Usnesení z jednání rady města konaného dne :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení: Karel Vodička Ověřovatele zápisu: Ing. Ondřej Weis IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID 200 nepřiděleno Oznámení radě města přijetí sponzorského daru Základní školou Rokycany, ulice Míru 64, příspěvkovou organizací Odpis pohledávky - firma Westtransport a.s. Brno Změny rozpočtu k Změny rozpočtu k ZM Změna č. 3 finančního vztahu rozpočtu k příspěvkové organizaci Základní škola Rokycany, ulice Míru IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID nepřiděleno Rokycany, Střed, Srbova pronájem nebytových prostor Výpůjčka kontejnerů na objemný odpad - SMOPK Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 21/ Pronájem části ppč. 2981/7 a části ppč. 2766/3 obojí k.ú. Rokycany - malá vodní elektrárna Provoz nového městského parkoviště v Rokycanech, ulice Komenského Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem pronájem prostoru sloužícímu k podnikání Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem pronájem kanceláří a skladu Pronájem objektu bývalé uhelné kotelny "Železná" Rokycany, Střed, Josefa Knihy pronájem prostoru sloužícího k podnikání Věra Sedláčková, žádost o prodloužení výpovědní doby Výměna rozvodů plynu, vodovodního potrubí a kanalizace v bytových domech čp. 5 a 6, čp. 65 a 66, čp. 70 a 71, ul. Pod Ohradou, Rokycany Žádost o pronájem garáží Cenová nabídka služeb poskytovaných společností Rumpold-R Rokycany s.r.o Vyhodnocení pravidelných úterních trhů na Masarykově náměstí v Rokycanech organizace dopravy v centru města- Masarykovo náměstí Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 22/ Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 23/ Strana 1 z 10

2 IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Změna příloh č. 5, 5a, 5b Zásad hospodaření s bytovým fondem města Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Růžičky 1169, Rokycany - Barbora Razýmová Přidělení bytu č. 13, Soukenická ulice č Uzavření nájemních smluv na byty města - 12/ Opakovaná žádost o uzavření nájemní smlouvy na obytnou místnost č. 5, Žďárská cesta 1118, Rokycany - Vojtěch Giňa Prodej bytové jednotky č. 55/3, ul. Smetanova, Rokycany IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Různé Inflační navýšení na rok Zrušení dlouhodobého pronájmu učeben - Základní škola ulice Míru Vodárna Plzeň a.s. - změna nájemní smlouvy ze dne Metrostav a.s. - žádost o pronájem pozemku v k.ú. Rokycany p.č. 3003/1 za účelem zřízení staveniště pro potřeby stavby,,modernizace trati Rokycany-Plzeň" Výpověď nájmu nebytových prostor IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Likvidace movitého majetku č. 40/ Příspěvkové organizace města Oznámení radě města přijetí sponzorského daru Základní školou Rokycany, ulice Míru 64, příspěvkovou organizací nepřiděleno Rada města bere na vědomí přijetí věcného sponzorského daru (cukrovinek) od paní Jaroslavy Lakatošové, bytem Rokycany, Plzeňská 536 ve výši 1 738,00 Kč Základní školou Rokycany, ulice Míru 64, příspěvkovou organizací idd: 200 Nakládání s pohledávkmi Odpis pohledávky - firma Westtransport a.s. Brno Kontrola : Rada města schvaluje odpis pohledávky za společností Westtransport a.s., se sídlem U Vlečky 718, Brno-Komárov, IČO ve výši 392,- Kč a ukládá odboru finančnímu k vyřízení. Termín: idd: 201 Strana 2 z 10

3 2010 Rozpočet Změny rozpočtu k Rada města schvaluje změny rozpočtu č. RM dle Přílohy Změny v rozpisu rozpočtu roku 2013 RM 77-81, která je součástí usnesení a ukládá finančnímu odboru k realizaci. Termín: idd: 202 Rozpočet Změny rozpočtu k ZM Rada města schvaluje změny rozpočtu č. ZM/ dle přílohy č. 1 Změny v rozpisu rozpočtu roku 2013 ZM/ , které jsou součástí usnesení a ukládá odboru finančnímu k realizaci. 2. Rada města schvaluje: Přijetí grantu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje pro ZŠ Rokycany, ul. Míru 64 na projekt Šance pro každého (2. dokladovaná platba) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši ,43 Kč, ÚZ Přijetí investiční dotace od Ministerstva zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle lesního zákona ve výši ,- Kč, ÚZ Termín: Rada města ukládá odboru finančnímu předložit schválení změn ZM/ a přijetí dotací na projekt Šance pro každého pro ZŠ ul. Míru 64, Rokycany, schválené radou města dne , na vědomí na první jednání zastupitelstva města v r Termín: idd: 203 Příspěvkové organizace města Změna č. 3 finančního vztahu rozpočtu k příspěvkové organizaci Základní škola Rokycany, ulice Míru Rada města schvaluje Změnu č. 3 finančního vztahu rozpočtu k příspěvkové organizaci Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: ihned idd: Rokycany, Střed, Srbova pronájem nebytových prostor Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka a ukládá odboru rozvoje města opakovat zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 51,11m² umístěného ve 4.n.p. domu na adrese Rokycany, Střed, Srbova 216, za minimální nájemné 800,- Kč/m²/rok, s termínem podání nabídek do Termín: idd: 400 Různé Výpůjčka kontejnerů na objemný odpad - SMOPK Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, IČO: a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ihned idd: Strana 3 z 10

4 2442 Věcná břemena a smlouvy o použití pozemku Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 21/ Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 44/13 se stavebníkem Rubášem Tomášem, Nad Starou hutí 592, Rokycany, nar z důvodu realizace stavby: Rokycany, kanalizační přípojka pro pozemek st.p.č. 1257, Nad Starou Hutí - přípojka kanalizace pro pozemek st.p.č v k.ú. Rokycany umístěná do pozemku p.č. 2267/1 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, ul. Nad Starou hutí a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: Pronájem části ppč. 2981/7 a části ppč. 2766/3 obojí k.ú. Rokycany - malá vodní elektrárna Rada města bere na vědomí nabídku od pana Jiřího Bílka. Rada města schvaluje panu Jiřímu Bílkovi, bytem Veselá 22, Rokycany pronájem části pozemkové parcely ppč. 2981/7 k.ú. Rokycany koryto vodního toku umělé a části pozemkové parcely ppč. 2766/3 k.ú. Rokycany ostatní komunikace dle zakreslení v katastrální mapě o celkové výměře cca 300m² (pod stavbou malé vodní elektrárny ve vlastnictví nájemce a kolem stavby), za účelem provozování malé vodní elektrárny a údržby pozemku, za roční nájemné 4.600,- Kč s tím, že roční nájemné bude zvyšováno o tolik procent, o kolik procent vzroste výkupní cena dodávané el. energie, na dobu neurčitou od , s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 403 Jiné dispozice s majetkem Provoz nového městského parkoviště v Rokycanech, ulice Komenského Rada města schvaluje: a/ Nařízení č. 13/2013, o změně nařízení č. 11/2013 o vymezení oblastí na území města Rokycany, ve kterých lze místní komunikace využít v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád), s účinností od b/ Opatření orgánů města č. 9/2013 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech, s účinností od a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: ihned idd: Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem pronájem prostoru sloužícímu k podnikání Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka a ukládá odboru rozvoje města opakovat zveřejnění záměru pronájmu prostoru určeného k podnikání o celkové výměře 6,6 m² umístěného v 1.n.p. domu na adrese Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem 117, za minimální nájemné 300,- Kč/m²/rok, s termínem podání nabídek do Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka a ukládá odboru rozvoje města využít nebytové prostory pro potřeby odboru rozvoje města. Termín: idd: 405 Strana 4 z 10

5 14138 Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem pronájem kanceláří a skladu Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka a ukládá odboru rozvoje města opakovat zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícímu k podnikání - kanceláří č.4 (19,8m²) a č.5 (10,2m²) a skladu č.3 (14,5m²) ve 3. n.p. stavby na adrese Rokycany, Nové město, Pod Kostelem 117. Termín: idd: Pronájem objektu bývalé uhelné kotelny "Železná" Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka a ukládá odboru rozvoje města opakovat zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí, které se nacházejí na adrese Rokycany, Nové Město, ul. Františka Kotyzy bývalá uhelná kotelna Železná a to stavby umístěné na stpč (kotelna a prodejna se skladem) o výměře zastavěné plochy 737 m², stavby umístěné na stpč (zastřešená skládka uhlí) o výměře zastavěné plochy 673 m² a pozemkových parcel ppč. 2226/1, ppč. 2226/2 a ppč. 2228/1 vše v k.ú. Rokycany vcelku nebo v ucelených částech, s termínem podání nabídek do Termín: idd: Rokycany, Střed, Josefa Knihy pronájem prostoru sloužícího k podnikání Rada města bere na vědomí nabídku od pana Zdeňka Otcovského, bytem Osek 237, Osek. Rada města schvaluje panu Zdeňku Otcovskému, bytem Osek 237, Osek pronájem místnosti č. 213 o výměře 17,28m² za účelem provozováním masérských služeb, za nájemné 800,- Kč/m²/rok, navyšované o inflaci, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Rada města schvaluje nájemci pro změnu užívání provedení úprav předmětu nájmu dle projektové dokumentace jeho nákladem, když tyto náklady nebude nájemce požadovat po pronajímateli zpět a po skončení nájmu uvede prostory o původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Rada města ukládá odboru rozvoje města opakovat zveřejnění záměru pronájmu neobsazených prostorů sloužících k podnikání ve stavbě na adrese Rokycany, Střed, Josefa Knihy 225 s termínem podání nabídek do Termín: idd: Věra Sedláčková, žádost o prodloužení výpovědní doby Rada města schvaluje ke dni zpět vzetí výpovědi z nájemní smlouvy VS ze dne ve znění dodatku č.1 ze dne na pronájem části stavební parcely stpč. 762/2 k.ú. Rokycany o výměře 11m² s paní Věrou Sedláčkovou, bytem Rokycany, Nové Město, Josefa Růžičky 352 s tím, že nájem bude vypovězen k a skončí a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 409 Strana 5 z 10

6 2430 Příprava a realizace investic Výměna rozvodů plynu, vodovodního potrubí a kanalizace v bytových domech čp. 5 a 6, čp. 65 a 66, čp. 70 a 71, ul. Pod Ohradou, Rokycany Rada města ukládá odboru rozvoje města vyhodnocení akce Výměna rozvodů plynu, vodovodního potrubí a kanalizace v bytových domech čp. 5a6, 65 a 66, 70 a 71, ul. Pod Ohradou, vyčíslení doby přerušení prací a uplatnění penále. Termín: idd: Žádost o pronájem garáží Rada města schvaluje pronájem garáže č.103 umístěné na stavební parcele stpč. 378/1 k.ú. Rokycany spol. Lesy města Rokycan s.r.o., Soukenická 2, Rokycany, IČO : za roční nájem ve výši 15000,-Kč bez DPH + platná sazba DPH a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 411 Rumpold Cenová nabídka služeb poskytovaných společností Rumpold-R Rokycany s.r.o Rada města schvaluje nové ceny služeb poskytovaných městu Rokycany společností Rumpold-R Rokycany s.r.o. IČO : : Veřejné osvětlení - 430,- Kč/hodinu (cena obsahuje služby AVIA MP včetně řidiče a mzdu elektrikáře), Provoz hřbitova - 210,-Kč/hodinu, Provoz veřejných WC - 91,-Kč/hodinu a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení.termín: idd: 412 Jiné dispozice s majetkem Vyhodnocení pravidelných úterních trhů na Masarykově náměstí v Rokycanech. nepřiděleno Rada města bere na vědomí vyhodnocení provozování pravidelných úterních trhů na Masarykově náměstí v Rokycanech idd: 413 Doprava organizace dopravy v centru města- Masarykovo náměstí Kontrola : Rada města schvaluje změnu organizace dopravy v lokalitě města Rokycany Střed dle studie zhotovené projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, Plzeň ve variantě č. 1 v kombinaci s variantou č. 2 rozšíření parkovacích stání před OD Žďár (2 řady) a ukládá odboru rovzoje města zadat další stupeň projektové dokumentace. Termín: idd: 414 Strana 6 z 10

7 2442 Věcná břemena a smlouvy o použití pozemku Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 22/ a) Rada města revokuje usnesení č /2 ze dne b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č /1/2013 se stranou oprávněnou z věcného břemene RWE GasNet, s.r.o., IČ: a investorem Mgr. Vičarem Jaroslavem, Krokova 1056, Rokycany, nar z důvodu realizace stavby: Rokycany, zemní NTL přípojka plynovodu pro pozemek p.č. 979/5, ul. Krokova - zemní NTL přípojka plynovodu umístěná do pozemku p.č. 2829/25 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, ul. Krokova s jednorázovou finanční náhradou Městu Rokycany 5.400,- Kč + DPH a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 415 Věcná břemena a smlouvy o použití pozemku Kontrola : Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 23/ Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2/13 ze dne na stavbu: Kamenný Újezd, dešťová kanalizace, p.č. 2956/2, Veselská prováděná v rámci akce Chodníky Veselská ulice přípojka dešťové kanalizace umístěná do pozemku p.č. 2956/2 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, kde dodatek č. 1 v této smlouvě ruší původní znění čl. IV. odst. 4 a nahrazuje jej novým zněním a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 416 Kontrola : Zásady Změna příloh č. 5, 5a, 5b Zásad hospodaření s bytovým fondem města Rada města ruší stávající přílohy č. 4, 5a, 5b, 6, 7 (schválené usnesením č z ) a 5 (schválené usnesením č z ) k opatření orgánů města č. 2/2012, Zásady hospodaření s bytovým fondem města. 2. Rada města schvaluje nové přílohy č. 4, 5, 5a, 5b, 6, 7 k opatření orgánů města č. 2/2012, Zásady hospodaření a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 500 Uzavření nájemní smlouvy Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Růžičky 1169, Rokycany - Barbora Razýmová Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Růžičky 1169, Rokycany s paní Barborou Razýmovou, Tachovská 1380/55, Plzeň s tím, že bude ukončena nájemní smlouva na byt č. 5, J. Růžičkova 1169, Rokycany s panem Pavlem Šatrou, J. Růžičky 1169, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 501 Strana 7 z 10

8 2452 Uzavření nájemní smlouvy Přidělení bytu č. 13, Soukenická ulice č Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Soukenická 451, Rokycany, s paní Helenou Vekoňovou, nar , bez podmínky úhrady pohledávky, s tím že jí bude ukončena nájemní smlouva na byt č. 10, Soukenická 451, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 502 Uzavření nájemní smlouvy Uzavření nájemních smluv na byty města - 12/2013 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na: a) byt č. 2, Madlonova 36, Rokycany s paní Petrou Hubkovou, Přemyslova 913, Rokycany, náhradník: Terezie Dvořáková, J. Knihy 136, Rokycany, b) byt č. 18, Jeřabinová 431, Rokycany s panem Dušanem Dunkou, Hornická 2675, Ostrava, náhradník: Radka Holubová, Cekov 37 a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 503 Uzavření nájemní smlouvy Opakovaná žádost o uzavření nájemní smlouvy na obytnou místnost č. 5, Žďárská cesta 1118, Rokycany - Vojtěch Giňa Rada města trvá na svém usnesení č z idd: 504 Kontrola : 2451 Ostatní bytové záležitosti Prodej bytové jednotky č. 55/3, ul. Smetanova, Rokycany Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka na prodej bytu v ulici Smetanova. 2. Rada města ukládá předložit návrh na prodej bytového domu čp. 55 v ulici Smetanova zastupitelstvu města. Termín: idd: 505 Kontrola : Inflační navýšení na rok Rada města ukládá odboru rozvoje města přopravit návrh na odpuštění inflačního navýšení v roce 2014 na další jednání rady města. Termín: idd: 600 Strana 8 z 10

9 14106 Zrušení dlouhodobého pronájmu učeben - Základní škola ulice Míru Rada města schvaluje ukončení dlouhodobého pronájmu 2 učeben a dalších prostor Základní škole T. G. Masaryka Rokycany, příspěvkové organizaci v budově Základní školy Rokycany, příspěvkové organizace, ulice Míru ke konci školního roku 2013/2014. Rada města ukládá odboru školství a kultury jednat od školního roku 2014/2015 o umístění tříd do budovy starého gymnázia.rada města schvaluje otevření přípravné třídy v Základní škole Rokycany, ulice Míru od školního roku 2014/2015. idd: 601 Kontrola : Vodárna Plzeň a.s. - změna nájemní smlouvy ze dne Rada města schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne se společností Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, č.p. 143, Plzeň, IČO: v předloženém znění a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Metrostav a.s. - žádost o pronájem pozemku v k.ú. Rokycany p.č. 3003/1 za účelem zřízení staveniště pro potřeby stavby,,modernizace trati Rokycany-Plzeň" Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku v k.ú. Rokycany parcelního čísla 3003/1 o výměře 50 m², za účelem zřízení staveniště pro potřeby stavby,,modernizace trati Rokycany - Plzeň" s termínem od po dobu stavby s podmínkou, že zájemce nabídne měsíční nájemné minimálně ve výši 20,- Kč/m² a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 603 Plavecký bazén Výpověď nájmu nebytových prostor Rada města neschvaluje dohodu o ukončení nájmu restaurace v tribuně II. o výměře 112 m2 v areálu Zimního stadionu k Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor restaurace v tribuně II o výměře 112 m2 nacházející se v areálu Zimního stadionu v Rokycanech s podmínkou nabídky minimálního nájemného ve výši 215,- Kč/m2 s akceptováním roční inflační doložky a úhrada nákladů za služby spojené s nájmem ( elektrická energie, dodávka tepla, vodné, stočné ) a ukládá vedoucímu organizační složky Sportovní zařízení města Rokycany k vyřízení. Termín: idd: 604 Různé 2160 Likvidace majetku Likvidace movitého majetku č. 40/ Rada města schvaluje likvidaci movitého majetku Základní školy T.G.Masaryka Rokycany, návrh na likvidaci ze dne , pořizovací cena ,20 Kč a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: Různé idd: 800 Kontrola : Strana 9 z 10

10 Marie Hlávková místostarosta Ing. Vladimír Šmolík starosta Strana 10 z 10

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.mňuk od 15.35 hod. Omluveni : p.hanzlík Ověřovatelé

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013 ZÁPIS USNESENÍ 3. PROSINCE 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 83. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0

88. SCHŮZE. termín: 10. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0. B. Žádost o prominutí poplatku z prodlení. termín: 1. 3. 2014 Zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 25. ÚNORA 2014 R A D A MĚSTA NEJDKU 88. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.22/2012 konaného dne 5. 11. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Žádost pí. Xxxx a pí. Xxxx o výměnu bytů v lokalitě Stříbro, Revoluční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 18. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 17.08.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 18. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 17.08.2015 Město Horažďovice Usnesení z 18. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 17.08.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více