûdictví Fiche 9 - Podnikání na venkovû Znûní jednotliv ch fichí je zvefiejnûno na stránkách MAS v odkazu LEADER Chov koní na farmû Natural Agro. Sbor dobrovoln ch hasiãû Petrovice. MAS LABSKÉ SKÁLY 2 / 2011

3 MAS Labské skály podpofií drobné podnikatele a Ïivnostníky V rámci jiï zmínûné aktualizace Strategického plánu Leader bude pfiidána oblast podpory (tzv. fiche) s ãíslem 9 a názvem Podpora podnikání na venkovû. Smyslem tohoto opatfiení je podpofiit v dne ní nelehké dobû Ïivnostníky, malé podnikatele, ktefií podnikají na území MAS. Z dotací bude moïné vybudovat, zrekonstruovat nebo vybavit technologií provozovny vybran ch profesí, a to zejména sluïeb, fiemesel a maloobchodu. Pfii vyhlá ení fiche budou obory, které mohou dotace ãerpat, vypsány na stránkách MAS v rámci informací k v zvû. Z dotace nelze pofiídit dopravní prostfiedky ani repasované zafiízení a technologie. Podporovány budou tzv. mikropodniky, tedy Ïivnostníci, drobní podnikatelé s poãtem zamûstnancû maximálnû 9. Pfiíklady oborû, které budou moci z dotace ãerpat: Zpracovatelsk prûmysl, napfi. v roby masn ch v robkû, pekárny, cukráfiství, v robny krmiv, v roba piva, v roba textilií, v roba odûvû, v roba usní, v roba obuvi, v roba pilafiská, tesafiství, truhláfiství, papírenská v roba, tiskárny, v roba keramiky, zpracování skla, kamenictví, v roba nábytku, v roba biïuterie, v roba hudebních nástrojû, opravny el. zafiízení. Stavebnictví, stavební profese - drobní Ïivnostníci: zednictví, instalatérství, topenáfiství, elektrikáfii, sklenáfii, malífii, pokr vaãi, kováfii apod.). Opravy poãítaãû a v robkû pro osobní potfiebu pfieváïnû pro domácnost - opravny drobn ch elektrospotfiebiãû apod. Poskytování ostatních osobních sluïeb - kadefinictví, kosmetika, prádelny, pohfiebnictví apod., dále pak maloobchod, napfi. malé venkovské prodejny a prodejní stánky. V e dotace je max. 60% (u plátcû DPH z ãástky bez DPH, u neplátcû je uznateln m v dajem také DPH). V echny v daje je nutné nejprve pfiedfinancovat. Minimální v e uznateln ch v dajû projektu není stanovena. Maximální v e uznateln ch v dajû projektu mûïe b t aï Kã. Fiche zakládá vefiejnou podporu (tj. jedná se o aktivity vytváfiející zisk) a je v tzv. reïimu de minimis - to znamená, Ïe se jedná o takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnut mi jednomu pfiíjemci za dobu pfiedchozích tfií let pfiesáhnout v i EUR. Podnikáte ve v e uvedeném nebo podobném oboru? UvaÏujete o modernizaci nebo roz ífiení svého podnikání, pfiípadnû zfiízení zcela nového podniku? Máte zámûr na zkvalitnûní Va ich sluïeb, ale chybí Vám peníze? Neváhejte a kontaktujte manaïerky MAS Labské skály. Va e zámûry s Vámi zkonzultujeme a podáme Vám v echny nezbytné informace! Ing. Eva ípová tel.: Jifiina Bischoffiová tel.: MAS LABSKÉ SKÁLY 3 / 2011

4 Na budování turistick ch stezek lze získat dotaci. Kostel v Javorech - dotace jsou i na opravy památek. V zva ã. 6 bude vyhlá ena pravdûpodobnû na zaãátku srpna Jak titulek napovídá, v létû se chystá vyhlá ení v pofiadí jiï 6. V zvy MAS k pfiedkládání Ïádostí o dotace prostfiednictvím Opatfiení VI Realizace rozvojové strategie. Na pfiípravû v ech podkladû se horeãnû pracuje jiï nyní. Správní rada MAS na svém posledním zasedání povûfiila manaïerky MAS pfiípravou této v zvy a navrhla vyhlá ení tûchto fichí (oblastí podpory): Fiche 1 Cestovní ruch: tato fiche bude vyhlá ena v leto ním roce podruhé, vzhledem k tomu, Ïe se zmûnily podmínky a o dotaci mohou Ïádat noví Ïadatelé. V e dotace je 60%, fiche zakládá vefiejnou podporu. MoÏní Ïadatelé: zemûdûlci, obce, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelé v cestovním ruchu. Fiche 8 Zachování kulturního dûdictví: nová fiche, která umoïní ãerpat dotace na opravy kulturních památek (kostely, kaple, souso í apod.) a památek místního v znamu v regionu (kfiíïky, malé kapliãky, apod.). Na neziskové projekty je moïné Ïádat 90% dotaci uznateln ch v dajû. Na projekty, které souvisí s ekonomickou ãinností, je moïné Ïádat v reïimu de minimis, kde je stanovena maximální hranice dotace také 90% (muzea, prohlídkové okruhy, zámky, expozice, kde se vybírá vstupné). MoÏní Ïadatelé: církve, obce, neziskové organizace, svazky obcí, podnikatelé, zájmová sdruïení právnick ch osob Fiche 7 Trasy, stezky, rozhledny: v rámci této fiche lze podávat projekty na vybudování hippostezek, nauãn ch stezek, lyïafisk ch tras. Na trasy a stezky lze získat dotaci ve v i 90% uznateln ch v dajû, na projekty t kající se rozhleden pak dotaci 70%. MoÏní Ïadatelé: zemûdûlci, obce, neziskové organizace, podnikatelé v cestovním ruchu, svazky obcí, zájmová sdruïení právnick ch osob Máte zámûr, kter se t ká tûchto oblastí? Neváhejte a kontaktujte nás!!! Zkonzultujeme Va e zámûry a poradíme Vám, jak se na tvorbu projektu pfiipravit. MAS LABSKÉ SKÁLY 4 / 2011

5 1. Den MAS se opravdu vydafiil! Historicky první den MAS Labské skály se uskuteãnil v sobotu 16. dubna 2011 spoleãnû se 4. Slavnostmi jara v Petrovicích. Náves v Petrovicích oïila od 10 hodin, kdy starosta Petrovic pan Zdenûk Kutina spoleãnû s paní ing. Janou Jiráskovou z Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic zahájili 4. Slavnosti jara a souãasnû 1. Den MAS Labské skály. Ing. Eva ípová poté krátce pfiedstavila MAS, její region a ãinnost, a pozvala v echny náv tûvníky ke stánku MAS na návsi, aby si prohlédli propagaãní materiály, bannery a regionální v robky. Obec Petrovice, v e zmínûn spolek a MAS spoleãnû zajistili pestr program slavností a Dne MAS, s cílem pfiilákat do Petrovic mnoho náv tûvníkû, pfiedat jim informace o ãinnosti MAS, úspû nû realizovan ch projektech z Programu rozvoje venkova a napfi. o moïnostech kulturního a sportovního vyïití v regionu MAS. Bohat program zajistil zábavu pro malé i velké, tak aby lidé byli motivováni strávit v Petrovicích alespoà nûkolik hodin a udûlali si ãas na pfiísun informací. K vidûní byli tento den kováfi s historick m stanem, kde si zájemci mohli vykovat vlastní perk, a lejfífi, u kterého si náv tûvníci mohli nabrousit noïe, nûïky apod. Své v robky tu prodávali zástupci Z Petrovice a Dûtského domova Tisá, papírové v robky s jarní tématikou nabízela paní Brandejsová z Dobkovic a keramiku manïelé Novotní z Dobkovic. Náv tûvníci mohli vedle nejrûznûj ích prodávan ch dobrot ochutnat peãivo z pekárny v Povrlech a koupit si ruãnû malované svíãky z dílny v Povrlech. MAS u svého stánku nabízela zdarma propagaãní materiály - leták o MAS v ãe tinû a v nûmãinû, leták o hradu Blansko v ãe tinû a v nûmãinû, zpravodaj MAS, soubor star ch Ukázka tradiãních fiemesel. Z úspû n ch projektû. obrázkû. Náv tûvníci si mohli prohlédnout 2 propagaãní bannery o MAS a o úspû n ch projektech realizovan ch v rámci programu rozvoje venkova v Petrovicích. Aby ke stánku MAS pfii lo co nejvíce náv tûvníkû, pfiipravili jsme soutûïe pro malé i vût í dûti - jejich rodiãe si mezitím v klidu mohli prohlédnout v echny materiály a pfieãíst informace. Pro nejmen í dûti byly pfiipraveny omalovánky a jednoduché dopl- Àovací úkoly za pamlsky a malé pastelky. Pro vût í dûti byla pfiipravena kfiíïovka s jarní tématikou a tajenkou MAS Labské skály dûtem. Pro dûti od 10 let byl pfiipraven soutûïní kvíz o regionu MAS. RovnûÏ za vyplnûní kfiíïovky nebo kvízu dûti vyhrávaly ceny, napfi. pastelky, barevné kfiídy, se ity, nafukovací balonky, drobné hraãky a samozfiejmû oblíbené sladkosti. Souãástí kvízu byly dotazy, jaké sporty a které kulturní události mají dûti nejvíce v oblibû. U stánku MAS jsme umístili kolo tûstí, kde vyhrával kaïd... dûti s nad ením toãily a dostávaly sladkosti nebo nafukovací balonky. AÏ do pozdního odpoledne u nás bylo stále ru no. PfiestoÏe bylo chladno, pfiilákal bohat doprovodn program mnoho náv tûvníkû. Odhadem se pfii lo podívat asi 350 náv tûvníkû. Pfiíchozím se pfiedstavily napfi. dûtské ma- Ïoretky, Divadlo M s programem pro dûti i dospûlé, bubeníci z Dûtského domova v Tisé, Husákové sestry (tanec) a vystfiídaly se tfii Ïivé hudby. Dûti se mohly svézt na veteránovi - hasiãském autu pana Antonína Mare e z Maleãova, zaskákat na trampolínû a svézt se dokola mal m vláãkem. Ti, co pfii li, urãitû nelitovali, proïili pfiíjemn a zajímav den. Pro velk úspûch bychom chtûli pfií tí Den MAS uspofiádat opût v Petrovicích. Ráda bych podûkovala v em z Petrovic a z MAS, ktefií se podíleli na pfiípravû a bezvadném zaji tûní Dne MAS a Slavností jara v Petrovicích. Byla to v borná ukázka spolupráce na venkovû. Za MAS Labské skály Eva ípová MAS LABSKÉ SKÁLY 5 / 2011

6 Projekty Ostrov a Îivé kostelíky skonãily - aktivity kolem oïivení kostelû na na em území ne! V nedûli byl v Petrovicích slavnostnû ukonãen projekt Na e Ïivé kostelíky. Aktivity na, obraznû fieãeno, navrácení Ïivota do kostelû a kaplí na na em území, tak aby nebyly jen uzavfien mi chátrajícími objekty, organizuje Iniciativa pro na e kostelíky - Ostrov, která sdruïuje MAS Labské skály, Chvojensko, Petrovick spolek pro obnovu a zachování tradic, OS Stfiedohofií sobû a dobrovolníky z obcí i okolí na eho regionu, které téma zajímá. Vydali jsme broïuru o historii kostela sv. Tfií králû v Libouchci. a) Ostrov - Iniciativa pro na e kostelíky, kter byl tzv. pilotním projektem a v rámci nûhoï probûhlo 8 akcí. Uspofiádané akce: 1. Tfii koruny pro Libouchec se ãtením z knihy Andûl v kulichu, 2. Krajina plná andûlû s vystoupením Jana Kryla v Arnultovicích, 3. Poezie na listech z JavorÛ s písniãkami Petra Linharta, 4. Kostelní filmáã v Petrovicích s promítáním filmu o doktoru Kittelovi, 5. I PENITENTI a Beata Oleszek z Polska v Liboucheckém kostele, 6. Povídání o hvûzdách pod nebeskou klenbou petrovického kostela s panem Grygarem a panem Ludvíkem, 7. Annenská pouè a 8. Bynovské Salto mortale. V rámci tohoto projektu byla vydána kapesní broïura O kostelní historii na Chvojensku. Projekt byl podpofien Nadací VIA. b) Na e Ïivé kostelíky - souãástí tohoto projektu byla autobusová exkurze u pfiíleïitosti Noci kostelû V rámci této akce byly také podpofieny kulturní programy organizované v jednotliv ch kostelech. Dále jsme uspofiádali nûkolik samostatn ch akcí: 1. Pamatujme na památky - koncert Petra Linharta, 2. Tfii korruny pro Libouchec - podruhé, 3. Prokopská pouè v Javorech, 4. Jarní koncert muïského kvarteta Consilia v Lipové, 5. Sonety sv. Franti ka Xaverského v Bûlé, 7. Máj v Petrovicích s pfiedstavením Divadla dûtí z Karlov ch VarÛ. V rámci tohoto projektu byla rovnûï vydána broïura o historii kostela sv. Tfií králû v Libouchci. Projekt podpofiila âsob z Fondu pro rozvoj regionû, prostfiednictvím Nadace VIA. c) Ostrovní akademie - projekt probíhá, organizuje ho OS Stfiedohofií sobû. Tento projekt je podpofien Komunitní nadací Euroregionu Labe. Od roku 2009, kdy nápad vznikl, jsme realizovali tfii velké projekty: Informace k projektûm najdete na Kromû zmínûn ch akcí byly a i nadále budou organizovány dal í nev ední a zajímavé akce. Dá se fiíci, Ïe se na e kostelíky opravdu probouzejí, a to je cíl na eho snaïení. Autobusem za tajemstvím na ich kostelíkû 27. kvûtna sraz pfied ikm m kostelem v Ústí n. L. Spoleãnû nav tívíme kostely v Ústí n. L. (tzv. ikm kostel), dále kostely v MojÏífii, Roztokách, Povrlech, Dûãínû-Rozbûlesích - dûãínsk evangelick kostel, kostel v Dûãínû - Bûlé, kapli na SnûÏníku a kostel v Arnultovicích. Pak se autobus vypraví zpût do Ústí n. L., to uï bude nejspí pûlnoãní hodina (moïná po). Nepochybnû nás ãeká cesta plná poznání a moïná i dobrodruïství, kterou okofieníme je tû pfiekvapením!!! LoÀská v prava mûla velk úspûch!!! Neváhejte a rezervujte si místa v autobuse na MAS LABSKÉ SKÁLY 6 / 2011

7 Stfiípky z regionu Labsk ch skal Petrovice - Petroviãtí vyhlásili vefiejnou sbírku na pofiízení vûïních hodin a opravu kostela. ZpÛsoby provádûní sbírky jsou pokladniãkami, sbûracími listinami, které jsou na OÚ a shromaïìováním pfiíspûvkû na úãtu zfiízeném pro tento úãel u Po tovní spofiitelny, ãíslo úãtu /0300 Tisá - SdruÏení rodiãû a pfiátel dûtí Tisá spolu s Obcí Tisá usilují o získání finanãních prostfiedkû na záchranu sochy tzv. Schönsteinského andûla, která je snad jedin m cenn m artefaktem z dávno zaniklého kostela, kter stával na území Tisé. Jílové - Práce v zámeckém parku jdou do fini e. Souãástí areálu bude i nové dûtské hfii tû odpovídající souãasn m standardûm. Povrly - Obec Povrly uspûla se Ïádostí do ROP Severozápad. Na základû toho bude moïné realizovat projekt Rozvoj obce Povrly s náklady pfies 18. mil. Kã. Libouchec - JiÏ na zaãátku nového kolního roku se mohou Divadlo M na prvním dnu MAS. tû it dûti ze Z i dospûlá ãtenáfiská vefiejnost na novou vefiejnou knihovnu v Z Libouchec. Ryjice - Obec Ryjice plánuje na roky opravu místní komunikace k Dolinû. Velké Chvojno - Desperádos s.r.o. buduje z PRV spoleãnou nauãnou stezku pro pû í a jezdce na koních. Stezka vede z Luãního Chvojna do âermné, kde se napojuje na turistickou trasu. Délka je celkem 2750 m. Umístûno zde bude 9 tabulí zamûfien ch pfiedev ím na faunu, floru a informace o historii. Otevfiena bude od ãervna Dobkovice - Obec Dobkovice bude podávat Ïádost o dotaci z programu Cíl 3 na Pfieshraniãní rozvoj vodní turistiky Elbe-Labe. V projektu je zahrnuto pfiístavní molo pro sportovní lodû, setkávací centrum se zázemím pro vodní turistiku a zhotovení turistické cesty, která by mûla návaznost na stávající cyklotrasu. Mal ovice - Obec usiluje o uzavfiení smlouvy o v pûjãce s Biskupstvím v Litomûfiicích na kostelík v Javorech. Tak bude umoïnûno získat dotace na jeho záchranu. POZVÁNÍ NA AKCE V REGIONU datum místo akce Kostel V ech svat ch Pfiedná ka Ostrovní akademie PraÏsk hrad a Mikulãice hodin Arnultovice místa kultu a místa pamûti - Mgr. Jana Mafiíková-Kubková, Ph.D., archeoloïka Archeologického ústavu Akademie vûd âeské republiky, specialistka na pozdnû antickou a ranû stfiedovûkou sakrální architekturu V regionu Noc KostelÛ - v na em regionu budou otevfieny kostely v Libouchci, âermné, Arnultovicích, Petrovicích, Jílovém, kaple na SnûÏníku, Povrlech, Roztokách. Informace na Slavo ov KoÀsk den - Akce pro vefiejnost s bohat m programem. Farma Natural-Agro Dopolední ãást vûnovaná zemûdûlství - v stava ovcí a koz rûzn ch plemen, prodej zvífiat. Odpolední ãást - ukázky dovedností ãlenû jezdeckého klubu, pfiehlídka hfiebcû, kfitûní hfiíbat, ohnivá show na koních, stánky s umûleck mi fiemesly, ekologické produkty, obãerstvení, zmrzlina apod Mírkov Mírkovské bílení - putování po místních zanikl ch, obnoven ch i souãasn ch památkách s v stavou k historii a v závûru s programem a soutûïemi pro dûti Libouchec GIRO DI BEER - tradiãní cyklotour v Libouchci MAS LABSKÉ SKÁLY 7 / 2011

8 Dokonãené projekty z PRV v rámci realizace SPL Labské skály hrají PRIM V mûna oken a nové vybavení Kulturního sálu v Dobkovicích Roz ífiení vozovky a parkovi tû u M v Jílovém V mûna oken Z Petrovice Rekonstrukce um várny a záchodû v M Tisá Osvûtlení a ozvuãení loutkového divadla Skaláãek v Tisé Oprava podlahy v tûlocviãnû Z Jílové Oprava hasiãské zbrojnice Dobkovice Nákup dûtsk ch pfiekáïek - SDH Jílové Nové sociální zafiízení v Z Jílové Mal ovice - ãistá obec, vysázení zelenû Vybavení pokojû v rámci agroturistiky Farma Natural Agro Slavo ov Mal ovice - ãistá obec - nákup zahradního traktoru v rámci projektu ZPRAVODAJ MAS LABSKÉ SKÁLY - Vydává MAS Labské skály v rámci projektu realizace SPL Labské skály hrají PRIM Náklad tohoto vydání je 2000 ks. V tisk zdarma. Distribuce: ãlenové MAS Labské skály Registrováno MVâR ev. ãíslo MK âr 19692

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 I letos mohou obãané nakupovat místní potraviny a v robky na Ti novsk ch trzích. Foto: Ing. Miroslav Pálka www.tisnov.cz Záfiijové slovo starosty Mé

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí-

Petrovické muzeum které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- ROâNÍK 18 V TISK ZDARMA II. âtvrtletí 2013 Petrovické muzeum V rámci oslav 220. v roãí vysvûcení expozice vztahující se k váleãn m událostem, které vyvrcholili bitvou ãtyfi cí- kostela svatého Mikulá e

Více

Poplatky za odpad od ledna podraïí

Poplatky za odpad od ledna podraïí 242 krásnolipsk pûlmûsíãník S lednov m zdraïením poplatkû za svoz komunálního odpadu starosta Krásné Lípy oãekává i nárûst neplatiãû. JiÏ nyní mûstu dluïí zhruba tfii sta tisíc korun. Osmdesát procent

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období Roãník X listopad prosinec 2002 zdarma Vedení mûstského obvodu Slezská Ostrava pfieje v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a Èastn nov rok 2003. Představujeme starostu a místostarosty městského

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy 31. ledna 2008 ãíslo 1 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, v úvodním ãísle kaïdého dal ího roãníku LázeÀsk ch listû jsme Vás vïdy zdravili zasnûïen m obrázkem z Va ich oblíben ch Luhaãovic, letos v ak

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více