Makrozátěžové testy sektoru penzijních společností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makrozátěžové testy sektoru penzijních společností"

Transkript

1 Marozátěžové testy setoru penzijních společností Marozátěžové testy setoru penzijních společností (PS) jsou v ČNB využívány jao nástroj pro hodnocení odolnosti setoru vůči možným nepříznivým šoům. estu se účastní všechny tuzemsé penzijní společnosti. Metodologie testu vychází z charateru podniání v tomto setoru. Z toho důvodu pramení navržené šoy z polesu hodnoty ativ transformovaných fondů (F) v důsledu nepříznivého vývoje na finančních trzích. Vzhledem záonné povinnosti PS doplnit do jí spravovaného F případné chybějící zdroje dopadá simulovaný šo do její apitálové vybavenosti. Scénáře zátěžových testů Stejně jao u zátěžového testu ban 1 a pojišťoven jsou výchozím bodem pro zátěžové testy PS alternativní maroeonomicé scénáře. Pro jejich přípravu je využíván oficiální prediční model ČNB doplněný o odhad vývoje něterých doplňových proměnných teré nejsou modelem přímo generovány. Na záladě identifiace rizi typicých pro česý finanční systém a/nebo těch hrozících v něolia nejbližších obdobích je sestaven tzv. zátěžový maroeonomicý scénář. Pro srovnání zátěžového vývoje s nejpravděpodobnějším vývojem je navíc v zátěžových testech využíván i záladní maroeonomicý scénář terý je založen na atuální oficiální maroeonomicé predici ČNB. ab. 1 Ilustrace maroeonomicých scénářů pro zátěžové testování (hodnoty na onci období) Sutečnost Záladní scénář Zátěžový scénář Maroeonomicý vývoj +1Q +2Q +3Q +4Q +1Q +2Q +3Q +4Q HDP (yoy %*) Měnový urz CZK/EUR 276 ** ** ** ** Inflace (%) Nezaměstnanost (%) Růst nominálních mezd (%) Ef etivní růst HDP eurozóny (%) rhy ativ (%) 3M PRIBOR M EURIBOR Pozn.: * Meziroční přírůste oproti stejnému čtvrtletí minulého rou. označuje referenční čtvrtletí. ** Hodnoty v záladním scénáři se v současné době nezveřejňují s ohledem na používání urzu oruny jao dalšího nástroje měnové politiy Predice vývoje finančních proměnných na horizontu čtyř čtvrtletí terá je onzistentní s příslušným maroeonomicým scénářem se v zátěžových testech přímo odráží na hodnotě ativ F. Konrétně se hodnota ativ F mění v závislosti na vývoji úroových sazeb (úroové rizio) měnového urzu (urzové rizio) tržních cen majetových cenných papírů (aciové rizio) a hodnoty nemovitostních investic (nemovitostní rizio). est je svým charaterem jednorázový (tzv. what-if ). Přecenění hodnoty ativ F tedy nastává oamžitě 1 Metodologie zátěžových testů banovního setoru

2 přičemž je použita hodnota očeávaná ve scénáři čtyři čtvrtletí od počátu testu (tj. onzistentní se sloupcem +4Q v ab. 1). 2 Rizia vyhodnocovaná v zátěžovém testu Úroové rizio Vzhledem e strutuře portfolií F je nejvýznamnější oblastí zátěžového testování úroové rizio. omuto riziu jsou vystaveny všechny dluhové cenné papíry v majetu F přičemž jsou brány v úvahu 2 typy úroového rizia: 1. Obecné úroové rizio rizio změny tržní ceny ativa z důvodu změny tržních úroových sazeb teré jsou použity ocenění peněžních toů plynoucích z vlastnictví daného ativa. 2. Specificé úroové rizio rizio změny tržní ceny ativa z důvodu změny úvěrového hodnocení jeho emitenta. Jinými slovy rizio změny riziové prémie daného ativa vnímané finančními trhy. Obecnému úroovému riziu podléhají všechny dluhové cenné papíry nedržené do splatnosti. Výjima u portfolia drženého do splatnosti vychází z pravidel v účetnictví podle terých se toto portfolio nepřeceňuje tržními hodnotami a je ta vůči změnám ve vývoji tržních úroových sazeb imunní. Do portfolia drženého do splatnosti mohou F zařadit pouze státní dluhopisy zemí OECD a to stejného nebo vyššího ratingu než je rating česých státních dluhopisů. Veliost taového portfolia přitom nesmí přesáhnout 35 % majetu F. 3 Dopad realizace obecného úroového rizia na hodnotu dluhových cenných papírů F se vypočítá zvlášť pro aždý předmětný titul v portfoliu. Původní hodnota titulu je dána disontováním z něj plynoucích peněžních toů swapovými řivami platnými referenčnímu datu (tj. počátu testu ). Nová hodnota titulu je dána disontováním těchto peněžních toů swapovými řivami předpoládanými ve scénáři (ab. 2). 4 Materializace obecného úroového rizia je pa dána rozdílem mezi oběma hodnotami. Dojde-li napřílad nárůstu úroových sazeb napříč výnosovou řivou cena dluhového cenného papíru polesne protože platby z ativa mají v porovnání s atuálními sazbami nižší hodnotu. Obecně pa platí že při významnějším nárůstu výnosové řivy nebo delší zbytové splatnosti titulu (resp. duraci) dochází vyššímu polesu ceny. 5 Pro dluhové cenné papíry denominované v orunách se uvažuje změna orunové swapové řivy. Pro dluhové cenné papíry denominované v ostatních měnách (v případě F převážně EUR) se uvažuje změna eurové swapové řivy. Ve scénáři swapové řivy vychází z prognózy tříměsíční mezibanovní sazby PRIBOR resp. EURIBOR a dále z prognózy roční pětileté a desetileté sazby z úroových swapů. K určení sazeb ostatních splatností až do 10 let je použita interpolace. Sazby splatností delších 2 Předpoládá se tedy že na horizontu testu F nemění veliost a struturu ativ portfolia. Expozice vůči úroovému měnovému nemovitostnímu a aciovému riziu ta zůstávají onstantní (tzv. předpolad staticé rozvahy). 3 o ovšem neznamená že F nemůže držet větší objem státních dluhopisů do splatnosti než je limit 35 % jeho majetu. F pouze nesmí nadlimitní část státních dluhopisů vyazovat jao držené do splatnosti pro oceňovací účely a musí je přeceňovat atuálními tržními cenami. 4 U dluhových cenných papírů (či u série úroových plateb v případě derivátů tzv. nohy ) denominovaných v cizí měně se uvažuje měnový urz počátu testu. 5 Informace nutné určení rozložení peněžních toů tj. doba do splatnosti frevence upónu doba do následujícího upónu typ upónu a upónová sazba jsou zísány ze systému Bloomberg. Údaj o jmenovité hodnotě je zísán z pravidelného výaznictví F.

3 než 10 let jsou odvozeny za předpoladu ploché forwardové řivy od 10 let dále přičemž výše forwardové sazby vychází z pětileté a desetileté úroové sazby. 6 ab. 2 Ilustrace scénářů pro obecný úroový šo (swapová řiva v % p.a.) +4Q Splatnost (v letech) Záladní scénář Nepříznivý scénář CZK EUR CZK EUR CZK EUR echnia výpočtu obecného úroového rizia pro dluhový cenný papír Matematicy se změna hodnoty dluhového cenného papíru vypočte jao Y ) ( Y ) de 4Q ( mena 4Q mena K C ( Ymena ) a 1 1 Y ( t ) ( Y mena 4Q ( Y mena 4Q ) t t Y ( t ) t t K 1 1 mena mena t t Y ( t ) t t mena 4Q C Y t mena 4Q ( t ) ) je hodnota ativa referenčnímu datu jao funce swapové řivy v příslušné měně referenčnímu datu ( Y ). Y ) je hodnota ativa po apliaci šou jao mena 4Q ( mena 4Q funce swapové řivy předpoládané ve scénáři ( Ymena 4Q t ). Výnosové řivy Ymena uázány v ab. 2. Symbol resp. značí nejbližší vyšší resp. nejbližší nižší celočíselnou splatnost. značí pořadové číslo peněžní platby z dluhového cenného papíru ve výši C nastávající za t let od referenčního data. Pro dluhopis s proměnlivým úročením platí K 1a platba C1 je součtem nominální hodnoty a upónu stanoveného na záladě posledního nastavení upónové platby (tzv. resetu sazby). Pro aždý cenný papír je apliován specificý oreční oeficient terý zajistí že se hodnota cenného papíru referenčnímu datu ) rovná ocenění cenného papíru ve výaznictví F. ( Y mena. jsou 6 Poud by tento předpolad vedl neobvylému průběhu výnosové řivy bude přistoupeno expertní oreci.

4 Specificému úroovému riziu podléhají bez výjimy všechny dluhové cenné papíry neboť zhoršené úvěrové hodnocení se může promítnout i do hodnoty cenných papírů držených do splatnosti. Jejich nižší senzitivita na tržní výyvy se odráží v apliaci pouze 20 % šou. Dopad realizace specificého úroového rizia na hodnotu dluhových cenných papírů F se vypočítá zvlášť pro aždý předmětný titul v portfoliu. Vychází se z tržní hodnoty titulu referenčnímu datu a scénářem uvažované relativní míry znehodnocení terá odpovídá ratingovému stupni a zbytové splatnosti titulu (ab. 3) 7. Obecně pa nižšímu ratingu a delší zbytové splatnosti odpovídá vyšší míra znehodnocení. ab. 3 Ilustrace nepříznivého scénáře pro specificý úroový šo (procentní změna hodnoty ativ mezi a +4Q) Investiční stupeň Speulativní stupeň BBB BB a nižší Bez ratingu 0-1 Y >1-3 Y >3-5 Y >5-7 Y >7-10 Y >10 Y Relativní míra znehodnocení se apliuje odděleně pro státní cenné papíry a pro ostatní dluhové cenné papíry. U orunových státních cenných papírů se znehodnocení stanoví s pomocí prognózy výnosu pětiletého a desetiletého česého státního dluhopisu. 8 U cizoměnových státních cenných papírů nejvyšší úvěrové vality se stanoví s pomocí prognózy výnosu pětiletého a desetiletého němecého státního dluhopisu. Na dluhopisy ostatních států je apliována dodatečná přiráža odpovídající stupni úvěrové vality emitenta. Zjednodušeně je na státní dluhopisy horší úvěrové vality apliováno vyšší znehodnocení. Relativní míra znehodnocení u orporátních dluhových cenných papírů je součtem šou do ceny státních dluhopisů země sídla orporace (tj. šou z předchozího odstavce) a dodatečné přirážy odpovídající ratingovému hodnocení orporace při zohlednění zbytové splatnosti titulu. echnia výpočtu specificého úroového rizia pro dluhový cenný papír Matematicy se změna hodnoty dluhového cenného papíru vypočte jao splatnost rating splatnost rating splatnost rating 4Q splatnost rating splatnost rating šo scenar splatnost rating de splatnost rating je hodnota ativa a šo scenar splatnost rating je oeficient pro příslušnou třídu zbytové splatnosti a ratingu z ab. 3. Pro orporátní a státní dluhové cenné papíry se tabuly šoů odlišují. est bere v úvahu zajištění F vůči obecnému úroovému riziu. Úroové swapy (IRS nebo cross-curency swap) sjednané F jsou přeceňovány na tržní hodnotu disontováním plateb 7 Způsob stanovování scénářů pro specificý úroový šo prochází v současné době revizí. 8 Stanovení probíhá následujícím způsobem. Nejprve jsou zonstruovány swapové řivy a řivy výnosů státních dluhopisů. Poté je pro splatnost odpovídající středu splatnostního pásma (viz ab. 3 pro poslední splatnostní pásmo 12 let) alulována změna úvěrového rozpětí tj. změna rozdílu mezi výnosem státního dluhopisu a swapovou sazbou oproti referenčnímu datu. Uvažovaná veliost znehodnocení (tj. údaj v ab. 3) je změna úvěrového rozpětí po vynásobení 70 % středu splatnostního pásma v letech.

5 vyplývajících z derivátů swapovými řivami analogicy jao v případě přecenění dluhových cenných papírů. Celová změna hodnoty ativ F z titulu úroového rizia je dána součtem změn hodnot příslušných dluhových cenných papírů a derivátů v portfoliu F. Měnové rizio Měnovému riziu podléhají všechny vlady u ban dluhové a majetové cenné papíry denominované v cizí měně. Dochází-li ve scénáři posílení cizí měny orunová hodnota cizoměnových ativ obecně roste a naopa posílení oruny je spojeno s polesem orunové hodnoty cizoměnových ativ. Pro vlady a majetové cenné papíry je změna urzu ve scénáři apliována na orunovou hodnotu cizoměnové expozice vyázanou referenčnímu datu. U dluhových cenných papírů de měnové a úroové rizio působí společně se urzový šo apliuje na orunovou hodnotu titulu až po apliaci obecného úroového šou. echnia výpočtu měnového rizia pro dluhový cenný papír Matematicy se změna hodnoty příslušného ativa vypočte jao SCZK / EUR 4Q S CZK ( SCZK / EUR Ymena 4Q ) SRCZK S de CZK / EUR CZK / EUR CZK je orunová hodnota expozice jao funce měnového urzu CZK EUR S / a swapové řivy Ymena v příslušné měně expozice. Použijí se hodnoty urzu z ab. 1 a swapové řivy z ab. 2. SR představuje dopad specificého úroového rizia na hodnotu ativa a CZK dříve popsaný oreční oeficient. est bere v úvahu derivátové zajištění expozice vůči měnovému riziu. Měnové deriváty jsou přeceňovány na tržní hodnotu disontováním plateb vyplývajících z derivátu swapovými řivami. V případě měnových forwardů a FX swapů se počáteční hodnota vypočte s užitím swapových řive a měnového urzu platných referenčnímu datu. V případě CCS swapů se počáteční hodnota vypočte s užitím swapových řive předpoládaných ve scénáři (tj. po apliaci obecného úroového šou) a měnového urzu referenčnímu datu aby se předešlo dvojímu započtení části úroového šou. Nová hodnota je pa u všech derivátů stanovena s využitím swapových řive a měnového urzu předpoládaných ve scénáři. Změna hodnoty ativ z titulu měnového rizia je dána součtem změn hodnot příslušných banovních vladů cenných papírů a derivátů v portfoliu F. Vzhledem tomu že převážná část cizoměnových expozic F je denominována v eurech využívá se v zátěžových testech primárně vývoj měnového urzu CZK/EUR terý je odvozen oficiálním predičním modelem ČNB (ab. 1). Posílení (oslabení) oruny vůči ostatním měnám se pa přepoládá jao proporcionální posílení (oslabení) oruny vůči euru. ciové a nemovitostní rizio Změna hodnoty investic F do majetových cenných papírů a nemovitostí se vypočte jao rozdíl hodnoty expozic referenčnímu datu a hodnoty expozic po apliaci oeficientů růstu (nebo polesu) cen příslušných typů ativ předpoládaných ve scénáři (ab. 4).

6 ab. 4 Ilustrace scénářů pro aciový a nemovitostní šo (procentní změna hodnoty ativ mezi a +4Q) ciové rizio Záladní scénář Nepříznivý scénář Majetové cenné papíry zemí EE/OECD Majetové cenné papíry ostatních zemí Nemovitostní rizio Nemovitostní expozice echnia výpočtu aciového a nemovitostního rizia Matematicy se změna hodnoty ativ se vypočte jao typ typ typ 4Q typ typ šo typ scénář de typ je hodnota investic a šo typ scénář je oeficient pro příslušný typ ativ a scénář z ab. 4. Výslede hospodaření F V rámci zátěžového testu je alulován výslede hospodaření F pro příslušné účetní období. Výslede hospodaření F sestává z účetních výnosů z držených ativ po snížení o nálady F za účetní období. Účetní výnosy z držených ativ ovšem nejsou za příslušné období rovny změně hodnoty ativ. Změna hodnoty ativ totiž vstupuje do výsledu hospodaření jen v případě je-li v příslušném období zis či ztráta z drženého ativa faticy realizována (tj. např. inasované upóny dividendy zis/ztráta z usutečněného prodeje výnos ze splatného ativa apod.). Změna hodnoty ativ terá jsou v příslušném období spojena s tzv. nerealizovaným zisem tj. byla jen tržně přeceněna se vyazuje v oceňovacích rozdílech. V zátěžovém testu se atuálně předpoládá že změna hodnoty ativ vlivem zátěžového scénáře vstupuje z 85 % do oceňovacích rozdílů a z 15 % do výsledu hospodaření F. 9 Co se týá výpočtu realizovaného zisu vstupujícího přímo do výsledu hospodaření F je vzhledem e ompliovanosti jeho výpočtu (odhad veliosti inasovaných upónů dividend výnosů z portfolia drženého do splatnosti či náladových polože) přistoupeno aproximaci. Hodnota držených ativ referenčnímu datu je vynásobena průměrnou rentabilitou ativ (čistý zis vydělený hodnotou ativ) v setoru F za předcházející období. ím je odhadnuta hodnota zisu terý by F dosáhl poud by nedošlo e změnám tržních cen ativ v zátěžovém testu. Do celové výše hospodářsého výsledu F ta vstupují dvě hodnoty a to 15 % změny hodnoty ativ v důsledu zátěžového scénáře a výše popsaný odhadnutý realizovaný zis. Dopad na penzijní společnost Hospodaření F má přímou vazbu na svou PS. Poud F vyáže zis může si PS nároovat až 10 % tohoto zisu. Zátěžový test předpoládá že PS odčerpá maximum této částy. Je-li realizovávána ztráta do hospodaření PS se nepřenáší. Povinnost PS doplnit zdroje do jí 9 Hodnoty vychází z atuální strutury portfolií F v ČR. V případě její změny může dojít e změně předpoladu.

7 spravovaného F vzniá pouze tehdy poud je celová hodnota ativ držených F nižší než hodnota jeho závazů (primárně vůči lientům F). V testu se proto hodnota ativ F e onci zátěžového testu porovná s hodnotou závazů F. Konečná hodnota ativ F odpovídá hodnotě ativ F referenčnímu datu (počátu testu) po připočtení zhodnocení ve výši průměrné rentability po apliaci šoů a po odečtení části zisu F případně odčerpaného PS. Konečná hodnota závazů F odpovídá hodnotě závazů F referenčnímu datu po zvýšení o zbylou část výsledu hospodaření F. Je-li ladný rozdělí se mezi lienty F. Z rozdílu mezi onečnými hodnotami ativ a závazů F se stanoví případná částa terou by PS měla vložit do F. ato částa se následně odečítá od apitálu PS (Obr. 1 situace ). V případě že dojde polesu disponibilního apitálu PS pod hodnotu minimálního apitálového požadavu je nutné apitál PS doplnit (Obr. 1 situace ). Obr. 1 Přenos šou z transformovaného fondu na penzijní společnost Situace ransformovaný fond Penzijní společnost tiva tiva Poles hodnoty ativ Oceňovací rozdíly Závazy účastníům a další pasiva Závazy účastníům a další pasiva si vyžádá doplnění zdrojů od PS Kapitál teré snižuje apitál PS + Kapitál 0 Oceňovací rozdíly Před Po Před Po Před Po tiva Pasiva Pasiva Situace B tiva tiva ransformovaný fond Poles hodnoty ativ Oceňovací rozdíly nebyl ta velý aby hodnota ativ lesla pod hodnotu závazů F. PS proto nemusí doplňovat zdroje Penzijní společnost Závazy Závazy účastníům a ům a účastní- další další pasiva pasiva Kapitál Kapitál a apitál PS ta není dotčen + 0 Před Po Před Po Před Po tiva Pasiva Pasiva

8 echnia výpočtu dopadu zátěžového testu na apitál penzijní společnosti V zátěžovém testu se dopad scénáře na disponibilní apitál penzijní společnosti vypočte jao K PS max01 Z F ;0 min F 4Q LF 4Q ;0 de ZF F 4Q K PS představuje výslede hospodaření F dosažený za roční období zátěžového testu a L 4 resp. F Q hodnotu ativ resp. závazů F na onci testu. yto veličiny jsou stanoveny pomocí vztahů Z r L F ve terých F 1 r max01 Z ;0 max09 Z ;0 F 4Q F F L F 4Q F F F resp. F L představuje hodnoty referenčnímu datu r průměrnou rentabilitu ativ a změnu hodnoty ativ v důsledu realizace úroového měnového aciového a nemovitostního rizia. Scénář má vliv nejen na disponibilní apitál PS ale ovlivňuje i její apitálový požadave. S polesem hodnoty majetu v F lesá hodnota minimálního apitálového požadavu terý je PS tomuto majetu povinna držet a naopa. Ze slože apitálového požadavu je v testu uvažována změna apitálového požadavu majetu v transformovaném fondu a riziům transformovaného fondu. 10 Změna těchto požadavů je zjednodušeně řečeno proporcionální e změně hodnoty příslušných ativ. Ostatní složy apitálového požadavu požadave ativům v jiných fondech a režijním náladům se v testu považují za neměnné. 11 Hlavním závěrem zátěžového testu je vyhodnocení olia PS polesne apitál pod hodnotu apitálového požadavu a jaý objem zdrojů budou nuceni acionáři PS doplnit aby byla znovuobnovena apitálová vybavenost PS alespoň v minimální záonné výši. Připravil Samostatný odbor finanční stability ČNB. Kontat: 10 Při výpočtu apitálového požadavu riziům F se abstrahuje od posouzení zda položy s preferenčními riziovými vahami splňují požadave na rating státu minimálně srovnatelný s ratingem ČR. 11 Od doplňových apitálových požadavů II. a III. pilíři penzijního systému se vzhledem probíhajícím legislativním změnám a jejich minimální veliosti zcela abstrahuje.

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ČERVNA 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ZÁŘÍ 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

Srovnávací tabulka stávajících a nových benchmarků fondů ISČS. Fondy peněžního trhu

Srovnávací tabulka stávajících a nových benchmarků fondů ISČS. Fondy peněžního trhu Srovnávací tabula stávajících a nových benchmarů fondů ISČS Fondy peněžního trhu Investiční společnost Česé spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond Je usilováno o dosažení výonnosti podílového

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT. ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT. ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena skupiny ČSOB PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a. s., člena supiny ČSOB ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena supiny ČSOB 7.PP ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní

Více

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT

PENZIJNÍ PLÁN A STATUT PENZIJNÍ PLÁN A STATUT ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena supiny ČSOB 6.PP ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen supiny ČSOB STATUT Článe 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní fi rma: ČSOB Penzijní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 31. BŘEZNA 2013 Zveřejněno na internetových stránách www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová část 3 2. Záladní údaje

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem "restart". To oceníme při opakovaném použití dokumentu.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem restart. To oceníme při opakovaném použití dokumentu. Úloha 1 - Koupě nového televizoru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Chceme si oupit nový televizor v hodnotě 000,-Kč. Bana nám půjčí, přičemž její úroová sazba činí 11%. Předpoládejme, že si půjčujeme na jeden ro a

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. PROSINCE Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. PROSINCE Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. INFORMACE o společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. PROSINCE 2011 Tyto Všeobecné pojistné podmíny nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Údaje 31.12.2011 1 Zveřejněno

Více

IV. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU

IV. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU IV. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Dluhová strategie a řízení rizik V souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu pro rok 2011 sledovalo Ministerstvo financí během roku 2011 strategické cíle v oblasti

Více

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. INFORMACE o společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011 Tyto Všeobecné pojistné podmíny nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Údaje 31.3.2011 1 Zveřejněno

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

KOMERČNÍ BANKA PRVNÍ POLOLETÍ 2001 (IAS)

KOMERČNÍ BANKA PRVNÍ POLOLETÍ 2001 (IAS) KOMERČNÍ BANKA HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2001 (IAS) 31. července 2001 Obsah! Hlavní události str. 3-5! Komerční bana - finanční výsledy str. 6-24! Finanční supina KB - finanční výsledy str.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

STÁTNÍ DLUH CELKEM

STÁTNÍ DLUH CELKEM B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2006 došlo ke zvýšení státního dluhu o 7 mld. Kč z 691,2 mld. Kč na 698,2 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. čtvrtletí 2006 se dluh zvýšil

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Penzijní plán č. 7 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Penzijní plán č. 7 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Penzijní plán č. 7 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena supiny ČSOB Část A. Všeobecné podmíny penzijního plánu Článe 1. Úvodní ustanovení a záladní pojmy 1. Penzijní

Více

Penzijní plán č. 8 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Penzijní plán č. 8 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Penzijní plán č. 8 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena supiny ČSOB Část A. Všeobecné podmíny penzijního plánu Článe 1. Úvodní ustanovení a záladní pojmy 1. Penzijní

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena skupiny ČSOB

Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena skupiny ČSOB Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu Progres, a. s., člena supiny ČSOB Část A. Všeobecné podmíny penzijního plánu Článe 1. Úvodní ustanovení a záladní pojmy 1. Penzijní připojištění se státním příspěvem

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení : 02 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Druhy ocenění aktiv a pasiv Opravné položky DRCENY Druhy ocenění (popř. cen) sledovaných aktiv nebo pasiv podle právních předpisů platných v České republice

Více

Parametry v rámci přístupu IRB. 1. Kategorie expozic vůči centrálním vládám a centrálním bankám, expozice vůči institucím nebo podnikové expozice

Parametry v rámci přístupu IRB. 1. Kategorie expozic vůči centrálním vládám a centrálním bankám, expozice vůči institucím nebo podnikové expozice Příloha č. 13 Parametry v rámci přístupu IRB I. Hodnota PD 1. Kategorie expozic vůči centrálním vládám a centrálním bankám, expozice vůči institucím nebo podnikové expozice a) Hodnota PD u expozice vůči

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 4.8.2009 Úřední věstník Evropské unie L 202/65 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 17. července 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a)

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí 2009 podává následující tabulka: Půjčky. Stav (a) B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu V 1.-3. čtvrtletí 2009 došlo ke zvýšení státního dluhu o 167,9 mld. Kč z 999,8 mld. Kč na 1 167,7 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 48 909 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 48 909 R004 Pohledávky za bankami

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více