Bez práce nejsou koláãe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bez práce nejsou koláãe"

Transkript

1 MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL - LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM KVùTEN 2011 NEPRODEJNÉ Bez práce nejsou koláãe KaÏd urãitû zná tuto moudrou vûtiãku. A protoïe MASka pracuje na plné obrátky, mûïeme v dne - ním Zpravodaji ochutnat pln tác jejích chutn ch koláãû. PusÈme se do nich bez váhání. První je ochucen bájeãnou partou, která se dala kolem MASky a mikroregionu dohromady. Potkávají se tady lidé rûzného vûku, nejrozmanitûj ích profesí a zájmû. V echny je spojuje jedna my - lenka - udûlat nûco navíc pro vefiejnost. Cel systém práce je zaloïen na dobrovolnosti a nad ení, funguje naprosto dokonale, bez skandálû a rûzn ch nechutností znám ch ze sdûlovacích prostfiedkû. MÛÏe b t pro rozvoj demokratické, obãanské spoleãnosti nûco lep ího? Druh koláã je hojnû posypán mnoïstvím pestr ch projektû. Pfiedstavte si, Ïe jsme jich podpofiili uï 33 a dal ích 11 ãeká na schválení. A to nejsme ani v polovinû naplánovaného období ( ). Podrobnosti o v ech projektech naleznete uvnitfi tohoto listu. âísla jsou jasn m dûkazem úspû nosti na í spoleãné práce. V dne ní bláznivé dobû, ve které snad neplatí vûbec Ïádná pravidla, se MASka stala jednou z mála jistot a také jedním z mála míst, kde lze získat finanãní prostfiedky pro splnûní dobr ch nápadû. I kdyï takov v sledek není vûbec zadarmo. Cel realizaãní t m a kaïd Ïadatel musel pro tento projektov koláã udûlat velk kus poctivé a férové práce. Koláã do tfietice má spoustu chutí. Ty se míchají podle skuteãn ch moïností a potfieb ÏadatelÛ. Proto neustále vyhodnocujeme jednotlivé fiche (oblasti) a v zvy, diskutujeme s vefiejností, hledáme nejlep í fie ení. Na základû praktick ch poznatkû se okruh nabídek nyní roz ífií o Ïivnostníky, novû se dostane také na drobné kulturní památky. UÏ nyní probíráme plány na léta , uï nyní hledáme nejschûdnûj í cesty do budoucna. Myslím, Ïe jsme v mnohém dávno pfiedbûhli tu velikou politiku kdesi nahofie. Tam se sice spousta vûcí hlásá, ale skutky uï dávno utekly. Ty poctivé koláãe peãou sv mi nápady a odhodláním docela obyãejní, prima lidé tfieba v na í MASce. V echny Vás zvu k ochutnávce. Budete vítaní, na kaïdého se dostane. Koláãe i práce... Mgr. Václav Zibner pfiedseda Mikroregionu Labské skály místopfiedseda MAS Labské skály Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 kter ch budeme ve svém snaïení postupovat aï do konce roku âeho se aktualizace na eho SPL nejvíce dotkne? Pfiedev ím, jednou z nejdûleïitûj ích zmûn bude aktualizace a pfiidání tzv. fichí - oblastí podpory. KaÏdá fiche je zpracována jako dokument, kter shrnuje podrobné informace o oblasti podpory, seznamuje Ïadatele se závazn mi podmínkami, limity, uznateln mi v daji a rovnûï se zpûsobem hodnocení a bodování jednotliv ch projektû, tzv. preferenãními kritérii. MAS aktualizuje svûj strategick plán MAS Labské skály je v polovinû pûtiletého období, v prûbûhu kterého dostala moïnost realizovat rozvojov projekt prostfiednictvím Programu rozvoje venkova, OSY IV. Leader. Na období let 2009 aï 2013 bylo na í MAS pfiidûleno v rámci projektu Realizace Strategického plánu Leader (SPL) témûfi 35 milionû korun. V souãasné dobû je z této alokace vyãerpána pfiibliïnû polovina. V prûbûhu realizace projektu získávají manaïerky MAS, ãlenové v bûrové komise a monitorovacího v boru nové poznatky a zku enosti, které je nutné zohlednit a zapracovat do na eho SPL - závazného dokumentu, kter shrnuje informace o situaci a potfiebách na území MAS, získané na základû rozsáhl ch etfiení. V SPL jsou stanoveny priority a cíle, kter ch bychom chtûli v rozvoji dosáhnout. Priority MAS zûstávají, pfii aktualizaci SPL pfiidáme v ãet cílû pro ná region. Aktualizujeme rovnûï realizaãní plán (tj. které Fiche budou v pfií tích v zvách MAS), a finanãní plán (odhad alokací na jednotlivé Fiche v pfií tích letech), podle Dosud mûla na e MAS 7 fichí (oblastí podpory): Fiche 1 - Cestovní ruch Fiche 2 - Rozvoj obcí Fiche 3 - Obãanské sluïby Fiche 4 - Zázemí pro kulturu a sport Fiche 5 - Zemûdûlství Fiche 6 - Vzdûlávání Fiche 7 - Trasy a stezky Tyto stávající fiche budou novelizovány podle nov ch pravidel PRV a podle potfieb zji tûn ch v na em regionu. V nûkter ch fichích bude roz ífien okruh moïn ch ÏadatelÛ; v rámci fiche 3 bude novû moïné realizovat i projekty zahrnující tzv. vefiejnou podporu, tj. i projekty, v rámci kter ch dochází k ekonomick m aktivitám. Fiche 7 bude roz ífiena o moïnost realizovat v stavbu nebo opravu rozhleden. V rámci aktualizace na eho SPL budou také pfiidány dvû nové fiche, jejichï potfieba se projevila v prûbûhu realizace na eho rozvojového projektu. Fiche 8 - Zachování kulturního dûdictví Fiche 9 - Podnikání na venkovû Znûní jednotliv ch fichí je zvefiejnûno na stránkách MAS v odkazu LEADER Chov koní na farmû Natural Agro. Sbor dobrovoln ch hasiãû Petrovice. MAS LABSKÉ SKÁLY 2 / 2011

3 MAS Labské skály podpofií drobné podnikatele a Ïivnostníky V rámci jiï zmínûné aktualizace Strategického plánu Leader bude pfiidána oblast podpory (tzv. fiche) s ãíslem 9 a názvem Podpora podnikání na venkovû. Smyslem tohoto opatfiení je podpofiit v dne ní nelehké dobû Ïivnostníky, malé podnikatele, ktefií podnikají na území MAS. Z dotací bude moïné vybudovat, zrekonstruovat nebo vybavit technologií provozovny vybran ch profesí, a to zejména sluïeb, fiemesel a maloobchodu. Pfii vyhlá ení fiche budou obory, které mohou dotace ãerpat, vypsány na stránkách MAS v rámci informací k v zvû. Z dotace nelze pofiídit dopravní prostfiedky ani repasované zafiízení a technologie. Podporovány budou tzv. mikropodniky, tedy Ïivnostníci, drobní podnikatelé s poãtem zamûstnancû maximálnû 9. Pfiíklady oborû, které budou moci z dotace ãerpat: Zpracovatelsk prûmysl, napfi. v roby masn ch v robkû, pekárny, cukráfiství, v robny krmiv, v roba piva, v roba textilií, v roba odûvû, v roba usní, v roba obuvi, v roba pilafiská, tesafiství, truhláfiství, papírenská v roba, tiskárny, v roba keramiky, zpracování skla, kamenictví, v roba nábytku, v roba biïuterie, v roba hudebních nástrojû, opravny el. zafiízení. Stavebnictví, stavební profese - drobní Ïivnostníci: zednictví, instalatérství, topenáfiství, elektrikáfii, sklenáfii, malífii, pokr vaãi, kováfii apod.). Opravy poãítaãû a v robkû pro osobní potfiebu pfieváïnû pro domácnost - opravny drobn ch elektrospotfiebiãû apod. Poskytování ostatních osobních sluïeb - kadefinictví, kosmetika, prádelny, pohfiebnictví apod., dále pak maloobchod, napfi. malé venkovské prodejny a prodejní stánky. V e dotace je max. 60% (u plátcû DPH z ãástky bez DPH, u neplátcû je uznateln m v dajem také DPH). V echny v daje je nutné nejprve pfiedfinancovat. Minimální v e uznateln ch v dajû projektu není stanovena. Maximální v e uznateln ch v dajû projektu mûïe b t aï Kã. Fiche zakládá vefiejnou podporu (tj. jedná se o aktivity vytváfiející zisk) a je v tzv. reïimu de minimis - to znamená, Ïe se jedná o takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnut mi jednomu pfiíjemci za dobu pfiedchozích tfií let pfiesáhnout v i EUR. Podnikáte ve v e uvedeném nebo podobném oboru? UvaÏujete o modernizaci nebo roz ífiení svého podnikání, pfiípadnû zfiízení zcela nového podniku? Máte zámûr na zkvalitnûní Va ich sluïeb, ale chybí Vám peníze? Neváhejte a kontaktujte manaïerky MAS Labské skály. Va e zámûry s Vámi zkonzultujeme a podáme Vám v echny nezbytné informace! Ing. Eva ípová tel.: Jifiina Bischoffiová tel.: MAS LABSKÉ SKÁLY 3 / 2011

4 Na budování turistick ch stezek lze získat dotaci. Kostel v Javorech - dotace jsou i na opravy památek. V zva ã. 6 bude vyhlá ena pravdûpodobnû na zaãátku srpna Jak titulek napovídá, v létû se chystá vyhlá ení v pofiadí jiï 6. V zvy MAS k pfiedkládání Ïádostí o dotace prostfiednictvím Opatfiení VI Realizace rozvojové strategie. Na pfiípravû v ech podkladû se horeãnû pracuje jiï nyní. Správní rada MAS na svém posledním zasedání povûfiila manaïerky MAS pfiípravou této v zvy a navrhla vyhlá ení tûchto fichí (oblastí podpory): Fiche 1 Cestovní ruch: tato fiche bude vyhlá ena v leto ním roce podruhé, vzhledem k tomu, Ïe se zmûnily podmínky a o dotaci mohou Ïádat noví Ïadatelé. V e dotace je 60%, fiche zakládá vefiejnou podporu. MoÏní Ïadatelé: zemûdûlci, obce, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelé v cestovním ruchu. Fiche 8 Zachování kulturního dûdictví: nová fiche, která umoïní ãerpat dotace na opravy kulturních památek (kostely, kaple, souso í apod.) a památek místního v znamu v regionu (kfiíïky, malé kapliãky, apod.). Na neziskové projekty je moïné Ïádat 90% dotaci uznateln ch v dajû. Na projekty, které souvisí s ekonomickou ãinností, je moïné Ïádat v reïimu de minimis, kde je stanovena maximální hranice dotace také 90% (muzea, prohlídkové okruhy, zámky, expozice, kde se vybírá vstupné). MoÏní Ïadatelé: církve, obce, neziskové organizace, svazky obcí, podnikatelé, zájmová sdruïení právnick ch osob Fiche 7 Trasy, stezky, rozhledny: v rámci této fiche lze podávat projekty na vybudování hippostezek, nauãn ch stezek, lyïafisk ch tras. Na trasy a stezky lze získat dotaci ve v i 90% uznateln ch v dajû, na projekty t kající se rozhleden pak dotaci 70%. MoÏní Ïadatelé: zemûdûlci, obce, neziskové organizace, podnikatelé v cestovním ruchu, svazky obcí, zájmová sdruïení právnick ch osob Máte zámûr, kter se t ká tûchto oblastí? Neváhejte a kontaktujte nás!!! Zkonzultujeme Va e zámûry a poradíme Vám, jak se na tvorbu projektu pfiipravit. MAS LABSKÉ SKÁLY 4 / 2011

5 1. Den MAS se opravdu vydafiil! Historicky první den MAS Labské skály se uskuteãnil v sobotu 16. dubna 2011 spoleãnû se 4. Slavnostmi jara v Petrovicích. Náves v Petrovicích oïila od 10 hodin, kdy starosta Petrovic pan Zdenûk Kutina spoleãnû s paní ing. Janou Jiráskovou z Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic zahájili 4. Slavnosti jara a souãasnû 1. Den MAS Labské skály. Ing. Eva ípová poté krátce pfiedstavila MAS, její region a ãinnost, a pozvala v echny náv tûvníky ke stánku MAS na návsi, aby si prohlédli propagaãní materiály, bannery a regionální v robky. Obec Petrovice, v e zmínûn spolek a MAS spoleãnû zajistili pestr program slavností a Dne MAS, s cílem pfiilákat do Petrovic mnoho náv tûvníkû, pfiedat jim informace o ãinnosti MAS, úspû nû realizovan ch projektech z Programu rozvoje venkova a napfi. o moïnostech kulturního a sportovního vyïití v regionu MAS. Bohat program zajistil zábavu pro malé i velké, tak aby lidé byli motivováni strávit v Petrovicích alespoà nûkolik hodin a udûlali si ãas na pfiísun informací. K vidûní byli tento den kováfi s historick m stanem, kde si zájemci mohli vykovat vlastní perk, a lejfífi, u kterého si náv tûvníci mohli nabrousit noïe, nûïky apod. Své v robky tu prodávali zástupci Z Petrovice a Dûtského domova Tisá, papírové v robky s jarní tématikou nabízela paní Brandejsová z Dobkovic a keramiku manïelé Novotní z Dobkovic. Náv tûvníci mohli vedle nejrûznûj ích prodávan ch dobrot ochutnat peãivo z pekárny v Povrlech a koupit si ruãnû malované svíãky z dílny v Povrlech. MAS u svého stánku nabízela zdarma propagaãní materiály - leták o MAS v ãe tinû a v nûmãinû, leták o hradu Blansko v ãe tinû a v nûmãinû, zpravodaj MAS, soubor star ch Ukázka tradiãních fiemesel. Z úspû n ch projektû. obrázkû. Náv tûvníci si mohli prohlédnout 2 propagaãní bannery o MAS a o úspû n ch projektech realizovan ch v rámci programu rozvoje venkova v Petrovicích. Aby ke stánku MAS pfii lo co nejvíce náv tûvníkû, pfiipravili jsme soutûïe pro malé i vût í dûti - jejich rodiãe si mezitím v klidu mohli prohlédnout v echny materiály a pfieãíst informace. Pro nejmen í dûti byly pfiipraveny omalovánky a jednoduché dopl- Àovací úkoly za pamlsky a malé pastelky. Pro vût í dûti byla pfiipravena kfiíïovka s jarní tématikou a tajenkou MAS Labské skály dûtem. Pro dûti od 10 let byl pfiipraven soutûïní kvíz o regionu MAS. RovnûÏ za vyplnûní kfiíïovky nebo kvízu dûti vyhrávaly ceny, napfi. pastelky, barevné kfiídy, se ity, nafukovací balonky, drobné hraãky a samozfiejmû oblíbené sladkosti. Souãástí kvízu byly dotazy, jaké sporty a které kulturní události mají dûti nejvíce v oblibû. U stánku MAS jsme umístili kolo tûstí, kde vyhrával kaïd... dûti s nad ením toãily a dostávaly sladkosti nebo nafukovací balonky. AÏ do pozdního odpoledne u nás bylo stále ru no. PfiestoÏe bylo chladno, pfiilákal bohat doprovodn program mnoho náv tûvníkû. Odhadem se pfii lo podívat asi 350 náv tûvníkû. Pfiíchozím se pfiedstavily napfi. dûtské ma- Ïoretky, Divadlo M s programem pro dûti i dospûlé, bubeníci z Dûtského domova v Tisé, Husákové sestry (tanec) a vystfiídaly se tfii Ïivé hudby. Dûti se mohly svézt na veteránovi - hasiãském autu pana Antonína Mare e z Maleãova, zaskákat na trampolínû a svézt se dokola mal m vláãkem. Ti, co pfii li, urãitû nelitovali, proïili pfiíjemn a zajímav den. Pro velk úspûch bychom chtûli pfií tí Den MAS uspofiádat opût v Petrovicích. Ráda bych podûkovala v em z Petrovic a z MAS, ktefií se podíleli na pfiípravû a bezvadném zaji tûní Dne MAS a Slavností jara v Petrovicích. Byla to v borná ukázka spolupráce na venkovû. Za MAS Labské skály Eva ípová MAS LABSKÉ SKÁLY 5 / 2011

6 Projekty Ostrov a Îivé kostelíky skonãily - aktivity kolem oïivení kostelû na na em území ne! V nedûli byl v Petrovicích slavnostnû ukonãen projekt Na e Ïivé kostelíky. Aktivity na, obraznû fieãeno, navrácení Ïivota do kostelû a kaplí na na em území, tak aby nebyly jen uzavfien mi chátrajícími objekty, organizuje Iniciativa pro na e kostelíky - Ostrov, která sdruïuje MAS Labské skály, Chvojensko, Petrovick spolek pro obnovu a zachování tradic, OS Stfiedohofií sobû a dobrovolníky z obcí i okolí na eho regionu, které téma zajímá. Vydali jsme broïuru o historii kostela sv. Tfií králû v Libouchci. a) Ostrov - Iniciativa pro na e kostelíky, kter byl tzv. pilotním projektem a v rámci nûhoï probûhlo 8 akcí. Uspofiádané akce: 1. Tfii koruny pro Libouchec se ãtením z knihy Andûl v kulichu, 2. Krajina plná andûlû s vystoupením Jana Kryla v Arnultovicích, 3. Poezie na listech z JavorÛ s písniãkami Petra Linharta, 4. Kostelní filmáã v Petrovicích s promítáním filmu o doktoru Kittelovi, 5. I PENITENTI a Beata Oleszek z Polska v Liboucheckém kostele, 6. Povídání o hvûzdách pod nebeskou klenbou petrovického kostela s panem Grygarem a panem Ludvíkem, 7. Annenská pouè a 8. Bynovské Salto mortale. V rámci tohoto projektu byla vydána kapesní broïura O kostelní historii na Chvojensku. Projekt byl podpofien Nadací VIA. b) Na e Ïivé kostelíky - souãástí tohoto projektu byla autobusová exkurze u pfiíleïitosti Noci kostelû V rámci této akce byly také podpofieny kulturní programy organizované v jednotliv ch kostelech. Dále jsme uspofiádali nûkolik samostatn ch akcí: 1. Pamatujme na památky - koncert Petra Linharta, 2. Tfii korruny pro Libouchec - podruhé, 3. Prokopská pouè v Javorech, 4. Jarní koncert muïského kvarteta Consilia v Lipové, 5. Sonety sv. Franti ka Xaverského v Bûlé, 7. Máj v Petrovicích s pfiedstavením Divadla dûtí z Karlov ch VarÛ. V rámci tohoto projektu byla rovnûï vydána broïura o historii kostela sv. Tfií králû v Libouchci. Projekt podpofiila âsob z Fondu pro rozvoj regionû, prostfiednictvím Nadace VIA. c) Ostrovní akademie - projekt probíhá, organizuje ho OS Stfiedohofií sobû. Tento projekt je podpofien Komunitní nadací Euroregionu Labe. Od roku 2009, kdy nápad vznikl, jsme realizovali tfii velké projekty: Informace k projektûm najdete na Kromû zmínûn ch akcí byly a i nadále budou organizovány dal í nev ední a zajímavé akce. Dá se fiíci, Ïe se na e kostelíky opravdu probouzejí, a to je cíl na eho snaïení. Autobusem za tajemstvím na ich kostelíkû 27. kvûtna sraz pfied ikm m kostelem v Ústí n. L. Spoleãnû nav tívíme kostely v Ústí n. L. (tzv. ikm kostel), dále kostely v MojÏífii, Roztokách, Povrlech, Dûãínû-Rozbûlesích - dûãínsk evangelick kostel, kostel v Dûãínû - Bûlé, kapli na SnûÏníku a kostel v Arnultovicích. Pak se autobus vypraví zpût do Ústí n. L., to uï bude nejspí pûlnoãní hodina (moïná po). Nepochybnû nás ãeká cesta plná poznání a moïná i dobrodruïství, kterou okofieníme je tû pfiekvapením!!! LoÀská v prava mûla velk úspûch!!! Neváhejte a rezervujte si místa v autobuse na MAS LABSKÉ SKÁLY 6 / 2011

7 Stfiípky z regionu Labsk ch skal Petrovice - Petroviãtí vyhlásili vefiejnou sbírku na pofiízení vûïních hodin a opravu kostela. ZpÛsoby provádûní sbírky jsou pokladniãkami, sbûracími listinami, které jsou na OÚ a shromaïìováním pfiíspûvkû na úãtu zfiízeném pro tento úãel u Po tovní spofiitelny, ãíslo úãtu /0300 Tisá - SdruÏení rodiãû a pfiátel dûtí Tisá spolu s Obcí Tisá usilují o získání finanãních prostfiedkû na záchranu sochy tzv. Schönsteinského andûla, která je snad jedin m cenn m artefaktem z dávno zaniklého kostela, kter stával na území Tisé. Jílové - Práce v zámeckém parku jdou do fini e. Souãástí areálu bude i nové dûtské hfii tû odpovídající souãasn m standardûm. Povrly - Obec Povrly uspûla se Ïádostí do ROP Severozápad. Na základû toho bude moïné realizovat projekt Rozvoj obce Povrly s náklady pfies 18. mil. Kã. Libouchec - JiÏ na zaãátku nového kolního roku se mohou Divadlo M na prvním dnu MAS. tû it dûti ze Z i dospûlá ãtenáfiská vefiejnost na novou vefiejnou knihovnu v Z Libouchec. Ryjice - Obec Ryjice plánuje na roky opravu místní komunikace k Dolinû. Velké Chvojno - Desperádos s.r.o. buduje z PRV spoleãnou nauãnou stezku pro pû í a jezdce na koních. Stezka vede z Luãního Chvojna do âermné, kde se napojuje na turistickou trasu. Délka je celkem 2750 m. Umístûno zde bude 9 tabulí zamûfien ch pfiedev ím na faunu, floru a informace o historii. Otevfiena bude od ãervna Dobkovice - Obec Dobkovice bude podávat Ïádost o dotaci z programu Cíl 3 na Pfieshraniãní rozvoj vodní turistiky Elbe-Labe. V projektu je zahrnuto pfiístavní molo pro sportovní lodû, setkávací centrum se zázemím pro vodní turistiku a zhotovení turistické cesty, která by mûla návaznost na stávající cyklotrasu. Mal ovice - Obec usiluje o uzavfiení smlouvy o v pûjãce s Biskupstvím v Litomûfiicích na kostelík v Javorech. Tak bude umoïnûno získat dotace na jeho záchranu. POZVÁNÍ NA AKCE V REGIONU datum místo akce Kostel V ech svat ch Pfiedná ka Ostrovní akademie PraÏsk hrad a Mikulãice hodin Arnultovice místa kultu a místa pamûti - Mgr. Jana Mafiíková-Kubková, Ph.D., archeoloïka Archeologického ústavu Akademie vûd âeské republiky, specialistka na pozdnû antickou a ranû stfiedovûkou sakrální architekturu V regionu Noc KostelÛ - v na em regionu budou otevfieny kostely v Libouchci, âermné, Arnultovicích, Petrovicích, Jílovém, kaple na SnûÏníku, Povrlech, Roztokách. Informace na Slavo ov KoÀsk den - Akce pro vefiejnost s bohat m programem. Farma Natural-Agro Dopolední ãást vûnovaná zemûdûlství - v stava ovcí a koz rûzn ch plemen, prodej zvífiat. Odpolední ãást - ukázky dovedností ãlenû jezdeckého klubu, pfiehlídka hfiebcû, kfitûní hfiíbat, ohnivá show na koních, stánky s umûleck mi fiemesly, ekologické produkty, obãerstvení, zmrzlina apod Mírkov Mírkovské bílení - putování po místních zanikl ch, obnoven ch i souãasn ch památkách s v stavou k historii a v závûru s programem a soutûïemi pro dûti Libouchec GIRO DI BEER - tradiãní cyklotour v Libouchci MAS LABSKÉ SKÁLY 7 / 2011

8 Dokonãené projekty z PRV v rámci realizace SPL Labské skály hrají PRIM V mûna oken a nové vybavení Kulturního sálu v Dobkovicích Roz ífiení vozovky a parkovi tû u M v Jílovém V mûna oken Z Petrovice Rekonstrukce um várny a záchodû v M Tisá Osvûtlení a ozvuãení loutkového divadla Skaláãek v Tisé Oprava podlahy v tûlocviãnû Z Jílové Oprava hasiãské zbrojnice Dobkovice Nákup dûtsk ch pfiekáïek - SDH Jílové Nové sociální zafiízení v Z Jílové Mal ovice - ãistá obec, vysázení zelenû Vybavení pokojû v rámci agroturistiky Farma Natural Agro Slavo ov Mal ovice - ãistá obec - nákup zahradního traktoru v rámci projektu ZPRAVODAJ MAS LABSKÉ SKÁLY - Vydává MAS Labské skály v rámci projektu realizace SPL Labské skály hrají PRIM Náklad tohoto vydání je 2000 ks. V tisk zdarma. Distribuce: ãlenové MAS Labské skály Registrováno MVâR ev. ãíslo MK âr 19692

MAS LABSKÉ SKÁLY. MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou

MAS LABSKÉ SKÁLY. MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM âervenec 2013 NEPRODEJNÉ MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou KdyÏ se podíváme na nová hfii tû,

Více

VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ

VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ Maska bude vût í a její ãinnost pestfiej í Vzpomínáte si je tû na úvodní slova minulého Zpravodaje? Vy el pfied rokem

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Místní akční skupina Český sever, z. s.

Místní akční skupina Český sever, z. s. Místní akční skupina Český sever, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Význam MAS MAS Český sever, založený v roce 2004, je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je otevřené

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI MAS Litomyšlsko o.p.s. vyhlašuje 6. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou v souladu

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Program rozvoje venkova:

Program rozvoje venkova: MAS Krajina srdce bude v letech 2016-2023 podporovat tyto aktivity: Program rozvoje venkova: 1) I. Název opatření: 2.5.5. Profesionalizace producentů ovoce a další zahradnické produkce + vybrané zemědělské

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská 6. VÝZVA MASVHV prosinec 2012 Ing. Šárka Kamencová Mgr. Petra Zádilská 6.VÝZVA MASVHV Vyhlášení výzvy: 2.12.2012 Příjem ţádostí: 4.1.2012-18.1.2012 Výše alokace: 3 350 000,- Kč Vyhlášené Fiche: FICHE 1

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

7. výzva MAS Prostějov venkov o.~

7. výzva MAS Prostějov venkov o.~ ~ISkuplce Ohrozim Bystročice Plumlov Čehovice Prostějovičky Čelčice ::::':~~~N'lot~atf.1f a'kční skupina Prostějov venkov o.p.s. vyhlašuje v souladu s dokumentem "Strategický plán LEADER '/OO5/41l00/~7D~ice

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3.

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3. 30.4.2008 17:34:02 ČERVENEC KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 Opatření III.1.3 III.3.1 Podpora

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

INFORMACE 16. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 16. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 16 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, 9 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 13. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Výzva č. 8/ 2012 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 8/ 2012 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 8/ 2012 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zpráva. z provedeného průběžného hodnocení SPL, dle priorit, cílů a opatření naplňující cíle realizovaných prostřednictvím projektů k 1.6.

Zpráva. z provedeného průběžného hodnocení SPL, dle priorit, cílů a opatření naplňující cíle realizovaných prostřednictvím projektů k 1.6. Zpráva z provedeného průběžného hodnocení SPL, dle priorit, cílů a opatření naplňující cíle realizovaných prostřednictvím projektů k 1.6.211 Zprávu vyhotovili členové Výkonného monitorovacího výboru Obecně

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Obsah Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více