Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?"

Transkript

1 Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Vyplněnou přihlášku odešlete na nejpozději do INFORMACE O VÁS/O VAŠEM TÝMU Prosíme, krátce se představte Kdo jste? (občanské sdružení, jednotlivec, tým, obec). Co vás spojuje, kolik osob se podílí na příprav ě projektu? O.s. Pražské matky, zabýváme se podporou udržitelné dopravy, zejména pěší dopravy dětí ve městě a výchovou k udržitelným dopravním návykům. V současné době pracují 2 až 3 lidé na přípravě i realizaci všech našich projektů. Spolupracujeme i s dalšími sdruženími a nadacemi podobně zaměřenými, zejména však s o.s. Oživení realizujeme některé projekty společně. Realizovali jste již předtím společné aktivity nebo projekty? Pokud ano, popište je. (max. 50 slov) Program Bezpečné cesty do školy s cílem zajistit ve spolupráci s veřejnou správou a za aktivní spoluúčasti veřejnosti (i dětí) podmínky pro samostatné cesty žáků pěšky, na kole. Internetový portál Chodci sobě k oznamování nedostatků v pěší infrastruktuře úřadům, čtvrtletník na podporu udržitelné dopravy Přes práh, projekt Vím, co dýchám - měření znečištění, mezinárodní dětská konference Město pro děti o zkušenostech s dopravními projekty.. Kontaktní osoba (jméno a příjmení) INFORMACE O VAŠEM PROJEKTU Prosíme, představte svůj projekt Název Umístění projektu (obec, ulice) Cíl/cíle Podrobný popis vašeho záměru, včetně předpokládané doby realizace Ing. Jarmila Johnová Bezpečné cesty do školy hl. m. Praha, uskutečnit ho lze v jakékoli obci v rámci ČR i EU. Podpora udržitelné dopravy dětí ve městě - Přizpůsobení dopravního prostoru dětem, aby mohly samostatně chodit do školy po svých, na kole, koloběžce a současně aktivní výchova k udržitelným dopravním návykům. Sestavení pracovní skupiny složené ze zástupců školní komunity včetně dětí, veřejné správy, policie, projektantů i dalších odborníků či občanů i sdružení 1. Měsíc. Průzkum - Mapování hlavních dopravních tahů dětí do školy a rizikových míst na nich dětmi (malé děti doma s rodiči, větší samostatně ve škole). Shrnutí jednotlivých mapek s rizikovými místy do třídních, pak do školní mapy nejčastěji zmiňovaných problematických lokalit Dotazníkové šetření o způsobu dopravy dětí a dopravních preferencích, resp. zaměstnanců, vyplní děti, resp. zaměstnanci. Monitoring provozu (měření rychlosti, intenzita provozu, délka čekání na zelenou, délka zelené a červené na SSZ, frekvence chodců na přechodu, porušování předpisů atp.) v okolí školy a dopravního chování účastníků provozu, provádějí děti ve spolupráci s projektantem, policií, pedagogy měsíc. Prezentace školní mapy a dopravního průzkumu pracovní skupině dětmi a předání těchto podkladů projektantovi 3. měsíc.

2 Dopravní studie s návrhy řešení dopravní situace na problematických místech zpracovaná na podkladě školní mapy a průzkumu profesionálním projektantem měsíc. Doprovodné aktivity motivující děti, rodiče i zaměstnance k chůzi, jízdě na kole atp. v podobě soutěží (Kdo vystoupí na nejvyšší horu, Který třída ujde za rok nejvíce km, či která obejde dříve zeměkouli, pěší dny, organizace pěšibusů, cyklobusů, cyklojízdy po Praze, jízdy zručnosti ) stále. Jednání všech členů pracovní skupiny o návrzích v dopravní studii, hledání kompromisů a nalezení finálního řešení akceptovaného všemi zástupci, což se rovná faktickému předjednání realizace měsíc. Školní plán mobility, strategii dlouhodobé podpory udržitelného cestování dětí i zaměstnanců do školy, s konkrétními cíli a úkoly a odpovědnými osobami zpracuje škola za účasti dětí 10. měsíc. Investiční opatření na půdě školy na podporu udržitelné dopravy, výstavba přístřešku pro kola, skříněk pro helmy, sprch, nákup kol, koloběžek pro školu, vybavení cyklokroužku apod měsíc Předání dopravní studie a slavnostní ukončení projektu prezentace výsledků projektu žáky pracovní skupině a předání studie vlastníku a správci komunikací (MHMP a městská část) a Policii 12. měsíc. K realizaci stavebních návrhů z dopravní studie a aktualizace školního plánu mobility dochází v delším časovém horizontu v závislosti na rozpočtu města. Projekt trvá jeden (fiskální) rok. Kdo projekt uskuteční? (pokud někdo jiný ne ž vy nebo váš tým, uveďte prosím, pro č by projekt měla realizovat práv ě vámi navržená instituce/firma/skupina) Jaké místní problémy pomůž e projekt řešit a komu prospěje? (uveďte přibliž ný počet lidí a z jakých jsou sociálních skupin, max. 200 slov) o.s. Pražské matky, realizace návrhů z dopravní studie provede, resp. zadá pravděpodobně Technická správa komunikací v Praze. Praha jako každé velké město trpí dopravním přetížením a přebujelou automobilovou dopravou, která je nebezpečná, nepříjemná a má spoustu negativních dopadů na zdraví občanů i prostředí. Chodci vůbec a rodiče dětí zejména se proto stále častěji uchylují k dovážení dětí do školy. Nejslabší skupiny obyvatel (děti, senioři, vozíčkáři, rodiče s dětmi, osoby s omezenou orientací a možnostmi pohybu) jsou proto často na odvoz autem odkázány, což dopravní situaci ještě zhoršuje a vytváří začarovaný kruh. Dovoz dětí do školy zvyšuje intenzitu v ranní špičce až o 20%, situace před školami je nebezpečná a ovzduší ve špičkách často nedýchatelné. Je třeba zlepšovat podmínky pro chůzi a nemotorovou dopravu, nabízet chodcům lepší a bezpečnější cesty, resp. jim je umožňovat a tím je k chůzi motivovat. Dovážení dětí do školy navíc omezuje jejich přirozený pohyb na minimum, ubírá jim samostatnost, možnost učit se přebírat odpovědnost za své chování i možnost seznamovat se s okolím i schopnost seznamovat se s lidmi a navazovat vztahy.

3 Přizpůsobení dopravního prostoru možnostem dětí prospěje nejen jim, ale všem zájemcům o chůzi v okolí škol, v důsledku zvyšujeí zájem o chůzi.. Kolik bude váš přibližn ě projekt stát? Sdružení je schopno každoročně koordinovat realizaci projektů BCŠ na max. 4 školách s celkovými výdaji (pro školy i koordinátora) ve výši ,- Kč Jaká část z celkových nákladů projektu by měla být uhrazena z Evropských fondů? Jaké jiné prostředky byste k uhrazení nákladů na váš projekt mohli použít, případn ě bude projekt vytvářet zisk? JAK PROJEKT SPLŇUJE SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA Prosíme, krátce rozveďte, jak váš projekt vyhovuje stanoveným požadavkům Jaké jsou přínosy vašeho projektu pro životní prostředí a snížení spotřeby přírodních zdroj ů? (popište je, pokud je to možné i kvantifikujte. Max. 200 slov.) Vzhledem k ekonomické situaci a současnému rozpočtu i malé ochotě města i státu podporovat nadále projekty zejména pro pěší dopravu se domníváme, že je třeba, aby 75% výdajů úhradila EU Zbylých 25% nákladů jsme schopni pokrýt ze zdrojů města, nadací a darů soukromých donorů. Nejdůležitějším poselstvím a přínosem projektu Bezpečných cest do školy je především výchova k jinému přístupu k dopravě a spotřebě, tj. využívat auto jen v nejnutnějších případech, většinu cest se naučit vykonávat nemotorově. Dlouhodobá podpora těmto projektům může přinést větší podíl chůze na přepravní dělbě práce (v současné době na pěšáky připadá ¼) a ušetřit uhlíkovou stopu (motorová doprava ve městě se podílí na produkci CO2 až 30%), snížit spotřebu fosilních paliv a zlepšit zdravotní kondici obyvatel, zejména dětí a umožnit jim tak samostatný pohyb, který potřebují i ke zdravému psychickému vývoji. Vzhledem k tomu, že v hl. m. Praze je většina cest kratších 5 km, zdraví jedinci by je většinou zvládli absolvovat alespoň někdy pěšky. Pokud by podobné projekty uskutečňovaly i firmy či sousedské komunity, mohla by to pomoci radikálněji měnit dopravní infrastrukturu i návyky ve prospěch všech obyvatel. Pokud by např. projekt běžel 10 let, tj nejméně na 40tyřiceti školách a byl provázen i státními kampaněmi a mohl se uskutečňovat i v jiných krajích, byla zajištěna realizace změn pěší infrastruktury, úspora fosilních paliv i CO2 by mohla být naplánována např. až na 10%. Bez celonárodní či evropské koordinace a dlouhodobé podpory nemotorové, zejména pěší dopravě však jakákoli kvantifikace pozbývá smyslu. Považujeme proto za velice vhodné prioritu podpory pěší a nemotorové dopravy včlenit do politik úspor energie i ochrany životního prostředí na národní i evropské úrovni a vytvořit tomu odpovídající grantové programy.

4 Jak bude do projektu zapojena veř ejnost? (popište přílež itosti v příprav ě, realizaci i provozu. Max. 200 slov.) Zapojení veřejnosti jsme uvedli v oddíle popis projektu: Zde shrnujeme: jde o svého druhu komunitní projekt, který uskutečňuje především školní komunita - žáci, rodiče, pedagogové - ve spolupráci s občanskými sdruženími (většinou koordinátor, programu), veřejnou správou, dopravními odborníky, policií. Často se k projektu zapojí další školy v sousedství, místní občanské sdružení, či jednotliví občané. Ti všichni mají své zástupce v ustavené pracovní skupině, která se radí a společně rozhoduje o všech důležitých krocích projektu. O.s. Pražské matky koordinuje projekty na všech zapojených školách. Jak budou do projektu zapojeny místní organizace a firmy? Jaký bude přínos pro místní ekonomiku? (Max. 200 slov.) Do projektu, jak již zmíněno, budou zapojeny školy v daném místě, případně místní občanská sdružení, místní samo i státní správa, zástupce místní policie městské, ale také místně příslušný dopravní policejní inspektor ČR. Realizace navržených úprav komunikací včetně zpracování projektové dokumentace provádí většinou firma Technická správa komunikací, která tyto úkoly zadává českým firmám, většinou pražským, které stavby ve městě provádějí. DALŠÍ INFORMACE VOLITELNÉ (není součástí hodnocení) Pokud chcete, doplňte například fotku nebo nákres projektu. Pokud by váš projekt vyhrál, jak byste použili získanou odměnu? Odměnu by sdružení použila na výdaje spojené se základním provozem sdružení nájem, telefon, internet, případně i na osobní výdaje, protože členové sdružení realizují v poslední době značnou část aktivit dobrovolnicky. V případě, že takový typ projektů bude možné realizovat z evropských fondů v příštím období ( ), budete projekt realizovat? Ochrana osobních údajů

5 Vyplněním a odesláním této přihlášky uděluji CEE Bankwatch Network, Na Rozcestí 6, Praha 9, Česká republika souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním všech osobních údajů obsažených v této přihlášce v souladu s ustanovením 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, výhradně pro účel vyhodnocení a výběru projektů v rámci soutěže Máte lepší nápady? výše stanovený v době maximálně 5 let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi této přihlášky jsem se seznámil/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Jsem si také vědom/a, že svůj souhlas můžu kdykoli odvolat. Vytvořeno za podpory Evropské komise a Evropské klimatické nadace. Materiály neodráží stanoviska donorů.

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad?

Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Přihláška do soutěže Máte lepší nápad? Vyplněnou přihlášku odešlete na soutez@bankwatch.org nejpozději do 15. 11. 2012 www.bankwatch.org INFORMACE O VÁS/O VAŠEM TÝMU Prosíme, krátce se představte Kdo jste?

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Koncepce BESIP v Libereckém kraji Koncepce BESIP v Libereckém kraji Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno: Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 18.11.2003 usnesením č. 366/03/ZK Původní zpracování: říjen

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

VEDENÍ & ZODPOVĚDNOST

VEDENÍ & ZODPOVĚDNOST VEDENÍ & ZODPOVĚDNOST Více: http://www.cyklostrategie.cz/cyklisticka-mesta/uherskohradistska-charta/ 1. Obecné teze Celková koncepce Pokud jasně vymezíme povinnosti a zodpovědnost, mělo by dojít k tomu,

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Velká studentská cyklojízda 2013, foto Štěpán Hon

Velká studentská cyklojízda 2013, foto Štěpán Hon výroční zpráva 2013 Velká studentská cyklojízda 2013, foto Štěpán Hon OBSAH: ÚVODEM...4 POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE...5 PROJEKTY A AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROCE 2013...6 Bezpečné cesty do školy (BCŠ)...6 Chodci

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili:

V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Výroční zpráva 2011 V roce 2011 činnost Oživení finančně podpořili: Ministerstvo vnitra ČR Siemens Integrity Initiative Nadace Open Society Fund Praha Stefan Batory Foundation Velvyslanectví Spojených

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho

Více

Evropský týden mobility 2005

Evropský týden mobility 2005 Evropský týden mobility 2005 16. 22. září Evropská příručka pro orgány místní samosprávy Rady a užitečné informace k organizaci projektu EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY s ústředním tématem DO PRÁCE A DO ŠKOLY

Více