Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo: Zpracovatele usnesení: Oldřich Kožíšek, Mgr. Hana Jedličková Ověřovatele zápisu: Ing. Vladislav Bezděka, Jan Šašek bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba Příspěvek na sociální vůz Terapeutické komunitě Mýto Varianty řešení po prodeji společnosti Tehor Rokycany s. r. o Změny rozpočtu roku 2009 k bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID nepřiděleno Záměr prodeje části p.č. 2809/6 v k.ú. Rokycany (p. Hradecká) 9362 Koupě pozemkových parcel p.č. 2846/1 a p.č. 1179/12 v k.ú. Rokycany od PF ČR Převod pozemků mezi městem a Plzeňským krajem ( Šťáhlavská ul.) Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365 Koupě pozemku pod komunikací od státu - ulice V Sadu 9366 Směna pozemku na letišti Rokycany, p. Pavel Horsák 9367 Záměr směny pozemků - p. Šabata ( Osecký vrch) 9369 Koupě části pozemmkové parcely p.č. 2699/2 v k.ú. Rokycany ( p. Malík a spol.) 9373 Prodej částí pozemkových parcel : stavba obchvatu Rokycany - Hrádek 9375 Prodej části pozemkové parcely p.č. 421/1 v k.ú. Rokycany ( ul. Javorová) 9380 Prodej komínu v areálu kotelny Železná 9382 Prodej vybraných kotelen a obchodního podílu společnosti Tehor Rokycany s.r.o bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Studie variant MÚK Svojkovice Změna investora a termínu dokončení stavby - bytový dům ve Sladovnické ulici 9368 STL plynovod v areálu bývalých kasáren - infrastruktura II. etapa - smlouva o budoucí smlouvě kupní 9376 Smlouvy věcná břemena 07/ Návrh přeložky VTL plynu na letišti Rokycany 9372 Realizace zemního valu v rámci stavby technické infrastruktury na Oseckém vrchu 9379 Strana 1 z 11

2 Bytová komise Hřiště Jižní - odstoupení od žaloby 9384 Martin Král, fotovoltaická elektrárna Využití areálu bývalých technických služeb v Rokycanech 9415 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Prodej bytu č. 4, Smetanova 55, Rokycany - dražba Prodej bytu č. 3, Družstevní 832, Rokycany - dražba 9310 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Partnerská města druhá polovina roku Ocenění významných osob Nová ulice v části Plzeňské Předměstí 9304 Zásady pro udělování městských ocenění 9333 Žádost o příspěvek na pamětní desku nadporučíku J. Strankmüllerovi 9334 Přehled účasti na jednáních RM a ZM za I. pololetí Rozpočet 9315 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 2726 Zastupitelstvo města schvaluje nákup staršího užitkového automobilu v ceně tis.kč, který bude využíván převážně na zajištění činností v rámci veřejné služby s tím, že před jeho nákupem bude upřednostněna možnost získání vozidla bezúplatným převodem od Ministerstva vnitra ČR a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 200 Finanční situace města 9345 Příspěvek na sociální vůz Terapeutické komunitě Mýto Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí ,-Kč firmě Kompakt, spol., s.r.o. na zakoupení sociálního vozu pro Terapeutickou komunitu Mýto a ukládá sociálnímu a zdravotního odboru k realizaci. Termín: idd: 201 Společnosti města 9377 Varianty řešení po prodeji společnosti Tehor Rokycany s. r. o. 1) Zastupitelstvo města revokuje usnesení číslo 2693 bod 2 ze dne ) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení hospodářské (podnikatelské) činnosti města na provozování zimního stadionu, hotelu Bílý lev a pronájmů nebytových prostor od a ukládá tajemníkovi města k vyřízení. Termín: idd: Strana 2 z 11

3 1000 Rozpočet 9383 Změny rozpočtu roku 2009 k Zastupitelstvo města schvaluje: 1) změny rozpočtu roku 2009 č. ZM/66 78 dle přílohy č. 1, která je součástí usnesení 2) přijetí neinvestiční dotace na příspěvek na péči ve výši ,- Kč, ÚZ ) přijetí neinvestiční dotace na obnovu nemovitých a movitých památek ve výši ,- Kč, ÚZ ) přijetí neinvestiční dotace na Czech POINT ve výši ,- Kč, ÚZ ) přijetí neinvestiční dotace na dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi ve výši ,- Kč, ÚZ a ukládá odboru finančnímu k realizaci.termín: idd: Prodej majetku 9362 Záměr prodeje části p.č. 2809/6 v k.ú. Rokycany (p. Hradecká) 2730 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části ( cca 1000 m2) pozemkové parcely p.č. 2809/6 v k.ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 300 Nákup majetku 9363 Koupě pozemkových parcel p.č. 2846/1 a p.č. 1179/12 v k.ú. Rokycany od PF ČR Zastupitelstvo města schvaluje záměr koupě pozemkových parcel p.č. 2846/1 o výměře 2060 m2 a p.č. 1179/12 o výměře 3210 m2 v k.ú. Rokycany od České republiky, se správou nemovitostí Pozemkového fondu ČR, Husinecká 11a, čp. 1024, Praha Žižkov a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 301 Darování majetku 9364 Převod pozemků mezi městem a Plzeňským krajem ( Šťáhlavská ul.). Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod darování pozemkové parcely p.č. 801/32 o výměře 54 m2, pozemkové parcely p.č. 801/33 o výměře 407 m2, pozemkové parcely p.č. 801/34 o výměře 376 m2,pozemkové parcely p.č. 801/36 o výměře 41 m2, pozemkové parcely p.č. 801/38 o výměře 322 m2, pozemkové parcely p.č. 801/40 o výměře 600 m2, vše v k.ú. Rokycany Plzeňskému kraji, Škroupova 1760/18, Jižní předměstí, Plzeň, IČO ( se správou nemovitostí pro Správu a údržbu silnic, Roháčova čp. 773, Rokycany) a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Strana 3 z 11

4 1413 Jiné dispozice s majetkem 9365 Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 2733 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod - darování pozemkové parcely p.č. 2235/12 o výměře 1548 m2, pozemkové parcely p.č. 2767/24 o výměře 162 m2, pozemkové parcely p.č. 2767/30 o výměře 133 m2, pozemkové parcely p.č. 2767/28 o výměře 152 m2, pozemkové parcely p.č. 2901/22 o výměře 22 m2, vše v k.ú. Rokycany Plzeňskému kraji, Škroupova 1760/18, Jižní předměstí, Plzeň, IČO ( se správou nemovitostí: Správa a údržba silnic, Roháčova 773, Plzeňské předměstí, Rokycany ) a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 303 Nákup majetku 9366 Koupě pozemku pod komunikací od státu - ulice V Sadu Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemkové parcely č. 941/30 o výměře 683 m2 v k.ú. Rokycany od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, IČO: , za cenu ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 304 Jiné dispozice s majetkem 9367 Směna pozemku na letišti Rokycany, p. Pavel Horsák Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1741/4 o výměře 9048 m2 ve vlastnictví pana Pavla Horsáka, Čajkovského 503/13, Říčany, za pozemkové parcely č. 1663/3 o výměře 496 m2 a č. 1658/6 o výměře 694 m2 ve vlastnictví města Rokycany bez dalšího finančního vypořádání a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 305 Jiné dispozice s majetkem 9369 Záměr směny pozemků - p. Šabata ( Osecký vrch) Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny částí ( celkem cca 83 m2) pozemkové parcely p.č. 1662/4 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví města Rokycany za část (cca 47 m2) pozemkové parcely p.č. 1662/30, část (cca 25 m2) pozemkové parcely p.č. 1662/29, část (cca15 m2) pozemkové parcely p.č. 1662/28, část (cca 7 m2) pozemkové parcely p.č. 1662/27 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Jana Šabaty, Trnkova 1223, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění. Termín: idd: Strana 4 z 11

5 1411 Nákup majetku 9373 Koupě části pozemmkové parcely p.č. 2699/2 v k.ú. Rokycany ( p. Malík a spol.) 2737 Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemkové parcely p.č 2699/2 v k.ú. Rokycany označené v geometrickém plánu č /2008 parcelním číslem 2699/3 o výměře 733 m2 za cenu 50,- Kč/m2 od spoluvlastníků: paní Mileny Kalousové, Záhumení, čp. 603, Plzeňské předměstí, Rokycany ( podíl 1/8) za kupní cenu 4.581,- Kč, pana Josefa Malíka, Hřebečská, čp. 2646, Kročehlavy, Kladno ( podíl 1/8) za kupní cenu 4.581,- Kč, paní Marie Malíkové, Záhumení čp. 603, Plzeňské předměstí, Rokycany ( podíl 1/8) za kupní cenu 4.581,- Kč, paní Ivany Pavlovičové, Přemyslova čp. 568, Plzeňské předměstí, Rokycany ( podíl 1/8) za kupní cenu 4.581,- Kč,paní Aleny Petrové, Sladovnická čp. 211, Střed, Rokycany ( podíl 1/2) za kupní cenu ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín idd: 307 Prodej majetku Kontrola : 9375 Prodej částí pozemkových parcel : stavba obchvatu Rokycany - Hrádek a) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemkových parcel dle geometrického plánu č /2008: Část ( 1139 m2) pozemkové parcely p.č. 427/4 ( ost. plocha), část ( 1026 m2) pozemkové parcely p.č. 428/1 ( ost. plocha), část ( 7799 m2) pozemkové parcely p.č. 491/1 ( ost. plocha), část (314 m2) pozemkové parcely p.č. 2788/3 (ost.plocha), část (61 m2) pozemkové parcely p.č. 2789/1 (ost. plocha), část (372 m2) pozemkové parcely p.č.2798/2 (ost.plocha), část (2727 m2) pozemkové parcely p.č. 2750/1 ( orná půda), část (397 m2) pozemkové parcely p.č.2703 (orná půda), část (868 m2) pozemkové parcely p.č. 2751/16 ( orná půda), vše v k.ú. Rokycany za cenu 240,- Kč/m2 Plzeňskému kraji, Škroupova 1760/18, Jižní předměstí, Plzeň, IČO a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: b) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemkových parcel dle geometrického plánu č /2008 :Část ( 32 m2) pozemkové parcely p.č.456/4 ( ost. plocha),část ( 1593 m2) pozemkové parcely PK 490 ( ost. plocha),část ( 91 m2) pozemkové parcely p.č. 491/2 ( ost. plocha), vše v k.ú. Kamenný Újezd za cenu 150,- Kč/m2 Plzeňskému kraji, Škroupova 1760/18, Jižní předměstí, Plzeň, IČO a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: c) Zastupitelstvo města bere na vědomí, že městu bude doplacen Plzeňským krajem doplatek ve výši ,- Kč, který bude městu Rokycany uhrazen do 6 měsíců po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí idd: 308 Prodej majetku 9380 Prodej části pozemkové parcely p.č. 421/1 v k.ú. Rokycany ( ul. Javorová) Zastupitelstvo města schvaluje prodej dražbou jednotlivých částí pozemkových parcel p.č. 421/1 v k.ú. Rokycany na výstavbu 3 garáží označených dle geometrického plánu č /2009 parcelními čísly 421/22 o výměře 21 m2, p.č. 421/23 o výměře 22 m2, p.č. 421/24 o výměře 22 m2 s vyvolávací cenou 1.000,- Kč/m2 a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 309 Strana 5 z 11

6 1410 Prodej majetku 9382 Prodej komínu v areálu kotelny Železná nepřiděleno Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení k záměru prodeje části (cca 80 m2) pozemkové parcely p.č. 2226/1 v k.ú. Rokycany idd: 310 Prodej majetku Kontrola : 9388 Prodej vybraných kotelen a obchodního podílu společnosti Tehor Rokycany s.r.o. 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí postup při prodeji vybraných kotelen a obchodního podílu ve společnosti Tehor Rokycany s.r.o. 2. Zastupitelstvo města schvaluje členy komise, která se bude zabývat nabídkami na prodej kotelen a obchodního podílu společnosti Tehor Rokycany s.r.o., ve složení Ing. Mráz, Ing. Nosková, p.zajíček, Ing. Suda, p. Schwarz, p. Kočí, p.anton, p.králová a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: Zastupitelstvo města schvaluje postup otevírání obálek s nabídkami na koupi majetku tepelného hospodářství a 100% obchodního podílu ve společnosti Tehor Rokycany s.r.o. takto: a) kontrola obálky, oznámení adresy podatele a otevření obálky p. Antonem, b) oznámení počtu stran nabídky zastupitelstvu (cena nebude uvedena z důvodu předpokládané rozmanitosti nabídek a vzájemné neporovnatelnosti uváděných částek bez hlubšího prostudování nabídky), c) předání nabídky starostovi k parafovnání jednotlivých stran nabídky, předání ke kopírování, předání kopií členům zastupitelstva města a komise, d) opakování kroku a) - c) pro všechny nabídky, e) pořízení zápisu o otevírání obálek a podepsání všemi přítomnými členy komise. 4. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis o otevírání obálek s tím, že připomínky k jednotlivým nabídkám ze strany zastupitelů města je možno podat písemně starostovi do idd: Studie variant MÚK Svojkovice Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování studie mimoúrovňové křižovatky Svojkovice (sjezd z dálnice D5) ve výši Kč s tím že zpracovatel dokumentace předloží i návrh na realizaci stavby po etapách a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení.termín: idd: 400 Strana 6 z 11

7 1413 Jiné dispozice s majetkem 9368 Změna investora a termínu dokončení stavby - bytový dům ve Sladovnické ulici Zastupitelstvo města neschvaluje uzavření dohody o zrušení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2719//08, uzavřené mezi městem Rokycany a panem Miroslavem Wuchterlem dne a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ihned 2. Zastupitelstvo města neschvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Rokycany a obchodní firmou Zavadilka Plzeň, s.r.o., Přeštice, Komenského 75, PSČ , IČ , jejímž předmětem je koupě nemovitostí trvale zabraných stavbou bytového domu ve Sladovnické ulici v Rokycanech na pozemcích budoucího prodávajícího p.p.č. 2764/15 a 3924, zapsaných na listu vlastnictví č pro obec a katastrální území Rokycany s lhůtou uzavření kupní smlouvy ve lhůtě do a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 401 Příprava a realizace investic 9376 STL plynovod v areálu bývalých kasáren - infrastruktura II. etapa - smlouva o budoucí smlouvě kupní 2743 Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města jednat se ZČP Net, s.r.o., Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň o realizaci STL plynovodu v bývalých kasárnách včetně přípojek na náklady ZČP Net, s.r.o. Termín: idd: 402 Strana 7 z 11

8 1441 Inženýrské sítě 9378 Smlouvy věcná břemena 07/ Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu: Borek u Rokycan, ul. V Plaňkách, rek. ved. NN, uložení kabelu NN do pozemků se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874, PSČ , IČ: na p.č. 407/2, 406/1, 161/7 v k.ú. Borek u Rokycan ve vlastnictví Města Rokycany s jednorázovou finanční náhradou ve výši ,- Kč včetně DPH a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Rokycany, Komenského, P. 35/2, Petr Krabec proj., uložení kabelu NN a pojistkové skříně se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874, PSČ , IČ: na p.č. 2764/9, 2764/4, 4021 a 83 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany s jednorázovou finanční náhradou ve výši ,- Kč včetně DPH a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Rokycany ul. U Hvězdárny, U Nemocnice, rekonstrukce NTL plynovodu + přípojky se spol. ZČP Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň, IČ: , zastoupenou na základě plné moci Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur, vedoucím správy nemovitého majetku a paní Vendulou Englmaierovou, technikem správy nemovitého majetku této společnosti na p.č. 2885/5, 1768/2, 1766/4 a 1774/1 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany s jednorázovou finanční náhradou ve výši ,- Kč včetně DPH a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Rokycany ul. Pivovarská, Wünschova, Horákova, Tylova, rekonstrukce NTL plynovodu + přípojky se spol. ZČP Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň, IČ: , zastoupenou na základě plné moci Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur, vedoucím správy nemovitého majetku a paní Vendulou Englmaierovou, technikem správy nemovitého majetku této společnosti na p.č. 2767/1, 2928/3, 2942/1, 2942/2 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany s jednorázovou finanční náhradou ve výši ,- Kč včetně DPH a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Rokycany ul. Pražská, Pivovarská, Soukenická, K Řece, rekonstrukce NTL plynovodu + přípojky se spol. ZČP Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň, IČ: , zastoupenou na základě plné moci Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur, vedoucím správy nemovitého majetku a paní Vendulou Englmaierovou, technikem správy nemovitého majetku této společnosti na p.č. 167/1, 1849/1, 2235/1, 2235/12, 2235/13, 2767/11, 2767/12, 2767/28, 2767/3, 2767/30, 2767/5, 2767/8, 2901/2, 2901/22 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany s jednorázovou finanční náhradou ve výši ,- Kč včetně DPH a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Rokycany ul. Hradební, Komenského, Jiráskova, rekonstrukce NTL plynovodu + přípojky se spol. ZČP Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň, IČ: , zastoupenou na základě plné moci Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur, vedoucím správy nemovitého majetku a paní Vendulou Englmaierovou, technikem správy nemovitého majetku této společnosti na p.č. 88, 2764/12, 2764/13, 2771, 108/5, 375/16, 384/3, 2764/4, 2764/7, 2764/9, 2764/10, 2764/26 v k.ú. Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany s jednorázovou finanční náhradou ve výši ,- Kč včetně DPH a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu: Rokycany ul. Na Kameni, rekonstrukce NTL plynovodu + přípojky se spol. ZČP Net, s.r.o., se sídlem Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň, IČ: , zastoupenou na základě plné moci Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur, vedoucím správy nemovitého majetku a paní Vendulou Englmaierovou, technikem správy nemovitého majetku této společnosti na p.č. 2857/1 v k.ú. Strana 8 z 11

9 Rokycany ve vlastnictví Města Rokycany s jednorázovou finanční náhradou ve výši 3.857,- Kč včetně DPH a ukládá odboru rozvoje města k realizaci.termín: idd: 403 Příprava a realizace investic 9372 Návrh přeložky VTL plynu na letišti Rokycany 2745 Zastupitelstvo města schvaluje navrženou trasu přeložky VTL plynovodu a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 404 Příprava a realizace investic 9379 Realizace zemního valu v rámci stavby technické infrastruktury na Oseckém vrchu 2746 Zastupitelstvo města schvaluje umístění zemního valu na pozemcích města Rokycany č. 1671/21, 1741/1, 1621/3 v k.ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 405 Příprava a realizace investic 9384 Hřiště Jižní - odstoupení od žaloby 2747 Zastupitelstvo města, na základě skutečností předložených JUDr. Čelechovským, schvaluje se zpětvzetí žaloby na p. Františka Klára a ukládá JUDr. Čelechovskému k vyřízení. Termín: ihned Zastupitelstvo města schvaluje dofinancování opravy streetbalového hřiště ve vysoutěžené částce ,- Kč a ukládá odboru finančnímu a odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 406 Jiné dispozice s majetkem 9385 Martin Král, fotovoltaická elektrárna Zastupitelstvo města schvaluje záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na částech pozemků p. č. 2751/1 a p. č. 2750/1 k. ú. Rokycany v majetku města Rokycany o velikosti cca 2 ha určených územním plánem města jako rozvojové území průmyslové výroby a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 407 Dotace přijaté městem 9415 Využití areálu bývalých technických služeb v Rokycanech 2749 Zastupitelstvo města schvaluje výstavbu nového sběrného dvora v areálu bývalých technických služeb v Rokycanech s rozpočtem Kč (včetně DPH) s finanční podporou z Operačního programu životní prostředí a s vyčleněním částky 1,15 mil. Kč do rozpočtu na rok 2010 na spolufinancování výstavby sběrného dvora. Termín: Bytová komise idd: 408 Strana 9 z 11

10 1450 Prodej bytů 9309 Prodej bytu č. 4, Smetanova 55, Rokycany - dražba Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 4, Smetanova 55, Rokycany podle Zásad pro prodej bytů ve vlastnictví města, čl. VI, odst. 2), prodej osobám odlišným od jejich nájemců, realizovaný metodou dobrovolné dražby s vyvolávací cenou podle znaleckého posudku ,--Kč a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise 1450 idd: 500 Prodej bytů 9310 Prodej bytu č. 3, Družstevní 832, Rokycany - dražba Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 3, Družstevní 832, Rokycany podle Zásad pro prodej bytů ve vlastnictví města, čl. VI, odst. 2), prodej osobám odlišným od jejich nájemců, realizovaný metodou dobrovolné dražby s vyvolávací cenou podle těchto zásad ,--Kč bez provedení oprav v bytě a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: Bytová komise idd: Partnerská města druhá polovina roku Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí částky ,-Kč formou peněžitého daru Domu dětí a mládeže Rokycany na zabezpečení stravy souboru Rokytka při reprezentaci města na festivalu Folkloria v Karlsruhe a ukládá odboru finančnímu k vyřízení. Termín: ihned idd: Ocenění významných osob Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění pro významné osoby za rok 2009 panu Stanislavu Gabrielovi a ukládá kanceláři tajemníka k vyřízení. Termín: idd: Nová ulice v části Plzeňské Předměstí 2754 Zastupitelstvo města schvaluje pojmenování nové ulice v Rokycanech části Plzeňské Předměstí názvem Svatoplukova a ukládá správnímu odboru k realizaci. Termín idd: Zásady pro udělování městských ocenění 2755 Zastupitelstvo města schvaluje zrušení zásad pro udělování čestného občanství města Rokycany ze dne Zastupitelstvo města schvaluje opatření orgánů města č. 4/ Zásady udělování čestného občanství, oceňování významných osob, Diplomu města Rokycany a Ceny města Rokycany a ukládá kanceláři tajemníka k vyřízení. Termín: ihned idd: 803 Strana 10 z 11

11 9334 Žádost o příspěvek na pamětní desku nadporučíku J. Strankmüllerovi 2756 Zastupitelstvo město schvaluje poskytnutí částky ,- Kč panu Mirko Strankmüllerovi bytem Třešňová 787, Stříbro na výrobu a instalaci pamětní desky nadporučíkovi Josefu Strankmüllerovi na domě číslo popisné 18 v ulici Míru a ukládá kanceláři tajemníka k vyřízení. Termín: ihned idd: Přehled účasti na jednáních RM a ZM za I. pololetí 2009 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled účasti na jednáních rady a zastupitelstva města Rokycany za I. pololetí roku idd: 806 Kontrola : 2757 Marie Hlávková místostarosta Ing. Jan Baloun starosta Strana 11 z 11

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 16.11.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 19.10.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015 od 8:00:00 do 15:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 26.1.2015 od 15:00:00 do 17:20:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.7.2008 od 15:00:00 do 19:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 -1- Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 24.8.2015 7/136 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva města, které se

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: Usnesení č. 192: pana Jiřího Vysloužila

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 23. září 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 23. září 2009 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 23. září 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Marie Brunová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová František

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 20. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.3.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 134 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí v areálu sběrného dvora na Semanínské ulici v České Třebové, jmenovitě štěpkovač JENSEN, 9 kusů kontejneru Abroll a zabezpečovací systém

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 1.9.2014 od 15:00:00 do 17:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

č. 104/2015 č. 106/2015

č. 104/2015 č. 106/2015 USNESENÍ RADY ze dne 4. 5. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 104/2015 1. schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností SAPARIA a.s., Libušská 319, 142 00 Praha 4 na konání místní kulturně-sportovní akce,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 29.4.2019 od 15:00:00 do 17:35:00 v budově Triana. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Rada města Třešť v působnosti jediného společníka Technických služeb Třešť, spol. s r.o. 492/S/2012-23/5-R nákup infranahřívače KM2-18X určeného

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Návrh na vydání OZV č.7/2010 o místním poplatku ze psů 10693

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Návrh na vydání OZV č.7/2010 o místním poplatku ze psů 10693 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 11.10.2010 od 15:00:00 do 18:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 12.2.2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 12.2.2015 Číslo jednání: JedNZ3-4/2015 Datum jednání: 12.02.2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-48/2015) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch, Milan Demela

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

7) Majetkové záležitosti

7) Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 6/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 31.8.2015 Místo konání: Salonek Hospody NARPA, Lány Jednání probíhalo od - do: 18:00 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 23.3.2009 od 15:00:00 do v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

USNESENÍ ze 6. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 21.5.2007

USNESENÍ ze 6. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 21.5.2007 USNESENÍ ze 6. zasedání zastupitelstva města dne 21.5.2007 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, 17 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. J. Řehoř, PhDr.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 31. 1. 2012 v 13,00 hodin

Více