Usnesení z jednání rady města konaného dne : Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení: Karel Vodička Ověřovatele zápisu: Ing. Ondřej Weis Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží Změny rozpočtu k Změny rozpočtu k Dar 1. občánkovi Rokycan narozenému v roce Návrh na zvýšení odměny kronikářce města Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - III Prodej části ppč. 3942/1 v k.ú. Rokycany, ul. Čapkova - žádost Miroslav Kraus - I Prodej části ppč 1844/2 v k.ú. Rokycany, ul. Mládežníků - žádost Petr Urban - I Změna vlastní darovací smlouvy v souvislosti s dokončenou výstavbou Polyfunkčního domu NO 2, ul. Jiráskova - manžele Heidenreichovi - I. Žádost o změnu uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě darovací - ARTTECH studio s.r.o. - III nepřiděleno Žádost AP Insolvence v.o.s., Plzeň, Divadelní 2728, IČO: o souhlas s podnájmem JAMA PROFI, s.r.o. Rokycany - výpověď části nájemní smlouvy /7010/ Rekonstrukce kotelny zimního stadionu v Rokycanech Rokycany, Střed, Josefa Knihy č.p pronájem prostor sloužících k podnikání Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 1/ Inzula Rokycany - žádost o ukončení nájemního vztahu - kanceláře v 1. n.p. domu v ulici Pod Kostelem č.p Zdeněk Smejkal - výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ve 2. n.p. stavby umístěné na stp. č. 231, k.ú. Rokycany, Pod Kostelem č.p Otevřená výzva nově zvolenému Zastupitelstvu Rokycan - koncepce parkování Žádost o přehodnocení usnesení o pokácení "Stromu hrdiny" - jasanu ve vnitrobloku mezi ulicemi Josefa Růžičky a Čapkova MŠ Školní - odstraňování havarijního stavu Výběrové řízení na provozovatele kotelny plaveckého bazénu Strana 1 z 11

2 Bytová komise Pronájmy Žádost o koupi bytu č. 12, Na Pátku 882, Rokycany - Pavel Poláček Rekonstrukce bytu č. 1, Boženy Němcové 549, Rokycany Žádost o přezkoumání usnesení č ze o prodloužení nájemní smlouvy - Šmídovi Záměr pronájmu objektu sauny a masáží v aerálu plaveckého bazénu Změna člena dozorčí rady společnosti Rumpold - R Rokycany s.r.o Zvýšení počtu členů dozorčí rady společnosti Lesy města Rokycan, s.r.o Volební řád školské rady Základní školy T. G. Masaryka Rokycany, Základní školy Jižní předměstí Rokycany a Základní školy Rokycany, ul. Míru Uzavření plaveckého bazénu v roce Dodatek č.1/2015 k Organizačnímu řádu městského úřadu Rokycany Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží Rada města bere na vědomí vyúčtování akce Setkání pod rokycanskou věží 2014 a ukládá odboru školství a kultury informovat zastupitelstvo města.termín: idd: 200 Rozpočet Změny rozpočtu k Rada města souhlasí se změnami rozpočtu č. ZM/1-4 dle tabulky, která je přílohou tohoto usnesení a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. 2. Rada města souhlasí: a) S přijetím příspěvku od Úřadu práce na mzdu 9 pracovníků veřejně prospěšných prací za práci vykonanou v prosinci 2014 ve výši ,- Kč. b) S přijetím příspěvku od Úřadu práce na mzdu 9 pracovníků veřejně prospěšných prací (za období leden - březen, leden duben, leden - červenec 2015), celkem ve výši ,- Kč. c) S přijetím příspěvku prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje na výkon státní správy ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč je již obsaženo ve schváleném rozpočtu) a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 201 Strana 2 z 11

3 2010 Rozpočet Změny rozpočtu k Rada města schvaluje změny rozpočtu č. RM/73-74 dle přílohy č. 1 Změny v rozpisu rozpočtu roku 2014 RM/73-74, která je přílohou tohoto usnesení a ukládá finančnímu odboru k realizaci. Termín: ihned 2006 idd: 202 Příspěvky z rozpočtu města Dar 1. občánkovi Rokycan narozenému v roce Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč paní Michaele Rídlové, bytem Rokycany, Pod Ohradou 921, u příležitosti narození jejího syna Tomáše Fictuma jako prvního dítěte občana Rokycan narozeného v roce 2015 v Rokycanské nemocnici, a.s. a ukládá odboru finančnímu k vyřízení. Termín: idd: Návrh na zvýšení odměny kronikářce města Kontrola : Rada města schvaluje navýšení odměny kronikářky na 45 tisíc Kč za jeden ročník kroniky, počínaje zpracováním kroniky za rok 2014, které budou vypláceny v pěti splátkách a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení.termín: ihned idd: Prodej majetku Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - III Rada města souhlasí s prodejem parcely p.č. 484 zahrada, o výměře 120 m² a parcely p.č.st. 215 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m² vše v k.ú. Borek u Rokycan panu Martinu Kyselovi, bytem Borek, K Huti č. ev. 1, PSČ Rokycany za cenu ve výši ,- Kč dle předloženého vzoru kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: Rada města ukládá odboru rozvoje města vymáhat po uživateli uvedeného pozemku bezdůvodné obohacení za tři roky zpětně ve výši 10,- Kč/m²/rok. Termín: idd: 300 Prodej majetku Prodej části ppč. 3942/1 v k.ú. Rokycany, ul. Čapkova - žádost Miroslav Kraus - I. Kontrola : Rada města nesouhlasí se záměrem č. 3/2015/ - prodej části parcely p.č. 3942/1 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Rokycany a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: Strana 3 z 11

4 2410 Prodej majetku Prodej části ppč 1844/2 v k.ú. Rokycany, ul. Mládežníků - žádost Petr Urban - I Rada města odkládá projednání záměru č. 1/2015/ - prodej části parcely p.č. 1844/2 ostatní plocha, o přibližné výměře 45 m² v k.ú. Rokycany na následující jednání rady města. Termín: idd: 302 Jiné dispozice s majetkem Změna vlastní darovací smlouvy v souvislosti s dokončenou výstavbou Polyfunkčního domu NO 2, ul. Jiráskova - manžele Heidenreichovi - I ) Rada města souhlasí se změnou rozsahu darovaného pozemku v souvislosti s uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě darovací ze dne uzavřenou s manželi Pavlem a Danou Heidenreichovými, společně bytem Šťáhlavská 868, Plzeňské Předměstí, Rokycany tak, že nebude předmětem daru opěrná zeď a s tím, že přesná výměra převáděného pozemku bude určena geometrickým plánem v souladu s předloženým plánkem a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: ) Rada města souhlasí se záměrem č. 2/2015/ - bezúplatný převod části pozemku p.č ostatní plocha, ostatní komunikace, o přibližné výměře 10 m², v k.ú. Rokycany ve vlastnictví města Rokycany s tím, že přesná výměra bude určena geometrickým plánem v souladu s předloženým situačním plánem a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 303 Dary poskytnuté městu Žádost o změnu uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě darovací - ARTTECH studio s.r.o. - III Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení, ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací ze dne uzavřené s ARTTECH studio s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ , IČO: v souladu s předloženou projektovou dokumentací a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 304 Strana 4 z 11

5 2412 Pronájem majetku Žádost AP Insolvence v.o.s., Plzeň, Divadelní 2728, IČO: o souhlas s podnájmem Rada města schvaluje AP Insolvence v.o.s., IČO: , DIČ: CZ , se sídlem Divadelní 2728/3a, Plzeň Jižní Předměstí, podnájem pronajaté kanceláře č. 4 ve 3. nadzemním podlaží, o výměře podlahové plochy 19,8 m² v domě v Rokycanech, Nové Město, ul. Pod Kostelem č.p. 117, k.ú. Rokycany, těmto insolvenčním správcům: a) Mgr.Ing. Hana Mullerová, IČO: , se sídlem Koterovská č.p. 29, Plzeň-město, b) JUDr. Eva Kabelková, IČO: , se sídlem Kamenická 1, Plzeň-město, c) Ing. MBA Josef Sedlák, IČO: , se sídlem Koterovská č.p. 633/29, Plzeň-město, d) HAVLENA v.o.s., IČO: , se sídlem tř. J. P. Koubka, Blatná č.p. 81, okr. Strakonice (společník Miloslav Havlena, nar ), e) Mgr. Lenka Vítková, IČO: , se sídlem Borská č.p. 13, Plzeň-město, f) Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO: , se sídlem Šumavská č.p. 524/31, Brnoměsto (ohlášený společník Ota Huleš, nar ) s tím, že do 1 měsíce od uzavření smluv o podnájmu s výše uvedenými insolvenčními správci předá nájemce pronajímateli kopie těchto smluv a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 400 Pronájem majetku JAMA PROFI, s.r.o. Rokycany - výpověď části nájemní smlouvy /7010/ ) Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. /7010/2012 ze dne , který je přílohou tohoto usnesení, na pronájem garáže č. 6 o výměře 90,4 m², Rokycany, Nové Město, ul. Pod Kostelem č.p. 118, umístěné na stavební parcele č. 232, k.ú. Rokycany, za roční nájemné ve výši ,- Kč, včetně platné sazby DPH, navýšené o roční míru inflace, s účinností od s firmou JAMA PROFI s.r.o., se sídlem Pod Kostelem č.p. 117, Rokycany, IČO: , DIČ: CZ , zastoupenou Janem Sutrem, a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: ) Rada města schvaluje záměr č. 4/2015/ - pronájem kanceláře o výměře 53,2 m², umístěné v 1 n.p. domu, Rokycany, Nové Město, ul. Pod Kostelem č.p. 117, na stavební parcele č. 231 k.ú. Rokycany. Termín: ) Rada města ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměr pronájmu č. 4/2015/ s termínem podání nabídek do 2. února 2015 do 12:00 hod. a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 401 Příprava a realizace investic Rekonstrukce kotelny zimního stadionu v Rokycanech Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Rokycany a RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO: , která je přílohou tohoto usnesení a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 402 Strana 5 z 11

6 2412 Pronájem majetku Rokycany, Střed, Josefa Knihy č.p pronájem prostor sloužících k podnikání Rada města bere na vědomí nabídku od paní Hany Šafaříkové, bytem Rokycany, Jeřabinová Rada města ukládá odboru rozvoje města vyzvat paní Hanu Šafaříkovou k upřesnění nabídky na pronájem nebytových prostorů sloužících k podnikání ve stavbě na adrese Rokycany, Střed, Josefa Knihy 225. Termín: idd: 403 Věcná břemena a smlouvy o použití pozemku Smlouvy věcná břemena a smlouvy o použití pozemku č. 1/ Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 34/14 mezi budoucím povinným Městem Rokycany, IČ: a budoucím oprávněným spol. RWE GasNet, s.r.o., IČ: z důvodu realizace stavby: Rokycany, prodloužení NTL plynovodu a NTL přípojka prováděná v rámci akce Rekonstrukce kotelny Zimního stadiónu v Rokycanech - zemní vedení NTL plynovodu a NTL plynovodní přípojky uložené do pozemku p.č. 2596/1 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, ul. Josefa Růžičky s jednorázovou finanční úhradou Městu Rokycany 500,- Kč + DPH a vzhledem ke skutečnosti, že tato stavba byla vyvolaná investiční akcí Města Rokycany, tak finanční náhrada není stanovena dle Opatření orgánů Města Rokycany č. 5/2010 ZÁSADY MĚSTA ROKYCANY věcná břemena a postup při schvalování smluv se souhlasem s umístěním stavby a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č /1/BVB/P mezi budoucím povinným Městem Rokycany, IČ: a budoucím oprávněným spol. RWE GasNet, s.r.o., IČ: z důvodu realizace stavby: Rokycany, Pivovarská č.p. 256 přeložka zemního vedení NTL plynovodu prováděná v rámci akce Veřejné osvětlení Rokycany Pivovarská ulice - přeložení zemního vedení NTL plynovodu do pozemku p.č. 2928/21 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, ul. Pivovarská s jednorázovou finanční úhradou Městu Rokycany 500,- Kč + DPH a vzhledem ke skutečnosti, že tato stavba byla vyvolaná investiční akcí Města Rokycany, tak finanční náhrada není stanovena dle Opatření orgánů Města Rokycany č. 5/2010 ZÁSADY MĚSTA ROKYCANY věcná břemena a postup při schvalování smluv se souhlasem s umístěním stavby a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 28/14 mezi budoucím povinným Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, IČ: , budoucím oprávněným spol. RWE GasNet, s.r.o., IČ: a investorem Městem Rokycany, IČ: z důvodu realizace stavby: Rokycany, Pivovarská č.p. 256 přeložka zemního vedení NTL plynovodu prováděná v rámci akce Veřejné osvětlení Rokycany Pivovarská ulice - ochranné pásmo plynovodu - zasažení pozemku p.č. 2928/1 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Plzeňského kraje ochranným pásmem v důsledku přeložení zemního vedení NTL plynovodu do pozemku p.č. 2928/21 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany, ul. Pivovarská s tím, že finanční úhrada za zřízení služebnosti na pozemku p.č. 2928/1 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Plzeňského kraje bude provedena budoucím oprávněným spol. RWE GasNet, s.r.o., IČ: a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: idd: 404 Kontrola : Strana 6 z 11

7 2412 Pronájem majetku Inzula Rokycany - žádost o ukončení nájemního vztahu - kanceláře v 1. n.p. domu v ulici Pod Kostelem č.p Rada města ruší záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v 1. n.p. domu na adrese Rokycany, Pod Kostelem č.p. 117, kancelář o výměře 16 m², dle zakreslení v katastrální mapě, schválený usnesením rady města č /3 dne , s termínem podání nabídek do do hodin.termín: ihned idd: 405 Strana 7 z 11

8 2412 Pronájem majetku Zdeněk Smejkal - výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ve 2. n.p. stavby umístěné na stp. č. 231, k.ú. Rokycany, Pod Kostelem č.p ) Rada města bere na vědomí výpověď Zdeňka Smejkala, Inzula, se sídlem Rokycany, Nové Město, Pod Kostelem č.p. 117, IČO: , DIČ: CZ , z nájemního vztahu sjednaného smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne č. 7241, ve znění pozdějších dodatků, ke dni , s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemní vztah zanikne k a) Rada města schvaluje záměr č. 5/2015/ - pronájem kanceláře o výměře 12,99 m² na stp. č. v katastrální mapě, na dobu neurčitou od a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: b) Rada města schvaluje záměr č. 6/2015/ - pronájem kanceláře o výměře 26,20 m² na stp. č. v katastrální mapě, na dobu neurčitou od a ukládá odboru rozvoje města 2c) Rada města schvaluje záměr č. 7/2015/ - pronájem kanceláře o výměře 25,58 m² na stp. č. v katastrální mapě, na dobu neurčitou od a ukládá odboru rozvoje města 2d) Rada města schvaluje záměr č. 8/2015/ - pronájem kanceláře o výměře 15,84 m² na stp. č. v katastrální mapě, na dobu neurčitou od a ukládá odboru rozvoje města 2e) Rada města schvaluje záměr č. 9/2015/ - pronájem zasedací místnosti o výměře 18,39 m² na stp. č. 231 k.ú. Rokycany, ve 2. n.p. domu na adrese Rokycany, Pod Kostelem č.p. 117, dle zakreslení v katastrální mapě, na dobu neurčitou od a ukládá odboru rozvoje města 2f) Rada města schvaluje záměr č. 10/2015/ - pronájem sociálního zařízení o výměře 0,96 m² na stp. č. 231 k.ú. Rokycany, ve 2. n.p. domu na adrese Rokycany, Pod Kostelem č.p. 117, dle zakreslení v katastrální mapě, na dobu neurčitou od a ukládá odboru rozvoje města 2g) Rada města schvaluje záměr č. 11/2015/ - pronájem kuchyňky o výměře 2,82 m² na stp. č. v katastrální mapě, na dobu neurčitou od a ukládá odboru rozvoje města 2h) Rada města schvaluje záměr č. 12/2015/ - pronájem skladu o výměře 5,43 m² na stp. č. v katastrální mapě, na dobu neurčitou od a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ) Rada města ukládá odboru rozvoje města zveřejnit záměry pronájmů č. 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12/2015 s termínem podání nabídek do do hodin. Termín: idd: 406 Kontrola : Strana 8 z 11

9 2444 Doprava Otevřená výzva nově zvolenému Zastupitelstvu Rokycan - koncepce parkování Rada města bere na vědomí otevřenou výzvu nově zvolenému Zastupitelstvu Rokycan pana Františka Sovadiny, doručené dne s tím, že do doby realizace stavebních úprav vnitrobloků ulice Josefa Knihy nebude režim parkování v této ulici řešen a ukládá odboru rozvoje města předložit otevřenou výzvu nově zvolenému zastupitelstvu města. Termín idd: 407 Ostatní Žádost o přehodnocení usnesení o pokácení "Stromu hrdiny" - jasanu ve vnitrobloku mezi ulicemi Josefa Růžičky a Čapkova Rada města revokuje bod č. 2 usnesení č ze dne Rada města bere na vědomí dopis Občanského sdružení vnitroblok Rokycany ze dne a ukládá odboru rozvoje města vyzvat Občanské sdružení vnitroblok Rokycany k předložení posudku znalce z oboru ochrana přírody se specializací, jejímž předmětem je hodnocení provozní bezpečnosti stromů a návrh na její zajištění, do Termín: idd: 408 Příprava a realizace investic MŠ Školní - odstraňování havarijního stavu Kontrola : Rada města bere na vědomí informaci o postupu stavebních prací v objektu MŠ Školní. nepřiděleno idd: 409 Kontrola : 2431 Výběrová řízení Výběrové řízení na provozovatele kotelny plaveckého bazénu Rada města schvaluje záměr č. 2/2015/SZ - pronájem kotelny na plaveckém bazénu umístěné na st. parc. č v k.ú. Rokycany. Tento záměr se zveřejňuje v rámci výběrového řízení na provozovatele kotelny na plaveckém bazénu. Připomínky k záměru lze předložit do Rada města jmenuje hodnotící komisi na veřejnou zakázku: Provozování kotelny plaveckého bazénu města Rokycany - veřejná zakázka na služby s hodnotícím kriteriem nejnižší nabídková cena ve složení: Ing. Jiří Hlad, (náhradník Šárka Kozlerová), Ing. Alena Nováková (náhradník Ing. Milana Jirsová), Ing. Jaroslav Moravec (náhradník Svatoš) Václav Kočí člen rady města (náhradník Mgr. Jan Šašek), František Pavelek člen zastupitelstva města (náhradník Josef Neckář).Termín: Bytová komise idd: 410 Strana 9 z 11

10 2410 Prodej majetku Žádost o koupi bytu č. 12, Na Pátku 882, Rokycany - Pavel Poláček Rada města souhlasí se záměrem č. 13/2015/ - prodej bytové jednotky č. 882/12, ulice Na Pátku, Rokycany, velikost 1+3 o celkové podlahové ploše 60,77 m² s podílem jednotky 6077/ na společných částech domu čp. 881, 882 a spoluvlastnického podílu ke stavebním parcelám č. 2741, 2742 v katastrálním území Rokycany ve výši 6077/ obálkovou metodou za minimální cenu ,- Kč s tím, že bytová jednotka je zatížena předkupním právem nájemce k této bytové jednotce s lhůtou pro přijetí nabídky předkupního práva v délce šesti měsíců od její účinnosti a s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po skončení nájemní smlouvy na dobu určitou a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. Termín: Bytová komise 2451 idd: 500 Ostatní bytové záležitosti Rekonstrukce bytu č. 1, Boženy Němcové 549, Rokycany Rada města schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytu č. 1, Boženy Němcové 549, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise 2451 idd: 501 Ostatní bytové záležitosti Kontrola : Žádost o přezkoumání usnesení č ze o prodloužení nájemní smlouvy - Šmídovi Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Pod Ohradou 5, Rokycany s paní Halinou Šmídovou a Václavem Šmídem do a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise idd: 502 Kontrola : Pronájmy 2802 Sportovní zařízení města Rokycany Záměr pronájmu objektu sauny a masáží v aerálu plaveckého bazénu Rada města schvaluje záměr č. 1/2015/SZ - pronájem nebytových prostor - objekt sauny a masáží o výměře 141 m2 nacházející se v areálu plaveckého bazénu s termínem podání nabídek do do hodin a ukládá vedoucímu organizační složky zveřejnit záměr pronájmu č. 1/2015/SZ. Termín: Pronájmy idd: 600 Kontrola : Změna člena dozorčí rady společnosti Rumpold - R Rokycany s.r.o Rada města doporučuje zastupitelstvu města navrhnout odvolání člena dozorčí rady společnosti Rumpold R-Rokycany s.r.o., IČ: pana Oldřicha Kožíška a navrhnout Ing. Tomáše Radu do této funkce jako zástupce obce a doporučuje zastupitelstvu města výše uvedené změny navrhnout. Termín: idd: 800 Strana 10 z 11

11 Zvýšení počtu členů dozorčí rady společnosti Lesy města Rokycan, s.r.o Rada města odkládá projednání navýšení členů dozorčí rady společnosti Lesy města Rokycan na následující jednání rady města. Termín: idd: 801 Příspěvkové organizace města Volební řád školské rady Základní školy T. G. Masaryka Rokycany, Základní školy Jižní předměstí Rokycany a Základní školy Rokycany, ul. Míru ) Rada města schvaluje Volební řád pro volbu členů školské rady Základní školy T. G. Masaryka Rokycany, příspěvkové organizace, který je přílohou tohoto usnesení. 2) Rada města schvaluje Volební řád pro volbu členů školské rady Základní školy Jižní předměstí Rokycany, příspěvkové organizace, který je přílohou tohoto usnesení. 3) Rada města schvaluje Volební řád pro volbu členů školské rady Základní školy Rokycany, ul. Míru 64, příspěvkové organizace, který je přílohou tohoto usnesení. Rada města ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: ihned 2802 idd: 802 Sportovní zařízení města Rokycany Uzavření plaveckého bazénu v roce Rada města schvaluje uzavření plaveckého bazénu ve dnech: a) , b) a , c) zkrácená provozní doba do 14:00 hod., d) a ukládá vedoucímu organizační složky k realizaci a informovat veřejnost o termínech uzavření plaveckého bazénu. Termín: idd: 803 Organizační směrnice Dodatek č.1/2015 k Organizačnímu řádu městského úřadu Rokycany Rada města schvaluje dodatek č. 1/2015 k Organizačnímu řádu městského úřadu Rokycany, který je přílohou tohoto usnesení a ukládá kanceláři tajemníka k realizaci. Termín: ihned idd: 804 Ing. Tomáš Rada místostarosta Václav Kočí starosta Strana 11 z 11

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 26.1.2015 od 15:00:00 do 17:20:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015 od 8:00:00 do 15:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 8. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 28. 4. 2015 (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) 139/8/RM/2015

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: Usnesení č. 192: pana Jiřího Vysloužila

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2015 konaného dne 27. 4.2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice Bc. M. Šubrtová

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 9.3.2015 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově TRIANA. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 26. schůze rady města, která se konala dne 4. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014

Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014 Přijatá usnesení z 1. Rady města Rousínova konaného dne 15. ledna 2014 Usnesení 01/01/14 R: RM schvaluje uzavření nájemních smluv na pronájem orientačních směrníků pro rok 2014, nájemné ve výši 1 250,-

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční limity - dopady schváleného rozpočtu 2. Koncepce městské

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č.

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č. USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. února 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.,

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004

S O U B O R U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 S O U B O R U S N E S E N Í z 11. schůze Rady Jihočeského kraje dne 18. 5. 2004 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 352/2004/RK 2. Aktualizace plánů projektů AP PRK

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Hlinska, konané dne 15. prosince 2010

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Hlinska, konané dne 15. prosince 2010 T Město Hlinsko Výpis z Usnesení z 20. řádné schůze Rady města Hlinska, konané dne 15. prosince 2010 Rada města Hlinska usnesením Č.: 140/2010 bere na vědomí: 1. žádost pana o prodej pozemkové parcely

Více

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J.

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 1179/52 - Rada města schvaluje program 52. schůze rady města, konané 21. 2. 2013. 1180/52 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více