Usnesení z jednání rady města konaného dne :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení: Karel Vodička Ověřovatele zápisu: Ing. Ondřej Weis IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID 200 nepřiděleno Oznámení radě města přijetí sponzorského daru Základní školou Rokycany, ulice Míru 64, příspěvkovou organizací Odpis pohledávky - firma Westtransport a.s. Brno Změny rozpočtu k Změny rozpočtu k ZM Změna č. 3 finančního vztahu rozpočtu k příspěvkové organizaci Základní škola Rokycany, ulice Míru IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID nepřiděleno Rokycany, Střed, Srbova pronájem nebytových prostor Výpůjčka kontejnerů na objemný odpad - SMOPK Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 21/ Pronájem části ppč. 2981/7 a části ppč. 2766/3 obojí k.ú. Rokycany - malá vodní elektrárna Provoz nového městského parkoviště v Rokycanech, ulice Komenského Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem pronájem prostoru sloužícímu k podnikání Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem pronájem kanceláří a skladu Pronájem objektu bývalé uhelné kotelny "Železná" Rokycany, Střed, Josefa Knihy pronájem prostoru sloužícího k podnikání Věra Sedláčková, žádost o prodloužení výpovědní doby Výměna rozvodů plynu, vodovodního potrubí a kanalizace v bytových domech čp. 5 a 6, čp. 65 a 66, čp. 70 a 71, ul. Pod Ohradou, Rokycany Žádost o pronájem garáží Cenová nabídka služeb poskytovaných společností Rumpold-R Rokycany s.r.o Vyhodnocení pravidelných úterních trhů na Masarykově náměstí v Rokycanech organizace dopravy v centru města- Masarykovo náměstí Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 22/ Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 23/ Strana 1 z 10

2 IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Změna příloh č. 5, 5a, 5b Zásad hospodaření s bytovým fondem města Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Růžičky 1169, Rokycany - Barbora Razýmová Přidělení bytu č. 13, Soukenická ulice č Uzavření nájemních smluv na byty města - 12/ Opakovaná žádost o uzavření nájemní smlouvy na obytnou místnost č. 5, Žďárská cesta 1118, Rokycany - Vojtěch Giňa Prodej bytové jednotky č. 55/3, ul. Smetanova, Rokycany IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Různé Inflační navýšení na rok Zrušení dlouhodobého pronájmu učeben - Základní škola ulice Míru Vodárna Plzeň a.s. - změna nájemní smlouvy ze dne Metrostav a.s. - žádost o pronájem pozemku v k.ú. Rokycany p.č. 3003/1 za účelem zřízení staveniště pro potřeby stavby,,modernizace trati Rokycany-Plzeň" Výpověď nájmu nebytových prostor IDD číslo usnesení název dokumentu dokument ID Likvidace movitého majetku č. 40/ Příspěvkové organizace města Oznámení radě města přijetí sponzorského daru Základní školou Rokycany, ulice Míru 64, příspěvkovou organizací nepřiděleno Rada města bere na vědomí přijetí věcného sponzorského daru (cukrovinek) od paní Jaroslavy Lakatošové, bytem Rokycany, Plzeňská 536 ve výši 1 738,00 Kč Základní školou Rokycany, ulice Míru 64, příspěvkovou organizací idd: 200 Nakládání s pohledávkmi Odpis pohledávky - firma Westtransport a.s. Brno Kontrola : Rada města schvaluje odpis pohledávky za společností Westtransport a.s., se sídlem U Vlečky 718, Brno-Komárov, IČO ve výši 392,- Kč a ukládá odboru finančnímu k vyřízení. Termín: idd: 201 Strana 2 z 10

3 2010 Rozpočet Změny rozpočtu k Rada města schvaluje změny rozpočtu č. RM dle Přílohy Změny v rozpisu rozpočtu roku 2013 RM 77-81, která je součástí usnesení a ukládá finančnímu odboru k realizaci. Termín: idd: 202 Rozpočet Změny rozpočtu k ZM Rada města schvaluje změny rozpočtu č. ZM/ dle přílohy č. 1 Změny v rozpisu rozpočtu roku 2013 ZM/ , které jsou součástí usnesení a ukládá odboru finančnímu k realizaci. 2. Rada města schvaluje: Přijetí grantu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje pro ZŠ Rokycany, ul. Míru 64 na projekt Šance pro každého (2. dokladovaná platba) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši ,43 Kč, ÚZ Přijetí investiční dotace od Ministerstva zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov podle lesního zákona ve výši ,- Kč, ÚZ Termín: Rada města ukládá odboru finančnímu předložit schválení změn ZM/ a přijetí dotací na projekt Šance pro každého pro ZŠ ul. Míru 64, Rokycany, schválené radou města dne , na vědomí na první jednání zastupitelstva města v r Termín: idd: 203 Příspěvkové organizace města Změna č. 3 finančního vztahu rozpočtu k příspěvkové organizaci Základní škola Rokycany, ulice Míru Rada města schvaluje Změnu č. 3 finančního vztahu rozpočtu k příspěvkové organizaci Základní škola Rokycany, ulice Míru 64 a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: ihned idd: Rokycany, Střed, Srbova pronájem nebytových prostor Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka a ukládá odboru rozvoje města opakovat zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícímu k podnikání o celkové výměře 51,11m² umístěného ve 4.n.p. domu na adrese Rokycany, Střed, Srbova 216, za minimální nájemné 800,- Kč/m²/rok, s termínem podání nabídek do Termín: idd: 400 Různé Výpůjčka kontejnerů na objemný odpad - SMOPK Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, IČO: a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ihned idd: Strana 3 z 10

4 2442 Věcná břemena a smlouvy o použití pozemku Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 21/ Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 44/13 se stavebníkem Rubášem Tomášem, Nad Starou hutí 592, Rokycany, nar z důvodu realizace stavby: Rokycany, kanalizační přípojka pro pozemek st.p.č. 1257, Nad Starou Hutí - přípojka kanalizace pro pozemek st.p.č v k.ú. Rokycany umístěná do pozemku p.č. 2267/1 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, ul. Nad Starou hutí a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: Pronájem části ppč. 2981/7 a části ppč. 2766/3 obojí k.ú. Rokycany - malá vodní elektrárna Rada města bere na vědomí nabídku od pana Jiřího Bílka. Rada města schvaluje panu Jiřímu Bílkovi, bytem Veselá 22, Rokycany pronájem části pozemkové parcely ppč. 2981/7 k.ú. Rokycany koryto vodního toku umělé a části pozemkové parcely ppč. 2766/3 k.ú. Rokycany ostatní komunikace dle zakreslení v katastrální mapě o celkové výměře cca 300m² (pod stavbou malé vodní elektrárny ve vlastnictví nájemce a kolem stavby), za účelem provozování malé vodní elektrárny a údržby pozemku, za roční nájemné 4.600,- Kč s tím, že roční nájemné bude zvyšováno o tolik procent, o kolik procent vzroste výkupní cena dodávané el. energie, na dobu neurčitou od , s výpovědní lhůtou 3 měsíce a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 403 Jiné dispozice s majetkem Provoz nového městského parkoviště v Rokycanech, ulice Komenského Rada města schvaluje: a/ Nařízení č. 13/2013, o změně nařízení č. 11/2013 o vymezení oblastí na území města Rokycany, ve kterých lze místní komunikace využít v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád), s účinností od b/ Opatření orgánů města č. 9/2013 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech, s účinností od a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: ihned idd: Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem pronájem prostoru sloužícímu k podnikání Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka a ukládá odboru rozvoje města opakovat zveřejnění záměru pronájmu prostoru určeného k podnikání o celkové výměře 6,6 m² umístěného v 1.n.p. domu na adrese Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem 117, za minimální nájemné 300,- Kč/m²/rok, s termínem podání nabídek do Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka a ukládá odboru rozvoje města využít nebytové prostory pro potřeby odboru rozvoje města. Termín: idd: 405 Strana 4 z 10

5 14138 Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem pronájem kanceláří a skladu Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka a ukládá odboru rozvoje města opakovat zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícímu k podnikání - kanceláří č.4 (19,8m²) a č.5 (10,2m²) a skladu č.3 (14,5m²) ve 3. n.p. stavby na adrese Rokycany, Nové město, Pod Kostelem 117. Termín: idd: Pronájem objektu bývalé uhelné kotelny "Železná" Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka a ukládá odboru rozvoje města opakovat zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí, které se nacházejí na adrese Rokycany, Nové Město, ul. Františka Kotyzy bývalá uhelná kotelna Železná a to stavby umístěné na stpč (kotelna a prodejna se skladem) o výměře zastavěné plochy 737 m², stavby umístěné na stpč (zastřešená skládka uhlí) o výměře zastavěné plochy 673 m² a pozemkových parcel ppč. 2226/1, ppč. 2226/2 a ppč. 2228/1 vše v k.ú. Rokycany vcelku nebo v ucelených částech, s termínem podání nabídek do Termín: idd: Rokycany, Střed, Josefa Knihy pronájem prostoru sloužícího k podnikání Rada města bere na vědomí nabídku od pana Zdeňka Otcovského, bytem Osek 237, Osek. Rada města schvaluje panu Zdeňku Otcovskému, bytem Osek 237, Osek pronájem místnosti č. 213 o výměře 17,28m² za účelem provozováním masérských služeb, za nájemné 800,- Kč/m²/rok, navyšované o inflaci, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Rada města schvaluje nájemci pro změnu užívání provedení úprav předmětu nájmu dle projektové dokumentace jeho nákladem, když tyto náklady nebude nájemce požadovat po pronajímateli zpět a po skončení nájmu uvede prostory o původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Rada města ukládá odboru rozvoje města opakovat zveřejnění záměru pronájmu neobsazených prostorů sloužících k podnikání ve stavbě na adrese Rokycany, Střed, Josefa Knihy 225 s termínem podání nabídek do Termín: idd: Věra Sedláčková, žádost o prodloužení výpovědní doby Rada města schvaluje ke dni zpět vzetí výpovědi z nájemní smlouvy VS ze dne ve znění dodatku č.1 ze dne na pronájem části stavební parcely stpč. 762/2 k.ú. Rokycany o výměře 11m² s paní Věrou Sedláčkovou, bytem Rokycany, Nové Město, Josefa Růžičky 352 s tím, že nájem bude vypovězen k a skončí a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 409 Strana 5 z 10

6 2430 Příprava a realizace investic Výměna rozvodů plynu, vodovodního potrubí a kanalizace v bytových domech čp. 5 a 6, čp. 65 a 66, čp. 70 a 71, ul. Pod Ohradou, Rokycany Rada města ukládá odboru rozvoje města vyhodnocení akce Výměna rozvodů plynu, vodovodního potrubí a kanalizace v bytových domech čp. 5a6, 65 a 66, 70 a 71, ul. Pod Ohradou, vyčíslení doby přerušení prací a uplatnění penále. Termín: idd: Žádost o pronájem garáží Rada města schvaluje pronájem garáže č.103 umístěné na stavební parcele stpč. 378/1 k.ú. Rokycany spol. Lesy města Rokycan s.r.o., Soukenická 2, Rokycany, IČO : za roční nájem ve výši 15000,-Kč bez DPH + platná sazba DPH a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 411 Rumpold Cenová nabídka služeb poskytovaných společností Rumpold-R Rokycany s.r.o Rada města schvaluje nové ceny služeb poskytovaných městu Rokycany společností Rumpold-R Rokycany s.r.o. IČO : : Veřejné osvětlení - 430,- Kč/hodinu (cena obsahuje služby AVIA MP včetně řidiče a mzdu elektrikáře), Provoz hřbitova - 210,-Kč/hodinu, Provoz veřejných WC - 91,-Kč/hodinu a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení.termín: idd: 412 Jiné dispozice s majetkem Vyhodnocení pravidelných úterních trhů na Masarykově náměstí v Rokycanech. nepřiděleno Rada města bere na vědomí vyhodnocení provozování pravidelných úterních trhů na Masarykově náměstí v Rokycanech idd: 413 Doprava organizace dopravy v centru města- Masarykovo náměstí Kontrola : Rada města schvaluje změnu organizace dopravy v lokalitě města Rokycany Střed dle studie zhotovené projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, Plzeň ve variantě č. 1 v kombinaci s variantou č. 2 rozšíření parkovacích stání před OD Žďár (2 řady) a ukládá odboru rovzoje města zadat další stupeň projektové dokumentace. Termín: idd: 414 Strana 6 z 10

7 2442 Věcná břemena a smlouvy o použití pozemku Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 22/ a) Rada města revokuje usnesení č /2 ze dne b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č /1/2013 se stranou oprávněnou z věcného břemene RWE GasNet, s.r.o., IČ: a investorem Mgr. Vičarem Jaroslavem, Krokova 1056, Rokycany, nar z důvodu realizace stavby: Rokycany, zemní NTL přípojka plynovodu pro pozemek p.č. 979/5, ul. Krokova - zemní NTL přípojka plynovodu umístěná do pozemku p.č. 2829/25 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, ul. Krokova s jednorázovou finanční náhradou Městu Rokycany 5.400,- Kč + DPH a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 415 Věcná břemena a smlouvy o použití pozemku Kontrola : Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 23/ Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2/13 ze dne na stavbu: Kamenný Újezd, dešťová kanalizace, p.č. 2956/2, Veselská prováděná v rámci akce Chodníky Veselská ulice přípojka dešťové kanalizace umístěná do pozemku p.č. 2956/2 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, kde dodatek č. 1 v této smlouvě ruší původní znění čl. IV. odst. 4 a nahrazuje jej novým zněním a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 416 Kontrola : Zásady Změna příloh č. 5, 5a, 5b Zásad hospodaření s bytovým fondem města Rada města ruší stávající přílohy č. 4, 5a, 5b, 6, 7 (schválené usnesením č z ) a 5 (schválené usnesením č z ) k opatření orgánů města č. 2/2012, Zásady hospodaření s bytovým fondem města. 2. Rada města schvaluje nové přílohy č. 4, 5, 5a, 5b, 6, 7 k opatření orgánů města č. 2/2012, Zásady hospodaření a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 500 Uzavření nájemní smlouvy Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Růžičky 1169, Rokycany - Barbora Razýmová Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, J. Růžičky 1169, Rokycany s paní Barborou Razýmovou, Tachovská 1380/55, Plzeň s tím, že bude ukončena nájemní smlouva na byt č. 5, J. Růžičkova 1169, Rokycany s panem Pavlem Šatrou, J. Růžičky 1169, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 501 Strana 7 z 10

8 2452 Uzavření nájemní smlouvy Přidělení bytu č. 13, Soukenická ulice č Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, Soukenická 451, Rokycany, s paní Helenou Vekoňovou, nar , bez podmínky úhrady pohledávky, s tím že jí bude ukončena nájemní smlouva na byt č. 10, Soukenická 451, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 502 Uzavření nájemní smlouvy Uzavření nájemních smluv na byty města - 12/2013 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na: a) byt č. 2, Madlonova 36, Rokycany s paní Petrou Hubkovou, Přemyslova 913, Rokycany, náhradník: Terezie Dvořáková, J. Knihy 136, Rokycany, b) byt č. 18, Jeřabinová 431, Rokycany s panem Dušanem Dunkou, Hornická 2675, Ostrava, náhradník: Radka Holubová, Cekov 37 a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 503 Uzavření nájemní smlouvy Opakovaná žádost o uzavření nájemní smlouvy na obytnou místnost č. 5, Žďárská cesta 1118, Rokycany - Vojtěch Giňa Rada města trvá na svém usnesení č z idd: 504 Kontrola : 2451 Ostatní bytové záležitosti Prodej bytové jednotky č. 55/3, ul. Smetanova, Rokycany Rada města bere na vědomí, že nebyla přijata žádná nabídka na prodej bytu v ulici Smetanova. 2. Rada města ukládá předložit návrh na prodej bytového domu čp. 55 v ulici Smetanova zastupitelstvu města. Termín: idd: 505 Kontrola : Inflační navýšení na rok Rada města ukládá odboru rozvoje města přopravit návrh na odpuštění inflačního navýšení v roce 2014 na další jednání rady města. Termín: idd: 600 Strana 8 z 10

9 14106 Zrušení dlouhodobého pronájmu učeben - Základní škola ulice Míru Rada města schvaluje ukončení dlouhodobého pronájmu 2 učeben a dalších prostor Základní škole T. G. Masaryka Rokycany, příspěvkové organizaci v budově Základní školy Rokycany, příspěvkové organizace, ulice Míru ke konci školního roku 2013/2014. Rada města ukládá odboru školství a kultury jednat od školního roku 2014/2015 o umístění tříd do budovy starého gymnázia.rada města schvaluje otevření přípravné třídy v Základní škole Rokycany, ulice Míru od školního roku 2014/2015. idd: 601 Kontrola : Vodárna Plzeň a.s. - změna nájemní smlouvy ze dne Rada města schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne se společností Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2, č.p. 143, Plzeň, IČO: v předloženém znění a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Metrostav a.s. - žádost o pronájem pozemku v k.ú. Rokycany p.č. 3003/1 za účelem zřízení staveniště pro potřeby stavby,,modernizace trati Rokycany-Plzeň" Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku v k.ú. Rokycany parcelního čísla 3003/1 o výměře 50 m², za účelem zřízení staveniště pro potřeby stavby,,modernizace trati Rokycany - Plzeň" s termínem od po dobu stavby s podmínkou, že zájemce nabídne měsíční nájemné minimálně ve výši 20,- Kč/m² a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 603 Plavecký bazén Výpověď nájmu nebytových prostor Rada města neschvaluje dohodu o ukončení nájmu restaurace v tribuně II. o výměře 112 m2 v areálu Zimního stadionu k Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor restaurace v tribuně II o výměře 112 m2 nacházející se v areálu Zimního stadionu v Rokycanech s podmínkou nabídky minimálního nájemného ve výši 215,- Kč/m2 s akceptováním roční inflační doložky a úhrada nákladů za služby spojené s nájmem ( elektrická energie, dodávka tepla, vodné, stočné ) a ukládá vedoucímu organizační složky Sportovní zařízení města Rokycany k vyřízení. Termín: idd: 604 Různé 2160 Likvidace majetku Likvidace movitého majetku č. 40/ Rada města schvaluje likvidaci movitého majetku Základní školy T.G.Masaryka Rokycany, návrh na likvidaci ze dne , pořizovací cena ,20 Kč a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: Různé idd: 800 Kontrola : Strana 9 z 10

10 Marie Hlávková místostarosta Ing. Vladimír Šmolík starosta Strana 10 z 10

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015 od 8:00:00 do 15:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 26.1.2015 od 15:00:00 do 17:20:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014

Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014 Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014 Usnesení 01/01/14 R: RM schvaluje uzavření nájemních smluv na pronájem orientačních směrníků pro rok 2014, nájemné ve výši 1 250,-

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Dar Martinu Biharymu - reprezentace města 16892

Dar Martinu Biharymu - reprezentace města 16892 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 6.9.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. listopadu 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 709/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 12.2.2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 12.2.2015 Číslo jednání: JedNZ3-4/2015 Datum jednání: 12.02.2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-48/2015) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch, Milan Demela

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Žádost o udělení výjimky - videoloterijní terminály 15037

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Žádost o udělení výjimky - videoloterijní terminály 15037 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 4.12.2014 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Vybrané nemovitosti v areálu bývalých kasárenarmády ČR

Vybrané nemovitosti v areálu bývalých kasárenarmády ČR Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 10.2.2010 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 61 konaného dne: 19.8.2003 od 15:00:00 do 19:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 16.11.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4. 1 z 28 28.4.2015 14:09 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 4. 201510:00 (usn. č. 0614/15 - usn. č. 0688/15) Bc.

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č.

PROGRAM 52. RMČ BS. 24) Výměny bytů (II. část) a) ), Vlhká 11, Brno, byt č. PROGRAM 52. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 51. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 52. RMČ BS d) Schválení programu 52. RMČ BS 2) Organizační změna Bc.Štika 3) Studentská organizace

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost paní Xxxx o prominutí části nájmu za využívání nebytových

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 19.10.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic:

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014 Rada města Čelákovic: 755. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.11 a 4.8, s vyřazením bodu

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 Usnesení RM 1/26/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 26. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Zhodnocení peněžních prostředků města u různých bank 11495

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Zhodnocení peněžních prostředků města u různých bank 11495 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 2.8.2011 od 8:00:00 do 11:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více