KALKULACE CEN V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALKULACE CEN V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE"

Transkript

1 KALKULACE CEN V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE Několik poznámek k metodice zpracování minutové zúčtovací sazby Kalkulace cen v podnikatelské činnosti Kalkulace cen je nedílnou součástí podnikatelského plánu. Pokud je takový plán správně zpracovaný, poskytuje podnikatelskému subjektu základní informace potřebné pro řízení a kontrolu podnikání a je zároveň základním nástrojem pro tvorbu cen. Vhodné využívání podnikového plánování umožňuje pozitivně ovlivňovat dlouhodobou ziskovost, stabilitu a rozvoj podniku, protože bez řádné analýzy ekonomiky nelze zodpovědně konstatovat, zda podnik nemůže fungovat výrazně lépe a pro svého majitele a zaměstnance přinášet vyšší zisky, odměny a mzdy. Kalkulace cen v privátní zubní praxi V zubních ordinacích jsou kalkulace cen velmi často mylně spojovány s cenovou regulací. Je sice zřejmé, že kalkulace a podnikatelský plán snižují riziko postihů ze strany cenových kontrol nebo alespoň výrazně zmírňují výši případných pokut za chybné metodické zpracování cenových kalkulací, ale není nejmenší důvod, proč by i v případě zubních praxí neměla platit obecná pravidla uvedená v předchozím odstavci. Každý provozovatel nestátního zdravotnického zařízení by měl znát základní parametry (zejména minimální minutovou zúčtovací sazbu), které mu zajistí návratnost vynaložených nákladů na provoz, odpovídající podnikatelskou odměnu a plánovaný zisk. Bez těchto informací je obtížné optimalizovat ceny a narovnat jejich úroveň k hodnotám odpovídajícím skutečné ceně práce zubního lékaře. Kalkulace cen a cenová regulace V zubních ordinacích je cenová regulace výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a výrobků částečně hrazených ( C ) nebo nehrazených ( N ) z veřejného zdravotního pojištění založena na principu věcného usměrňování cen. V praxi to znamená, že do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a náklady oběhu doložitelné z účetnictví, daňové evidence, případně podnikatelského záměru, dále přiměřený zisk, daň a případné další náklady podle zvláštních právních předpisů. Při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů vychází kontrolní orgány (cenové kontroly) z dlouhodobé obvyklé úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomických činnostech a s přihlédnutím k zvláštnostem dané ekonomické činnosti. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména (je uveden pouze výčet položek, které jsou relevantní pro běžnou zubní praxi): - penále, pokuty a poplatky z prodlení, úroky z prodlení, případně jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických), - škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami), náhrady škod a odškodnění, - důchodové připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený zvláštním právním předpisem (zákon o daních z příjmů), - cestovné vyplácené nad rámec zvláštního právního předpisu (zákon o cestovních náhradách), - příspěvky na závodní stravování zaměstnanců v cizích zařízeních nad limit stanovený zvláštním právním předpisem (zákon o daních z příjmů), - opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny nebo byly kompenzovány ve výnosech. Zde je vhodné připomenout, že ekonomicky oprávněné náklady v kalkulacích nelze zaměňovat s daňovými náklady v účetnictví. I když jsou ve většině případů totožné, neplatí to Stránka 1

2 vždy. Například platba daně z příjmů nebo zdravotní a sociální pojištění podnikatele jsou náklady daňově neúčinné, avšak přesto jsou to oprávněné ekonomické náklady pro kalkulace. U smluvních pokut nebo škod na majetku je tomu ale přesně naopak. Při posuzování přiměřeného zisku se za přiměřený zisk považuje zisk odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období, s přihlédnutím ke zvláštnostem dané ekonomické činnosti. Protože je tato definice (převzatá z cenových předpisů) velmi nekonkrétní, věnuje se této problematice samostatný odstavec. Rozdíly mezi ekonomickou a regulovanou kalkulací Výše uvedený odstavec, který reflektuje stávající parametry cenové regulace a metodiku cenových kontrolních orgánů, naznačuje, že princip zpracování kalkulace cen je sice stejný pro regulované a neregulované prostředí, ale v našem případě je třeba vyčíslit ekonomicky neoprávněné náklady a odečíst je z celkových nákladů zahrnutých v kalkulaci. Zde je nutné připomenout, že v běžné praxi nemají tyto neoprávněné náklady žádný významný podíl na konečné ceně, a tudíž přímo nepoškozují spotřebitele. Nicméně cenové kontroly posuzují zahrnutí neoprávněných nákladů mezi metodická pochybení a zohledňují je v předepsané pokutě, většinou však v míře odpovídající malému významu této chyby. Mnohem důležitější je porovnání předběžné (plánované) kalkulace s konečným výsledkem (výslednou kalkulací), která zahrnuje skutečné parametry známé po skončení plánovaného období, na základě výsledků účetnictví a daňového přiznání. Pro přehlednost je problematika předběžné a plánované kalkulace uvedena až na závěr tohoto příspěvku. Kalkulační formulář nákladů Formulář pro stanovení minutové zúčtovací sazby privátní zubní praxe je všeobecně znám. Obsahují ho například softwarové programy na zpracování dávek pro pojišťovny nebo ho nalezneme v nabídce některých poskytovatelů služeb, kteří pro zubní ordinace kalkulace cen provádějí. Přesto je vhodné připomenout hlavní části tohoto výpočtového formuláře, zejména z pohledu obhájení parametrů před cenovými kontrolami. Minutová zúčtovací sazba je známa spíše pod zlidovělým názvem minutová kalkulace. Kalkulace cen zubní ordinace vychází z principu nákladové kalkulace, i když přívlastek nákladová není úplně přesný. Nejvýznamnější částí je totiž vedle správného stanovení fondu ordinační doby položka podnikatelského zisku, která může mít daleko větší vliv na konečnou minutovou sazbu než vlastní provozní náklady. Fond ordinační doby (minuty/rok) Časový fond bývá nejproblematičtější veličinou pro výpočet minutové sazby, protože nejvíce ovlivňuje její výši a je často předmětem problémů při cenové kontrole. Pro obhajobu správného nastavení časového fondu je vhodné mít k dispozici rozpis ordinačních hodin lékaře (nezaměňovat ordinační hodiny s fondem pracovní doby). Pokud je režim v ordinaci pravidelný, je možné vycházet z týdenního plánu, pokud však má lékař v průběhu měsíce několik neproduktivních činností (kdy se nezabývá přímo ošetřením pacientů a vyřizuje například administrativu, návštěvy institucí, provozní manažerské povinnosti apod.), pak je vhodné vycházet z delšího časového rozpisu nebo stanovit neproduktivní činnost přímo vyjádřením průměrných minut za dané časové období, s následným přepočtem na celý rok. Kromě toho se musí od celkového fondu ordinační doby odečíst plánovaná dovolená a nepřítomnost nad rámec dovolené (účast na seminářích, apod.). Stále se však pohybujeme v teoretické rovině. Takto stanovený fond ordinační doby zahrnutý do výpočtu minutové sazby totiž matematicky vyjádří konečný plánovaný hospodářský výsledek pouze za předpokladu, že budou všechny odpracované minuty řádně zaplaceny. To se však v naprosté většině případů nestane. V běžné praxi dochází k souběhu přímých plateb Stránka 2

3 od pacientů (v ideálním případě na základě výpočtu podle kalkulačního vzorce výkonu nebo výrobku) a úhrad pojišťoven (které s kalkulačními cenami nekorespondují). Zubní praxe tedy dojde k jinému hospodářskému výsledku (výsledná kalkulace podle účetní závěrky), než je výchozí plánovaný stav (předběžná kalkulace). K tomu navíc přistupuje skutečnost, že mnohé praxe mají v ceníku pro pacienty v některých případech ceny nižší než kalkulované. To by mohlo u cenového kontrolora, který je méně zasvěcen do specifického prostředí zubní ordinace, vzbudit dojem, že došlo k úmyslnému zkreslení hospodářského výsledku (daňovému úniku). Při cenových kontrolách je proto nutné argumentovat zejména výše uvedeným poměrem přímých plateb a úhrad pojišťoven. Dále je nutno vysvětlit, že případné snížení ceny pod úroveň ceny kalkulované není možné z pohledu finančních úředníků brát jako snížení plánované platby daní (mnohdy jsme bohužel takový argument v minulosti zaznamenali), ale jako nepříjemnou nutnost zajistit prodejnost výkonu nebo výrobku v daném místě. Neprodejná cena nepřinese žádný zisk podnikateli, tedy ani daňové odvody státu. Při snížení ceny zajišťující prodejnost se proto zubní lékaři chovají stejně jako ostatní podnikatelé (i když o tom by bylo možné v některých případech polemizovat). Po vyhodnocení předběžné a výsledné kalkulace lze korigovat výpočet pro další období. K tomu je vhodné využít frekvence provedených výkonů a výrobků, která nám poslouží také pro obhájení nastavených parametrů před cenovými kontrolami. To je však oblast, která už je nad rámec rozsahu tohoto příspěvku, stejně jako polemika o snižování některých cen. Nakonec je třeba zmínit se o situaci, kdy v ordinaci pracují další nositelé výkonů, tedy lékař- -zaměstnanec nebo dentální hygienistka. Prostým započtením jejich časového fondu se může stávající kalkulace zcela zničit. Noví zaměstnanci, zejména ti začínající, nemusí mít zpočátku standardní výkonnost, a proto jejich pracovní fond ekonomicky odpovídá spíše nižšímu úvazku. Zkušenosti ukazují, že například v případě absolventů škol může jít na začátku až o polovinu pracovní doby. Je to logické, protože zaměstnanec musí nejdříve získat některé znalosti a pracovní dovednosti, které ve škole získat nemohl, a tato oblast zabírá značnou část pracovní doby. Zde je možné využít koeficientů, které relativizují formální pracovní úvazek, přičemž vhodným doplňkem bude upřesnění pracovní činnosti v příloze pracovní smlouvy, mzdovém výměru nebo jiném organizačním dokumentu. Zcela ideální je vyčíslení nákladů (a výnosů) samostatného pracovního místa zaměstnance (účtování střediska hospodaření), které minimalizuje ztráty způsobené chybným odhadem fondu ordinační doby a má i další užitečné výhody, například při pozdějším stanovení prémiového odměňování zaměstnanců. Nákladové položky Mzdové náklady zaměstnanců, spotřeba materiálu a energie, opravy a udržování, ostatní služby, osobní náklady podnikatele (zdravotní a sociální pojištění, pokud není součástí hrubého kalkulovaného zisku), finanční náklady, odpisy a rezervy, to vše jsou údaje, které vychází z účetnictví (daňové evidence). Část z těchto položek se však do výchozího kalkulačního formuláře uvede korigovaná na plánovaný stav daného období. Nejčastěji se zohledňuje ukončení nebo naopak zahájení leasingu, změna výše odpisů a další plánované změny nákladů. Nejen pro případné cenové kontroly, ale také v zájmu větší přehlednosti je vhodné doporučit, aby byly změny vyčísleny zvlášť. Technicky nejjednodušší je uvést položky ve dvou sloupcích formuláře. V prvním skutečné údaje z účetnictví, ve druhém pak předpokládané změny. Dále lze doporučit uvést co nejvíce položek konkrétně. Pokud je totiž většina výdajů uvedena pod obecným označením provozní režie, nutí to cenové kontrolory vytvořit výslednou kalkulaci podle vlastního šetření a názoru. A to není pro průběh cenové kontroly právě nejšťastnější řešení. Kalkulovaný zisk kalkulační odměna podnikatele Nemůže být pouze ve výši nahrazující průměrnou mzdu lékaře v pracovním poměru. Provozovatel nestátního zdravotnického zařízení je současně manažerem praxe a nepodniká proto, aby byla jeho odměna ve výši odměn zaměstnanců. Má spoustu dalších povinností a činností souvisejících s provozem praxe, které je třeba zhodnotit formou manažerské odměny. Může se například vycházet z poměru neproduktivního času nebo z jiné úvahy Stránka 3

4 zohledňující práci lékaře-manažera nad rámec základní činnosti lékaře-nositele stomatologických výkonů. Kalkulovaný zisk kalkulace dle podnikatelského záměru Stejně jako předcházející položka spadá i tato část do celkového zisku praxe (hospodářský výsledek). Pokud se celkový hospodářský výsledek (kalkulační odměna podnikatele + kalkulace zisku) uvádí jako hrubý zisk před zdaněním a dalšími odvodovými povinnostmi, potom se už do nákladových položek nezahrnuje zdravotní a sociální pojištění podnikatele. Odvody jsou v tomto případě společně s daní zahrnuty v hrubém zisku. V případě, že je celkový zisk uváděn jako čistý zisk, potom se do nákladových položek uvede i daň a odvodové povinnosti (zdravotní a sociální pojištění) přesto, že nejsou daňovými náklady ve smyslu zákona o daních z příjmů. Provozovatelé praxe často používají zjednodušenou formu stanovení zisku, a to procentem z nákladů. To je sice možné, ale o podnikatelském plánování to příliš nevypovídá. Mnohem větší vypovídací schopnost má plán skutečný, zahrnující například plánované splátky provozního úvěru, spoření do fondů pro rozšíření podnikatelské aktivity a ostatní položky zahrnující obvyklá rizika nebo specifika konkrétní zubní praxe. V položce fond ordinační doby bylo vysvětleno, z jakých důvodů nemusí být nakonec v závěru odpovídajícího období dosaženo zisku, který byl plánován v předběžné kalkulaci. Čím větší je tento rozdíl, tím obtížnější, avšak nikoliv nemožné je zdůvodnění cenové kontrole. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že čím větší je podíl přímých plateb na celkových tržbách, tím více je zhodnocena práce lékaře a zmenšují se rozdíly mezi plánovanými a skutečnými ukazateli. Náklady na přímý materiál a protetiku Tyto náklady se do minutové sazby nepočítají. Jsou až součástí konečné ceny výkonu nebo výrobku. Přímý materiál je tedy takový materiál, který není zahrnut v minutové sazbě, ale je součástí konečného kalkulačního vzorce výkonu nebo výrobku (stejně jako cena laboratoře). O tom, který materiál bude označen za přímý, rozhoduje lékař sám. Je totiž na něm, aby zajistil evidenci tohoto materiálu a vyjádření celkové spotřeby za účetní období (což je cena nákupu upravená o výsledek inventarizace materiálu na konci účetního období). Většina lékařů se proto snaží korigovat výčet přímého materiálu použitého v kalkulačních vzorcích pouze na ekonomicky významné položky a ty méně významné zařadí do materiálu spotřebního (minutové kalkulace). Na druhou stranu je třeba upozornit na nebezpečí druhého extrému (zahrnutí veškerého materiálu do spotřeby a neuvedení v kalkulačních vzorcích). Tím se sice zjednoduší evidence a inventarizace materiálu, ale nastane jev, který je popsán v předchozích částech příspěvku. Při souběhu přímých plateb (kdy se v optimálním případě vrací vše, co bylo naplánováno) a úhrad pojišťoven (které jsou výrazně pod úrovní kalkulace ordinace) dochází ke ztrátě a podstatná část materiálu, jehož cenu máme získat zpět v platbách, se rozplyne v systému. Proto asi žádného implantologa ještě nenapadlo, aby riskoval návratnost ceny implantátu tím, že by ho neuvedl jako přímý materiál v platbě výkonu, ale zahrnul ho mezi spotřební materiál do minutové sazby. V tomto odstavci je vhodné ještě zmínit náklady na RTG snímky. Pokud si je ordinace nechá zhotovit u externího dodavatele, je platba příslušných faktur daňovým nákladem. Protože se však na druhou stranu inkasuje platba za tyto položky od pojišťoven (pacientů), jedná se o náklad, který byl kompenzován ve výnosech. Stejně jako náklady na přímý materiál a protetiku proto nepatří do minutové zúčtovací sazby. Předběžná a výsledná kalkulace Předběžná kalkulace patří do oblasti plánování (souvislost s podnikatelským plánem zubní praxe na další období). Stránka 4

5 Vhodně členěný kalkulační formulář může obsahovat i podnikatelský plán bez nutnosti tvořit další elaborát, což lze doporučit jako efektivní řešení nutné administrativy. Výsledná kalkulace patří do oblasti zpětné kontroly. Vychází ze skutečných výsledků podložených účetní závěrkou a daňovým přiznáním. Rovněž tuto část lze pro zjednodušení administrativy zahrnout do jednoho formuláře společně s plánovanou kalkulací pro další období. Případné cenové kontroly zajímá vždy především výsledná kalkulace, a pokud není k dispozici, stanoví si ji kontrola sama po kontrole účetních dokladů. Je tedy v zájmu provozovatele praxe, aby si kontrolu nákladů a dosaženého zisku provedl v období daňových přiznání sám nebo zadal kontrolu svým spolupracovníkům. Tak může ještě včas provést případné úpravy. Minutová zúčtovací sazba Minutová zúčtovací sazba, označovaná zubními lékaři zjednodušeně jako minutová kalkulace, je stanovena výpočtem jako podíl, v jehož čitateli jsou kalkulované náklady, odměna podnikatele a kalkulovaný zisk, ve jmenovateli pak roční fond ordinační doby v minutách. Řada zubních lékařů používá minutovou kalkulaci nejen pro stanovení ordinačních cen, ale také pro sice zjednodušenou, zato velmi praktickou průběžnou kontrolu hospodaření. Přepočet na hodinovou sazbu dává alespoň orientační přehled o plánovaných a skutečných tržbách v ordinaci. Kalkulační vzorce výkonů a výrobků Vzorec obsahuje kódové označení, které si lékař zvolí podle svého uvážení, stručný popis, průměrný čas odpovídající technologickému způsobu práce, výčet přímého materiálu, u výrobků pak cenu dodavatelské laboratoře a případný doplatek pojišťovny. Kalkulovaná cena ordinační fáze, která je hlavní ekonomickou informací pro lékaře, se skládá z časové ceny (průměrný čas výkonu nebo výrobku v minutách násobený minutovou sazbou) a průměrné ekonomické ceny použitého přímého materiálu. V případě výkonů je to zároveň kalkulovaný doplatek pacienta, v případě výrobků se připočítá cena smluvní (nebo vlastní) laboratoře a odečte případný doplatek pojišťovny. Samotná problematika kalkulačních vzorců a jejich použití pro sestavení ordinačního ceníku a následného vyúčtování pro pacienty by si zasloužila samostatný příspěvek. Nebo absolvování některého ze specializovaných seminářů. Závěr Cenová regulace může mít význam v takových oblastech podnikatelské činnosti, kde hrozí ohrožení trhu, mimořádné tržní situace a související negativní ekonomické dopady na obyvatelstvo. To však rozhodně není případ podnikatelské činnosti zubních lékařů, kde je cena práce dlouhodobě podhodnocena, používané minutové sazby jsou pod úrovní sazeb reálných a ani tempo růstu neodpovídá srovnatelným ekonomickým činnostem. Cenové kontroly mohou stěží dojít k závěru, že současné ceny používané v zubních ordinacích poškozují spotřebitele, protože naopak evidentně snižují výsledky optimální úrovně hospodaření podnikatelského subjektu. Dosavadní hodnocení cenových kontrol zahrnují většinou metodická pochybení, která nemají reálný vliv na cenu v ordinačním ceníku, respektive na její skutečnou, ekonomicky objektivní hodnotu. Zrušení cenové regulace pro zubní praxe by bylo správným krokem odstraňujícím zbytečnou administrativní zátěž pro stát i zubní lékaře. Kalkulace cen by pak zůstaly užitečným ekonomickým nástrojem, nikoliv synonymem pro cenovou regulaci. Ing. Jiří Šusta Stránka 5

Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA

Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA Mzdy a platy ve zdravotnictví 2013 2 Lékaři a zubní lékaři = 60 635,- Sestry a porodní asistentky = 28 706,- Proti roku 2012 pokles 0,8% Zákon o cenách

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Čistírna odpadních vod přirozený monopol. Radek Heger

Čistírna odpadních vod přirozený monopol. Radek Heger Čistírna odpadních vod přirozený monopol Radek Heger - Pomocné závody Tomáše Bati - SVIT - TOvárna obuvnických Materiálů - Kuponová privatizace - Přehled činností - diverzifikace EBITDA TOMA EBITDA 250

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012 Cenová regulace v oboru vodovody a kanalizace Praha 24. září 2012 Odbor 16 Cenová politika Ministerstvo financí Ing.. Marie Janečková, tel. 257 042 432 marie.janeckova@mfcr.cz Ing. Tomáš Trojek, tel. 257

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Ekonomika Hospodářský výsledek

Ekonomika Hospodářský výsledek S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 2 02. Hospodářský výsledek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Příloha č. 7 k vyhlášce č. 59/2012 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 7/2016 Vydáno dne: 10. března 2016 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS MIKROGRANT k podpoře MIKROPROJEKTU Alokace pro 1. výzvu pro GRANTY : 143.542.596

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob

SSOS_EK_3.05 Daň z příjmu právnických osob Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_EK_3.05

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výpočet přiměřeného zisku

Výpočet přiměřeného zisku Výpočet přiměřeného zisku OPŽP vs. cenový výměr 21.2.2012 Přehled prezentace Úvod původ a působnost postupů OPŽP a MF ČR Co není v cenovém výměru strop pro náklady a vyrovnání Základní přístup: Výnos =

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Doplňková činnost, kalkulace ceny

Doplňková činnost, kalkulace ceny Název účetní jednotky Označení Číslo SK 08 / 2002 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Směrnice kvestora Doplňková činnost, kalkulace ceny Kvestor RNDr. Alexander Černý Podpis schvalujícího

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

V následující tabulce je uveden přehled vyúčtování dotace v letech údaje v tis. Kč

V následující tabulce je uveden přehled vyúčtování dotace v letech údaje v tis. Kč Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 14.09.2016 Číslo jednání: 4 Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 59 k rozpočtu na rok 2016 - doplatek nákladů spojených s provozem Haly B. Modrého

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_EKO-03 Metodický list Přidaná hodnota ve VZaZ Metodický list pomáhá žákům

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ Odběratel: kterou zastupuje jako statutární orgán nebo zplnomocněnec pan/paní. Dodavatel: FISKUS CZ s. r. o., se sídlem Václavské nám. 66, Praha 1, IČO 25059530,

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více