Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros"

Transkript

1 Problematika elektronick ch periodik na Internetu Zkuenosti s vydævæn m elektronickøho Łasopisu Ikaros Petra JedliŁkovÆ, Ikaros I. Co se rozum pod pojmem elektronickø publikovæn S v vojem technologi a technick ch prostłedkø dochæz ke zcela zækonitømu vzniku nov ch mødi, kteræ - jako novæ extenze Łlov ka - roziłuj monosti publikovæn informac. Vzhledem k tomu, e v tina informac je i b hem klasickøho publikałn ho procesu v n jakø z jeho fæz v elektronickø podob, nen se Łemu divit, kdy novø technickø prostłedky umo uj c pł jem t chto produktø v elektronickø podob nastartovaly takovou explozi elektronickøho publikovæn. AŁkoli se tento pł sp vek zam łuje na problematiku elektronick ch periodik na Internetu, v ir m pohledu je publikovæn m informac m n na pł prava, tvorba, zachycen, transformace, uklædæn a diseminace dokumentø; hovoł me-li o elektronickøm publikovæn pak je v sledkem tøto Łinnosti zpł stupn n t chto dokumentø v digitæln podob. II. ZÆkladn Łlen n elektronick ch publikac Vezmeme-li v œvahu płedchoz vymezen elektronickøho publikovæn, møeme za elektronickou publikaci povaovat v podstat jak koli dokument zpł stup ovan v elektronickø podob. ZÆkladn Łlen n tedy vychæz z rozd len elektronick ch dokumentø podle zpøsobu zpł stup ovæn : e-dokumenty pł stupnø on-line ZvlÆtn postaven v tøto skupin mæ globæln poł tałovæ s Internet, kterou chæpeme jako novø mødium a o kterø bude v tomto pł sp vku płedev m łeł. Pokud bychom vak toto rozd len dokumentø chæpali døsledn, museli bychom do tøto skupiny zahrnout obecn vechny dokumenty pł stupnø skupin uivatelø v ræmci lokæln nebo globæln s t. Za elektronickø publikovæn, tedy zvełejn n n jakøho dokumentu v elektronickø podob, møeme toti v tomto ir m pojet povaovat i sd len dokumentø v ræmci intranetu nebo lokæln poł tałovø s t. V zkumnø nebo pracovn t my toti mohou zvełejnit/publikovat v sledky svø præce (report, odbornæ sta, tabulky statistick ch dat, databæze) tak, aby tyto byly pł stupnø pouze urłitø skupin uivatelø v ræmci danø s t. e-dokumenty pł stupnø off-line V tøto skupin jsou załazeny vechny ostatn dokumenty v elektronickø podob, tedy napł klad knihy, ŁlÆnky, Łasopisy, stat, obrazy, foto, film, hudba apod. uloenø a zpł stup ovanø na CD-ROM, videodisc ch aj. Zam ł me-li se bl e na elektronickø publikace na Internetu, møeme je dæle d lit do n kolika skupin.

2 zpøsob vzniku: periodicita: elektronickø mutace tit n ch dokumentø dokumenty existuj c pouze v el. podob monografie periodika (pravidelnæ, nepravidelnæ) nepravæ periodika ElektronickØ mutace tit n ch dokumentø Łasto b vaj pouze płesn mi kopiemi sv ch pap rov ch płedloh. V lep m pł pad vak v ce vyu vaj monost multimediality a hypertextuality a roziłuj tak monosti præce s dokumenty nebo jsou speciæln m dopl kem k pap rovømu dokumentu. V tina den kø zpravidla provozuje soub n s vydævæn m klasickø tit nø podoby takø zpravodajstv na Internetu, kde prezentuje identickø ŁlÆnky s omezenou monost vyhledævæn a orientace. Obsah elektronickøho zrcadla je nav c Łasto ochuzen o n kterø drobn j informace, kterø jsou obsaeny v tit nø płedloze. PodobnØ nepochopen a nedostatełnø vyuit monost hypertextuality a multimediality provæzelo zejmøna v minulosti prezentace n kter ch instituc, kterø na webovskø strænky prost jen vystavily HTML podobu sv ch tit n ch materiælø. ZejmØna posledn dobou se zał naj objevovat snahy naopak roz łit obsah elektronickø publikace vyuit m monost, kterø nab z prostłed WWW. NejŁast ji se tak na strænkæch den kø objevuj næstroje k rychlej mu vyhledævæn v textech ŁlÆnkø, płehledn j uspołædæn a hyperlinky usnad uj c orientaci. Text takø møe doprovæzet obrazov materiæl (Łasto kvalitn j ne v tit nø płedloze) nebo zvukov doprovod (napł klad zæznam rozhovoru nebo vystoupen n jakø v znamnø osobnosti). N kteł vydavatelø vak vyu vaj prostłed WWW pouze k informativn prezentaci sv ch pap rov ch milæłkø a na webovsk ch strænkæch tak zpravidla nab zej pouze zækladn informace o redakci, produktech, maximæln pak s monost on-line objednævky nebo nahlødnut do star ch Ł sel Łasopisu nebo v b rov ch ŁlÆnkø. Zaj mav j m połinem je vak soub nø vydævæn elektronickøho dokumentu jako dopln k k pap rovømu. NejednÆ se tedy o płesnou (nebo nedokonalou) kopii, ale o dopln n pap rovøho dokumentu o monosti, kterø klasickø nosiłe nenab z. Napł klad poł tałov t den k møe nab zet aktuæln zpravodajstv na Internetu, informace a ŁlÆnky, kterø se do pap rovøho vydæn nedostaly (napł. pro nedostatek m sta), hyperodkazy na m sta souvisej c s tømatikou Ł sla, v ce obrazovøho materiælu nebo monost staen software, o kterøm se v t den ku p e. Obsah tohoto dopl ku se tedy møe płekr vat s tit n m dokumentem, ale v mnohøm jej dopl uje a roziłuje. N kteł velc zahraniłn vydavatelø nab zej jet sofistikovan j formu elektronickøho publikovæn a obchodu s informacemi. NadÆle vydævaj periodika v tit nø form, na Internetu vak nab zej cosi, jako virtuæln knihovnu, kteræ zpł stup uje oprævn n m uivateløm vechny tyto dokumenty (napł klad formou płedplatnøho). Velkou v hodou je płedev m monost vyhledævæn ve vech ŁlÆnc ch a n kolika Łasopisech soułasn, prohledævæn bibliografick ch zæznamø a pł padnø

3 objednæn pln ch textø. Tyto formy elektronickøho płedplatnøho b vaj dæle roz łeny o nævaznø informałn sluby. StÆle Łast ji se objevuj dokumenty, kterø existuj pouze v elektronickø podob. K tomuto zækonitømu v voji dochæz nejen d ky zm n nømu faktu, e v tina tit n ch dokumentø primærn existuje v elektronickø podob, ale płedev m proto, e elektronickø publikovæn nab z mnoho v hod a roz łen ch monost oproti klasickømu. III. Rozd ly mezi elektronick m a klasick m publikovæn m Hypertext a multimedialita ElektronickØ publikace nab zej monosti logickøho provæzæn se souvisej c mi dokumenty nebo ŁÆstmi dokumentø a podstatn tak roziłuj monosti ŁerpÆn informac pro ŁtenÆłe, kdy je mono prun płechæzet z jednoho dokumentu do druhøho (zat mco u tit nøho dokumentu by autor musel informace bu opsat a t m je duplovat a nebo na n ŁtenÆłe odkæzat, aby si je vyhledal sæm). Hypertextualita v podstat simuluje to, co se b n odehrævæ v lidskøm mozku płi łeen n jakøho problømu: logickø spojovæn a asociace odv jej c se od zækladn ho tømatu. Klasick lineærn text je płekonæn nejen monostmi hypertextu, ale takø spojen m obrazov ch, textov ch a vizuæln ch informac : multimedialitou. VyhledÆvÆn a navigace Pro vyhledævæn informac v tit n ch dokumentech v podstat neexistuje rychlej næstroj ne lidskø oko. ElektronickØ dokumenty vak vyu vaj monost v połetn techniky k prohledævæn velk ch mnostv dat, kterø na Internetu nav c znamenæ vyhledævæn a z skæn dokumentø fyzicky um st n ch na røzn ch m stech v s ti. S exponenciæln stoupaj c m mnostv m informac je toto jedna z nejv t ch płednost elektronick ch publikac, kteræ slibuje sofistikovan j metody indexace, anal zy, vyhledævæn a z skævæn dokumentø na zadanø tøma. Nov prvek vnæej do vyhledævæn a navigace v elektronick ch zdroj ch tzv. push technologie a aktivn kanæly, modern obdoba osobn ch profilø płinæej c ch uivateli pouze informace vybranø specifikovan m filtrem. ElektronickÆ publikace dæle nab z dokonalej zpøsoby navigace mezi ŁlÆnky, kapitolami nebo dal mi ŁÆstmi publikace. RychlØ płechæzen mezi ŁÆstmi dokumentu usnad uje præci a etł Łas. Interaktivita Pro komunikaci je v znamnæ takø monost okamitø interakce, kdy formy zp tnø vazby pro vydavatele elektronick ch dokumentø Internet v razn roziłuje. D ky tomuto dynamickømu propojen mezi autorem a ŁtenÆłem møe vzniknout spolupræce, prun j zkvalit ovæn slueb vydavatele, monosti diskuse a (sebe)vzd lævæn. Neomezenost prostoru a Łasu

4 Mnoz vydavatelø tit n ch periodik jist zæpas s omezen m prostorem, kter je tit nømu dokumentu vymezen. Napln n strænky, kræcen ŁlÆnkø a hledæn obrazovøho aparætu vhodnø velikosti jsou Łinnosti, kterø jsou elektronickømu vydavateli zcela ciz, neub raj mu Łas, nemaj podstatn vliv na næklady a tak jedinø, co je tłeba v tomto sm ru płi elektronickøm publikovæn zvæit, je œnosnæ velikost obræzkø, dølka textu a vhodnæ grafickæ œprava. Elektronick vydavatel se tak møe pln soustłedit na kvalitu obsahu a do elektronick ch dokumentu møe v podstat zahrnout neomezenø mnostv souborø. TakØ nejnov j v vojovø næstroje umo uj m.j. tvorbu dynamick ch HTML dokumentø, kterø se svou kvalitou bl klasickømu DTP. AŁkoli se v tina seriozn ch vydavatelø elektronick ch periodik sna dodret pravidelnou periodicitu, i pro n plat, e nejsou tolik omezeni Łasem, jako klasiłt vydavatelø. OdpadÆ term n stanoven tiskærnou a takø Łas potłebn k vytit n a kompletaci materiælø. Elektronick dokument lze publikovat v podstat kdykoli a proces płevodu materiælø do HTML podoby zpravidla netrvæ tak dlouho. U elektronick ch vydavatelstv v podstat odpadæ celæ łada instituc, kterø v tradiłn m pap rovøm łet zci hræly v znamnou œlohu: klasickæ redakce, tiskærna, distribuce. Redakce, ŁtenÆłi i autołi na Internetu jednou jsou, vichni jsou virtuæln spojeni, co v znamn urychluje, zlev uje a jinak zv hod uje cel proces elektronickøho publikovæn. Archivace Zat mco klasiłt vydavatelø chrl novø a novø publikace a jen tie doufaj, e jsou n kde shroma ovæny, elektronick vydavatel dævæ sv m ŁtenÆłøm k dispozici nejen nejnov j publikaci (Ł slo Łasopisu), ale takø arch v vech płedchoz ch Ł sel s monost jejich prohledævæn. NÆroky na prostor jsou v tomto pł pad (na rozd l od archivace tit n ch periodik) zcela zanedbatelnø. Koneckoncø i klasiłt vydavatelø se sna svou produkci archivovat v elektronickø podob napł. na CD ROM, protoe v hody archivace materiælø v elektronickø podob jsou stæle złejm j. Modern knihovny a informałn centra proto kladou stæle v t døraz na rozvoj elektronick ch fondy, vznikaj virtuæln knihovny apod. FinanŁn œspora Jednou z velk ch v hod elektronickøho publikovæn, kterou ocen zejmøna vydavatelø dokumentø pro omezen okruh ŁtenÆłø, je ni finanłn nærołnost. NÆklady na elektronickø vydavatelstv, kterø budou rozebræny podrobn ji v kapitole V., prakticky nejsou zævislø 1 na velikosti skupiny uivatelø, zat mco u tit n ch periodik hraje połet prodan ch kusø/ł sel døleitou roli płi kalkulaci nækladø. IV. ProblØmy spojenø s elektronick m publikovæn m 1 Płi velmi vysokøm połtu ŁtenÆłø, t.j. vysokø Łetnosti pł stupø na server, mus vydavatel poł tat s vy mi næklady na technickø vybaven, protoe bude pravd podobn nucen zakoupit v konn j server a realizovat rychlej płipojen k s ti.

5 NovØ mødium Internet je zærove nov m komunikałn m prostłed m, ve kterøm se teprve formuje soustava pravidel, zæruk a zækonø, j m se vekeræ Łinnost na tomto mødiu ł d. VynechÆme-li celou skupinu otæzek spojen ch s anonymitou na Internetu 2, elektronick m podpisem (zæruky) a copyrightu, kter bude rozebræn v samostatnø kapitole, zøstævæ zde nevyłeenæ otæzka zæruk, jakø møe vydavatel poskytnout sv m ŁtenÆłøm. JednÆ se płedev m o zæruku za v rohodnost textu, u periodik pak zæruku za dodren periodicity a zæruku archivace materiælø. Stejn jako klasick vydavatel møe b t nesolidn, investice do vydæn dokumentu ji signalizuje alespo snahu o kontinuitu a c l vydævæn. Klasick vydavatel mæ nav c svø produkty n kde uloenø v pap rovø podob a pokud zanikne, bude monø tyto dokumenty i nadæle pou t. U elektronickøho vydavatelstv vznikæ sloitæ otæzka døv ryhodnosti, protoe pouze u v rohodnøho vydavatele møeme poł tat s t m, e se virtuæln vydavatelstv nepłesune na neznæmø m sto na s ti nebo nezmiz œpln spolu se vemi arch vy. MonÆ præv tato nejistota vede mnohø uivatele Internetu k tomu, e si rad ji døleitø dokumenty nebo ŁlÆnky vytisknou. Jedin tak møeme vysv tlit fakt, e existuje lineærn zævislost mezi rostouc m vyu væn m v połetn a kancelæłskø techniky a spotłebou pap ru. FinanŁn nærołnost a v t Łaso-prostorovØ omezen tit n ch publikac paradoxn sk tæ jednu z v hod klasickøho publikovæn : ŁÆsteŁnÆ eliminace nadprodukce informac a grafomanstv. Omezovat autory na Internetu by vak bylo v rozporu s jeho celkov m zam łen m a tak nezb væ ne apelovat na etiku: vichni, kdo publikuj na Internetu (a v el. podob obecn ) by se m li vyvarovat duplikac, uvełej ovæn redundantn ch informac, publikovæn zbytełn pam ov nærołn ch dokumentø (fotografie, video, zvuk) a płedev m nepublikovat za kadou cenu. OmezenÆ skupina uivatelø Internetu Internet je naz væn globæln poł tałovou s t a mælokomu tak dochæz, e pł stup k tøto celosv tovø studnici informac mæ pouze zlomek obyvatel planety Zem. Obecn mi bariørami pł stupu mohou b t ekonomickø podm nky, politickæ atmosføra, œrove vzd lanosti, stav telekomunikałn s t aj. Podle prøzkumø uivatelø Internetu, tvoł v eskø republice v tinu mlad (v intervalu let se pohybuje 78% vech uivatelø Internetu v R), vzd lan (absolventi S a V pokr vaj 76%), pravicov (78%) mui (91,5%). eskø publikałn aktivity na Internetu jsou dæle specifickø pou væn m jazyka, kter m mluv jen mal zlomek vech uivatelø Internetu a kter nav c vyaduje podporu k dovæn ŁeskØ diakritiky. K elektronick m publikac m na Internetu mæ tedy u næs zat m pł stup jen omezenæ skupina lid. Na druhou stranu je vak patrnø, e præv akademickæ komunita je v tøto uivatelskø skupin dosti v razn zastoupena. MnohØ z odborn ch dokumentø nebo publikace œzce vymezen ch zæjmov ch Łi profesn ch skupin, kterø nemohly b t płes omezen tit nø produkce vydæny, maj præv na Internetu anci vzniknout a dostat se ke sv m ŁtenÆłøm. 2 Płestoe ji existuj metody, jak zjistit adresu a pł padnø dal œdaje o osobæch komunikuj c ch v kyberprostoru, absentuje sociæln kontext a celæ łada auræln ch znakø b n ch v osobn m styku.

6 AutorskÆ præva Jedn m z nejdiskutovan j ch soułasn ch problømø elektronickøho publikovæn je ochrana osobn ch dat a s t m spojenø garance autorøm, kteł publikuj. Bez prunøho, funkłn ho a pouitelnøho legislativn ho næstroje ochrany duevn ho vlastnictv na poł tałov ch s t ch se jen t ko rozvine elektronickø publikovæn, knihovny a archivace. Specifickou vlastnost elektronick ch publikac toti mimo jinø je, e jejich kopie jsou naprosto identickø s originælem a proto lze kupł kladu jen t ko dokæzat, kter ze dvou identick ch dokumentø vznikl dł ve. DØlka archivace Monost archivovat płedchoz Ł sla/publikace je ji zm n nou nespornou v hodou elektronick ch vydavatelstv, na druhou stranu vak nikdo płesn nev, jak dlouho budou data na patłiłnøm serveru pł stupnæ a ŁitelnÆ (s t m souvis i otæzka kvality zæznamovøho mødia). V souvislosti s elektronick mi publikacemi vyvstævæ v oblasti archivace otæzka povinn ch v tiskø, urłen jednotliv ch typø dokumentø a kterø soubory na s ti za n povaovat (monografie, periodika, mapy, fotografie) a s t m spojenæ nutnost definovat, co vechno je povaovæno za elektronick dokument. Zp tnø zæsahy do textu ElektronickØ publikace vystavenø na s ti se rovn v razn odliuj monost autora do nich neustæle zasahovat, opravovat chyby, zpłes ovat formulace nebo je jinak m nit. Jednou vydan dokument na pap łe takto m nit nelze. Na prvn pohled se zdæ, e płedev m ti, kdo maj zkuenosti s vydævæn m pap rov ch dokumentø by ocenili monost, opravit płeklepy a drobnø chyby, kterø płehlødla troj korektura textu płed tiskem. Tato nespornæ v hoda se vak møe lehce obrætit v nev hodu nebo sp e nebezpeł zvyovæn nedøv ry k elektronick m publikac m. Jak vyłeit situaci, kdy n kdo nap e kritiku na nepłesnosti nebo nekonzistence v textu n jakøho autora, kter zareaguje na kritiku tak, e tyto nedostatky ze svøho textu hbit odstran 3? Jak v łit autorovi kritiky n jakøho serveru, na kter je z jeho ŁlÆnku odkazovæno, kdy je kritika ji star s dnen stav kritizovanøho serveru vypadæ ji jinak? KnihovnickØ postupy ElektronickØ publikovæn by m lo vyvolat jistø zm ny v tradiłn m nahl en na metody zpracovæn, uklædæn a zpł stup ovæn zaznamenanøho poznæn. Nen dosud jasnæ definice a tł d n elektronick ch dokumentø, neexistuje jednotn zpøsob jejich popisu, indexace a archivace a tradiłn registrace (ISBN a ISSN) nerespektuje specifika elektronick ch publikac. NovØ mødium si pravd podobn vynut zm ny v chæpæn dokumentu jako fyzickøho dokumentu a upłednost ovæn formy płed obsahem. V. VirtuÆln vydavatelstv : næklady, potłebnø vybaven, spræva Płestoe ji existuje tzv. elektronick podpis nebo jinø metody, jak jednoznałn urłit datum a pøvodce posledn ho zæsahu do dokumentu, nerozvinulo se dosud pln jejich vyu væn a v tina uivatelø Internetu k pł slun m prostłedkøm nemæ pł stup.

7 Prostłed Internetu a zdokonaluj c se v vojæłskø næstroje otevłely monosti mnoha publikałn m aktivitæm, kterø v płedinternetovskøm obdob nemohly b t uskutełn ny płedev m z døvodø finanłn a organizałn nærołnosti. ExponenciÆln nærøst t chto aktivit v prostłed WWW vak vyvolævæ falenou płedstavu, e publikovat na Internetu lze zcela zadarmo bez jak chkoli odborn ch znalost a dovednost. ElektronickØ vydavatelstv vak jistø investice a technickø a organizałn zajit n v kadøm pł pad vyaduje. Co potłebuje virtuæln vydavatel M sto na WWW serveru Obvykle se plat za MB spotłebovanøho m sta (stovky za MB m s Łn ). V tina ISP (Internet Service Provider) je ochotna dohodnout se na spolupræci (na slevæch). Podm nkou je um stn n reklamy nebo jinæ propagace (pokud se elektronickø publikace stanou slavn m a obl ben mi, pak se to ISP vræt od jin ch zækazn kø). Alternativou k pronajmut je um stn n vlastn ho poł tałe k ISP (platit ISP se mus stejn ) nav c je potłeba vlastn poł tał tj. minimæln KŁ - pro załætek stał pomal. V tomto pł pad si poł tał administruje vydavatel sæm, pokud to ovem um. Poplatky ISP za pł stup płes modem Zpravidla bude potłeba płesouvat na server novø soubory (ŁlÆnky, texty, obrazov a zvukov materiæl) nebo stahovat dopisy ŁtenÆłø. Zde se bu plat za minutu płipojen nebo pauæln m s Łn ( KŁ). Alternativou møe b t pevnæ linka, kteræ je ovem dra : a za tu nejpomalej. I zde lze sjednat slevy. Poplatky za telefon KadÆ minuta płipojen płes modem odpov dæ jednø provolanø minut po telefonu, co møe m s Łn płij t na stovky a tis ce korun podle toho, kdy a jak Łasto je płipojen realizovæno. V pł pad pevnø linky se plat Telecomu cca m s Łn. Zł zen a udrovæn domøny Pro zł zen domøny druhø œrovn (www.domena.cz) je potłeba m t registraci firmy, złizovac poplatek Łin korun, za veden domøny se plat rołn stovky korun. DomØna slou jako dobłe zapamatovatelnæ virtuæln adresa a takø jako virtuæln trade mark. TechnickØ a programovø vybaven Je potłeba jednoho nebo v ce poł tałø, na kter ch se budou elektronickø publikace płipravovat a zpracovævat, u graficky nærołn j ch publikałn ch aktivit takø płichæz v œvahu scanner. DÆle je potłeba m t płim łen rychl a spolehliv modem a telefonn linku (pokud nen realizovæno pevnø płipojen k ISP). Seriozn vydavatel by takø nem l opomenout nutnost pou væn licencovanøho software. N kterø z næstrojø pro pł pravu HTML dokumentø, animac apod. jsou sice

8 na Internetu zdarma, ale mnohø z potłebnøho programovøho vybaven vyaduje zakoupen licence. Administrace KadÆ prezentace v prostłed WWW vyaduje pravidelnou œdrbu v intervalech zævisl ch na povaze prezentovan ch informac. N kterø strænky lze obnovit jednou rołn (v rołn zpræva), jinø se m n kad den (den ky), stæle Łast ji se objevuj strænky m n c se kadou minutu (zpravodajskø sluby). Krom płidævæn nov ch publikac /Ł sel ve stanovenøm term nu by elektronick vydavatel m l takø reagovat na zp tnou vazbu od ŁtenÆłø, kteł Łasto upozorn na chyby, nedostatky nebo vyjadłuj røznø poadavky. ElektronickÆ publikace/łasopis by nem l b t statick m, mrtv m souborem strænek, kterø brzy ŁtenÆłe załnou nudit. Na druhou stranu by vak m lo b t vdy jasnø s jakou pravidelnost jsou strænky m n ny a zda je obsah prezentace upravovæn kontinuæln nebo periodicky. U periodik je pravd podobn vhodn j vystavit novø dokumenty vdy periodicky, nebo to odpov dæ jejich povaze a płi kontinuæln ch zm næch by mohl b t ŁtenÆł zmaten. Po odezn n tohoto pon kud tradiłn ho nahl en na podobu periodika se nab z alternativa: novø pł sp vky by do virtuæln ho periodika płichæzely kontinuæln a po urłitøm ŁasovØm intervalu (v zævislosti na povaze periodika, Łetnosti a zastarævæn informac ) by se tyto ŁlÆnky automaticky płesunuly do arch vu (podobn princip ji del dobu funguje u elektronick ch diskusn ch skupin). PersonÆln zajit n Prostłed WWW poskytuje prostor pro nejrøzn j publikałn aktivity, z nich jen n kterø płetrvaj a stanou se vyhledævan mi a pł nosn mi. Krom jinøho charakterizuje œsp nø, vytrvalø a spolehlivø projekty dodrovæn n kter ch zæsad płevzat ch z klasickøho publikovæn : nosnø tøma, profesionæln redakce, redakłn rada tvołenæ odborn ky, kteł m.j. garantuj kvalitu zvełej ovan ch informac a dæle irok okruh płisp vatelø. Døleit m płedpokladem œsp chu publikałn ch aktivit na Internetu je takø schopnost præce v internetovskøm prostłed, znalost jazyka HTML a alespo zækladø web designu. Dohody a garance AŁkoli zat m neexistuje upokojivø łeen legislativy autorsk ch præv, vydavatel by se m l dohodnout s autory jednotliv ch ŁlÆnkø na n jak ch intern ch pravidlech toho, kdo a jak mæ tato præva na jednotlivø pł sp vky. Pokud se jednæ napł klad o mutaci pap rovø formy publikace/periodika, m li by autołi b t informovæni o tom, e jsou jejich pł sp vky publikovæny takø na Internetu. Pokud mæ toti k t mto pł sp vkøm pł stup anonymn skupina uivatelø, nemøe vydavatel zajistit ochranu autorø płed zneuit m dat. S rozvojem elektronickøho publikovæn takø zał naj b t autołi elektronick ch textø honorovæni. Vydavatel by m l dæle zajistit dostupnost vech publikovan ch pł sp vkø oprævn nø skupin uivatelø (jin mi slovy by se nem lo stæt, e star pł sp vky nebudou dostupnø, płestoe je na n odkazovæno).

9 ZvÆ -li potenciæln elektronick vydavatel vechny nutnø a monø investice a płepołte-li legislativn vzduchopræzdno na Internetu, nemus tento zpøsob podnikæn vøbec vypadat jako n co obzvlæ v nosnøho. Mnoz vak ale ji załali na Internetu podnikat a celosv tovæ s se tak stævæ nov m trn m prostłed m. Zpøsoby præce v tomto prostłed rozeb ræ næsleduj c kapitola. VI. ivot periodika v kyberprostoru LidskØ, ŁasovØ, finanłn, technickø a jinø investice vloenø do elektronickø vydavatelstv se budou pravd podobn vracet jen velmi pomalu. Pro neœnavnø nadence, volontøry a połetn omezenø skupinky zæjemcø zøstane elektronickø publikovæn z velkø ŁÆsti volnołasovou aktivitou. Kdo vak ołekævæ alespo ŁÆsteŁnou refundaci vloen ch prostłedkø, m l by se zam łit na marketing produktø, kterø nab z, a na nævaznø monosti v d lku. Marketing a reklama Produkty nab zenø prostłednictv m Internetu lze propagovat tradiłn mi postupy s pozm n nou formou: reklamn jezd c prouky nebo buttony, zvełejn n na Łasto navt vovan ch serverech souvisej c ho zam łen nebo na vyhledævac ch slubæch, mailing nebo vyuit tradiłn ch kanælø: letæky, broury, reklama v mødi ch. Upozor ovæn m na zaj mavou publikaci nebo Internetovsk Łasopis lze płilækat ŁtenÆłe, co (krom pł nosu pro v c samu) møe płivøst takø sponzory. (Popis zpøsobø a forem sponzoringu, metody m łen nævt vnosti strænek a evaluace reklamy by patrn vystałily na samostatn ŁlÆnek.) Specifick m finanłn m profitem zejmøna elektronick ch periodik mohou b t pł jmy z płedplatnøho, kterø je op t væzæno na kvalitu a v hlas nab zenøho produktu, protoe ochota platit za informace na Internetu je snad jet men ne ochota platit za nækup informac na pap łe. VII. Pł klad Ikara, kter dosud nepadl Projekt Ikara s mottem Łasopis, kter nenajdete na ÆdnØm novinovøm stænku vznikl jako studentskæ aktivita załætkem roku 1997 na stavu informałn ch studi a knihovnictv FF UK, prvn Ł slo vylo Od tø doby proel Łasopis i jeho redakłn zæzem velk m v vojem na jeho konci je kontinuæln, automatizovan a rutinn proces pł pravy jednotliv ch Ł sel Łasopisu, rozrøstaj c se okruh ŁtenÆłø a takø autorø a płedev m cennø zkuenosti s vydævæn m elektronickøho periodika. Ikaros se zam łuje na informałn v du, zdroje a sluby. V jednotliv ch rubrikæch pokr væ tuto problematiku od odborn ch ŁlÆnkø, stat a v zkumn ch zpræv, płes recenze produktø z oboru a po reportæe z odborn ch konferenc, v stav a happeningø. Na pł prav Ł sel se pod l nejen redakce, ale płedev m extern spolupracovn ci, prob hæ diskuse mezi autory a ŁtenÆłi, redakce rychle reaguje na zp tnou vazbu z obdren ch dopisø nebo z v sledkø anket. ZÆjemci o spolupræci nebo bli informace o elektronickøm Łasopise Ikaros, nech se obræt na WWW strænky

10 nebo na redakłn ovou adresu PouitÆ literatura CELBOV`, Iva: Archivace elektronick ch publikac : ProblØmy spojenø s fenomønem elektronickøho publikovæn. Ikaros, Ł. 2 (1998). JON`KOV`, Karol na: Co je a co nen elektronick Łasopis. Ikaros, Ł. 1 (1998). MEADOWS, Jack: Can we really see where electronic journals are going? Library Management, Vol. 18, no. 3 (1997). s ISSN: PR ZKUM uivatelø Internetu: V sledky druhøho kola (œnor 97 - zæł 97). - stav AIU a informatiky VUT FAST, s. TKA KOV`, Daniela: OdbornØ elektronickø Łasopisy - proł ne? Ikaros, Ł. 2 (1998). VOJT`EK, Filip: WWW otevłel elektronickømu publikovæn cestu dokołæn, ale idyla næs nełekæ. Ikaros, Ł. 1 (1998). WILLS, Gordon: Embracing electronic publishing. Internet Research, Vol. 6, No. 4 (1996). s ISSN WILLS, Mathew - WILLS, Gordon: The ins and outs of electronic publishing. Internet Research, Vol. 6, No. 1 (1996). s ISSN WOODWARD, Hazel - ROWLAND, Fytton - McKNIGHT, Cliff - MEADOWS, Jack - PRITCHETT, Carolyn: Electronic journals: Myth and realities. Library Management, Vol. 18, no. 3 (1997). s ISSN:

Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m

Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m Petr alud vod Pro næ stæt je charakteristickø, e pevnø odpady se a na v jimky prozat m płed znekodn n m netł d. Ve spalovnæch a na sklædkæch pak dochæz ke ztræt

Více

EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII

EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII PhDr. Jitka H r a d i l o v Æ PoslÆn EDS EDS vzniklo v roce 1990 z iniciativy EvropskØ komise a rozhodnut m rektora Univerzity

Více

Ekonomika a financovæn procesu v roby bioplynu.

Ekonomika a financovæn procesu v roby bioplynu. Ekonomika a financovæn procesu v roby bioplynu. Jaime Munoz vod. Ekonomika jako v znamn prvek ovliv uj c spolełenskø hodnoty velmi podmi uje Łinnost v robn ch faktorø a stævæ se pro n a rozhoduj c. VhodnØ

Více

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 4 jen 1998 Slovo płedsedy V`EN LENOV A P ZNIVCI CZ BIOM. V ł m, e jste b hem løta zregenerovali svø s ly a schopnosti a møete

Více

Sb r a tł d n bioodpadø - zkuenosti firmy SSI SCH FER.

Sb r a tł d n bioodpadø - zkuenosti firmy SSI SCH FER. Sb r a tł d n bioodpadø - zkuenosti firmy SSI SCH FER. Jił N mec Podle statistick ch zdrojø obsahuj domovn odpady v N mecku tøm ł 40% bioodpadø. Płi rołn m v skytu 29 mili nø tun domovn ch odpadø (rok

Více

Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu

Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu Monosti a perspektivy zpracovæn bioodpadu Anton n Slejka vod V soułasnø dob płevauje v R likvidace odpadø nad jejich vyu væn m. Tento zpøsob zachæzen s odpady nen dlouhodob tolerovateln. Nejroz łen j metodou

Více

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 5 Leden 1999

Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 5 Leden 1999 Odborn Łasopis o biomase a informałn zpravodaj eskøho sdruen pro biomasu slo 5 Leden 1999 Ve nejlep do novøho roku płeje Łlenøm i pł znivcøm CZ BIOMu sekretariæt svazu. V rołn zpræva 1998 CZ Biom 1. ORGANIZA

Více

ProgramovatelnØ logickø obvody

ProgramovatelnØ logickø obvody ProgramovatelnØ logickø obvody len integrovan ch obvodø IntegrovanØ obvody zle d lit podle mnoha kritøri. Napł klad podle pouirø technologie v roby tranzistorø a diod ( bipolærn, NMOS, MOS, BiMOS atd.

Více

Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu. Prospects of Biogas Utilization in Nepal. Krishna N. Gautam. Abstract. vod. Anton n Slejka - płeklad a œprava

Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu. Prospects of Biogas Utilization in Nepal. Krishna N. Gautam. Abstract. vod. Anton n Slejka - płeklad a œprava Budoucnost vyuit bioplynu v NepÆlu Prospects of Biogas Utilization in Nepal Krishna N. Gautam Anton n Slejka - płeklad a œprava Abstract The total energy demand of Nepal is estimated at about 252 million

Více

PARK U E KU - IHADLA analytickæ ŁÆst

PARK U E KU - IHADLA analytickæ ŁÆst Pod bradskæ ChlumeckÆ Prask okruh Prøm yslovæ eskobrodskæ t rboholskæ spojka Jin spojka POLOHA VZHLEDEM K CELOM STSK DOPRAVN INFRASTRUKTU E analytickæ ŁÆst Z hlediska individuæln dopravy jsou podstatnø

Více

Chemie na Internetu. Elektronické konference

Chemie na Internetu. Elektronické konference Chemie na Internetu. Nen pochyb o tom, e Internet je dnes v znamn m næstrojem k z skævæn informac. Ani chemie v tomto sm ru nen vyj mkou. Vzhledem k dynamice tohoto mødia je vak tłeba okruh poadovan ch

Více

KompostovÆn odpadø a potencionæln riziko mikrobiæln kontaminace

KompostovÆn odpadø a potencionæln riziko mikrobiæln kontaminace KompostovÆn odpadø a potencionæln riziko mikrobiæln kontaminace Magdalena ZimovÆ a Ladislav Mat jø 1.0 vod V celøm sv t vzrøstæ snaha o znovu-vyu væn nejrøzn j ch druhø odpadø a vedlej ch produktø z nejrøzn

Více

NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus

NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus NOTA BENE Łasopis sdruen Benediktus... v Łase adventn m 2007 NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus pøvodn Łtvrtletn k (dnes jednorołn k), OP T VYCH`Z! Do roka a do dne, jste se, nai mil pł znivci, dołkali.

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2015/2016 Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení

Více

Návod k použití S-347-01

Návod k použití S-347-01 NÆvod k pouit TK 64001 S-347-01 Obsah Co mus te bezpodm nełn dodrovat................. 8 BezpeŁnostn pokyny............................... 8 Płed prvn m pouit m.............................. 8 Pln n systømu....................................

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Statut Novin Prahy 12 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Statut Novin Prahy 12 (dále jen Statut) upravuje vydávání měsíčníku Noviny Prahy 12

Více

Publikační etika časopisu Naše společnost

Publikační etika časopisu Naše společnost Publikační etika časopisu Naše společnost Časopis Naše společnost je odborný multidisciplinární časopis publikující primárně příspěvky o výzkumu veřejného mínění, ale také z oblasti sociologie, politologie,

Více

Informačnígramotnost a informačnívýchova

Informačnígramotnost a informačnívýchova Informačnígramotnost a informačnívýchova Nový pohled na informačnívýchovu v knihovnách Motto: Můžeme vám pomoci Výsledky průzkumu IVU v ČR 2010 Dotazník byl prostřednictvím krajských knihoven rozeslán

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

RPM INTERNATIONAL INC. A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A PROVOZNÍ SPOLEČNOSTI PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SAFE HARBOR. ÚČINNÉ OD: 12.

RPM INTERNATIONAL INC. A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A PROVOZNÍ SPOLEČNOSTI PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SAFE HARBOR. ÚČINNÉ OD: 12. RPM INTERNATIONAL INC. A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A PROVOZNÍ SPOLEČNOSTI PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SAFE HARBOR ÚČINNÉ OD: 12. srpna 2015 Toto prohlášení stanoví principy dodržované společností

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Chemické výpočty Aleš Kajzar Martin Honka Opava 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 3. Chemie Chemické výpočty Autoři: Škola: Konzultant: Aleš Kajzar Martin Honka

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. INFORMATIKA - volitelná. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. INFORMATIKA - volitelná. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA - volitelná CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie)

- znalost zákazníka (propojeno s jinými obory sociologie, psychologie) Otázka: Marketingový plán a reklama Předmět: Ekonomie Přidal(a): stepa-eko MARKETING = nauka o trhu - základem marketingu je poznání trhu a práce s ním - provádí se zde činnosti označované jako průzkum

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOP (Doplňující podmínky k Všeobecným smluvním podmínkám užívání služeb Národního geoportálu INSPIRE) Všeobecné obchodní podmínky E-SHOPu Národního geoportálu INSPIRE (dále

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Svařování. Název: Svařitelnost,technologické zásady,příprava materiálu Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Svařitelnost,technologické zásady,příprava

Více

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí bakalářské práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

NUR - Interaktivní panel, D1

NUR - Interaktivní panel, D1 NUR - Interaktivní panel, D1 Petr Fišer, Roman Kubů, Jiří Slivárich {fiserp10, kuburoma, slivajir}@fel.cvut.cz Obsah Úvod... 3 Interaktivní panel... 3 Předpokládané využití...3 Cílové skupiny... 3 Upoutání

Více

LINUX. Praktické návody

LINUX. Praktické návody LINUX Kapitola 1 Linux NET-3, použití Linuxu na sítích Terry Dawson, VK2KTJ, terry@perf.no.itg.telstra.com.au v1.2, 20. srpna 1997 OperaŁn systøm Linux mæ podporu jædra pro s t napsænu tøm ł od zækladu

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

příspěvek na mezinárodní konferenci zdroj námětů pro výuku dějepisu

příspěvek na mezinárodní konferenci zdroj námětů pro výuku dějepisu příspěvek na mezinárodní konferenci zdroj námětů pro výuku dějepisu Charakteristika webového portálu portál je určen především učitelům základních a středních škol inspirace, praktické ozkoušené návody

Více

Certifikační kritéria pro značku

Certifikační kritéria pro značku Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Příloha č. 1.2 Zásad pro udělování a užívání značky JESENÍKY originální produkt Certifikační

Více

ANJ-VG - konverzace - základní kurz

ANJ-VG - konverzace - základní kurz ANJ-VG - konverzace - ní kurz Předmět Konverzace z angličtiny OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ PROBLEMATIKA UNBUNDLINGU ČEZ Distribuce, a. s. POSTAVENÍ DISTRIBUTORŮ ELEKTŘINY NA TRHU S ELEKTŘINOU Provozovatelé distribučních soustav (např. ČEZ Distribuce, a. s.) regulovaný

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Akademické psaní a jeho proměny pod vlivem informačních technologií

Akademické psaní a jeho proměny pod vlivem informačních technologií Akademické psaní a jeho proměny pod vlivem informačních technologií Mgr. Zuzana Kobíková Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy Obor: Teorie interaktivních médií A. Nováka 1, 602

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Zpracování on-line interaktivního vzdělávacího systému

Zpracování on-line interaktivního vzdělávacího systému Zpracování on-line interaktivního vzdělávacího systému Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávací program minimalizace odpadů Opatření: 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - Rozvoj dalšího

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI Tato sekce zahrnuje výrobu a distribuci informačních a kulturních produktů, poskytování prostředků pro distribuci těchto produktů a pro zprostředkování přenosu

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 1 Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt (dále jen značka ) se uděluje výrobkům

Více

Množství reklamací společných částí domu se dá také vyložit jako důkaz o důslednosti, s jakou je k péči o dům přistupováno a o aktivitě výboru.

Množství reklamací společných částí domu se dá také vyložit jako důkaz o důslednosti, s jakou je k péči o dům přistupováno a o aktivitě výboru. Vážení vlastníci bytů, dovolte nám za výbor Společenství Miroslava Hajna 740 reagovat na dokument Prohlášení sousedé final 21. 6. 2013.pdf zveřejněný na serveru www.sousede.cz a podepsaný paní Vyskočilovou,

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb Praha. Institut of Technology Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb Praha. Institut of Technology Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb Praha Institut of Technology Sligo Projekt ročníkové práce Internetové aukce uměleckých děl (metodika komparace) Autor práce: Darina Čiháková Vedoucí práce: Ing.

Více

Pravidla ČSP pro rok 2013

Pravidla ČSP pro rok 2013 Pravidla ČSP pro rok 2013 Je společným projektem ČJF a pořadatelů významných parkurových závodů v České republice. Cílem tohoto seriálu kvalifikačních kol a jednoho finále je zvýšení atraktivity parkurového

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Fotbalová jízda Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Fotbalová jízda (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Analýza a vyhodnocení systému hodnocení a hodnotících kritérií Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů OP RLZ (2004 2006) Závěrečná zpráva

Analýza a vyhodnocení systému hodnocení a hodnotících kritérií Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů OP RLZ (2004 2006) Závěrečná zpráva Analýza a vyhodnocení systému hodnocení a hodnotících kritérií Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů OP RLZ (2004 2006) 21.12.2007 Obsah ÚVODNÍ INFORMACE O PROJEKTU... 3 INFORMACE O OBJEDNATELI A

Více

Informace. Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) jsou dostupné na webové stránce:

Informace. Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) jsou dostupné na webové stránce: Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) jsou dostupné na webové stránce: http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp Granty Grant je finanční pomocí na následující

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Popis funkce Komfortní jednotky pro vozy OPEL Astra-H, Zafira-B a Vectra-C s FW verzí MFD-DEV_v1.0 / 4.12.2011

Popis funkce Komfortní jednotky pro vozy OPEL Astra-H, Zafira-B a Vectra-C s FW verzí MFD-DEV_v1.0 / 4.12.2011 Určení Komfortní jednotky je určena pro vozy OPEL Astra-H, Vectra-C / Signum a Zafira-B (modelové roky 2005 a mladší) vybavenými grafickými displeji GID (monochromatické zobrazení) nebo barevnými displeji

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

INTERNETOVÝ ZOBRAZOVAČ GEOGRAFICKÝCH ARMÁDNÍCH DAT

INTERNETOVÝ ZOBRAZOVAČ GEOGRAFICKÝCH ARMÁDNÍCH DAT INTERNETOVÝ ZOBRAZOVAČ GEOGRAFICKÝCH ARMÁDNÍCH DAT Ing. Petr Poláček, kpt. Ing. Peter Ivica Vojenský topografický ústav Dobruška 1. Obsah přednášky Internetový zobrazovač geografických armádních dat IZGARD.

Více

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Příloha č. 1 - Anotace kurzů Kompetence+

Příloha č. 1 - Anotace kurzů Kompetence+ Příloha č. 1 - Anotace kurzů Kompetence 1 Občanské právní minimum: cyklus Nový občanský zákoník Kurz A Práva a povinnosti občanů kodifikovaná v Novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. (4 hodiny) - pro

Více

Na zev: Vlastnosti ru zny ch plynu

Na zev: Vlastnosti ru zny ch plynu Na zev: Vlastnosti ru zny ch plynu Téma: Vlastnosti různých plynů Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Výukové materiály Předmět (obor): fyzika Doporučený věk

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ Libor DOUŠEK, Marek SUSČÍK ACE Design, s.r.o., Drážní 7, Brno, oko@acedesign.cz Anotace: DotWalker je aplikace pro usnadnění cestování zrakově hendikepovaných

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Finanční trh, finanční produkty Obsah workshopu co je to banka, druhy bank, druhy účtů, debetní vs. kreditní karta pojmy jako termínovaný

Více

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.cz 17 Vnitřní předpis Zásady pro podávání a vyřizování stížností Čl. 1 Úvod Každý klient Domova pro seniory Havlíčkův Brod

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE

NÁVODY PRO PEDAGOGY. Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE NÁVODY PRO PEDAGOGY Garant LMS Moodle Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. VŠKE, a.s. Vstup do systému Moodle na VŠKE Elektronický výukový systém VŠKE pro podporu kombinované formy studia a elearning najdete na

Více

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013 LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013 (dále jen pravidla hlasování ) 1. PROJEKT RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ Dlouhodobým cílem společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11,

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

Příklad: Vysvětlete nejdůležitější cíle podniku Možná otázka na zkoušce: Vysvětlete čtyři možné strategické cíle vegetariánské restaurace.

Příklad: Vysvětlete nejdůležitější cíle podniku Možná otázka na zkoušce: Vysvětlete čtyři možné strategické cíle vegetariánské restaurace. -1- EBC*L ÚROVEŇ B Sylabus SYL B Důležitá rada: Tento dokument představuje předběžné informace poskytované autorem a autorizovanými institucemi. Měnit bez předchozího upozornění mohou: Vídeň, Paderborn

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY

UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY Příloha č. 1.2 Zásad pro udělování a užívání značky ZÁPRAŽÍ originální produkt Certifikační kritéria pro značku ZÁPRAŽÍ originální produkt A. Kritéria pro poskytovatele služeb: UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY

Více