Program 10. Celostátní konference DNA diagnostiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program 10. Celostátní konference DNA diagnostiky"

Transkript

1 Program 10. Celostátní konference DNA diagnostiky První den - tvrtek 7. prosince 2006 Pednášky I. Pedsedající: RNDr. Libor Kozák, CSc Kozák L Zahájení konference Brdika R Z historie eskoslovenské a eské molekulární diagnostiky (pednáška u píležitosti desetiletého výroí Konference DNA diagnostiky) Vašíková P Intragenové pestavby v BRCA1 genu v souvislosti s ddiným syndromem nádoru prsu a/nebo ovaria v eské republice Zídková K Použití metody MLPA pi diagnostice delecí SHOX genu amajová J Detekce pestaveb v subtelomerických oblastech pomocí metody MLPA Blaháková I Syndrom fragilního X chromozomu typu FRAXE: klinická a molekulárn genetická diagnostika postižené rodiny Pestávka Pednášky II. Pedsedající: RNDr. Libor Kozák, CSc Dvoáková L Niemann-Pickova choroba typu C: molekulárn genetická studie v souboru patnácti pacient s vysoce variabilními klinickými píznaky Pršová E Molekulárn genetická diagnostika genu FBN1 u Marfanova syndromu Zapletalová E Detekce bodových mutací v SMN1 genu u pacient s podezením na SMA Hrdlika I Riziko falešn negativního výsledku pi diagnostice potenciálních penašeek Duchennovy a Beckerovy muskulární dystrofie (DMD a BMD) srovnání metod FISH a MLPA

2 Veselá K Problémy s DNA diagnostikou u pacienta s CDG Ia syndromem... "i krev mže mít svá tajemství" Kozák L Záhadné pípady molekulární diagnostiky jsou naše výsledky vždy správné? Pestávka Pednášky III. Pedsedající: MUDr. Anna Kepelová. CSc Hikkel I Chromozóm 18q ako prediktívny faktor v štádiu II kolorektálneho karcinómu Bóday A Molekulárn genetická analýza lokusu INK4a/ARF u vybraných nádor Kepák T Molekulárn genetická analýza Rb1 genu umožní rozlišit hereditární a nehereditární formu retinoblastomu s dležitým klinickým dopadem Plevová P Gen promyelocytární leukémie a predispozice ke karcinomu prsu Fantová L Genotypování SNP ve studiu predispozice komplexních chorob: Paralelní optimalizace experimentálních podmínek a screening 30 marker karcinomu prostaty u 339 pacient a 231 kontrol Riedlová P Mutaní a expresní analýza genu DPD u pacient léených 5-fluorouracilem a jeho deriváty Pestávka Pednášky IV. Pedsedající: MUDr. Anna Kepelová. CSc Chumchalová J Defekty v aktivaci STAT1 a STAT3 protein a IgVH mutaní status u CLL pacient Plachý R Mutaní analýza IGVH etzc u pacient s B-CLL naše zkušenosti Mejstík P Sledování exprese regulátor bunného cyklu u CLL

3 Rožmanová Š Monitorování pomocí kvantitativní real-time PCR pomcka ve volb léebné strategie u pacient s CML Bártová S Molekulární detekce bodových mutací kinázové domény BCR-ABL fúzního genu Katrincsáková B Význam mutácie V617F v géne JAK2 pri diagnostike chronických myeloproliferatívnych ochorení so zameraním na diferenciálnu diagnostiku pravej polycytémie a ostatných typov polycytémií Druhý den - pátek 8. prosince 2006 Pednášky V. Pedsedající: RNDr. Libor Kozák, CSc Valášková I Skríning sekvenních variant genu RYR 1 asociovaných s maligní hypertermií Pourová R První výsledky vyšetení SLC26A4 genu u eských pacient s asnou nesyndromovou ztrátou sluchu Vyhnálková E Analýza genu pro NEUROFILAMENT LIGHT CHAIN GENE (NEFL) u eských pacient s CMT1 a CMT Mušová Z Metoda TP PCR v DNA diagnostice myotonické dystrofie typu Kepelová A Nové možnosti DNA diagnostiky dystonických syndrom (DYT5, DYT11) Pestávka Pednášky VI Pedsedající: Prof. MUDr. Milan Macek Jr, DrSc Gaillyová R Výsledky vyšetení mikrodelecí oblasti AZF( Yq) u muž s patologickým spermiogramem Kolejáková K Smith-Lemli-Opitzov syndróm: diagnostika a genotypovo fenotypová korelácia Vinšová K Nová mutace v genu CHRNE u pacienta z rómské rodiny s kongenitální myasténií

4 Petrovi R Prenatálna diagnostika Canavanovej choroby Tesaová M Mutaní analýza gen replikace mtdna - využití "high resolution melting analysis" Pestávka: Zasedání výboru Spolenosti lékaské genetiky Pednášky VII Pedsedající: Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc Tichý B Genová exprese a subtypy dtské akutní lymfoblastické leukemie Gencik M Využitie arraycgh v rutinnej klinickej diagnostike Urbanová M Prvotní zkušenosti s pístrojem Rotorgene 6000 na detekci mutací a polymorfizm DNA Štambergová A První zkušenosti s analyzátorem kivek tání s vysokým rozlišením (HRMCA) pro detekci mutací/snp CFTR genu Volfová P Možnosti detekce 8 lidských herpesvir metodou multiplex real - time PCR Lengerová P asná diagnostika mykotických infekcí u hematoonkologických pacient pomocí PCR a real-time PCR Pestávka Pednášky VIII Pedsedající: Prof. MUDr. Radim Brdika, DrSc Balašáková M Novorozenecký screening cystické fibrózy v R, pilotní studie Urbanovská I Význam mezioborové spolupráce pi diagnostice celiakální sprue Kolaíková Možná úskalí pi hodnocení píbuzenských vztah vyšetením STR systém

5 Brdika R BIOBANKY sbírky biologického materiálu Vraná Validace metod molekulární genetiky urených pro analýzu lidského genomu amajová J EUROGENTEST genetické testování v Evrop Rzní pednášející Systém mezilaboratorní kontroly kvality DNA diagnostiky v R výsledky za r Zhodnocení a ukonení konference Poznámka: V ase vyhrazeném na pednášku je zahrnuta doba následné diskuse!

6 PEDNÁŠKY I tvrtek 7. prosince 2006, ZAHÁJENÍ KONFERENCE Libor Kozák Z HISTORIE ESKOSLOVENSKÉ A ESKÉ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY Radim Brdika UHKT Praha (pednáška u píležitosti desetiletého výroí Konference DNA diagnostiky) INTRAGENOVÉ PESTAVBY V BRCA1 GENU V SOUVISLOSTI S DDINÝM SYNDROMEM NÁDORU PRSU A/NEBO OVARIA V ESKÉ REPUBLICE Vašíková Petra, Macháková Eva, Lukešová Mirka a Foretová Lenka Oddlení epidemiologie a genetiky nádor, Masarykv onkologický ústav, Brno POUŽITÍ METODY MLPA PI DIAGNOSTICE DELECÍ SHOX GENU Zídková Kateina, Baxová Alice, Štekrová Jitka, Mihalová Romana, Kantorová Eva, Kohoutová Milada Ústav biologie a lékaské genetiky, 1.LF a VFN UK v Praze DETEKCE PESTAVEB V SUBTELOMERICKÝCH OBLASTECH POMOCÍ METODY MLPA. amajová J, Balašáková M, Krhounek M, Vejvalka J, Milan Macek Jr, Milan Macek Sr. Ústav biologie a lékaské genetiky, 2.LF UK v Praze a FN v Motole, Praha SYNDROM FRAGILNÍHO X CHROMOZOMU TYPU FRAXE: KLINICKÁ A MOLEKULÁRN GENETICKÁ DIAGNOSTIKA POSTIŽENÉ RODINY Blaháková I., Svtnicová K., Mašková Š., Hnvsová P., Kozák L. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Fakultní nemocnice Brno Pestávka

7 PEDNÁŠKY II tvrtek 7. prosince 2006, NIEMANN-PICKOVA CHOROBA TYPU C: MOLEKULÁRN GENETICKÁ STUDIE V SOUBORU PATNÁCTI PACIENT S VYSOCE VARIABILNÍMI KLINICKÝMI PÍZNAKY Dvoáková L, Hebíek M, Bouková M, Vlášková H, Stolnaja L, Jahnová H, Elleder M Ústav ddiných metabolických poruch, 1. LF UK, Praha MOLEKULÁRN GENETICKÁ ANALÝZA GENU FBN1 U MARFANOVA SYNDROMU Pršová E, Bóday A, Zlámalíková E, Riedlová P, Kolaíková H, Fišer J, Janýšková H, Radina M Onkologické centrum J.G. Mendela, Nový Jiín DETEKCE BODOVÝCH MUTACÍ V SMN1 GENU U PACIENT S PODEZENÍM NA SMA Zapletalová E., Hedviáková P., Gaillyová R., Maíková T., Kozák L., Fajkusová L. Centrum molekulární bilogie a genové terapie, FN Brno RIZIKO FALEŠN NEGATIVNÍHO VÝSLEDKU PI DIAGNOSTICE POTENCIÁLNÍCH PENAŠEEK DUCHENNOVY A BECKEROVY MUSKULÁRNÍ DYSTROFIE (DMD A BMD) SROVNÁNÍ METOD FISH A MLPA. Hrdlika I., Horáek J., Hazdrová I., Kebrdlová V. Ústav biologie a lékaské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha, eská republika PROBLÉMY S DNA DIAGNOSTIKOU U PACIENTA S CDG IA SYNDROMEM.. "I KREV MŽE MÍT SVÁ TAJEMSTVÍ" Veselá Kateina Laborato pro studium mitochondriálních poruch, Klinika dtského a dorostového lékaství 1. LF UK a VFN v Praze ZÁHADNÉ PÍPADY MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY JSOU NAŠE VÝSLEDKY VŽDY SPRÁVNÉ? Kozák L, Blaháková I, Hrabincová E Centrum molekulární biologie a genové terapie, Fakultní nemocnice Brno Pestávka

8 PEDNÁŠKY III tvrtek 7. prosince 2006, CHROMOZÓM 18q AKO PREDIKTÍVNY FAKTOR V ŠTÁDIU II KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU Hikkel Imrich, Cagánová Marieta, Ileníková Denisa Oddelenie onkologickej genetiky, Národný onkologický ústav, Bratislava MOLEKULÁRN GENETICKÁ ANALÝZA LOKUSU INK4a/ARF U VYBRANÝCH NÁDOR Bóday Á, Baník M, Kudlka L, Riedlová P, Pršová E, Tavandzis S, Kopecká P, Sobotka J, Tovaryšová A, Martinková M, Martínek J, Ferák I, Sokol L, Czudek S, Urban O, Kuerová M a Radina M Laborato molekulární biologie, Onkologické centrum J. G. Mendela, Nový Jiín MOLEKULÁRN GENETICKÁ ANALÝZA Rb1 GENU UMOŽNÍ ROZLIŠIT HEREDITÁRNÍ A NEHEREDITÁRNÍ FORMU RETINOBLASTOMU S DLEŽITÝM KLINICKÝM DOPADEM Kepák T., Kratochvílová A., Valášková I., Autrata R., Gaillyová R., Štrba J. Klinika dtské onkologie LF MU a FN Brno GEN PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE A PREDISPOZICE KE KARCINOMU PRSU Plevová P., Ježíšková I., Walczysková S., Kepelová A., Pavlíková K., Kotala V., Šilhánová E. Oddlení lékaské genetiky, FNsP Ostrava GENOTYPOVÁNÍ SNP VE STUDIU PREDISPOZICE KOMPLEXNÍCH CHOROB: PARALELNÍ OPTIMALIZACE EXPERIMENTÁLNÍCH PODMÍNEK A SCREENING 30 MARKER KARCINOMU PROSTATY U 339 PACIENT A 231 KONTROL Fantová, L ; Benešová, L.; Heráek, J.; Urban, M.; Sekerka, P.; Sachová, J.; Minárik, M. Genomac International, s.r.o MUTANÍ A EXPRESNÍ ANALÝZA GENU DPD U PACIENT LÉENÝCH 5-FLUOROURACILEM A JEHO DERIVÁTY Riedlová P, Bóday A, Fišer J, Richterová R, Pršová E, Gucký T, Kopecká P, Kuerová M, Radina M Onkologické centrum J.G. Mendela, Nový Jiín Pestávka

9 PEDNÁŠKY IV tvrtek 7. prosince 2006, DEFEKTY V AKTIVACI STAT1 A STAT3 PROTEIN A IgVH MUTANÍ STATUS U CLL PACIENT. Chumchalová J, Navrátilová J, Klimešová D, Francová H, Doubek M, Brychtová Y, Dvoáková D, Mayer J Centrum molekulární biologie a genové terapie, IHOK, FN Brno MUTANÍ ANALÝZA IGVH ETZC U PACIENT S B-CLL NAŠE ZKUŠENOSTI Plachý R., mejla R., Berkovcová J., Papajík T., Indrák K., Jarošová M. Hemato-onkologická klinika, FN a LF UP Olomouc SLEDOVÁNÍ EXPRESE REGULÁTOR BUNNÉHO CYKLU U CLL Mejstík P., Chumchalová J., Francová H. a Kuhrová V. Centrum molekulární biologie a genové terapie, IHOK, FN Brno MONITOROVÁNÍ POMOCÍ KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR POMCKA VE VOLB LÉEBNÉ STRATEGIE U PACIENT S CML Rožmanová Š., Roho P., Faber E., Skoumalová I., Jarošová M., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc MOLEKULÁRNÍ DETEKCE BODOVÝCH MUTACÍ KINÁZOVÉ DOMÉNY BCR-ABL FÚZNÍHO GENU Bártová Silvie, Volfová P., Pospíšilová J., Dvoáková D., Doubek M., Mayer J. Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky, FN Brno VÝZNAM MUTÁCIE V617F V GÉNE JAK2 PRI DIAGNOSTIKE CHRONICKÝCH MYELOPROLIFERATÍVNYCH OCHORENÍ SO ZAMERANÍM NA DIFERENCIÁLNU DIAGNOSTIKU PRAVEJ POLYCYTÉMIE A OSTATNÝCH TYPOV POLYCYTÉMIÍ Katrincsáková B., Horváthová M., Veselovská J., Pecchová M., Divoký V., Jarošová M., Indrák K. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Konec prvního dne konference

10 PEDNÁŠKY V pátek 8. prosince 2006, SKRÍNING SEKVENNÍCH VARIANT GENU RYR1 ASOCIOVANÝCH S MALIGNÍ HYPERTERMIÍ. Valášková I., Flodrová E., Gaillyová R., Prášilová Š., Kuglík P. Oddlení lékaské genetiky, FN Brno PRVNÍ VÝSLEDKY VYŠETENÍ SLC26A4 GENU U ESKÝCH PACIENT S ASNOU NESYNDROMOVOU ZTRÁTOU SLUCHU Pourová R, Janoušek P., Dvoáková M., Rašková D., Malíková M., Bendová O., Leonardi E., Murgia A., Astl J., Seeman P. KDN UK2.LF a FN Motol ANALÝZA GENU PRO NEUROFILAMENT LIGHT CHAIN GENE (NEFL) U ESKÝCH PACIENT S CMT1 A CMT2 Vyhnálková E, Hühne K, Mazanec R, Malíková M, Rautenstrauss B, Seeman P Klinika dtské neurologie DNA laborato, 2. LF UK, Praha METODA TP PCR V DNA DIAGNOSTICE MYOTONICKÉ DYSTROFIE TYPU 1. Mušová Zuzana, Pavlíková Kristýna Ústav Biologie a lekarske genetiky, laborato lekarske a molekulární genetiky FN v Motole NOVÉ MOŽNOSTI DNA DIAGNOSTIKY DYSTONICKÝCH SYNDROM (DYT5, DYT11) Kepelová A, Kraus J, Havlová M, Havránková P, Nováková L, Koumarová L Ústav biologie a lékaské genetiky FN Motol Pestávka PEDNÁŠKY VI pátek 8.prosince 2006, VÝSLEDKY VYŠETENÍ MIKRODELECÍ OBLASTI AZF(YQ) U MUŽ S PATOLOGICKÝM SPERMIOGRAMEM Gaillyová Renata, Ravuková Barbora, Valášková Iveta, Prášilová Šárka, Šoukalová Jana, Kalina Zdenk, Michenková Andrea Oddlení lékaské genetiky, FN Brno

11 SMITH-LEMLI-OPITZOV SYNDRÓM: DIAGNOSTIKA A GENOTYPOVO FENOTYPOVÁ KORELÁCIA Kolejáková K., Futas J., Petrovi R., Chandoga J., Cisarik F., Barošová J., urovíková D., Véghová E., Behunová J., Kantarská D., Kozák L. Centrum lekárskej genetiky FNsP Bratislava NOVÁ MUTACE V GENU CHRNE U PACIENTA Z ROMSKÉ RODINY S KONGENITÁLNÍ MYASTENIÍ Vinšová K, Tesaová M, Honzík T, Trefilová E, Zeman J Klinika dtského a dorostového lékaství a Centrum integrované genomiky 1. LF UK PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA CANAVANOVEJ CHOROBY Petrovi R., Fischerová M., Futas J., Kolejáková K, Adáma J., Mistrík M, Chandoga J. Centrum lekárskej genetiky FNsP Bratislava MUTANÍ ANALÝZA GEN REPLIKACE mtdna VYUŽITÍ "HIGH RESOLUTION MELTING ANALYSIS Tesaová, M., Buzková, J., Veselá, K., Zeman, J. Laborato pro studium mitochondriálních poruch, Klinika dtského a dorostového lékaství 1. LF UK a VFN v Praze Pestávka: Zasedání výboru Spolenosti lékaské genetiky PEDNÁŠKY VII pátek 8.prosince 2006, GENOVÁ EXPRESE A SUBTYPY DTSKÉ AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKEMIE Tichý B., Mendelová D., Štrba J., Mayer J. a Pospíšilová Š. Centrum molekulární biologie a genové terapie IHOK, FN Brno

12 VYUŽITIE ARRAYCGH V RUTINNEJ KLINICKEJ DIAGNOSTIKE Gencik M., Gabriel H, Lott A MedGen s.r.o. Bratislava PRVOTNÍ ZKUŠENOSTI S PÍSTROJEM ROTOR-GENE 6000 NA DETEKCI MUTACÍ A POLYMORFIZM DNA Urbanová M, Štekrová J, Zídková K, Hoínek A, Kohoutová M Ústav biologie a lékaské genetiky, 1. LF UK a VFN v Praze PRVNÍ ZKUŠENOSTI S ANALYZÁTOREM KIVEK TÁNÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM (HRMCA) PRO DETEKCI MUTACÍ/SNP CFTR GENU. Štambergová A., Kenková P., amajová J., Macek M. Jr. Ústav biologie a lékaské genetiky 2. lékaské fakulty UK Praha a Fakultní nemocnice Motol MOŽNOSTI DETEKCE OSMI LIDSKÝCH HERPESVIR METODOU MULTIPLEX REAL-TIME PCR. Volfová P., Lengerová M., Lochmanová J., Ráil Z., Wagnerová B., Dvoáková D., Mayer J., Vorlíek J. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika FN Brno ASNÁ DIAGNOSTIKA MYKOTICKÝCH INFEKCÍ U HEMATOONKOLOGICKÝCH PACIENT POMOCÍ PCR A REAL-TIME PCR Lengerová M., Hrníová K., Ráil Z., Volfová P., Lochmanová J., Kocmanová I., Dvoáková D. a Mayer J. Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologické kliniky, FN Brno Pestávka PEDNÁŠKY VIII pátek 8.prosince 2006, NOVOROZENECKÝ SCREENING CYSTICKÉ FIBRÓZY V R, PILOTNÍ STUDIE Balašaková M., Votava F., amajová J., Piskáková T., Holubová A., Skalická V., Vávrová V., Kramar P., Macek M.Jr. Ústav biologie a lékaské genetiky 2. lékaské fakulty UK Praha a Fakultní nemocnice Motol, Praha

13 VÝZNAM MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE PI DIAGNOSTICE CELIAKÁLNÍ SPRUE Urbanovská I., Dvoáková J., egan M., Šimová J., Konvalinka D., Pitronová S., Žebráková I. CGB laborato spol. s r.o., Ostrava MOŽNÁ ÚSKALÍ PI HODNOCENÍ PÍBUZENSKÝCH VZTAH VYŠETENÍM STR SYSTÉM. Kolaíková H, Fišer J, Boday A, Radina M Laborato forenzní DNA diagnostiky, Onkologické centrum J.G.Mendela, Nový Jiín BIOBANKY SBÍRKY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Radim Brdika Koordinaní centrum genetických laboratoí, ÚHKT, Praha VALIDACE METOD MOLEKULÁRNÍ GENETIKY URENÝCH PRO ANALÝZU LIDSKÉHO GENOMU. Vraná, Brdika, amajová*, Otáhalová, Štambergová* Národní referenní laborato pro DNA diagnostiku ÚHKT, Praha EUROGENTEST GENETICKÉ TESTOVÁNÍ V EVROP. VALIDACE/TECHNICKÁ EVALUACE NOV ZAVÁDNÝCH TECHNOLOGIÍ. amajová J, Štambergová A, Milan Macek Jr. Ústav biologie a lékaské genetiky, 2.LF UK v Praze a FN v Motole, Praha SYSTÉM MEZILABORATORNÍ KONTROLY KVALITY DNA DIAGNOSTIKY V R VÝSLEDKY ZA ROK 2006 Rzní pednášející Zhodnocení a ukonení konference

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference Sborník Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora ISBN 978-80-260-0415-8 Organizační výbor: Mgr. Ondřej Scheinost

Více

Prezident sjezdu Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. předseda České hematologické společnosti ČLS JEP a přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc 3 Čestné předsednictvo Prof. RNDr. Lubomír Dvořák,

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu 6 Organizační pokyny Internetové připojení WI-FI V rámci OHD 2011 nabízíme bezdrátové připojení k internetu ve všech kongresových prostorách, včetně atria a kavárny. Připojit se mohou všichni účastníci

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

1. Slovo úvodem 2. 5. 2011

1. Slovo úvodem 2. 5. 2011 1. Slovo úvodem Česká leukemická skupina pro život (The CzEch Leukemia Study Group for Life), CELL, je nezávislá dobrovolná iniciativa různých pracovníků zabývajících se problematikou leukemií. Problematika

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

LABORATORNÍ HEMATOLOGIE 2006

LABORATORNÍ HEMATOLOGIE 2006 LABORATORNÍ HEMATOLOGIE 2006 M. Pecka a J. Malý HK CREDIT H r a d e c K r á l o v é 2006 Miroslav Pecka, Jaroslav Malý, 2006 Copyright jednotliví autoři, 2006 Graphics Sitta Josef, 2006 HK CREDIT, 2006

Více

ABSTRAKTA. XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Průhonice, 5. 7. listopadu 2004

ABSTRAKTA. XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Průhonice, 5. 7. listopadu 2004 ABSTRAKTA XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR Průhonice, 5. 7. listopadu 2004 Konference se konala pod záštitou Pracovní skupiny dětské hematologie České republiky (CPH) STUDIE

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Školitel: MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D., Ústav psychologie a psychosomatiky

Školitel: MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D., Ústav psychologie a psychosomatiky TP1. Sáblíková Lenka, Slováčková Lenka ENDOKANABINOIDNÍ RECEPTOR TYPU 1 (CNRl) JAKO GENETICKÝ MODULÁTOR PŘIROZENÝCH POTRAVNÍCH PREFERENCÍ A ANTRO- POMETRICKÝCH PARAMETRŮ SOUVISEJÍCÍCH S OBEZITOU U ČESKÉ

Více

1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII

1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII STŘEDA, 26. listopadu 2008 14:00 14.10 Zahájení konference 14.10 15.50 1. NOVÉ PREDIKTIVNÍ FAKTORY V KLINICKÉ ONKOLOGII Předsedající: Divoký V., Svoboda M. 1. Hajdúch M., Drábek J., Berkovcová J., Dziechciarková

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie

Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Šárka Pospíšilová Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Konference DNA Analýza V,

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006

ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006 ÚSTAV PRO PÉI O MATKU A DÍT VÝRONÍ ZPRÁVA 2006 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NEMOCNICI... 5 Profil... 5 Pedmt innosti... 5 Historie nemocnice... 6 Zdravotnické obory a spádová oblast... 7 Smlouvy

Více

44. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ BIOLAB POD ZÁŠTITOU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO A LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY PROGRAM

44. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ BIOLAB POD ZÁŠTITOU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO A LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY PROGRAM 44. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 2008 POD ZÁŠTITOU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO A LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY HOTEL VORONĚŽ BRNO 1. 3. ČERVNA 2008 PROGRAM GENERÁLNÍ SPONZOR HLAVNÍ SPONZOR

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

Výzkum CF v České republice

Výzkum CF v České republice Doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc., RNDr. Daniela Zemková, CSc., MUDr. Veronika Skalická, doc. MUDr. Petr Pohunek, CSc., Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; MUDr. Libor Fila, Pneumologická klinika

Více