Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel"

Transkript

1 Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel A specifications of trends in the area of car alarm system Ludvík Písek Bakaláská práce 2007

2

3

4 ABSTRAKT Specifikace trend v oblasti elektronické zabezpeení vozidel V bakaláské práci jsou uvedeny souasné typy a druhy elektronického zabezpeení vozidel dlené podle úrovní zabezpeení a s nimi související možnosti napadení. Student se zamí na druh zabezpeení a kontroly nad vozidlem, systém CARNET a na podsystémy v oblastech soukromého sektoru. V závru práce jsou objasnny nové trendy v zabezpeení vozidel, pedevším elektromechanického. Klíová slova: Zabezpeení vozidel, vyhledávání vozidel, elektronické zabezpeení ABSTRACT A specifications of trends in the area of car alarm system There are present types and kinds of car alarm system that are divided according to the security level and possibility of attacking them, in this work. A student is going to intent on a type of alarm system and car supervision, CARNET system and also subsystems in a private area. At the end of this work you can find a clarification of the newest trends of car alarm system, mostly electro mechanical ones. Keywords: Car security, car searching, electronic alarm systems

5 Dkuji svému vedoucímu bakaláské práce doc. Ing. Lukovi Lukášovi, CSc., za odborné vedení, rady a pipomínky, které mi poskytl bhem tvorby mé práce.

6 Prohlašuji, že jsem na bakaláské práci pracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval. V pípad publikace výsledk, je-li to uvolnno na základ licenní smlouvy, budu uveden jako spoluautor. Ve Zlín. Podpis diplomanta

7 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ROZDLENÍ ELEKTRONICKÝCH ZAÍZENÍ POUŽÍVANÝCH K ZABEZPEENÍ VOZU SÉRIOV MONTOVANÉ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEENÍ DODATEN MONTOVANÉ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEENÍ ELEKTRONICKÉ ZABEZPEENÍ AUTOALARMY IMOBILIZÉRY SNÍMAE PAGERY TYPY SIGNALIZACE POPLACH SPECIFIKACE STAVU A VÝVOJOVÝCH TREND V OBLASTI AUTOALARM DEFINICE AUTOALARMU PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH ZA ÍZENÍ Jablotron META System Italy Autoalarm META Cobra Bridge SPECIFIKACE STAVU A VÝVOJOVÝCH TREND V OBLASTI IMOBILIZÉR IMOBILIZÉR CA TYPY SIGNALIZACE POPLACHU OPTICKÁ SIGNALIZACE AKUSTICKÁ SIGNAIZACE PAGERY GSM SYSTÉMY Pehled vlastností Zpsob ovládání: CHARAKTERISTIKA GSM A GPS SYSTÉM VYUŽÍVANÝCH K VYHLEDÁNÍ ODCIZENÝCH VOZIDEL PRINCIP PASIVNÍ SLEDOVÁNÍ VOZIDEL AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ VOZIDEL Systémy používané pro zabezpeení vozidel Spouštní systému Modul GSM obsažený v systému vyhledávání odcizených vozidel GSM LINK SPECIFIKACE SYSTÉMU CARNET... 53

8 7.1 FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI ZABEZPEENÍ VOZIDLA SYSTÉMEM CARNET PÍDAVNÁ A DOPLKOVÁ ELEKTRONICKÁ ZAÍZENÍ PISPÍVAJÍCÍ K ZABEZPEENÍ VOZIDEL ELEKTROMECHANICKÁ ZABEZPEOVACÍ ZA ÍZENÍ...59 ZÁVR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZK... 65

9 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD V dnešní dob má tém každá rodina osobní automobil. V rodinném rozpotu však poízení takového vozu znamená pomrn znanou ást penz a ne každý si uvdomuje, že zrovna jeho auto se mže stát terem páchání trestné innosti. Nejedná se jen o vykradení i poškození, ale i o úplné odcizení daného vozidla. Snaha o nalezení navíc mnohdy koní bez možnosti nalezení a optovného vrácení pvodnímu majiteli. Pokud se podaí takové vozidlo najít, obvykle už bývá v dezolátním stavu, nebo naprosto rozebrané a nepoužitelné a majitel,i se nevyplatí do nj investovat. Ze statistik lze vyíst, že i pes klesající poet krádeží motorových vozidel, je íslo odcizených stále pomrn vysoké. Rok Poet vozidel Tab.1 Krádeže motorových vozidel v esku Logicky vyplývá, že statistiky uvádjící vykrádání vozidel uvedou ísla ješt daleko vyšší. Rok Poet krádeží Tab.2 Krádeže vcí z automobil v esku Opt mže být útchou, že i tato ísla klesají. V obou pípadech jist vysokou mrou pispívají zabezpeovací systémy. Ze zdroje MV R(Ministerstva vnitra R) bylo zjištno, že plných 96 % odcizených vozidel bylo nalezeno a vráceno. Velkou mrou k tomu pispívají kvalitní služby eských firem poskytujících bezpenostní prvky a služby. Otázkou je, jak takový majetek ochránit. Mechanickému poškození zabránit vesms nelze. Vandalizmus je dneska velmi závažnou vcí, avšak dokonale chránit se proti nmu je tém nemožné. Snad jen, pokud máme vz v soukromé garáži nebo na placeném, hlídaném parkovišti. Ukradení vozidla je další hrozbou. Proti tomu nás mže ochránit nkolik druh zabezpeovacích zaízení. Mezi hlavními mžeme jmenovat mechanické zabezpeení, do

10 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, kterých adíme uzamykací páky na volant, zamykání adící páky. Mžeme zde zaadit i vlastní, nestandardní systémy, které si vymyslí sám majitel vozidla. Mnozí mají v dnešní dob stále tajné vypínae na baterii, i odpojují ídící jednotku. Jednoduše eeno, odebírají z vozidla jakoukoliv malou, ale pesto potebnou ást, která je potebná k nastartování vozidla. Mechanické zabezpeovací systémy však mají jednu velkou nevýhodu, neregistrují nám manipulaci s vozidlem, což umožuje napíklad násilné natažení vozidla na nákladní auto a odcizení. Protože tedy nijak nesignalizují vloupání do vozidla, umožují zlodji, aby díve i pozdji takovýto systém pekonal. Dále nezabraují vykradení vozidla. V mnoha pípadech se pak mže jednat o ztrátu nejen osobních doklad a vcí, ale dležitých firemních dat a dokument a tím nepímo zpsobit ztrátu mnohonásobn vyšší, než bývá cena vozidla, i cena preventivních opatení proti takovéto situaci. Prevenci proti vloupání, i rozkrádání vozidel nám zajišuje pouze elektronické zabezpeení. Pojem elektronické zabezpeení vozidla je ovšem z dnešního hlediska rychlého vývoje sortimentu a prostedk velmi široký. Mezi toto oznaení mžeme zaadit rozsáhlý poet výrobk, od jednoduchých a levných až po složitá zaízení, která jsou nákladná a proto také mnohdy odradí pípadného zákazníka. Na druhou stranu by se majitel vozidla napíklad za milion korun neml zdráhat investovat do zabezpeovacího zaízení, které má v sob i další výhody zpíjemující obsluhu vozidla. Obvykle se udává, že optimální investice do zabezpeení majetku by se mla pohybovat okolo 5% z celkové ceny vozidla. Cílem bakaláské práce je vymezit základní rozdlení tchto výrobk, specifikovat jejich vlastnosti a nastínit trendy a smr, jakými se ubírá vývoj tchto systém.

11 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ZÁKLADNÍ ROZDLENÍ ELEKTRONICKÝCH ZAÍZENÍ POUŽÍVANÝCH K ZABEZPEENÍ VOZU Elektronických zaízení používaných k zabezpeení vozidel je na trhu se zbožím nepeberné množství. Úkolem tchto zaízení je: - chránit vozidlo proti odcizení - chránit vozidlo proti vykradení - pi dopravní autonehod pípadn chránit posádku Proti odcizení je možné zmínit nkolik druh zabezpeení. Mezi nejjednodušší a nejlevnjší patí dnes již sériov montované centrální zamykání pipojené na sirénu nebo sériov montovaný imobilizér. Tyto základní sady lze velmi jednoduše obejít. Proti vykradení je již nutné použít zaízení složitjší, protože musí ochránit nejen systém potebný k provozu vozidla, ale musí rozpoznat nedovolený pohyb ve vozidle. Nazýváme je autoalarmy. Takovéto systémy jsou už složitjší, protože ke své správné funkci potebují více prvk. Jejich správná montáž je pak také obtížnjší a vyžaduje profesionální pístup. Souástí sady,která má zabezpeit, pípadn upozornit na pachatele je ídící jednotka autoalarmu, která vyhodnocuje signály za vstupních sníma. Za vstupní snímae považujeme snímae umístné na víku kapoty, dvení snímae, sníma kufru, ale teba i sníma otesový nebo náklonu. ídící jednotka po tomto signálu vyhodnotí stav a aktivuje akustickou sirénu, pípadn rozbliká smrová svtla. V pípadech, že se jedná o kvalitní zabezpeovací zaízení, které má nejen akustický nebo optický výstup, ale je schopno vysílat signál, dá se toto zaízení zkombinovat také s pagerem nebo s mobilním telefonem, kdy zasílá zprávu o pokus vniknutí nebo vniknutí do prostoru vozidla. V kombinaci s GPS modulem je systém schopen udávat svou pesnou polohu. S tím mže být také spojena ochrana posádky pi pípadné autonehod, kdy je systém schopen vyslat varovnou zprávu a pivolat pomoc. Systém se dá také využít k neustálému dohledu nad vozidlem nejen v pípad, kdy není pod kontrolou, ale v provozu.

12 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Sériov montované elektronické zabezpeení Obr. 1. Klí se sériov zabudovaným imobilizérem Tém všechna v souasnosti vyrábná vozidla jsou dodávaná se sériov zabudovaným imobilizérem. K jeho odblokování je nutné vtšinou použít originální klíek, protože v nm je zabudovaný mikroip, který mže imobilizér odblokovat. Toto ešení podstatn komplikuje nastartování vozu bez originálního klíku, avšak pro profesionální zlodje není sériový imobilizér vbec žádnou pekážkou. Navíc, stejn jako mechanické zabezpeení, imobilizér brání nastartování vozidla a vbec nechrání vybavení auta ped vykradením. Další možností je poízení si vozidla se sériov namontovaným autoalarmem. Zde se lze ovšem velice asto setkat s tím, že automobilky pistupují k autoalarmu stejn jako k jinému autopíslušenství a preferují snadnou montáž ped kvalitou zabezpeení. Pro znalé zlodje je potom odpojení "znakového" autoalarmu vcí teba jen odpojení jednoho konektoru v pojistkové skíni vozu. Jedna významná automobilka dokonce dodává sériov montovaný autoalarm, který se automaticky odblokuje pi odemknutí dveí vozu (což lze provést i rozbitím okénka vozu a vytažením zajišovacího kolíku)! 1.2 Dodaten montované elektronické zabezpeení Obr. 2. Dálkové ovládání autoalarmu

13 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Jednoznan nejspolehlivjším zpsobem zabezpeení vozu je dodaten montované elektronické zabezpeení. Pouze kvalitní autoalarm dokáže dostaten ochránit jak vz samotný, tak i jeho vnitní vybavení. Pitom spolehlivá zaízení jsou cenov srovnatelná napíklad se zámkem adicí páky, ale poskytnou jednak mnohem širší ochranu a zárove zpíjemní obsluhu napíklad dálkovým ovládání alarmu zárove s centrálním zamykáním vozu.

14 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ELEKTRONICKÉ ZABEZPEENÍ 2.1 Autoalarmy Autoalarm je aktivním zabezpeovacím zaízením vozidel. To znamená, že pomocí rzných sníma monitoruje stav vozu. Hlášení sníma jsou vyhodnocována v poítaem ízené jednotce. Ta jej brání akustickým signálem, blikáním smrových svtel a pomocí pídavných modul dále mže bezdrátov vyslat hlášení na miniaturní pijíma pímo majiteli vozu (tzv. pager ). Autoalarm dále mže iniciovat innost vysílacího radiomajáku pro umožnní dohledávání vozu pomocí pozemní sít monitorovacích bod tchto signál i pomocí satelit. Kvalitní autoalarmy jsou vždy kombinovány s imobilizérem. Dálkov ovládané alarmy poskytují zákazníkovi navíc automaticky komfort dálkového odemykání a zamykání vozidla, automatické zavírání elektrických oken a stechy a podobn. Oproti mechanickému zabezpeení tedy krom vtší ochrany usnadují majiteli vozu jeho práci. Jedním stiskem tlaítka vozidlo uzave a zajistí, kdežto majitel bez alarmu musí uzavít okna, stechu a potom zamknout vozidlo. Vlastník mechanického zabezpeení ješt navíc uzamknout pídavný zámek na mechanickém zábranném systému. A pitom poizovací cena kvalitního mechanického a elektronického zabezpeení je zcela srovnatelná. Autoalarmy jsou vyrábny ve dvou provedeních: - kompaktní - modulární Kompaktní alarmy mají všechny ásti (ídící jednotka, siréna a záložní zdroj) umístny spolen v pevném obalu, nejastji v motorovém prostoru. Výhodou tohoto provedení je rychlá montáž, nevýhodou naopak mže být menší životnost zaízení, zpsobená zmnami teploty, vlhkostí, otesy a výpary. U modulárního provedení jsou ídící jednotka, siréna, záložní zdroj i idla samostatné, dají se libovoln spojovat nebo dodaten doplovat. ídící jednotka je umístna v interiéru vozidla, kde elektronika tolik netrpí jako v motorovém prostoru. Autoalarmy jsou složitá a citlivá elektronická zaízení, která jsou prodávána jako polotovar a pro bezporuchový a spolehlivý provoz vyžadují nezbytn odbornou montáž. V nových automobilech jsou autoalarmy nebo imobilizéry montovány pímo v procesu výroby vozidla. Výhodou takto provedeného zabezpeení je bezesporu kvalitn

15 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, provedená montáž a znalost oprav v kterémkoliv znakovém servisu. Nevýhodou je naopak identická montáž tchto zaízení, která je v podmínkách sériové výroby nutností. Pokud je zlodj kvalifikovaný, specializuje se na uritou znaku auta. Seznámí se pedem s použitým zabezpeovacím zaízením v jiném vozidle stejného typu a staí mu obvykle nkolik málo sekund k pekonání zabezpeovacího systému. 2.2 Imobilizéry Základním dvodem, pro zaaly vznikat prvky jako imobilizéry, byl zejména ten, že rostoucí apatie lidí jdoucích kolem houkajících sirén alarm, které díky technickým nedostatkm nebo špatn provedené montáži zpsobovaly falešné poplachy. Imobilizér je o polovinu levnjší než alarm a jeho montáž do vozidla je jednodušší. Nevýhoda je, že je to mlící zabezpeovací zaízení, které ve voze pouze rozpojuje pomocí sady kontakt vybrané elektrické okruhy. Nesleduje tedy stav zabezpeeného vozidla. Pokud zlodj pekoná dvení zámky nebo se do auta dostane jiným zpsobem, nic ho neruší od dkladné prohlídky auta nebo od postupného vyhledání imobilizéru a jeho zneškodnní. Technickým parametrem tchto zaízení je poet a maximální proudová zátž rozpojovaných okruh. Obvyklé jsou ti okruhy. To umožuje perušit imobilizérem napíklad napájení palivového erpadla i blokovat elektroniku vstikovací jednotky. Dalším parametrem imobilizéru je zpsob jeho ovládání. To se provádí nejastji kontaktním pipojením kódovacího ipu do tecí jednotky. Pohodlnjší alternativou ovládání je zabudování ipu do klíku zapalování. Jeho napájení a tení kódu je pak provádno speciální indukní cívkou umístnou kolem spínací skíky. Nejkomfortnjší z hlediska obsluhy jsou imobilizéry s dálkovým ovládaem. Sdružují v sob funkce, které bývají obvykle vyhražené drahým autoalarmm. Nevýhodou kontaktních imobilizér vetn typ vestavných do klíku zapalování je jejich snadná kopírovatelnost.

16 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Snímae 1) spína kapoty motoru 2) sníma poklesu elektrického naptí 3) ultrazvukové idlo 4) dvení spínae 5) spína víka zavazadlového prostoru 6) idlo na ochranu zasklených ploch 7) náklonové idlo citlivé na zmnu polohy auta 8) otesové idlo 9) mikrovlné idlo Obr. 3. Umístní sníma na vozidle Základním a spolehlivým prvkem sledujícím stav vozu jsou dvení spínae, spínae kapoty motoru a víka zavazadlového prostoru i pátých dveí. Jejich úplnou instalací je zajištna tzv. plášová ochrana vozu. Logickou úlohou tchto sníma je informovat majitele o narušení jakéhokoli vstupu do vozu. Ultrazvukové detektory vyplují vnitní prostor vozidla signálem a poznají pohybující se pedmt v hlídaném prostoru. Poskytují ochranu proti vykradení vozidla rozbitým i vyjmutým sklem. Bžn se používají ultrazvuková idla se zvukovým signálem 40 khz. Mén obvyklá jsou

17 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, mikrovlnné detektory s rádiovým signálem (až 10 GHz). Pedností ultrazvukových detektor je, že hlídají jen vnitní prostor vozidla, nemají tendenci "vylézat ven" z vozidla. ástenou nevýhodou je tlumení nosného signálu oprkami hlav na sedadlech a tím horší dosah do zadních ástí vozu. Pi nastavení vyššího výkonu ultrazvukového vysílae a následném zarovnání vozu napíklad krabicemi se zbožím, se pak tato idla mohou "zahltit" a pestat plnit svoji funkci. ešením je elektronika ultrazvuku s automatickým nastavováním citlivosti v závislosti na velikosti hlídaného prostoru. Naopak signál mikrovlnných idel je dobe prostupný sedakami a hlídá dobe i zadní nákladový prostor. Signál ale též dobe proniká okny a plastovými díly karoserie. Tím mže být sníma aktivován i kolemjdoucími osobami. Napové idlo (také nkdy oznaované jako proudový sníma) sleduje skokové zmny odbru v napájecí soustav vozu a reaguje na zapnutí spotebi ve vozidle. Nárazové snímae by mly být vybaveny takovou analýzou signál, která vyluuje vznik falešných poplach od nahodilých vibrací. Ta obvykle pracuje tak, že první zaznamenaný pohyb vozu vyvolá pouze pedalarm a teprve opakovaný pohyb vozu za uritý as vyvolá vlastní poplach. Tato idla však mohou být pi vysoké citlivosti zdrojem nežádoucích zvukových projev, které snižují kredit celého zaízení. Lepším je proto ešení, kdy je prvotní pohyb vozu zapsán pouze do pamti snímae a žádná výstupní signalizace není provádna. Pokud byl pohyb nahodilý napíklad od drknutí od vedle parkujícího vozidla, je tento nahodilý náraz sice tiše zaznamenán, ale po urité dob klidu je zapomenut a sníma se vrátí do výchozího stavu. Pokud se však pohyby i nárazy opakují, je vyvoláván poplach. Náklonová idla sledují zmny náklonu vozidla bu v jedné nebo dvou jeho osách. Chrání vz ped zcizením "natažením" na odtahovou plošinu i ped "vyheverováním" a ukradením kol. Další typy idel, jako jsou napíklad akustický sníma rozbití skla i prostorový infrapasivní sníma, jsou idla používaná v zabezpeování objekt a ve vozidlech se používají výjimen. 2.4 Pagery Soupravy pager jsou zaízení urené k bezdrátovému penosu poplachové informace z automobilu. Mohou být však také použity pro dálkovou signalizaci jiných stavových informací v nejrznjších aplikací. Ve volném prostranství umožují penášet

18 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, informaci až na vzdálenost cca 2 km, za pedpokladu, že je správn nainstalována vysílací anténa. Soupravy pager tvoí: Vysílae Pijímae Antény Runí pijímae Zapojovací kabeláže Vysílae umožují vysílání ti rzných informací. Krom toho je možno k vysílai pipojit tlaítkový ovlada pro runí aktivaci pageru.vysílae mají z výroby nastaven svj vlastní od ostatních vysíla odlišný digitální penosový kód. Ten zajišuje, že na vyslaný signál bude reagovat pouze pijíma, který je na tento kód nastaven.. Ke každému vysílai je možno nastavit libovolný poet pijíma. Pro vysílání lze použít samolepící anténu. Standardn bývá dodávána v sadách. Druhou možností je využít již instalovanou autoanténu. Vysílae mají zabudovanou vyhýbku anténního signálu. V klidovém stavu je signál veden do autorádia. V pípad, že je ve vozidle namontována automatická vysunovací autoanténa, poskytují pagery také signál pro ovládání vysunovacího mechanismu. Pijímae mají miniaturní rozmry, aby je bylo možno nosit v kapse nebo zavšené na opasku. Po zachycení kódované informace z píslušného vysílae reagují akustickým a optickým signálem. Standardn vyrábné pijímae jsou schopny zaznamenat penosový kód tech rzných vysíla. Rozlišení, ze kterého vysílae byl signál zachycen, bývá provedeno pomocí barevných kontrolek. Zachycené informace jsou zapisovány do pamti poplachu. Uživatel má pak možnost kontroly píin pedešlých volání. Pijímae jsou napájeny bateriemi a provádí prbžnou kontrolu jejich stavu.

19 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Typy signalizace poplach Obr. 4. Akustická siréna ídící jednotka autoalarmu zpracovává údaje od vstupních idel a ovlada. Vyvolaný poplach je signalizován blikáním všech smrových svtel (systémy, kde je tato optická signalizace provedena napíklad na dálková svtla, jsou v rozporu s pedpisy ). Další poplachovou signalizací je výstup na výkonnou akustickou sirénu. Nkteí výrobci v rámci atraktivnosti zvuk napodobují zvuky sirén policie, hasi, záchranné služby a pod. Pokud by nkdo nabízel montáž takového zaízení, je vhodné v tomto pípad ovit jeho homologaci. Užívání tchto výstražných zvuk je vyhrazeno pouze pro oprávnné instituce a mohlo by majiteli pivodit pivodit nepíjemnosti. Jako vhodný doplnk k bžným sirénám se osvduje instalace vysokovýkonných piezoelektrických sirén do interiéru vozidla. Jejich nesnesitelný vískavý zvuk (až 123 db/m) se uvnit vozidla odráží a znemožuje lokalizovat, kde je tato siréna namontována. Pokud zlodji houkání venkovní sirény nevadí, vnitní siréna mu díky svému akustickému prakticky znemožní pobyt ve vozidle, protože není v psychických možnostech lovka tento vysoce pištivý zvuk vydržet. Samozejmostí u autoalarmu by mlo být také blokovací relé, které plní stejnou funkci jako imobilizér.

20 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, SPECIFIKACE STAVU A VÝVOJOVÝCH TREND V OBLASTI AUTOALARM 3.1 Definice autoalarmu Autoalarmy jsou zaízení uzpsobená k ochran automobil proti odcizení i vykradení. Mohou v návaznosti na ostatní systémy automobilu zlepšovat úinnost ochrany vozidla i majitele. Podle typu použitého autoalarmu dochází i k rznému iniciování poplachu pi napadení vozidla. Iniciace u kombinovaných autoalarm je provádna akustickým signálem v souinnosti s blikáním smrových svtel a odesíláním paket na pager majiteli vozu. Zabezpeení vozidla lze zajistit i pomocí paušálního zpoplatnní služeb pro zavedení systému vyhledávání a hlídání vozidel, systémy družicového dálkomrného rádiového systému (Global Positioning System GPS) s kombinací Globálního systému pro mobilní komunikaci (GSM) a mobilní datovou službou (GPRS), popípad krátkými textovými zprávami (SMS), které zajistí informovanost dohledového stediska firmy zajišující ochranu vozidla. Autoalarmy se vyrábjí pevážn v kombinaci s dálkovým ovládáním, které uživateli umožuje komfortn využívat široké spektrum volitelných funkcí. Mezi vybrané funkce patí zavírání a dovírání elektricky ovládaných oken vetn stešního okna, uzamení vozu, i volitelná funkce prodloužení osvitu ve vozidle. 3.2 Podrobný popis jednotlivých za ízení Jablotron Firma Jablotron je na eském trhu dlouholetým výrobcem elektronických bezpenostních zaízení vetn autoalarm. V souasné dob tato firma nabízí nkolik produkt urených k ochran vozidel. V oblasti trend z celé nabídky výrazn vystupují dva modely. - CA-320 AKCENT

21 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, CA-1803 ATHOS CA 320 AKCENT Autoalarm CA-320 "Akcent" je další z osvdené ady vyrábné firmou Jablotron. Systém je urený pro ochranu všech voz s palubním naptím 12 V a ukosteným mínusem. Je úinný proti vykradení nebo zcizení vozidla a navíc doplnný o ultrazvukový detektor a sníma otes. Autoalarm se snadno ovládá dálkovým ovladaem, kdy je možné používat až ti dálkové ovladae k tomuto zaízení. Penos instrukcí z ovladae je chránn tzv. plovoucím kódem. U plovoucího kódu se množství kombinací pohybuje kolem 100milion. Navíc jak už naznauje název se jedná o kód, který není stálý, ale neustále se pi každém stisknutí tlaítka generuje nový. Aby správn spolupracoval vysíla s pijímaem, je k tomuto pidána malá pamová deska, která má v sob nahraný algoritmus, podle kterého se pijíma ídí pi výpotu a komunikaci. Využití proti kopírování kódu ovladae. Dále je zde využito funkce Antiscan, ímž se nazývá ochrana proti pokusm napodobit kód ovladae. Plná plášová ochrana vozu je zabezpeena spínai dveí, víka motoru, pátých dveí, pípadn víka zavazadlového prostoru. Prostorovou ochranu interiéru zajišuje zabudovaný ultrazvukový detektor s automatikou citlivosti. Aby posádka vozu nebyla vystavena úinkm ultrazvukové energie, je detektor pi jízd blokován. Systém autoalarmu lze zajistit vypnutou prostorovou ochranou. Tato možnost je potebná v pípadech, kdy ponecháváme ve vnitním prostoru vozidla napíklad zvíe nebo dít. Ve vnitním prostoru obalu centrální jednotky autoalarmu je zabudovaný otesový detektor. Ten analyzuje mechanické vibrace a otesy vozu. Zpsoby reakce na vstupní signál je volitelný a je možné si vybrat mezi pouhým varováním, kdy je aktivována akustická siréna na krátký asový úsek(houknutí) a nebo mže být vyvolán poplach s možností deaktivace klíenkou nebo po uplynutí dlouhého asového úseku, po který má poplachový stav trvat. Otesový detektor lze též zcela vyadit. Autoalarm je vybaven vestavným detektorem poklesu naptí, který zpsobí poplach v pípad zvýšení odbru proudu v hlídaném vozidle. Detektor se aktivuje až 10 minut po zajištní vozu. Tato asová prodleva je potebná v pípadech jako je dobh

22 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ventilátoru v letních msících. Detektor poklesu naptí se automaticky také zablokuje v pípad použití varovných smrových svtel a lze také zcela vyadit. Autoalarm má také dvojici univerzálních vstup pro pipojení pídavných sníma. Jeden vstup reaguje na spojení s kostrou, druhý voliteln na spojení nebo rozpojení s kostrou, piemž má nastavitelný zpsob odezvy na varování nebo poplach. Je zde možnost nastavení, kdy jej lze dálkovým ovladaem vyadit z provozu. V souprav autoalarmu jsou instalovány ti nezávislé imobilizaní okruhy a mže též plnit funkci imobilizéru. Každý okruh lze maximáln zatížit 15A, což je dostaující pro zapojení na dležitá místa, kde mohou blokovat dležité funkce vozu, jako jsou startér, palivové erpadlo nebo vstikovací erpadlo. Systém je chránn proti náhodné aktivaci bhem jízdy, aby nemohlo dojít k nešastné situaci, pi které by selhaly dležité ovládací prvky vozu. Zapnutí a vypnutí autoalarmu je potvrzeno smrovými svtly a voliteln sirénou a stav autoalarmu je pak indikován kontrolkou LED. Tato kontrolka má též funkci pamti poplachu, kdy indikací blikání mžeme rozlišit druh poplachu, tj. rozlišuje, který sníma jej zpsobil. Autoalarm poskytuje signály pro ízení centrálního zamykání. Zde mžeme volit délku impuls. K dispozici je též signál pro ovládání elektrického zavírání a otevírání oken. Systém má dva druhy reakce na napadení vozidla: - Varování je specifické krátkým houknutím a krátkým zablikáním smrových svtel (0,5s). - Poplach znamená, že siréna zní 30 vtein a smrová svtla blikají 1 minutu. Probíhající poplach je možno perušit dálkovým ovladaem. Sytém umožuje také pipojit zaízení k bezdrátovému penosu poplachu k pageru PG-2W Jablotron. V pípad ztráty dálkového ovladae je možné systém nouzov vyadit skrytým tlaítkem VALET. Toto tlaítko se používá i pro servisní nastavování vlastností systému. Autoalarm je vybaven adou dalších volitelných funkcí, které zjednodušují obsluhu nebo zvyšují bezpenost systému.

23 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Autoimo je funkce, kdy se aktivuje automatické zapnutí imobilizéru i v pípad, že je klíek zapalování vypnut déle než 5 minut. Rearm znamená znovuuzamení v pípad, že do 1 minuty po odjištní do vozu nenastoupíte. Funkce prodlužovae vnitního osvtlení zjednodušuje pípravu k jízd v noci. Funkce Panic je volitelná a umožuje vyvolat poplach souasným stiskem obou tlaítek zárove. Tato funkce se dá využít v pípad tísn nebo ohrožení idie, i posádky vozidla. napájecí naptí, typ 12 V ss (10-16 V) spoteba v hlídacím stavu max. 20 ma rozsah pracovních teplot -40 až +85 C dosah dálkového ovladae vstupy: cca 20m (ve volném prostoru) 1 x tlaítko VALET nastavování a nouzové odstavení 1 x vstup z klíku zapalování +12V, blokování za jízdy atd. 1 x vstup/výstup dveních spína, prodloužení osvitu spíná na kostru 1 x univerzální vstup reaguje na spojení s kostrou 1 x univerzální vstup reaguje na spojení/rozpojení s kostrou (voliteln) ultrazvukový detektor automatika citlivosti (2 stupn) vestavný otesový detektor volitelný zpsob reakce 1x signálka LED informace o stavu, pam poplachu výstupy pro centrál. zamykání max. 300 ma, spínají na kostru délka impuls pro centrální zamykání 0,3 s nebo 4 s prodloužený impuls zamykání 60 s (uzavení oken) ízený výstup napájení externích idel 12 V / 25 ma výstup pro blinkry (oddlené jištní) 2 x +12 V / max. 2 x 5 A imobilizaní okruhy 3x 15 A trvale, max. 3 x 20 A po dobu 30 s výstup pro sirénu (elektronická pojistka) +12 V / max. 1,2 A 1x výstup AUX (datová sbrnice) rozšiovací moduly, servis Data uloženy v bezodbrové pamti EEPROM Tab.3 Technické parametry

24 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, GSM autoalarm CA-1803 "ATHOS" Obr. 5. Sada autoalarmu CA 1803 ATHOS GSM autoalarm CA-1803 Athos kombinuje zabezpeení automobilu, imobilizér a penos poplachové informace na mobilní telefon. Autoalarm je možné ovládat vlastními dálkovými ovladai nebo k jeho ovládání využít pvodního dálkového ovládání automobilu. Ovládání je též možné i z nastavených mobilních telefon pomocí textových zpráv nebo také pouhým prozvonním. Autoalarm reaguje na otevení dveí, zapnutí klíku zapalování, otevení kufru nebo kapoty a na zapnutí spotebie ve vozidle (pokles naptí). K autoalarmu je možné piadit také bezdrátové detektory, které mohou stežit prostor vozu nebo jeho blízké okolí napíklad v garáž nebo karavan. Pro snadnjší pístup napíklad do garáže lze u tchto detektor nastavit zpoždní poplachu. Pi poplachu je aktivována siréna, jsou odeslány SMS zprávy o narušení a dojde k zavolání na pednastavená telefonní ísla. Texty SMS obsahují podrobnou informaci o zdroji a typu narušení, datum a as. Pro snadnou komunikaci je možno mnit texty, které alarm zasílá. Poplachová SMS pak mže mít podobu:

25 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Obr. 6. Vzhled textové zprávy Imobilizaní obvod alarmu lze perušit píkazovou SMS a znemožnit tak použití vozu v dob, kdy dojde napíklad ke zcizení klí. Autoalarm je možno doplnit o handsfree sadu HF-03, která umožuje komunikaci s posádkou vozu. Pomocí HF-03 lze volat až na 4 pednastavená ísla a pijímat hovory z jakéhokoliv telefonního ísla. V dob poplachu je možné poslouchat, co se ve vozidle dje. Na dotaz odešle SMS o momentálním stavu vozidla - uzamení, stavu klíku a podobn. Pi použití pedplacené SIM karty pravideln dohlíží na zstatek kreditu. CA-1803 Athos kontroluje stav palubního akumulátoru a hlásí jeho vybití. Má vlastní záložní zdroj BB-02, který v pípad výpadku hlavního napájení nebo poklesu pod kritickou hodnotu zane zálohovat funkce autoalarmu (krom houkání sirény). V pípad pipojení handsfree HF-03 je zálohována i hlasová komunikace. Autoalarm má velké množství volitelných funkcí, které je možno nastavovat pomocí programovacích SMS nebo i pístupem pes chránnou webovou stránku GSMlink s pístupem chránným heslem. Autoalarm je vybaven modulem GPS. Ten je integrován pímo uvnit ídící jednotky autoalarmu. Modul GPS umožuje pesné sledování pohybu vozidla prostednictvím satelitního systému. Informace z GPS obsahuje údaj o zempisné šíce, zempisné délce, nadmoské výšce a rychlosti pohybu. Tyto údaje lze získávat pímo na dotaz SMS nebo je sledovat prostednictvím internetové aplikace GSMlink. Autoalarm má vnitní pam na zápis nkolika tisíc poloh. Tyto údaje pak lze vyítat a použít pro sledování provozu vozidla za nkolik dn dozadu, pípadn data využívat pro knihu jízd.

26 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Sledování provozu Funkce je dostupná prostednictvím internetové stránky GSMlink. V nastavení autoalarmu je možné si zvolit, jak asto má pi jízd zapisovat body, kterými vz projíždí. Ty pak z autoalarmu vyítat s pesným asem a informací o rychlosti. Každý ze zápis lze zobrazit v map. Zápisy jsou po naplnní pamti pemazávány od nejstarších zápis - volitelné. Kniha jízd Pro sledování vozidel lze využít služby Kniha jízd, která umožuje napíklad u firemních vozidel, automaticky stahovat informace o jednotlivých jízdách vozidla. Tyto jsou pak prostednictvím internetových stránek se zabezpeeným pístupem možné zobrazit v textové podob, nebo i zobrazením v map, kde je zobrazena celá vybraná trasa od startu do cíle. Služba Kniha jízd je placenou, ale velmi dostupnou službou, jejímž výstupem je datový soubor provozu vozidla, který lze využít pro úetnictví. Navigace a nastavení Informace z modulu GPS o pesné poloze jsou za jízdy nebo staí mít zapnutý klíek zapalování) penášeny bezdrátov pomocí modulu Bluetooth z autoalarmu. Tyto informace lze využít pro kapesní poíta nebo mobilní telefon a ve spolupráci s naviganím software využít pro navigaci pi jízd. Bluetooth komunikaci je možné využít také pro nastavování parametr autoalarmu pomocí JAVA aplikace pímo z vozidla. Pro získání vyšší jistoty zabezpeení je možné autoalarm CA-180x Athos zapojit do systému dálkového stežení REX. Poplachy z vozidla jsou v tomto pípad penášeny také na pult nepetržitého dohledu, který v pípad napadení zajistí zásah vedoucí k záchran vozidla. Po zapojení do systému REX získává zákazník významnou slevu na pojistném a možnost zobrazení vozidla do map na internetu. Pi vhodném zapojení s pídavnými moduly lze autoalarm využít také jako pager nebo mže být doplnna o digitální náklonový sníma oznaený CA-550 z ady Jablotron, který úinn chrání vozidlo i jeho kola ped odcizením.

27 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, META System Italy Italský výrobce META Systém Italy se vydal cestou výroby speciálních autoalarm na konkrétní vozy, aby nedošlo k poškození elektroniky ve vozidle. Systémy jsou kombinovány takovým zpsobem, aby bylo možné využívat originální dálkové ovládání centrálního zamykání Autoalarm META Rádiové dálkové ovladae pracují s plovoucím, nikdy se neopakujícím kódem, který využívá aktivaních a deaktivaních signál z originálního dálkového ovládání centrálního zamykání vozu. Blokování elektrické ásti vozidla závisí na individuálním zapojení ve vozidle, napíklad blokování ídící jednotky motoru, palivového erpadla nebo startéru. Siréna s vlastním zálohovým zdrojem je dležitá v pípad, že zlodj odpojí napájení alarmu, nebo autobaterii. I v takovém pípad musí alarm zstat funkní, siréna musí reagovat a houkat, pípadn spustit pager. Ochrana dveí, motorového a zavazadlového prostoru spustí v pípad narušení poplach. Stejným zpsobem reaguje ochrana vnitního prostoru pomocí ultrazvukového snímae. Sníma poklesu elektrického naptí spustí poplach v pípad odbru elektrické energie zapnutím jakéhokoliv spotebie, napíklad žárovky, zapalování, centrálního zamykání. Poplach autoalarmu je signalizován houkáním sirény, pípadn klaksonu a blikáním smrových svtel. LED dioda slouží pro signalizaci stavu autoalarmu. V pípad poplachu bhem nepítomnosti uživatele lze podle blikání LED identifikovat jeho píinu. Každý druh napadení má jiné nastavení blikání LED diody. Servisní elektronické klíe nebo servisní kód slouží pro vypnutí autoalarmu v pípad ztráty, i nefunknosti dálkových ovlada. Vedle originálních dálkových ovlada lze nainstalovat také pídavné dálkové ovladae. Další možností je pipojení dalších sníma pro rozšíení funkcí autoalarmu. Náklonový sníma ochrauje vozidlo ped zvednutím a možností odcizení kol a nebo jiné manipulace s vozidlem. Nabízené jsou také moduly pro automatické zavírání el. oken pi zapnutí alarmu nebo možnost pipojení dálkového hlásie poplachu pageru nebo satelitního alarmu.

28 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Cobra Bridge Obr. 7. Sada autoalarmu Cobra Bridge Cobra bridge je kompaktní autoalarm ve vodotsném provedení. V nabízených sadách je standardn obsažena siréna se záložním zdrojem. Dálkové ovladae obsaují vysíla, který komunikuje s ídící jednotkou autoalarmu pomocí plovoucího kódu. Celková obvodová ochrana je zajištna pomocí sníma na dveích, kapot a pátých dveích zavazadlového prostoru. Vnitní prostorová ochrana vozidla je chránna díky instalaci ultrazvukových sníma. Jsou to aktivní detektory. Ultrazvukové snímae detektory pracují na principu vytváení detekního pole a využívají Dopplerova jevu. Vysílají do steženého prostoru ultrazvukové vlny, které se od pachatele odrazí a vrací se do pijímae s uritým posunem. Ten je vyhodnocen procesorem a je vyhlášen poplach. Autoalarm je vybaven pamtí poplachu. Ta je vyvolávána uživatelem nebo automaticky v pípad, že je zjištn pokus o vloupání do vozidla. Celé zabezpeovací zaízení je možné vypnout nouzovým PIN kódem. Sadu autoalarmu lze rozšíit o další pídavné funkce. Každá z funkcí je samostatná a funguje na podobném algoritmu. Jedná se o pevážn automatické funkce, které se vždy reaktivují po asovém intervalu 4 minut, pokud nedojde k jakémukoliv zásahu. Tím je namysli zapnutí klíku zapalování, otevení dveí i zavazadlového prostoru. Pi znovu uzavení dveí se odpoet zane znovu.

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

GSM/GPS AUTOALARM ATHOS. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí

GSM/GPS AUTOALARM ATHOS. pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí GSM/GPS AUTOALARM ATHOS pro bezpečí vozidla a Vaše pohodlí GSM/GPS autoalarm CA-1803 ATHOS GSM/GPS autoalarm CA-1803 ATHOS je novou generací zabezpečení vozidel, které v sobě spojuje řadu moderních technologií.

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 satelitní vyhledávání GPS lokalizace detekce a analýza havárie elektronická kniha jízd zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 Cebia SAT P o l o ž k a 1. Satelitní zapečení s aktivními mi PCO (Cebia SAT

Více

Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil

Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil Lukáš Kouba Vyšší odborná škola a Střední škola

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

BLACK CAR BOX REAL. Finex ŘEŠEN. v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad Vaším vozem?

BLACK CAR BOX REAL. Finex ŘEŠEN. v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad Vaším vozem? M U L T I F U N K Č N Í B E Z P E Č N O S T N Í S Y S T É M Finex REAL pro osobní i nákladní automobily a nemovitosti v Obáváte se krádeže Vašeho auta nebo věcí v něm? v Chcete mít neustálou kontrolu nad

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

GPAPRO pager uživatelský návod

GPAPRO pager uživatelský návod GPAPRO pager uživatelský návod OBSAH ÚVOD str.1 VÁŠ GPAPRO PAGER str.1 JAK FUNGUJE GPAPRO PAGER?..str.1 VAROVNÁ HLÁŠENÍ..str.2 OVLÁDÁNÍ GPAPRO PAGERU str.3 KONFIGURAČNÍ LIST. str.4 TABULKA PŘÍKAZŮ.str.5

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

RRV934. Regulaní modul. Synco living

RRV934. Regulaní modul. Synco living 2 709 Synco living Regulaní modul RRV934 Regulaní modul s bezdrátovou komunikací Pedregulace teploty topné vody až pro dv skupiny místností ízení ventilaní jednotky s tí-rychlostním ventilátorem Rádiová

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14

AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU INSTRUKCE PRO INSTALACI A ÚDRŽBU AUTOALARMU LEGENDFORD F-14 Řídící jednotka alarmu by měla

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Modelový příklad zabezpečení domu

Modelový příklad zabezpečení domu Modelový příklad zabezpečení domu V tomto případě se jedná o přízemní vesnický domek se sedlovou střechou (zemědělská usedlost) z počátku 20.století. Okna jsou orientována směrem do ulice (zleva: koupelna,

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail:

ROBEX DK, s. r. o., Slovany 3051, 544 01 Dvr Králové nad Labem tel: +420 499 321 109, fax:+420 499 621 124, DI: CZ27471489 e-mail: WWW.ROBEX-DK.CZ 1 WWW.ROBEX-DK.CZ 2 Elektronický íta LUCA-2 Elektronický íta LUCA-2 slouží pro ítání impuls od bezkontaktních a kontaktních idel. Umožuje ítání s rozlišením smru (piítání - odítání). Natené

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD - 1 - v02 eurosat OBSAH Ovládání a nastavení.....03 Změna bezpečnostního kódu..03 Zadání telefonních čísel.... 03 Zapnutí a vypnutí komunikačního modulu.......04

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

BOXER. Nevýherní hrací pístroj. Uživatelský manuál NVHP - BOXER UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7

BOXER. Nevýherní hrací pístroj. Uživatelský manuál NVHP - BOXER UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 7 Nevýherní hrací pístroj BOXER Uživatelský manuál KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 7 Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy 3 4. Programování parametr 4 5. Programování

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál

Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069. Uživatelský manuál Asynchronní pevodník RS-232 /485 s automatickým ízením penosu a galvanickým oddlením rozhraní ELO E069 Uživatelský manuál 2 ELOE069ZK001 1.0 Úvod 4 1.1 Použití pevodníku pro RS-485 4 2.0 Principy innosti

Více

Bezpečí pro auto, pohodlí pro Vás

Bezpečí pro auto, pohodlí pro Vás SMS a volání Vzdálený přístup Bezdrátové připojení RF Bezpečné parkování Pohodlné ovládání RADIO Bezpečí pro auto, pohodlí pro Vás Díky modernímu zabezpečení můžete mít svoje vozidlo stále s sebou prostřednictvím

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více