7. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků"

Transkript

1 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy Pracovníci provozu Školní výdejna stravy Pedagogičtí pracovníci 4. Nabídka nepov. a pov. vol. předmětů 5. Údaje o přijímacím řízení 6. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 7. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Prevence sociálně patologických jevů 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 11. Výsledky ostatních kontrol 12. Individuální náprava 13. Základní údaje o hospodaření školy 14. Závěr

2 2 1. Základní údaje o škole a) Název školy: Základní škola Emila Zátopka ul. Pionýrská 791, Kopřivnice Právní subjekt od zřizovatel Město Kopřivnice IZO škola IZO ŠD Zařazení do sítě škol na základě ţádosti ze dne b) Zaměření školy - poskytování základního vzdělání. Vytvořena statutární sportovní třída se zaměřením na házenou. Důraz je kladen na sportovní a estetickou výchovu, ekologii a prevenci v oblasti kriminality mládeţe. c) Vybavení školy - standardní. Kaţdoroční vybavování učeben potřebnou technikou a pomůckami v závislosti na finančních prostředcích. d) Počet ţáků: 471 třídy 1. stupně: 12 tř. 2. stupně: 8 odd. ŠD: 3 e) Specifické zvláštnosti školy - ve školním roce 2010/11 probíhala výuka v jedné dyslektické třídě 5. postupný ročník. 2. Přehled oborů vzdělání 1. 4., ročník ŠVP pro základní vzdělávání Spolu za poznáním 5. ročník učební dokument / 96-2 Základní škola 3. Přehled pracovníků školy Provozní zaměstnanci: Školník 1 Administrativní pracovnice 1 Ekonom - účetní 1 Uklízečka 7 Sezonní topič 1

3 3. 2. Školní výdejna stravy Vedoucí výdejny 1 Pracovnice provozu Pedagogičtí pracovníci Ředitel 1 Zást. ředitele 2 Učitel 29 Vychovatelka 3 Asistent pedagoga Nabídka nepov. a pov. vol. předmětů Předmět Roč. poč. ţáků poč. hodin Volitelné předměty Informatika 7., Německý jazyk 7., 8., Ruský jazyk 7., Technické činnosti Seminář M - JČ Konverzace v Aj 7., Výtvarné činnosti 7., 8., Finanční gramotnost Nepovinné předměty Sportovní hry Pohybové hry Sportovní hry (florbal) 7., 8., Šachy Zájmové útvary Redakce Keramika Turistickopřír. krouţek Pěvecký kr Školní časopis Vaření Seminář F Ch Házená 7., 8.,

4 5. Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2011 / 2012 bylo u zápisu 72 dětí( 31 H a 41 D), z toho jich bylo odročeno 11. Nastoupilo 61 prvňáků ( H 20 a 41 D). Byly otevřeny tři oddělení ŠD, které navštěvovalo 89 dětí. Na konci školního roku 2010 / 2011 opustilo naši ZŠ 61 ţáků 28 H, 33 D. Z toho: - devítiletou povinnou školní docházku ukončilo 58 ţáků 27 H, 31 D - z 9. třídy 56 ţáků 25 H, 31 D - z 8. třídy 2 ţák 2 H - ze 7. třídy 1 ţák 1 H - z 5. třídy 2 ţáci 2 D Výsledky přijímacího řízení na SŠ SŠ s maturitou: 4 Název školy Studijní obor Hoši Dívky Celkem Gymnázium Příbor Gymnázium Frenštát p. R. 2 2 Gymnázium Ostrava Hladnov 6 ti leté 1 1 Soukr. Gymnázium Ostrava 1 1 Gymnázium Frýdek Místek 1 1 Gymnázium Nový Jičín Pedagog lyceum 2 2 VOŠ, SOU Kopřivnice Strojírenství 3 3 Technické lyceum 1 1 Mechanik seřizovač 2 2 Mendelova SŠ Nový Jičín Zdrav. asistent 4 4 Zdrav. lyceum 2 2 Ekonom. lyceum Obchodní akademie 2 2 SPŠ elektro. Frenštát p. R. Informační technologie 3 3 Stř. zem. škola Nový Jičín Ekologie 1 1 Stř. zem. škola Roţnov p. R. Agropodnikání 1 1 Educa Nový Jičín Cestovní ruch 1 1 Sportovní manag. 2 2 Ekonomika a podnikání 1 1 SPŠ stavební Ostrava Stavitelství a arch. 1 1 SPŠ stavební Val. Mez. Tech. zařízení budov 1 1 SPŠ Heyrovského Ostrava Aplikovaná chemie 1 1 SPŠ Hranice Aplikovaná chemie 1 1 Stř. uměl. škola Ostrava Fotografie a média 1 1 OA Ostrava Poruba Ekonomika a informace 1 1 SŠ Ostrava Poruba Teleinformatika 1 1 SŠ Kostka Vsetín Cestovní ruch 1 1 Anglo německá OA Praha Ekonom. Podnikání

5 SOU učební obory 5 Název školy Studijní obor Hoši Dívky Celkem VOŠ, SOU Kopřivnice Karosář 2 2 Automechanik 2 2 SŠ hotel. a gastr. Frenštát p. R. Hotelnictví 1 1 SŠ Šenov u NJ Truhlář 1 1 SOU Odry Kadeřnice 3 3 Sport. a rekondiční masér 1 1 Prakt. škola NJ Kuchařské práce Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Tabulka docházky oml. hodiny neoml. hodiny prům. poč. o. h. prům. poč. n. h. 1. stupeň , stupeň ,4 0,19 Celkem ,6 0,09 Hodnocení chování pochvaly nap. t. u. důtka t. u. důtka ř. š. 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem ročník počet.ţ s vyznam. prospělo neprospělo stupeň stupeň Celkem

6 7. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Matematika Olympiáda 5. roč. okresní 2-4. místo P. uč. D. Purdeková Olympiáda 6. roč. okresní 1-2. místo P. uč. Š. Jurečková Fyzika Olympiáda 7. roč. okresní 4. místo P.uč. E. Nedjalková Přírodopis Olympiáda 7. roč. regionální 9. místo (1. okr.) P. uč. Š. Jurečková 9. roč. okresní 1. místo P. uč. Š. Jurečková Výtvarná výchova Bezpečnost (celostát. soutěţ) 3. místo P. uč. K. Zamišková Ţivotodárná voda (celostát. soutěţ) postup do mezinár. k. P. uč. K. Zamišková Jazyk český Mladý Demosthenes regionální účast P. uč. H. Veselková P. uč. M. Šlapal Náš svět lit. soutěţ jedn. národní ocenění P. uč. M. Šlapal Tělesná výchova Házená ch. 7. tř. národní 1. místo P. uč. M. Bartoň Házená d. okresní 3. místo P. uč. N. Vištejnová Házená ch tř. regionální 1. místo P. uč. M. Bartoň Florbal d. regionální 3. místo P. uč. N. Vištejnová Florbal ch tř. regionální 1. místo P. uč. J. Slezák Florbal ch tř. regionální 1. místo P. uč. J. Slezák Sport. gymn. - d. ml. dr. regionální 1. a 5. místo P. uč. K. Rašková Sport. gymn. - d. ml.jr. regionální 2. místo P. uč. K. Rašková Sport. gymn. - d. st. dr. regionální 1. místo P. uč. K. N. Vištejnová Sport. gymn. - d. st. j. regionální 3. místo P. uč. K. N. Vištejnová Halová kopaná 6., 7. tř. okres 2. místo P. uč. J. Slezák Mc Donald s Cup tř.okres 1. místo P. uč. J. Muţík P. uč. M. Bartoň Mc Donald s Cup tř.okres 2. místo P. uč. M. Bartoň P. uč. J. Muţík Atletika PR d. ml. okres 1. místo P. uč. K. N. Vištejnová Helpík 5. tř. (První pomoc) národní 12., 13. a 18. m. P. uč. B. Holub 6 Z mnoha soutěţí jsou zde opět uvedeno pouze několik nejúspěšnějších umístění. Jak vyplývá z uvedených předcházejících údajů, naše škola se ve školním roce 2010/11 opět zúčastnila mnoha akcí pro ţáky ZŠ. Mnoho dalších (hl. sportovních) pořádala naše škola sama.

7 V měsíci září pořádá Město Kopřivnice Běh rodným krajem Emila Zátopka. V rámci tohoto závodu s mezinárodní účastí uspořádala naše ZŠ za účasti paní Dany Zátopkové a dalších bývalých olympijských medailistů Zátopkovu pětku a Zátopkovu desítku pro ţáky kopřivnických základních škol. Jako kaţdý rok pořádali pracovníci naší školy tradiční turnaje i pro pracovníky ve školství v odbíjené a v badmintonu. Bez pořádání lyţařského výcvikového kurzu pro ţáky 7. ročníků ve Velkých Karlovicích si jiţ nikdo nedovede představit zdárný průběh školního roku. Jiţ několik let se setkává s velice kladným ohlasem lyţařská škola pro ţáky tříd na sjezdovce v lyţařském areálu Červený kámen. Sportujeme s Emílkem jsou sportovní soutěţe, které naše škola pořádá pro děti z kopřivnických MŠ v předvánočním období. Stejně jako kaţdým rokem i v tom posledním byl kladen důraz na ekologickou výchovu našich ţáků. A to jak pořádáním akcí přímo ve škole, tak účastí na akcích a projektech pořádaných jinými subjekty. S těmito ekologickými aktivitami souvisí i tradiční organizování pobytu ţáků tříd na školách v přírodě. Děti tak mohou strávit příjemný týden se svými kamarády uprostřed přírody. Ohlas mezi dětmi a rodiči na tyto akce je velice kladný. Jako v kaţdé výroční zprávě nelze neţ ocenit spolupráci se Sdruţením rodičů, která má jiţ tradičně vysokou úroveň. Opět byl ve spolupráci s rodiči uspořádán Rodičovský bál, tentokráte společně s KH Kopřivnice. Tradičně kvalitní školní akademie patří k akcím, které ve městě Kopřivnici výrazně zviditelňují práci naší školy. Podobnou významnou kulturně společenskou akcí jsou i jiţ tradiční vánoční a velikonoční prodejní jarmarky, jejichţ výtěţek je věnován hnutí Stonoţka paní Bely Jensen. Jejich součástí je kulturní vystoupení ţáků naší školy. Hezkou mnohaletou tradicí je, vedle oficiálního rozloučení s ţáky 9. tříd, kteří dosáhli vyznamenání v obřadní síni Městského úřadu v Kopřivnici i tzv. Poslední zvonění, kdy jsou starostou vyřazováni do ţivota všichni vycházející ţáci kopřivnických škol Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Měsíc Seminář Účast Leden Instruktor školního snowboardingu 1 Doškolovací kurz pro instruktora LVVZ 3 Březen Finanční gramotnost v Ov 1 Duben Zdravotník zotavovacích akcí 5 Srpen Letní hudební škola

8 9. Prevence sociálně patologických jevů Pracovníci pověření prevencí na škole Funkci metodika prevence návykových látek vykonávala i ve školním roce 20010/11 Mgr. Naděţda Vištejnová Preventivní aktivity pro ţáky a) Jednorázové V průběhu školního roku jsou nepravidelně různými subjekty nabízeny různé přednášky a semináře zabývající se danou tématikou. Po zhodnocení nabídky dojde k vyhodnocení a akce se uskuteční či neuskuteční. b) Průběţné Schránka důvěry, besedy, přednášky, sportovní a ekologicky zaměřené akce, návštěvy knihovny, krouţky, školy v přírodě apod Preventivní aktivity pro rodiče a) Jednorázové Předjednané konzultace rodičů u vedení školy, metodika protidrogové prevence, výchovného poradce. b) Průběţné Návštěva třídních schůzek a výboru Sdruţení rodičů metodikem protidrogové prevence. Seznamování rodičů s provozem Schránky důvěry. Největším problémem je nezájem rodičů o spolupráci v dané problematice Informovanost v rámci ped. sboru Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou seznamováni průběţně na ped. radách a provozních poradách. Jinak je samozřejmostí, ţe problémy se kterými se setkávají kaţdý den při své výchovně vzdělávací praxi, řeší průběţně Předpokládané aktivity pro školní rok 2010 / 11 Metodik prevence návykových látek bude průběţně získávat další nové poznatky a seznamovat s nimi ostatní členy ped. sboru. Budou předkládány další projekty. Problémy s fetující mládeţí a tzv. bezdomovci, kteří se potulují v okolí školy a na jejím pozemku se ve spolupráci s městskou policí a policií ČR budeme snaţit nadále řešit, ale zcela odstranit se nám je asi nepodaří. Vedení školy se bude snaţit získat prostředky na uzavření školního hřiště veřejnosti. 12. Údaje o provedených kontrolách 1. Kontrola dodrţování poţadavků zákonač. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola ve dnech: Kontrolu provedl: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Výsledek kontroly: viz protokol (k nahlédnutí v organizaci)

9 9 2. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky Kontrola ve dnech: od do Kontrolu provedl: Město Kopřivnice odbor kontroly Výsledek kontroly: viz protokol (k nahlédnutí v organizaci) 12. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci se zdravotním postiţením individuální integrace v běţných třídách Vývojové poruchy učení 1. stupeň 7 2. stupeň Vývojové poruchy chování 1. stupeň 5 2. stupeň Vady řeči 1. stupeň 2 2. stupeň Více vad 1. stupeň 1 2. stupeň Mentální postiţení 1. stupeň 1 2. stupeň 1 Celkem vřazeno 49 ţáků 1. stupeň stupeň Ţáci se zdravotním znevýhodněním individuální integrace v běţných třídách 1. stupeň 0 2. stupeň Ţáci mimořádně nadaní 1. stupeň 3 2. stupeň Speciální třídy pro ţáky se zdravotním postiţením 5. ročník Individuální vzdělávací plány

10 10 IVP pro předmět SPP 10 IVP pro matematiku 3 IVP pro český jazyk 1 IVP pro cizí jazyk 1 IVP pro všechny předměty SPP speciálně pedagogická péče Vyučující: Mgr. J. Němcová, Mgr. E. Nedjalková, Mgr. K. Bukovská, Mgr. J. Polívková, Mgr. P. Honusová 1. Základní údaje o hospodaření školy (2009) Příjmy EU peníze školám , - Kč Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu , - Kč Dotace a příspěvky z Města Kopřivnice celkem , 98 Kč Příjmy z doplňkové činnosti , 90 Kč Čerpání fondů , - Kč Ostatní příjmy , 95 Kč Výnosy školy celkem , 83 Kč Výdaje Mzdové náklady Zákonné odvody, zdrav. a soc. pojištění Učebnice, učební pomůcky, Energie Ostatní provozní Náklady školy celkem Hospodářský výsledek školy celkem , - Kč , - Kč , - Kč , 98 Kč , 61 Kč , 59 Kč , 24 Kč 2. Závěr Také uplynulý školní rok 2010/11 potvrdil vývoj z minulých let. Rodiče čím dále ve větším počtu zanedbávají svoji zákonnou povinnost, kterou je řádná výchova dítěte. Mnohdy si neuvědomují, ţe základní školní docházka je povinná a pracovníci školy je na dodrţování této povinnosti musí upozorňovat. Za případné neúspěchy viní rodiče v převáţné většině případů neprávem pedagogické pracovníky. Dokonce v případě, ţe je ţák školou kázeňsky potrestán za hrubé porušení školního řádu, mají mnozí rodiče výhrady. Vzrůstá i agresivita a brutalita dětí navzájem k sobě, ale i k dospělým osobám, zvláště starším občanům. Upozornit na spáchaný přestupek (mnohdy závaţný) je pro ně nesprávné

11 11 konání. Bohuţel dospělí jedinci jsou jim často ve svém chování negativním příkladem. Bohuţel i do školství se promítá politická kultura (nekultura), která u nás panuje. Klesá úcta k obecným hodnotám a kaţdý rok stoupají finanční náklady na opravu škod způsobených dětmi na majetku školy, školní budově a jejím okolí. Opět ale platí, ţe dospělí jsou v mnohém vzorem. Řešení všech těchto problémů je bohuţel v nedohlednu, protoţe pro zavedení kamerového systému v kritických místech je (nepochopitelná) neshoda v řadách samotných ředitelů. Během školního roku 2010/11 nebyly provedeny ţádné opravy a rekonstrukce investičního charakteru. V průběhu letních prázdnin byly rekonstruovány el. rozvody v budově tzv. pavilonu, kde jsou umístěny třídy 1. stupně, školní druţina a výdejna stravy. Po dlouhé době tato akce skončila bez problémů a v řádném termínu. Místo plánované rekonstrukce kotelny byla provedena pouze jejich oprava a místo nátěru a opravy střechy hlavní budovy byl proveden pouze nátěr. Tyto akce naopak začaly bohuţel aţ na konci prázdnin a do začátku šk. roku 2010/11 nebyly ukončeny. Bohuţel není moţno ţádat ze strany Města Kopřivnice o dotace na investiční akce týkající se velkých oprav budovy naší školy. Tato budova se totiţ nalézá na pozemcích ministerstva školství. Přestoţe od sametové revoluce uběhla dlouhá řada let a ve vedení města se vyskytli i ředitelé ZŠ, nejsou tyto pozemky dosud ve vlastnictví Města Kopřivnice. Současné vedení města je jediné, které projevilo snahu o vyřešení této situace. V rámci finančních moţností naší ZŠ modernizujeme a doplňujeme informační technologii. V následujícím školním roce 2011 / 2012 se chceme zaměřit na: - Dokončení 1. fáze realizace projektu EU peníze školám na naší ZŠ. - Být hlavním výchovně vzdělávacím činitelem naší školní mládeţe. - Vyvíjet maximální snahu v prevenci a řešení sociálně patologických jevů. - Výuka podle ŠVP. - Dovybavit školním nábytkem všechny třídy. - Nadále spolupracovat s KH Kopřivnice na upevňování tříd s rozšířenou výukou TV se zaměřením na házenou. Pokračovat ve spolupráci s dalšími sportovními kluby a oddíly v Kopřivnici. - Nadále se snaţit o spolupráci se všemi ZŠ, SŠ a jinými subjekty, které se věnují práci s mládeţí v Kopřivnici a v okolních obcích a městech. - Ve spolupráci s Městem Kopřivnice pokračovat ve snaze o opravy a rekonstrukce budov školy a jejího okolí. - Ve spolupráci s Městem Kopřivnice dosáhnout aby státní pozemky v okolí školy byly převedeny do vlastnictví města. - Snaţit se, aby byla Kopřivnice opravdu Zdravé město. V Kopřivnici Mgr. Jan Muţík

Výroční zpráva 2005-2006

Výroční zpráva 2005-2006 Výroční zpráva 2005-2006 OBSAH: 1 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 3. 1. Pracovníci provozu 3. 2. Školní výdejna stravy 3. 3. Pedagogičtí pracovníci 4. Nabídka

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 schváleno školskou radou dne: 30. 10. 2012 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 / 2013 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty ţáků str. 6 3. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŢ, příspěvková organizace ALBERTOVA 4062, 767 01 KROMĚŘÍŢ ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříţ, Albertova 4062, příspěvková organizace, 767 01 Kroměříţ tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul.

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. za školní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Řízení školy - rozdělení úkolů :

Řízení školy - rozdělení úkolů : 1 Řízení školy - rozdělení úkolů : Ředitel školy: Jan Mužík kontrola práce a plnění povinností všech pedagogických a správních zaměstnanců návrhy, schvalování, krácení a odebírání osobních příplatků a

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j. STTGM 291/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21. 3.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více