Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel"

Transkript

1 Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel A specifications of trends in the area of car alarm system Ludvík Písek Bakaláská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel V bakaláské práci jsou uvedeny souasné typy a druhy elektronického zabezpeení vozidel dlené podle úrovní zabezpeení a s nimi související možnosti napadení. Student se zamí na druh zabezpeení a kontroly nad vozidlem, systém CARNET a na podsystémy v oblastech soukromého sektoru. V závru práce jsou objasnny nové trendy v zabezpeení vozidel, pedevším elektromechanického. Klíová slova: Zabezpeení vozidel, vyhledávání vozidel, elektronické zabezpeení ABSTRACT A specifications of trends in the area of car alarm system There are present types and kinds of car alarm system that are divided according to the security level and possibility of attacking them, in this work. A student is going to intent on a type of alarm system and car supervision, CARNET system and also subsystems in a private area. At the end of this work you can find a clarification of the newest trends of car alarm system, mostly electro mechanical ones. Keywords: Car security, car searching, electronic alarm systems

5 Dkuji svému vedoucímu bakaláské práce doc. Ing. Lukovi Lukášovi, CSc., za odborné vedení, rady a pipomínky, které mi poskytl bhem tvorby mé práce.

6 Prohlašuji, že jsem na bakaláské práci pracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval. V pípad publikace výsledk, je-li to uvolnno na základ licenní smlouvy, budu uveden jako spoluautor. Ve Zlín. Podpis diplomanta

7 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ROZDLENÍ ELEKTRONICKÝCH ZAÍZENÍ POUŽÍVANÝCH K ZABEZPEENÍ VOZU SÉRIOV MONTOVANÉ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEENÍ DODATEN MONTOVANÉ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEENÍ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEENÍ AUTOALARMY IMOBILIZÉRY SNÍMAE PAGERY TYPY SIGNALIZACE POPLACH SPECIFIKACE STAVU A VÝVOJOVÝCH TREND V OBLASTI AUTOALARM DEFINICE AUTOALARMU PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH ZA ÍZENÍ Jablotron META System Italy Autoalarm META Cobra Bridge SPECIFIKACE STAVU A VÝVOJOVÝCH TREND V OBLASTI IMOBILIZÉR IMOBILIZÉR CA TYPY SIGNALIZACE POPLACHU OPTICKÁ SIGNALIZACE AKUSTICKÁ SIGNAIZACE PAGERY GSM SYSTÉMY Pehled vlastností Zpsob ovládání: CHARAKTERISTIKA GSM A GPS SYSTÉM VYUŽÍVANÝCH K VYHLEDÁNÍ ODCIZENÝCH VOZIDEL PRINCIP PASIVNÍ SLEDOVÁNÍ VOZIDEL AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ VOZIDEL Systémy používané pro zabezpeení vozidel Spouštní systému Modul GSM obsažený v systému vyhledávání odcizených vozidel GSM LINK SPECIFIKACE SYSTÉMU CARNET... 53

8 7.1 FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI ZABEZPEENÍ VOZIDLA SYSTÉMEM CARNET PÍDAVNÁ A DOPLKOVÁ ELEKTRONICKÁ ZAÍZENÍ PISPÍVAJÍCÍ K ZABEZPEENÍ VOZIDEL ELEKTROMECHANICKÁ ZABEZPEOVACÍ ZA ÍZENÍ...59 ZÁVR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZK... 65

9 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD V dnešní dob má tém každá rodina osobní automobil. V rodinném rozpotu však poízení takového vozu znamená pomrn znanou ást penz a ne každý si uvdomuje, že zrovna jeho auto se mže stát terem páchání trestné innosti. Nejedná se jen o vykradení i poškození, ale i o úplné odcizení daného vozidla. Snaha o nalezení navíc mnohdy koní bez možnosti nalezení a optovného vrácení pvodnímu majiteli. Pokud se podaí takové vozidlo najít, obvykle už bývá v dezolátním stavu, nebo naprosto rozebrané a nepoužitelné a majitel,i se nevyplatí do nj investovat. Ze statistik lze vyíst, že i pes klesající poet krádeží motorových vozidel, je íslo odcizených stále pomrn vysoké. Rok Poet vozidel Tab.1 Krádeže motorových vozidel v esku Logicky vyplývá, že statistiky uvádjící vykrádání vozidel uvedou ísla ješt daleko vyšší. Rok Poet krádeží Tab.2 Krádeže vcí z automobil v esku Opt mže být útchou, že i tato ísla klesají. V obou pípadech jist vysokou mrou pispívají zabezpeovací systémy. Ze zdroje MV R(Ministerstva vnitra R) bylo zjištno, že plných 96 % odcizených vozidel bylo nalezeno a vráceno. Velkou mrou k tomu pispívají kvalitní služby eských firem poskytujících bezpenostní prvky a služby. Otázkou je, jak takový majetek ochránit. Mechanickému poškození zabránit vesms nelze. Vandalizmus je dneska velmi závažnou vcí, avšak dokonale chránit se proti nmu je tém nemožné. Snad jen, pokud máme vz v soukromé garáži nebo na placeném, hlídaném parkovišti. Ukradení vozidla je další hrozbou. Proti tomu nás mže ochránit nkolik druh zabezpeovacích zaízení. Mezi hlavními mžeme jmenovat mechanické zabezpeení, do

10 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, kterých adíme uzamykací páky na volant, zamykání adící páky. Mžeme zde zaadit i vlastní, nestandardní systémy, které si vymyslí sám majitel vozidla. Mnozí mají v dnešní dob stále tajné vypínae na baterii, i odpojují ídící jednotku. Jednoduše eeno, odebírají z vozidla jakoukoliv malou, ale pesto potebnou ást, která je potebná k nastartování vozidla. Mechanické zabezpeovací systémy však mají jednu velkou nevýhodu, neregistrují nám manipulaci s vozidlem, což umožuje napíklad násilné natažení vozidla na nákladní auto a odcizení. Protože tedy nijak nesignalizují vloupání do vozidla, umožují zlodji, aby díve i pozdji takovýto systém pekonal. Dále nezabraují vykradení vozidla. V mnoha pípadech se pak mže jednat o ztrátu nejen osobních doklad a vcí, ale dležitých firemních dat a dokument a tím nepímo zpsobit ztrátu mnohonásobn vyšší, než bývá cena vozidla, i cena preventivních opatení proti takovéto situaci. Prevenci proti vloupání, i rozkrádání vozidel nám zajišuje pouze elektronické zabezpeení. Pojem elektronické zabezpeení vozidla je ovšem z dnešního hlediska rychlého vývoje sortimentu a prostedk velmi široký. Mezi toto oznaení mžeme zaadit rozsáhlý poet výrobk, od jednoduchých a levných až po složitá zaízení, která jsou nákladná a proto také mnohdy odradí pípadného zákazníka. Na druhou stranu by se majitel vozidla napíklad za milion korun neml zdráhat investovat do zabezpeovacího zaízení, které má v sob i další výhody zpíjemující obsluhu vozidla. Obvykle se udává, že optimální investice do zabezpeení majetku by se mla pohybovat okolo 5% z celkové ceny vozidla. Cílem bakaláské práce je vymezit základní rozdlení tchto výrobk, specifikovat jejich vlastnosti a nastínit trendy a smr, jakými se ubírá vývoj tchto systém.

11 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ZÁKLADNÍ ROZDLENÍ ELEKTRONICKÝCH ZAÍZENÍ POUŽÍVANÝCH K ZABEZPEENÍ VOZU Elektronických zaízení používaných k zabezpeení vozidel je na trhu se zbožím nepeberné množství. Úkolem tchto zaízení je: - chránit vozidlo proti odcizení - chránit vozidlo proti vykradení - pi dopravní autonehod pípadn chránit posádku Proti odcizení je možné zmínit nkolik druh zabezpeení. Mezi nejjednodušší a nejlevnjší patí dnes již sériov montované centrální zamykání pipojené na sirénu nebo sériov montovaný imobilizér. Tyto základní sady lze velmi jednoduše obejít. Proti vykradení je již nutné použít zaízení složitjší, protože musí ochránit nejen systém potebný k provozu vozidla, ale musí rozpoznat nedovolený pohyb ve vozidle. Nazýváme je autoalarmy. Takovéto systémy jsou už složitjší, protože ke své správné funkci potebují více prvk. Jejich správná montáž je pak také obtížnjší a vyžaduje profesionální pístup. Souástí sady,která má zabezpeit, pípadn upozornit na pachatele je ídící jednotka autoalarmu, která vyhodnocuje signály za vstupních sníma. Za vstupní snímae považujeme snímae umístné na víku kapoty, dvení snímae, sníma kufru, ale teba i sníma otesový nebo náklonu. ídící jednotka po tomto signálu vyhodnotí stav a aktivuje akustickou sirénu, pípadn rozbliká smrová svtla. V pípadech, že se jedná o kvalitní zabezpeovací zaízení, které má nejen akustický nebo optický výstup, ale je schopno vysílat signál, dá se toto zaízení zkombinovat také s pagerem nebo s mobilním telefonem, kdy zasílá zprávu o pokus vniknutí nebo vniknutí do prostoru vozidla. V kombinaci s GPS modulem je systém schopen udávat svou pesnou polohu. S tím mže být také spojena ochrana posádky pi pípadné autonehod, kdy je systém schopen vyslat varovnou zprávu a pivolat pomoc. Systém se dá také využít k neustálému dohledu nad vozidlem nejen v pípad, kdy není pod kontrolou, ale v provozu.

12 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Sériov montované elektronické zabezpeení Obr. 1. Klí se sériov zabudovaným imobilizérem Tém všechna v souasnosti vyrábná vozidla jsou dodávaná se sériov zabudovaným imobilizérem. K jeho odblokování je nutné vtšinou použít originální klíek, protože v nm je zabudovaný mikroip, který mže imobilizér odblokovat. Toto ešení podstatn komplikuje nastartování vozu bez originálního klíku, avšak pro profesionální zlodje není sériový imobilizér vbec žádnou pekážkou. Navíc, stejn jako mechanické zabezpeení, imobilizér brání nastartování vozidla a vbec nechrání vybavení auta ped vykradením. Další možností je poízení si vozidla se sériov namontovaným autoalarmem. Zde se lze ovšem velice asto setkat s tím, že automobilky pistupují k autoalarmu stejn jako k jinému autopíslušenství a preferují snadnou montáž ped kvalitou zabezpeení. Pro znalé zlodje je potom odpojení "znakového" autoalarmu vcí teba jen odpojení jednoho konektoru v pojistkové skíni vozu. Jedna významná automobilka dokonce dodává sériov montovaný autoalarm, který se automaticky odblokuje pi odemknutí dveí vozu (což lze provést i rozbitím okénka vozu a vytažením zajišovacího kolíku)! 1.2 Dodaten montované elektronické zabezpeení Obr. 2. Dálkové ovládání autoalarmu

13 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Jednoznan nejspolehlivjším zpsobem zabezpeení vozu je dodaten montované elektronické zabezpeení. Pouze kvalitní autoalarm dokáže dostaten ochránit jak vz samotný, tak i jeho vnitní vybavení. Pitom spolehlivá zaízení jsou cenov srovnatelná napíklad se zámkem adicí páky, ale poskytnou jednak mnohem širší ochranu a zárove zpíjemní obsluhu napíklad dálkovým ovládání alarmu zárove s centrálním zamykáním vozu.

14 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ELEKTRONICKÉ ZABEZPEENÍ 2.1 Autoalarmy Autoalarm je aktivním zabezpeovacím zaízením vozidel. To znamená, že pomocí rzných sníma monitoruje stav vozu. Hlášení sníma jsou vyhodnocována v poítaem ízené jednotce. Ta jej brání akustickým signálem, blikáním smrových svtel a pomocí pídavných modul dále mže bezdrátov vyslat hlášení na miniaturní pijíma pímo majiteli vozu (tzv. pager ). Autoalarm dále mže iniciovat innost vysílacího radiomajáku pro umožnní dohledávání vozu pomocí pozemní sít monitorovacích bod tchto signál i pomocí satelit. Kvalitní autoalarmy jsou vždy kombinovány s imobilizérem. Dálkov ovládané alarmy poskytují zákazníkovi navíc automaticky komfort dálkového odemykání a zamykání vozidla, automatické zavírání elektrických oken a stechy a podobn. Oproti mechanickému zabezpeení tedy krom vtší ochrany usnadují majiteli vozu jeho práci. Jedním stiskem tlaítka vozidlo uzave a zajistí, kdežto majitel bez alarmu musí uzavít okna, stechu a potom zamknout vozidlo. Vlastník mechanického zabezpeení ješt navíc uzamknout pídavný zámek na mechanickém zábranném systému. A pitom poizovací cena kvalitního mechanického a elektronického zabezpeení je zcela srovnatelná. Autoalarmy jsou vyrábny ve dvou provedeních: - kompaktní - modulární Kompaktní alarmy mají všechny ásti (ídící jednotka, siréna a záložní zdroj) umístny spolen v pevném obalu, nejastji v motorovém prostoru. Výhodou tohoto provedení je rychlá montáž, nevýhodou naopak mže být menší životnost zaízení, zpsobená zmnami teploty, vlhkostí, otesy a výpary. U modulárního provedení jsou ídící jednotka, siréna, záložní zdroj i idla samostatné, dají se libovoln spojovat nebo dodaten doplovat. ídící jednotka je umístna v interiéru vozidla, kde elektronika tolik netrpí jako v motorovém prostoru. Autoalarmy jsou složitá a citlivá elektronická zaízení, která jsou prodávána jako polotovar a pro bezporuchový a spolehlivý provoz vyžadují nezbytn odbornou montáž. V nových automobilech jsou autoalarmy nebo imobilizéry montovány pímo v procesu výroby vozidla. Výhodou takto provedeného zabezpeení je bezesporu kvalitn

15 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, provedená montáž a znalost oprav v kterémkoliv znakovém servisu. Nevýhodou je naopak identická montáž tchto zaízení, která je v podmínkách sériové výroby nutností. Pokud je zlodj kvalifikovaný, specializuje se na uritou znaku auta. Seznámí se pedem s použitým zabezpeovacím zaízením v jiném vozidle stejného typu a staí mu obvykle nkolik málo sekund k pekonání zabezpeovacího systému. 2.2 Imobilizéry Základním dvodem, pro zaaly vznikat prvky jako imobilizéry, byl zejména ten, že rostoucí apatie lidí jdoucích kolem houkajících sirén alarm, které díky technickým nedostatkm nebo špatn provedené montáži zpsobovaly falešné poplachy. Imobilizér je o polovinu levnjší než alarm a jeho montáž do vozidla je jednodušší. Nevýhoda je, že je to mlící zabezpeovací zaízení, které ve voze pouze rozpojuje pomocí sady kontakt vybrané elektrické okruhy. Nesleduje tedy stav zabezpeeného vozidla. Pokud zlodj pekoná dvení zámky nebo se do auta dostane jiným zpsobem, nic ho neruší od dkladné prohlídky auta nebo od postupného vyhledání imobilizéru a jeho zneškodnní. Technickým parametrem tchto zaízení je poet a maximální proudová zátž rozpojovaných okruh. Obvyklé jsou ti okruhy. To umožuje perušit imobilizérem napíklad napájení palivového erpadla i blokovat elektroniku vstikovací jednotky. Dalším parametrem imobilizéru je zpsob jeho ovládání. To se provádí nejastji kontaktním pipojením kódovacího ipu do tecí jednotky. Pohodlnjší alternativou ovládání je zabudování ipu do klíku zapalování. Jeho napájení a tení kódu je pak provádno speciální indukní cívkou umístnou kolem spínací skíky. Nejkomfortnjší z hlediska obsluhy jsou imobilizéry s dálkovým ovládaem. Sdružují v sob funkce, které bývají obvykle vyhražené drahým autoalarmm. Nevýhodou kontaktních imobilizér vetn typ vestavných do klíku zapalování je jejich snadná kopírovatelnost.

16 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Snímae 1) spína kapoty motoru 2) sníma poklesu elektrického naptí 3) ultrazvukové idlo 4) dvení spínae 5) spína víka zavazadlového prostoru 6) idlo na ochranu zasklených ploch 7) náklonové idlo citlivé na zmnu polohy auta 8) otesové idlo 9) mikrovlné idlo Obr. 3. Umístní sníma na vozidle Základním a spolehlivým prvkem sledujícím stav vozu jsou dvení spínae, spínae kapoty motoru a víka zavazadlového prostoru i pátých dveí. Jejich úplnou instalací je zajištna tzv. plášová ochrana vozu. Logickou úlohou tchto sníma je informovat majitele o narušení jakéhokoli vstupu do vozu. Ultrazvukové detektory vyplují vnitní prostor vozidla signálem a poznají pohybující se pedmt v hlídaném prostoru. Poskytují ochranu proti vykradení vozidla rozbitým i vyjmutým sklem. Bžn se používají ultrazvuková idla se zvukovým signálem 40 khz. Mén obvyklá jsou

17 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, mikrovlnné detektory s rádiovým signálem (až 10 GHz). Pedností ultrazvukových detektor je, že hlídají jen vnitní prostor vozidla, nemají tendenci "vylézat ven" z vozidla. ástenou nevýhodou je tlumení nosného signálu oprkami hlav na sedadlech a tím horší dosah do zadních ástí vozu. Pi nastavení vyššího výkonu ultrazvukového vysílae a následném zarovnání vozu napíklad krabicemi se zbožím, se pak tato idla mohou "zahltit" a pestat plnit svoji funkci. ešením je elektronika ultrazvuku s automatickým nastavováním citlivosti v závislosti na velikosti hlídaného prostoru. Naopak signál mikrovlnných idel je dobe prostupný sedakami a hlídá dobe i zadní nákladový prostor. Signál ale též dobe proniká okny a plastovými díly karoserie. Tím mže být sníma aktivován i kolemjdoucími osobami. Napové idlo (také nkdy oznaované jako proudový sníma) sleduje skokové zmny odbru v napájecí soustav vozu a reaguje na zapnutí spotebi ve vozidle. Nárazové snímae by mly být vybaveny takovou analýzou signál, která vyluuje vznik falešných poplach od nahodilých vibrací. Ta obvykle pracuje tak, že první zaznamenaný pohyb vozu vyvolá pouze pedalarm a teprve opakovaný pohyb vozu za uritý as vyvolá vlastní poplach. Tato idla však mohou být pi vysoké citlivosti zdrojem nežádoucích zvukových projev, které snižují kredit celého zaízení. Lepším je proto ešení, kdy je prvotní pohyb vozu zapsán pouze do pamti snímae a žádná výstupní signalizace není provádna. Pokud byl pohyb nahodilý napíklad od drknutí od vedle parkujícího vozidla, je tento nahodilý náraz sice tiše zaznamenán, ale po urité dob klidu je zapomenut a sníma se vrátí do výchozího stavu. Pokud se však pohyby i nárazy opakují, je vyvoláván poplach. Náklonová idla sledují zmny náklonu vozidla bu v jedné nebo dvou jeho osách. Chrání vz ped zcizením "natažením" na odtahovou plošinu i ped "vyheverováním" a ukradením kol. Další typy idel, jako jsou napíklad akustický sníma rozbití skla i prostorový infrapasivní sníma, jsou idla používaná v zabezpeování objekt a ve vozidlech se používají výjimen. 2.4 Pagery Soupravy pager jsou zaízení urené k bezdrátovému penosu poplachové informace z automobilu. Mohou být však také použity pro dálkovou signalizaci jiných stavových informací v nejrznjších aplikací. Ve volném prostranství umožují penášet

18 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, informaci až na vzdálenost cca 2 km, za pedpokladu, že je správn nainstalována vysílací anténa. Soupravy pager tvoí: Vysílae Pijímae Antény Runí pijímae Zapojovací kabeláže Vysílae umožují vysílání ti rzných informací. Krom toho je možno k vysílai pipojit tlaítkový ovlada pro runí aktivaci pageru.vysílae mají z výroby nastaven svj vlastní od ostatních vysíla odlišný digitální penosový kód. Ten zajišuje, že na vyslaný signál bude reagovat pouze pijíma, který je na tento kód nastaven.. Ke každému vysílai je možno nastavit libovolný poet pijíma. Pro vysílání lze použít samolepící anténu. Standardn bývá dodávána v sadách. Druhou možností je využít již instalovanou autoanténu. Vysílae mají zabudovanou vyhýbku anténního signálu. V klidovém stavu je signál veden do autorádia. V pípad, že je ve vozidle namontována automatická vysunovací autoanténa, poskytují pagery také signál pro ovládání vysunovacího mechanismu. Pijímae mají miniaturní rozmry, aby je bylo možno nosit v kapse nebo zavšené na opasku. Po zachycení kódované informace z píslušného vysílae reagují akustickým a optickým signálem. Standardn vyrábné pijímae jsou schopny zaznamenat penosový kód tech rzných vysíla. Rozlišení, ze kterého vysílae byl signál zachycen, bývá provedeno pomocí barevných kontrolek. Zachycené informace jsou zapisovány do pamti poplachu. Uživatel má pak možnost kontroly píin pedešlých volání. Pijímae jsou napájeny bateriemi a provádí prbžnou kontrolu jejich stavu.

19 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Typy signalizace poplach Obr. 4. Akustická siréna ídící jednotka autoalarmu zpracovává údaje od vstupních idel a ovlada. Vyvolaný poplach je signalizován blikáním všech smrových svtel (systémy, kde je tato optická signalizace provedena napíklad na dálková svtla, jsou v rozporu s pedpisy ). Další poplachovou signalizací je výstup na výkonnou akustickou sirénu. Nkteí výrobci v rámci atraktivnosti zvuk napodobují zvuky sirén policie, hasi, záchranné služby a pod. Pokud by nkdo nabízel montáž takového zaízení, je vhodné v tomto pípad ovit jeho homologaci. Užívání tchto výstražných zvuk je vyhrazeno pouze pro oprávnné instituce a mohlo by majiteli pivodit pivodit nepíjemnosti. Jako vhodný doplnk k bžným sirénám se osvduje instalace vysokovýkonných piezoelektrických sirén do interiéru vozidla. Jejich nesnesitelný vískavý zvuk (až 123 db/m) se uvnit vozidla odráží a znemožuje lokalizovat, kde je tato siréna namontována. Pokud zlodji houkání venkovní sirény nevadí, vnitní siréna mu díky svému akustickému prakticky znemožní pobyt ve vozidle, protože není v psychických možnostech lovka tento vysoce pištivý zvuk vydržet. Samozejmostí u autoalarmu by mlo být také blokovací relé, které plní stejnou funkci jako imobilizér.

20 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, SPECIFIKACE STAVU A VÝVOJOVÝCH TREND V OBLASTI AUTOALARM 3.1 Definice autoalarmu Autoalarmy jsou zaízení uzpsobená k ochran automobil proti odcizení i vykradení. Mohou v návaznosti na ostatní systémy automobilu zlepšovat úinnost ochrany vozidla i majitele. Podle typu použitého autoalarmu dochází i k rznému iniciování poplachu pi napadení vozidla. Iniciace u kombinovaných autoalarm je provádna akustickým signálem v souinnosti s blikáním smrových svtel a odesíláním paket na pager majiteli vozu. Zabezpeení vozidla lze zajistit i pomocí paušálního zpoplatnní služeb pro zavedení systému vyhledávání a hlídání vozidel, systémy družicového dálkomrného rádiového systému (Global Positioning System GPS) s kombinací Globálního systému pro mobilní komunikaci (GSM) a mobilní datovou službou (GPRS), popípad krátkými textovými zprávami (SMS), které zajistí informovanost dohledového stediska firmy zajišující ochranu vozidla. Autoalarmy se vyrábjí pevážn v kombinaci s dálkovým ovládáním, které uživateli umožuje komfortn využívat široké spektrum volitelných funkcí. Mezi vybrané funkce patí zavírání a dovírání elektricky ovládaných oken vetn stešního okna, uzamení vozu, i volitelná funkce prodloužení osvitu ve vozidle. 3.2 Podrobný popis jednotlivých za ízení Jablotron Firma Jablotron je na eském trhu dlouholetým výrobcem elektronických bezpenostních zaízení vetn autoalarm. V souasné dob tato firma nabízí nkolik produkt urených k ochran vozidel. V oblasti trend z celé nabídky výrazn vystupují dva modely. - CA-320 AKCENT

21 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, CA-1803 ATHOS CA 320 AKCENT Autoalarm CA-320 "Akcent" je další z osvdené ady vyrábné firmou Jablotron. Systém je urený pro ochranu všech voz s palubním naptím 12 V a ukosteným mínusem. Je úinný proti vykradení nebo zcizení vozidla a navíc doplnný o ultrazvukový detektor a sníma otes. Autoalarm se snadno ovládá dálkovým ovladaem, kdy je možné používat až ti dálkové ovladae k tomuto zaízení. Penos instrukcí z ovladae je chránn tzv. plovoucím kódem. U plovoucího kódu se množství kombinací pohybuje kolem 100milion. Navíc jak už naznauje název se jedná o kód, který není stálý, ale neustále se pi každém stisknutí tlaítka generuje nový. Aby správn spolupracoval vysíla s pijímaem, je k tomuto pidána malá pamová deska, která má v sob nahraný algoritmus, podle kterého se pijíma ídí pi výpotu a komunikaci. Využití proti kopírování kódu ovladae. Dále je zde využito funkce Antiscan, ímž se nazývá ochrana proti pokusm napodobit kód ovladae. Plná plášová ochrana vozu je zabezpeena spínai dveí, víka motoru, pátých dveí, pípadn víka zavazadlového prostoru. Prostorovou ochranu interiéru zajišuje zabudovaný ultrazvukový detektor s automatikou citlivosti. Aby posádka vozu nebyla vystavena úinkm ultrazvukové energie, je detektor pi jízd blokován. Systém autoalarmu lze zajistit vypnutou prostorovou ochranou. Tato možnost je potebná v pípadech, kdy ponecháváme ve vnitním prostoru vozidla napíklad zvíe nebo dít. Ve vnitním prostoru obalu centrální jednotky autoalarmu je zabudovaný otesový detektor. Ten analyzuje mechanické vibrace a otesy vozu. Zpsoby reakce na vstupní signál je volitelný a je možné si vybrat mezi pouhým varováním, kdy je aktivována akustická siréna na krátký asový úsek(houknutí) a nebo mže být vyvolán poplach s možností deaktivace klíenkou nebo po uplynutí dlouhého asového úseku, po který má poplachový stav trvat. Otesový detektor lze též zcela vyadit. Autoalarm je vybaven vestavným detektorem poklesu naptí, který zpsobí poplach v pípad zvýšení odbru proudu v hlídaném vozidle. Detektor se aktivuje až 10 minut po zajištní vozu. Tato asová prodleva je potebná v pípadech jako je dobh

22 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ventilátoru v letních msících. Detektor poklesu naptí se automaticky také zablokuje v pípad použití varovných smrových svtel a lze také zcela vyadit. Autoalarm má také dvojici univerzálních vstup pro pipojení pídavných sníma. Jeden vstup reaguje na spojení s kostrou, druhý voliteln na spojení nebo rozpojení s kostrou, piemž má nastavitelný zpsob odezvy na varování nebo poplach. Je zde možnost nastavení, kdy jej lze dálkovým ovladaem vyadit z provozu. V souprav autoalarmu jsou instalovány ti nezávislé imobilizaní okruhy a mže též plnit funkci imobilizéru. Každý okruh lze maximáln zatížit 15A, což je dostaující pro zapojení na dležitá místa, kde mohou blokovat dležité funkce vozu, jako jsou startér, palivové erpadlo nebo vstikovací erpadlo. Systém je chránn proti náhodné aktivaci bhem jízdy, aby nemohlo dojít k nešastné situaci, pi které by selhaly dležité ovládací prvky vozu. Zapnutí a vypnutí autoalarmu je potvrzeno smrovými svtly a voliteln sirénou a stav autoalarmu je pak indikován kontrolkou LED. Tato kontrolka má též funkci pamti poplachu, kdy indikací blikání mžeme rozlišit druh poplachu, tj. rozlišuje, který sníma jej zpsobil. Autoalarm poskytuje signály pro ízení centrálního zamykání. Zde mžeme volit délku impuls. K dispozici je též signál pro ovládání elektrického zavírání a otevírání oken. Systém má dva druhy reakce na napadení vozidla: - Varování je specifické krátkým houknutím a krátkým zablikáním smrových svtel (0,5s). - Poplach znamená, že siréna zní 30 vtein a smrová svtla blikají 1 minutu. Probíhající poplach je možno perušit dálkovým ovladaem. Sytém umožuje také pipojit zaízení k bezdrátovému penosu poplachu k pageru PG-2W Jablotron. V pípad ztráty dálkového ovladae je možné systém nouzov vyadit skrytým tlaítkem VALET. Toto tlaítko se používá i pro servisní nastavování vlastností systému. Autoalarm je vybaven adou dalších volitelných funkcí, které zjednodušují obsluhu nebo zvyšují bezpenost systému.

23 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Autoimo je funkce, kdy se aktivuje automatické zapnutí imobilizéru i v pípad, že je klíek zapalování vypnut déle než 5 minut. Rearm znamená znovuuzamení v pípad, že do 1 minuty po odjištní do vozu nenastoupíte. Funkce prodlužovae vnitního osvtlení zjednodušuje pípravu k jízd v noci. Funkce Panic je volitelná a umožuje vyvolat poplach souasným stiskem obou tlaítek zárove. Tato funkce se dá využít v pípad tísn nebo ohrožení idie, i posádky vozidla. napájecí naptí, typ 12 V ss (10-16 V) spoteba v hlídacím stavu max. 20 ma rozsah pracovních teplot -40 až +85 C dosah dálkového ovladae vstupy: cca 20m (ve volném prostoru) 1 x tlaítko VALET nastavování a nouzové odstavení 1 x vstup z klíku zapalování +12V, blokování za jízdy atd. 1 x vstup/výstup dveních spína, prodloužení osvitu spíná na kostru 1 x univerzální vstup reaguje na spojení s kostrou 1 x univerzální vstup reaguje na spojení/rozpojení s kostrou (voliteln) ultrazvukový detektor automatika citlivosti (2 stupn) vestavný otesový detektor volitelný zpsob reakce 1x signálka LED informace o stavu, pam poplachu výstupy pro centrál. zamykání max. 300 ma, spínají na kostru délka impuls pro centrální zamykání 0,3 s nebo 4 s prodloužený impuls zamykání 60 s (uzavení oken) ízený výstup napájení externích idel 12 V / 25 ma výstup pro blinkry (oddlené jištní) 2 x +12 V / max. 2 x 5 A imobilizaní okruhy 3x 15 A trvale, max. 3 x 20 A po dobu 30 s výstup pro sirénu (elektronická pojistka) +12 V / max. 1,2 A 1x výstup AUX (datová sbrnice) rozšiovací moduly, servis Data uloženy v bezodbrové pamti EEPROM Tab.3 Technické parametry

24 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, GSM autoalarm CA-1803 "ATHOS" Obr. 5. Sada autoalarmu CA 1803 ATHOS GSM autoalarm CA-1803 Athos kombinuje zabezpeení automobilu, imobilizér a penos poplachové informace na mobilní telefon. Autoalarm je možné ovládat vlastními dálkovými ovladai nebo k jeho ovládání využít pvodního dálkového ovládání automobilu. Ovládání je též možné i z nastavených mobilních telefon pomocí textových zpráv nebo také pouhým prozvonním. Autoalarm reaguje na otevení dveí, zapnutí klíku zapalování, otevení kufru nebo kapoty a na zapnutí spotebie ve vozidle (pokles naptí). K autoalarmu je možné piadit také bezdrátové detektory, které mohou stežit prostor vozu nebo jeho blízké okolí napíklad v garáž nebo karavan. Pro snadnjší pístup napíklad do garáže lze u tchto detektor nastavit zpoždní poplachu. Pi poplachu je aktivována siréna, jsou odeslány SMS zprávy o narušení a dojde k zavolání na pednastavená telefonní ísla. Texty SMS obsahují podrobnou informaci o zdroji a typu narušení, datum a as. Pro snadnou komunikaci je možno mnit texty, které alarm zasílá. Poplachová SMS pak mže mít podobu:

25 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 6. Vzhled textové zprávy Imobilizaní obvod alarmu lze perušit píkazovou SMS a znemožnit tak použití vozu v dob, kdy dojde napíklad ke zcizení klí. Autoalarm je možno doplnit o handsfree sadu HF-03, která umožuje komunikaci s posádkou vozu. Pomocí HF-03 lze volat až na 4 pednastavená ísla a pijímat hovory z jakéhokoliv telefonního ísla. V dob poplachu je možné poslouchat, co se ve vozidle dje. Na dotaz odešle SMS o momentálním stavu vozidla - uzamení, stavu klíku a podobn. Pi použití pedplacené SIM karty pravideln dohlíží na zstatek kreditu. CA-1803 Athos kontroluje stav palubního akumulátoru a hlásí jeho vybití. Má vlastní záložní zdroj BB-02, který v pípad výpadku hlavního napájení nebo poklesu pod kritickou hodnotu zane zálohovat funkce autoalarmu (krom houkání sirény). V pípad pipojení handsfree HF-03 je zálohována i hlasová komunikace. Autoalarm má velké množství volitelných funkcí, které je možno nastavovat pomocí programovacích SMS nebo i pístupem pes chránnou webovou stránku GSMlink s pístupem chránným heslem. Autoalarm je vybaven modulem GPS. Ten je integrován pímo uvnit ídící jednotky autoalarmu. Modul GPS umožuje pesné sledování pohybu vozidla prostednictvím satelitního systému. Informace z GPS obsahuje údaj o zempisné šíce, zempisné délce, nadmoské výšce a rychlosti pohybu. Tyto údaje lze získávat pímo na dotaz SMS nebo je sledovat prostednictvím internetové aplikace GSMlink. Autoalarm má vnitní pam na zápis nkolika tisíc poloh. Tyto údaje pak lze vyítat a použít pro sledování provozu vozidla za nkolik dn dozadu, pípadn data využívat pro knihu jízd.

26 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Sledování provozu Funkce je dostupná prostednictvím internetové stránky GSMlink. V nastavení autoalarmu je možné si zvolit, jak asto má pi jízd zapisovat body, kterými vz projíždí. Ty pak z autoalarmu vyítat s pesným asem a informací o rychlosti. Každý ze zápis lze zobrazit v map. Zápisy jsou po naplnní pamti pemazávány od nejstarších zápis - volitelné. Kniha jízd Pro sledování vozidel lze využít služby Kniha jízd, která umožuje napíklad u firemních vozidel, automaticky stahovat informace o jednotlivých jízdách vozidla. Tyto jsou pak prostednictvím internetových stránek se zabezpeeným pístupem možné zobrazit v textové podob, nebo i zobrazením v map, kde je zobrazena celá vybraná trasa od startu do cíle. Služba Kniha jízd je placenou, ale velmi dostupnou službou, jejímž výstupem je datový soubor provozu vozidla, který lze využít pro úetnictví. Navigace a nastavení Informace z modulu GPS o pesné poloze jsou za jízdy nebo staí mít zapnutý klíek zapalování) penášeny bezdrátov pomocí modulu Bluetooth z autoalarmu. Tyto informace lze využít pro kapesní poíta nebo mobilní telefon a ve spolupráci s naviganím software využít pro navigaci pi jízd. Bluetooth komunikaci je možné využít také pro nastavování parametr autoalarmu pomocí JAVA aplikace pímo z vozidla. Pro získání vyšší jistoty zabezpeení je možné autoalarm CA-180x Athos zapojit do systému dálkového stežení REX. Poplachy z vozidla jsou v tomto pípad penášeny také na pult nepetržitého dohledu, který v pípad napadení zajistí zásah vedoucí k záchran vozidla. Po zapojení do systému REX získává zákazník významnou slevu na pojistném a možnost zobrazení vozidla do map na internetu. Pi vhodném zapojení s pídavnými moduly lze autoalarm využít také jako pager nebo mže být doplnna o digitální náklonový sníma oznaený CA-550 z ady Jablotron, který úinn chrání vozidlo i jeho kola ped odcizením.

27 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, META System Italy Italský výrobce META Systém Italy se vydal cestou výroby speciálních autoalarm na konkrétní vozy, aby nedošlo k poškození elektroniky ve vozidle. Systémy jsou kombinovány takovým zpsobem, aby bylo možné využívat originální dálkové ovládání centrálního zamykání Autoalarm META Rádiové dálkové ovladae pracují s plovoucím, nikdy se neopakujícím kódem, který využívá aktivaních a deaktivaních signál z originálního dálkového ovládání centrálního zamykání vozu. Blokování elektrické ásti vozidla závisí na individuálním zapojení ve vozidle, napíklad blokování ídící jednotky motoru, palivového erpadla nebo startéru. Siréna s vlastním zálohovým zdrojem je dležitá v pípad, že zlodj odpojí napájení alarmu, nebo autobaterii. I v takovém pípad musí alarm zstat funkní, siréna musí reagovat a houkat, pípadn spustit pager. Ochrana dveí, motorového a zavazadlového prostoru spustí v pípad narušení poplach. Stejným zpsobem reaguje ochrana vnitního prostoru pomocí ultrazvukového snímae. Sníma poklesu elektrického naptí spustí poplach v pípad odbru elektrické energie zapnutím jakéhokoliv spotebie, napíklad žárovky, zapalování, centrálního zamykání. Poplach autoalarmu je signalizován houkáním sirény, pípadn klaksonu a blikáním smrových svtel. LED dioda slouží pro signalizaci stavu autoalarmu. V pípad poplachu bhem nepítomnosti uživatele lze podle blikání LED identifikovat jeho píinu. Každý druh napadení má jiné nastavení blikání LED diody. Servisní elektronické klíe nebo servisní kód slouží pro vypnutí autoalarmu v pípad ztráty, i nefunknosti dálkových ovlada. Vedle originálních dálkových ovlada lze nainstalovat také pídavné dálkové ovladae. Další možností je pipojení dalších sníma pro rozšíení funkcí autoalarmu. Náklonový sníma ochrauje vozidlo ped zvednutím a možností odcizení kol a nebo jiné manipulace s vozidlem. Nabízené jsou také moduly pro automatické zavírání el. oken pi zapnutí alarmu nebo možnost pipojení dálkového hlásie poplachu pageru nebo satelitního alarmu.

28 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Cobra Bridge Obr. 7. Sada autoalarmu Cobra Bridge Cobra bridge je kompaktní autoalarm ve vodotsném provedení. V nabízených sadách je standardn obsažena siréna se záložním zdrojem. Dálkové ovladae obsaují vysíla, který komunikuje s ídící jednotkou autoalarmu pomocí plovoucího kódu. Celková obvodová ochrana je zajištna pomocí sníma na dveích, kapot a pátých dveích zavazadlového prostoru. Vnitní prostorová ochrana vozidla je chránna díky instalaci ultrazvukových sníma. Jsou to aktivní detektory. Ultrazvukové snímae detektory pracují na principu vytváení detekního pole a využívají Dopplerova jevu. Vysílají do steženého prostoru ultrazvukové vlny, které se od pachatele odrazí a vrací se do pijímae s uritým posunem. Ten je vyhodnocen procesorem a je vyhlášen poplach. Autoalarm je vybaven pamtí poplachu. Ta je vyvolávána uživatelem nebo automaticky v pípad, že je zjištn pokus o vloupání do vozidla. Celé zabezpeovací zaízení je možné vypnout nouzovým PIN kódem. Sadu autoalarmu lze rozšíit o další pídavné funkce. Každá z funkcí je samostatná a funguje na podobném algoritmu. Jedná se o pevážn automatické funkce, které se vždy reaktivují po asovém intervalu 4 minut, pokud nedojde k jakémukoliv zásahu. Tím je namysli zapnutí klíku zapalování, otevení dveí i zavazadlového prostoru. Pi znovu uzavení dveí se odpoet zane znovu.

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen. ení automobilů. Jak se krade auto. Koncepce auto zabezpečovacího zařízení. Rozdělení zabezpečovacích zařízení

10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen. ení automobilů. Jak se krade auto. Koncepce auto zabezpečovacího zařízení. Rozdělení zabezpečovacích zařízení Jak se krade auto 10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen ení automobilů Přednášející: Cvičící: Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. husak@fel.cvut.cz tel.: 2 2435 2267 Ing. Tomáš Vítek 1 2 Koncepce auto zabezpečovacího

Více

AUTOTECHNIKA JABLOTRON AUTOALARMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí

AUTOTECHNIKA JABLOTRON AUTOALARMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí AUTOTECHNIKA AUTOALARMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí JABLOTRON o společnosti JABLOTRON Jablotron s.r.o. je kapitálová společnost založená v roce 1990. Ve svých počátcích měla firma

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Securing Vehicles with Mechanical, Electronic and Tracking Retrieval Systems Tomáš Podola Bakalářská práce 2013

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií. Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Bakaláský studijní obor ELEKTRONIKA A SDLOVACÍ TECHNIKA BAKALÁSKÁ PRÁCE Brno 2006 Jaroslav PAJSKR VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ OTAKAR ŠVÁBENSKÝ, JOSEF WEIGEL, RADOVAN MACHOTKA SEMINÁ GPS HE09 MODUL 01 METODIKA GPS MENÍ A VYHODNOCENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík

Výroba tvarových souástí na NC stroji. Václav Petík Výroba tvarových souástí na NC stroji Václav Petík Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na výrobu tvarové souásti na CNC frézce. Zvolený bitmapový obrázek byl peveden do vektorové

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Vaše uživatelský manuál VOLVO XC90 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645983

Vaše uživatelský manuál VOLVO XC90 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645983 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 26-41-M/01 Elektrotechnika Výpočetní a komunikační technika MATURITNÍ PRÁCE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

GSM/GPS AUTOALARM ATHOS. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí

GSM/GPS AUTOALARM ATHOS. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí GSM/GPS AUTOALARM ATHOS pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí GSM/GPS autoalarm CA-1803 ATHOS GSM/GPS autoalarm CA-1803 ATHOS je novou generací zabezpečení vozidel, které v sobě spojuje řadu moderních technologií.

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh elektronického zabezpečovacího systému pro ostrahu obytného objektu vedoucí práce: Ing. Roman

Více

5. Profesionáln a komponenty tová komunikace) JABLOTRON

5. Profesionáln a komponenty tová komunikace) JABLOTRON 5. Profesionáln lní ústředny a komponenty (drátov tová a bezdrátov tová komunikace) JABLOTRON Přednášející: Cvičící: Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. husak@fel.cvut.cz tel.: 2 2435 2267 Ing. Tomáš Vítek

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace V tomto režimu CA-1803BT umožňuje: automatické odesílání SMS zpráv při aktivaci vstupů a informačních SMS zpráv

Více

Č. BUDĚJOVICE. maloobchod - velkoobchod Lidická 167 - Rožnov 370 07 České Budějovice tel.: 386 466 324 mobil: 777 338 228 dstechnik@seznam.

Č. BUDĚJOVICE. maloobchod - velkoobchod Lidická 167 - Rožnov 370 07 České Budějovice tel.: 386 466 324 mobil: 777 338 228 dstechnik@seznam. super nabídka tel.: 380 331 830 tel.: 602 433 922 tel.: 603 816 716 zásilková služba - prodejna VELEŠÍN velkoobchod - maloobchod nám. J. V. Kamarýta 49 382 32 Velešín tel.: 380 331 830 fax: 380 331 091

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více