Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na www.technet.cz"

Transkript

1 Tipy a triky Upravte si Windows na 200 zpsob Autoi: Pavel Gregor a Jakub Dvoák Publikováno na Programátoi spolenosti Microsoft se již léta snaží nám, normálním uživatelm a firmám, nabídnout co možná nejlepší programové vybavení. asto kladou nejvtší požadavky na uživatelskou pívtivost a celkovou srozumitelnost. Jejich aplikace svého uživatele dokonce do znané míry vedou, ale jist není na škodu zmínit pár trik, jak si práci s Windows zpíjemnit ješt více. ada bžných uživatel netuší, že v systému se skrývá mnoho malých funkcí, o kterých nikdy neslyšeli. Nkteré z nich se dají navíc ovládat nkolika zpsoby a práv ten, který neznáte, je ve vtšin pípad také nejlepší. Pojte se tedy s námi v následujících nkolika postupech podívat, jaké možnosti vám nabízí operaní systém a nkteré další programové vybavení poítae. Teprve pak zjistíte, že vtšinu úkon lze dlat snadnji a s menším úsilím. 2004, MAFRA 1

2 1 efektivnji k vlastnostem objekt Jako první zmíníme malý, le velmi rychlý a užitený trik. Potebujeme-li se dostat do okna s vlastnostmi objektu, ve vtšin pípad tak uiníme prostednictvím pravého tlaítka myši na danou složku, soubor nebo zástupce a z kontextového menu vybereme položku Vlastnosti. To lze ale udlat mnohem rychleji. Staí, když podržíte klávesu Alt a dvakrát poklepete na objekt levým tlaítkem myši. Možná si te íkáte, že jde o zbytenost, ale zkuste tím potají oslnit svého kolegu i kamaráda. Pinejmenším bude jist nevícn kroutit hlavou a považovat vás za mistra v ovládání Windows. 2 rychlejší zpsob, jak se dostat do systémových vlastností Tento trik pímo navazuje na pedešlý. Podobným zpsobem lze totiž vyvolat i nastavení systémových vlastností poítae. Standardn k nim lze pistoupovat pes kontextové menu ikonky Tento poíta, umístné na ploše Windows, i výbrem položky Systém v Ovládacích panelech Windows. My pro vás ale máme další a rychlejší zpsob. Staí pidržet klávesu Alt a dvakrát za sebou stisknout levé tlaítko myši. Od pedešlého tipu se tento moc neliší, ale v tomto pípad nejde jen o úpravu zástupce, nýbrž o nastavování funkcí Windows, proto jsme ho zmínili zcela zvláš. 2

3 3 jak vrátit provedené zmny Klávesová zkratka Ctrl+Z. Kdo by ji neznal. Jen pro jistotu pro ty, kteí netuší. Pomocí kombinace tchto dvou kláves se lze v nkterých programech vrátit o jeden, nebo více krok zpt (dle aplikace). Pokud si tedy napíklad ve Wordu smažeme kousek textu, stisknutím této klávesové zkratky se vrátíme ped moment výmazu. Málokdo ale už ví, že tato kombinace kláves pracuje kdekoliv ve Windows. Uveme píklad: Smažete si jakýkoliv objekt na ploše systému. Prakticky vzáptí si ale uvdomíte, že jste udlali chybu. Pak staí použít práv zkratku Ctrl+Z a data se poslušn vrátí zpt na místo, odkud byla smazána. Tedy za pedpokladu, že jste ho nesmazali s pomocí klávesy Shift. Odpadá tak pedevším nutné prohledávání systémového koše. Kroku zpt lze využít i pro navrácení textu pejmenovaného objektu atd. Zkuste experimentovat. 4 fonty našim oím na míru Tento trik je opravdu perlikou a navíc o ní ví jen málokdo. Pokud používáte pi práci myš se skrolovacím kolekem (kulaté na pední stran myši, mezi levým a pravým tlaítkem), pak se vám as od asu mže hodit trik pro Internet Explorer. Každý server používá pro zveej ování svého obsahu rzné fonty. Nkdy se mžete setkat s opravdu velmi malými. Abyste zbyten neunavovali oi, zkuste pidržet klávesu Ctrl a skrolovat kolekem smrem k sob. Jist si nelze nevšimnout zvtšení velikosti písma. To samé platí i pro zmenšení, tote kolekem od sebe. Jak se vám te tento ádek? A jak se vám te tento ádek? Tip: Nemáte moderní myš? Nevšt hlavu. Podobného triku lze dosáhnout i když nedisponujete myší s kolekem. Staí když najedete do hlavní lišty IE, kde vyberete Zobrazit -> Velikost textu. Na výbr máte hned z pti formát velikosti písma. 5 hledáme slova i na webu Funkci pro vyhledávání soubor a textu lze použít nejen v poítai, ale i na webových serverech. Tedy jen s tím rozdílem, že na internetových stránkách se vyhledává pouze text, nikoliv data. Hledáte-li tedy uritý výraz, o kterém víte, že se na stránce nachází, zkuste využít klávesové zkratky Ctrl+F. V browseru se oteve dialogové okno Najít, vy pomocí klávesnice zadejte hledaný výraz a stisknete klávesu Enter. Opakovaným stisknutím se pesunete k dalšímu nalezenému výrazu (pokud ho stránka obsahuje). Klávesová zkratka funguje (testováno) i v Opee a NetScapu, takže nejste omezeni jen na IE. 3

4 6 rychlý pohyb v dokumentech V textových editorech lze pro hromadný skok na zaátek nebo konec textu použít klávesových zkratek Ctrl+End, nebo Ctrl+Home. To samé, ale i bez Ctrl, funguje v aplikaci Internet Explorer. Klávesy Home a End lze navíc v textových editorech využívat i pro skok na zaátek nebo konec aktuálního ádku. 7 kde že jsem naposledy dlal ty úpravy? Na závr ješt jeden malinký trik pro textový editor, pocházející z dílen Microsoftu. V komerním MS Wordu se pomocí klávesové zkratky Shift+F5 lze kdykoliv vrátit na místo, kde jsme naposledy dlali úpravy v textu. Program automaticky uchovává poslední tyi kroky pedchozích provedených revizí. 8 skok na zaátek slova Chcete-li se v textovém editoru (MS-Office, Wordpad atd.) pesunout jen o nkolik slov vped i vzad, nemusíte tak init jen prostednictvím myši. V nkterých pípadech to možná je efektivnjší, ale pro pípad skoku jen o pár slov zkuste radji využít klávesového hmatu Ctrl+šipka vlevo i vpravo. Jednoduše stisknte a pidržte klávesu Ctrl a pomocí šipek se pesu te o potebný poet slov. Toužíte-li po úpravách na zaátku textového bloku, zkuste stisknout Ctrl a šipku nahoru i dolu. Pokud již mluvíme o šipkách, poslední vychytávkou je možnost text pro pozdjší úpravy oznait. Staí pidržet klávesu Shift a pomocí smrových tlaítek klávesnice oznait potebný poet znak. 4

5 9 efektivnjší pemístní soubor Pokud penášíte njaký objekt prostednictvím pravého tlaítka myši, máte v jeho kontextovém menu na výbr ze ty možností: vyjmout, kopírovat, vytvoit zástupce a smazat. Rychlejší zpsob, jak manipulovat se soubory, mže být prostednictvím levého tlaítka myši. Soubor nebo složku jednoduše uchopte a pidržte klávesu Ctrl pro kopírování (na ikonce se objeví symbol +), nebo Ctrl+Shift pro vytvoení zástupce (na ikonce se objeví šipka) a umístte ho na nové místo. Další možnost, jak manipulovat s daty, je prostednictvím známých klávesových zkratek Ctrl+X, C, V. 10 trik s ovou adresou Pokud máte ve schránce Windows zkopírovanou ovou adresu, mžete prostednictvím vložení adresy (Ctrl+V) do IE browseru (funguje také v Opee) zabít dv mouchy jednou ranou. Po stisknutí klávesy Enter totiž dojde k zobrazení URL adresy nacházející se za symbolem zaviná. Vložte tedy napíklad adresu do IE a odešlete. Automaticky se dostanete na stránky našeho serveru (technet.idnes.cz). Tento trik si mže najít také uplatnní v pípad, že chcete zjistit, z jaké domény vám pišla nežádoucí elektronická pošta (spam). 5

6 11 pohodlné vypnutí Windows Messenger S píchodem Windows XP jsme za své peníze dostali nejen samotný systém, ale i adu prográmk, které nám prý mají ulehit práci. Mezi n lze zaadit i Windows Messenger. Jde o tzv. kecálka, který ale na mnoha poítaích není využíván a tím zbyten zabírá systémové prostedky PC. Pravou myší tedy kliknte na jeho ikonku v systémové lišt Windows a z kontextového menu vyberte Otevít. V oteveném menu kliknte na Nástroje a vyberte Možnosti. Ve tetí kart, oznaené jako Pedvolby, zrušte oznaení prvního a druhého ádku a celou operaci potvrte tlaítkem OK. Tím dojde k odstranní messengera z vašich oí. 6

7 12 zmna velikosti ikon v Internet Exploreru Zdají se vám ikonky v Internet Exploreru píliš velké? Pak máte možnost to zmnit. V hlavní lište browseru kliknte na Zobrazit a z menu vyberte Panel nástroj -> Vlastní. V ádku možnosti textu vyberte v rolovacím menu volbu Malé ikony. Provedené zmny potvrte tlaítkem Zavít. Touto zmnou dosáhnete i lepšího využití zobrazovací plochy v IE. 13 trvalé nastavení zobrazení složek Také ikonky v przkumníku Windows jsou v xpékách neúmrn velké. Pokud, stejn jako my, využíváte radji zobrazení jejich seznamu nebo podrobností a nebaví vás neustále nastavovat v každé složce zvláš konkrétní zobrazení, zkuste využít následujícího postupu. V jakékoliv složce si nastavte vámi preferovanou velikost ikon. Poté vyberte Nástroje -> Možnosti složky -> kartu Zobrazení. Zde kliknte na tlaítko Použít pro všechny složky. Tím jste dali pokyn, aby Windows použil zobrazení aktuálního nastavení pro všechny složky v poítai. 7

8 14 - rychlé vkládání asu Velmi šikovná funkce se také nachází pod klávesou F5. Potebujete-li do textového editoru vložit aktuální datum a as, stisknte zmínnou klávesu. Ušetíte as nejen zbyteným pepisováním informací, ale zárove nemusíte pátrat po tom, kolikátého vlastn vbec je. Funkci lze využít v aplikaci Notepad. Doplnno: Ve Wordu, lze datum, nebo as, vkládat pomoci klávesových zkratek Alt+Shift+T (as), Alt+Shift+D (datum). Na pání nkterých našich tená jak v diskusních fórech, tak v ech budeme - poínaje tímto dílem - v našem seriálu o tipech nejen pro Windows lenit rady do dvou kategorií - pro zaáteníky a pro pokroilé. Pevn doufáme, že vám to pijde vhod a že již nebude ani jedna z tchto dvou skupin muset proítat zbytené nebo naopak píliš složité rady. Tipy pro zaáteníky: 15 automatické pihlášení do Windows XP Pokud má k PC s instalovanými Windows XP pístup pouze jedna osoba, pípadn v nm nejsou uložena žádná dležitá data a chcete, aby ho využíval kdokoliv, pak mžete zrušit nutné zadávání loginu a hesla pro pihlášení do systému. Jdte do nabídky Start > Spustit a do ádku vepište control userpasswords2. Tím otevete okno s uživatelskými úty. Nyní již staí odznait ádek Ped použitím poítae Poté v dalším okn nadefinujte nového defaultního uživatele. 8

9 16 jak zálohovat nastavení ve Winampu Kdo by neznal starý, dobrý a oblíbený Winamp. Multimediální pehráva si našel místo tém na každém PC. Upgradujete-li systém nebo provádíte jiné, radikálnjší zásahy, nap. provádíte novou instalaci systému, zajisté byste chtli mít Winamp i po zmnách stále nastavený podle svého gusta. Podívejte se do adresáe Winampu (standardn C:\Program files\winamp) a na bezpené místo si zkopírujte soubor s názvem winamp.ini. Ten opt po nové instalaci software zkopírujte na pvodní místo. U verze Winamp 3 hledejte soubor studio.xnf a u ptkové novinky oba zmínné soubory. 17 klávesová zkratka pro uzamení stanice Máte-li možnost zamykat si poíta, urit toho patin využíváte. Možná jste totiž stejn jako my zažili žertíky koleg, kteí se vám snažili v dob vaší nepítomnosti provést njaký ten šprým. Krom standardní metody pes nabídku Start i klávesové zkratky (v systému Windows XP nap. Windows+L) mžete využít i jiný zpsob uzamení. Staí do píkazového ádku zadat píkaz rundll32.exe user32.dll,lockworkstation a mžete jít na kafe. Abyste nemuseli píkaz 9

10 opakovan psát, mžete si na ploše vytvoit jeho zástupce. 18 oukejte si své okolí Pokud si chcete ovit, jestli je uritá webová stránka v provozu, nejrychlejším zpsobem je použít píkaz ping. Tento program si odesíláním zkušebních paket oví, jestli je vámi zadaná stránka dostupná. Nejprve kliknte na Start > Spustit, pípadn použijte klávesovou zkratku Windows+R. Do ádku napište píkaz cmd. V oteveném okn potom staí zadat výraz ping a jméno serveru. Fungují stránky technetu.cz? Napíšete ping technet.cz. Pi psaní adresy nemusíte zadávat ani www, zato doména (v našem pípad.cz) je velmi dležitá. Je-li server dostupný, vrátí se vám všechny pakety s délkou odezvy. 19 kudy se ke mn dostávají ta data? Pedchozí tip ješt doplníme dalším zajímavým píkazem. Možná jste se již nkdy zajímali, kudy proudí data od serveru smrem k vám, do vašeho PC. Staí se tedy poohlédnout po aplikaci k tomu urené nebo mžete také použít jednu, standardn obsaženou ve Windows XP: tracert. Jeho zápis je stejný jako v pípad pingu, vetn pravidla bez psaní adresy. Do píkazového ádku zadejte tracert technet.cz. Výsledkem je pehled server, vetn doby odezvy. Tipy pro pokroilé: 20 zmna pihlašovacího a odhlašovacího okna do Windows S píchodem operaního systému Windows se uritým zpsobem zmnilo tzv. logon okno. Od verze systému Windows NT a 2000 byla ada z nás zvyklá používat pihlašovací obrazovku bez zbyteného pátelského (grafického) prostedí. Pechod zpt na klasický zpsob lze provést velmi 10

11 lehce. Vyberte Star menu > Ovládací panely > Uživatelské úty > Zmnit zpsob pihlašování a odhlašování uživatel. Odškrtnte volbu Používat úvodní obrazovku. Toto mže provádt pouze správce systému. Poznámka: Klasickým zpsobem pihlášení a odhlášení již samozejm disponují poítae pihlášené do domény. 21 doasné piazení administrátorských práv Následující tip je uren osobám s administrátorskými právy. Potebujete-li na pracovní stanici nainstalovat další programové vybavení, jist víte, že musíte být pihlášeni jako Správce poítae, nebo musíte být leny této skupiny. Pokud to ale situace nevyžaduje, jde spustit instalaci i z normálního uživatelského útu. Kliknte pravým tlaítkem myši na instalaní soubor, vyberte Spustit jako. V novém dialogovém okn se pihlaste jako administrátor a zadejte heslo. Tipy pro zaáteníky: 22 - automatika k nezaplacení? Windows XP mají vynikající možnosti v nastavení automatického pehrávání soubor. Vložíte-li do CD-ROMky njaký disk, pípadn pipojíte jakékoliv pamové zaízení (penosný disk, digitální fotoaparát), objeví se okno Pehrát automaticky. Chcete-li nadefinovat chování pro každý druh média zvláš, pak pomocí klávesové zkratky Win+E vyvolejte okno przkumníka a na pipojené 11

12 zaízení (nap. CD-ROM) kliknte pravým tlaítkem myši a vyberte Vlastnosti. Pepnte se na druhou kartu s názvem Pehrát automaticky a dle typu obsahu souboru vyberte akci, která se má pro konkrétní typ obsahu provést jak sledovat výkon a zatížení sytému? Od operaního systému Windows NT je možné sledovat vytížení systémových prostedk poítae. Možná tuto funkci znáte pod oznaením Správce úloh systému Windows. Pokud váš poíta z nieho nic zpomalí, zkuste pomocí Start -> Spustit vepsat do ádky slovo TASKMGR. Chcete-li vytížení systému sledovat nepetržit, pak si správce mžete minimalizovat do lišty. Ovšem ješt ped tím je zapotebí v menu Možnosti zatrhnout položku Skrýt pi minimalizaci. 12

13 24 - mažte soubory efektivnji Mažete-li jakýkoliv soubor nebo složku ve Windows, systém se vás pokaždé zeptá, zda si opravdu pejete zvolená data z disku smazat. Chcete-li tento mezikrok ped pesunutím dat do koše odstranit, pak kliknte na ploše na ikonku koše levým tlaítkem myši a z menu vyberte Vlastnosti. Pepnte se na kartu Globální nastavení a zrušte oznaení Pi odstraování zobrazit žádost o potvrzení. V této kart se nachází ješt jedno velice dležité nastavení - Nepesouvat soubory do koše, ihned je odstraovat. Zrušíte-li i toto oznaení, pak se smazaná data nebudou pesouvat do koše, ale rovnou budou putovat do vných loviš, na to je teba pamatovat. 13

14 25 - náhrada za klávesu Windows Jste-li majiteli starší klávesnice, nedisponující tzv. klávesou Windows (nacházející se mezi Altem a Ctrl) a tudíž nemžete využívat nkteré klávesové zkratky spojené s touto klávesou, pak nezoufejte. Máme pro vás její alternativu. Staí, když si stáhnete prográmek Keyboard Remap Kernel Toy, pocházející z balíku Microsoft Kernel Tools. Po spuštní instalaního souboru dojde k rozpakování všech jeho souástí. Vás bude zajímat pedevším ten s názvem keyremap.inf. Kliknte na nj pravým tlaítkem myši a z menu vyberte položku Nainstalovat. Dojde k instalaci a v menu Klávesnice (Start -> Ovládací Panely -> Klávesnice) najdete úpln novou záložku, oznaenou jako Remap. Nyní mžete zaít vesele konfigurovat. 14

15 Tipy pro pokroilé: 26 - jak odinstalovat neodebratelné standardní souásti Windows? Taky jste si všimli, že ve Windows XP jsou instalovány nkteré programy, které nejdou standardní cestou ze systému odebrat (pes rozhraní Pidat nebo odebrat programy -> Pidat nebo odebrat souásti systému). Pokud ano, a toužíte se nkterých z nich zbavit, pak si vyhledejte soubor sysoc.inf (standardn C:\Windows\Inf) a otevete si ho v jakémkoliv textovém editoru. Najdte si sekci [Components] a u ádku, který si pejete zobrazit, smažte slovo hide (HIDE) vetn árky za ním a editovaný soubor uložte. Pokud nyní nahlédnete do panelu Pidat nebo odebrat programy -> Pidat nebo odebrat souásti systému, objeví se v nm nové položky pro odinstalaci. 15

16 27 - virtuální disková jednotka Jedním z nejvyužívanjších píkaz ješt z éry MS-DOSu, je bezpochyby píkaz SUBST. Tato pomcka samozejm nemže chybt ani v nových verzích Microsoft Windows. Pomocí této funkce je možné vytvoit z klasického adresáe virtuální diskovou jednotku. S tou lze dále pracovat tak, jako by šlo tém o klasický disk nebo oddíl svazku. Na disku si vytvote adresá, napíklad C:\Tajny. Pak do píkazového ádku zadejte subst x: C:\Tajny (x je písmo vytváené jednotky, ke které se piadí adresá, lze dosazovat jen ty písmena jež nejsou v souasné dob používána). Zrušení lze provést pomocí subst x: /d systémové informace každého PC jako na dlani Užitený nástroj se skrývá pod píkazem SYSTEMINFO. Zajisté jste se již nkdy setkali s tím, že jste potebovali vdt dležité informace o poítai, ale po ruce nebyl žádný software, který to umož uje. Použijete-li píkaz systeminfo, bude moci odesílat dotazy na základní konfiguraci systému. Po vrácení výsledku si mže prohlédnou log, obsahující nap. úplnou verzi operaního systému, product ID, datum pvodní instalace, výrobce základní desky, nastavení síového pipojení a další cenné informace. V neposlední ad si mžete prohlédnout i seznam všech nainstalovaných oprav (hotfix). Tipy pro zaáteníky: 29 - také vás již nebaví hrát si s ikonami na schovávanou? Pokud vaše odpov zní kladn, pak zkuste zmnit nastavení individuálních nabídek. Individuální nabídky prý zpehled ují nabídku Programy. Redakce Technet.cz má ponkud jiný názor, to ale v tuto chvíli není podstatné. Chcete-li tuto funkci deaktivovat alespo v nabídce Start, tak se pesu te do dialogu Vlastnosti (Start -> Nastavení -> Hlavní Panel a nabídka Start kliknte na záložku Nabídka Start) a v dalším okn zrušte zaškrtnutí položky Používat individuální nabídky. 16

17 30 - skutená velikost adresáe ve Windows Používáte-li pro práci se soubory ve Windows standardního Przkumníka (Windows+E), zajisté obas potebujete zjistit skutenou velikost uritého adresáe. Ti, kteí tedy netuší, jak na to, mohu využít dialogovou nabídku každé souborové položky, uložené na pevném disku poítae. Oznate adresá nebo soubor a kliknte pravým myšítkem, z okna vyberte Vlastnosti. Tím dojde k zobrazení skutené velikosti požadovaných dat. 17

18 31 - aby i Word nezapomnl Možná znáte funkci automatické ukládání v aplikaci Microsoft Word. Ta se stará o automatické ukládání dokumentu na pozadí systému. Mnohdy toto zálohování mže zachránit i krk. Tomu, komu se již nejednou stalo, že mu spadnul systém v tu nejnevhodnjší dobu, by mohla pomoci zmna intervalu ukládání. V programu je standardn nastaveno ukládání každých deset minut. asový úsek si lze libovoln upravovat. Ve Wordu kliknte na Nástroje -> Možnosti a pesu te se na záložku Uložit. Zde v políku Automaticky ukládat po 10 minutách nastavte novou hodnotu a zmny potvrte tlaítkem OK. Tipy pro pokroilé: 32 - rychlejší pístup ke Správci zaízení Správce zaízení je modul, starající se o bezproblémových chod veškerého nainstalovaného hardwaru. Chcete-li ho otevít, pak zajisté vyberete z kontextového menu na ikonce Tento poíta položku Vlastnosti a pepnete se na kartu Hardware, kde kliknete na tlaítko Správce zaízení. Pokud se ale chcete do správce pesunout rychleji, mžete využít standardního píkazu devmgmt.msc. Spuste píkazový ádek (Start -> Spustit) a zadejte devmgmt.msc. 18

19 33 - jak vrátit zástupce plochy na hlavní lištu Windows? Jestliže se vám njakým podivným zpsobem stalo, že jste odebrali zástupce, pomocí kterého zobrazujete plochu systému (shodí všechny okna do lišty, nachází se vedle tlaítka Start), pak velmi jednoduchým zpsobem mžete sjednat nápravu. V poznámkovém bloku (píkaz notepad v Start -> Spustit) vytvote nový soubor a zkopírujte do nho následující text: [Shell] Command=2 IconFile=explorer.exe,3 [Taskbar] Command=ToggleDesktop Soubor uložte s libovolným názvem, ovšem, jako píponu vypl te *.scf (píklad: zobrazit plochu.scf). Tím jste vytvoili zástupce pro rychlé zobrazení plochy, kterého jednoduchým petažením mžete umístit opt do hlavní lišty systému maximalizovaný Internet Explorer pi každém spuštní S píchodem nové generace aplikace Internet Explorer od spolenosti Microsoft se o tomto produktu objevilo mnoho lánk. Pod vtšinou z nich se ada tená dotazovala, jak zaídit, aby se jim pi každém spuštní (tedy i pi otevení okna kliknutím na jakýkoliv odkaz) spustila nová instance aplikace v maximalizovaném okn. Postup, jak na to, je jednoduchý. Otevete jedno okno IE, pomocí kurzoru myši ho natáhnte do všech roh obrazovky (nepoužívejte tlaítko maximalizovat umístné v pravém rohu). Stisknte a podržte klávesu Ctrl a v hlavním menu IE vyberte Soubor -> Zavít (nezavírejte aplikaci "Xkem" umístným v pravém rohu okna). Nyní, když otevete IE by se ml objevit v maximalizované podob. Pokud se tak nestalo, zkuste pi zavírání použít místo Ctrl kombinaci kláves Ctrl+Shift systémové složky kdekoliv Možná jste nkdy zatoužili po rychlém pístupu k nkterým systémovým složkám. Díky skrytým funkcím systému Windows to je možné. Tam, kde si chcete odkaz vytvoit (v panelu Start v rootu 19

20 disku C: atd), vytvote nový soubor, pípadn adresá a pojmenujte ho (pozor! nesmíte zadat žádnou koncovku) podle toho, k emu má být urený: Ovládací panel.{21ec2020-3aea-1069-a2dd-08002b30309d} Pipojení k síti. {992CFFA0-F A-88EC-00DD010CCC48} Tento poíta.{20d04fe0-3aea-1069-a2d b30309d} Tiskárny.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} Koš.{645FF B-9F08-00AA002F954E} URL historie.{ff c2a7-11cf-bff } Schránka.{85BBD920-42A A2E B30309D} Microsoft Outlook.{00020D C } Moje dokumenty.{450d8fba-ad25-11d0-98a b1103} Naplánované úlohy.{d c6a-11cf-8d87-00aa0060f5bf} Názvy ped tekou si mžete libovoln mnit. Nkteré položky fungují pouze v uritých verzích systému Windows. Tipy pro zaáteníky: 36 položky ve Start menu podle abecedy Tento tip je velice primitivní, ale nkterým uživatelm PC pece jen nemusí být znám. Ti z vás, kteí se trápí rovnáním položek (pesouváním) v menu Programy podle jejich poáteního písmene, mohou zkusit využít automatické pomcky. Staí, když ve Start menu pejdete na položku Programy a kliknutím pravého tlaítka myši vyvoláte kontextové menu, ze kterého vyberete položku Seadit podle názvu startovací disketa ve Windows XP Majitelé operaních systém Windows 95 a 98 si jist vzpomínají na možnost vytvoit si vlastní startovací disketu. Systému Windows 2000 tato funkce chybí, ale u XPéek se opt s uritým omezením objevila. Tím omezením máme na mysli podporu disk pouze se souborovým systémem FAT a FAT32. Majitelé NTFS disk mají tedy smlu. Spouštcí disketu vytvoíte tak, že kliknete pravým tlaítkem myši na disketu a z menu vyberete položku Naformátovat. Poté staí vložit prázdnou disketu do mechaniky, zaškrtnout ádek Vytvoit spouštcí disketu MS-DOS. 20

21 38 klávesnice na obrazovce Nemáte klávesnici, ale i pesto na ní potebujete psát? Pak zkuste tu virtuální, která je pítomna v systému Windows. Program Klávesnice na obrazovce je poskytuje také základní funkní úrove uživatelm s omezenými pohybovými možnostmi. Do menu Spustit (Start -> Spustit) vepište píkaz (nap. pomoci programu Mapa znak, který najdete pod Start -> Programy -> Píslušenství -> Systémové nástroje -> Mapa znak) osk. Tipy pro pokroilé: 39 nová záložka Podrobnosti ve Správci zaízení Operaní systém Windows XP mže zobrazovat v každém hardwarovém zaízení krom standardních záložek (Obecné, Zásady, Svazky a Ovlada) také dopl kovou s názvem Podrobnosti. Ta je pro uživatele standardn skrytá. Aktivovat ji ale mžete menší úpravou v Promnném prostedí. Pomocí klávesové zkratky Windows+Pause Break vyvolejte Vlastnosti systému. Pepnte se na kartu Upesnit a kliknte na tlaítko Promnné prostedí. V okn Systémové promnné založte novou promnnou s názvem DEVMGR_SHOW_DETAILS a hodnotou 1. Zavete okno Vlastnosti systému a vyvolejte Správce zaízení (nap. do Spustit zadejte devmgmt.msc). Zobrazte si detaily jakéhokoliv zaízení a všimnte si poslední záložky s názvem Podrobnosti, která obsahuje další informace o zaízení: 21

22 Poznámka: Ne všechny tyto vlastnosti budou dostupné pro konkrétní dané zaízení. Akoli jsou všechny položky v kart pítomné, nkteré nemohou obsahovat dané informace. 40 vypnutím nástroje Obnovení systému Windows XP, poínaje svým prvním spuštním po nové instalaci, sleduje a zaznamenává zmny v nastavení poítae. Tyto informace se ukládají na disk poítae, ímž ukusují volné místo. Službu mžete omezit nebo úpln vypnout ve Vlastnostech systému. Pomocí klávesové zkratky Windows+Pause Break vyvolejte Vlastnosti systému. Pepnte se na záložku Obnovení systému. Posouváním jezdce mžete definovat maximální velikost složky, kam se systémové soubory ukládají. Pejete-li si službu zcela vypnout, pak zaškrtnte boxík Vypnout nástroj Obnovení systému. 22

23 Pozor! Vypnete-li nebo jinak zmníte tuto službu, mjte na pamti, že omezíte možnosti obnovy systému Windows XP v pípad pádu PC. 41 jak vypnout spouštcí logo systému Windows XP Chcete-li vypnout úvodní logo Windows XP (bžící pruh), díky kterému dojde i k nepatrnému zrychlení startu systému, pak najdte v rootu systémového disku soubor boot.ini a otevete ho pro editaci. Za píkaz /fastdetect pidejte /noguiboot. 42 restart a vypnutí poítae klávesovou zkratkou Pomocí píkazu shutdown lze provádt rychlé a pohodlné vypínání, restartování i odhlašování místního, nebo vzdáleného poítae. Chcete-li píkaz využívat co možná nejlépe, pak do píkazového ádku zadejte shutdown /i. Tím zobrazíte grafické menu, ve kterém jsou pítomny všechny úkony, aniž byste je museli zadávat do píkazové ádky. Jste-li spíše zvyklí na runí zadávání píkaz, pak do Spustit vepište cmd a poté zkuste použít píkaz shutdown s následujícími parametry: /l odhlásí aktuálního uživatele /s vypne místní poíta /r restartuje poíta 23

24 /a zruší vypnutí poítae /f ukonení (tzv. killnutí) všech spuštných aplikací bez zobrazení upozornní /m \\název_poítae umožní vypnout, restartovat nebo perušit vypnutí vzdáleného poítae /t xx nastaví asova pro vypnutí poítae po xx sekundách. Výchozí hodnota je 20 sekund. Tip: Všechny parametry si mžete nechat zobrazit po zadání shutdown /?. Tyto poznatky mžete využít pro definování klávesových zkratek. Vytvote na ploše nového zástupce (kliknutím pravého tlaítka myši: Nový -> Zástupce) a do umístní položky zadejte, co chcete s PC udlat. Pro ukázku jsme vybrali restartování systému za 60 sekund shutdown.exe /r / f /t 60. Pak zadejte název zástupce nap. restart systému za 1 minutu. Nyní je zapotebí již jen piadit klávesovou zkratku. To udláte ve Vlastnostech zástupce v ádku Klávesová zkratka. Tipy pro zaáteníky: 43 jak synchronizovat hodiny poítae Je-li poíta lenem domény (skupina poíta v síti), jsou jeho hodiny s nejvtší pravdpodobností synchronizovány se síovým serverem. Pokud ale PC není lenem domény, nezbývá, než aktuální as synchronizovat s asovým serverem v internetu. To je ve Windows XP provádno automaticky. Jestliže si to ale nepejete, pak službu mžete zakázat. Pejdte do Start -> Nastavení -> Ovládací Panely a spuste Datum a as. Pod tetí záložkou s názvem as v Internetu najdete boxík, jenž ovliv uje synchronizaci. 24

25 Poznámka: Máte-li v PC instalován firewall a chcete provádt automatickou synchronizaci asu, pak musíte povolit IP adresu serveru, na který se služba odkazuje. Pro time.nist.gov je to snížení otáek CD/DVD mechaniky Otravují vás vibrace optické mechaniky a rzné tóny, které z ní vycházejí? Pak mžete zkusit snížit její otáky a tím ulehit ušním bubínkm. Jeden z mnoha prográmk, urených pro tento úel, naleznete na internetu po názvem Nero DriveSpeed. Ten pracuje jak s CD, tak i s DVD mechanikami a disponuje eštinou. 45 prohlížejte dokumenty vytvoené v PowerPointu zdarma Možná jste také nkdy potebovali otevít soubor s koncovkou *.ppt. Protože jde o soubor prezentací, vytvoených v aplikaci PowerPoint 97 a vyšších verzích, musíte mít PowerPoint instalován v PC. Program samozejm není zdarma, ale naštstí existuje i jeho odlehená verze, tzv. Prohlíže PowerPoint 2003 Viewer. Ten staí stáhnout do PC a nainstalovat. Prezentace tak pjdou spouštt a tisknout, nelze je však upravovat. Stahujte na adrese 25

26 46 vyhledávejte dokumenty odkudkoliv Pokud ukládáte na pevný disk vtší množství soubor a mnoho asu trávíte jejich hledáním, možná oceníte následující tip. Stane-li se, že nkterý soubor nemžete najít, automaticky zejm využijete nástroj Hledat. Rychlejší postup ale mže být pomocí dialogového okna. V przkumníku kliknte na jakoukoliv složku pravým tlaítkem a z menu vyberte Hledat. Dojde k otevení nám známého vyhledávae. Následné hledání bude provádno pouze v tomto adresái. Pokud chcete hledat jinde, musíte zmnit položku Cíl vyhledávání. Tipy pro pokroilé: 47 (ne)skryté aplikace ve Windows XP Systémy Windows disponují nkolika pomckami, které se starají o správu poítae. Vtšina z nich se dá samozejm spustit jak z píkazové ádky, tak kliknutím na píslušný zástupce. Nkteré z nich jsou ale skryté. Na tyto aplikace tedy v systému nenajdete odkaz. Spouštjí se pes Start -> Spustit napsáním jména aplikace a kliknutím na OK. Zkuste tedy snadnjší pístup k nkterým pomckám. Správa poítae - compmgmt.msc Správa disk - diskmgmt.msc Správce zaízení - devmgmt.msc Defragmentace disku - dfrg.msc Prohlíže událostí - eventvwr.msc Sdílené složky - fsmgmt.msc Zásady skupin - gpedit.msc Místní uživatelé a skupiny - lusrmgr.msc Výkon - perfmon.msc Výsledná sada zásad - rsop.msc Místní nastavení zabezpeení - secpol.msc Služby - services.msc 26

27 48 jak spustit nkteré pomcky z plochy V pedchozím tipu jsme zmínili nkteré konzolové aplikace. Pro rychlejší pístup k nim si ale mžete napíklad na ploše vytvoit jejich zástupce. Toho lze dosáhnout velmi snadno. Vytvote na ploše nového zástupce (kliknutím pravého tlaítka myši: Nový -> Zástupce) a do umístní položky zadejte jméno aplikace, kterou chcete spustit. Pro ukázku jsme vybrali otevení aplikace pro Zásady skupin - %systemroot%\system32\gpedit.msc. Pak zadejte název zástupce nap. Zásady skupin. Pokud budete chtít, mžete navíc piadit i klávesovou zkratku, a to ve Vlastnostech zástupce v ádku Klávesová zkratka. 49 vyištní adresáe Prefetch Windows XP používají pro zvýšení výkonu hned nkolik pomcek. Mezi n se poítá také prefetch. V systémovém adresái Windows se nachází adresá s názvem Prefetch. Do nho se ukládají zástupci asto používaných program. Nicmén, i ten se asem zaplní, což zpomalí pístup k souborm. Proto doporuujeme soubory v adresái mazat periodicky. Adresá otevete pomocí Start -> Spustit a do ádku vepište prefetch. 27

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

1 Skype, co to je? strana 1

1 Skype, co to je? strana 1 Obsah 1 Skype, co to je?... 1 2 Instalace programu... 2 3 Spuštní programu úvodní obrazovka... 3 4 Registrace nového uživatele... 5 5 Po pihlášení... 6 6 Kontakty a jejich správa... 7 6.1 Vyhledání a pidání

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Operační systém Windows 8/ Instalace...11 1. Jak používat tuto knihu?...11 2. Jaké jsou novinky v systému Windows 8?...12

Více

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz ! "# $%&$' ' Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz Strana 1 (celkem 51) www.pp2can.wz.cz Verze dokumentu 0.90 CZ Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: 0.80 9.10.2005 První

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

nadstavba základního kurzu

nadstavba základního kurzu 1 Správa a údržba PC nadstavba základního kurzu 2 OBSAH Práce s PC a jeho údržba... 3 Průzkumník... 3 Ovládání programu Průzkumník... 3 Total commander... 8 Přenos souborů mezi počítači - FTP... 11 Komprese

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod 0. Úvod Vítejte ve svt nového Digitálního pijímae s vysokým rozlišením, který udlá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíž k Vašim snm. Ped použitím pijímae si prosím pozorn pette tento návod na použití,

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více