Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Organizace genomu eukaryot a prokaryot GENE Mgr. Zbyněk Houdek

2 Stavba prokaryotické buňky Prokaryotické jádro nukleoid 1 molekula 2-řetězcové DNA (chromozom kružnicová struktura), bez jaderné membrány. Nepohlavní rozmnožování a nedělí se mitoticky: replikace, transkripce a translace.

3 Organely přenosu GI prokaryot Nukleoid: : p. chromozom - 2-řetězcová kružnicová DNA (nepostradatelné geny), proteiny podobné histonům (HLP) a p. nehistonové povahy, které se pojí k cytoplazm. mem. počátek replikace DNA. Chromozom (replikon( = 1 počátek replikace) tvoří nadšroubovicovou (záporné vinutí) nebo relaxovanou či solenoidovou str. Monoploidní 1 sada genů. Plazmidy mimochromozómové genofory (postradatelné geny). Ribosomy obsahují - sedimentační koeficient p. ribosomů je 70 S: 30S ová podjednotka. 50S ová p.

4 Replikace u prokaryot Replikace chromozomu a plazmidů oboje replikony. Začátek replikace místo ori vytvoření replikační vidlice (rozestup DNA-řetězců přerušení vodíkových vazeb). Jednosměrná replikace 1 směr (původní hypotéza). Dvousměrná r. (správná hypotéza) oba směry navzájem opačné. R. otáčející kružnicí (viry, bakterie) kružnicové vlákno se neštěpí, ale otáčí se a zároveň slouží jako templát pro syntézu nového vlákna.

5 Fáze a enzymy replikace DNA Iniciace zahájení v místě ori a vytvoření 2 replikačních vidlic. Elongace připojování nových nukleotidů k matricovému DNA-řetězci. Terminace pochody zakončující replikaci. Všechny pochody jsou řízeny specifickými enzymy: Tři i druhy DNA-polymer polymeráz: DNA-polymer polymeráza I (Kornberg( Kornbergův e.) katalyzuje replikaci DNA v mezerách mezi Okazakiho fragmenty. DNA-polymer polymeráza II a III. DNA-ligáza spojování polynukleotidů (spojování Okazakiho fragmentů). DNA-primáza syntéza RNA-primeru DNA-helikáza přerušuje vodíkové vazby mezi 2 DNA řetězci DNA-gyráza (topoizomeráza) upravuje strukturu DNA-řetězců před vytvořením replikační vidlice.

6 Transkripce u prokaryot Katalyzuje enzym RNA-polymeráza nebo RNA- transkriptáza syntéza dlouhých primárních RNA- transkriptů na matrici DNA-řetězce a váže se na promotor. Typy primárních transkriptů: Mediátorová RNA (mrna) přepis GI ve strukturních genech, matrice pro syntézu polypeptidového řetězce na ribosomu (u bakt. není sestřih). Prekurzorová ribozomová RNA (pre-rrna) rrna) transkript genů pro rrna, postranskripční úprava ve funkční typy rrna. Prekurzorová transférová RNA (pre( pre-trna) transkript genů pro trna, postranskripční úprava ve funkční typy trna. Uvedené primární transtkripty mohou být polygenní (polycistronní přepisy více genů).

7 Bakteriální translace Výchozími látkami pro translaci jsou standardní aminokys.. (20 + selenocystein) ) v cytoplazmě, ale musí být chemicky aktivovány. Probíhá na ribozomech,, kde se tvoří polypeptidy za účasti trna podle GI na mrna a enzymů aminoacyl-trna trna-syntetáz. Průběh bakteriální translace dělíme na 3 fáze: Iniciace vytvoření iniciacního komplexu (ribzom -70S, mrna a iniciační trna vstupuje do peptidového místa na ribozomu a váže se antikodonem na iniciační kodon rrna AUG). Elongace prodlužování polypeptidového řetězce řízena proteiny (elongační faktory). Terminace zakončení syntézy polypeptidu, které je signalizováno terminačním kodonem (UAA, UAG, UGA) řízena p. (terminační f.).

8 Prokaryotické ribosomy Sedimentační koeficient je 70S (30 a 50S). Skládají se ze 5S-,, 16S- a 23S-rRNA rrna. Vazebná místa na ribozomu: Vazebné místo pro mrna 30S podjednotka (napojení na 3 -konec 16S- rrna). A-místo (aminoacylové( m.) mezi 30S a 50S podjednotkami navázání aminoacyl- trna. P-místo (peptidylové( m.) mezi 30S a 50S podjednotkami váže trna na jejímž 3 - konci je syntetizovaný polypeptidový ř. E-místo (výstupní místo) pro deacylovanou trna, která odevzdala svou aminokys.

9 Souběh transkripce, translace a degradace mrna U prokaryot může translace a degradace mol. mrna začínat dříve, než je dokončena transkripce (syntéza mrna). Všechny procesy probíhají ve směru 5 k 3, tak mohou probíhat současně. U prokaryot není aparát pro syntézu polypeptidů oddělen jadernou mem.. od syntézy mrna. Urychlení syntézy na 1 mrna pracuje více ribozomů polyribozomy (vzdálenost mezi nimi je asi 80 nukleotidů).

10 Schématický model eukaryotické buňky: 1 - jadérko; ; 2 - jádro; ; 3-3 ribozom; ; 4 vezikul; ; 5 -endoplazmatické retikulum; ; 6 - Golgiho aparát; 7 - cytoskelet; ; 8 - hladké endoplazmatické retikulum; ; 9 - mitochondrie; ; 10 - vakuola; ; 11 - cytosol; ; 12 - lysozom; ; 13 - centriola

11 Buněčné jádro Nukleus obsahuje genetický materiál buňky. Jde o nějvětší organelu (10-20 µm). Je ohraničena dvojitou jadernou membránou,, v níž se nacházejí póry tvořené speciálními bílkovinami (100 proteinů): Důmyslná struktura, která je propustná pro malé mol. rozpustné ve vodě. RNA a proteiny jsou tříděny na základě jaderného lokalizačního signálu, speciálních receptorů a energie (proteiny jádro). Transport sestřižen ené mrna z jádra. j Jadérko (nukleolus)) je malá vnitřní část buněčného jádra kulovitého tvaru, která obsahuje hodně ribozomální RNA ( rrna). rrna vzniká přímo v jadérku a následně v něm vznikají i ribozómy). Vzniklé ribozómy se asociují přímo s rrna,, po té jsou jadernými póry transportovány ven do cytoplazmy. Jadérko není od zbylé karyoplazmy odděleno žádnou membránou.

12 Struktura eukaryotických chromozomů Počet chromozomů v jádrech bb. určitého druhu e. org.. je závislý na tom zda se jedná o b. somatickou nebo gametickou: Gamety (vajíčka, spermie) v jádře haploidní počet ch.. (druhově specifický např. člověk n=23, potkan n=21, drosofila n=4). Somatické bb. mají dvojnásobný počet ch.- diploidní stav (2n). Chemická struktura: DNA, histony, nehistonové p., RNA - chromatin. DNA je vázána na histony jako nukleoproteinový komplex nukleozom (Kornberg 1974). Nukleozomy spojené spojnicovou DNA tvoří negativní nadšroubovicové vlákno 11 nm. Toto vlákno se sbaluje do 30 nm chromatinového vlákna, které se během metafáze váže na nehistonové proteinové lešení.

13 Stupně struktury eukaryotických chromozomů

14 Specializované sekvence DNA chromozomů 3 typy specializovaných sekvencí: Replikační počátky začátek duplikace DNA (více replikač. počátků). Centromery zajišťují rozchod replikovaných ch. do dceřinných b. při dělení (na centromeře proteinový komplex kinetochor, který váže duplikované ch. na dělící vřeténko). Obsahují repetitivní nukleotidové sekvence. Telomery na obou koncích ch., které obsahují repetitivní nukleotidové sekvence umožňují replikaci konců ch.. Protože primery nemohou vznikat na konci ch. docházelo by ke ztrátám koncových oblastí. Existuje enzym telomeráza,, která tyto sekvence syntetizuje. Dále telomery chrání ch.. před působením DNA-nukleáz, které degradují konce DNA-molekul.

15 Transkripce a úpravy RNA u eukaryot Transkripce u eukaryot je složitější: RNA se syntetizuje v jádře a musí se pak přenést do cytoplazmy (ribozomy( ribozomy-translace). Eukaryotický transkript = 1 gen. Většina primárních transkriptů prochází před transportem do cytoplazmy 3 podstatnými modifikacemi: K 5 koncům prim. transkriptů se připojí 7-7 metylguanozinové čepičky. K3 koncům těchto odštěpených transkriptů se připojí úseky poly(a). Vyštěpují se introny.

16 Translace u eukaryot E. ribosomy: : Jsou tvarem a funkcí velmi podobné prokaryotním,, skládají se také ze 2 podjednotek (velká 60S, malá 40S), ale sedimentační koeficient je vyšší = 80S (18S, 5S, 5.8S, 28S). Translace se uskutečňujě u eukaryot ve 2 nebo třech místech b. (živočichové cytoplazma, mitochondrie; ; rostliny ještě navíc v chloroplastech). Translace v mitochondriích a chloroplastech ribosomy,, sedimentační k.=60s podobný jako u bakterií stejný průběh h translace jako u bakterií.

17 Průběh eukaryotické translace Na ribozomech 80S a princip je shodný jako u bakterií, ale u eukaryot je iniciační trna s navázaným methioninem připojena k malé podjednotce r. (jako jediná trna v b. se pevně váže na tuto podjednotku) ) za asistence několika proteinů (iniciačních f.). Pak se malá podjednotka váže na 5 -konec mrna (rozpoznán podle čepičky) a začne podél mrna ve směru 5 3 a hledat 1. kodon AUG, který je rozpoznán antikodonem iniciační trna (váže e na P-místo). P Po jeho nalezení se odpojí iniciační faktory a připojí se velká podjednotka a začíná elongace navázání 2. trna s aminokys.. do A-místa. A Terminace je shodná s prokaryoty stejné terminační kodony (UAA, UAG, UGA).

18 Mutace Mutace jsou změny v genotypu organismu oproti normálu. Org.. se změněným genotypem vlivem mutace mutant. Velká většina mutací je naprosto náhodných, cílená mutageneze se používá téměř výhradně pro vědecké účely. Pravděpodobnost jedné takovéto chyby se pohybuje v řádech asi 10-7 (náhodné při replikaci, bez zjevné vnější příčiny spontánní mutace). Pravděpodobnost vzniku mutace se zvyšuje působením některých fyzikálních nebo chemických činitelů - mutagenů indukované mutace.

19 Mutace somatické a gametické Mutace mohou vznikat v jakémkoli org.. (viry, prokaryota, eukaryota). Vyskytují se nejen v jakékoli buňce, ale i vývojovém stádiu org. U vyšších org.. jsou bb. zárodečné (germinální( germinální) ) linie (vznik gamet) odděleny od ostatních typů bb. (somatické bb.). Podle výskytu mutace v určitém typu bb. dělíme mutace na gametické a somatické. Gametické m.: vyskytují se pouze u bb. zárodečné linie (přenáší se na potomstvo, ale jen na určitý podíl potomků). Somatické m.: vyskytují se naopak pouze v somatických bb. (nepřenáší se na potomky).

20 Mutageny, promutageny Mutageny: Účinným fyzikálním mutagenem je např. záření (ionizující = rentgenové paprsky) nebo neionizující (UV záření) změna ve struktuře e DNA. Chemickými mutageny jsou silná oxidační činidla (např. H 2 O 2 ), alkyl deriváty a analogy bazí (mitomycin C), které se naváží do polynukleotidových řetězců. Promutageny: Látky, které nejsou rovnou mutagenní,, ale stávaj vají se mutagenními mi metabolickým působenp sobením org.. (enzymová reakce). Kancerogeny: Látky, kterými se aktivují geny způsobuj sobující kancerogenezi. Prokarcerogeny: Látky, které se stávaj vají karcerogenní vlivem metabolické aktivace (aflatoxiny( aflatoxiny).

21 Klasifikace mutací Genové (bodové) mutace jsou změny v genetické informaci, které proběhly v jednom genu a nenarušily stavbu chromozómu (změna fenotypové vlastnosti-nádorová nádorová onemocnění, srpková anémie). Chromozómové mutace vedou ke zlomům a k přestavbám struktury chromozómů (větší skupiny genů, jsou pozorovatelné mikroskopem). Genomové mutace jsou změny v počtu chromozómů (dobře pozorovatelné pod mikroskopem).

22 Mutace genové Substituce je náhrada báze původní sekvence bází jinou. Transice je záměna purinového nukleotidu za purinový a pyrimidinového za pyrimidinový. Transverze je záměna purinového nukleotidu za pyrimidový a naopak. Posunové mutace: U delece jde o ztrátu jednoho nebo více nukleotidů původní sekvence. Adice (inzerce) zařazení jednoho nebo více nadbytečných nukleotidových párů.

23 Mutace měnící a neměnící smysl Mutace neměníci smysl (samesense( mutation), kdy je i přes mutaci zařazena stejná aminokyselina. Jsou způsobeny substitucemi na třetí pozici kodonu. Tichá mutace (silent( mutation) ) se změnou v kodonu,, která se neprojevuje ve funkci polypeptidového řetězce. Mutace měnící smysl (missense( mutation), které mění smysl polypeptidového vlákna, které způsobí zařazení odlišné aminokyseliny při proteosyntéze. Nesmyslné mutace (nonsense mutation), které zapříčiní vznik předčasného terminačního kodonu v sekvenci DNA. Výsledkem je zcela nefunkční protein.

24 Chromozomální mutace Jsou to všechny úchylky chromozomů změna struktury a tvaru. Zjišťují se analýzou karyotypu,, jako tvarové a strukturální odchylky od normálního karyotypu. Tyto změny na chromozomech nazýváme chromozomové aberace. Jedná se o velký počet genů a odráží se ve fenotypu jedince. Důležité je jaký chromozom byl zasažen a jakým typem aberace zlom v určitém místě chromozomu fragment.

25 Typy aberací Poruchy párování ch.. při dělení bb. poruchy oplození,, reprodukce dále d ve fenotypu neplodnost, snížen ená životaschopnost a mortalita. Heterozygotní a.: znamenají výlučně strukturáln lní změnu na 1 ch.. z páru p (asi 1% gamet). Homozygotní a.: velmi vzácn cné,, protože musí dojít t ke stejnému zlomu v obou ch. Intrachromozomální a.: přestavby uvnitř 1 ch. nebo páru delece, duplikace, inverze, kruhový ch., translokace Interchromozomální a.: a. zasahuje 2 ch. páry nebo 2 různé ch. různé translokace a fůze ch.

26 Genomové mutace Změny v počtu chromozomů od normálního stavu. Aneuploidie ztráta nebo nadbytečná přítomnost některých jednotlivých chromozómů monozomie, trizomie u člověka trizomie 21 ch. Downům syndrom. Polyploidie početní změny celých sad chromozómů, časté u rostlin větší vzrůst šlechtitelské postupy. Haploidie redukce celých ch. sad. Heteroploidie označení variability počtu chromozomů v jádrech a aneuploidní charakter (dlouhodobě kultivované bb. in vitro).

27 Opravy mutací Organismy jsou do jisté míry schopny mutace v DNA opravit: enzymové komplexy k těmto biochemickým reakcím. Fotoreaktivace opravy poškození způsobeného UV zářením v 2-řet2 etězcové DNA kovalentní vazby mezi pyrimidiny (tyminy), opravný enzym se aktivuje denním m světlem rozpojení a oprava DNA do původnp vodní struktury. Excisní oprava vystřižen ení poškozen kozeného úseku a nahrazením m správn vného úseku DNA (nukleázy, polymerázy a ligázy zy). Rekombinační oprava (málo probádan daná) rekombinační výměna poškozených oblastí mezi 2 mol. DNA 1 opravená mol. a 1 mol. s kumulovanými poškozenými oblastmi.

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna Příklady z genetiky Řešené příklady ze stránek http://genetika.wz.cz/priklady/. Jakákoli písemná publikace tohoto textu bez uvedení zdroje není povolena. DNA, komplementarita, dopsání komplementárního

Více

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák

BUŇKA. Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010. Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUŇKA Kozorožec kavkazský Capra caucasica ZOO Toronto, 2010 Biologie 3, 2014/2015, Eva Bártová, Ivan Literák BUNĚČNÁ TEORIE základ vědeckého pohledu na život: BUNĚČNÁ TEORIE TEORIE EVOLUCE hierarchická

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Ivana Doležalová Osnova přednášky: Nominalistické a realistické pojetí druhu Definice druhu RIM Inkompatibilita a její typy Speciace pozvolná a saltační

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát Přehledný referát Rettův syndrom Rett Syndrome Souhrn Rettův syndrom (RTT) je vážné X vázané neurologické onemocnění, postihující především dívky. Patří mezi poruchy autistického spektra a je charakterizován

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více