Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti"

Transkript

1 Studijní materiály k e-learningovému kurzu Typologie osobnosti Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/ , jehož příjemcem je VUT v Brně.

2 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/ , jehož příjemcem je VUT v Brně.

3 OBSAH OBSAH 2 ÚVOD 4 1 CO JE TO OSOBNOST Vlastnosti osobnosti Vrozené vlastnosti osobnosti Získané vlastnosti osobnosti Pět klíčových vlastností Biologické kořeny osobnosti TYPOLOGIE INTROVERT EXTROVERT Introvert Extrovert Test: Jste introvert nebo extrovert? TYPY OSOBNOSTI PODLE MBTI Čtyři základní vlastnosti Extraverze versus introverze Intuice versus smysly Myšlení versus cítění Usuzování versus vnímání Čtyři hlavní temperamenty HRÁČI SP Strážci SJ Racionálové NT Idealisté NF ŠESTNÁCT TYPŮ OSOBNOSTI PODLE MBTI Test MBTI INFP Mnich INFJ Umělec INTP Architekt INTJ VĚdec ENFP novinář ENFJ Učitel ENTP Vizionář ENTJ Polní maršál ISFP Skladatel ISFJ Ochránce ISTP řemeslník ISTJ Správce ESFP Bavič ESFJ prodejce Stránka 3

4 4.17 ESTP konferenciér ESTJ organizátor OSOBNOST V KOMUNIKACI Transakční analýza RODIČ DOSPĚLÝ DÍTĚ Typy podle smyslového vnímání Zrakový typ Sluchový typ Dotykový typ Test smyslového vnímání DOPORUČENÁ A CITOVANÁ LITERATURA ZÁVĚR 47 PROFIL AUTORKY... 48

5 ÚVOD Vážení účastníci e-learningového kurzu Typologie osobnosti, o osobnosti člověka toho bylo napsáno již hodně, a přesto zájem o toto téma stále roste. Tento zbrusu nový kurz je určen všem, kdo chtějí poznat svou osobnost, své nejdůležitější vlastnosti a alespoň částečně porozumět jednání druhých. Na jeho konci budete mimo jiné vědět, zda: jste spíš introvert nebo extrovert, co to vlastně v praxi znamená, jaké jsou vaše typické vlastnosti a jak se promítají do vašeho chování, jak se vaše osobnost projevuje v komunikaci s druhými lidmi a při přijímání informací. Kurz nabízí pouhý vhled do základů psychologie osobnosti. Je určen spíše běžným uživatelům, laikům.přesto se občas více ponoříme do teorie. Je to z důvodu lepšího pochopení dané problematiky. Pokud budete mít pocit, že některé informace jsou pro vás hůře pochopitelné, postupujte klidně dál. Nesnažte se, zapamatovat všechno. Soustřeďte se pouze na to, co považujete za podstatné a pro vás osobně zajímavé. Spoustu zajímavostí najdete v části Pro zájemce. Tyto informace nejsou součástí testů. Cílem kurzu je nabídnout vám užitečný nástroj k poznání sebe sama, ne zahlcení zbytečnými informacemi. Největší užitek vám zcela jistě přinese kapitola 4. Najdete zde skvělý test osobnosti s podrobným vyhodnocením. Kurz Typologie osobnosti je žhavou novinkou. Zajímá nás proto váš názor. Jakékoli nápady na jeho doplnění či vylepšení s potěšením uvítáme. S pozdravem Monika Ambrožová, autorka

6 1 CO JE TO OSOBNOST Záměr kapitoly Tato kapitola vysvětluje základní pojmy psychologie osobnosti. Budete vědět, které vlastnosti jsou vrozené a které získané, které z nich se nejvíce promítají do našeho chování a jak velkou roli hrají při tvorbě osobnosti geny. Cíle Na konci druhé kapitoly budete schopni: vlastními slovy vysvětlit pojem osobnost, rozlišit vlastnosti získané a vrozené, popsat roli genů při tvorbě osobnosti. Doba 30 minut Slovo osobnost pochází z latinského persona což v překladu znamená maska. Naše osobnost je ale více než jen obličej, který vidí naše okolí. Je to také to, co leží za maskou, trvalé vnitřní jádro. (Kassin 2007) Osobnost je složitý, individuálně odlišný a relativně stálý vzorec myšlení, pocitů, motivů a chování. Tento vzorec je jedinečný, výlučný a odlišný. Je originální a neopakovatelný. Stejně tak, jako na naší planetě nenajdeme dva lidi s naprosto totožnými papilárními čárami na prstech ruky, nenajdeme dva lidi s plně identickou osobností. Osobnost vzniká již před narozením. Naše osobnost se rozvíjí a přetváří do posledního okamžiku našeho života. Největšími změnami prochází v dětství. Méně se mění na počátku dospělosti. Nejstabilnější začíná být po padesátém roce života. V základních rysech však zůstává stejná. (Kassin 2007) Na jejím vývoji se podílí tři skupiny faktorů: vnitřní (např. genetická informace od rodičů, vlivy působící na plod v období těhotenství a porodu), vnější (např. společnost, prostředí) a sebeutváření (např. sebevzdělávání, boj s vrozeným omezením). Pro zájemce

7 Když se řekne psychologie a zkoumání osobnosti, možná se jméno slavného českého psychologa Sigmunda Freuda. Možná se nevěděli, že se narodil o půl sedmé večer území dnešní České republiky. Traduje se, že se narodil bláně (membrána, která někdy pokrývá hlavu narozeného Podle pověry je to znamení, že dítě jednoho dne dosáhne slávy Pravdou je, že Sigmund Freud byl zdravý a velmi chytrý. letech se hlásí na Vídeňskou univerzitu a po úspěšném studia pracuje jako neurolog. vám vybaví na v plodové dítěte). a bohatství. V sedmnácti ukončení V roce 1884 objevuje zázračné účinky kokainu a začíná ho předepisovat jako lék svým pacientům. Rok poté se jeden jeho přítel stává na kokainu závislý a záhy umírá na předávkování. Ztráta přítele a respektu v lékařské komunitě způsobují, že Freud opouští farmakoterapii a začíná pracovat na teorii známé jako psychoanalýza. Základem psychoanalýzy je předpoklad, že naši osobnost z větší části utváří síly, které jsou ukryty v našem nevědomí. Freud dokonce přirovnává lidskou mysl k ledovci. To co si člověk uvědomuje v daném okamžiku je jako špička ledovce, která je vidět nad hladinou. Pod hladinou je velká oblast nevědomí. Obsahuje myšlenky, pocity a vzpomínky, které občas vyplouvají nad hladinu v našich snech, přeřeknutích, vtipech. Do dějin vstupuje také díky analýze obranných mechanismů. Freud tvrdí, že lidé zkreslují realitu, aby se zbavili úzkosti. Každý má iluze o sobě samém a ty nám pomáhají zvládat nepřízně osudu. (Kassin 2007) 1.1 VLASTNOSTI OSOBNOSTI Základním stavebním prvkem osobnosti jsou vlastnosti. Mohou být vrozené (např. temperament, vlohy, dispozice) nebo získané (např. charakter, schopnosti). Získané vlastnosti rozvíjí prostředí, ve kterém se nacházíme, a také to, co děláme (naše vlastní aktivita) VROZENÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Temperament je ve větší míře geneticky vrozený. Je to souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Určují dynamiku a intenzitu našeho prožívání a chování. Souvisí s pocity, prožíváním a reakcemi na různé podněty a vyjadřuje i náš sklon měnit nálady. Vyjadřuje převládající emocionální vyladění. Patří sem například

8 netečnost, sdílnost, klid a chladnokrevnost. Od pradávna byl temperament v oblasti zájmu vědců. Nejznámější je rozdělení na flegmatiky, choleriky, sangviniky a melancholiky. Důležité je si uvědomit, že nikdo z nás není pouze jedním typem. Čisté typy jsou podle psychologů spíše výjimkou. Většinou však platí, že některý typ převládá. Vlohy jsou vrozené, dědičně získané anatomicko-fyziologické zvláštnosti člověka. Patří sem například genialita, zvýšená citlivost některého ze smyslových orgánů tzv. jasnozřivost. Na jejich základě se vyvíjejí schopnosti a dovednosti. Mají tendenci se uplatnit, ale to, zda se skutečně uplatní, ovlivní okolní podmínky. Úspěšní lidé dokonce tvrdí, že genialita je 1% vloh a 99% práce. Vlohy jsou jako vzácné diamanty. Některé zůstanou nenalezeny ležet v zemi. Dispozice jsou přítomny od narození a podle okolností se mohou projevit. Příkladem je rodinná dispozice k onemocnění, nebo k určité specifické aktivitě např. hra na klavír. Rozhodující jsou opět vnější podmínky. Inteligence je rozumová schopnost postihovat vztahy mezi předměty a jevy a současně využívat minulé zkušenosti v nově vzniklých situacích. Nezávisí na dosaženém stupni vzdělání. Vzděláním se rozvíjí a kultivuje. Aby se mohla naše inteligence projevit, je důležitá především vytrvalost a cílevědomost ZÍSKANÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Schopnosti jsou takové vlastnosti osobnosti, které dávají předpoklad pro úspěšné vykonávání nějaké činnosti. Nejsou vrozené, ale vznikají na základě vrozených vloh. Hovoříme o takzvané emocionální inteligenci. Patří sem např. sebevědomí, zvědavost, sebeovládání, komunikace, spolupráce. Zájmy mají být v životě člověka zdrojem rozptýlení, prostorem k odpočinku. Napomáhají k harmonickému vývoji osobnosti po celý život člověka. Charakter je dán výchovou a učením. Jedná se o souhrn psychických vlastností člověka, které se projevují v mravní stránce chování a jednání. Tvoří mravní profil člověka. Odráží se ve vnitřním prožívání jako svědomí a navenek se projevuje chováním. Je to důležitý stavební kámen osobnosti. Je ukotven v hodnotovém žebříčku. Patří sem například oddanost, statečnost, píle, lstivost. Náš charakter se ověřuje zejména při zátěžových životních situacích nebo během dlouhodobé spolupráce. Volní vlastnosti pomáhají k dosažení životních cílů. Umožňují rovnováhu citů a rozumu. Patří sem například cílevědomost, vytrvalost, rozhodnost, sebeovládání, samostatnost, iniciativnost.

9 1.2 PĚT KLÍČOVÝCH VLASTNOSTÍ Psychologové se odedávna snažili odhalit a pojmenovat základní rysy 1 osobnosti, které stojí za naší jedinečností. Vyvinuli model pěti základních faktorů osobnosti tzv. test BIG FIVE (velká pětka). Jedná se o jeden z nejběžnějších testů k určení typu osobnosti. Často se používá i k předvídání chování člověka na pracovišti. BIG FIVE měří pět základních rysů osobnosti: 1. neuroticismus (sklon k úzkosti a negativním emocím) 2. extraverze (touha po stimulaci, aktivitách a sociální interakci) 3. otevřenost nové zkušenosti (vnímavost vůči novým zkušenostem a myšlenkám) 4. přívětivost (nezištná starost o ostatní) 5. svědomitost (tendence chovat se spolehlivě, disciplinovaně a ctižádostivě) Nahlédnutím do tabulky lépe pochopíte význam jednotlivých rysů. (Kassin 2007) (Winston 2006) Faktor neuroticismus extraverze otevřenost nové zkušenosti přívětivost svědomitost Popis rysů napjatý zranitelný neklidný sebelítostivý společenský bavící přátelský spontánní originální nápaditý různé zájmy přístupný srdečný dobrosrdečný zdvořilý soucitný dobře organizovaný spolehlivý pracovitý ambiciózní uvolněný odolný klidný spokojený samotářský vyhledávající zábavu rezervovaný opatrný konvenční přízemní úzce zaměřený uzavřený novým myšlenkám popudlivý krutý neomalený necitelný chaotický nespolehlivý líný nedbalý 1 Rys je relativně stabilní predispozice k tomu, chovat se v určité situaci určitým způsobem. (Kassin 2007)

10 Tímto testem prošly již tisíce lidí na celém světě. Testování mimo jiné ukázalo zajímavé rozdíly osobnosti u mužů a žen. (Kassin 2007) Pro zájemce Ženy jsou podle výzkumů úzkostnější (vyšší neuroticismus). Vykazují větší potřebu kontaktu s ostatními lidmi (vyšší extraverze v sociální interakci). Lépe chápou estetiku a pocity (otevřenost). Mají větší sklony k péči o druhé (přívětivost). Muži jsou odolnější vůči úzkosti a negativním emocím (neuroticismus). Vyhledávají riskantní situace (extraverze ve stimulaci a aktivitách). Velmi dobře vnímají nové nápady a myšlenky (otevřenost). Co se týče tendence chovat se spolehlivě, disciplinovaně a ctižádostivě nebyly mezi muži a ženami téměř žádné rozdíly (svědomitost). 1.3 BIOLOGICKÉ KOŘENY OSOBNOSTI Často kladenou otázkou je, do jaké míry se osobnostní rysy dědí. Stále větší počet vědců odpovídá na tuto otázku tak, že geny se na naší osobnosti podílí ze 40 až 50%. (Kassin 2007) (Winston 2006) Důkazy vlivu genetiky na utváření osobnosti přinášejí mimo jiné výzkumy jednovaječných dvojčat. Dokazují, že jednovaječná dvojčata jsou si hodně podobná i v případě, že jsou rozdělena hned po porodu a vychovávána v odlišných rodinách. (Kassin 2007) Biologický vliv na naši osobnost potvrzují také výzkumy zaměřené na vliv mužského pohlavního hormonu testosteronu. Ukázalo se, že průměrný muž produkuje osm až desetkrát víc testosteronu než průměrná žena. Lidé se zvýšenou hladinou testosteronu jsou odvážní, soutěživí, energičtí, dominantní, sexuálně aktivní, nespoutaní, impulzivní a agresivní. Jsou také náchylnější ke spáchání násilného činu a riskování vlastních životů při vykonávání hrdinského činu. (Kassin 2007) V dějinách psychologie se můžeme setkat s různými snahami poznat duševní vlastnosti z viditelných tělesných znaků. Psychologové například určují povahu člověka podle tvaru hlavy (frenologie), z rysů tváře (fyziognomie), tvaru rukou. Pro zájemce Spojení mezi typickými psychickými vlastnostmi a tělesnými znaky už hledal řecký lékař Hippokrates (5. stol. př. n. l.). Rozdělil lidi do čtyř skupin podle toho, která z tělesných šťáv u nich převládá na sangviniky (krev-veselost), choleriky (žlutá žluč-vztek), flegmatiky (hlen-lenost) a melancholiky (černá žluč-smutek). K nejznámější teorii, která vyvozuje duševní vlastnosti člověka ze stavby těla, patří typologie psychiatra Ernsta Kretschmera. Popisuje tři typy tělesné stavby: astenický, atletický a pyknický typ. (Wirth 2002)

11 Astenický typ zastupují štíhlí vysocí lidé s dlouhými končetinami. Pohybují se někde mezi přecitlivělostí a emocionálním chladem. Proto by nás nemělo udivovat, když reagují v životě nanejvýš citlivě na řadu událostí, zatímco na druhé straně nemusí mít leckdy pochopení pro problémy svých blízkých. Problém je, že jsou většinou uzavření a své city skrývají. Na ostatní mohou působit introvertně a nepřístupně. Někdy může velmi dlouho trvat, než viditelně zareagují na události, které se kolem nich dějí. Často je to spíš tak, že dění kolem sebe okamžitě nezpracují a dochází u nich k hromadění citů. Mohou tak vznikat frustrace, které způsobí nečekaný emocionální výbuch. Situaci komplikuje i to, že napjaté vnitřní rozpoložení na nich není napohled poznat. Někdy mohou na ostatní působit nepochopitelně. Tito lidé mívají schopnost logického myšlení a zpravidla mají dobrou paměť. Je těžké ovlivnit jejich uvažování. Občas jsou svéhlaví a mají sklon přeskakovat od jedné myšlenky ke druhé. To má ale pozitivní vliv na jejich kreativitu. Přednosti: logické myšlení, dobrá paměť a kreativita. V případě duševní nemoci trpí nejčastěji k schizofrenii. Pyknický typ se projevuje robustní postavou ( tlouštíci ). Také často kolísají mezi dvěma póly: veselím a smutkem. Jejich myšlení silně ovlivňují pocity. Neskrývají je. Své názory říkají otevřeně. Vyzařuje z nich nekomplikovaná životní filozofie. Jsou spokojeni sami se sebou a se svým okolím. Umí se přesvědčit, že život je snadný. Bez problémů se přizpůsobují změnám. Jsou vstřícní vůči starostem druhých a jsou schopni je pochopit. Občas rádi propadnou smutku a přímo se rochní v soucitu a sebelítosti. Zvažují vždy mnoho věcí najednou, někdy se rozhodují až příliš rozvláčně. Jejich jednání lze snadno ovlivnit. Často se nedokážou dostatečně ovládat. Pokud jednají v afektu, velmi rychle toho litují, což svědčí o jejich družné povaze. Rádi se stýkají s druhými lidmi, jsou přístupní a velmi společenští. Přednosti: flexibilita, empatie, vyhledávají kontakt s druhými lidmi. V případě duševního onemocnění mají sklon k manicko-depresivní psychóze. Atletický typ tvoří urostlí lidé s vyvinutým svalstvem a fyzickou silou. Tito lidé působí až neotřesitelně chladně. Problém začínají řešit až v okamžiku, kdy to druzí vzdávají. Vyzařuje z nich vyrovnanost. Zpravidla mají obrovskou fyzickou i psychickou výdrž. Lidé se v jejich přítomnosti cítí v bezpečí. Mluví velmi úsporně. Spíše konají. Jsou lidé činu. Zaměřují se proto na praktické věci. Uvažují chladně, věcně. Zpravidla nemívají příliš bujarou fantazii. Přednosti: vyrovnanost, výdrž, praktičnost. V případě duševního onemocnění mají sklon k epilepsii.

12 2 TYPOLOGIE INTROVERT EXTROVERT Záměr kapitoly Tato kapitola vysvětluje kategorie introvert a extrovert. Shrnuje podstatné informace k tomuto tématu a nabízí test na zjištění, do které kategorie patříte právě vy. Cíle Na konci druhé kapitoly budete schopni: rozlišit chování introverta a extroverta, vysvětlit proč se navzájem liší, popsat charakteristické vlastnosti svého typu osobnosti. Doba 30 minut Psychologové se vzácně shodují na rozdělení lidí do dvou skupin na introverty a extroverty. Rozdíly mezi nimi jsou dány biologicky. Lidé přirozeně vyhledávají takové množství stimulace, která nabudí jejich centrální nervový systém. (Kassin 2007) Centrální nervový systém introvertů je podle Eysencka citlivější na podněty. Jejich centrální nervový systém se podráždí snadno. Z tohoto důvodu se vyhýbají intenzivním zdrojům rozrušení nebo nadšení. Jedná se o zcela záměrnou strategii. Introverti jsou citlivější na denní světlo. Hůře snáší bolest. Více je dojmou emotivní filmy a raději žijí na venkově než ve městě. (Kassin 2007) Extroverti se naopak rozruší velmi obtížně, proto vyhledávají hodně silných podnětů. Potřebují silnější podnět než introvert, aby dosáhli vytouženého zážitku. Jeden z výzkumů například dokazuje, že když kápnete kapku citronové šťávy na jazyk introvertovi, bude slinit více, než když kápnete citron na jazyk extrovertovi. Další výzkumy ukazují, že introvert se snadněji povzbudí kofeinem. Naopak alkohol a jiné uklidňující látky u nich obtížněji vyvolávají pocit uvolnění. (Kassin 2007) (Winston 2006) Zjednodušeně řečeno introvert je opatrný a tichý člověk, který se podnětům vyhýbá. Extrovert je společenský, impulzivní člověk, který podněty naopak vyhledává. (Kassin 2007) Výzkumy ukázaly, že v populaci je poměr introvertů a extrovertů přibližně 1:3. Hodně lidí se nachází někde uprostřed. Jedná se o takzvané ambiverty. Jsou nesmělí mezi cizími lidmi, ale sebevědomí a společenští v rodině a mezi svými přáteli. (Winston 2006)

13 Pro zájemce Náznaky toho, jestli se z člověka stane introvert nebo extrovert, můžeme spatřit už u malých dětí krátce po narození. Záleží na tom, zda jsou nesmělé nebo odvážné. Příkladem jsou batolata, která byla ve třech letech hodnocena jako silně popudlivá, impulzivní a těžko zvladatelná. V jednadvaceti letech se u nich objevily problémy s drogami, v zaměstnání nebo konfliktní vztahy. Naopak tříleté děti, které byly nesmělé, bojácné a plaché, se později projevily jako sociálně osamocené a deprivované. (Kassin 2007) 2.1 INTROVERT Introverti jsou lidé zdrženliví a tišší, seriózní a opatrní, citliví a přemýšliví, šťastní sami se sebou. Raději si vše nejdříve důkladně promyslí, až pak mluví a jednají. Vyhledávají povolání, kde mohou pracovat samostatně, vše si důkladně promyslet a analyzovat informace. Dávají přednost nepřímé komunikaci ( , SMS) před osobním rozhovorem. Ve společnosti je najdete spíše v menších skupinkách (méně než 5 osob). V případě nutnosti jsou schopni se po určitou dobu chovat jako extrovert. Introverti jsou někdy pro svou nesmělost a mlčenlivost považováni za odměřené až nepřátelské osoby. Vypadá to, že introvert si na rozdíl od extroverta svého okolí vůbec nevšímá. Pravdou však je, že introvert je velmi citlivý pozorovatel. Vnímá hodně detailů, ale nechává si je pro sebe. To může občas vést k tomu, že se cítí zmatený a vyčerpaný. Novou energii získá ze samoty. 2.2 EXTROVERT Extroverti jsou lidé společenští a komunikativní, sebevědomí a průbojní, spontánní a podnikaví. Neváhají riskovat a také se velmi snadno nudí. Preferují povolání a aktivity, které vyžadují společenské kontakty. Rádi spolupracují s větším množstvím osob. Kontakt s druhými lidmi jim dodává energii. Mají předpoklady být velkými vůdci. (Winston 2006) Po citové stránce jsou velmi otevření. Jsou sice schopni vnímat velké množství okolních vjemů, ale o to méně intenzivně. Jejich city jsou proto často vnímány jako povrchní.

14 Jednají rozhodně, bez zábran, rychle a někdy až zbrkle. Vyhledávají neobvyklé situace a nebezpečné adrenalinové sporty. Potřebují být v centru dění. Hledají rozruch a pozdvižení což může vést k požívání alkoholu, kouření a celkově k užívání látek vyvolávajících závislost. Extroverti také častěji než introverti podléhají gamblerství. (Kassin 2007) 2.3 TEST: JSTE INTROVERT NEBO EXTROVERT? Instrukce: Na každém řádku zvolte pouze jednu odpověď, která vystihuje váš názor. 1. Řekl byste o sobě, že jste bezstarostný? ano ne 2. Dáváte přednost četbě před setkáním s lidmi? ano ne 3. Máte kolem sebe rád hodně pohybu a vzrušení? ano ne 4. Když jste mezi lidmi, jste většinou zticha? ano ne 5. Jednáte často bez rozmyslu? ano ne 6. Pohybujete se pomalu a neuspěchaně? ano ne 7. Děláte rád věci, při nichž je třeba jednat rychle? ano ne 8. Nemáte rád kanadské žertíky, které mohou lidem ublížit? ano ne 9. Dokážete se obyčejně úplně uvolnit a bavit se ve veselé společnosti? ano ne 10. Máte rádi práci, která vyžaduje pozornost? ano ne Pro zájemce Více zajímavých informací o typologii introvert extrovert nabízí např. knihy: Kassin, Saul. Psychologie. Brno: Computer Press, Winston, Robert. Co dělá tebe tebou? Praha: Slovart, Wirth, B. P. Poznej sám sebe i druhé. Praha: Ikar, 2002.

15 3 TYPY OSOBNOSTI PODLE MBTI Záměr kapitoly V této kapitole získáte informace o základních typech osobnosti podle techniky MBTI. Popíšeme si čtyři hlavní skupiny lidí (hráči, strážci, racionálové, idealisté) a to, jak se obvykle chovají. Prosím, nesnažte se zapamatovat všechny informace. Pouze ty, které osobně považujete za podstatné a zajímavé. V závěru kurzu zjistíte, do které kategorie patříte. Cíle Na konci kapitoly budete schopni: stručně vysvětlit základní principy typologie osobnosti podle MBTI, popsat 4 klíčové skupiny temperamentů Doba 1 hodina Patrně nejznámějším a v současnosti velmi využívaným testem je test známý pod zkratkou MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Spojuje v sobě to nejlepší z dosavadního zkoumání osobnosti. 3.1 ČTYŘI ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Náš temperament popisují odpovědi na čtyři základní otázky: 2 1. odkud čerpáme energii? Ze samoty nebo z kontaktů s druhými lidmi? 2. jak přijímáme informace? Zajímají nás fakta, co je tady a teď nebo co by se mohlo stát? 3. jak se rozhodujeme? Na základě faktů nebo spíš pocitů? 4. jaké prostředí preferujeme? Stálé a neměnné nebo spíš proměnlivé? 2 Viz

16 3.1.1 EXTRAVERZE VERSUS INTROVERZE První ze čtyř dvojic základních vlastností temperamentu extraverze versus introverze jsme se již věnovali v předchozí kapitole. Shrneme pouze podstatné. Extrovertní typ E (extraversion) čerpá energii z druhých lidí, proto má silnou potřebu být ve společnosti. Je vstřícný a družný. jsou extroverti ve srovnání s introverty v převaze cca ¾. Vyhraněných extrovertů je přitom pouze 25%. V populaci Introvertní typ I (introversion) potřebuje soukromí a dostatek prostoru na přemýšlení. V davu lidí paradoxně zažívá nepříjemný pocit osamění. Kontakt s druhými je náročný a odčerpává jeho energetické zásoby INTUICE VERSUS SMYSLY Právě protiklad smyslů a intuice je největším a nejčastějším zdrojem nedorozumění mezi lidmi. Smyslový typ S (sensation) přijímá informace ze svého okolí pomocí smyslů, vyžaduje fakta. Stojí nohama pevně na zemi. Je pro něj důležitá zkušenost a realita, co se skutečně děje tady a teď. Všímá si detailů. Intuitivní typ N (intuition) naopak přitahuje budoucnost. Současnost je pro něj pouhou přestupní stanicí. Stále někam míří. Je často nespokojený, neklidný a nedočkavý. Vyjadřuje se obrazně. Řídí se intuicí a je vynalézavý MYŠLENÍ VERSUS CÍTĚNÍ Lidi lze rozlišit také podle toho, jak se rozhodují. Jedna kategorie lidí se rozhoduje objektivně na základě faktů a principů bez účasti emocí typ T. Druhá kategorie lidí se rozhoduje subjektivně na základě pocitů typ F. Myslící typ T (thinking) dobře reaguje na slova jako objektivní, zásady, politika, právo, kritéria, fakta. Rád používá výrazy jako kategorie, měřítko, analýza a posudek. Jednoznačně dává přednost objektivním kritériím a používá logické argumenty.

17 Pocitový typ F (feeling) pozitivně vnímá slova jako subjektivní, blízkost, přesvědčování, hodnoty. Rád používá slova jako lidský, dobrý, harmonie, péče a soucit. Umí druhé přesvědčit. Apeluje na vztahy a problémy řeší s ohledem na lidi, kterých se daná věc týká. Každý člověk je schopen obou způsobů rozhodování. Nejčastěji se však prosadí ta varianta, která je nám bližší. Ukázalo se, že muži se častěji rozhodují právě na základě logických důkazů, ženy preferují emoce. Vzájemně se však oba typy potřebují a doplňují USUZOVÁNÍ VERSUS VNÍMÁNÍ Lidi kolem nás můžeme také dělit podle toho, jestli upřednostňují záležitosti spíše uzavřené nebo otevřené. V práci dochází mezi těmito typy často ke konfliktům. Typ J zajímá výsledek, typ P proces. Usuzovací typ J (judging) dává přednost tomu, když je vše hotovo a vyřešeno. Nedořešené záležitosti v těchto lidech vytvářejí napětí, které je nutí k tomu, aby vše co nejdříve dotáhli do konce. Pak opět pocítí uvolnění a klid. Tito lidé si rádi stanovují termíny. Považují je za závazné a to samé očekávají i od ostatních. Řídí se heslem nejdřív práce, potom zábava. Práce je u nich vždy na prvním místě. Vnímavý typ P (perceiving) má sklon nechávat záležitosti otevřené. Nemá v oblibě konečné rozhodování. Vyčkává, až nasbírá více údajů a faktů. Stanovené termíny vnímá jako signál k tomu, aby teprve začal na daném úkolu pracovat. Drží se zásady, že pracovat může pouze dostatečně odpočinutý člověk. Zábava a odpočinek jsou tedy na prvním místě. Jsou hravější než lidé typu J a práce je musí bavit. Shrnutí zdroj energie informace rozhodování prostředí extroverze (E) Lidé, kteří preferují extraverzi, se zaměřují na vnější svět (lidé a věci) smysly (S) Lidé, kteří preferují smysly, se zaměřují na přítomnost a konkrétní informace, které vnímají svými smysly. myšlení (T) Lidé, kteří mají rádi myšlení, se rádi rozhodují na základě logických argumentů a objektivně zjištěných údajů. usuzování (J) Lidé, kteří preferují usuzování, mají rádi jistotu, plánování, organizování a uzavřené záležitosti. introverze (I) Lidé, kteří preferují introverzi, preferují vnitřní svět myšlení a představivosti. intuice (N) Lidé, kteří preferují intuici, se zaměřují na budoucnost. cítění (F) Lidé, kteří mají rádi cítění, se rádi rozhodují na základě hodnot a subjektivního hodnocení. vnímání (P) Lidé, kteří preferují cítění, mají rádi změnu, spontánnost, pružnost a otevřené záležitosti.

18 3.2 ČTYŘI HLAVNÍ TEMPERAMENTY Temperament nejvíce určuje naše chování. Kombinací dvou klíčových rysů temperamentu získáme čtyři hlavní skupiny lidských povah s podobnými vlastnostmi, i když mezi nimi existují velké rozdíly: 1. Hráči SP 2. Strážci SJ 3. Racionálové NT 4. Idealisté NF První zásadní otázkou k rozlišení temperamentů je, jak přijímáme informace. Smysly tj. konkrétně a skutečně nebo intuitivně? S nebo N? Druhou zásadní otázkou je, jak se získanou informací naložíme. V případě, že jsme se soustředili na abstraktní informace (N), jak je dál zpracujeme? Objektivně tj. myšlením nebo subjektivně skrze naše pocity? NT nebo NF? Nebo jsme se zaměřili na fakta a budeme se snažit je co nejrychleji zpracovat nebo potřebujeme ještě další informace? SJ nebo SP? HRÁČI SP Alternativní název: dionýský temperament Zastoupení v populaci: méně než 40% Typy: ISTP, ESTP, ISFP, EFSP Nejvýraznější vlastnost: nezávislost, impulzivnost, optimismus Vhodná zaměstnání: umělci, hasiči, piloti, atleti, paparazzi Představitelé: Vlastimil Burian, Jaroslav Hašek, Paul Gaugin, Barbra Streisand Pro hráče je typická ohromná touha po svobodě. Nenechají se spoutat, svázat ani omezovat. Povinnosti a závazky odmítá. Cítí se neklidní a rychle hledají únikovou cestu. Snadno zpřetrhají dosavadní sociální vazby. Rizikovým obdobím je proto pro každého hráče střední věk. Dalším typickým rysem hráče je ustavičná aktivita a impulzivní jednání. Spontánní jednání jim přináší potřebnou dávku vzrušení. Jsou dobrodruzi. Vyhledávají neznámé, nebezpečné a riskantní situace. Snad proto mívají více nehod a úrazů než jiní. Velmi dobře zvládají krize, kalamity a s nadšením pracují pod tlakem. Rutina a čekání je ubíjí. Žijí naplno. Jsou akční, konkrétní a praktičtí. Soustředí se na to, co se děje právě dnes a tady. Vše, do čeho se pustí, zvládají bravurně. Chtějí být vždy nejlepší (sklon k perfekcionismu). Předem nikdy nic

19 nevzdávají. Nezáleží jim ale na výsledku, spíš se soustředí na samotný průběh činnosti. Vyhledávají činnosti založené na odvaze, přesnosti, souhře, správném načasování a okamžitém rozhodnutí. Vášnivě používají různé stroje, přístroje a nástroje, kterými mohou vylepšit možnosti své osobnosti např. rychlá auta, letadla. Lákají je profese, které vyžadují akci např. umělecké obory, stavebnictví, služby. K řešení úkolů využívají všechny dostupné zdroje. S ostatními se rádi podělí. Jsou štědří, soutěživí a loajální ke svému týmu. Chtějí na sebe upozornit, a proto usilovně dbají o to, aby vypadali zajímavě. Jsou vtipní, zábavní, optimističtí a duchaplní. Nejvíce ožívají ve chvíli, kdy všichni ostatní už odpadli. Hráč je snad jediný člověk, který dokáže žít na hřebenu vlny STRÁŽCI SJ Alternativní název: epimetheovský temperament Zastoupení v populaci: méně než 40% Typy: ISFJ, ESFJ, ISTJ, ESTJ Nejvýraznější vlastnost: smysl pro povinnost, ochranitelský, pečující Vhodná zaměstnání: učitelé, účetní, bankéři, úředníci, lékaři Představitelé: Matka Tereza, Abraham Lincoln, Emil Hácha Posláním strážců je pečovat o dodržování řádu, zákona, pořádku, loajality, důkladnosti a důslednosti, sloužit a být užitečný. Jsou spíše dárci než příjemci. Nechtějí být opečovávaní. Jsou zodpovědní, spolehliví, pečliví, starostliví, vstřícní a pracovití. Vyhledávají pořádek, pouta, závazky a tradice. Dávají přednost vyzkoušenému a osvědčenému. Chtějí strukturu a povinnosti. Nemají rádi změny, dočasná řešení a překvapení. Hlídají svátky, narozeniny a výročí. Vítají slavnostní ceremoniály a obřady. Ctí církev a jsou fascinováni královskou tradicí. Potřebují někam patřit a být užiteční. Strážci se proto často stávají aktivními členy různých spolků, klubů, stran. Jsou rozenými funkcionáři: jednatelé, pokladníci, tajemníci, místopředsedové, ale

20 postupem času se dostávají i do vedoucích pozic. Stává se jim, že jsou přetíženi různými funkcemi, které nedokázali odmítnout. Na své starosti zůstávají zpravidla sami a často podléhají depresi. Jejich velmi silným rysem je pesimismus. Jsou to lidé skeptičtí a opatrní. Život berou vážně. Připravují se na všechny možné alternativy situací, které mohou nastat. Při plánování mají vždy v záloze i náhradní řešení. Je na ně téměř absolutní spolehnutí. Mívají sklon brát vše doslovně, jsou schopni vstřebat ohromná kvanta informací. Mluví konkrétně, vyjadřují se precizně a rádi poučují druhé RACIONÁLOVÉ NT Alternativní název: prométheovský temperament Zastoupení v populaci: cca 12% populace Typy: INTP, ENTP, INTJ, ENTJ Nejvýraznější vlastnost: přemýšliví, pragmatičtí, pracovití, nároční Vhodná zaměstnání: vědci, vynálezci, filozofové, výroba, architektura Představitelé: Albert Einstein, Margaret Thatcher, Barak Obama, Hillary Clinton Racionálové chtějí všemu kolem sebe porozumět. Potřebují vše pochopit, kontrolovat, předvídat a vysvětlit. Chtějí svět popsat a zkrotit. Stále se ptají proč?. Mají nutkavou touhu se rozvíjet, učit, zlepšovat a zdokonalovat. Vše co dělají, chtějí dělat dobře. Dokonce i ve hře chtějí být nejlepší. Mají sklony k perfekcionismu a workoholismu. Jsou sebekritičtí a nároky na sebe stále zvyšují. Neradi chybují v přítomnosti ostatních. Neustále o sobě pochybují a to jak v pracovním i soukromém životě. Život se snaží spíše pochopit, než prožít. Váží si rozumných, chytrých a bystrých lidí. Velkou hodnotu pro ně má inteligence, vůle a sebekázeň. Vyhledávají rozhovory, kde se řeší záhady, hříčky, náročné a rozporuplné situace. Svou vzdělaností a náročností mohou v ostatních vyvolávat pocit nedostatečnosti. Jednají vždy přímo, proto jsou občas vnímání jako méně citliví. V soukromí jsou roztržití. Zapomínají na narozeniny, svátky a výročí svých blízkých. Na rozdíl od strážců mají sklon pohrdat tradicemi, zvyky a obyčeji. Nejméně za všech lidí je zajímá jejich vzhled a to jak působí na druhé. Více je zajímá funkčnost než estetika. Mluví stručně, věcně, logicky. Dbají na precizní volbu slov a to samé očekávají od ostatních. Změny a pokrok přijímají pozitivně. Zaměřují se na budoucnost. Rádi staví modely, bádají a staví. Vyžívají se v přírodních vědách, technických oborech, strojírenství, matematice a logice, výzkumu a vývoji. Prodej a jednání se zákazníky nevyhledávají.

21 3.2.4 IDEALISTÉ NF Alternativní název: apollónský temperament Zastoupení v populaci: cca 12% populace Typy: INFJ, ENFJ, INFP, ENFP Nejvýraznější vlastnost: empatie, rozpolcenost, zásadovost Vhodná zaměstnání: učitelé, poradci, spisovatelé, herci, lékaři a koučové Představitelé: Rudolf Hrušínský, Robert de Niro, princezna Diana, Carl Rogers Tento temperament je jeden z nejsložitějších, protože vychází z kombinace intuice a cítění. Pro ostatní typy bývá často nepochopitelný, protože jeho cíle nebývají osobní, snaží se nalézt smysl života, pochopit sám sebe. Kladou důraz na morálku a svůj systému vnitřních hodnot. Žijí bez masek, upřímně, potřebují být v souladu se svým vnitřním já. Nedodržet slovo je pro ně těžké provinění. Idealisté se vyznačují jakousi vnitřní rozervaností, protože si uvědomují, že když dosáhnou svého cíle, vlastně ho tím zlikvidují. Chtějí, aby po nich něco zůstalo. Mívají velký vliv na své současníky i na další generace. Tito lidé často mívají cit pro práci se slovy. Uplatňují se v povoláních zaměřených na člověka: jeho duševní zdraví a rozvoj, na jeho štěstí. Z jejich řad pocházejí slavní spisovatelé, vizionáři, trenéři a učitelé. Jsou to lidé, kteří umějí klást správné otázky ve správnou chvíli. Umí vyjádřit pocity a nálady druhých osob. Pojmenovat jejich silné stránky, projevit uznání. Ostatním lidem poskytují útěchu a podporu. Jsou empatičtí. Někdy se ale vztahy s druhými přesytí, pak se chovají podrážděně, bezcitně a své okolí zraňují. Špatně snášejí přílišnou závislost svých blízkých, kterou ale před tím sami pomáhali vytvářet. Dlouho na nich není nic znát a pak dojde k náhlému výbuchu. Jsou šarmantními společníky. Občas nezvládají své emoce. Stále se snaží zdokonalovat svou sebereflexi, své vnímání emocí, proto opakovaně navštěvují různé sebezdokonalující kurzy. Pro zájemce Více zajímavých informací o typologii MBTI najdete např. v knihách:

22 Nebo také na internetu: On-line test osobnosti MBTI viz

23 4 ŠESTNÁCT TYPŮ OSOBNOSTI PODLE MBTI Záměr kapitoly V této kapitole si popíšeme šestnáct typů osobnosti. Cílem není, abyste si pamatovaly všechny typy, ale dostatečně porozuměli pouze svému typu osobnosti případně typu svých nejbližších. Vyplníte dlouhý ale naprosto skvělý test a získáte svůj jedinečný profil osobnosti. Zjistíte, proč jednáte tak, jak jednáte. V čem jsou vaše silné stránky a co je možné vylepšovat. Cíle Na konci kapitoly budete schopni: určit svá silná a slabší místa osobnosti, pochopit ostatní typy lidí a jejich jednání. Doba 1 hodina 30 minut Kombinací čtyř základních vlastností vzniká 16 zcela konkrétních typů osobnosti. Některé spolu vycházejí lépe, některé hůře. I zde platí, že protiklady se přitahují. Takže typ učitele přitahuje člověk typu řemeslník. Mnicha zase organizátor. Architekta prodejce. K hlubšímu pochopení si jednotlivé profily osobností představíme podrobněji.

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Osm preferencí : Extroversion, Introversion, Sensing, intuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging Cvičení z předmětu Management jméno a příjmení:. Téma: OSOBNÍ MANAGEMENT Podtéma : SEBEPOZNÁNÍ a SEBEOCENĚNÍ 1.) Test typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Indikátor typu Myersové a Briggsové

Více

stručně vysvětlit základní principy typologie osobnosti podle MBTI, popsat 4 klíčové skupiny temperamentů

stručně vysvětlit základní principy typologie osobnosti podle MBTI, popsat 4 klíčové skupiny temperamentů 3 TYPY OSOBNOSTI PODLE MBTI Záměr kapitoly V této kapitole získáte informace o základních typech osobnosti podle techniky MBTI. Popíšeme si čtyři hlavní skupiny lidí (hráči, strážci, racionálové, idealisté)

Více

E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ.

E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ. E learningový kurz TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO SPOLEČNOST RENTEL A.S. PŘIPRAVILA MGR. MONIKA AMBROŽOVÁ. BŘEZEN 2010 OBSAH ÚVOD...4 1 CO JE TO OSOBNOST...5 1.1 Vlastnosti osobnosti...6 1.1.1 Vrozené vlastnosti

Více

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI

3.1 Historie MBTI. 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3 VYHODNOCENÍ na základě MBTI 3.1 Historie MBTI Šestnáct osobnostních typu z MBTI je založeno na známém výzkumu Carl Junga, Katharine C. Briggsové, a Isabel Briggs Myersové. Jung jako první rozvinul teorii,

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof

Vìnování. Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová. Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof Vìnování Tuto knihu vìnuji svým rodièùm. Anna Crkalová Tuto knihu vìnuji své rodinì. Norbert Riethof PhDr. Anna Crkalová PhDr. Norbert Riethof JAK ZEFEKTIVNIT PRÁCI V TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann

GPOP. Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání. Stefan Bergmann GPOP Dotazník typologie osobnosti - GPOP 1. Vydání Stefan Bergmann ID 32768 Datum administrace 13.03.2015 GPOP Přehled výsledků 2 / 38 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Souhrn výsledků ISTP Percentily Extraverze (E) Introverze

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová

TESTY OSOBNOSTÍ. Ing. Jitka Meňházová TESTY OSOBNOSTÍ Ing. Jitka Meňházová Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti 4 Dotazník pro urèení typu magické osobnosti D oporučuji, abyste dotazník vyplnili ještě předtím, než si přečtete charakteristiky jednotlivých typů, aby odpovědi nebyly ovlivněné. Rozhodněte se, zda s

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu

Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament - definice, typologie, ovlivnění projevů temperamentu Temperament 1. definice temperamentu 2. typologie temperamentu 3. ovlivnění projevů temperamentu Definice temperamentu Temperament je soustava

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti

Otázka: Psychické jevy osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Psychické jevy osobnosti Otázka: Psychické jevy osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Psychické jevy osobnosti navzájem spojeny a působí jako celek jsou funkcí mozku vliv společnosti a výchovy některé se

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Hynarová, Zdenka: Firma ukázková s.r.o. Datum sebehodnocení 12.1.2009 Sebehodnocení KF TP SP RE VZ IN MV KO US Pozorovatelé (5) VZ SP US TP MV RE KF KO IN Úhrnem VZ SP TP

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021 za přispění

Více

OSOBNOST sportovce. Seminář

OSOBNOST sportovce. Seminář OSOBNOST sportovce Seminář Typologie osobnosti Typ jedinec, skupina osob či subjektů spojených společným znakem, charakteristikou. U mnoha lidí se projevuje jednota individuality a typu 30.10.2014 2 Temperamentové

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci.

Psychologie 10. Otázka číslo: 1. Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu. syntézu. srovnávání. abstrakci. zobecňování. indukci. Psychologie 10 Otázka číslo: 1 Mezi myšlenkové operace řadíme: analýzu syntézu srovnávání abstrakci zobecňování indukci dedukci analogii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 Myšlení se uskutečňuje

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Osobnostní typy Osy na diagramu Vedení, dynamika Podřízenost, stabilita Vztahovost, užitečnost Věcnost, efektivita touha pomoci iniciativa rozhodnost orientace

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka.

Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka. OSOBNOST Co je osobnost? Osobnost je soustava duševních vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka. Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních

Více

Existuje souvislost mezi biologickou a psychickou stránkou osobnosti? neuropsychologie - závislost reakcí lidí na chemii v mozku

Existuje souvislost mezi biologickou a psychickou stránkou osobnosti? neuropsychologie - závislost reakcí lidí na chemii v mozku Otázka: Osobnost - společenskovědný základ Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Tereza Malzová Teorie schopnosti Osobnost uspořádaný systém psychických a fyziologických funkcí v neustálé interakci

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI GRAFOLOGICKY.CZ NASTAVTE ZRCADLO SVÉ OSOBNOSTI GRAFOLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI PRO PERSONALISTICKÉ ÚČELY ANNA ŠTOHANZLOVÁ / GRAFOLOGICKY.CZ / 12.3.2014 / CENTRUM OSOBNOSTI Autor rukopisu má průměrně silné

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová

LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace. VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství. DATUM VZNIKU: Leden 2013 Luboš Nergl, Andrea Skokanová NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_3B_12_Osobnost a jáství

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

Popis vybraných dimenzí

Popis vybraných dimenzí Popis vybraných dimenzí Osobnostní test vychází z pěti-faktorového OCEAN modelu. Tento model patří od roku 1980 k základním konceptům moderní psychologie. S pomocí obsáhlého dotazníku analyzujeme charakteristické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA Datum: 01.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E

Více

Charakter a jeho rozvíjení u manažerů. Pavla Pevná Lukáš Proček Dominik Rejchrt

Charakter a jeho rozvíjení u manažerů. Pavla Pevná Lukáš Proček Dominik Rejchrt Charakter a jeho rozvíjení u manažerů Pavla Pevná Lukáš Proček Dominik Rejchrt Obsah Vysvětlení pojmu charakter, dvojí užití Definice charakteru podle různých autorů Složky charakteru, charakterové vlastnosti

Více

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ

PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ PŘEHLED PROFILŮ TÝMOVÝCH ROLÍ Dohnal, Stanislav: Present Company Datum sebehodnocení 17.12.2006 Sebehodnocení MV IN US RE KO SP TP KF VZ Pozorovatelé (4) MV IN KF KO SP TP RE VZ US Úhrnem MV IN KO KF RE

Více

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová

Pracovní tým. Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Dílčí studijní text pro předmět Organizační chování (doplněk k přednášce, pouze ke studijním účelům) Růžena Lukášová Pracovní tým Pojem tým je v běžném jazyce používán jako synonymum pro slovo

Více

Co je to niterný leadership?

Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Co je to niterný leadership? Niterný leadership není vůbec o vedení lidí. Leadership začíná od vedení sebe sama. Lídr: říká, co je třeba udělat dbá, aby toho bylo dosaženo

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více