Bez práce nejsou koláãe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bez práce nejsou koláãe"

Transkript

1 MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL - LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM KVùTEN 2011 NEPRODEJNÉ Bez práce nejsou koláãe KaÏd urãitû zná tuto moudrou vûtiãku. A protoïe MASka pracuje na plné obrátky, mûïeme v dne - ním Zpravodaji ochutnat pln tác jejích chutn ch koláãû. PusÈme se do nich bez váhání. První je ochucen bájeãnou partou, která se dala kolem MASky a mikroregionu dohromady. Potkávají se tady lidé rûzného vûku, nejrozmanitûj ích profesí a zájmû. V echny je spojuje jedna my - lenka - udûlat nûco navíc pro vefiejnost. Cel systém práce je zaloïen na dobrovolnosti a nad ení, funguje naprosto dokonale, bez skandálû a rûzn ch nechutností znám ch ze sdûlovacích prostfiedkû. MÛÏe b t pro rozvoj demokratické, obãanské spoleãnosti nûco lep ího? Druh koláã je hojnû posypán mnoïstvím pestr ch projektû. Pfiedstavte si, Ïe jsme jich podpofiili uï 33 a dal ích 11 ãeká na schválení. A to nejsme ani v polovinû naplánovaného období ( ). Podrobnosti o v ech projektech naleznete uvnitfi tohoto listu. âísla jsou jasn m dûkazem úspû nosti na í spoleãné práce. V dne ní bláznivé dobû, ve které snad neplatí vûbec Ïádná pravidla, se MASka stala jednou z mála jistot a také jedním z mála míst, kde lze získat finanãní prostfiedky pro splnûní dobr ch nápadû. I kdyï takov v sledek není vûbec zadarmo. Cel realizaãní t m a kaïd Ïadatel musel pro tento projektov koláã udûlat velk kus poctivé a férové práce. Koláã do tfietice má spoustu chutí. Ty se míchají podle skuteãn ch moïností a potfieb ÏadatelÛ. Proto neustále vyhodnocujeme jednotlivé fiche (oblasti) a v zvy, diskutujeme s vefiejností, hledáme nejlep í fie ení. Na základû praktick ch poznatkû se okruh nabídek nyní roz ífií o Ïivnostníky, novû se dostane také na drobné kulturní památky. UÏ nyní probíráme plány na léta , uï nyní hledáme nejschûdnûj í cesty do budoucna. Myslím, Ïe jsme v mnohém dávno pfiedbûhli tu velikou politiku kdesi nahofie. Tam se sice spousta vûcí hlásá, ale skutky uï dávno utekly. Ty poctivé koláãe peãou sv mi nápady a odhodláním docela obyãejní, prima lidé tfieba v na í MASce. V echny Vás zvu k ochutnávce. Budete vítaní, na kaïdého se dostane. Koláãe i práce... Mgr. Václav Zibner pfiedseda Mikroregionu Labské skály místopfiedseda MAS Labské skály Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 kter ch budeme ve svém snaïení postupovat aï do konce roku âeho se aktualizace na eho SPL nejvíce dotkne? Pfiedev ím, jednou z nejdûleïitûj ích zmûn bude aktualizace a pfiidání tzv. fichí - oblastí podpory. KaÏdá fiche je zpracována jako dokument, kter shrnuje podrobné informace o oblasti podpory, seznamuje Ïadatele se závazn mi podmínkami, limity, uznateln mi v daji a rovnûï se zpûsobem hodnocení a bodování jednotliv ch projektû, tzv. preferenãními kritérii. MAS aktualizuje svûj strategick plán MAS Labské skály je v polovinû pûtiletého období, v prûbûhu kterého dostala moïnost realizovat rozvojov projekt prostfiednictvím Programu rozvoje venkova, OSY IV. Leader. Na období let 2009 aï 2013 bylo na í MAS pfiidûleno v rámci projektu Realizace Strategického plánu Leader (SPL) témûfi 35 milionû korun. V souãasné dobû je z této alokace vyãerpána pfiibliïnû polovina. V prûbûhu realizace projektu získávají manaïerky MAS, ãlenové v bûrové komise a monitorovacího v boru nové poznatky a zku enosti, které je nutné zohlednit a zapracovat do na eho SPL - závazného dokumentu, kter shrnuje informace o situaci a potfiebách na území MAS, získané na základû rozsáhl ch etfiení. V SPL jsou stanoveny priority a cíle, kter ch bychom chtûli v rozvoji dosáhnout. Priority MAS zûstávají, pfii aktualizaci SPL pfiidáme v ãet cílû pro ná region. Aktualizujeme rovnûï realizaãní plán (tj. které Fiche budou v pfií tích v zvách MAS), a finanãní plán (odhad alokací na jednotlivé Fiche v pfií tích letech), podle Dosud mûla na e MAS 7 fichí (oblastí podpory): Fiche 1 - Cestovní ruch Fiche 2 - Rozvoj obcí Fiche 3 - Obãanské sluïby Fiche 4 - Zázemí pro kulturu a sport Fiche 5 - Zemûdûlství Fiche 6 - Vzdûlávání Fiche 7 - Trasy a stezky Tyto stávající fiche budou novelizovány podle nov ch pravidel PRV a podle potfieb zji tûn ch v na em regionu. V nûkter ch fichích bude roz ífien okruh moïn ch ÏadatelÛ; v rámci fiche 3 bude novû moïné realizovat i projekty zahrnující tzv. vefiejnou podporu, tj. i projekty, v rámci kter ch dochází k ekonomick m aktivitám. Fiche 7 bude roz ífiena o moïnost realizovat v stavbu nebo opravu rozhleden. V rámci aktualizace na eho SPL budou také pfiidány dvû nové fiche, jejichï potfieba se projevila v prûbûhu realizace na eho rozvojového projektu. Fiche 8 - Zachování kulturního dûdictví Fiche 9 - Podnikání na venkovû Znûní jednotliv ch fichí je zvefiejnûno na stránkách MAS v odkazu LEADER Chov koní na farmû Natural Agro. Sbor dobrovoln ch hasiãû Petrovice. MAS LABSKÉ SKÁLY 2 / 2011

3 MAS Labské skály podpofií drobné podnikatele a Ïivnostníky V rámci jiï zmínûné aktualizace Strategického plánu Leader bude pfiidána oblast podpory (tzv. fiche) s ãíslem 9 a názvem Podpora podnikání na venkovû. Smyslem tohoto opatfiení je podpofiit v dne ní nelehké dobû Ïivnostníky, malé podnikatele, ktefií podnikají na území MAS. Z dotací bude moïné vybudovat, zrekonstruovat nebo vybavit technologií provozovny vybran ch profesí, a to zejména sluïeb, fiemesel a maloobchodu. Pfii vyhlá ení fiche budou obory, které mohou dotace ãerpat, vypsány na stránkách MAS v rámci informací k v zvû. Z dotace nelze pofiídit dopravní prostfiedky ani repasované zafiízení a technologie. Podporovány budou tzv. mikropodniky, tedy Ïivnostníci, drobní podnikatelé s poãtem zamûstnancû maximálnû 9. Pfiíklady oborû, které budou moci z dotace ãerpat: Zpracovatelsk prûmysl, napfi. v roby masn ch v robkû, pekárny, cukráfiství, v robny krmiv, v roba piva, v roba textilií, v roba odûvû, v roba usní, v roba obuvi, v roba pilafiská, tesafiství, truhláfiství, papírenská v roba, tiskárny, v roba keramiky, zpracování skla, kamenictví, v roba nábytku, v roba biïuterie, v roba hudebních nástrojû, opravny el. zafiízení. Stavebnictví, stavební profese - drobní Ïivnostníci: zednictví, instalatérství, topenáfiství, elektrikáfii, sklenáfii, malífii, pokr vaãi, kováfii apod.). Opravy poãítaãû a v robkû pro osobní potfiebu pfieváïnû pro domácnost - opravny drobn ch elektrospotfiebiãû apod. Poskytování ostatních osobních sluïeb - kadefinictví, kosmetika, prádelny, pohfiebnictví apod., dále pak maloobchod, napfi. malé venkovské prodejny a prodejní stánky. V e dotace je max. 60% (u plátcû DPH z ãástky bez DPH, u neplátcû je uznateln m v dajem také DPH). V echny v daje je nutné nejprve pfiedfinancovat. Minimální v e uznateln ch v dajû projektu není stanovena. Maximální v e uznateln ch v dajû projektu mûïe b t aï Kã. Fiche zakládá vefiejnou podporu (tj. jedná se o aktivity vytváfiející zisk) a je v tzv. reïimu de minimis - to znamená, Ïe se jedná o takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnut mi jednomu pfiíjemci za dobu pfiedchozích tfií let pfiesáhnout v i EUR. Podnikáte ve v e uvedeném nebo podobném oboru? UvaÏujete o modernizaci nebo roz ífiení svého podnikání, pfiípadnû zfiízení zcela nového podniku? Máte zámûr na zkvalitnûní Va ich sluïeb, ale chybí Vám peníze? Neváhejte a kontaktujte manaïerky MAS Labské skály. Va e zámûry s Vámi zkonzultujeme a podáme Vám v echny nezbytné informace! Ing. Eva ípová tel.: Jifiina Bischoffiová tel.: MAS LABSKÉ SKÁLY 3 / 2011

4 Na budování turistick ch stezek lze získat dotaci. Kostel v Javorech - dotace jsou i na opravy památek. V zva ã. 6 bude vyhlá ena pravdûpodobnû na zaãátku srpna Jak titulek napovídá, v létû se chystá vyhlá ení v pofiadí jiï 6. V zvy MAS k pfiedkládání Ïádostí o dotace prostfiednictvím Opatfiení VI Realizace rozvojové strategie. Na pfiípravû v ech podkladû se horeãnû pracuje jiï nyní. Správní rada MAS na svém posledním zasedání povûfiila manaïerky MAS pfiípravou této v zvy a navrhla vyhlá ení tûchto fichí (oblastí podpory): Fiche 1 Cestovní ruch: tato fiche bude vyhlá ena v leto ním roce podruhé, vzhledem k tomu, Ïe se zmûnily podmínky a o dotaci mohou Ïádat noví Ïadatelé. V e dotace je 60%, fiche zakládá vefiejnou podporu. MoÏní Ïadatelé: zemûdûlci, obce, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelé v cestovním ruchu. Fiche 8 Zachování kulturního dûdictví: nová fiche, která umoïní ãerpat dotace na opravy kulturních památek (kostely, kaple, souso í apod.) a památek místního v znamu v regionu (kfiíïky, malé kapliãky, apod.). Na neziskové projekty je moïné Ïádat 90% dotaci uznateln ch v dajû. Na projekty, které souvisí s ekonomickou ãinností, je moïné Ïádat v reïimu de minimis, kde je stanovena maximální hranice dotace také 90% (muzea, prohlídkové okruhy, zámky, expozice, kde se vybírá vstupné). MoÏní Ïadatelé: církve, obce, neziskové organizace, svazky obcí, podnikatelé, zájmová sdruïení právnick ch osob Fiche 7 Trasy, stezky, rozhledny: v rámci této fiche lze podávat projekty na vybudování hippostezek, nauãn ch stezek, lyïafisk ch tras. Na trasy a stezky lze získat dotaci ve v i 90% uznateln ch v dajû, na projekty t kající se rozhleden pak dotaci 70%. MoÏní Ïadatelé: zemûdûlci, obce, neziskové organizace, podnikatelé v cestovním ruchu, svazky obcí, zájmová sdruïení právnick ch osob Máte zámûr, kter se t ká tûchto oblastí? Neváhejte a kontaktujte nás!!! Zkonzultujeme Va e zámûry a poradíme Vám, jak se na tvorbu projektu pfiipravit. MAS LABSKÉ SKÁLY 4 / 2011

5 1. Den MAS se opravdu vydafiil! Historicky první den MAS Labské skály se uskuteãnil v sobotu 16. dubna 2011 spoleãnû se 4. Slavnostmi jara v Petrovicích. Náves v Petrovicích oïila od 10 hodin, kdy starosta Petrovic pan Zdenûk Kutina spoleãnû s paní ing. Janou Jiráskovou z Petrovického spolku pro obnovu a zachování tradic zahájili 4. Slavnosti jara a souãasnû 1. Den MAS Labské skály. Ing. Eva ípová poté krátce pfiedstavila MAS, její region a ãinnost, a pozvala v echny náv tûvníky ke stánku MAS na návsi, aby si prohlédli propagaãní materiály, bannery a regionální v robky. Obec Petrovice, v e zmínûn spolek a MAS spoleãnû zajistili pestr program slavností a Dne MAS, s cílem pfiilákat do Petrovic mnoho náv tûvníkû, pfiedat jim informace o ãinnosti MAS, úspû nû realizovan ch projektech z Programu rozvoje venkova a napfi. o moïnostech kulturního a sportovního vyïití v regionu MAS. Bohat program zajistil zábavu pro malé i velké, tak aby lidé byli motivováni strávit v Petrovicích alespoà nûkolik hodin a udûlali si ãas na pfiísun informací. K vidûní byli tento den kováfi s historick m stanem, kde si zájemci mohli vykovat vlastní perk, a lejfífi, u kterého si náv tûvníci mohli nabrousit noïe, nûïky apod. Své v robky tu prodávali zástupci Z Petrovice a Dûtského domova Tisá, papírové v robky s jarní tématikou nabízela paní Brandejsová z Dobkovic a keramiku manïelé Novotní z Dobkovic. Náv tûvníci mohli vedle nejrûznûj ích prodávan ch dobrot ochutnat peãivo z pekárny v Povrlech a koupit si ruãnû malované svíãky z dílny v Povrlech. MAS u svého stánku nabízela zdarma propagaãní materiály - leták o MAS v ãe tinû a v nûmãinû, leták o hradu Blansko v ãe tinû a v nûmãinû, zpravodaj MAS, soubor star ch Ukázka tradiãních fiemesel. Z úspû n ch projektû. obrázkû. Náv tûvníci si mohli prohlédnout 2 propagaãní bannery o MAS a o úspû n ch projektech realizovan ch v rámci programu rozvoje venkova v Petrovicích. Aby ke stánku MAS pfii lo co nejvíce náv tûvníkû, pfiipravili jsme soutûïe pro malé i vût í dûti - jejich rodiãe si mezitím v klidu mohli prohlédnout v echny materiály a pfieãíst informace. Pro nejmen í dûti byly pfiipraveny omalovánky a jednoduché dopl- Àovací úkoly za pamlsky a malé pastelky. Pro vût í dûti byla pfiipravena kfiíïovka s jarní tématikou a tajenkou MAS Labské skály dûtem. Pro dûti od 10 let byl pfiipraven soutûïní kvíz o regionu MAS. RovnûÏ za vyplnûní kfiíïovky nebo kvízu dûti vyhrávaly ceny, napfi. pastelky, barevné kfiídy, se ity, nafukovací balonky, drobné hraãky a samozfiejmû oblíbené sladkosti. Souãástí kvízu byly dotazy, jaké sporty a které kulturní události mají dûti nejvíce v oblibû. U stánku MAS jsme umístili kolo tûstí, kde vyhrával kaïd... dûti s nad ením toãily a dostávaly sladkosti nebo nafukovací balonky. AÏ do pozdního odpoledne u nás bylo stále ru no. PfiestoÏe bylo chladno, pfiilákal bohat doprovodn program mnoho náv tûvníkû. Odhadem se pfii lo podívat asi 350 náv tûvníkû. Pfiíchozím se pfiedstavily napfi. dûtské ma- Ïoretky, Divadlo M s programem pro dûti i dospûlé, bubeníci z Dûtského domova v Tisé, Husákové sestry (tanec) a vystfiídaly se tfii Ïivé hudby. Dûti se mohly svézt na veteránovi - hasiãském autu pana Antonína Mare e z Maleãova, zaskákat na trampolínû a svézt se dokola mal m vláãkem. Ti, co pfii li, urãitû nelitovali, proïili pfiíjemn a zajímav den. Pro velk úspûch bychom chtûli pfií tí Den MAS uspofiádat opût v Petrovicích. Ráda bych podûkovala v em z Petrovic a z MAS, ktefií se podíleli na pfiípravû a bezvadném zaji tûní Dne MAS a Slavností jara v Petrovicích. Byla to v borná ukázka spolupráce na venkovû. Za MAS Labské skály Eva ípová MAS LABSKÉ SKÁLY 5 / 2011

6 Projekty Ostrov a Îivé kostelíky skonãily - aktivity kolem oïivení kostelû na na em území ne! V nedûli byl v Petrovicích slavnostnû ukonãen projekt Na e Ïivé kostelíky. Aktivity na, obraznû fieãeno, navrácení Ïivota do kostelû a kaplí na na em území, tak aby nebyly jen uzavfien mi chátrajícími objekty, organizuje Iniciativa pro na e kostelíky - Ostrov, která sdruïuje MAS Labské skály, Chvojensko, Petrovick spolek pro obnovu a zachování tradic, OS Stfiedohofií sobû a dobrovolníky z obcí i okolí na eho regionu, které téma zajímá. Vydali jsme broïuru o historii kostela sv. Tfií králû v Libouchci. a) Ostrov - Iniciativa pro na e kostelíky, kter byl tzv. pilotním projektem a v rámci nûhoï probûhlo 8 akcí. Uspofiádané akce: 1. Tfii koruny pro Libouchec se ãtením z knihy Andûl v kulichu, 2. Krajina plná andûlû s vystoupením Jana Kryla v Arnultovicích, 3. Poezie na listech z JavorÛ s písniãkami Petra Linharta, 4. Kostelní filmáã v Petrovicích s promítáním filmu o doktoru Kittelovi, 5. I PENITENTI a Beata Oleszek z Polska v Liboucheckém kostele, 6. Povídání o hvûzdách pod nebeskou klenbou petrovického kostela s panem Grygarem a panem Ludvíkem, 7. Annenská pouè a 8. Bynovské Salto mortale. V rámci tohoto projektu byla vydána kapesní broïura O kostelní historii na Chvojensku. Projekt byl podpofien Nadací VIA. b) Na e Ïivé kostelíky - souãástí tohoto projektu byla autobusová exkurze u pfiíleïitosti Noci kostelû V rámci této akce byly také podpofieny kulturní programy organizované v jednotliv ch kostelech. Dále jsme uspofiádali nûkolik samostatn ch akcí: 1. Pamatujme na památky - koncert Petra Linharta, 2. Tfii korruny pro Libouchec - podruhé, 3. Prokopská pouè v Javorech, 4. Jarní koncert muïského kvarteta Consilia v Lipové, 5. Sonety sv. Franti ka Xaverského v Bûlé, 7. Máj v Petrovicích s pfiedstavením Divadla dûtí z Karlov ch VarÛ. V rámci tohoto projektu byla rovnûï vydána broïura o historii kostela sv. Tfií králû v Libouchci. Projekt podpofiila âsob z Fondu pro rozvoj regionû, prostfiednictvím Nadace VIA. c) Ostrovní akademie - projekt probíhá, organizuje ho OS Stfiedohofií sobû. Tento projekt je podpofien Komunitní nadací Euroregionu Labe. Od roku 2009, kdy nápad vznikl, jsme realizovali tfii velké projekty: Informace k projektûm najdete na Kromû zmínûn ch akcí byly a i nadále budou organizovány dal í nev ední a zajímavé akce. Dá se fiíci, Ïe se na e kostelíky opravdu probouzejí, a to je cíl na eho snaïení. Autobusem za tajemstvím na ich kostelíkû 27. kvûtna sraz pfied ikm m kostelem v Ústí n. L. Spoleãnû nav tívíme kostely v Ústí n. L. (tzv. ikm kostel), dále kostely v MojÏífii, Roztokách, Povrlech, Dûãínû-Rozbûlesích - dûãínsk evangelick kostel, kostel v Dûãínû - Bûlé, kapli na SnûÏníku a kostel v Arnultovicích. Pak se autobus vypraví zpût do Ústí n. L., to uï bude nejspí pûlnoãní hodina (moïná po). Nepochybnû nás ãeká cesta plná poznání a moïná i dobrodruïství, kterou okofieníme je tû pfiekvapením!!! LoÀská v prava mûla velk úspûch!!! Neváhejte a rezervujte si místa v autobuse na MAS LABSKÉ SKÁLY 6 / 2011

7 Stfiípky z regionu Labsk ch skal Petrovice - Petroviãtí vyhlásili vefiejnou sbírku na pofiízení vûïních hodin a opravu kostela. ZpÛsoby provádûní sbírky jsou pokladniãkami, sbûracími listinami, které jsou na OÚ a shromaïìováním pfiíspûvkû na úãtu zfiízeném pro tento úãel u Po tovní spofiitelny, ãíslo úãtu /0300 Tisá - SdruÏení rodiãû a pfiátel dûtí Tisá spolu s Obcí Tisá usilují o získání finanãních prostfiedkû na záchranu sochy tzv. Schönsteinského andûla, která je snad jedin m cenn m artefaktem z dávno zaniklého kostela, kter stával na území Tisé. Jílové - Práce v zámeckém parku jdou do fini e. Souãástí areálu bude i nové dûtské hfii tû odpovídající souãasn m standardûm. Povrly - Obec Povrly uspûla se Ïádostí do ROP Severozápad. Na základû toho bude moïné realizovat projekt Rozvoj obce Povrly s náklady pfies 18. mil. Kã. Libouchec - JiÏ na zaãátku nového kolního roku se mohou Divadlo M na prvním dnu MAS. tû it dûti ze Z i dospûlá ãtenáfiská vefiejnost na novou vefiejnou knihovnu v Z Libouchec. Ryjice - Obec Ryjice plánuje na roky opravu místní komunikace k Dolinû. Velké Chvojno - Desperádos s.r.o. buduje z PRV spoleãnou nauãnou stezku pro pû í a jezdce na koních. Stezka vede z Luãního Chvojna do âermné, kde se napojuje na turistickou trasu. Délka je celkem 2750 m. Umístûno zde bude 9 tabulí zamûfien ch pfiedev ím na faunu, floru a informace o historii. Otevfiena bude od ãervna Dobkovice - Obec Dobkovice bude podávat Ïádost o dotaci z programu Cíl 3 na Pfieshraniãní rozvoj vodní turistiky Elbe-Labe. V projektu je zahrnuto pfiístavní molo pro sportovní lodû, setkávací centrum se zázemím pro vodní turistiku a zhotovení turistické cesty, která by mûla návaznost na stávající cyklotrasu. Mal ovice - Obec usiluje o uzavfiení smlouvy o v pûjãce s Biskupstvím v Litomûfiicích na kostelík v Javorech. Tak bude umoïnûno získat dotace na jeho záchranu. POZVÁNÍ NA AKCE V REGIONU datum místo akce Kostel V ech svat ch Pfiedná ka Ostrovní akademie PraÏsk hrad a Mikulãice hodin Arnultovice místa kultu a místa pamûti - Mgr. Jana Mafiíková-Kubková, Ph.D., archeoloïka Archeologického ústavu Akademie vûd âeské republiky, specialistka na pozdnû antickou a ranû stfiedovûkou sakrální architekturu V regionu Noc KostelÛ - v na em regionu budou otevfieny kostely v Libouchci, âermné, Arnultovicích, Petrovicích, Jílovém, kaple na SnûÏníku, Povrlech, Roztokách. Informace na Slavo ov KoÀsk den - Akce pro vefiejnost s bohat m programem. Farma Natural-Agro Dopolední ãást vûnovaná zemûdûlství - v stava ovcí a koz rûzn ch plemen, prodej zvífiat. Odpolední ãást - ukázky dovedností ãlenû jezdeckého klubu, pfiehlídka hfiebcû, kfitûní hfiíbat, ohnivá show na koních, stánky s umûleck mi fiemesly, ekologické produkty, obãerstvení, zmrzlina apod Mírkov Mírkovské bílení - putování po místních zanikl ch, obnoven ch i souãasn ch památkách s v stavou k historii a v závûru s programem a soutûïemi pro dûti Libouchec GIRO DI BEER - tradiãní cyklotour v Libouchci MAS LABSKÉ SKÁLY 7 / 2011

8 Dokonãené projekty z PRV v rámci realizace SPL Labské skály hrají PRIM V mûna oken a nové vybavení Kulturního sálu v Dobkovicích Roz ífiení vozovky a parkovi tû u M v Jílovém V mûna oken Z Petrovice Rekonstrukce um várny a záchodû v M Tisá Osvûtlení a ozvuãení loutkového divadla Skaláãek v Tisé Oprava podlahy v tûlocviãnû Z Jílové Oprava hasiãské zbrojnice Dobkovice Nákup dûtsk ch pfiekáïek - SDH Jílové Nové sociální zafiízení v Z Jílové Mal ovice - ãistá obec, vysázení zelenû Vybavení pokojû v rámci agroturistiky Farma Natural Agro Slavo ov Mal ovice - ãistá obec - nákup zahradního traktoru v rámci projektu ZPRAVODAJ MAS LABSKÉ SKÁLY - Vydává MAS Labské skály v rámci projektu realizace SPL Labské skály hrají PRIM Náklad tohoto vydání je 2000 ks. V tisk zdarma. Distribuce: ãlenové MAS Labské skály Registrováno MVâR ev. ãíslo MK âr 19692

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM VÝZVA OBČANŮM Obecní úřad upozorňuje, že část občanů nemá zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu. Prosíme všechny občany, kterých se toto upozornění týká, aby poplatek uhradili v době úředních hodin

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více