Komunitní plánování - dotace za I. etapu Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo: Zpracovatele usnesení: Marie Hlávková, Ing. Jaroslav Mráz Ověřovatele zápisu: Ivo Blahout, Pavel Schwarz bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městské památkové zóny pro rok Návrh změny "Opatření pro hospodaření s majetkem města Rokycany" 6399 Příspěvky pro zdravotnická zařízení a pro firmu Kompakt, s.r.o Komunitní plánování - dotace za I. etapu Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Změny rozpočtu roku 2007 k bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID nepřiděleno Koupě pozemkové parcely p.č. 198/1 v k.ú. Rokycany ( od p. Kalinové, Vańkové) 6412 Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 710/2 a st.p.č. 284 v k.ú. Hůrky (p. Polcar) Návrh na odkoupení pozemkové parcely č v katastrálním území Rokycany Záměr prodeje části pozemkové parcely PK 109 v k. ú. Raková u Rokycan 6445 Záměr prodeje pozemku p..č. 2768/6 v k.ú. Rokycany 6450 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Směna pozemků ve vlastnictví města Rokycany a ve vlastnictví Miroslava Němce Prodej stavby umístěné na stpč. 1157/35 a stavební parcely stpč. 1157/35 vše v k.ú. Rokycany Prodej bytu č.4, Smetanova 55, Rokycany 6419 Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní na dům Soukenická čp. 885, Souhlas s rozhodnutím ministra vnitra o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 6423 Nabídka na koupi pozemku 781/4 od ÚZSVM 6427 Sedláček Zdeněk - žádost o směnu pozemku Prodej byt čp. 993 a prodej bytového domu čp Prodej bytu č.9 v domě čp. 882 Na Pátku 6439 Dodatek č. 10 k Zásadám prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany Z/02/ Prodej bytů dle zásad prodeje 6443 Strana 1 z 9

2 Pořízení změny ÚPD č. 57, lokalita Osecký vrch 6444 Změna územního plánu č Discount Plus 6448 Prohlášení vlastníka budovy čp. 664, 665, 1069, 1070, bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID nepřiděleno Socha generála Robertsona 6343 Pojmenování nové ulice " V Rybníčkách" 6378 Základní škola Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace - dodatek č. 7 ke zřizovací listině Žádost města Kralovice o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů Městské policie Rokycany ve městě Kralovice Bytové družstvo "Růžičkova - družstvo" Památková péče 6390 Rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městské památkové zóny pro rok Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a z rozpočtu města pro rok 2007 na obnovu jednotlivých památek následovně: - socha sv. Jana Nepomuckého na Malém náměstí, vlastník Město Rokycany, ve výši ,- Kč z Programu regenerace na restaurování sochy; - vstupní brána u kostela Nejsvětější Trojice, vlastník Město Rokycany, ve výši ,- Kč z Programu regenerace na restaurování dřevěných vrat brány; - kostel Nejsvětější Trojice, vlastník Pravoslavná církevní obec v Rokycanech, ve výši ,- Kč z Programu regenerace a Kč z rozpočtu města na dokončení fasády kostela a odvodnění; - budova farního úřadu č. p. 52, vlastník Římskokatolická farnost Rokycany, ve výši ,- Kč z Programu regenerace a ,- Kč z rozpočtu města na repasi vnitřních oken a dveří; - budova farního sboru č. p. 481, vlastník Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rokycanech, ve výši ,- Kč z Programu regenerace a ,- Kč z rozpočtu města na výměnu oken a odvodnění; - městský dům č. p. 122, vlastník Mgr. Sylva Vlčková, ve výši ,- Kč z Programu regenerace a ,- Kč z rozpočtu města na obnovu oken v průčelí a dveří; - masné krámy č. p. 172, vlastník AMBRA Ladislav Pech, ve výši ,- Kč z Programu regenerace a ,- Kč z rozpočtu města na opravu fasády a vstupních dveří; - obytný dům č. p. 91, vlastník Radek Benesch a Jana Beneschová, ve výši ,- Kč z Programu regenerace a ,- Kč z rozpočtu města na repliky oken a dveří, rekonstrukce podlah, schodiště a interiérových omítek, a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: idd: 200 Kontrola : Strana 2 z 9

3 Návrh změny "Opatření pro hospodaření s majetkem města Rokycany" 2201 Zastupitelstvo města schvaluje zrušení čl. 7 v Opatření pro hospodaření s majetkem města Rokycany č. 5/2005 ze dne a dále bod 2 a 3 dodatku č. 1 ze dne k Opatření pro hospodaření s majetkem města Rokycany č. 5/2005 a ukládá finančnímu odboru k vyřízení. Termín: idd: 201 Finanční situace města 6408 Příspěvky pro zdravotnická zařízení a pro firmu Kompakt, s.r.o. Zastupitelstvo města schvaluje: a) poskytnutí finančního příspěvku Rokycanské nemocnici, a. s. ve výši ,- Kč s tím, že dojde-li do roka od schválení příspěvku k likvidaci nemocnice, bude vrácen, b) poskytnutí finančního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje ve výši ,- Kč, c) poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč firmě Kompakt, s. r. o na zakoupení sociálního vozu pro Domov Harmonii, centrum sociálních služeb Mirošov, a ukládá sociálnímu a zdravotnímu odboru k realizaci. Termín: idd: 202 Rozpočet 6411 Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 Zastupitelstvo města schvaluje: a) přijetí dotace na Komunitní plánování v částce ,97 Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje, b) navýšení výdajů 2. etapy komunitního plánování z rezervy odboru finančního o částku ,81 Kč a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: 203 Rozpočet 6417 Nákup rolby - zimní stadion - návrh Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu kapitoly 30 odboru rozvoje města o tis. Kč na nákup rolby pro zimní stadion Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 204 Kontrola : Strana 3 z 9

4 1000 Rozpočet 6420 Změny rozpočtu roku 2007 k Zastupitelstvo města schvaluje: a) změny rozpočtu roku 2007 č. ZM dle přílohy, která je součástí usnesení, b) přijetí navýšení neinvestiční dotace na úpravu Náměstí 5. května v Rokycanech ve výši 1 000,- Kč (ÚZ 91252), c) přijetí navýšení neinvestiční dotace na vybudování bezbariérových tras v Rokycanech ve výši ,- Kč (ÚZ 91252), d) přijetí navýšení neinvestiční dotace na mzdy pečovatelské služby ve výši ,- Kč (ÚZ 13305), a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: Nákup majetku 6412 Koupě pozemkové parcely p.č. 198/1 v k.ú. Rokycany ( od p. Kalinové, Vańkové) 2206 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemkové parcely p. č. 198/1 o výměře 1473 m2 v k. ú. Rokycany od paní Milady Vaňkové, Železničářská 1002/60, Plzeň (podíl 3/4) a paní PharmDr. Aleny Kalinové, Terronská 582/15, Praha (podíl 1/4) za cenu 900,- Kč/m2,tj. celkem 1, ,- Kč, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 300 Kontrola : Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 710/2 a st.p.č. 284 v k.ú. Hůrky (p. Polcar) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely p. č. 710/2 o výměře 936 m2 a stavební parcely p. č. 284 o výměře 48 m2, obě v k. ú. Hůrky a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 301 Nákup majetku 6418 Návrh na odkoupení pozemkové parcely č v katastrálním území Rokycany. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitosti pozemku stavební parcely č umístěné v katastrálním území Rokycany o výměře 194 m2 plochy od České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, PSČ Praha 2, IČ: , za kupní cenu ve výši ,- Kč, a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: Strana 4 z 9

5 6445 Záměr prodeje části pozemkové parcely PK 109 v k. ú. Raková u Rokycan 2209 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části parcely PK 109 (označení v geometrickém plánu p. č. 109/4 o výměře 156 m2) v k. ú. Raková u Rokycan a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění podle zákona o obcích. Termín: idd: Záměr prodeje pozemku p..č. 2768/6 v k.ú. Rokycany Zastupitelstvo města nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. nepřiděleno idd: 306 Kontrola : 1413 Jiné dispozice s majetkem 6363 Směna pozemků ve vlastnictví města Rokycany a ve vlastnictví Miroslava Němce Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatnou směnu části zpevněné pozemkové parcely p. p. č. 3850/1 v k. ú. Rokycany označené na GP č /2006 jako díl c o výměře 158m2 a stavební parcely označené na GP č /2005 jako st. p. č. 576/6 v k. ú. Rokycany o výměře 78 m2, obojí ve vlastnictví města Rokycany a zapsaných na LV 10001, za pozemkovou parcelu označenou na GP č /2005 jako p. p. č. 3899/2 v k. ú. Rokycany o výměře 342 m2 ve vlastnictví pana Miroslava Němce, Kozojedy 9, zapsané na LV 6292, se závazkem pana Miroslava Němce, který po nabytí stavební parcely st. p. č. 576/6 k. ú. Rokycany o výměře 78 m2 plochy do jeho vlastnictví, umožní bezplatný pronájem stavební parcely st. p. č. 576/6 nájemci čerpací stanice ve stavbě umístěné na stavební parcele st. p. č.576/19 a související vrátnice ve stavbě umístěné na stavebních parcelách st. p. č. 576/6 a st. p. č. 576/39 vše k. ú. Rokycany - nemovitostí pronajatých městem Rokycany a to po dobu funkčnosti čerpací stanice umístěné na stavební parcele st. p. č.576/19 k. ú. Rokycanny. Po ukončení provozování čerpací stanice převede město Rokycany stavbu bez čp/če ve vlastnictví města Rokycany umístěné na stavebních parcelách st. p. č. 576/39 v k. ú. Rokycany a st. p. č. 576/6 v k. ú. Rokycany bezúplatně do majetku p. Miroslava Němce, bytem Kozojedy č. p. 91 s tím, že nejdéle do osmi měsíců po písemné výzvě městem Rokycany (popř. po zapsání převodu vlastnictví do KN) pan Miroslav Němec vlastním nákladem odstraní část stavby bez čp/če umístěné na st. p. č. 576/39 v k. ú. Rokycany. Současně s tím pan Miroslav Němec odstraní oplocení podél stávající komunikace podél pozemkové parcely p. p. č k. ú. Rokycany. Město Rokycany po odstranění stavby umístěné na stavební parcele st. p. č. 576/39 v k. ú. Rokycany sloučí stavební parcelu st. p. č. 576/39 v k. ú. Rokycany do pozemkové parcely p. p. č. 3856/6 v k. ú. Rokycany, a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 400 Strana 5 z 9

6 1415 Dispozice s majetkem - kasárna 6374 Prodej stavby umístěné na stpč. 1157/35 a stavební parcely stpč. 1157/35 vše v k.ú. Rokycany Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavby umístěné na st. p. č. 1157/35 a stavební parcely st. p. č. 1157/35, obojí v k. ú. Rokycany, veřejnou dobrovolnou dražbou za vyvolávací cenu Kč 1, ,- s podmínkou prodeje: Nabyvatel do jednoho roku po nabytí vlastnictví nemovitostí křídlová vrata ve stavbě (4ks) ve směru do ulice Dělostřelců nahradí vraty, která nebudou zasahovat do prostoru chodníku vedeného podél stavby v ulici Dělostřelců nebo přemístí tato vrata na jižní stranu stavby, případně vrata zruší (zazděním otvorů) pod pokutou za nesplnění této podmínky ve výši 1, ,- Kč se lhůtou zaplacení pokuty do 14 dnů po v této podmínce stanoveném termínu a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: Prodej bytu č.4, Smetanova 55, Rokycany 2212 Zastupitelstvo města neschvaluje uzavření kupní smlouvy k bytu č. 4, ul. Smetanova čp. 55 s paní Jaroslavou Soukupovou, Rokycany 55 na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní na dům Soukenická čp. 885, ) Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č bod b) ze dne a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. 2) Zastupitelstvo města schvaluje odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne mezi Městem Rokycany a Dům Soukenická čp. 885, 886, družstvo idd: 403 Dotace přijaté městem 6423 Souhlas s rozhodnutím ministra vnitra o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zastupitelstvo města schvaluje rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení krajanů, účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce a dalších příspěvků Městu Rokycany na zajištění bydlení krajanů na území České republiky (č. j. OAM /2007) idd: 404 Nákup majetku 6427 Nabídka na koupi pozemku 781/4 od ÚZSVM Zastupitelstvo města schvaluje podání nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení pozemku p. č. 781/4 o výměře 643 m2 a ukládá odboru rozvoje města projednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových snížení ceny. Termín: ihned. idd: 405 Strana 6 z 9

7 1413 Jiné dispozice s majetkem 6428 Sedláček Zdeněk - žádost o směnu pozemku ) Zastupitelstvo města neschvaluje směnu pozemku ve vlastnictví města Rokycany parcelního čísla 2936/1 v katastrálním území Rokycany o výměře 100 m2, za ideální polovinu pozemku parcelního čísla 2508/2 v katastrálním území Rokycany o výměře 348 m2 s panem Zdeňkem Sedláčkem, Pod Starou Hutí 615, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ) Zastupitelstvo města ukládá odboru rozvoje města jednat o směně pozemku s oběma vlastníky pozemku p. č. 2508/ idd: 406 Prodej bytů 6436 Prodej byt čp. 993 a prodej bytového domu čp Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 993/11 o velikosti o celkové podlahové ploše 30,09 m2 s podílem jednotky 3009/ na společných částech domu čp. 993, 994 za ,- Kč pí Jarušce Klírové, bytem Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, ul. Skořická 314, Mirošov a spoluvlastnického podílu ve výši 3009/ ke st. pozemku par. č. 3278, 3277, kat. území Rokycany idd: 410 Prodej bytů 6439 Prodej bytu č.9 v domě čp. 882 Na Pátku ) Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č ze dne : "Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 882/9 o velikosti o celkové podlahové ploše 56,50 m2 s podílem jednotky 5650/ na společných částech domu čp. 881, 882 za ,- Kč p. Jiřímu Odstrčilíkovi a pí Dagmar Odstrčilíkové, bytem Na Pátku 882, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5650/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2741, kat. území Rokycany". 2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 882/9 o velikosti o celkové podlahové ploše 56,50 m2 s podílem jednotky 5650/ na společných částech domu čp. 881, 882 za ,- Kč pí Dagmar Odstrčilíkové, bytem Na Pátku 882, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 5650/ ke st. pozemkům par. č a parc. č. 2741, kat. území Rokycany idd: 411 Zásady 6441 Dodatek č. 10 k Zásadám prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany Z/02/2002 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 10 k Zásadám prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany č. Z/02/2000. idd: Strana 7 z 9

8 1450 Prodej bytů 6443 Prodej bytů dle zásad prodeje 2220 Zastupitelstvo města schvaluje prodej: - bytové jednotky č. 952/9 o velikosti o celkové podlahové ploše 86,06 m2 s podílem jednotky 6596/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč pí Věře Drechselové, bytem Čechova 952, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 6596/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany, - bytové jednotky č. 951/11 o velikosti o celkové podlahové ploše 85,91 m2 s podílem jednotky 8591/ na společných částech domu čp. 951, 952 za ,- Kč panu Jaroslavu Bártovi, bytem Čechova 951, Rokycany a spoluvlastnického podílu ve výši 8591/ ke st. pozemku par. č. 2896, kat. území Rokycany idd: 413 Územní plán 6444 Pořízení změny ÚPD č. 57, lokalita Osecký vrch 2221 Zastupitelstvo města schvaluje pořízení rozšířené změny územního plánu č. 57, kterou se změní funkční využití části pozemků p. č. 1657, 1658, 1662, 1671/21, 1741/1, 1664/3, 1663, 2880/1, 1744/2 a 1744/1 ze stávající ostatní krajinné zeleně na území pro výstavbu rodinných domů a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 414 Územní plán 6448 Změna územního plánu č Discount Plus ) Zastupitelstvo města neschvaluje umístění vyjímečně přípustné stavby prodejny Discount plus, podle žádosti spol. InterCora a ukládá odboru rozvoje města informovat žadatele. 2) Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny územního plánu č. 59, kterou se má změnit funkční využití pozemků p. č. 737 a 1452/1 ze stávajícího území pro výstavbu rodinných domů na komerční smíšené území a ukládá odboru rozvoje města informovat o rozhodutí zastupitelstva žadatele. Termín: ihned idd: 416 Ostatní bytové záležitosti 6449 Prohlášení vlastníka budovy čp. 664, 665, 1069, 1070, 58 Zastupitelstvo města schvaluje prohlášení vlastníka budovy (po opravě datumu, doplnění čísla usnesení a očíslování stránek): - obytného domu čp a 1070, Rokycanova ul., Rokycany Nové Město, - obytného domu čp. 665, ul. Pod Ohradou, Rokycany Nové Město, - obytného domu čp. 664, ul. Pod Ohradou, Rokycany Nové Město, - obytného domu čp. 58, Smetanova ul., Rokycany Střed. idd: Strana 8 z 9

9 Socha generála Robertsona 2224 Zastupitelstvo města schvaluje pořízení sochy generála Robertsona za částku ,- Kč a její zapůjčení Muzeu na demarkační linii v Rokycanech a ukládá odboru školství a kultury projednat s Nadací pozemního vojska další postupy a realizaci. Termín: idd: Pojmenování nové ulice " V Rybníčkách" 2225 Zastupitelstvo města schvaluje název nové ulice v části Borek V Rybníčkách a ukládá správnímu odboru k vyřízení. Termín: idd: 801 Příspěvkové organizace města 6440 Základní škola Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace - dodatek č. 7 ke zřizovací listině 2226 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy Rokycany, Čechova 855, příspěvkové organizace a ukládá odboru školství a kultury k realizaci. Termín: ihned idd: 802 Činnost městské policie 6456 Žádost města Kralovice o uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů Městské policie Rokycany ve městě Kralovice Zastupitelstvo města nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. nepřiděleno idd: Bytové družstvo "Růžičkova - družstvo". Kontrola : 2227 Zastupitelstvo města schvaluje variantu č. 2 a 3 dalšího postupu a ukládá radě města, aby jednala s bytovým družstvem "Růžičkova - družstvo". Termín: idd: 804 Marie Hlávková místostarosta Ing. Jan Baloun starosta Strana 9 z 9

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624

Vyplacení náhrady za zhodnocení bytu č. 4 Smetanova ul. 55, paní Jaroslavě Soukupové. TEHOR - prodej tepelného hospodářství - 2 9624 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 16.11.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060

Využití prostoru na pozemkové parcele p.č. 316/5 v k.ú. Rokycany Informace o návrhu komise ŽP na revitalizaci Rakovského potoka 7060 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 24.9.2007 od 15:00:00 do 19:27:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 1.9.2014 od 15:00:00 do 17:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Žádost o nápravu stavu, pozemek č. 167, Horákova ulice 4642. Pravoslavná Církevní Obec v Rokycanech - opětovná žádost o podíl daně 4703

Žádost o nápravu stavu, pozemek č. 167, Horákova ulice 4642. Pravoslavná Církevní Obec v Rokycanech - opětovná žádost o podíl daně 4703 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 24.1.2006 od 15:00:00 do 18:35:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051

Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 14.7.2008 od 15:00:00 do 19:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015. Úvod jednání. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.8.2015 od 8:00:00 do 15:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Změna rozpočtu komentář ORM Závěrečný inventarizační zápis Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 18.4.2011 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

U s n e s e n í z 22. zastupitelstva města konaného dne 30.06.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 22. zastupitelstva města konaného dne 30.06.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 22. zastupitelstva města konaného dne 30.06.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 321/2014: program 22. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zvýšení nákladního

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod.

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod. Z á P is z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libušín konaného dne 9. prosince 2015 v 18:00 hod. v budově Základní školy Libušin, Komenského 237 Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná

TEHOR - prodej tepelného hospodářství Prodej komínu v areálu kotelny Železná Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 19.10.2009 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Darování stavby komunikace - žádost Ing. Oldřich Dienstbier - II 15743

Darování stavby komunikace - žádost Ing. Oldřich Dienstbier - II 15743 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 31.8.2015 od 15:00:00 do 18:30:00 v budově Triana. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 29.4.2019 od 15:00:00 do 17:35:00 v budově Triana. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 4. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

Návrh zdravotní a sociální komise na poskytnutí příspěvků 4984

Návrh zdravotní a sociální komise na poskytnutí příspěvků 4984 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 18.4.2006 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637

Prodej parcely č.2982/21 Ředitelství silnic a dálnic ČR Prodej pozemků zastavěných budovami STOR 1637 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 61 konaného dne: 19.8.2003 od 15:00:00 do 19:10:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2015 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 12.2.2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 12.2.2015 Číslo jednání: JedNZ3-4/2015 Datum jednání: 12.02.2015 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-48/2015) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch, Milan Demela

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

158.1 program 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2005

158.1 program 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2005 U S N E S E N Í 16. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 19.10.2005 (upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 045/08/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1307/45 1338/45 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 9.3.2015 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově TRIANA. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ. z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. září 2003

USNESENÍ. z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. září 2003 USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. září 2003 USNESENÍ č. 22/562/2003 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 12.6.

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více