WWW APLIKACE PRO SPRÁVU DAT POPISUJÍCÍCH PLÁNKY BUDOV FSI WWW FACULTY MAP DATA MANAGMENT SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW APLIKACE PRO SPRÁVU DAT POPISUJÍCÍCH PLÁNKY BUDOV FSI WWW FACULTY MAP DATA MANAGMENT SYSTEM"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE WWW APLIKACE PRO SPRÁVU DAT POPISUJÍCÍCH PLÁNKY BUDOV FSI WWW FACULTY MAP DATA MANAGMENT SYSTEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Petr Morávek Ing. Jan Roupec Ph.D BRNO 2007

2

3 ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Strana 3

4

5 LICENČNÍ SMLOUVA LICENČNÍ SMLOUVA Strana 5

6

7 ABSTRAKT Strana 7 ABSTRAKT Následující bakalářská práce je zaměřena na zobrazení a editaci plánků areálu Fakulty strojního inženýrství. Samotné plánky již fungují na fakultních webových stránkách, protože neexistuje rozhrání pro pohodlnou a jednoduchou editaci (např. po různých stavebních úpravách v budovách fakulty). Zmiňovaný editor je předmětem této práce. ABSTRACT This bachelor piece is focused on plan viewing and editing for the faculty of machine engineering. The plans already worked on web pages of the faculty, but it doesn't exist comfortable and easy editing interface (e.g. changes after various construction works in the faculty buildings). Adverted editor is the subject of this research. KLÍČOVÁ SLOVA Webová aplikace, informační systém, PHP, SQL, plánky budov FSI, editor místnosti, editor dveří. KEYWORDS Web application, information system, PHP, SQL, plans of FSI buildings, room editor, door editor.

8

9 PODĚKOVÁNÍ Strana 9 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Janu Roupcovi Ph.D. za konzultace vstřícnou pomoc a věcné připomínky k vylepšení bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat Bc. Romanu Kabelkovi za vysvětlení použití některých PHP funkcí, které byly použity v bakalářské práci a rodičům za podporu při studiu.

10

11 OBSAH Strana 11 OBSAH ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE... 3 LICENČNÍ SMLOUVA... 5 ABSTRAKT... 7 PODĚKOVÁNÍ ÚVOD INFORMAČNÍ SYSTÉMY CÍL PRÁCE TECHNOLOGIE PRO WWW APLIKACE APACHE HTML KASKÁDOVÉ STYLY CSS PHP JAVASCRIPT DATABÁZOVÉ SYSTÉMY MYSQL ORACLE MICROSOFT ACCESS PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK MAPA AREÁLU FSI DATOVÝ MODEL MAPA BUDOV FSI VÝBĚR PATER VE ZVOLENÉ BUDOVĚ PLÁNEK ZVOLENÉHO PATRA EDITOR AREÁLU FSI VYHLEDÁNÍ A VÝBĚR EDITOVANÉ MÍSTNOSTI EDITOR MÍSTNOSTI VYTVOŘENÍ NOVÉ MÍSTNOSTI EDITACE MÍSTNOSTI FORMULÁŘ PRO EDITACI A VYTVOŘENÍ MÍSTNOSTI EDITOR DVEŘÍ VYTVOŘENÍ NOVÝCH DVEŘÍ EDITACE DVEŘÍ FORMULÁŘ PRO EDITACI A VYTVOŘENÍ DVEŘÍ SMAZÁNÍ MÍSTNOSTI NEBO DVEŘÍ MOŽNOSTI ZPĚTNÉHO KROKU PŘI NEKOREKTNÍ EDITACI PŘEVOD APLIKACE MEZI RŮZNÝMI DATABÁZEMI ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHY PRAKTICKÝ PŘÍKLAD EDITACE ODSTRANĚNÍ MÍSTNOSTI EDITACE MÍSTNOSTI EDITACE DVEŘÍ VYHODNOCENÍ EDITACE... 36

12

13 ÚVOD Strana 13 1 ÚVOD Během posledních 15 let zasáhl vývoj počítačů lidstvo natolik, že dnes si bez nich většina lidí už neumí představit život. Urychlují práci ve většině odvětví lidské činnosti. Historicky se nejdříve začaly počítače využívat v tzv. dávkovém režimu. Uživatelé, kterými byli hlavně programátoři, zadávali své požadavky obsluze na děrných štítcích. Se zrychlováním počítačů vzniklo zařízení zvané terminál, který umožňoval textový vstup z klávesnice a výstup na papír nebo obrazovku. Protože výroba počítačů byla velmi drahá, začal se používat víceuživatelský režim, kde k jednomu počítači bylo připojeno několik terminálů. Mluvilo se o architektuře střediskového počítače s terminálovou sítí. Po vynálezu mikroprocesoru v roce 1971 se začaly vyrábět osobní mikropočítače. Výroba těchto mikropočítačů byla mnohem levnější, takže každý uživatel mohl mít trvale k dispozici svůj mikropočítač. U osobních počítačů nebylo možné používat sdílení dat ani periferií, protože každý počítač pracoval samostatně. Snaha o zachování výhodných vlastností střediskových počítačů s terminálovou sítí i u osobních mikropočítačů logicky vyústilo ve vývoj počítačových sítí. Propojily se všechny technické prostředky sítě, kterými byly střediskové počítače, mikropočítače a periferní zařízení. V síti se uživatel identifikoval svým jménem a heslem. V průběhu studené války bylo nutno zajistit komunikaci mezi vládními a armádními úřady během a po případné atomové válce. Bylo nutno vytvořit komunikační síť, která nemá žádné centrum tak, aby fungovala i po vyřazení některé její části. Byl zahájen vývoj protokolu TCP/IP a sítě Internet, který sahá do šedesátých let 20. století, kdy pro všechny datové i hlasové přenosy se používalo výhradně propojování okruhů. Vzniká služba www (World Wide Web), kterou vymysleli badatelé v oblasti vysokoenergetických fyzikálních polí, kteří potřebovali pohodlným rychlým způsobem předávat informace o své badatelské činnosti i na různá geograficky položená místa na světě. Tim Berners-Lee použil hypertextový systém a k přenosu dat navrhl protokol http (Hyper Text Transfer Protocol.) Stejným autorem byl navržen jazyk HTML. Na začátku roku 1992 byla služba poprvé veřejně spuštěna. O rok později už existovalo 60 www serverů. Ve stejném roce vznikl první webový grafický prohlížeč nazvaný Mosaic. S rychlým rozšířením sítě internet bylo nutno vytvořit jednotnou adresu pro všechny služby. Tato adresa se jmenuje URL (Uniform Resource Locator) a její tvar je: TYP - název služby např. http, ftp atd., UŽIVATEL a HESLO - přihlašovací údaje uživatele, POČÍTAČ - identifikace počítače (jméno počítače nebo IP adresa), PORT - číslo komunikačního portu TCP/IP, CESTA - označení požadovaného souboru včetně cesty k němu, PARAMETRY a DOTAZ - blíže specifikují požadavky na server a jejich význam se v různých aplikacích liší. Služba WWW je typu klient/server. Klientem je www prohlížeč a jím požadovanou adresu server zpracuje a pošle uživateli požadovaná data. Protože IP adresy se uživateli hůře pamatují, byla vyvinuta služba DNS (Domain Name System), která umožňuje používat textová jména počítačů, které se lidem lépe pamatují. Textová jména počítačů mohou mít při vhodné volbě intuitivně vypovídající

14 Strana 14 ÚVOD hodnotu. Jmenný prostor služby DNS se skládá z kořenové domény, která je nepojmenovaná, za ní následují domény nejvyšší úrovně. Jejich členění je geografické (podle státu, výjimkou jsou Spojené státy) nebo organizační podle typu instituce (vzdělávací, vládní, vojenská atd., používá se zejména v USA.) Pod touto nejvyšší doménou není úroveň dalšího větvení omezena. Všechna jména v rámci každé domény musí být unikátní.[1] 1.1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY Obecně v teorii systémů je informační systém manuální nebo automatizovaný systém, který zahrnuje lidi, stroje a postupy ustanovené pro sběr, zpracování, přenos a distribuci uživatelských dat. Jako příklad lze uvést on-line katalog produktů, které určitá firma vyrábí. U školních institucí je to například informace o tom, v jaké kanceláři najdeme hledané osoby. Pokud se osoba přestěhuje, měla by mít možnost na základě autorizace (svým uživatelským jménem a heslem) v informačním systému dané školy tuto informaci změnit. Informační systémy jsou velmi užitečným a silným nástrojem, pomocí kterého můžeme zjistit potřebné informace, a po přihlášení jsme schopni také provézt potřebné změny. Pokud je informační systém dobře navržen, může organizaci, která aplikaci provozuje, ušetřit nezanedbatelné množství práce. V dnešní době některé informační systémy nahrazují i papírovou formu dokumentů - jako například elektronická přihláška ke studiu na vysoké škole nebo zápis do studia elektronickou formou, elektronické indexy v informačních systémech vysokých škol apod. Po přihlášení do systému si student může zkontrolovat své známky nebo se přihlásit k studiu předmětu, o který má zájem. Všechny uvedené příklady mají velkou výhodu, protože si uživatel z pohodlí svého domova může vše potřebné zařídit.[5] 1.2 CÍL PRÁCE Na www stránkách FSI se zobrazují interaktivní plánky areálu fakulty. Jejich hlavním účelem je usnadnit orientaci návštěvníkům fakulty a snadnější lokalizace sídla hledané osoby. Samotné plánky fakulty již byly vytvořeny v roce 2006 v rámci diplomové práce [4]. Zmíněná práce neobsahuje uživatelsky přívětivý modul k editaci dat, na jejichž základě jsou plánky zobrazovány. Úkolem mého projektu je vytvořit editor k plánkům tak, aby práce s editorem byla uživatelsky jednoduchá, pohodlná a snadno pochopitelná. Aplikace má být vytvořena v jazyce PHP s pomocí dotazovacího jazyka SQL. Po vyhotovení editoru bude aplikace zařazena do fakultního informačního systému Herodis. Aby implementace byla co nejjednodušší, je třeba dodržovat strukturu a technologii fakultních webových stránek. Pro přehlednost samotného kódu bylo rozhodnuto obsluhovat HTML kód pomocí PHP funkcí.

15 TECHNOLOGIE PRO WWW APLIKACE Strana 15 2 TECHNOLOGIE PRO WWW APLIKACE V následující části budou popsány programy, značkovací a programovací jazyky, databázové systémy a technologie, které byly při vývoji aplikace využity. 2.1 APACHE Apache je aplikační služba, pomocí které vytvoříme webový server z počítače připojeného k sítí internet. Registrací domény a přiřazením k IP adrese dosáhneme plnohodnotného webového serveru. Mají-li být na serveru provozovány dynamické www stránky, je obvykle třeba nainstalovat i modul příslušného skriptovacího jazyka. V návaznosti na skriptování na straně serveru bývá často využita vhodná databáze, např. MySQL, Firebird, Oracle atd..[5] 2.2 HTML Značkovací jazyk HTML se používá pro popis webových stránek. Vznikl jako podmnožina dříve vyvinutého univerzálního značkovacího jazyka SGML. HTML je standardizován od roku 2000 jako ISO norma Tvůrci nepředpokládali, že by se stránky vyvíjely přímo v HTML jazyku, nýbrž že bude existovat generátor webových stránek založený na WYSIWYG principech. V dnešní době existuje mnoho editorů webových stránek, ale jejich výstup není příliš kvalitní. Proto většina programátorů raději vyvíjí stránky přímo jejich zápisem v jazyce HTML. Vývoj jazyka má na starosti konsorcium W3C, protože však většina rozšíření jazyka HTML byla zaváděna živelně autory webových prohlížečů, nebyla jeho úloha v procesu sjednocování jednoduchá. Jazyk HTML se skládá z elementů a jejich značek (tagů), které jsou párové a nepárové, při čemž těch párových je většina a označují se začáteční značkou v úhlových závorkách <xxx> a koncovou </xxx>. HTML stránka se skládá z hlavičky (sekce <head>) a obsahu stránky (<body>). Prvním elementem v dokumentu je <html> a je ukončen </html>. Jde o jazyk nezávislý na platformě a aplikaci.[5] 2.3 KASKÁDOVÉ STYLY CSS CSS styly neboli tabulky kaskádových stylů jsou používány jako prostředek pro pohodlnější zápis atributů určujících vzhled stránek v jazyce HTML. Původně mělo být formátování vzhledu stránek implementováno přímo v HTML, ale vlivem konkurenčních bojů výrobců webových prohlížečů vznikl samostatný standard. Jazyk CSS byl navržen konsorciem W3C. Aktuální verzí v době psaní tohoto textu je CSS3. Hlavní myšlenkou CSS stylů byla možnost oddělit vzhled stránky od obsahu. V externím souboru či přímo ve stránce je sekvencí stylů a jejich pravidel vytvořen vzhled webové stránky. Při externí aplikaci připojujeme vše pomocí meta znaků do souborů s HTML kódem. Vytvoříme-li nový vzhled, po výměně souboru stylu dojde ke změně vzhledu všech stránek.[5]

16 Strana 16 TECHNOLOGIE PRO WWW APLIKACE 2.4 PHP PHP je skriptovací programovací jazyk pracující na serveru. Pokud v souboru je část kódu PHP, tento kód server zpracuje a vygeneruje HTML nebo jiný výstup. O vývoj PHP se zasloužil Rasmus Lerdof, který jej vytvořil v roce Jazyk se velmi rychle stal oblíbeným. Byl zdokonalován dalšími talentovanými lidmi. Prošel čtyřmi etapami vývoje. Nejaktuálnější verzí v době psaní tohoto textu je PHP 5. Dnes jazyk PHP běží na většině webových serverů nabízejících hostování. Stal se velmi oblíbeným programovacím jazykem hlavně díky jednoduchosti a možnosti kombinace s dalšími technologiemi. Mnoho tvůrců dynamických stránek si již výrobu webové stránky bez PHP neumí představit. Na základě PHP funguje mnoho webových aplikací jako například informační systémy, redakční systémy nebo E-Shopy. PHP se vpisuje přímo do HTML kódu stránky a uzavírá se v základním nastavení do značek <?php a?>. Mezi těmito značkami jsou vlastní PHP instrukce.[2] 2.5 JAVASCRIPT JavaScript je multiplatformní skriptovací jazyk, který na rozdíl od PHP pracuje na straně klienta. Vytvořil ho Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Vpisuje se do určených atributů elementů v HTML kódu nebo do vyhrazeného elementu script. Interpret jazyka JavaScript je součástí webového prohlížeče. Pomocí příkazů JavaScriptu lze definovat chování aplikace při různých akcích uživatele. Další výhodou javascriptu je možnost formálně zkontrolovat vstup uživatele pomocí regulárních výrazů a daných podmínek ještě před odesláním formuláře. Dochází k snížení zátěže serveru. Je-li potřeba nějakou důležitou změnu potvrdit ještě před odesláním PHP skriptu, řešíme to také pomocí javascriptu. Není vždy z nejrůznějších důvodů možno na straně klienta Javascript použít, proto programátor nesmí spoléhat jen na jeho funkcionalitu v rámci aplikace.[5] 2.6 DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Databázové systémy se používají pro ukládání dat. Ulehčují a zrychlují práci s daty. Většinou databáze používají ke komunikaci dotazovací jazyk SQL podle normy SQL92. Jedná se o celosvětově používaný standard pro tyto systémy používaný od roku Mezi nejrozšířenější databázové systémy patří MySQL, Oracle a Microsoft Access. Výhodou je, že s databází může pracovat více uživatelů současně se zajištěním konzistence dat MYSQL MySQL patří v kombinaci s PHP mezi nejrozšířenější databázové systémy. Jde v nejnovějších verzích o velmi rychlý a výkonný relační databázový systém. MySQL vytvořila švédská firma MYSQL AB. Hlavními autory jsou Michael Monty Widenius a

17 TECHNOLOGIE PRO WWW APLIKACE Strana 17 David Axmark. Aktuální verzí v době psaní tohoto textu je MySQL 4.0. [2] Nabízí se ve dvou licencích: - bezplatná licence - komerční licence ORACLE Oracle patří mezi systémy pro multiplatformní databázové aplikace, který má velmi pokročilé zpracování dat, s vysokým výkonem a snadnou škálovatelností. Oracle vyrábí firma Oracle Comporation. Mezi aktuální verzi v době psaní tohoto textu patří Oracle Database 10g. Oracle nabízí nad rámec standardního SQL firemní rozšíření, programovací jazyk PL/SQL, rozšíření funkcí SQL, objektové databáze a databáze uložené v XML databázích pomocí jazyka XSQL.[5] MICROSOFT ACCESS Microsoft Access je nástroj na správu relačních databází od společnosti Microsoft. Plným názvem Microsoft Office Access, který se dodává v balíku Microsoft Office. Aktuální verzí v době psaní tohoto textu je balík Microsoft Office 2007 s Microsoft Office Access Microsoft Access kombinuje Microsoft Jet Database Engine s uživatelsky příjemným grafickým rozhraním. Připojí se k datům z Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle, nebo k jiné databázi pomocí rozhraní ODBC.[5] 2.7 PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK Zakladatel technologie WWW a ředitel W3C konsorcia Tim Berners-Lee pronesl větu, která je základním kamenem přístupnosti webových stránek: Síla webu je v jeho univerzalitě. Přístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho základní prvek. Jednou větou lze přístupnost webových stránek charakterizovat: Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a to nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech [3]. Přístupný web je výsledkem kvalitně odvedené práce. Bohužel někteří webdesigneři a programátoři nedodržují zásady přístupnosti, což vede k tomu, že někteří uživatelé nezískají na takovém webu potřebné informace. Z hlediska přístupnosti můžeme www stránky rozdělit do tří skupin nepřístupné, z části přístupné a přístupné. Přístupnost webových stránek umožňuje lepší vyhledávání v známých internetových vyhledávačích (např. google.com). Roboti vyhledávačů denně prochází mnoho webových stránek, kde si indexují odkazy a text do své databáze. Pokud roboti zaregistrují nepřístupné stránky (např. flash), přeskočí robot obsah bez indexace, neboť si s takovým obsahem neporadí. Přístupnost webových stránek je důležitá pro zdravotně postižené uživatele, pro uživatele, kteří nemohou použít stejné technické a softwarové vybavení jako většina.

18 Strana 18 TECHNOLOGIE PRO WWW APLIKACE Například přistupují ke stránce přes PDA či mobilní telefon nebo nemohou používat grafický webový prohlížeč. Základním problémem nepřístupného webu jsou obrázky. Pokud jsou na webu důležité graficky znázorněné informace, musí obsahovat alternativní popisek, ze kterého bude pochopitelné, co obrázek znamená. Webové stránky musí fungovat i bez všech doplňků, jako jsou např. CSS styly nebo JavaScript. Kontrast webových stránek se volí tak, aby byl čitelný i na černobílém monitoru.[3]

19 MAPA AREÁLU FSI Strana 19 3 MAPA AREÁLU FSI Na fakultě strojního inženýrství je v informačním systému na webových stránkách zařazena mapa areálu FSI. Aplikace zobrazuje skutečné rozmístění budov, pater i místností, každá budova i místnost mají svůj jednoznačný popisek. Mapu je možno na současných webových stránkách fakulty zobrazit až po vyhledání osoby. Na vizitkové stránce osoby je odkaz na místnost, pomocí něhož se dostaneme na mapu areálu FSI. Mapa se skládá ze tří částí: mapa budov FSI, výběr pater ve zvolené budově, plánek místností zvoleného patra. 3.1 DATOVÝ MODEL Všechny plánky jsou generovány dynamicky php skriptem na základě dat popisujících areál. Data k mapě areálu FSI jsou uložena v databázi (centrální datový sklad VUT, schéma FMEADM). Datový popis areálu se skládá ze tří následujících tabulek: AREÁL: tabulka w_areal Tab.1 Areál Sloupec Typ Popis nazev varchar(3) Název budov v souladu se stavebními plány. souradnice text Udává souřadnice polohy budovy na obrázku. meritko varchar(4) Měřítko pro zobrazení budov na obrázku. rozmer text Rozměr budov na obrázku. oramovani text Orámovaní budovy na obrázku. klikaci enum('a','n') Udává jestli se budova bude chovat jako odkaz. patra varchar(2) Počet pater v budově. MÍSTNOST: tabulka w_mistnost Tab. 2 Místnost Sloupec Typ Popis budova vardar(5) Název budov v souladu se stavebními plány mistnost varchar(20) Číslo místnosti podle stavebních plánků. souradnice varchar(80) Umístění místnosti. barva varchar(6) Barevné označení druhu místnosti. klikaci enum('a','n') Vytváří z místnosti odkaz. popis varchar(50) Speciální požadavek na popis místnosti. xline varchar(2) Umístění popisu u složitější místnosti. yline varchar(2) Umístění popisu u složitější místnosti. zobrazit_popis enum('a','n','z') Jakým způsobem se zobrazí popis.

20 Strana 20 MAPA AREÁLU FSI DVEŘE: tabulka w_dvere Tab. 3 Dveře Sloupec Typ Popis mistnost varchar(8) Popis místnosti podle stavebních plánů. dvere varchar(8) Popis dveří podle stavebních plánů. Zed tinyint(3) Umístění dveří na určité zdi. vzdalenost varchar(4) Vzdálenost od počátku místnosti. otevreni char(1) Otevření dveří podle světových stran. Typ char(1) Otevření dveří levá/pravá. druh enum('','d') Možnost dvojitých dveří. velikost varchar(4) Velikost dveří. PŘÍKLAD ŘÁDKŮ TABULEK: Tab. 4 Řádek tabulky W_AREAL2 NÁZEV SOURADNICE MERITKO ROZMER ORAMOVANI KLIKACI PATRA A1 46,221,121, ,12 28,12 A 19 Tab. 5 Řádek tabulky W_MISTNOST BUDOV. MÍST. SOURAD. BARV. KLIK. POPIS XLINE YLINE ZOBR._P. A1 A1/ ,8,18,12 main a N Tab. 6 Řádek tabulky W_DVERE MISTNOST DVEŘE ZED VZDALENOST OTEVRENI TYP DRUH VELIKOST A1/0731 A1/ j l 1 Na Obr. 1 je vidět relace dané databáze. Jak se můžeme přesvědčit jde o velmi jednoduchou relaci.[4] Obr.1 Relace

21 MAPA AREÁLU FSI Strana 21 V Tabulce W_AREAL2 jsou názvy budov dle stavebních plánů fakulty, název je použit jako primární klíč. Položka Místnost v tabulce W_MISTNOST a W_DVERE zajišťuje propojení tabulek pomocí názvu budovy (např. A1), za kterým následuje lomítko a končí číslem místnosti (např. A1/0718) (jedná se o cizí klíče z tabulky W_AREAL2) MAPA BUDOV FSI Obr. 2 Mapa areálu FSI Mapa budov FSI zobrazuje všechny budovy areálu FSI, jak je vidět na Obr. 2. Budovy jsou značeny písmeny a čísly v souladu se stavební dokumentací, jejich označení se běžně používá při určení místnosti a na orientačních pláncích. V databázi jsou obsaženy kompletní plánky pater pouze pro budovy A1 až A4. U A5 existují plánky také, ale nejsou zveřejněny. Pod mapou budov se zobrazují odkazy na patra a na konci je plánek patra zvolené budovy. Klikneme-li na nějakou budovu, automaticky se zobrazí 1. nadzemní podlaží (tzn. ve skutečnosti přízemí) zvolené budovy. Následující obrázek je jako jediný statický a klikací mapa se generuje pomocí PHP skriptu z tabulky W_AREAL VÝBĚR PATER VE ZVOLENÉ BUDOVĚ Každá budova má určitý počet pater. Pod mapou jsou odkazy na patra formou čísel. Na webových stránkách následuje nadpis, aby bylo jasně řečeno, na kterém patře se nacházíme. Popis se skládá z budovy, za lomítkem následuje číslo označující vybrané patro např. A1/07, A4/7 atd. Dvě číslice za lomítkem se nalézají jen u budovy A1, protože má více než devět podlaží. Čísla pater jsou generována pomocí skriptu PHP z sloupce patra v tabulce W_AREAL2.

22 Strana 22 MAPA AREÁLU FSI PLÁNEK ZVOLENÉHO PATRA Plánek zvoleného patra se skládá z místností, které mají svůj popis. První tři až čtyři znaky rozdělené lomítkem mají stejný formát jako u nadpisu popsaného v předchozí kapitole, poslední dvě číslice určují číslo místnosti např. A1/1214, A4/705 atd. Některé místnosti jsou popsány textem, který charakterizuje užití místnosti např. Spořitelna, Areálová studovna. Obr. 3 Mapka zvoleného patra (A4/7xx) Na Obr. 3 je vidět rozložení místností a dveří ve zvoleném patře. Místnosti se barevně rozlišují: Kanceláře, učebny atd. šedá Výtah oranžová Schody zelená wc světle modrá Obrázky jsou dynamicky generovány pomocí PHP skriptu z tabulky W_MISTNOST a dveře jsou načteny z tabulky W_DVERE.

23 EDITOR AREÁLU FSI Strana 23 4 EDITOR AREÁLU FSI Lze předpokládat, že v budovách FSI budou probíhat různé stavební úpravy. Např. Zbourá se stěna mezi dvěmi místnostmi. Abychom mohli provedené stavební úpravy aktualizovat i v mapě, musíme mít v informačním systému zařazen efektivní editor. Vytvoření tohoto editoru bylo hlavním cílem práce. 4.1 VYHLEDÁNÍ A VÝBĚR EDITOVANÉ MÍSTNOSTI Nejprve je potřeba vybrat místnost, kterou potřebujeme editovat. V editoru si lze vybrat mezi těmito možnostmi: vyhledání místnosti na základě názvu, vyhledání místnosti s využitím mapy areálu FSI. Místnost najdeme pomocí vyhledávacího políčka v editoru. Nejprve vybereme budovu k vyhledávání a zadáme číslo místnosti. Pokud vyhledávač najde více shod, zobrazí pod mapou tabulku se všemi nalezenými shodami (Obr. 4), v opačném případě označí vyhledanou místnost červenou barvou v mapě (Obr. 5). Obr. 4 Tabulka s možnostmi Obr. 5 Označení vyhledané místnosti Také máme možnost vybrat danou místnost pomocí mapy areálu FSI. Pro výběr stačí kliknout na zvolenou místnost pro editaci nebo na tlačítko edituj ve zvoleném řádku v tabulce. 4.2 EDITOR MÍSTNOSTI Webová stránka k editaci místnosti se skládá z několika částí. Obsahuje plánek patra, pod nímž jsou možnosti na vytvoření nové místnosti a dveří. Dále obsahuje formulář s možnostmi editace, kde jsou hodnoty editované místnosti předvyplněny. Na konci webové stránky jsou tlačítka na odstranění místnosti a informace o dveřích, které místnost obsahuje. Pokud chceme editovat dveře musíme kliknout na jejich název.

24 Strana 24 EDITOR AREÁLU FSI VYTVOŘENÍ NOVÉ MÍSTNOSTI Jakmile klikneme na vytvoření nové místnosti, zobrazí se nám webová stránka velmi podobná výše popsané. Obsahuje plánek patra a formulář pro vytvoření nové místnosti. Po kliknutí na tlačítko dojde k odeslání vyplněných dat a kontrole vstupu korektními hodnotami. Jestliže je vše v pořádku, dojde k vytvoření nové místnosti a načtení editující webové stránky. Na této stránce můžeme zkontrolovat, jestli je místnost správně zadána. Formulář pro vytvoření nové místnosti je totožný s formulářem pro editaci, který bude popsán v další části EDITACE MÍSTNOSTI Při editaci místnosti většinou upravujeme předvyplněné hodnoty ve formuláři. V drtivé většině všech editací budeme upravovat souřadnice dané místnosti. Formát souřadnic bude popsán v následující části. Pro upravení souřadnic budeme potřebovat znát souřadnice všech sousedních místností, které zjistíme umístěním kurzoru myši na sousedící místnosti. V popisu se zobrazí název místnosti a její souřadnice. Jestliže se editace nepovede, je možné poslední editaci vrátit do původního stavu FORMULÁŘ PRO EDITACI A VYTVOŘENÍ MÍSTNOSTI Obr. 6 Formulář pro editaci místnosti Nyní si vysvětlíme všechna políčka ve formuláři pro editaci (Obr. 6) a vytvoření nové místnosti. Formulář se skládá z následujících políček: MÍSTNOST: políčko obsahuje číselné označení místnosti např. A4/706 SOUŘADNICE: slouží k určení pozice, kde se místnost nachází. Nula začíná v levém horním rohu. Formát souřadnic je závislý na tvaru místnosti: o Místnost čtvercového půdorysu: textová hodnota se skládá ze čtyř čísel oddělených čárkou, kde výraz (a,b,c,d) znamená: A) vzdálenost od levé strany patra B) vzdálenost od horní strany patra C) ukončení místnosti od souřadnice A) D) ukončení místnosti od souřadnice B) Obr. 7 Tvar místnosti pro popis souřadnic polygonního půdorysu

25 EDITOR AREÁLU FSI Strana 25 o Místnost polygonního půdorysu: textová hodnota se skládá z více čísel oddělených čárkovou např. Obr. 7, kde výraz (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,m,n,o,p,r) znamená: A, P) vzdálenost od levé strany patra B, D) vzdálenost od horní strany patra C, E) ukončení místnosti od souřadnic A, P) F, H) ukončení místnosti od souřadnic B, D) v pravém výřezu G, I) ukončení výřezu místnosti od souřadnic A, P) J, M) ukončení místnosti od souřadnic B, D) K, N) vzdálenost od souřadnic A, P) udává začátek výřezu místnosti, který je ukončen G,I) O, R) ukončení místnosti od souřadnic B, D) v levém výřezu Čísla mohou obsahovat i desetinnou tečku, proto je velmi důležité věnovat pozornost, kdy psát čárku a kdy desetinou tečku. Zaměněním desetinné tečky za čárku vede k nekorektnímu zadání souřadnic. BARVA: z rozbalovacího menu vybereme o jakou místnost se jedná např. výtah, WC atd. MOŽNOST KLIKNOUT: Tato možnost říká, jestli má místnost fungovat jako odkaz. Protože v mapě areálu FSI, který je funkční na webových stránkách fakulty, je tato možnost odstraněna přímo v kódu, doporučuje se tuto možnost nechat stále zvolenou, jinak si v editoru zamezíme výběr dané místnosti, pokud se tak stane, vyhledáme si danou místnost pomocí vyhledávače a klikneme na tlačítko Edituj. POPIS: pokud je potřeba přiblížit, co se v dané místnosti nachází, např. Spořitelna, Areálová studovna atd. vyplníme políčko ZOBRAZIT POPIS: z rozbalovacího menu vybereme, co se má zobrazit. XLINE: používá se u polygonních místností pro umístění popisu ve směru osy x. YLINE: používá se u polygonních místností pro umístění popisu ve směru osy y. 4.3 EDITOR DVEŘÍ Dojde-li například k zbourání zdi mezi místnostmi, pravděpodobně se zruší i jedny dveře. K této editaci nám poslouží editor dveří. Tento editor je přístupný z editované místnosti. Webová stránka obsahuje plánek patra. Pod tímto plánkem je možnost na vytvoření nových dveří. Dále formulář k editaci s předvyplněnými hodnotami. Na konci webové stránky jsou tlačítka na odstranění dveří VYTVOŘENÍ NOVÝCH DVEŘÍ Klikneme-li na odkaz vytvoření nových dveří v editoru místností nebo dveří, zobrazí se nám stránka podobná výše popsané. Obsahuje plánek patra a formulář k vytvoření nových dveří. Klikneme-li na tlačítko pro vytvoření dveří, proběhnou stejné operace jako u nové místnosti. Dojde k přesměrování na webovou stránku pro editaci právě

26 Strana 26 EDITOR AREÁLU FSI vytvořených dveří. Pokud se editace nepovede, můžeme dveře editovat nebo smazat a opakovat zadání EDITACE DVEŘÍ U editace dveří stejně jako u editace místnosti se provádí změny předvyplněných hodnot. Nejčastěji budeme měnit vzdálenost, která nám určuje polohu dveří od začátku místnosti. Klikneme-li na tlačítko pro editaci, provedou se zadané změny. Nejsme-li spokojeni se změnami, můžeme editaci vrátit do původního stavu FORMULÁŘ PRO EDITACI A VYTVOŘENÍ DVEŘÍ Obr. 8 Formulář pro editaci dveří Nyní si popíšeme všechny políčka, které se nachází ve formuláři pro editaci a vytvoření nových dveří (Obr. 8). MÍSTNOST: jde o název místnosti, který je v políčku vždy předvyplněný. ČÍSLO DVEŘÍ: jde o označení dveří. Jsou označeny stejně jako místnost. Pokud je v místnosti více dveří, je k názvu doplněno písmeno pro odlišení. SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ: z rozbalovacího menu si vybereme, na kterou světovou stranu se dveře otevírají. DVEŘE JSOU: z rozbalovacího menu vybereme jestli se jedná o dveře pravé nebo levé. ZEĎ: v tomto políčku je číslo, které udává, na které zdi jsou dveře umístěny. o ČTVERCOVÉ MÍSTNOSTI: 0 horní, 1 pravá, 2 dolní, 3 levá strana čtverce. o POLYGONÍ MÍSTNOSTI: zde záleží na jejich složitosti. Příklad označení čísel zdí daného půdorysu je znázorněn na Obr. 9. U jiných či složitějších tvarů se čísla zdí budou pravděpodobně lišit. Obr. 9 Čísla zdí daného půdorysu

27 EDITOR AREÁLU FSI Strana 27 VZDÁLENOST: určuje vzdálenost dveří od začátku místnosti. Počátek místnosti je nula s rostoucí vzdáleností od počátku se číslo zvětšuje VELIKOST: určuje velikost dveří. Většinou zadáváme 1, což je také přednastavená hodnota. Když číslo zvětšíme dojde i k zvětšení dveří. DVOJTÉ DVEŘE: pokud zaklikneme tuto možnost, vytvoří se nám dvoukřídlové dveře. 4.4 SMAZÁNÍ MÍSTNOSTI NEBO DVEŘÍ Potřebujeme-li nějakou místnost nebo dveře smazat, pak tuto možnost najdeme v editoru místností nebo dveří. U všech místnosti můžeme smazat: 1) místnost 2) místnost i všechny dveře, které se v místnosti nachází. U všech dveří můžeme smazat: 1) dveře 2) místnost i všechny dveře, které se v místnosti nachází. Obě tlačítka jsou zabezpečeny javascriptem, který se dotazuje, jestli mají být místnost nebo dveře opravdu odstraněny. Klikneme-li na tlačítko OK dojde k provedení operace. Pokud je ve webovém prohlížeči javascript vypnutý, musí se s těmito tlačítky zacházet velmi opatrně. 4.5 MOŽNOSTI ZPĚTNÉHO KROKU PŘI NEKOREKTNÍ EDITACI Dojde-li k zadání nekorektních hodnot do formuláře, jde tuto operaci vrátit. U místnosti i dveří se po odeslání editace zobrazí webová stránka zeditovaného patra. V případě, že budeme souhlasit se změnami, klikneme na tlačítko Souhlasím v opačném případě použijeme Nesouhlasím. Funkci zpětného kroku si vysvětlíme na následujících obrázcích. Obr. 10 nám ukazuje změny, které provádíme u souřadnic. Číslo šest jsme přepsali na číslo tři. Obr. 10 Změna souřadnic Obr. 11 Výsledek editace

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Interaktivní mapa učeben PŘF UP

Interaktivní mapa učeben PŘF UP Interaktivní mapa učeben PŘF UP Martínek Jan Katedra geoinformatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého tř. Svobody 26 771 46 Olomouc E mail: jan_martinek@centrum.cz Abstract This thesis describes

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

ZPRACOVÁNÍ NEURČITÝCH ÚDAJŮ V DATABÁZÍCH

ZPRACOVÁNÍ NEURČITÝCH ÚDAJŮ V DATABÁZÍCH 0. Obsah Strana 1 z 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.19 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje,

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Aplikační profily v PLC Tecomat

Aplikační profily v PLC Tecomat Aplikační profily v PLC Tecomat TXV 003 39.01 první vydání září 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 39.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Září 2012 1 První vydání OBSAH 1 Úvod...3 2 Kontrola aplikačních

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

TVOŘÍME MAPU V GIS. manuál

TVOŘÍME MAPU V GIS. manuál TVOŘÍME MAPU V GIS manuál 1 Quantum GIS Každý GIS pracuje s tzv. vrstvami (vrstva měst, řek, krajů, atd.), které pak zobrazuje v mapovém poli. Pro práci s jednotlivými vrstvami slouží panel nástrojů, kde

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více