Přehledové studie PSYCHOLOGICKÉ DŮSLEDKY JAZYKOVÉ ABSTRAKTNOSTI. 420 / Přehledové studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehledové studie PSYCHOLOGICKÉ DŮSLEDKY JAZYKOVÉ ABSTRAKTNOSTI. 420 / Přehledové studie"

Transkript

1 Československá psychologie 2012 / ročník LVI / číslo 5 Přehledové studie PSYCHOLOGICKÉ DŮSLEDKY JAZYKOVÉ ABSTRAKTNOSTI SYLVIE GRAF Psychologický ústav AV ČR, Brno ABSTRACT Psychological consequences of language abstractness S. Graf Language abstractness is a formal aspect of language expressed with different types of linguistic categories verbs, adjectives and nouns. Linguistic category model (LCM) defines the particular linguistic categories and their effect on cognitive inferences. LCM postulates a dialectic relationship between language and cognition. It deals not only with inferences resulting from different levels of language abstractness in listeners but also with cognitive processes leading to use of different linguistic categories in speakers. Strategic language use manifests in linguistic intergroup bias and linguistic expectancy bias. Language abstractness is activated during encoding and communication of information depending on actual speakers, needs. Despite the fact that the level of language abstractness is manipulated in order to achieve communication goals, it escapes a consciouss control of both speakers and listeners. The role of language abstractness in stereotype transmission and maintenance is discussed. key words: language abstractness, inguistic category model, linguistic intergroup bias, linguistic expectancy bias klíčová slova: jazyková abstraktnost, model lingvistických kategorií, meziskupinové lingvistické zkreslení, lingvistické zkreslení založené na očekávání Manuál americké psychologické asociace shrnující pravidla pro psaní vědeckých textů se ve zvláštní kapitole věnuje způsobům, jak snižovat předpojatost při popisu účastníků psychologických studií (American Psychological Association, 2010, s. 70). Vědecké práce by neměly obsahovat jakékoliv hodnocení zkoumaných jednotlivců či skupin. Jednou z uváděných zásad je citlivost vůči nálepkování. Manuál varuje před používáním podstatných jmen k označování členů sociálních kategorií, jako např. homosexuálové, staří, schizofrenici. Doporučenou alternativou je popis pomocí přídavných jmen, jako např. homosexuální muži, starší dospělí, schizofreničtí pacienti. Ačkoliv se může zdát, že obě formy popisují tutéž skutečnost, psycholingvistické výzkumy ukázaly, že nepatrné rozdíly v použití lingvistických kategorií ovlivňují, jak příjemci sdělení porozumí. Přehledová studie shrnuje dosavadní poznatky o vlivu formálních aspektů jazyka na závěry vyvozované ze sdělení. Zabývá se také tím, jak mluvčí ve svých výpovědích používají lingvistické kategorie za účelem dosažení svých komunikačních cílů. Došlo: ; S. G., Psychologický ústav, AV ČR, Veveří 97, Brno; sylvie. Studie vznikla s podporou grantového projektu P407/10/2394 Meziskupinové postoje a kontakt v pěti středoevropských zemích a RVO: / Přehledové studie

2 Obecněji lze říci, že se text zabývá vztahem mezi jazykem a kognitivními procesy. Za pionýrskou teorii o vztahu jazyka a kognice je nejčastěji považována Sapir- Whorfova hypotéza postulující, že logický systém zakotvený v každém jazyce určuje způsob uvažování jeho mluvčích (Whorf, 1956). Stejně jako v případě této překonané teorie o jednostranném působení jazyka na kognitivní procesy je pozornost badatelů nejčastěji zaměřena výhradně na sémantické aspekty jazyka tedy na obsah a význam komunikačních výměn. Výzkum na rozhraní psychologie a lingvistiky však ukázal, že existují mnohem nenápadnější aspekty jazyka, které chápání sdělovaných skutečností ovlivňují. Formálním aspektem jazyka, kterým se zabývá tato přehledová studie, je míra jazykové abstraktnosti obsažená v popisu událostí z interpersonální oblasti. Model lingvistických kategorií Za první pokus systematizovat vliv různých výrazových prostředků je označován model lingvistických kategorií Semina a Fiedlera (linguistic category model, LCM, 1988). Dřívější studie se věnovaly dopadu pouze určitých lingvistických kategorií na specifické oblasti percepce jako např. přisuzování míry zodpovědnosti aktérů a kauzality vyplývající z různých tříd sloves (Abelson, Kanouse, 1966; Fillmore, 1971; McArtur, 1972). Semin a Fiedler (1988) však poprvé vliv jazykových prostředků na kognitivní procesy popsali napříč různými kategoriemi. Východiska modelu lingvistických kategorií byla v českém jazykovém prostředí využita v taxonomii osobnostně relevantních sloves (Hřebíčková, 2007, 2011). Model lingvistických kategorií definuje čtyři skupiny výrazových prostředků deskriptivní akční slovesa, interpretativní akční slovesa, stavová slovesa a přídavná jména. Vyjmenované čtyři kategorie se liší v míře své jazykové konkrétnosti, popř. abstraktnosti, a lze je tedy seřadit na pomyslném kontinuu konkrétní abstraktní. Na nejkonkrétnějsím pólu kontinua se nachází deskriptivní akční slovesa, neboť pomocí nich popisujeme konkrétní projevy chování s jasným začátkem a koncem. Deskriptivní akční slovesa se týkají jedné pozorovatelné události a většinou nemají pozitivní či negativní konotace jako např. ve větě Veronika zatelefonovala svojí matce. Popisované chování lze provést jedním neměnným prostředkem ( telefonovat lze vždy pouze pomocí telefonu). Interpretativní akční slovesa se posunují od popisu pozorovatelných projevů k popisu zahrnující celé třídy chování, ačkoliv pořád ještě odkazují k jedné konkrétní události (Semin, Fiedler, 1988). Např. interpretativní akční sloveso použité ve výroku Barbora napadla Magdu konkrétně nedefinuje způsob útoku, který lze upřesnit pomocí konkrétnějších deskriptivních akčních sloves jako např. udeřit či nadávat. Na ještě vyšší úrovni jazykové abstraktnosti se nachází stavová slovesa popisující dlouhodobější mentální či emoční stavy. Stavová slovesa nemají jasný začátek ani konec. Týkají se vztahu mezi aktérem a objektem popisované činnosti, nikoliv určité konkrétní situace, jak ilustruje např. tvrzení Dalibor nemá rád zubaře. Tento výrok popisuje vztah Dalibora (aktér) k zubaři (objekt) bez ohledu na jeho konkrétní projevy v určitých situacích. Nejabstraktnější kategorii modelu lingvistických kategorií pak představují přídavná jména zobecňující z projevů chování na vlastnosti popisovaných osob. Přídavná jména neodkazují ani na konkrétní projevy chování v určité situaci, ani na objekt, na který se uváděné charakteristiky vztahují (Semin, Fiedler, 1988). Pokud je někdo označen za štědrého, implikuje to jeho projevy štědrosti napříč různými situačními kontexty s různými interakčními partnery. Jmenované čtyři kategorie se však neliší pouze svým umístěním na kontinuu abstraktní konkrétní, stejně jako výsledný model lingvistických kategorií není pouhou Přehledové studie / 421

3 klasifikací výrazových prostředků. Z psychologického hlediska popisuje LCM vliv jazykové abstraktnosti na interpretaci sdělovaných skutečností. Mezi kognitivní procesy ovlivněné mírou ligvistické abstraktnosti patří vyvozování stability a pravděpodobnosti opakování popisovaného chování či charakteristik v čase. Použitá lingvistická kategorie má vliv také na to, jaké množství informací lze ze sdělení vyvodit o jeho aktérech nebo naopak o popisované situaci. Jazyková abstraktnost ovlivňuje i vnímání možnosti sdělované skutečnosti ověřit stejně jako jejich diskutabilnost (Maass et al., 1989; Semin, Fiedler, 1988). Výroky Jirka objal Katku a Jirka má rád Katku popisují stejnou skutečnost Jirkův pozitivní vztah ke Katce. Příjemci sdělení však obě věty interpretují různě právě v závislosti na různé míře jazykové abstraktnosti přítomné ve sdělení. Konkrétnější popis vede k vnímání nižší stability v čase a napříč různými situačními kontexty. Jirkovo objetí Katky je tak chápáno jako časově ohraničený čin s nízkou pravděpodobností opakování. Konkrétní popis obsahuje více informací o dané situaci, zde o konkrétním projevu Jirkovy náklonnosti. Na druhou stranu obsahuje méně informací o aktérovi o Jirkových vlastnostech. Konkrétnější tvrzení jsou zároveň jednodušeji ověřitelná a s nižší pravděpodobností vedou k nedorozumění, právě protože odkazují ke specifickým projevům pozorovatelného chování. Na druhou stranu, sdělení Jirka má rád Katku nebo ještě abstraktnější Jirka je přátelský implikuje vysokou stabilitu v čase s vyšší pravděpodobností opakování napříč různými situacemi. Sdělení s vyšší mírou jazykové abstraktnosti obsahuje více informací o popisovaném aktérovi o Jirkově náklonosti či jeho vlastnostech a naopak méně informací odkazujících ke konkrétní situaci tedy k projevům Jirkovy náklonnosti. Ověřitelnost abstraktních tvrzení je ve srovnání s konkrétními tvrzeními nižší, a s ní související pravděpodobnost nedorozumění naopak vyšší (Semin, Fiedler, 1988, 1991). Dialektický vztah mezi jazykem a kognicí Již v úvodu bylo uvedeno, že teorie o jednostranném vlivu jazyka na kognitivní procesy byly překonány. Model lingvistických kategorií předpokládá mezi jazykem a kognicí dialektický vztah. Nezkoumá tedy pouze vliv jazyka na proces porozumnění a závěry vyvozované z různých typů sdělení. Předpokládá zároveň, že jazykové prostředky jsou vybírány tak, aby co nejlépe naplňovaly aktuální sociálně kognitivní potřeby mluvčích (Semin, Fiedler, 1991). Vliv kognitivních procesů na volbu jazykových prostředků ilustrují atribuční procesy, jako např. zkreslení aktér-pozorovatel (angl. actor-observer bias; Jones, Nisbett, 1972). Zkreslení aktér-pozorovatel obecně označuje situaci, kdy pozorovatelé přisuzují chování, jehož jsou svědky, dispozičním charakteristikám, zatímco samotní aktéři jej připisují okolnostem situace (Jones, Nisbett, 1972). Výzkum v oblasti jazykové abstraktnosti ukázal, že zkreslení aktér-pozorovatel se odráží také v různé míře jazykové abstraktnosti, jež obě zúčastněné strany k popisu chování používají. Zatímco součástí pozorovatelovy role je podat interpretace za hranicí pouhého popisu objektivních skutečností, aktéři se hodnocení a interpretaci vlastního chování v popisu vyhýbají. Závěry studií ukázaly, že popis chování podaný svědky události skutečně obsahuje vyšší míru jazykové abstraktnosti, než popis samotných aktérů (Fiedler, Semin, Bolten, 1989; Semin, Fiedler, 1989). Tento poznatek byl ověřen např. v oblasti partnerských vztahů, kdy účastníci experimentu popisovali chování svých partnerů na vyšší úrovni abstraktnosti než chování vlastní (Fiedler, Semin, Koppetsch, 1991). Citovaná zjištění ilustrují, že odpovídající úroveň jazykové abstraktnosti je mluvčími vybírána ve shodě s jejich komunikačními záměry. 422 / Přehledové studie

4 Ačkoliv studie jazykové abstraktnosti v oblasti interpersonálních vztahů přinesly zajímavé závěry, nejvýznamněji přispěl model lingvistických kategorií k pozumění jevům z oblasti meziskupinových vztahů, konkrétně meziskupinovému zkreslení stejně jako přenosu a udržování stereotypů (Maass et al., 1989). Lingvistické meziskupinové zkreslení Meziskupinové zkreslení (angl. intergroup bias; viz přehledové studie Hewstone, Rubin, Willis, 2002; Kouřilová, 2011) označuje obecnou tendenci hodnotit vlastní členskou skupinu a její členy pozitivněji než skupiny nečlenské. Tato tendence se projevuje v chování, názorech a emocích týkajících se nečlenských skupin a obecně může nabývat dvou podob: protežování vlastní skupiny (angl. ingroup favoritism) a znevažování skupin nečlenských (angl. outgroup derogation). Výzkum inspirovaný modelem lingvistických kategorií ukázal, že i meziskupinové fenomény podléhají vlivu jazykové abstraktnosti. Sociálně žádoucí chování členů vlastní skupiny a nežádoucí chování členů nečlenských skupin je popisováno na vyšší úrovni jazykové abstraktnosti, tedy např. Češi jsou vynalézaví vs. Němci jsou pedantičtí. Naopak sociálně nežádoucí chování členů vlastní skupiny a žádoucí chování členů nečlenských skupin je popisováno konkrétněji (Maass et al., 1989), tedy např. Češi kradou vs. Němci si umí dobře zorganizovat čas. Maassová a kolektiv (1989) zjistili rozdíl v používání různých úrovní jazykové abstraktnosti v závislosti na příslušnosti ke skupině v ekologicky validní studii. Použitým meziskupinovým kontextem byly závody koní palio v italské Ferraře. Palio je zde již od středověku vysoce prestižní událostí, které se účastní týmy tvořené obyvateli jednotlivých částí města. Členové dvou soupeřících týmů byli požádáni, aby popsali ilustrace zobrazující sociálně žádoucí a nežádoucí chování související s koňskými závody. Protagonisty chování na obrázcích byli jezdci jak z vlastní, tak ze soupeřící skupiny. Účastníci experimentu buď vybírali nejadekvátnější popis chování na obrázku ze čtyř nabízených tvrzení, která se lišila v úrovni jazykové abstraktnosti, nebo dění na obrázku popisovali volně. Výsledky analýz ukázaly, že abstraktnější jazyk byl vybírán či používán k popisu sociálně žádoucího chování členů vlastní skupiny (A je poctivý) a nežádoucího chování členů skupiny soupeřící (B je nesportovní). Naopak nežádoucí chování členů vlastního týmu bylo popisováno konkrétně (A podal drogu koni soupeřícího týmu) stejně jako sociálně žádoucí chování soupěřů (B pomohl A nasednout na koně). Rozdíly mezi použitím abstraktnějšího a konkrétnějšího jazyka byly patrnější v případě popisu chování nečlenské skupiny ve srovnání s popisem chování skupiny vlastní (Maass et al., 1989). Při vysvětlování příčin vedoucích k systematickým rozdílům v používání jazykové abstraktnosti v popisu chování členských a nečlenských skupin byly navrženy dva možné mechanismy. Jednak může být přizpůsobování abstraktnosti vedeno snahou ukázat vlastní skupinu a její členy v lepším světle, tedy motivačními faktory. Z již popsaného vlivu lingvistických kategorií na porozumění vyplývá, že vyšší úroveň abstraktnosti ve sděleních vede k vnímání vyšší stability v čase a napříč různými situačními kontexty. Pokud posluchači považují popisované charakteristiky a projevy chování za stabilní, připisují je vlastnostem jejich aktérů (tzv. dispoziční atribuce). Sociálně žádoucí chování členů vlastní skupiny je tak chápáno jako stabilnější a distinktivnější než jejich konkrétněji popisované chování nežádoucí. Stejně dopadá srovnání stabilněji vnímaného, abstraktního popisu žádoucího chování členů vlastní skupiny s konkrétněji popisovaným žádoucím chováním členů skupin nečlenských. Dispoziční atribuce pozitivního chování vlastní skupiny přispívá k jejímu lepšímu obrazu chováme se dobře, protože dobří jsme. Pozitivní Přehledové studie / 423

5 obraz vlastní skupiny, se kterou se jednotlivci identifikují, vede ke zvýšení jejich sebeúcty ve shodě s východisky teorie sociální identity (Tajfel, Turner, 1986). Naopak sociálně nežádoucí chování je opět skrze užití abstraktnějších lingvistických kategorií dispozičně přisuzováno spíše nečlenské skupině, což při relativním srovnání členské a nečlenské skupiny vede ke zlepšování obrazu skupiny vlastní (Maass et al., 1989). Druhým možným vysvětlením je obecnější kognitivní mechanismus spočívající v použití různé abstraktnosti pro očekávané a nečekané informace. V sociálním kontextu je očekávání založeno buď na osobní zkušenosti, nebo na sociálně sdílené znalosti, jak je tomu v případě stereotypů. Očekávání založené na osobní zkušenosti se uplatňuje na interpersonální úrovni např. při vnímání chování známých osob. Lidé od svých přátel očekávají pozitivní chování, zatímco od nepřátel chování negativní. V meziskupinovém kontextu jsou očekávání založena např. na stereotypech predikujících chování členů určitých sociálních kategorií, jako v případě očekávání napadení od člena sociálně vyloučené menšiny s vysokým podílem krimimality. Informace, které očekáváme, jsou vnímány jako typičtější a stabilnější v čase a napříč situacemi ve srovnání s informacemi nečekanými. Tento rozdíl v očekávání pak zrcadlí použitá úroveň jazykové abstraktnosti. Očekávané skutečnosti jsou tedy popisovány pomocí abstraktnějších kategorií (Němci jsou dochvilní) a skutečnosti nečekané naopak konkrétně (Němci měli hodinu zpoždění). Oba popsané mechanismy se v kontextu meziskupinových vztahů často kombinují od členů vlastní skupiny máme tendenci očekávat spíše pozitivní chování, na rozdíl od příslušníků skupin nečlenských, od kterých očekáváme chování negativnější (Howard, Rothbart, 1980). Aby bylo možné určit, který z obou popsaných mechanismů vede k rozdílnému užití jazykové abstraktnosti pro popis chování příslušníků vlastní a nečlenské skupiny, bylo nutné vybrat takový meziskupinový kontext, kde se účinky očekávání se snahou představit vlastní skupinu v lepším světle nekombinují. Lingvistické zkreslení založené na očekávání Maassová a kolegové (1995) v nové sérii experimentů použili sociálně žádoucí a nežádoucí stereotypy o jižních a severních Italech. Obrázky tentokrát znázorňovaly buď stereotypně kongruentní, očekávané chování, či chování, které se stereotypy nebylo ve shodě. Výsledky ukázaly, že stereotypně kongruentní chování bylo popisováno na vyšší úrovni jazykové abstraktnosti ve srovnání s chováním stereotypně nekongruentním, a to bez ohledu na jeho sociální žádoucnost a skupinovou příslušnost účastníků studie. Autoři výzkumu prokázali, že kognitivní mechanismy, tedy různá míra očekávání, jsou k vyvolání zkreslení dostačující. Tento typ lingvistického zkreslení byl nazván zkreslení založené na očekávání (angl. linguistic expectancy bias, LEB, Maass et al., 1995). To však neznamená, že lze vliv motivačních faktorů na lingvistické zkreslení vyloučit. V meziskupinovém kontextu, kdy je sociální identita svých nositelů ohrožena např. v důsledku konfliktu mezi skupinami, vede k projevům lingvistického zkreslení motivace udržet pozitivní obraz vlastní skupiny. V podmínkách ohrožení skupinové identity se tak oba mechanismy motivační a kognitivní často kombinují. Negativní chování nečlenských skupin je popisováno abstraktně (např. německý kolega mi nepomohl s projektem), ještě vyšší úroveň abstraktnosti lze však nalézt v popisu jejich negativního chování, které je ve shodě s očekáváním založeným např. na negativním stereotypu (např. německý kolega je pedantický). Lingvistické zkreslení založené na očekávání a zkreslení založené na sociální žádoucnosti jsou na sobě nezávislá a vzájemně se nevylučují (Maass, Ceccarelli, Ruden, 1996). 424 / Přehledové studie

6 Lingvistické zkreslení založené na očekávání bylo prokázáno i mimo kontext meziskupinových vztahů, na individuální úrovni. Ve druhém experimentu výše zmíněného výzkumu (Maass et al., 1995) nebyli účastníci studie ani osoby zobrazené v podnětových materiálech členy žádné sociální kategorie. Účastníci si měli představit, že protagonisté chování na obrázcích jsou buď jejich nejlepší přátelé či největší nepřátelé. Díky této instrukci autoři výzkumu manipulovali očekávání účastníků od přátel lidé očekávají pozitivní chování, zatímco od nepřátel spíše chování negativní. Ve shodě s touto manipulací popisovali účastníci pozitivní chování svých přátel na vyšší úrovni jazykové abstraktnosti než jejich chování negativní. U popisu chování nepřátel tomu bylo naopak jejich negativní reakce byly ve srovnání s pozitivními popisovány abstraktněji (Maass et al., 1995). Lingvistické zkreslení založené na očekávání je patrné nejen na straně mluvčích. Wigboldus, Semin a Spears (2000, 2006) ukázali, že vůči účinkům lingvistického zkreslení jsou citliví i příjemci sdělení. Jejich experimenty se skládaly ze dvou časově oddělených částí, které zahrnovaly jak mluvčí, tak příjemce sdělení. V první části byli účastníci v roli mluvčích požádáni, aby popsali příklady chování svých přátel. Popisované chování mělo být buď v souladu, nebo v rozporu s očekáváním. Očekávání bylo založeno buď na stereotypních představách jako např. ženy jsou empatické (Wigboldus et al., 2000), nebo na znalosti osobnostních vlastností popisovaných osob, jako např. moje přítelkyně je obětavá (Wigboldus et al., 2006). Ve druhé části experimentu byla účastníkům v roli příjemců předložena sdělení vytvořená v první části. Úkolem příjemců bylo ohodnotit míru, do jaké lze popisované chování připsat osobnostním vlastnostem protagonistů, nebo naopak situačnímu kontextu. Výsledky obou výzkumů ukázaly, že mluvčí popisovali očekávané chování na vyšší úrovni jazykové abstraktnosti ve srovnání s chováním neočekávaným. Rovněž příjemci sdělení byli různou mírou jazykové abstraktnosti ovlivněni. Aniž by věděli, který popis je založený na očekávání, přisuzovali chování popsanému na vyšší úrovni jazykové abstraktnosti dispoziční základ (Wigboldus et al., 2000, 2006). Jinými slovy, když mluvčí popisovali očekáváné chování, používali více stavových sloves a přídavných jmen (Petr je upovídaný a rád se setkává s přáteli). Pokud se v popisu chování vyskytovala stavová slovesa či přídavná jména, přisuzovali příjemci sdělení reakce aktérů jejich osobnostním vlastnostem (Petr je extravert). Naopak ve sděleních, která byla s jejich očekáváním v rozporu, užívali mluvčí konkrétnější deskriptivní či interpretativní akční slovesa (Martina neodevzdala včas rukopis). Příjemci konkrétních sdělení připisovali chování aktérů v důsledku použití nízké úrovně jazykové abstraktnosti situačním faktorům (Martina neodeslala rukopis kvůli technickému problému na ovém serveru). Důkazy pro lingvistické meziskupinové zkreslení a zkreslení založené na očekávání byly nalezeny napříč různými kulturami (Graf, et al., 2013; Maass et al., 2006), jazyky (např. angličtina, němčina, italština, japonština, čínština, čeština, finština) a různými situačními kontexty. Zkoumané meziskupinové kontexty zahrnovaly gender (Fiedler, Semin, Finkenauer, 1993; Guerin, 1994; Wigboldus, Semin, Spears, 2000), politické strany (Karpinski, von Hippel, 1996; Rubini, Semin, 1994), národy (Maass et al., 1995; Maass et al., 1996; Maass, Montalcini, Biciotti, 1998; Wigboldus et al., 2000), etnicitu (Schnake, Ruscher, 1998; von Hippel, Sekaquaptewa, Vargas, 1997) nebo sportovní týmy (Franco, Maass, 1996; Maass et al., 1989; Tanabe, Oka, 2001). Citované studie ilustrují široký dopad vlivu jazykové abstraktnosti na mluvčí i na příjemce sdělení. Do jaké míry však mohou mluvčí vědomě přizpůsobovat svá sdělení pomocí různých úrovní jazykové abstraktnosti tak, aby u posluchačů dosáhli cíleného efektu? Další otázkou je, zda si jsou různých úrovní jazykové abstraktnosti ve výpovědích svých komunikačních partnerů vědomi také příjemci sdělení. Přehledové studie / 425

7 Vědomá kontrola jazykové abstraktnosti Jazyk představuje velmi efektivní nástroj umožňující sdělení ušít na míru určité konkrétní situaci a interakčním partnerům. Lidé volí různé rétorické strategie, vyhýbají se hodnocení nebo jej naopak zdůrazňují, zesilují či zeslabují dopad svých výpovědí pomocí kvantifikátorů nebo modelují své výroky pomocí intonace. Ačkoliv výsledky výše popsaných studií ukázaly, že lidé jsou schopni k dosažení svých cílů strategicky manipulovat i úrovně jazykové abstraktnosti, otázkou zůstává, zda nad takovými manipulacemi mají vědomou kontrolu. Dosavadní výzkum jazykové abstraktnosti dokládá, že lidé používají její různé úrovně, aniž by si byli těchto variací vědomi. Ačkoliv význam jejich výpovědí koresponduje s komunikačním záměrem (např. jevit se jako osoba bez předsudků), použitá míra abstraktnosti prozrazuje jejich skutečné postoje (např. negativní předsudky vůči společenským minoritám). První důkaz o diskrepanci mezi komunikačním záměrem a použitou mírou jazykové abstraktnosti přinesla obsahová analýza mediálních zpráv o válce v zálivu odvysílaných italskou veřejnoprávní televizí (Maass, Corvino, Arcuri, 1994). Srovnání dvou politicky různě orientovaných televizních kanálů ukázalo, že ačkoliv levicoví zpravodajové z třetího programu zaujímali k válečným událostem mnohem kritičtější stanovisko než jejich pravicoví kolegové z prvního programu, míra lingvistického meziskupinového zkreslení v jejich reportážích byla totožná. Více kontrolovaný design použily Francová a Maassová (1996) v následující studii srovnávající implicitní a explicitní metody měření předsudků. Implicitní metody vycházejí z premisy, že lidé účastnící se psychologického výzkumu jsou z různých důvodů motivovaní svůj skutečný postoj ke zkoumaným nečlenským skupinám skrývat. Nejčastější motivací skrývání negativního vztahu k určitým skupinám jsou egalitářské normy a s nimi související vliv sociální žádoucnosti projevující se korektními odpověďmi při administraci explicitních metod k měření předsudků. Výzkumný soubor ve studii Francové a Maassové (1996) tvořili fanoušci dvou různých basketbalových družstev. Jeden fanklub byl pověstný epizodami otevřené meziskupinové agrese, druhý naopak považoval takové chování za nepřijatelné. Explicitní měření znevažování nečlenské skupiny ukázalo, že členové fanklubu s existujícími normami proti diskriminaci byli spravedlivější v distribuci hypotetických odměn a nečlenskou skupinu popisovali ve srovnání s fanklubem basketbalových hooligans méně negativně. V případě implicitního měření pomocí lingvistického meziskupinového zkreslení přítomného v jejich výpovědích, tedy různé míry jazykové abstraktnosti při popisu chování vlastní a nečlenské skupiny, však dopadli členové obou fanklubů srovnatelně. Výsledky studie Francové a Maassové (1996) ukázaly, že v případě explicitního měření meziskupinových postojů, kdy jsou si účastníci účelu výzkumu vědomi, mohou své projevy diskriminace nečlenských skupin účinně potlačit. Normy neagresivního vystupování v méně diskriminujícím fanklubu vedly k méně výraznému znevažování nečlenských skupin v případě, kdy měli jejich členové nad svojí sebeprezentací vědomou kontrolu. Použití vědomé kontroly v případě jazykové abstraktnosti je však pro mluvčí mnohem obtížnější. Francová a Maassová (1999) ve svém navazujícím výzkumu testovaly možnost využití lingvistického meziskupinového zkreslení ve společensky relevantnějším kontextu vztahu ke dvěma sociálním menšinám s různým stupněm normativní ochrany. Ve své studii srovnávaly explicitní (distribuce odměn a posouzení oblíbenosti) a implicitní metody (lingvistické meziskupinové zkreslení) k měření předsudků vůči skupinám normativně chráněným proti diskriminaci (Židé) a vůči skupinám normativně nechráněným (islámští fundamentalisté). Ve shodě s očekáváním spolu explicitní a implicitní metody korelovaly pouze v případě normativně nechráněné kategorie. 426 / Přehledové studie

8 Úroveň lingvistického zkreslení byla dobrým prediktorem distribuce odměn a (ne) oblíbenosti islámských fundamentalistů. V případě židovské minority však úroveň lingvistického zkreslení a explicitní metody ke zjišťování předsudků korelovaly dokonce záporně (Franco, Maass, 1999). Možnost použít lingvistické meziskupinové zkreslení jako implicitní indikátor předsudků potvrdila i studie von Hippela, Sekaquaptewaové a Vargase (1997). Vyšší míra lingvistického zkreslení u zkoumaných osob predikovala jejich zvýšené vnímání hrozby od nečlenských skupin, což v meziskupinovém kontextu souvisí s aktivací předsudků. Lingvistické zkreslení ve srovnání s explicitními metodami, např. Moderní škálou rasismu, daleko spolehlivěji předpovědělo hodnocení a diskriminující reakce vůči nečlenským skupinám (von Hippel et al., 1995, 1997). Maassová (1999) proto navrhuje metodu založenou na vyhodnocení míry lingvistického meziskupinového zkreslení použít jako implicitní nástroj v kontextech, kdy sociální žádoucnost vyplývající ze společenských norem komplikuje zjištění úrovně předsudků vůči nečlenským skupinám. Oproti jiným implicitním metodám má výhodu v jednoduchosti administrace (tužka papír) použitelné mimo kontext laboratorního prostředí ve výše citované studii sbíraly autorky data před kostelem po nedělní mši a jejich soubor tak zahrnoval osoby od 12 do 93 let věku (Franco, Maass, 1999). Vědomá kontrola lingvistických zkreslení se dotýká procesuální stránky zpracování a sdílení informací. Její výzkum však neobjasňuje, ve které fázi dochází k určování míry jazykové abstraktnosti přítomné v pozdějších výrocích. Další část přehledové studie se proto věnuje výzkumu, který objasnil podmínky aktivace jazykové abstraktnosti v průběhu kódování a komunikace informací. Podmínky aktivace lingvistických zkreslení Aktivace lingvistických zkreslení se může vyskytovat v různých fázích vnímání a komunikace informací. První možností, kdy je lingvistické zkreslení aktivováno, je počátek kódování informací. Kódování informací lze definovat jako intrapersonální proces transformace vnímaných vnějších podnětů do psychických reprezentací (Fiske, Morling, 1995). Budoucí mluvčí, který je svědkem určité události, do paměti ukládá podrobnosti o jejím průběhu na různé úrovni abstraktnosti. Např. pozorování stereotypně kongruentního chování (dopravní nehody ženy řidičky) může ústit v abstraktněji uloženou informaci (ženy jsou při řízení nepozorné), která je při následném popisu abstraktně komunikována. Druhou možností aktivace lingvistických zkreslení je okamžik komunikace, kdy si mluvčí vybírají odpovídající úroveň jazykové abstraktnosti ve shodě se svými aktuálními motivy a cíli. Pokuď se jejich motivy změní, přizpůsobí mluvčí výrazové prostředky novému kontextu a stejnou událost mohou popisovat na jiné úrovni jazykové abstraktnosti (Wigboldus, Douglas, 2007). Např. sociální identita ohrožená v důsledku prohry národního fotbalového týmu vede k popisu nesportovního chování soupeřů na vysoké úrovni jazykové abstraktnosti. Wenneker a kolektiv (2005) testovali, zda se vliv očekávání objevuje již ve fázi kódování nebo až ve fázi komunikace zakódovaných informací. Účastníci jejich výzkumu vyslechli popis chování určité osoby (inteligentní vs. sociabilní), aniž by dopředu věděli, že jej později budou mít za úkol reprodukovat vlastními slovy. Popisovaná osoba byla buď šachovým mistrem (kategorie kongruentní s inteligentním chováním), nebo kadeřníkem (kategorie kongruentní se sociabilním chováním). Klíčovým bodem studie byla fáze, ve které bylo povolání popisované osoby účastníkům sděleno buď před popisem jejího chování, nebo až poté. Jedna skupina účastníků proto vyslechla popis chování osoby, o které předem věděli, že je buď kadeřníkem či šachistou. Tito účastníci tedy měli informaci o tom, zda je popis chování s povoláním jeho aktérů Přehledové studie / 427

JEDINEC V MEZISKUPINOVÝCH VZTAZÍCH: OD SOCIÁLNÍ KATEGORIZACE K PŘEDSUDKŮM

JEDINEC V MEZISKUPINOVÝCH VZTAZÍCH: OD SOCIÁLNÍ KATEGORIZACE K PŘEDSUDKŮM Československá psychologie 2011 / ročník LV / číslo 1 Přehledové studie JEDINEC V MEZISKUPINOVÝCH VZTAZÍCH: OD SOCIÁLNÍ KATEGORIZACE K PŘEDSUDKŮM SYLVIE KOUŘILOVÁ Psychologický ústav AV ČR, Brno ABSTRACT

Více

Výzkumné studie. Československá psychologie 2012 / ročník LVI / číslo 1. MARTINA HŘEBÍČKOVÁ, SYLVIE KOUŘILOVÁ Psychologický ústav AV ČR, Brno

Výzkumné studie. Československá psychologie 2012 / ročník LVI / číslo 1. MARTINA HŘEBÍČKOVÁ, SYLVIE KOUŘILOVÁ Psychologický ústav AV ČR, Brno Československá psychologie 2012 / ročník LVI / číslo 1 Výzkumné studie JAK SE VIDÍME, JAK NÁS VIDÍ A JACÍ JSME: POROVNÁNÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO AUTO- A HETEROSTEREOTYPU S POSUZOVÁNÍM REÁLNÝCH ČECHŮ V KONTEXTU

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Sociá lní psychologie

Sociá lní psychologie Sociá lní psychologie Radka High Jindra Stříbrská Úvod Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Cíl a obsah předmětu Sociální psychologie... 4 2 Sociální psychologie a člověk v sociálních souvislostech... 5 2.1 Sociální

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Olomouc 2012 Oponenti:

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Recepce násilí v médiích optikou žáků vybrané základní školy Reception of media violence by students of a selected elementary school Bakalářská práce Autorka

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Reprezentace genericky maskulinních názvů osob. teoretická integrace dosavadních poznatků 1 / Lisa Irmen a Ute Linner

Reprezentace genericky maskulinních názvů osob. teoretická integrace dosavadních poznatků 1 / Lisa Irmen a Ute Linner Reprezentace genericky maskulinních názvů osob. teoretická integrace dosavadních poznatků 1 / Lisa Irmen a Ute Linner Representing masculine Generics: a theoretical integration of empirical Findings abstract:

Více

8. KAŽDODENNÍ PAMĚŤ ÚVOD. Není to ale tak jednoduché, jak by se mohlo dosud zdát. Jak upozorňují Koriat a Goldsmith (1996, s.

8. KAŽDODENNÍ PAMĚŤ ÚVOD. Není to ale tak jednoduché, jak by se mohlo dosud zdát. Jak upozorňují Koriat a Goldsmith (1996, s. 8. KAŽDODENNÍ PAMĚŤ ÚVOD Když lidé přemýšlejí o paměti, většinou si ji představují z pohledu své každodenní zkušenosti. Diví se, proč jejich vlastní paměť tolik selhává nebo proč se něčí paměť zdá o tolik

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Eva Stránská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Eva Stránská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Eva Stránská Olomouc 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Genderové diference v mluveném a

Více

Kontaktní hypotéza v odborné literatuře pojednávající o interetnických vztazích

Kontaktní hypotéza v odborné literatuře pojednávající o interetnických vztazích Kontaktní hypotéza v odborné literatuře pojednávající o interetnických vztazích Autor: Kateřina Dvořáková Email: In this article we summarize information about contact hypothesis, an important theory in

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta STRATEGIE UČENÍ SE ANGLIČTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Disertační práce Brno 2012 Školitel: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková. 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová

01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková. 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová 01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová 03 Jak rozumět sociálnímu vyloučení? 18 Kateřina S. Janků 04

Více

Politika genderové rovnosti ve vzdělávání / Irena Smetáčková

Politika genderové rovnosti ve vzdělávání / Irena Smetáčková Politika genderové rovnosti ve vzdělávání / Irena Smetáčková Gender Equality Policy in Education Abstract: The paper focuses on gender equality policy in education. It aims to rectify the fact that theoretical

Více

Smíšené módy sběru dat v kvantitativním sociálněvědním výzkumu*

Smíšené módy sběru dat v kvantitativním sociálněvědním výzkumu* Smíšené módy sběru dat v kvantitativním sociálněvědním výzkumu* Martin Buchtík** Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Mixed mode data collection in quantitative social science research Abstract: This article

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD... 7 1. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE... 8 1.1 Předmět sociální psychologie... 8 1.2

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC PIAAC Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC Březen 2009 Úvod Čtenářská gramotnost dospělých: Konceptuální rámec pro PIAAC 1.

Více

Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin

Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin Dana Pražáková Katedra matematiky a didaktiky matematiky Školitel: doc. RNDr. Jiří

Více

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V TECHNOLOGICKY BOHATÝCH PROSTŘEDÍCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V TECHNOLOGICKY BOHATÝCH PROSTŘEDÍCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC PIAAC Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V TECHNOLOGICKY BOHATÝCH PROSTŘEDÍCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC Březen 2009 1 ABSTRAKT Vlády a jiní činitelé se stále více

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza marketingové komunikace společnosti Pivovar Pernštejn a.s. Bc. Aleš Vítek Diplomová práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Kolektivní reflexe v přípravě studentů učitelství 1. stupně v matematice Jana Macháčková Katedra matematiky a didaktiky matematiky Školitel: Mgr. Marie Tichá,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ

Více

MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI

MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI Marek Preiss, David Krámský, Tereza Příhodová Abstrakt Morální usuzování a jednání autoři v této práci vnímají jako součást integrity osobnosti.

Více