Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger)."

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo: Zpracovatele usnesení: Václav Kočí, Karel Vodička Ověřovatele zápisu: Petr Černý, Oldřich Kožíšek bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Příspěvky pro zdravotnická zařízení na rok Rozdělení investičních dotací z rozpočtu města pro rok nepřiděleno Plnění rozpočtu roku 2007 k Rozpočet města - čerpání - navýšení Změny rozpočtu letošního roku k Fond rozvoje bydlení - žádosti v r Podrobná zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok Rekonstrukce objektu - Kozlerova ulice bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Prodej stavební parcely p.č a st.p.č v k.ú. Rokycany (ČEZ) 6264 Prodej části pozemkové parcely p.č. 392/1 v k.ú. Borek u Rokycan (p. Lazárik) Přijetí daru -části p.p.č. 277/2 v k.ú. Rokycany ( od SBD Rokycany) Záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 2903/3 v k.ú. Rokycany (p. Lukeš) koupě stavební parcely p.č. 3320/2 a části 2595/1, obě v k.ú. Rokycany ( Rytířovi) 6275 Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger) Objekt bývalé márnice v areálu kostela Nejsvětější Trojice v Rokycanech bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Prodej části pozemkové parcely ppč. 491/4 k.ú. Rokycany (dříve kasárna) Prodej stavby umístěné na stpč. 734 v k.ú. Rokycany a souvisejících pozemků Prodej stavby umístěné na stpč.1157/35 v k.ú. Rokycany - ZÁMĚR Smlouva o zřízení věcného břemene - Bi Esse 6276 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene 6277 Vydání změny územního plánu č. 01/ Zadání změny územního plánu č. 01/2006, bod e) 6282 Strana 1 z 10

2 Národní síť zdravých měst 6287 Prodej bytů v ul. Čechova, Pražská 6288 Prohlášení vlastníka - byty v domech v ul. Rokycanova, Pod Ohradou a Smetanova 6289 Prodej bytů v ul. Na Pátku - změna usnesení 6291 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID 1099 nepřiděleno Komunitní plánování sociálních služeb - analýza a vize rozvoje sociálních služeb 6259 Soutěž na návrh věcné ceny - vyhodnocení 6269 Darování fragmentu kamenného ostění Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech 6280 Základní umělecká škola - převzetí zřizovatelské funkce 6284 Parkování nákladních vozidel - Prowell s. r. o Finanční situace města 6244 Příspěvky pro zdravotnická zařízení na rok ) Zastupitelstvo města odkládá poskytnutí finančních příspěvků na rok 2007 pro Rokycanskou nemocnici, a. s. ve výši ,- Kč a pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje ve výši ,- Kč na příští jednání zastupitelstva města. 2) Rada města ukládá starostovi pozvat na příští jednání zastupitelstva města ředitele Rokycanské nemocnice a. s idd: 200 Dotace poskytnuté městem 6260 Rozdělení investičních dotací z rozpočtu města pro rok 2007 Zastupitelstvo města schvaluje: a) poskytnutí investiční dotace ve výši 250 tis. Kč pro FC Rokycany na rekonstrukci střechy v Rokycanech a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, b) poskytnutí investiční dotace ve výši 250 tis. Kč Sportovnímu kuželkářskému klubu Rokycany na rekonstrukci podlahy a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: 201 Rozpočet 6261 Plnění rozpočtu roku 2007 k nepřiděleno Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k Termín: idd: 202 Strana 2 z 10

3 1000 Rozpočet 6262 Rozpočet města - čerpání - navýšení 2173 Zastupitelstvo města schvaluje: a) realizaci investiční akce Rokycany, ulice Barákova, rekonstrukce části chodníku vč. veřejného osvětlení za rozpočtovanou cenu ,- Kč, b) navýšení rozpočtu kapitoly 30 o ,- Kč na akci Oprava vnitřku budovy ZŠ Ulice Míru, c) neinvestiční příspěvek obci Kamenný Újezd na opravu cyklostesky po povodni (na katastru Rokycany) ve výši 300 tis. Kč s tím, aby Kamenný Újezd odstranil zbytek vyčnívajícího sloupu, a ukládá finančnímu odboru k vyřízení. Termín: ihned idd: 203 Rozpočet 6263 Změny rozpočtu letošního roku k Zastupitelstvo města schvaluje: a) změny rozpočtu roku 2007 č. ZM dle přílohy, která je součástí usnesení, b) přijetí neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře na III. čtvrtletí 2006 ve výši ,- Kč (UZ ), c) přijetí neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře na IV. čtvrtletí 2006 ve výši ,- Kč (UZ ), d) přijetí neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí (záloha na II. čtvrtletí 2007) ve výši ,- Kč (UZ 98216), e) přijetí neinvestiční dotace na zajištění poskytování sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci ve výši ,- Kč (UZ 13305), f) neinvestiční dotace na integraci krajanů z Kazachstánu ve výši ,- Kč (UZ 14336), g) přijetí neinvestiční dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 4 700,- Kč (UZ 29004), a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: 204 Fond rozvoje bydlení 6265 Fond rozvoje bydlení - žádosti v r Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjček a dotace z Fondu rozvoje bydlení města Rokycany takto: - paní Erika Kovaříková, bytem ul. Poděbradova 245, Rokycany na zateplení obvodového pláště domu ve výši ,- Kč s úrokem 2 % p. a., splatností do , - manželé Pavel a Ivona Novákovi, bytem ul. Jeřabinová 266, Rokycany na obnovu střechy ve výši ,- Kč a zateplení obvodového pláště domu ve výši ,- Kč s úrokem 2 % p. a., splatností do , - manželé Ludmila a Jan Krausovi, bytem ul. Vysoký průhon 490, Rokycany na vestavbu bytu do půdního prostoru ve výši ,- Kč s úrokem 2 % p. a., splatností do , - manželé Karel a Eva Řezáčovi, bytem Pražská 465, Rokycany pro rodinný dům ul. Míru 154, Rokycany dotaci na změnu druhu krytiny (pálená taška Falcovka), uložení tašek v maltovém loži s přesahem hrany štítu a klempířské práce ve výši ,- Kč. Dotace bude vyplacena zpětně po ukončení akce (předpokládaný termín je květen 2007) a žadatelem bude ještě doloženo vyjádření památkářů, a ukládá finančnímu odboru k vyřízení. Termín: idd: Strana 3 z 10

4 1060 Audit a závěrečný účet 6285 Podrobná zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok ) Zastupitelstvo města bere na vědomí Podrobnou zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města Rokycany za rok Termín: ) Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na příštím jednání zastupitelstva města řešení situace Růžičkova - družstvo idd: 206 Jiné dispozice s majetkem 6286 Rekonstrukce objektu - Kozlerova ulice Zastupitelstvo města schvaluje: a) podání žádosti o dotaci na Plzeňský kraj ve výši ,- Kč na rekonstrukci budovy čp. 791 v Kozlerově ulici pro zřízení Domova pokojného stáří a ukládá starostovi města k vyřízení. Termín: ihned. b) částku max. do 435 tis.kč na zateplení budovy v Kozlerově ulici čp. 791 a ukládá finančnímu odboru po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby předložit změnu rozpočtu. Termín: po provedeném výběrovém řízení. idd: Prodej majetku 6264 Prodej stavební parcely p.č a st.p.č v k.ú. Rokycany (ČEZ) 2178 Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavební parcely p. č o výměře 30 m2 a stavební parcely p. č o výměře 90 m2, obě v k. ú. Rokycany společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: za cenu 600,- Kč/m2, tj. celkem ,- Kč, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 300 Prodej majetku Kontrola : Prodej části pozemkové parcely p.č. 392/1 v k.ú. Borek u Rokycan (p. Lazárik). Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemkové parcely p. č. 392/1, označené v geometrickém plánu parcelním číslem 392/9 o výměře 45 m2 v k. ú. Borek u Rokycan panu Pavlu Lazárikovi, Ke kapličce 142, Rokycany za cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem ,- Kč, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 301 Jiné dispozice s majetkem Kontrola : Přijetí daru -části p.p.č. 277/2 v k.ú. Rokycany ( od SBD Rokycany) Zastupitelstvo města neschvaluje přijetí daru části p. p. č. 277/2 v k. ú. Rokycany od SBD Rokycany, Litohlavská 840, Rokycany, IČO: a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 302 Strana 4 z 10

5 1410 Prodej majetku 6274 Záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 2903/3 v k.ú. Rokycany (p. Lukeš) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části (cca 50 m2) pozemkové parcely p. č. 2903/3 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 303 Nákup majetku 6275 koupě stavební parcely p.č. 3320/2 a části 2595/1, obě v k.ú. Rokycany ( Rytířovi) Zastupitelstvo města schvaluje koupi stavební parcely p. č. 3320/2 o výměře 34 m2 a části pozemkové parcely p. č. 2595/1 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Rokycany od manželů Rytířových, Šťáhlavská 965, Rokycany za cenu 200,- Kč/m2 a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 304 Jiné dispozice s majetkem Kontrola : Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). 1) Zastupitelstvo města neschvaluje: a) záměr směny pozemkové parcely p. č. 70/4 v k. ú. Borek u Rokycan za pozemkové parcely p. č. 869/1 a p. č. 813 obě v k. ú. Rokycany, b) koupi částí pozemků p. č. 2074/1 a p. č. 2079/1 v k. ú. Rokycany pod navrženými komunikacemi v místě navržených větví kanalizace DII i, DII j, DII k, od Ing. Ladislava Pohnána, Litohlavy 13, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ) Zastupitelstvo města schvaluje: a) koupi části pozemkové parcely p. č. 70/4 v k. ú. Borek u Rokycan o výměře cca 720 m2 za 240,- Kč/m2 (tj. celkem za cca ,- Kč) od Ing. Luboše Šnebergra, Sedláčkova 216, Rokycany, b) koupi části pozemků p. č. 2074/1 a p. č. 2079/1 v k. ú. Rokycany pod plánovanou komunikací podél Boreckého potoka v šíři 12 m za 240,- Kč/m2 (tj. celkem za cca ,- Kč) od Ing. Ladislava Pohnána, Litohlavy 13, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení včetně zadání geometrického plánu na oddělení zájmových částí pozemku. Termín: idd: 305 Jiné dispozice s majetkem 6283 Objekt bývalé márnice v areálu kostela Nejsvětější Trojice v Rokycanech. Zastupitelstvo města neschvaluje převzetí objektu bývalé márnice umístěné v areálu kostela Nejsvětější Trojice v Rokycanech stojící na st. p. č. 861, od Pravoslavné církevní obce v Rokycanech, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 306 Kontrola : Strana 5 z 10

6 1415 Dispozice s majetkem - kasárna 6270 Prodej části pozemkové parcely ppč. 491/4 k.ú. Rokycany (dříve kasárna) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemkové parcely p. p. č.491/4 v k. ú. Rokycany označené na GP č /2007 jako díl a o výměře 40 m2 společnosti Rokycanská BIS, a. s., Malé náměstí 103, Rokycany, Střed za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že náklady geometrického oddělení pozemku ponese kupující a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 400 Prodej majetku 6271 Prodej stavby umístěné na stpč. 734 v k.ú. Rokycany a souvisejících pozemků Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavby umístěné na st. p. č. 734, nezapsaných vedlejších staveb umístěných na této stavební parcele (stavba pilnice a stavba technického zázemí), stavební parcely st. p. č. 734 o výměře 1117 m2, nově vzniklé pozemkové parcely p. p. č. 2360/9 vzniklé oddělením z p. p. č. 2360/8 (louka) o výměře 1505 m2 a nově vzniklé pozemkové parcely p. p. č. 2360/10 vzniklé oddělením z pozemkové parcely p. p. č. 2360/4 (zahrada) o výměře 573 m2 vše k. ú. Rokycany veřejnou dobrovolnou dražbou za vyvolávací cenu ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 401 Dispozice s majetkem - kasárna Kontrola : Prodej stavby umístěné na stpč.1157/35 v k.ú. Rokycany - ZÁMĚR - 2 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje stavby umístěné na st. p. č. 1157/35 a stavební parcely st. p. č. 1157/35, obojí v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 402 Inženýrské sítě 6276 Smlouva o zřízení věcného břemene - Bi Esse Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3 k pozemku města Rokycany č. 2769/2 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 403 Kontrola : Strana 6 z 10

7 1441 Inženýrské sítě 6277 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene 2189 Zastupitelstvo města schvaluje: a) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV /500 se spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 včetně dohody o udělení souhlasu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitostí k pozemkům města Rokycany č. 407/2 v k. ú. Borek u Rokycan, b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE /004 - d se spol. ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 včetně dohody o udělení souhlasu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitostí k pozemkům města Rokycany č. 1121/1 v k. ú. Litohlavy, a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 404 Územní plán 6279 Vydání změny územního plánu č. 01/2005 Kontrola : Zastupitelstvo města schvaluje veřejnou vyhlášku o vydání změny územního plánu č. 01/2005, body a), b) a c) a ukládá odboru rozvoje města zveřejnit vyhlášku na úřední desce. Termín: ihned idd: 406 Územní plán 6282 Zadání změny územního plánu č. 01/2006, bod e) Zastupitelstvo města schvaluje projednané zadání změny územního plánu města č. 01/2006, bod e) a ukládá odboru rozvoje města zajistit zpracování návrhu této změny a jeho projednání v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy. Termín: idd: Národní síť zdravých měst Kontrola : Zastupitelstvo města neschvaluje zapojení města Rokycany do Národní sítě Zdravých měst ČR a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 408 Strana 7 z 10

8 1450 Prodej bytů 6288 Prodej bytů v ul. Čechova, Pražská 2193 Zastupitelstvo města schvaluje prodej: - bytové jednotky č. 952/2 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,06 m2 s podílem jednotky 8606/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Petru Kahabkovi a pí Ivetě Kahabkové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8606/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 952/15 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,96 m2 s podílem jednotky 6596/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč p. Zdeňku Pechovi a pí Věře Pechové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6596/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 953/2 o velikosti o celkové podlahové ploše 85,99 m2 s podílem jednotky 8599/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Václavu Smitkovi a pí Jolaně Smitkové, bytem Čechova 953, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8599/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/1 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,07 m2 s podílem jednotky 8607/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Worthovi Putnamovi a pí Miladě Putnamové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8607/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/2 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,05 m2 s podílem jednotky 8605/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Josefu Peškovi a pí Emě Peškové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8605/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/6 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,98 m2 s podílem jednotky 6598/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Josefu Pěnkavovi a pí Evženii Pěnkavové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6598/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/7 o velikosti o celkové podlahové ploše 57,83 m2 s podílem jednotky 5783/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Jiří Hurtovi a pí Janě Hurtové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5783/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/8 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,95 m2 s podílem jednotky 6595/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Karlu Weishäuplovi a pí Anně Weishäuplové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6595/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/14 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,95 m2 s podílem jednotky 6595/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Romanovi Halúzkovi a pí Miroslavě Halúzkové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6595/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/15 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,98 m2 s podílem jednotky 6598/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Ivanovi Schořovskému a pí Drahomíře Schořovské, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6598/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/16 o velikosti o celkové podlahové ploše 57,83 m2 s podílem jednotky 5783/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč pí Mileně Štěrbové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5783/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 954/17 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,95 m2 s podílem jednotky 6595/ na společných částech domu čp. 953, 954 za ,- Kč p. Milanu Hacaperkovi a pí Věře Hacaperkové, bytem Čechova 954, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6595/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2898, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 993/18 o velikosti o celkové podlahové ploše 68,42 m2 s podílem Strana 8 z 10

9 jednotky 6842/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Petru Němcovi a pí Věře Němcové, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6842/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 3277, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 994/15 o velikosti o celkové podlahové ploše 65,89 m2 s podílem jednotky 6589/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč p. Pavlu Auingerovi a pí Nikol Auingerové, bytem Pražská 993, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6589/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 3277, kat. území Rokycany, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 409 Prodej bytů 6289 Prohlášení vlastníka - byty v domech v ul. Rokycanova, Pod Ohradou a Smetanova 1) Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města předložit bezchybná prohlášení vlastníka na budovy obytných domů čp a 1070 ul. Rokycanova, čp. 664 a 665 ul. Pod Ohradou a čp. 58 ul. Smetanova v Rokycanech na příštím jednání zastupitelstva města. 2) Zastupitelstvo města schvaluje stanovenou cenu bytů nabízených k prodeji v čp a 1070 ul. Rokycanova čp. 664 a 665 ul. Pod Ohradou dle přílohy, která je součástí usnesení, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 410 Prodej bytů 6291 Prodej bytů v ul. Na Pátku - změna usnesení Zastupitelstvo města schvaluje provedení změny usnesení č ze dne , č ze dne a č ze dne takto: "ve jmenovateli zlomku, který udává podíl na společných částech domu a ve jmenovateli zlomku, který udává spoluvlastnický podíl ke stavebním pozemkům u prodávaných bytů v čp ul. Na Pátku, se mění číslo na číslo ", a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Komunitní plánování sociálních služeb - analýza a vize rozvoje sociálních služeb nepřiděleno Zastupitelsvo města bere na vědomí zpracovanou SWOT analýzu stávajících sociálních služeb na Rokycansku a vizi rozvoje sociálních služeb. idd: 800 Kontrola : Strana 9 z 10

10 Soutěž na návrh věcné ceny - vyhodnocení 2196 Zastupitelstvo schvaluje pořadí zpracovatelů návrhů na věcnou cenu: 1/ Zdenka Králová, Malé nám. 105, Rokycany - Střed - odměna 8 000,- Kč, 2/ Mgr. Zdeňka Vápeníková, K Borku 600, Rokycany - odměna 3 000,- Kč, 3/ Václav Beneda, Madlonova 33, Rokycany - odměna 1 000,- Kč, a ukládá odboru školství a kultury účastníky soutěže s výsledky seznámit a prvním třem vyhodnoceným vyplatit finanční odměnu. Termín idd: Darování fragmentu kamenného ostění Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech Zastupitelstvo města schvaluje darování fragmentu kamenného ostění Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a ukládá odboru školství a kultury k realizaci. Termín: idd: Základní umělecká škola - převzetí zřizovatelské funkce Zastupitelstvo města nesouhlasí s převzetím zřizovatelské funkce Základní umělecké školy v Rokycanech městem Rokycany a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: idd: Parkování nákladních vozidel - Prowell s. r. o Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi Ing. Jaroslavu Mrázovi projednat s firmou Prowell s. r. o., Arbesova 1003, Rokycany, parkování nákladních vozidel, čekajících na naložení, v areálu firmy. Termín: idd: 804 Marie Hlávková místostarosta Ing. Jan Baloun starosta Strana 10 z 10

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060

Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 24.9.2007 od 15:00:00 do 19:27:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015 od 8:00:00 do 15:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Žádost o nápravu stavu, pozemek č. 167, Horákova ulice 4642. Pravoslavná Církevní Obec v Rokycanech - opětovná žádost o podíl daně 4703

Žádost o nápravu stavu, pozemek č. 167, Horákova ulice 4642. Pravoslavná Církevní Obec v Rokycanech - opětovná žádost o podíl daně 4703 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 24.1.2006 od 15:00:00 do 18:35:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.7.2008 od 15:00:00 do 19:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 23.3.2009 od 15:00:00 do v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 16.11.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 61 konaného dne: 19.8.2003 od 15:00:00 do 19:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 1. Financování výstavby areálu Střelnice ZM schvaluje navržený rámcový model financování dostavby areálu Střelnice. ZM stanovuje maximální

Více

Stanovisko společnosti Rumpold ke skládce Němčičky Informace o zajištění financí na stavbu kruh. objezdu (Plzeňská-Šťáhlavská) 2824

Stanovisko společnosti Rumpold ke skládce Němčičky Informace o zajištění financí na stavbu kruh. objezdu (Plzeňská-Šťáhlavská) 2824 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 101 konaného dne: 3.8.2004 od 15:00:00 do 20:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Návrh zdravotní a sociální komise na poskytnutí příspěvků 4984

Návrh zdravotní a sociální komise na poskytnutí příspěvků 4984 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 18.4.2006 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 18.4.2011 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 13/10/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 13/10/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 13/10/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 7 Přítomni: Šidlová, Arafa, Dušek, Niedermertl opustil jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zvýšení nákladního

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 1.9.2014 od 15:00:00 do 17:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 22.9.2006 Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Josef Bušák, Zdeněk Perun, Karel Pudil, Jana Nosková, Květa Štilcová, Karel Novák Omluveni:

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 29.4.2019 od 15:00:00 do 17:35:00 v budově Triana. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 25. února 2013

U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 25. února 2013 U s n e s e n í Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 25. února 2013 177. Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

MČ Praha-Čakovice. Zápis jednání. Rada městské části 51. jednání 15.09.2008

MČ Praha-Čakovice. Zápis jednání. Rada městské části 51. jednání 15.09.2008 MČ Praha-Čakovice Zápis jednání 51. jednání 15.09.2008 Přítomni : Starostka Alena Samková Zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška Radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček,

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.3.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.45 hod Omluveni : p.libor

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Prodej st.p.č o výměře 2 m2 v k.ú. Rokycany Půjčka za Státního fondu rozvoje bydlení 1478

Prodej st.p.č o výměře 2 m2 v k.ú. Rokycany Půjčka za Státního fondu rozvoje bydlení 1478 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 55 konaného dne: 8.7.2003 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007. Usnesení č. 902 /07-929 /07 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 29. jednání Rady Města Žatce konané dne 1.10.2007 Usnení č. 902 /07 929 /07 902/07 Schválení programu 903/07 Kontrola usnení 904/07 Žádost o náhradu škody 905/07 Žádost 906/07 Majetkové

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

město Slavičín VÝPIS USNESENÍ z XXII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín, konaného dne 28. dubna 2010

město Slavičín VÝPIS USNESENÍ z XXII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín, konaného dne 28. dubna 2010 město Slavičín VÝPIS USNESENÍ z XXII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín, konaného dne 28. dubna 2010 Usnesení č. XXII/1/2010 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Stavba na adrese Rokycany, Nové Město, B. Němcové, č.p.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Stavba na adrese Rokycany, Nové Město, B. Němcové, č.p. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 28.1.2013 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více