Rozvoj lidských zdrojů pro regionální management Jak dál ve vysokoškolském vzdělávání pro regionální rozvoj?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj lidských zdrojů pro regionální management Jak dál ve vysokoškolském vzdělávání pro regionální rozvoj?"

Transkript

1 Rozvoj lidských zdrojů pro regionální management Jak dál ve vysokoškolském vzdělávání pro regionální rozvoj? Hana Bartošová Jan Bartoš Anotace: Příspěvek se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů pro regionální management cestou implementace nových trendů vzdělávání do oborových vysokoškolských studijních programů. Inovace oboru Management a regionální rozvoj VŠRR je, v souladu s Evropským a národním kontextem vzdělávání, zaměřena na tzv. výstupy z učení (learning outcomes), které vycházejí z poţadavků praxe na znalosti, dovednosti a způsobilosti (kompetence) manaţerů působících v regionálním rozvoji. Praxe právem poţaduje, aby absolventi uměli uplatnit své znalosti a dovednosti v širších multidisciplinárních souvislostech, týkajících se zejména managementu změn (Management of Change), managementu v podmínkách kritických změn (Management in Conditions of Critical Changes) a osvojili si vybrané, tzv. měkké manaţerské dovednosti (soft skills). Důraz se klade na jasné a měřitelné kompetence a sdílení zkušeností lidí z oboru (best practices). Summary: The article is focused on Human Resource development for regional management through implementation of new trends in education into special university study programs. Innovation of study program Management and Regional Development of VSRR is in line with European and national context of education, is focused on learning outcomes, which results from demand of external subjects on knowledge, skills, and competences of managers operating in regional development. External subjects require graduates who have ability to use their knowledge and skills in wider multidisciplinary contexts concerning especially Management of Change, Management in Conditions of Critical Changes together with knowledge of selected so-called soft skills.the main emphasis is on clear and measurable competence and sharing of best practice experiences among experts. Klíčová slova: management, regionální management, výstupy z učení, národní kvalifikační rámec vysokoškolského vzdělávání Keywords: Management, Regional management, Learning outcomes, National Qualification Framework of the Higher Education 1

2 1. Evropský a národní kontext vysokoškolského vzdělávání V souladu se současným vývojem vysokoškolského vzdělávání v Evropě i České republice pro příští desetiletí je strategie zaměřená na vysokou kvalitu a excelenci ve všech činnostech vysokých škol, tj. od výuky přes výzkum a vývoj, sluţbu regionu apod., zároveň však s důrazem na sociální aspekty a kulturní rozvoj společnosti. Jednou z deseti prioritních oblastí pro příští desetiletí se stalo učení orientované na studenta a vzdělávací poslání vysokého školství. Opětovně potvrzujeme důležitost vzdělávacího poslání vysokoškolských institucí a nutnost stále pokračující reformy studijních programů zaměřené na výsledky z učení. Učení orientované na studenta vyžaduje ve všech třech cyklech (bakalářský, magisterský, doktorský, - pozn. autora) podporovat každého jednotlivce a nově přistupovat k výuce i ke studiu, vytvářet efektivní struktury poradenství a kurikulum jasněji zaměřit na studenta. Kurikulární reforma se tak stane stále pokračujícím procesem vedoucím k vytváření vysoce kvalitních, flexibilních a individuálně přizpůsobených vzdělávacích cest. Akademičtí pracovníci v těsné spolupráci s představiteli studentů a zaměstnavatelů budou pokračovat ve formulaci výsledků učení a mezinárodních referenčních požadavků ve stále větším počtu studijních oborů. Žádáme vysokoškolské instituce, aby věnovaly zvláštní pozornost zlepšování kvality svých studijních programů na všech úrovních. To by mělo být prioritou při dalším zavádění Evropských standardů a směrnic pro zajišťování kvality. 1 Předběţné výsledky projekce vytvořené v rámci rozsáhlého programu Evropské unie ( New Skills for New Jobs ) předpokládají, ţe do roku 2020 se v České republice celkový počet pracovních míst a zaměstnaných sníţí oproti roku 2008 o více neţ 3 %, coţ je přibliţně o tisíc osob. Pokles se však bude týkat hlavně pracovních míst poţadujících středoškolské a především základní vzdělání. Počet pracovních míst pro vysokoškoláky se i přes uvedený celkový pokles bude v příštích letech dále zvyšovat. Projekce předpokládá, ţe v roce 2020 bude v České republice téměř o pětinu pracovních míst (tedy zhruba o 150 tisíc) pro osoby s terciárním vzděláním více neţ v roce Ve stejném období z trhu práce navíc odejde (většinou do důchodu) téměř čtvrt milionu vysokoškoláků a uvolní další vysokoškolská místa. Celkově u nás budou v roce 2020 vysokoškolská pracovní místa (v dnešním chápání) tvořit přibliţně 20 % všech pracovních míst. Počet pracovních míst pro vysokoškoláky se v ČR nejvíce zvýší v kvartérním veřejném sektoru ekonomiky, kde vzroste o několik desítek tisíc (především vzdělávání, zdravotnictví a sociální činnosti). Vysoký nárůst počtu pracovních míst pro osoby s terciárním vzděláním lze očekávat rovněţ v kvartérním trţním sektoru (zvláště v nemovitostech, sluţbách pro podniky, výzkumu a vývoji a částečně i v peněţnictví a pojišťovnictví, ačkoliv jde o jedno z odvětví, v němţ se na celkovém počtu pracovních míst negativně projevila finanční krize). Přes výrazný pokles celkového počtu pracovních míst dojde k menšímu nárůstu nových pracovních míst pro vysokoškoláky v sekundárním a v terciárním sektoru, k nejmenšímu absolutnímu zvýšení pak v primárním sektoru. 2 V souvislosti se stárnutím populace i rychle se měnícími poţadavky pracovního trhu danými mimo jiné přechodem na znalostní společnost (knowledge society) se stále více zdůrazňuje, aby v tomto prostoru se ve větší míře vzdělávali lidé v programech tzv. celoţivotního vzdělávání. 1 Ve dnech se sešla v rámci Boloňského procesu v Leuvenu/Louvain-la-Neuve jiţ 6. konference ministrů odpovědných za vysoké školství. Konference měla nejenom vyhodnotit pokrok, kterého bylo v rámci implementace cílů boloňského procesu dosaţeno, ale zároveň představit i vizi pro příští desetiletí, tedy do roku Výsledkem konference ministrů se stalo společné komuniké The Bologna Process The European Higher Education Area in the new decade. 2 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období Praha: MŠMT,

3 Všeobecně se dnes uznává, ţe rozvoj vzdělání a růst vzdělanosti jsou nezbytnou podmínkou k dosaţení vyšší kvality ţivota. Vysokoškolské vzdělání hraje rostoucí roli v současné společnosti - vysoce kvalifikovaná pracovní síla je nezbytná v procesech globalizace, inovací, šíření informačních technologií, v rychlých proměnách produkce zboţí, sluţeb i idejí. V praxi se potvrzuje, ţe i v době finanční recese je investice do vzdělání jednou z nejlépe realizovaných investic. Nejde však o vzdělání a sebevzdělání jakékoliv, ale o jeho orientaci na osvojení si znalostí, dovedností a kompetencí v příslušném oboru studia. Přestoţe u nás stále přetrvává velký příklon k formálnímu vzdělání, které se podle západní Evropy často přeceňuje, firmy si začínají uvědomovat, ţe jen získání samotného titulu ještě neznamená naplnění předpokládaných kompetencí pracovní pozice s poţadovaným VŠ vzděláním. Klíčovým termínem současné vysokoškolské pedagogiky jsou výstupy z učení (learning outcomes). Definuje se jimi soubor znalostí, dovedností, schopností, přístupů a porozumění, které by si student měl osvojit v rámci dané vzdělávací jednotky (např. předmět, modul, program). Pracovní trh nezajímá, co bylo předmětem studia konkrétního programu či oboru, ale to, co se opravdu student na VŠ naučil, co si v rámci svého vzdělávání přináší do praxe, tzn. jaké konkrétní výstupy z učení, kompetence, absolvent nabyl. Tyto výstupy by přitom měly být reálně vyjádřitelné a ověřitelné. Rozvoj metod vzdělávacího procesu prostřednictvím výstupů z učení je v terciárním vzdělávání důsledkem trendu přenesení důrazu z vyučování (teaching) na učení se (learning). Zatímco tradiční způsob tvorby studijních programů, modulů či předmětů (tzv. teachercentered approach) se odvíjí typicky od definování obsahu vzdělávání (tzn. seznam toho, co učitel učí, přičemţ studenti jsou hodnoceni, jak dobře zvládli odpřednášenou látku), současné mezinárodní trendy ukazují posun směrem k výsledkům vzdělávání (co student umí po úspěšném ukončení kurzu/modulu/programu) a tzv. přístupu orientovanému na studenta (learner- centered approach). Jaké jsou přednosti používání výstupů z učení? Poskytují informaci potenciálním uchazečům a zaměstnavatelům o klíčových kompetencích absolventů jednotlivých oborů; Zvyšují hodnotu absolventů studijního programu na pracovním trhu a usnadňují jim proces výběru zaměstnání; Zvyšují konkurenceschopnost absolventů na trhu práce; Usnadňují porovnání ekvivalence studijních oborů v procesu uznávání zahraničních vysokoškolských kvalifikací; Spolu s kritériem studijní zátěţe (workload) studenta umoţňují správně nastavit kreditovou hodnotu vzdělávací jednotky (předmětu nebo jiné části studia) jasně definují studijní obor pro účely akreditace a hodnocení. 3

4 V souladu s připravovaným národním kvalifikačním rámcem 3 základní kategorie výstupů z učení: se předpokládají tři Znalosti (faktické, teoretické ve studovaném oboru); Dovednosti (schopnost pouţít znalosti při řešení uceleného problému); Způsobilosti (kompetence) (schopnost pouţívat znalosti a dovednosti v určitém kontextu (prostředí) a s určitým stupněm samostatnosti a odpovědnosti. Výstupy z učení jsou klíčovým pojmem současné vysokoškolské pedagogiky a jsou pod různými názvy pouţívány i v systémech, které nepouţívají kvalifikační rámce. Výstupy z učení se staly východiskem inovace studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze. Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení na VŠRR je spolufinancována evropským sociálním fondem v rámci OP Praha-Adaptabilita. Zahájení projektu je plánováno na březen 2010, doba trvání projektu je 30 měsíců. 2. Kompetence manažerů v oblasti regionálního rozvoje Z výzkumu realizace manaţerských funkcí v oblasti regionálního rozvoje v obcích ČR vyplynulo, ţe řízení regionálního rozvoje vykazuje stále značné nedostatky, které jsou způsobeny jak objektivními příčinami (samotná podstata činnosti aktérů regionálního rozvoje, nutnost postihnout značné mnoţství často protichůdných faktorů a souvislostí, legislativní vymezení, apod.), tak i příčinami subjektivními (vzdělání, kvalifikace, komunikační schopnosti, morální aspekty, schopnost přijímat rozhodnutí a odpovědnost za ně, apod.). 4 V této souvislosti je třeba zdůraznit aktuální význam zvyšování odborných kompetencí managementu všech úrovní řízení regionálního rozvoje, zejména s ohledem na rychlost změn ve vnějším prostředí. Je naprosto nezbytné a ţádoucí aktivizovat regionální rozvojový potenciál postupným prosazováním osvědčených metod teorie a praxe managementu, které povedou k efektivnímu řízení a správě, kooperaci a participaci mezi orgány veřejné správy a dalšími podnikatelskými a nepodnikatelskými subjeky místního a regionálního rozvoje. Management regionálního rozvoje hraje klíčovou roli v ţivotních cyklech regionů a municipalit a proto by mu měla být věnována daleko větší pozornost, neţ je tomu dosud. Aktuální problémy a úkoly, před nimiţ regionální management stojí, nelze řešit tradičními administrativními a správními postupy zaţitými u manaţerských i výkonných subjektů v oblasti regionálního rozvoje a správy. Profesiografické výzkumy ukazují, ţe činnosti v oblasti regionálního rozvoje a správy obsahují silné prvky ekonomické a právní, dále 3 Rámec kvalifikací je druhové vymezení výstupů z učení (znalostí, dovedností a dalších způsobilostí, které musí student prokázat, aby mu byla udělena kvalifikace určité úrovně. Rámec kvalifikací by zjednodušeně řečeno měl umoţnit, aby bylo zcela srozumitelné, co očekávat od jednotlivých úrovní vysokoškolského vzdělávání. Má důleţitou úlohu v tom, ţe do struktury vysokoškolských studijních programů vnáší systém podle transparentních kritérií, který určuje výstupy z učení, které musí být dosaţeny v kaţdém studijním programu příslušné úrovně, a to bez ohledu na to, o jaký konkrétní obor se jedná. 4 PONIKELSKÝ, P. Výzkum realizace manažerských funkcí v oblasti regionálního rozvoje v obcích ČR. Závěry projektu Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni obecních a mikroregionálních samospráv České republiky. In: Regionální rozvoj. Sborník příspěvků.1. mezinárodní workshop VŠRR. Brno: Tribun EU, ISBN

5 sociální, sociologické a psychologické, přírodovědné a technické, ale zejména manaţerské a informatické. Za rozhodující se v současném pojetí managementu pokládá umění řídit v podmínkách neustálých změn. Ukazuje se, ţe neexistuje prakticky ţádná organizace, z veřejné správy, podnikatelské či nepodnikatelské sféry, která by nemusela neustále reagovat na měnící se podmínky vnějšího prostředí. Proces změn se odráţí i v nových poţadavcích na kompetence manaţerů. Peter F. Drucker k tomu poznamenává.. ukazuje se, ţe mnozí zkušení praktici, působící ve významných manaţerských pozicích, jsou v lepším případě snaţiví amatéři, v horším neschopní šarlatáni a zdůrazňuje, ţe manažer je především profese - a její nositel je zodpovědný za efektivní dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů), včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě a zajištění. Využívá při tom kolektiv spolupracovníků".. 5 V oblasti regionálního rozvoje jsou zapotřebí manaţeři, u kterých jiţ nestojí v popředí rychle zastarávající speciální a odborné vědomosti, nýbrţ takové kompetence jako myšlení v souvislostech, orientace na výkon, vyhledávání informací, dovednost vést spolupracovníky, ochota i schopnost učit se, samostatnost, komunikativní a emocionální inteligence a zejména osobní flexibilita tedy široká kreativita podpořená vysokou motivací. S růstem akceptace managementu jako profese se mění i zorný úhel, pod kterým se pohlíţí na manaţerské vzdělávání. Začíná se prosazovat přístup ke vzdělávání manaţerů jako k významné investici pro další pozitivní rozvoj nejen konkrétního manaţera, ale zejména celé organizace, firmy či oblasti regionálního rozvoje. 3. Cíle inovace studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj Jak jiţ bylo uvedeno v teoretickém vstupu příspěvku, v oblastech vysokoškolského, celoţivotního, formálního i neformálního vzdělávání dochází zejména v posledních letech ke kvalitativnímu vývoji i změně pohledu na proces vzdělávání a jeho výstupy. Totéţ platí o vývoji na trhu práce, kde absolventi bakalářských a magisterských studijních programů po ukončení studia nacházejí uplatnění. V jistém zjednodušení lze vyjádřit trendy restrukturalizace a inovace studijního programu vzdělání jde cestou zkušeností. Vysoká škola regionálního rozvoje připravuje v rámci bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj manaţery pro niţší řídící úrovně a ekonomy pro aplikaci manaţerského a ekonomického rozhodování na úrovni regionů, měst a obcí. Současně poskytuje absolventům základní znalosti v oblasti veřejné správy. Řešení lokálních problémů zpravidla vyţaduje multidisciplinární přístup, student se proto připravuje na komunikaci s odborníky jiných profesí tak, aby při realizaci manaţerských funkcí uplatňoval komplexní, zejména systémový, přístup. Součástí výuky je osvojení si základních dovedností z oblasti řízení lidských zdrojů, vedení lidí, vědomostí z informatiky, veřejné ekonomiky a zejména regionální ekonomiky. Absolventi získají hlubší znalosti o metodách a praktických způsobech analýzy územních informací, osvojí si znalosti projektového řízení a naučí se zpracovávat regionální rozvojové projekty, které jsou charakteristické svou unikátností a oborovu diverzifikací. Relevantním cílem je naučit studenty poznávat, formulovat a hodnotit ekonomické souvislosti rozhodovacích procesů v územní veřejné správě a to nejen z hlediska správních rozhodnutí, ale také efektivnosti řízení institucí územní veřejné správy. Akcent je rovněţ kladen na prostorové aspekty rozhodování, a to jak v regionální, tak i municipální rovině. 5 Drucker, P.F. Řízení v turbulentní době. Praha: Management Press,

6 Absolventi nalézají uplatnění v orgánech veřejné správy a v podnikatelských i nepodnikatelských organizacích (včetně soukromých), kde v systému ekonomického rozhodování je třeba respektovat regionální aspekty. Inovace SP je zaměřena na strategický cíl zlepšit kvalitu a efektivitu bakalářského vzdělání a odborné přípravy, která bude, v kontextu Boloňských procesů, pruţně reagovat na poţadavky na trhu práce a na měnící se situaci v oblasti terciárního vzdělávání. Důleţitým nástrojem k naplnění strategických cílů jsou výsledky učení. Důraz bude kladen na učební cíle/deskriptory zaměřené na znalosti, dovednosti a kompetence absolventů, které budou co nejvíce odpovídat poţadavkům praxe. Východiska pro inovaci bakalářského studia Vývoj vysokoškolského vzdělávání v národním a Evropském kontextu; Rámec kvalifikací Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (Boloňský proces, 2005); Evropský rámec kvalifikací pro celoţivotní učení (EU, 2008); Národní rámec kvalifikací terciárního vzdělávání ( ); Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti MŠMT na období ; SWOT analýza a její vyuţití pro sebehodnocení a další rozvoj VŠRR; Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠRR na období ; Akreditovaný studijní program Regionální rozvoj, obor Management a Regionální rozvoj pro prezenční formu studia; Kompetenční model pro vybrané manaţerské pozice v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje. Dílčí výstupy inovace bakalářského studia Změna modularizace studijního programu, redefinování modulů studijního programu; Rozšíření akreditovaného SP v prezenční formě o kombinovanou formu studia; Změny v přístupu k výuce (co by měl student umět, co budeme učit); Změny v metodách výuky (jak se bude učit, důraz na získávání tzv. hard a soft skills; Změny ve způsobech hodnocení studentů (co, kdy a jak budeme hodnotit); Zavedení vnitřního systému hodnocení programu/oboru. Absolvent bude disponovat kvalifikací, znalostmi a dovednostmi a kompetencemi v oboru management a regionální rozvoj, která bude přiznána studentům, kteří: Prokázali nejen znalosti, ale i porozumění (knowledge and understanding) nejnovějším poznatkům teorie managementu a regionalistiky; Osvojili si uplatňování znalostí a dovedností (applying knowledge and understanding). Znalosti jsou jedna věc, umět je správně vyuţívat a uplatňovat je věc druhá, opět nikoliv samozřejmá. Oprávněným přístupem praxe na inovaci SP je poţadavek, aby absolventi uměli uplatnit své znalosti, porozumění a schopnosti řešit problémy v v širších multidisciplinárních souvislostech, týkajících se zejména managementu změn (Management of Change) a managementu v podmínkách kritických změn (Management in Conditions of Critical Changes); 6

7 4. Závěr Jsou schopni shromáţdit a interpretovat relevantní data oboru management a regionální rozvoj a z nich dospět k rozhodnutím (decision making) zohledňujícím společenskou a etickou odpovědnost v souvislosti s daným rozhodnutím; Disponují základními kompetencemi v oblasti tzv. měkkých manaţerských dovednosti (soft skills). Výstupy z učení jsou zaměřeny na získání prezentačních dovednosti (presentation skills), komunikačních dovedností (communication skills), dovedností v oblasti vedení lidí (leadership skills) a týmovou spolupráci (team effectiveness); Mají schopnosti vzdělávat se dalším studiem (learning skills), v jehoţ směrování k prohlubování a zdokonalování manaţerských kompetencí mohou být do značné míry samostatní či autonomní. Ţijeme v době neustálých a stále se zrychlujících změn. Tak jako se v komerční sféře organizace přizpůsobují měnícím se poţadavkům trhu, jsou i organizace veřejné správy, kraje, města a obce nuceny přizpůsobovat veřejné sluţby nejen změnám legislativním, ale především změnám ve vnímání standardů veřejných sluţeb. Zvyšování kvality veřejných sluţeb je nepředstavitelné bez vzdělaných, výkonově orientovaných, progresivních a motivovaných manaţerů a zaměstnanců veřejné správy, kteří se ztotoţňují s cíli organizace. Dlouhodobý úspěch organizace je podmíněn správným propojením strategie rozvoje lidského potenciálu se strategií rozvoje celé organizace. Tento důleţitý aspekt je, dle našeho soudu, odpovědí na ústřední téma konference, vyjdeme-li premisy, ţe zásadní potenciál kaţdé organizace, firmy, úřadu tvoří lidé. Nejvzácnějším zdrojem v jakékoliv organizaci jsou výkonní lidé konstatuje P. F. Drucker. Pokusili jsme se hledat potenciál rozvoje, klademe si otázky zaměřené na dimenzi výkonného a efektivního managementu, podmíněného lidským faktorem a vzděláváním. Zásadní změna orientace rozvoje vysokých škol směrem od kvantity ke kvalitě, se má projevit v naplňování všech hlavních funkcí a rolí vysoké školy. Vzdělávací systém musí odpovídajícím způsobem reagovat na změny vnějšího prostředí z uzavřeného prostředí vlastní země v globální prostředí vzdělávacího a výzkumného prostoru. Impulsem pro změnu v systému vzdělávání na většině českých vysokých škol bylo přijetí tzv. Boloňské deklarace, která vyzývá k vytváření společného vzdělávacího a výzkumného prostoru v rámci Evropy. Boloňa je synonymum pro reformní procesy v Evropě a pro vznikající Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Rozvoj lidských zdrojů na všech úsecích a stupních regionálního managementu je nutno pojímat a řídit jako ucelený systém se specifickými podmínkami, iniciativou a dynamikou jednotlivých sloţek regionálního rozvoje s akcentem na vzdělávání. V rámci vysokoškolského vzdělávání je nutno usilovat o celkový rozvoj osobnosti a věnovat se hodnotám, etickým pravidlům a měkkým stránkám řízení a stylu manaţerské práce, nikoliv jen zvyšování odborných znalostí absolvováním předmětů studijních plánů. VŠRR si v rámci inovace studijního programu, za podpory evropského sociálního fondu, vytkla tento cíl jako odpověď na probíhající a plánované procesy restrukturalizace terciárního vzdělávání. 7

8 Literatura DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, ISBN DRUCKER, P. F. Řízení v turbulentní době. Praha: Management Press, BARTOŠOVÁ, H.Management II. Základy. Vybrané metody a techniky. Praha: PA ČR, ISBN MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období Praha: MŠMT, PONIKELSKÝ, P. Výzkum realizace manažerských funkcí v oblasti regionálního rozvoje v obcích ČR. Závěry projektu Procesy řízení regionálního rozvoje na úrovni obecních a mikroregionálních samospráv České republiky. In: Regionální rozvoj. Sborník příspěvků. 1.mezinárodní workshop VŠRR. Brno: Tribun EU, ISBN VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, ISBN Údaje o autorech: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. Katedra ekonomie a managementu. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. Ing. Mgr. Jan Bartoš. Daimler Mercedes Benz student doktorského studijního 8

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Poslání a charakteristiky neuniverzitních vysokých škol

Poslání a charakteristiky neuniverzitních vysokých škol Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Poslání a charakteristiky neuniverzitních vysokých škol JUDr. Ivan Barančík Motto: vedle

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115. EUR. Ing. Petra Bednářová, Ph.

Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115. EUR. Ing. Petra Bednářová, Ph. Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 EUR. Ing. Petra Bednářová, Ph.D Co jsou výstupy z učení? Výstupy z učení jsou oborové znalosti

Více

Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu

Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu Strukturované studium v souladu s principy Boloňského procesu Projekt Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy Řešitelé:

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Č. j.: 2069/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Metodický výklad výzvy 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Cíl oblasti podpory

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

CZ.1.07/3.2.07/01.0069

CZ.1.07/3.2.07/01.0069 KONFERENCE 7.6.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Výstupy projektu 6 nově vytvořených

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Koncepce rozvoje profesního terciárního vzdělávání v kontextu doporučení expertů OECD Seminář Jak dál? Bologna Promoters ČZU, 13. prosince 2006 Michal Karpíšek Sdružení škol vyššího studia Obsah Stav terciárního

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY New Trends in Education of the Military Professional Managers in the Army of the Czech Republic pplk. Mgr. Janusz Mika,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více