Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti"

Transkript

1 Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/ , jehož příjemcem je VUT v Brně.

2 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/ , jehož příjemcem je VUT v Brně.

3 OBSAH OBSAH 2 ÚVOD 4 1 CO JE TO OSOBNOST Vlastnosti osobnosti Vrozené vlastnosti osobnosti Získané vlastnosti osobnosti Pět klíčových vlastností Biologické kořeny osobnosti TYPOLOGIE INTROVERT EXTROVERT Introvert Extrovert Test: Jste introvert nebo extrovert? TYPY OSOBNOSTI PODLE MBTI Čtyři základní vlastnosti Extraverze versus introverze Intuice versus smysly Myšlení versus cítění Usuzování versus vnímání Čtyři hlavní temperamenty HRÁČI SP Strážci SJ Racionálové NT Idealisté NF ŠESTNÁCT TYPŮ OSOBNOSTI PODLE MBTI Test MBTI INFP Mnich INFJ Umělec INTP Architekt INTJ VĚdec ENFP novinář ENFJ Učitel ENTP Vizionář ENTJ Polní maršál ISFP Skladatel ISFJ Ochránce ISTP řemeslník ISTJ Správce ESFP Bavič ESFJ prodejce Stránka 3

4 4.17 ESTP konferenciér ESTJ organizátor OSOBNOST V KOMUNIKACI Transakční analýza RODIČ DOSPĚLÝ DÍTĚ Typy podle smyslového vnímání Zrakový typ Sluchový typ Dotykový typ Test smyslového vnímání DOPORUČENÁ A CITOVANÁ LITERATURA ZÁVĚR 47 PROFIL AUTORKY... 48

5 ÚVOD Vážení účastníci e-learningového kurzu Typologie osobnosti, o osobnosti člověka toho bylo napsáno již hodně, a přesto zájem o toto téma stále roste. Tento zbrusu nový kurz je určen všem, kdo chtějí poznat svou osobnost, své nejdůležitější vlastnosti a alespoň částečně porozumět jednání druhých. Na jeho konci budete mimo jiné vědět, zda: jste spíš introvert nebo extrovert, co to vlastně v praxi znamená, jaké jsou vaše typické vlastnosti a jak se promítají do vašeho chování, jak se vaše osobnost projevuje v komunikaci s druhými lidmi a při přijímání informací. Kurz nabízí pouhý vhled do základů psychologie osobnosti. Je určen spíše běžným uživatelům, laikům.přesto se občas více ponoříme do teorie. Je to z důvodu lepšího pochopení dané problematiky. Pokud budete mít pocit, že některé informace jsou pro vás hůře pochopitelné, postupujte klidně dál. Nesnažte se, zapamatovat všechno. Soustřeďte se pouze na to, co považujete za podstatné a pro vás osobně zajímavé. Spoustu zajímavostí najdete v části Pro zájemce. Tyto informace nejsou součástí testů. Cílem kurzu je nabídnout vám užitečný nástroj k poznání sebe sama, ne zahlcení zbytečnými informacemi. Největší užitek vám zcela jistě přinese kapitola 4. Najdete zde skvělý test osobnosti s podrobným vyhodnocením. Kurz Typologie osobnosti je žhavou novinkou. Zajímá nás proto váš názor. Jakékoli nápady na jeho doplnění či vylepšení s potěšením uvítáme. S pozdravem Monika Ambrožová, autorka

6 1 CO JE TO OSOBNOST Záměr kapitoly Tato kapitola vysvětluje základní pojmy psychologie osobnosti. Budete vědět, které vlastnosti jsou vrozené a které získané, které z nich se nejvíce promítají do našeho chování a jak velkou roli hrají při tvorbě osobnosti geny. Cíle Na konci druhé kapitoly budete schopni: vlastními slovy vysvětlit pojem osobnost, rozlišit vlastnosti získané a vrozené, popsat roli genů při tvorbě osobnosti. Doba 30 minut Slovo osobnost pochází z latinského persona což v překladu znamená maska. Naše osobnost je ale více než jen obličej, který vidí naše okolí. Je to také to, co leží za maskou, trvalé vnitřní jádro. (Kassin 2007) Osobnost je složitý, individuálně odlišný a relativně stálý vzorec myšlení, pocitů, motivů a chování. Tento vzorec je jedinečný, výlučný a odlišný. Je originální a neopakovatelný. Stejně tak, jako na naší planetě nenajdeme dva lidi s naprosto totožnými papilárními čárami na prstech ruky, nenajdeme dva lidi s plně identickou osobností. Osobnost vzniká již před narozením. Naše osobnost se rozvíjí a přetváří do posledního okamžiku našeho života. Největšími změnami prochází v dětství. Méně se mění na počátku dospělosti. Nejstabilnější začíná být po padesátém roce života. V základních rysech však zůstává stejná. (Kassin 2007) Na jejím vývoji se podílí tři skupiny faktorů: vnitřní (např. genetická informace od rodičů, vlivy působící na plod v období těhotenství a porodu), vnější (např. společnost, prostředí) a sebeutváření (např. sebevzdělávání, boj s vrozeným omezením). Pro zájemce

7 Když se řekne psychologie a zkoumání osobnosti, možná se jméno slavného českého psychologa Sigmunda Freuda. Možná se nevěděli, že se narodil o půl sedmé večer území dnešní České republiky. Traduje se, že se narodil bláně (membrána, která někdy pokrývá hlavu narozeného Podle pověry je to znamení, že dítě jednoho dne dosáhne slávy Pravdou je, že Sigmund Freud byl zdravý a velmi chytrý. letech se hlásí na Vídeňskou univerzitu a po úspěšném studia pracuje jako neurolog. vám vybaví na v plodové dítěte). a bohatství. V sedmnácti ukončení V roce 1884 objevuje zázračné účinky kokainu a začíná ho předepisovat jako lék svým pacientům. Rok poté se jeden jeho přítel stává na kokainu závislý a záhy umírá na předávkování. Ztráta přítele a respektu v lékařské komunitě způsobují, že Freud opouští farmakoterapii a začíná pracovat na teorii známé jako psychoanalýza. Základem psychoanalýzy je předpoklad, že naši osobnost z větší části utváří síly, které jsou ukryty v našem nevědomí. Freud dokonce přirovnává lidskou mysl k ledovci. To co si člověk uvědomuje v daném okamžiku je jako špička ledovce, která je vidět nad hladinou. Pod hladinou je velká oblast nevědomí. Obsahuje myšlenky, pocity a vzpomínky, které občas vyplouvají nad hladinu v našich snech, přeřeknutích, vtipech. Do dějin vstupuje také díky analýze obranných mechanismů. Freud tvrdí, že lidé zkreslují realitu, aby se zbavili úzkosti. Každý má iluze o sobě samém a ty nám pomáhají zvládat nepřízně osudu. (Kassin 2007) 1.1 VLASTNOSTI OSOBNOSTI Základním stavebním prvkem osobnosti jsou vlastnosti. Mohou být vrozené (např. temperament, vlohy, dispozice) nebo získané (např. charakter, schopnosti). Získané vlastnosti rozvíjí prostředí, ve kterém se nacházíme, a také to, co děláme (naše vlastní aktivita) VROZENÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Temperament je ve větší míře geneticky vrozený. Je to souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Určují dynamiku a intenzitu našeho prožívání a chování. Souvisí s pocity, prožíváním a reakcemi na různé podněty a vyjadřuje i náš sklon měnit nálady. Vyjadřuje převládající emocionální vyladění. Patří sem například

8 netečnost, sdílnost, klid a chladnokrevnost. Od pradávna byl temperament v oblasti zájmu vědců. Nejznámější je rozdělení na flegmatiky, choleriky, sangviniky a melancholiky. Důležité je si uvědomit, že nikdo z nás není pouze jedním typem. Čisté typy jsou podle psychologů spíše výjimkou. Většinou však platí, že některý typ převládá. Vlohy jsou vrozené, dědičně získané anatomicko-fyziologické zvláštnosti člověka. Patří sem například genialita, zvýšená citlivost některého ze smyslových orgánů tzv. jasnozřivost. Na jejich základě se vyvíjejí schopnosti a dovednosti. Mají tendenci se uplatnit, ale to, zda se skutečně uplatní, ovlivní okolní podmínky. Úspěšní lidé dokonce tvrdí, že genialita je 1% vloh a 99% práce. Vlohy jsou jako vzácné diamanty. Některé zůstanou nenalezeny ležet v zemi. Dispozice jsou přítomny od narození a podle okolností se mohou projevit. Příkladem je rodinná dispozice k onemocnění, nebo k určité specifické aktivitě např. hra na klavír. Rozhodující jsou opět vnější podmínky. Inteligence je rozumová schopnost postihovat vztahy mezi předměty a jevy a současně využívat minulé zkušenosti v nově vzniklých situacích. Nezávisí na dosaženém stupni vzdělání. Vzděláním se rozvíjí a kultivuje. Aby se mohla naše inteligence projevit, je důležitá především vytrvalost a cílevědomost ZÍSKANÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Schopnosti jsou takové vlastnosti osobnosti, které dávají předpoklad pro úspěšné vykonávání nějaké činnosti. Nejsou vrozené, ale vznikají na základě vrozených vloh. Hovoříme o takzvané emocionální inteligenci. Patří sem např. sebevědomí, zvědavost, sebeovládání, komunikace, spolupráce. Zájmy mají být v životě člověka zdrojem rozptýlení, prostorem k odpočinku. Napomáhají k harmonickému vývoji osobnosti po celý život člověka. Charakter je dán výchovou a učením. Jedná se o souhrn psychických vlastností člověka, které se projevují v mravní stránce chování a jednání. Tvoří mravní profil člověka. Odráží se ve vnitřním prožívání jako svědomí a navenek se projevuje chováním. Je to důležitý stavební kámen osobnosti. Je ukotven v hodnotovém žebříčku. Patří sem například oddanost, statečnost, píle, lstivost. Náš charakter se ověřuje zejména při zátěžových životních situacích nebo během dlouhodobé spolupráce. Volní vlastnosti pomáhají k dosažení životních cílů. Umožňují rovnováhu citů a rozumu. Patří sem například cílevědomost, vytrvalost, rozhodnost, sebeovládání, samostatnost, iniciativnost.

9 1.2 PĚT KLÍČOVÝCH VLASTNOSTÍ Psychologové se odedávna snažili odhalit a pojmenovat základní rysy 1 osobnosti, které stojí za naší jedinečností. Vyvinuli model pěti základních faktorů osobnosti tzv. test BIG FIVE (velká pětka). Jedná se o jeden z nejběžnějších testů k určení typu osobnosti. Často se používá i k předvídání chování člověka na pracovišti. BIG FIVE měří pět základních rysů osobnosti: 1. neuroticismus (sklon k úzkosti a negativním emocím) 2. extraverze (touha po stimulaci, aktivitách a sociální interakci) 3. otevřenost nové zkušenosti (vnímavost vůči novým zkušenostem a myšlenkám) 4. přívětivost (nezištná starost o ostatní) 5. svědomitost (tendence chovat se spolehlivě, disciplinovaně a ctižádostivě) Nahlédnutím do tabulky lépe pochopíte význam jednotlivých rysů. (Kassin 2007) (Winston 2006) Faktor neuroticismus extraverze otevřenost nové zkušenosti přívětivost svědomitost Popis rysů napjatý zranitelný neklidný sebelítostivý společenský bavící přátelský spontánní originální nápaditý různé zájmy přístupný srdečný dobrosrdečný zdvořilý soucitný dobře organizovaný spolehlivý pracovitý ambiciózní uvolněný odolný klidný spokojený samotářský vyhledávající zábavu rezervovaný opatrný konvenční přízemní úzce zaměřený uzavřený novým myšlenkám popudlivý krutý neomalený necitelný chaotický nespolehlivý líný nedbalý 1 Rys je relativně stabilní predispozice k tomu, chovat se v určité situaci určitým způsobem. (Kassin 2007)

10 Tímto testem prošly již tisíce lidí na celém světě. Testování mimo jiné ukázalo zajímavé rozdíly osobnosti u mužů a žen. (Kassin 2007) Pro zájemce Ženy jsou podle výzkumů úzkostnější (vyšší neuroticismus). Vykazují větší potřebu kontaktu s ostatními lidmi (vyšší extraverze v sociální interakci). Lépe chápou estetiku a pocity (otevřenost). Mají větší sklony k péči o druhé (přívětivost). Muži jsou odolnější vůči úzkosti a negativním emocím (neuroticismus). Vyhledávají riskantní situace (extraverze ve stimulaci a aktivitách). Velmi dobře vnímají nové nápady a myšlenky (otevřenost). Co se týče tendence chovat se spolehlivě, disciplinovaně a ctižádostivě nebyly mezi muži a ženami téměř žádné rozdíly (svědomitost). 1.3 BIOLOGICKÉ KOŘENY OSOBNOSTI Často kladenou otázkou je, do jaké míry se osobnostní rysy dědí. Stále větší počet vědců odpovídá na tuto otázku tak, že geny se na naší osobnosti podílí ze 40 až 50%. (Kassin 2007) (Winston 2006) Důkazy vlivu genetiky na utváření osobnosti přinášejí mimo jiné výzkumy jednovaječných dvojčat. Dokazují, že jednovaječná dvojčata jsou si hodně podobná i v případě, že jsou rozdělena hned po porodu a vychovávána v odlišných rodinách. (Kassin 2007) Biologický vliv na naši osobnost potvrzují také výzkumy zaměřené na vliv mužského pohlavního hormonu testosteronu. Ukázalo se, že průměrný muž produkuje osm až desetkrát víc testosteronu než průměrná žena. Lidé se zvýšenou hladinou testosteronu jsou odvážní, soutěživí, energičtí, dominantní, sexuálně aktivní, nespoutaní, impulzivní a agresivní. Jsou také náchylnější ke spáchání násilného činu a riskování vlastních životů při vykonávání hrdinského činu. (Kassin 2007) V dějinách psychologie se můžeme setkat s různými snahami poznat duševní vlastnosti z viditelných tělesných znaků. Psychologové například určují povahu člověka podle tvaru hlavy (frenologie), z rysů tváře (fyziognomie), tvaru rukou. Pro zájemce Spojení mezi typickými psychickými vlastnostmi a tělesnými znaky už hledal řecký lékař Hippokrates (5. stol. př. n. l.). Rozdělil lidi do čtyř skupin podle toho, která z tělesných šťáv u nich převládá na sangviniky (krev-veselost), choleriky (žlutá žluč-vztek), flegmatiky (hlen-lenost) a melancholiky (černá žluč-smutek). K nejznámější teorii, která vyvozuje duševní vlastnosti člověka ze stavby těla, patří typologie psychiatra Ernsta Kretschmera. Popisuje tři typy tělesné stavby: astenický, atletický a pyknický typ. (Wirth 2002)

11 Astenický typ zastupují štíhlí vysocí lidé s dlouhými končetinami. Pohybují se někde mezi přecitlivělostí a emocionálním chladem. Proto by nás nemělo udivovat, když reagují v životě nanejvýš citlivě na řadu událostí, zatímco na druhé straně nemusí mít leckdy pochopení pro problémy svých blízkých. Problém je, že jsou většinou uzavření a své city skrývají. Na ostatní mohou působit introvertně a nepřístupně. Někdy může velmi dlouho trvat, než viditelně zareagují na události, které se kolem nich dějí. Často je to spíš tak, že dění kolem sebe okamžitě nezpracují a dochází u nich k hromadění citů. Mohou tak vznikat frustrace, které způsobí nečekaný emocionální výbuch. Situaci komplikuje i to, že napjaté vnitřní rozpoložení na nich není napohled poznat. Někdy mohou na ostatní působit nepochopitelně. Tito lidé mívají schopnost logického myšlení a zpravidla mají dobrou paměť. Je těžké ovlivnit jejich uvažování. Občas jsou svéhlaví a mají sklon přeskakovat od jedné myšlenky ke druhé. To má ale pozitivní vliv na jejich kreativitu. Přednosti: logické myšlení, dobrá paměť a kreativita. V případě duševní nemoci trpí nejčastěji k schizofrenii. Pyknický typ se projevuje robustní postavou ( tlouštíci ). Také často kolísají mezi dvěma póly: veselím a smutkem. Jejich myšlení silně ovlivňují pocity. Neskrývají je. Své názory říkají otevřeně. Vyzařuje z nich nekomplikovaná životní filozofie. Jsou spokojeni sami se sebou a se svým okolím. Umí se přesvědčit, že život je snadný. Bez problémů se přizpůsobují změnám. Jsou vstřícní vůči starostem druhých a jsou schopni je pochopit. Občas rádi propadnou smutku a přímo se rochní v soucitu a sebelítosti. Zvažují vždy mnoho věcí najednou, někdy se rozhodují až příliš rozvláčně. Jejich jednání lze snadno ovlivnit. Často se nedokážou dostatečně ovládat. Pokud jednají v afektu, velmi rychle toho litují, což svědčí o jejich družné povaze. Rádi se stýkají s druhými lidmi, jsou přístupní a velmi společenští. Přednosti: flexibilita, empatie, vyhledávají kontakt s druhými lidmi. V případě duševního onemocnění mají sklon k manicko-depresivní psychóze. Atletický typ tvoří urostlí lidé s vyvinutým svalstvem a fyzickou silou. Tito lidé působí až neotřesitelně chladně. Problém začínají řešit až v okamžiku, kdy to druzí vzdávají. Vyzařuje z nich vyrovnanost. Zpravidla mají obrovskou fyzickou i psychickou výdrž. Lidé se v jejich přítomnosti cítí v bezpečí. Mluví velmi úsporně. Spíše konají. Jsou lidé činu. Zaměřují se proto na praktické věci. Uvažují chladně, věcně. Zpravidla nemívají příliš bujarou fantazii. Přednosti: vyrovnanost, výdrž, praktičnost. V případě duševního onemocnění mají sklon k epilepsii.

12 2 TYPOLOGIE INTROVERT EXTROVERT Záměr kapitoly Tato kapitola vysvětluje kategorie introvert a extrovert. Shrnuje podstatné informace k tomuto tématu a nabízí test na zjištění, do které kategorie patříte právě vy. Cíle Na konci druhé kapitoly budete schopni: rozlišit chování introverta a extroverta, vysvětlit proč se navzájem liší, popsat charakteristické vlastnosti svého typu osobnosti. Doba 30 minut Psychologové se vzácně shodují na rozdělení lidí do dvou skupin na introverty a extroverty. Rozdíly mezi nimi jsou dány biologicky. Lidé přirozeně vyhledávají takové množství stimulace, která nabudí jejich centrální nervový systém. (Kassin 2007) Centrální nervový systém introvertů je podle Eysencka citlivější na podněty. Jejich centrální nervový systém se podráždí snadno. Z tohoto důvodu se vyhýbají intenzivním zdrojům rozrušení nebo nadšení. Jedná se o zcela záměrnou strategii. Introverti jsou citlivější na denní světlo. Hůře snáší bolest. Více je dojmou emotivní filmy a raději žijí na venkově než ve městě. (Kassin 2007) Extroverti se naopak rozruší velmi obtížně, proto vyhledávají hodně silných podnětů. Potřebují silnější podnět než introvert, aby dosáhli vytouženého zážitku. Jeden z výzkumů například dokazuje, že když kápnete kapku citronové šťávy na jazyk introvertovi, bude slinit více, než když kápnete citron na jazyk extrovertovi. Další výzkumy ukazují, že introvert se snadněji povzbudí kofeinem. Naopak alkohol a jiné uklidňující látky u nich obtížněji vyvolávají pocit uvolnění. (Kassin 2007) (Winston 2006) Zjednodušeně řečeno introvert je opatrný a tichý člověk, který se podnětům vyhýbá. Extrovert je společenský, impulzivní člověk, který podněty naopak vyhledává. (Kassin 2007) Výzkumy ukázaly, že v populaci je poměr introvertů a extrovertů přibližně 1:3. Hodně lidí se nachází někde uprostřed. Jedná se o takzvané ambiverty. Jsou nesmělí mezi cizími lidmi, ale sebevědomí a společenští v rodině a mezi svými přáteli. (Winston 2006)

13 Pro zájemce Náznaky toho, jestli se z člověka stane introvert nebo extrovert, můžeme spatřit už u malých dětí krátce po narození. Záleží na tom, zda jsou nesmělé nebo odvážné. Příkladem jsou batolata, která byla ve třech letech hodnocena jako silně popudlivá, impulzivní a těžko zvladatelná. V jednadvaceti letech se u nich objevily problémy s drogami, v zaměstnání nebo konfliktní vztahy. Naopak tříleté děti, které byly nesmělé, bojácné a plaché, se později projevily jako sociálně osamocené a deprivované. (Kassin 2007) 2.1 INTROVERT Introverti jsou lidé zdrženliví a tišší, seriózní a opatrní, citliví a přemýšliví, šťastní sami se sebou. Raději si vše nejdříve důkladně promyslí, až pak mluví a jednají. Vyhledávají povolání, kde mohou pracovat samostatně, vše si důkladně promyslet a analyzovat informace. Dávají přednost nepřímé komunikaci ( , SMS) před osobním rozhovorem. Ve společnosti je najdete spíše v menších skupinkách (méně než 5 osob). V případě nutnosti jsou schopni se po určitou dobu chovat jako extrovert. Introverti jsou někdy pro svou nesmělost a mlčenlivost považováni za odměřené až nepřátelské osoby. Vypadá to, že introvert si na rozdíl od extroverta svého okolí vůbec nevšímá. Pravdou však je, že introvert je velmi citlivý pozorovatel. Vnímá hodně detailů, ale nechává si je pro sebe. To může občas vést k tomu, že se cítí zmatený a vyčerpaný. Novou energii získá ze samoty. 2.2 EXTROVERT Extroverti jsou lidé společenští a komunikativní, sebevědomí a průbojní, spontánní a podnikaví. Neváhají riskovat a také se velmi snadno nudí. Preferují povolání a aktivity, které vyžadují společenské kontakty. Rádi spolupracují s větším množstvím osob. Kontakt s druhými lidmi jim dodává energii. Mají předpoklady být velkými vůdci. (Winston 2006) Po citové stránce jsou velmi otevření. Jsou sice schopni vnímat velké množství okolních vjemů, ale o to méně intenzivně. Jejich city jsou proto často vnímány jako povrchní.

14 Jednají rozhodně, bez zábran, rychle a někdy až zbrkle. Vyhledávají neobvyklé situace a nebezpečné adrenalinové sporty. Potřebují být v centru dění. Hledají rozruch a pozdvižení což může vést k požívání alkoholu, kouření a celkově k užívání látek vyvolávajících závislost. Extroverti také častěji než introverti podléhají gamblerství. (Kassin 2007) 2.3 TEST: JSTE INTROVERT NEBO EXTROVERT? Instrukce: Na každém řádku zvolte pouze jednu odpověď, která vystihuje váš názor. 1. Řekl byste o sobě, že jste bezstarostný? ano ne 2. Dáváte přednost četbě před setkáním s lidmi? ano ne 3. Máte kolem sebe rád hodně pohybu a vzrušení? ano ne 4. Když jste mezi lidmi, jste většinou zticha? ano ne 5. Jednáte často bez rozmyslu? ano ne 6. Pohybujete se pomalu a neuspěchaně? ano ne 7. Děláte rád věci, při nichž je třeba jednat rychle? ano ne 8. Nemáte rád kanadské žertíky, které mohou lidem ublížit? ano ne 9. Dokážete se obyčejně úplně uvolnit a bavit se ve veselé společnosti? ano ne 10. Máte rádi práci, která vyžaduje pozornost? ano ne Pro zájemce Více zajímavých informací o typologii introvert extrovert nabízí např. knihy: Kassin, Saul. Psychologie. Brno: Computer Press, Winston, Robert. Co dělá tebe tebou? Praha: Slovart, Wirth, B. P. Poznej sám sebe i druhé. Praha: Ikar, 2002.

15 3 TYPY OSOBNOSTI PODLE MBTI Záměr kapitoly V této kapitole získáte informace o základních typech osobnosti podle techniky MBTI. Popíšeme si čtyři hlavní skupiny lidí (hráči, strážci, racionálové, idealisté) a to, jak se obvykle chovají. Prosím, nesnažte se zapamatovat všechny informace. Pouze ty, které osobně považujete za podstatné a zajímavé. V závěru kurzu zjistíte, do které kategorie patříte. Cíle Na konci kapitoly budete schopni: stručně vysvětlit základní principy typologie osobnosti podle MBTI, popsat 4 klíčové skupiny temperamentů Doba 1 hodina Patrně nejznámějším a v současnosti velmi využívaným testem je test známý pod zkratkou MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Spojuje v sobě to nejlepší z dosavadního zkoumání osobnosti. 3.1 ČTYŘI ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Náš temperament popisují odpovědi na čtyři základní otázky: 2 1. odkud čerpáme energii? Ze samoty nebo z kontaktů s druhými lidmi? 2. jak přijímáme informace? Zajímají nás fakta, co je tady a teď nebo co by se mohlo stát? 3. jak se rozhodujeme? Na základě faktů nebo spíš pocitů? 4. jaké prostředí preferujeme? Stálé a neměnné nebo spíš proměnlivé? 2 Viz

16 3.1.1 EXTRAVERZE VERSUS INTROVERZE První ze čtyř dvojic základních vlastností temperamentu extraverze versus introverze jsme se již věnovali v předchozí kapitole. Shrneme pouze podstatné. Extrovertní typ E (extraversion) čerpá energii z druhých lidí, proto má silnou potřebu být ve společnosti. Je vstřícný a družný. jsou extroverti ve srovnání s introverty v převaze cca ¾. Vyhraněných extrovertů je přitom pouze 25%. V populaci Introvertní typ I (introversion) potřebuje soukromí a dostatek prostoru na přemýšlení. V davu lidí paradoxně zažívá nepříjemný pocit osamění. Kontakt s druhými je náročný a odčerpává jeho energetické zásoby INTUICE VERSUS SMYSLY Právě protiklad smyslů a intuice je největším a nejčastějším zdrojem nedorozumění mezi lidmi. Smyslový typ S (sensation) přijímá informace ze svého okolí pomocí smyslů, vyžaduje fakta. Stojí nohama pevně na zemi. Je pro něj důležitá zkušenost a realita, co se skutečně děje tady a teď. Všímá si detailů. Intuitivní typ N (intuition) naopak přitahuje budoucnost. Současnost je pro něj pouhou přestupní stanicí. Stále někam míří. Je často nespokojený, neklidný a nedočkavý. Vyjadřuje se obrazně. Řídí se intuicí a je vynalézavý MYŠLENÍ VERSUS CÍTĚNÍ Lidi lze rozlišit také podle toho, jak se rozhodují. Jedna kategorie lidí se rozhoduje objektivně na základě faktů a principů bez účasti emocí typ T. Druhá kategorie lidí se rozhoduje subjektivně na základě pocitů typ F. Myslící typ T (thinking) dobře reaguje na slova jako objektivní, zásady, politika, právo, kritéria, fakta. Rád používá výrazy jako kategorie, měřítko, analýza a posudek. Jednoznačně dává přednost objektivním kritériím a používá logické argumenty.

17 Pocitový typ F (feeling) pozitivně vnímá slova jako subjektivní, blízkost, přesvědčování, hodnoty. Rád používá slova jako lidský, dobrý, harmonie, péče a soucit. Umí druhé přesvědčit. Apeluje na vztahy a problémy řeší s ohledem na lidi, kterých se daná věc týká. Každý člověk je schopen obou způsobů rozhodování. Nejčastěji se však prosadí ta varianta, která je nám bližší. Ukázalo se, že muži se častěji rozhodují právě na základě logických důkazů, ženy preferují emoce. Vzájemně se však oba typy potřebují a doplňují USUZOVÁNÍ VERSUS VNÍMÁNÍ Lidi kolem nás můžeme také dělit podle toho, jestli upřednostňují záležitosti spíše uzavřené nebo otevřené. V práci dochází mezi těmito typy často ke konfliktům. Typ J zajímá výsledek, typ P proces. Usuzovací typ J (judging) dává přednost tomu, když je vše hotovo a vyřešeno. Nedořešené záležitosti v těchto lidech vytvářejí napětí, které je nutí k tomu, aby vše co nejdříve dotáhli do konce. Pak opět pocítí uvolnění a klid. Tito lidé si rádi stanovují termíny. Považují je za závazné a to samé očekávají i od ostatních. Řídí se heslem nejdřív práce, potom zábava. Práce je u nich vždy na prvním místě. Vnímavý typ P (perceiving) má sklon nechávat záležitosti otevřené. Nemá v oblibě konečné rozhodování. Vyčkává, až nasbírá více údajů a faktů. Stanovené termíny vnímá jako signál k tomu, aby teprve začal na daném úkolu pracovat. Drží se zásady, že pracovat může pouze dostatečně odpočinutý člověk. Zábava a odpočinek jsou tedy na prvním místě. Jsou hravější než lidé typu J a práce je musí bavit. Shrnutí zdroj energie informace rozhodování prostředí extroverze (E) Lidé, kteří preferují extraverzi, se zaměřují na vnější svět (lidé a věci) smysly (S) Lidé, kteří preferují smysly, se zaměřují na přítomnost a konkrétní informace, které vnímají svými smysly. myšlení (T) Lidé, kteří mají rádi myšlení, se rádi rozhodují na základě logických argumentů a objektivně zjištěných údajů. usuzování (J) Lidé, kteří preferují usuzování, mají rádi jistotu, plánování, organizování a uzavřené záležitosti. introverze (I) Lidé, kteří preferují introverzi, preferují vnitřní svět myšlení a představivosti. intuice (N) Lidé, kteří preferují intuici, se zaměřují na budoucnost. cítění (F) Lidé, kteří mají rádi cítění, se rádi rozhodují na základě hodnot a subjektivního hodnocení. vnímání (P) Lidé, kteří preferují cítění, mají rádi změnu, spontánnost, pružnost a otevřené záležitosti.

18 3.2 ČTYŘI HLAVNÍ TEMPERAMENTY Temperament nejvíce určuje naše chování. Kombinací dvou klíčových rysů temperamentu získáme čtyři hlavní skupiny lidských povah s podobnými vlastnostmi, i když mezi nimi existují velké rozdíly: 1. Hráči SP 2. Strážci SJ 3. Racionálové NT 4. Idealisté NF První zásadní otázkou k rozlišení temperamentů je, jak přijímáme informace. Smysly tj. konkrétně a skutečně nebo intuitivně? S nebo N? Druhou zásadní otázkou je, jak se získanou informací naložíme. V případě, že jsme se soustředili na abstraktní informace (N), jak je dál zpracujeme? Objektivně tj. myšlením nebo subjektivně skrze naše pocity? NT nebo NF? Nebo jsme se zaměřili na fakta a budeme se snažit je co nejrychleji zpracovat nebo potřebujeme ještě další informace? SJ nebo SP? HRÁČI SP Alternativní název: dionýský temperament Zastoupení v populaci: méně než 40% Typy: ISTP, ESTP, ISFP, EFSP Nejvýraznější vlastnost: nezávislost, impulzivnost, optimismus Vhodná zaměstnání: umělci, hasiči, piloti, atleti, paparazzi Představitelé: Vlastimil Burian, Jaroslav Hašek, Paul Gaugin, Barbra Streisand Pro hráče je typická ohromná touha po svobodě. Nenechají se spoutat, svázat ani omezovat. Povinnosti a závazky odmítá. Cítí se neklidní a rychle hledají únikovou cestu. Snadno zpřetrhají dosavadní sociální vazby. Rizikovým obdobím je proto pro každého hráče střední věk. Dalším typickým rysem hráče je ustavičná aktivita a impulzivní jednání. Spontánní jednání jim přináší potřebnou dávku vzrušení. Jsou dobrodruzi. Vyhledávají neznámé, nebezpečné a riskantní situace. Snad proto mívají více nehod a úrazů než jiní. Velmi dobře zvládají krize, kalamity a s nadšením pracují pod tlakem. Rutina a čekání je ubíjí. Žijí naplno. Jsou akční, konkrétní a praktičtí. Soustředí se na to, co se děje právě dnes a tady. Vše, do čeho se pustí, zvládají bravurně. Chtějí být vždy nejlepší (sklon k perfekcionismu). Předem nikdy nic

19 nevzdávají. Nezáleží jim ale na výsledku, spíš se soustředí na samotný průběh činnosti. Vyhledávají činnosti založené na odvaze, přesnosti, souhře, správném načasování a okamžitém rozhodnutí. Vášnivě používají různé stroje, přístroje a nástroje, kterými mohou vylepšit možnosti své osobnosti např. rychlá auta, letadla. Lákají je profese, které vyžadují akci např. umělecké obory, stavebnictví, služby. K řešení úkolů využívají všechny dostupné zdroje. S ostatními se rádi podělí. Jsou štědří, soutěživí a loajální ke svému týmu. Chtějí na sebe upozornit, a proto usilovně dbají o to, aby vypadali zajímavě. Jsou vtipní, zábavní, optimističtí a duchaplní. Nejvíce ožívají ve chvíli, kdy všichni ostatní už odpadli. Hráč je snad jediný člověk, který dokáže žít na hřebenu vlny STRÁŽCI SJ Alternativní název: epimetheovský temperament Zastoupení v populaci: méně než 40% Typy: ISFJ, ESFJ, ISTJ, ESTJ Nejvýraznější vlastnost: smysl pro povinnost, ochranitelský, pečující Vhodná zaměstnání: učitelé, účetní, bankéři, úředníci, lékaři Představitelé: Matka Tereza, Abraham Lincoln, Emil Hácha Posláním strážců je pečovat o dodržování řádu, zákona, pořádku, loajality, důkladnosti a důslednosti, sloužit a být užitečný. Jsou spíše dárci než příjemci. Nechtějí být opečovávaní. Jsou zodpovědní, spolehliví, pečliví, starostliví, vstřícní a pracovití. Vyhledávají pořádek, pouta, závazky a tradice. Dávají přednost vyzkoušenému a osvědčenému. Chtějí strukturu a povinnosti. Nemají rádi změny, dočasná řešení a překvapení. Hlídají svátky, narozeniny a výročí. Vítají slavnostní ceremoniály a obřady. Ctí církev a jsou fascinováni královskou tradicí. Potřebují někam patřit a být užiteční. Strážci se proto často stávají aktivními členy různých spolků, klubů, stran. Jsou rozenými funkcionáři: jednatelé, pokladníci, tajemníci, místopředsedové, ale

20 postupem času se dostávají i do vedoucích pozic. Stává se jim, že jsou přetíženi různými funkcemi, které nedokázali odmítnout. Na své starosti zůstávají zpravidla sami a často podléhají depresi. Jejich velmi silným rysem je pesimismus. Jsou to lidé skeptičtí a opatrní. Život berou vážně. Připravují se na všechny možné alternativy situací, které mohou nastat. Při plánování mají vždy v záloze i náhradní řešení. Je na ně téměř absolutní spolehnutí. Mívají sklon brát vše doslovně, jsou schopni vstřebat ohromná kvanta informací. Mluví konkrétně, vyjadřují se precizně a rádi poučují druhé RACIONÁLOVÉ NT Alternativní název: prométheovský temperament Zastoupení v populaci: cca 12% populace Typy: INTP, ENTP, INTJ, ENTJ Nejvýraznější vlastnost: přemýšliví, pragmatičtí, pracovití, nároční Vhodná zaměstnání: vědci, vynálezci, filozofové, výroba, architektura Představitelé: Albert Einstein, Margaret Thatcher, Barak Obama, Hillary Clinton Racionálové chtějí všemu kolem sebe porozumět. Potřebují vše pochopit, kontrolovat, předvídat a vysvětlit. Chtějí svět popsat a zkrotit. Stále se ptají proč?. Mají nutkavou touhu se rozvíjet, učit, zlepšovat a zdokonalovat. Vše co dělají, chtějí dělat dobře. Dokonce i ve hře chtějí být nejlepší. Mají sklony k perfekcionismu a workoholismu. Jsou sebekritičtí a nároky na sebe stále zvyšují. Neradi chybují v přítomnosti ostatních. Neustále o sobě pochybují a to jak v pracovním i soukromém životě. Život se snaží spíše pochopit, než prožít. Váží si rozumných, chytrých a bystrých lidí. Velkou hodnotu pro ně má inteligence, vůle a sebekázeň. Vyhledávají rozhovory, kde se řeší záhady, hříčky, náročné a rozporuplné situace. Svou vzdělaností a náročností mohou v ostatních vyvolávat pocit nedostatečnosti. Jednají vždy přímo, proto jsou občas vnímání jako méně citliví. V soukromí jsou roztržití. Zapomínají na narozeniny, svátky a výročí svých blízkých. Na rozdíl od strážců mají sklon pohrdat tradicemi, zvyky a obyčeji. Nejméně za všech lidí je zajímá jejich vzhled a to jak působí na druhé. Více je zajímá funkčnost než estetika. Mluví stručně, věcně, logicky. Dbají na precizní volbu slov a to samé očekávají od ostatních. Změny a pokrok přijímají pozitivně. Zaměřují se na budoucnost. Rádi staví modely, bádají a staví. Vyžívají se v přírodních vědách, technických oborech, strojírenství, matematice a logice, výzkumu a vývoji. Prodej a jednání se zákazníky nevyhledávají.

21 3.2.4 IDEALISTÉ NF Alternativní název: apollónský temperament Zastoupení v populaci: cca 12% populace Typy: INFJ, ENFJ, INFP, ENFP Nejvýraznější vlastnost: empatie, rozpolcenost, zásadovost Vhodná zaměstnání: učitelé, poradci, spisovatelé, herci, lékaři a koučové Představitelé: Rudolf Hrušínský, Robert de Niro, princezna Diana, Carl Rogers Tento temperament je jeden z nejsložitějších, protože vychází z kombinace intuice a cítění. Pro ostatní typy bývá často nepochopitelný, protože jeho cíle nebývají osobní, snaží se nalézt smysl života, pochopit sám sebe. Kladou důraz na morálku a svůj systému vnitřních hodnot. Žijí bez masek, upřímně, potřebují být v souladu se svým vnitřním já. Nedodržet slovo je pro ně těžké provinění. Idealisté se vyznačují jakousi vnitřní rozervaností, protože si uvědomují, že když dosáhnou svého cíle, vlastně ho tím zlikvidují. Chtějí, aby po nich něco zůstalo. Mívají velký vliv na své současníky i na další generace. Tito lidé často mívají cit pro práci se slovy. Uplatňují se v povoláních zaměřených na člověka: jeho duševní zdraví a rozvoj, na jeho štěstí. Z jejich řad pocházejí slavní spisovatelé, vizionáři, trenéři a učitelé. Jsou to lidé, kteří umějí klást správné otázky ve správnou chvíli. Umí vyjádřit pocity a nálady druhých osob. Pojmenovat jejich silné stránky, projevit uznání. Ostatním lidem poskytují útěchu a podporu. Jsou empatičtí. Někdy se ale vztahy s druhými přesytí, pak se chovají podrážděně, bezcitně a své okolí zraňují. Špatně snášejí přílišnou závislost svých blízkých, kterou ale před tím sami pomáhali vytvářet. Dlouho na nich není nic znát a pak dojde k náhlému výbuchu. Jsou šarmantními společníky. Občas nezvládají své emoce. Stále se snaží zdokonalovat svou sebereflexi, své vnímání emocí, proto opakovaně navštěvují různé sebezdokonalující kurzy. Pro zájemce Více zajímavých informací o typologii MBTI najdete např. v knihách:

22 Nebo také na internetu: On-line test osobnosti MBTI viz

23 4 ŠESTNÁCT TYPŮ OSOBNOSTI PODLE MBTI Záměr kapitoly V této kapitole si popíšeme šestnáct typů osobnosti. Cílem není, abyste si pamatovaly všechny typy, ale dostatečně porozuměli pouze svému typu osobnosti případně typu svých nejbližších. Vyplníte dlouhý ale naprosto skvělý test a získáte svůj jedinečný profil osobnosti. Zjistíte, proč jednáte tak, jak jednáte. V čem jsou vaše silné stránky a co je možné vylepšovat. Cíle Na konci kapitoly budete schopni: určit svá silná a slabší místa osobnosti, pochopit ostatní typy lidí a jejich jednání. Doba 1 hodina 30 minut Kombinací čtyř základních vlastností vzniká 16 zcela konkrétních typů osobnosti. Některé spolu vycházejí lépe, některé hůře. I zde platí, že protiklady se přitahují. Takže typ učitele přitahuje člověk typu řemeslník. Mnicha zase organizátor. Architekta prodejce. K hlubšímu pochopení si jednotlivé profily osobností představíme podrobněji.

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22 Komunikace Personální kompetence 3. přednáška 1/22 znamená Vysoká škola báňská Technická univerzita Komunikace v širším slova smyslu sdílení z latinského communicare = činit něco společným, společně sdílet

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily

NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) Celý soubor - percentily Strana 1 z 10 Hrubý skór St. Skór NEO-FFI - NEO pětifaktorový osobnostní inventář - (Standardní - myš) 0,5 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 98 99,5 17 28 Neuroticismus Zjišťuje míru přizpůsobení nebo

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci

Organizační chování. Osobnost člověka v organizaci Organizační chování Osobnost člověka v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A S S

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince

ta stránka lidské osobnosti, která vyplývá z poměrně stálého chování jedince Osobnost člověk, jako společenská bytost, která plní určitou společenskou roli a zaujímá určitou společenskou pozici. Je to sjednocení tří faktorů. Je to jednota těla, duševní život a prostředí, kde člověk

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Zainteresované osoby, vztah, klíčový zákazník, typologie osobnosti, pozitivní postoj, Ing.

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Zainteresované osoby, vztah, klíčový zákazník, typologie osobnosti, pozitivní postoj, Ing. ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Zainteresované osoby, vztah, klíčový zákazník, typologie osobnosti, pozitivní postoj, Ing. Zainteresované osoby zainteresované osoby okolí zákazník (společnost) 2 Zainteresované

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Výrazná osobnost Definice říká: Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka

Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka Výběr nejčastějších znaků při slovním hodnocení žáka /nejde o úplný seznam a vědecké roztřídění, bylo použito i synonym pro lepší slovní vystižení vlastností žáků/ Intelekt Obecné rozumové schopnosti /inteligence/

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více