Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : od 15:00:00 do 19:27:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo: Zpracovatele usnesení: Ing. Eva Nosková, Ing. Miluše Vykopalová Ověřovatele zápisu: Karel Vodička, Marie Hlávková Finanční záležitosti bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Změny rozpočtu ZM k Změny finančních vztahů příspěvkových organizací 7068 Změna č.2 přílohy č.1 ke zřizovací listině č.j. Taj/1545/02 ze dne příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Rokycany, Třebízského bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID nepřiděleno Opakovaná žádost- záměr prodeje části p.č. 2768/6 v k.ú. Rokycany (p. Jiravová) Prodej části pozemkové parcely - PK 109 v k.ú. Raková u Rokycan 7045 Záměr prodeje pozemkové parcely p.č zastavěné dálnicí D Cyklostezka- bezúplatný převod částí pozemkových parcel v k.ú. Rokycany od PF Prodej pozemkové parcely p.č. 261/3 v k.ú. Letkov Prodej části pozemkové parcely p.č. 146/2 v k.ú. Pavlovsko ( p. Sochůrková) Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 2597/1 v k.ú. Rokycany- (Sporthotel) Prodej stavby umístěné na stpč. 1157/35 a stpč. 1157/35 v k. ú. Rokycany Smlouvy o zřízení věcných břemen - ZČP Net, s.r.o bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID nepřiděleno nepřiděleno Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060 Převod vlastnictví VTL přípojky plynu pro ZS v Rokycanech Schválení zadání změny územního plánu č Smlouva o smlouvě budoucí kupní - Sladovnická ulice 7087 Prodej stavby umístěné na stpč. 734 v k.ú. Rokycany a souvisejících pozemků Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Horní Berounka, povodí Klabavy, Snížení nájmu za vodovod Kyšice - Ejpovice 7091 Koupě pozemku pod plánovanou kanalizací Borek 7092 Strana 1 z 14

2 Bytová komise bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Různé Prodej bytů v čp. 149, 881, 882, 951, 952, 954, 993, Prodej bytů dle Zásad pro prodej bytů 7072 Prodej bytů č. 10 a 11 v čp. 952, ul Čechova, Rokycany 7075 Prodej bytový domů a bytů , , , , , , Prodej bytů osobám odlišným od nájemců 7080 Návrh na prodej bytů domu Soukenická čp , Rokycany 7094 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID 1099 nepřiděleno Kontrolní výbor - zpráva z kontroly - protokol č. 2/ Finanční záležitosti 1000 Rozpočet 7065 Změny rozpočtu ZM k Zastupitelstvo města schvaluje: a) změny rozpočtu č. ZM/65-82 dle přílohy, která je součástí usnesení, b) přijetí neinvestiční dotace na program regenerace památek ve výši ,- Kč, UZ 34054, c) přijetí neinvestiční dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 9 500,- Kč, UZ 29004, d) přijetí navýšení neinvestiční dotace na volby do Senátu ve výši 1 280,- Kč, e) přijetí neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči ve výši ,- Kč, UZ 13235, a ukládá odboru finančnímu k vyřízení. Termín: Finanční záležitosti 1090 idd: 201 Příspěvkové organizace města 7068 Změny finančních vztahů příspěvkových organizací Zastupitelstvo města schvaluje: - změnu č. 2 finančního vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, - změnu č. 1 finančního vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Rokycany, Třebízského 32, - změnu č. 1 finančního vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola Rokycany, Čechova ul. 855, a ukládá finančnímu odboru k realizaci. Termín: Finanční záležitosti 1090 idd: 202 Příspěvkové organizace města 7076 Změna č.2 přílohy č.1 ke zřizovací listině č.j. Taj/1545/02 ze dne příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Rokycany, Třebízského Zastupitelstvo města schvaluje Změnu č. 2 přílohy č. 1 ke zřizovací listině č. j. Taj/1545/02 ze dne příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Rokycany, Třebízského 32 a ukládá finančnímu odboru k realizaci. Termín: Finanční záležitosti idd: 204 Strana 2 z 14

3 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: Opakovaná žádost- záměr prodeje části p.č. 2768/6 v k.ú. Rokycany (p. Jiravová) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části (cca 15 m2) pozemkové parcely p. č. 2768/6 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Prodej části pozemkové parcely - PK 109 v k.ú. Raková u Rokycan 2269 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části parcely PK 109 (označení v geometrickém plánu p. č. 109/4 o výměře 156 m2) v k. ú. Raková u Rokycan obci Raková, čp. 68 Raková, Rokycany za cenu 70,- Kč/m2, tj. celkem ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 301 Kontrola : Záměr prodeje pozemkové parcely p.č zastavěné dálnicí D-5 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely p. č o výměře 6195 m2 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění dle zákona o obcích. Termín: idd: 302 Jiné dispozice s majetkem 7066 Cyklostezka- bezúplatný převod částí pozemkových parcel v k.ú. Rokycany od PF. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod částí pozemkových parcel p. č. 1320, 2995, 1326, 1231/3, 1327, 2850/3, 1328/10, 1328/11, 2850/5, 1328/12, 2850/6, 1328/15, 1418/5, 2850/8, 2996, 1268/2 a 2992/11 vše v k. ú. Rokycany od Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha z důvodu plánované výstavby veřejně prospěšné stavby cyklostezka Klabava Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Prodej pozemkové parcely p.č. 261/3 v k.ú. Letkov. Kontrola : Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 261/3 o výměře 1188 m2 v k. ú. Letkov obci Letkov, Letkov 117, za cenu 70,- Kč/m2, tj. celkem ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 304 Strana 3 z 14

4 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: Prodej části pozemkové parcely p.č. 146/2 v k.ú. Pavlovsko ( p. Sochůrková) Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemkové parcely p. č. 146/2 (označené v geometrickém plánu jako díl a o výměře 1118 m 2) ve vlastnictví města Rokycany za část pozemkové parcely p. č. 146/1 (označené v geometrickém plánu jako díl b o výměře 126 m2) ve vlastnictví pí Hany Sochůrkové, Pivovarská 986, Rokycany, vše v k. ú. Pavlovsko, s doplacením rozdílu ceny výměr 300,- Kč/m2, tj ,- Kč paní Sochůrkovou a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 305 Kontrola : Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany. Zastupitelstvo města schvaluje využití pozemkové parcely p. č. 316/5 v k. ú. Rokycany na výstavbu bytového domu a ukládá odboru rozvoje města připravit návrh na výstavbu domu prostřednictvím budoucího investora. idd: Záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 2597/1 v k.ú. Rokycany- (Sporthotel) nepřiděleno Zastupitelstvo města bere na vědomí probíhající jednání s žadatelem jednatelem fy ROBSTAV s. r. o. panem Robertem Benešem idd: 307 Dispozice s majetkem - kasárna 7120 Prodej stavby umístěné na stpč. 1157/35 a stpč. 1157/35 v k. ú. Rokycany - 6 Kontrola : Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavby umístěné na st. p. č. 1157/35 a stavební parcely st. p. č. 1157/35, obojí v k. ú. Rokycany prostřednictvím realitní kanceláře za základní cenu 1, ,- Kč s podmínkou prodeje: Nabyvatel do jednoho roku po nabytí vlastnictví nemovitostí křídlová vrata ve stavbě (4ks) ve směru do ulice Dělostřelců nahradí vraty, která nebudou zasahovat do prostoru chodníku vedeného podél stavby v ulici Dělostřelců nebo přemístí tato vrata na jižní stranu stavby, případně vrata zruší (zazděním otvorů) pod pokutou za nesplnění této podmínky ve výši 1, ,- Kč se lhůtou zaplacení pokuty do 14 dnů po v této podmínce stanoveném termínu, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 403 Inženýrské sítě 7121 Smlouvy o zřízení věcných břemen - ZČP Net, s.r.o Zastupitelstvo města schvaluje: a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ZČP Net, s. r. o., Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň k pozemku města Rokycany č. 491/4 a 3850/34 v k. ú. Rokycany, b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ZČP Net, s. r. o., Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň k pozemku města Rokycany č. 2976/1 a 2955 v k. ú. Rokycany, a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 409 Kontrola : Strana 4 z 14

5 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: Různé 7060 Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka ) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o záměru revitalizace Rakovského potoka v intravilánu města Rokycany (navrhované komisí životního prostředí) a stanovisko správce Rakovského potoka k tomuto záměru. 2) Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města a správnímu odboru zajistit pro zastupitele a členy komise ŽP, kteří budou mít zájem, prohlídku revitalizovaného historickémo městského náhonu v Chrudimi a rekreační zóny v Hradci Králové idd: 401 Jiné dispozice s majetkem 7082 Převod vlastnictví VTL přípojky plynu pro ZS v Rokycanech Zastupitelstvo města schvaluje prodej plynárenského zařízení (technologické zařízení) VTL plynovodní přípojky DN 100, délky 124 m pro kotelnu Zimního stadionu v Rokycanech, Nové Město, Růžičkova ul. čp umístěné na st. p. č. 3320/2 v k. ú. Rokycany podle Kupní smlouvy č. 67/07/KS předložené Obchodní společností ZČP Net, s. r. o., se sídlem E. Beneše 2439/ /72, Plzeň, IČ: za dohodnutou cenu ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: do idd: 402 Územní plán 7086 Schválení zadání změny územního plánu č Zastupitelstvo města schvaluje projednané zadání změny územního plánu města č. 56, kterou se změní stávající funkční využití pozemků v k. ú. Rokycany a Borek dle seznamu na funkční využití železnice a dojde k jejich zařazení do veřejně prospěšných staveb a ukládá odboru rozvoje města stanoveným způsobem zpracovat a projednat návrh této změny. Termín: idd: 405 Příprava a realizace investic 7087 Smlouva o smlouvě budoucí kupní - Sladovnická ulice Kontrola : nepřiděleno Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uzavřené mezi Městem Rokycany a spol. Statua Aura, a. s. idd: 406 Kontrola : Prodej stavby umístěné na stpč. 734 v k.ú. Rokycany a souvisejících pozemků - 7 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje stavby umístěné na st. p. č. 734, nezapsaných vedlejších staveb umístěných na této stavební parcele (stavba pilnice a stavba technického zázemí), stavební parcely st. p. č. 734 o výměře 1117 m2, nově vzniklé pozemkové parcely p. p. č. 2360/9 vzniklé oddělením z p. p. č. 2360/8 (louka) o výměře 1505 m2 a nově vzniklé pozemkové parcely p. p. č. 2360/10 vzniklé oddělením z pozemkové parcely p. p. č. 2360/4 (zahrada) o výměře 573 m2 vše v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města připravit podklady k tomuto prodeji. Termín: idd: 407 Kontrola : Strana 5 z 14

6 1099 Různé Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Horní Berounka, povodí Klabavy, 2006 nepřiděleno Zastupitelstvo města bere na vědomí Závěrečný účet Horní Berounky, povodí Klabavy - DSO za rok idd: 408 Inženýrské sítě 7091 Snížení nájmu za vodovod Kyšice - Ejpovice Kontrola : ) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o smlouvě s Vodárnou Plzeň a. s., na pronájem vodovodu Kyšice Ejpovice a o výši nájemného. 2) Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít s Vodárnou Plzeň a. s. dodatek ke smlově o pronájmu vodovodu Kyšice - Ejpovice na dobu určitou do splacení investice. Po splacení na dobu neurčitou se sníženým nájemným. Termín: idd: 410 Nákup majetku 7092 Koupě pozemku pod plánovanou kanalizací Borek 1) Zastupitelstvo města neschvaluje koupi části pozemku p. č. 70/4 v k. ú. Borek u Rokycan v místě plánované kanalizace Borek větev DII m o výměře cca 1608 m2, od Ing. Luboše Šnebergera, Sedláčkova 216, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ) Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce kanalizace Borek ve variantě s výtlakem v ul. Pražská, a to z důvodu pro město Rokycany nepřijatelných požadavků vlastníka pozemků, na kterých je navržena akce kanalizace Borek ve variantě gravitační a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: ihned. Bytová komise idd: Strana 6 z 14

7 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: Prodej bytů v čp. 149, 881, 882, 951, 952, 954, 993, ) Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č ze dne ve znění: bytové jednotky č. 149/12 o velikosti o celkové podlahové ploše 60,76 m2 s podílem jednotky 6076/ na společných částech domu čp. 148, 149 za ,- Kč p. Václavu Šouflovi a pí Bohumile Šouflové, bytem Pod Ohradou 149, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6076/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2821, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 951/13 o velikosti o celkové podlahové ploše 33,53 m2 s podílem jednotky 3353/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Milanu Fairovi, bytem Čechova 951, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 3353/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 881/13 o velikosti o celkové podlahové ploše 61,18 m2 s podílem jednotky 6118/ na společných částech domu čp. 881,882 za ,- Kč pí Mileně Havrilcové, bytem Na Pátku 881, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6118/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2741, kat. území Rokycany. 2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej: - bytové jednotky č. 149/12 o velikosti o celkové podlahové ploše 60,76 m2 s podílem jednotky 6076/ na společných částech domu čp. 148, 149 za ,- Kč p. Václavu Šouflovi a pí Bohumile Šouflové, bytem Pod Ohradou 149, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6076/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2821, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 951/13 o velikosti o celkové podlahové ploše 33,53 m2 s podílem jednotky 3353/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Milanu Fairovi, bytem Čechova 951, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 3353/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 881/13 o velikosti o celkové podlahové ploše 61,18 m2 s podílem jednotky 6118/ na společných částech domu čp. 881,882 za ,- Kč pí Mileně Havrilcové, bytem Na Pátku 881, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6118/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2741, kat. území Rokycany. 3) Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č ze dne ve znění: bytové jednotky č. 881/11 o velikosti o celkové podlahové ploše 60,65 m2 s podílem jednotky 6065/ na společných částech domu čp. 881, 882 za ,- Kč p. Miroslavu Tytlovi a pí Jitce Tytlové, bytem Na Pátku 881, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6065/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2741, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 951/23 o velikosti o celkové podlahové ploše 85,91 m2 s podílem jednotky 8591/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč pí Haně Valentové, bytem Čechova 951, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8591/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 952/19 o velikosti o celkové podlahové ploše 57,89 m2 s podílem jednotky 5789/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Petru Strakovi, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5789/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 994/3 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,89 m2 s podílem jednotky 6589/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč pí Janě Šůchové, bytem Pražská 994, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6589/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 3277, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 951/1 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,63 m2 s podílem jednotky 8663/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Jaroslavu Štorkánovi, bytem Čechova 951, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8663/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany. Strana 7 z 14

8 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: ) Zastupitelstvo města schvaluje prodej: - bytové jednotky č. 881/11 o velikosti o celkové podlahové ploše 60,65 m2 s podílem jednotky 6065/ na společných částech domu čp. 881, 882 za ,- Kč p. Miroslavu Tytlovi a pí Jitce Tytlové, bytem Na Pátku 881, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6065/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2741, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 951/23 o velikosti o celkové podlahové ploše 85,91 m2 s podílem jednotky 8591/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč pí Haně Valentové, bytem Čechova 951, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8591/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 952/19 o velikosti o celkové podlahové ploše 57,89 m2 s podílem jednotky 5789/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Petru Strakovi, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5789/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 994/3 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,89 m2 s podílem jednotky 6589/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč pí Janě Šůchové, bytem Pražská 994, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6589/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 3277, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 951/1 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,63 m2 s podílem jednotky 8663/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Jaroslavu Štorkánovi, bytem Čechova 951, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8663/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany. 5) Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č ze dne ve znění: bytové jednotky č. 952/2 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,06 m2 s podílem jednotky 8606/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Petru Kahabkovi a pí Ivetě Kahabkové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8606/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat území Rokycany, - bytové jednotky č. 952/15 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,96 m2 s podílem jednotky 6596/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Zdeňku Pechovi a pí Věře Pechové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6596/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/2 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,05 m2 s podílem jednotky 8605/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Josefu Peškovi a pí Emě Peškové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8605/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/6 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,98 m2 s podílem jednotky 6598/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Josefu Pěnkavovi a pí Evženii Pěnkavové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu výši 6598/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/8 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,95m2 s podílem jednotky 6595/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Karlu Weishäuplovi a pí Anně Weishäuplové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6595/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/15 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,98 m2 s podílem jednotky 6598/ na společných částech domu čp. 953,954 za ,- Kč p. Ivanovi Schořovskému a pí Drahomíře Schořovské, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6598/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/16 o velikosti o celkové podlahové ploše 57,83 m2 s podílem jednotky 5783/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč pí Mileně Štěrbové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5783/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 993/18 o velikosti o celkové podlahové ploše 68,42 m2 s podílem jednotky 6842/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Petru Němcovi Strana 8 z 14

9 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: a pí Věře Němcové, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6842/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 3277, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 953/2 o velikosti o celkové podlahové ploše 85,99 m2 s podílem jednotky 8599/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Václavu Smitkovi a pí Jolaně Smitkové, bytem Čechova 953, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8599/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/1 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,07 m2 s podílem jednotky 8607/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Worthovi Putnamovi a pí Miladě Putnamové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8607/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/17 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,95 m2 s podílem jednotky 6595/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Milanu Hacaperkovi a pí Věře Hacaperkové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6595/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 994/15 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,89 m2 s podílem jednotky 6589/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Pavlu Auingerovi a pí Nikol Auingerové, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6589/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 3277, kat, území Rokycany. 6) Zastupitelstvo města schvaluje prodej: bytové jednotky č. 952/2 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,06 m2 s podílem jednotky 8606/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Petru Kahabkovi a pí Ivetě Kahabkové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8606/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat území Rokycany, - bytové jednotky č. 952/15 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,96 m2 s podílem jednotky 6596/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Zdeňku Pechovi a pí Věře Pechové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6596/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/2 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,05 m2 s podílem jednotky 8605/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Josefu Peškovi a pí Emě Peškové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8605/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/6 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,98 m2 s podílem jednotky 6598/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Josefu Pěnkavovi a pí Evženii Pěnkavové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu výši 6598/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/8 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,95 m2 s podílem jednotky 6595/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. KarluWeishäuplovi a pí Anně Weishäuplové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6595/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/15 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,98 m2 s podílem jednotky 6598/ na společných částech domu čp. 953,954 za ,- Kč p. Ivanovi Schořovskému a pí Drahomíře Schořovské, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6598/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/16 o velikosti o celkové podlahové ploše 57,83 m2 s podílem jednotky 5783/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč pí Mileně Štěrbové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5783/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 993/18 o velikosti o celkové podlahové ploše 68,42 m2 s podílem jednotky 6842/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Petru Němcovi a pí Věře Němcové, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6842/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 3277, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 953/2 o velikosti o celkové podlahové ploše 85,99 m2 s podílem jednotky Strana 9 z 14

10 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: / na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Václavu Smitkovi a pí Jolaně Smitkové, bytem Čechova 953, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8599/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/1 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,07 m2 s podílem jednotky 8607/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Worthovi Putnamovi a pí Miladě Putnamové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8607/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/17 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,95 m2 s podílem jednotky 6595/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Milanu Hacaperkovi a pí Věře Hacaperkové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6595/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 994/15 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,89 m2 s podílem jednotky 6589/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Pavlu Auingerovi a pí Nikol Auingerové, bytem Pražská 994, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6589/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 3277, kat, území Rokycany. 7) Zastupitelstvo města revokuje usnesení č ze dne : "- bytové jednotky č. 952/9 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,96 m2 s podílem jednotky 6596/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč pí Věře Drechselové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6596/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 951/11 o velikosti o celkové podlahové ploše 85,91 m2 s podílem jednotky 8591/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Jaroslavu Bártovi, bytem Čechova 951, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8591/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany". 8) Zastupitelstvo města schvaluje prodej: - bytové jednotky č. 952/9 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,96 m2 s podílem jednotky 6596/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč pí Věře Drechselové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6596/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 951/11 o velikosti o celkové podlahové ploše 85,91 m2 s podílem jednotky 8591/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Jaroslavu Bártovi, bytem Čechova 951, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8591/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany. 9) Zastupitelstvo města revokuje usnesení č v bodu 2) ze dne ve znění: "- bytové jednotky č. 882/9 o velikosti o celkové podlahové ploše 56,50 m2 s podílem jednotky 5650/ na společných částech domu čp. 881, 882 za ,- Kč pí Dagmar Odstrčilíkové, bytem Na Pátku 882, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5650/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2741, kat. území Rokycany". 10) Zastupitelstvo města schvaluje prodej: - bytové jednotky č. 882/9 o velikosti o celkové podlahové ploše 56,50 m2 s podílem jednotky 5650/ na společných částech domu čp. 881, 882 za ,- Kč pí Dagmar Odstrčilíkové, bytem Na Pátku 882, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5650/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2741, kat. území Rokycany. 11) Zastupitelstvo města revokuje usnesení č ze dne : "- bytové jednotky č. 993/11 o velikosti o celkové podlahové ploše 30,09 m2 s podílem jednotky 3009/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč pí Jarušce Klírové, bytem Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Skořická 314, Mirošov a Strana 10 z 14

11 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: spoluvlastnického podílu ve výši 3009/ ke st. pozemku par. č. 3278, 3277, kat. území Rokycany". 12) Zastupitelstvo města schvaluje prodej: - bytové jednotky č. 993/11 o velikosti o celkové podlahové ploše 30,09 m2 s podílem jednotky 3009/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč pí Jarušce Klírové, bytem Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Skořická 314, Mirošov a spoluvlastnického podílu ve výši 3009/ ke st. pozemku par. č. 3278, 3277, kat. území Rokycany. 13) Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č ze dne ve znění: - bytové jednotky č. 881/8 o velikosti o celkové podlahové ploše 60,65 m2 s podílem jednotky 6065/ na společných částech domu čp. 881, 882 za ,- Kč p. Josefu Fialovi, bytem Na Pátku 881, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6065/ ke st. pozemkům par.č a par. č. 2741, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 882/12 o velikosti o celkové podlahové ploše 60,77 m2 s podílem jednotky 6077/ na společných částech domu čp. 881, 882 za ,- Kč p. VáclavuŠmídovi a pí Halině Šmídové, bytem Na Pátku 882, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6077/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2741, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 953/17 o velikosti o celkové podlahové ploše 85,99 m2 s podílem jednotky 8599/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Adrianu Hlaváčkovi a pí Lence Hlaváčkové, bytem Čechova 953, Rokycany a spoluvlastnického podílu vevýši 8599/ ke st. pozemkům par. č a par.č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 993/5 o velikosti o celkové podlahové ploše 30,09 m2 s podílem jednotky 3009/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Jaroslavu Jurečkovi, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 3009/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 3277, kat. území Rokycany. 14) Zastupitelstvo města schvaluje prodej: - bytové jednotky č. 881/8 o velikosti o celkové podlahové ploše 60,65 m2 s podílem jednotky 6065/ na společných částech domu čp. 881, 882 za ,- Kč p. Josefu Fialovi, bytem Pod Ohradou 66, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6065/ ke st. pozemkům par.č a par. č. 2741, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 882/12 o velikosti o celkové podlahové ploše 60,77 m2 s podílem jednotky 6077/ na společných částech domu čp. 881, 882 za ,- Kč p. Václavu Šmídovi a pí Halině Šmídové, bytem Na Pátku 882, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6077/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 2741, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 953/17 o velikosti o celkové podlahové ploše 85,99 m2 s podílem jednotky 8599/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Adrianu Hlaváčkovi a pí Lence Hlaváčkové, bytem Čechova 953, Rokycany a spoluvlastnického podílu vevýši 8599/ ke st. pozemkům par. č a par.č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 993/5 o velikosti o celkové podlahové ploše 30,09 m2 s podílem jednotky 3009/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Jaroslavu Jurečkovi, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 3009/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 3277, kat. území Rokycany. 15) Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města usnesení k vyřízení. Termín: ihned. Bytová komise idd: 500 Strana 11 z 14

12 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: Prodej bytů dle Zásad pro prodej bytů ) Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č ze dne ve znění: - bytové jednotky č. 993/24 o velikosti o celkové podlahové ploše 68,42 m2 s podílem jednotky 6842/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Jiřímu Šnajdrovi a pí Jaroslavě Šnajdrové, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6842/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 3277, kat. území Rokycany. 2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 993/24 o velikosti o celkové podlahové ploše 68,42 m2 s podílem jednotky 6842/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč pí Jaroslavě Šnajdrové, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6842/ ke st. pozemkům par. č a par. č. 3277, kat. území Rokycany. 3) Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č ze dne ve znění: bytové jednotky č. 952/4 o velikosti o celkové podlahové ploše 57,89 m2 s podílem jednotky 5789/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,--Kč p. Václavu Mužíkovi a pí Miladě Mužíkové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5789/ ke st. pozemku 2896, kat. území Rokycany. 4) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 952/4 o velikosti o celkové podlahové ploše 57,89 m2 s podílem jednotky 5789/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč pí Miladě Mužíkové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5789/ ke st. pozemku 2896, kat. území Rokycany. 5) Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města usnesení k vyřízení. Termín: Bytová komise idd: Prodej bytů č. 10 a 11 v čp. 952, ul Čechova, Rokycany Zastupitelstvo města schvaluje prodej: - bytové jednotky č. 952/10 o velikosti o celkové podlahové ploše 57,89 m2 s podílem jednotky 5789/ na společných částech domu čp. 951, 952 a spoluvlastnického podílu ve výši 5789/ ke stavebnímu pozemku parcelní číslo 2896, kat. území Rokycany za ,- Kč p. Petru Bartošovi a pí Ivaně Bartošové, bytem Čechova 952, Rokycany, - bytové jednotky č. 952/11 o velikosti o celkové podlahové ploše 66,00 m2 s podílem jednotky 6600/ na společných částech domu čp. 951, 952 a spoluvlastnického podílu ve výši 6600/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, za ,- Kč p. Ivanu Výbornému, bytem Čechova 952, Rokycany, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise idd: Strana 12 z 14

13 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: Prodej bytový domů a bytů , , , , , , Zastupitelstvo města schvaluje návrh na prodej bytových domů, u kterých byla splněna podmínka článku E Zásad prodeje bytových domů v majetku města Rokycany: U Cihelny č. p , U Cihelny č. p , U Cihelny č. p , U Cihelny č. p , U Cihelny č. p , Barákova č. p Zastupitelstvo města schvaluje cenu domů nabízených k prodeji dle Zásad pro prodej domů ve vlastnictví města Rokycany takto: - bytový dům č. p , U Cihelny za cenu cena ,- Kč, cena s 20 % slevou ,- Kč, - bytový dům č. p , U Cihelny základní cena ,- Kč, cena s 20 % slevou ,- Kč, - bytový dům č. p , U Cihelny základní cena ,- Kč, cena s 20 % slevou ,- Kč, - bytový dům č. p , U Cihelny základní cena ,- Kč, cena s 20 % slevou ,- Kč, - bytový dům č. p , U Cihelny základní cena ,- Kč, cena s 20 % slevou ,- Kč, - bytový dům č. p , Barákova základní cena ,- Kč, cena s 20 % slevou ,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje ceny bytů v domě čp. 58 ul. Smetanova dle Zásad pro prodej bytů ve vlastnictví města Rokycany: - byt č ,- Kč, - byt č ,- Kč, - byt č ,- Kč, - byt č ,- Kč, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise idd: Prodej bytů osobám odlišným od nájemců Kontrola : ) Zastupitelstvo města bere na vědomí nesplnění podmínek k prodeji bytů ze strany nájemců a schvaluje prodej bytů ve vlastnictví města Rokycany článku VI. prodej bytů osobám odlišným od jejich nájemců u bytů č. 17 v č. p.149 ul. Pod Ohradou, bytu č. 1 v č. p. 953 ul. Čechova, bytu č. 13 v č. p. 954, ul. Čechova, bytu č. 14 v č. p. 993 ul. Pražská, bytu č. 3 v č. p. 55, ul. Smetanova. 2) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 4 Opatření orgánů města č. 10/2004 Zásad pro prodej bytů ve vlastnictví města Rokycany týkající se prodeje bytů osobám odlišným od nájemců dražbou, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise idd: Strana 13 z 14

14 Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne: Prodej bytů 7094 Návrh na prodej bytů domu Soukenická čp , Rokycany 2288 Zastupitelstvo města schvaluje: a) záměr prodeje bytů v domě č. p. 885, 886, ul. Soukenická, Rokycany, bez bytu č. 1 v čp. 886, za ceny uvedené v příloze, b) Dodatek č. 5 Opatření orgánů města č. 10/2004 Zásady pro prodej bytů ve vlastnictví města, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Bytová komise idd: 505 Různé 1099 Různé 7000 Kontrolní výbor - zpráva z kontroly - protokol č. 2/2007 nepřiděleno Zastupitelstvo města bere na vědomí Protokol č. 2/2007 o kontrole výběrových řízení z roku 2006 a vyjádření tajemníka městského úřadu z s doplněním ze dne Různé idd: 800 Kontrola : Marie Hlávková místostarosta Ing. Jan Baloun starosta Strana 14 z 14

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.7.2008 od 15:00:00 do 19:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 1.9.2014 od 15:00:00 do 17:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 16.11.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 19.10.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Žádost o nápravu stavu, pozemek č. 167, Horákova ulice 4642. Pravoslavná Církevní Obec v Rokycanech - opětovná žádost o podíl daně 4703

Žádost o nápravu stavu, pozemek č. 167, Horákova ulice 4642. Pravoslavná Církevní Obec v Rokycanech - opětovná žádost o podíl daně 4703 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 24.1.2006 od 15:00:00 do 18:35:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 26.1.2015 od 15:00:00 do 17:20:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 18.4.2011 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Návrh zdravotní a sociální komise na poskytnutí příspěvků 4984

Návrh zdravotní a sociální komise na poskytnutí příspěvků 4984 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 18.4.2006 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Stavba na adrese Rokycany, Nové Město, B. Němcové, č.p.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Stavba na adrese Rokycany, Nové Město, B. Němcové, č.p. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 28.1.2013 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Prodej st.p.č v lokalitě pod Kotlem ( pod garáží p. Jandy.) Plavecký bazén - náhrada škody vzniklá činností VRV, a.s.

Prodej st.p.č v lokalitě pod Kotlem ( pod garáží p. Jandy.) Plavecký bazén - náhrada škody vzniklá činností VRV, a.s. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 13.12.2005 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Žádost pana Marka Sekaniny, bytem Josefa Růžičky 1170, Rokycany, žádost o doprodej části pozemkové parcely č. 2763/3

Žádost pana Marka Sekaniny, bytem Josefa Růžičky 1170, Rokycany, žádost o doprodej části pozemkové parcely č. 2763/3 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.3.2016 od 15:00:00 do 16:45:00 v budově TRIANA. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 61 konaného dne: 19.8.2003 od 15:00:00 do 19:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Návrh na vydání OZV č.7/2010 o místním poplatku ze psů 10693

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Návrh na vydání OZV č.7/2010 o místním poplatku ze psů 10693 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 11.10.2010 od 15:00:00 do 18:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 23.3.2009 od 15:00:00 do v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Vybrané nemovitosti v areálu bývalých kasárenarmády ČR

Vybrané nemovitosti v areálu bývalých kasárenarmády ČR Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 10.2.2010 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.3.2011 od 15:00:00 do 20:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne 28.04.2014 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích Zastupitelstvo města bere na vědomí: předložené a projednané materiály

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Stanovisko společnosti Rumpold ke skládce Němčičky Informace o zajištění financí na stavbu kruh. objezdu (Plzeňská-Šťáhlavská) 2824

Stanovisko společnosti Rumpold ke skládce Němčičky Informace o zajištění financí na stavbu kruh. objezdu (Plzeňská-Šťáhlavská) 2824 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 101 konaného dne: 3.8.2004 od 15:00:00 do 20:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 02/12/2010 8.14 PD na rekonstrukci kanalizace v části obce Chejlavy 31.12.2011 30.6.2013 ZO ukládá starostovi vyvolat jednání s původním

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení č. 1/2017 Zastupitelstvo města Nové Sedlo bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Nové Sedlo za období od 1.7. do

Usnesení č. 1/2017 Zastupitelstvo města Nové Sedlo bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Nové Sedlo za období od 1.7. do U S N E S E N Í z I. řádného zasedání zastupitelstva města Nového Sedla, konaného dne 25.1.2017 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více