Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA"

Transkript

1 rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znní pozdjších pedpis upravuje organizaci a zabezpeení požární ochrany (dále jen PO ) na Západoeské univerzit v Plzni (dále jen ZU ). lánek 1 Základní ustanovení (1) Tato smrnice je závazná pro všechna pracovišt ZU, všechny objekty, všechny zamstnance a osoby, které se na ZU s jejím vdomím zdržují. (2) Za objekty ZU se pro úely této smrnice považují nejen stavební celky a jejich zaízení, ale i další prostory, které ZU využívá nebo spravuje bez ohledu na právní vztah k objektu. (3) Zajištní PO a plnní souvisejících úkol je nedílnou souástí povinností vedoucích zamstnanc. (4) Vcnými prostedky PO se rozumí hasicí pístroje. (5) Požárn bezpenostním zaízením se rozumí zejména zaízení pro požární signalizaci (elektrická požární signalizace, zaízení dálkového penosu, zaízení pro detekci holavých plyn a par), zaízení pro usmrování pohybu koue pi požáru, zaízení pro zásobování požární vodou (vnitní a vnjší požární hydranty), zaízení pro omezení šíení požáru (nap. požární klapka, požární dvee). lánek 2 Organizace PO (1) Koordinaci a metodické ízení PO zajišuje Provoz a služby, oddlení Energetické hospodáství (dále jen PS-E ) prostednictvím odborn zpsobilé osoby. PS-E dále odpovídá za provozuschopnost vcných prostedk PO a požárn bezpenostních zaízení. (2) Další povinnosti v oblasti PO zajišují rektorem povení zamstnanci. Jedná se o a) velitele a leny preventivních požárních hlídek (vzor povení viz píloha. 1). Preventivní požární hlídka je skupina zamstnanc s odbornou pípravou v PO, která mimo jiné zajišuje rychlou lokalizaci a likvidaci vznikajícího požáru na sveném 1

2 pracovišti. Zizuje se na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpeím, kde se trvale nachází nejmén ti zamstnanci. b) preventisty PO (vzor povení viz píloha. 2). Funkcí preventist PO jsou poveni zpravidla správci budov. (3) Souástí povení podle odstavce 2 je podrobný popis povinností uvedených osob. (1) Dokumentací PO se rozumí: lánek 3 Dokumentace PO 1. Dokumentace o zalenní do kategorie inností se zvýšeným požárním nebezpeím nebo s vysokým požárním nebezpeím Stanovuje pracovišt se zvýšeným požárním nebezpeím. Pracovišt s vysokým požárním nebezpeím na ZU nejsou. Dokumentaci zpracovává PS-E po projednání s vedoucím pracovišt. Dokumentace je uložena v PS-E a schvaluje ji rektor. 2. Stanovení organizace zabezpeení PO Stanovení organizace zabezpeení PO je dáno touto smrnicí, která je zveejována v souladu se smrnicí rektora. 14R/ Požární ád pracovišt Dokument stanoví základní zásady zabezpeování PO na pracovištích se zvýšeným nebezpeím požáru. Požární ád musí být umístn na pracovišti tak, aby byl dobe viditelný a trvale pístupný pro všechny osoby vyskytující se v míst provozované innosti. Zpracovává jej PS-E ve spolupráci s vedoucím pracovišt. U ostatních pracoviš zpracovává PS-E všeobecný požární ád, který je umístn na veejn pístupných místech ZU. Tento požární ád nemusí splovat zákonné požadavky na jeho obsah a kontrolu. 4. Požární poplachová smrnice Tato smrnice vymezuje povinnosti zamstnanc ZU v pípad vzniku požáru. Musí být na pracovišti umístna tak, aby byla dobe viditelná a trvale pístupná pro všechny osoby vyskytující se v míst provozované innosti. Zpracovává ji PS-E ve spolupráci s vedoucím pracovišt. 5. Požární evakuaní plán Upravuje postup pi evakuaci osob a materiálu z objekt zasažených nebo ohrožených požárem, je uložen na vrátnici objektu. Požární evakuaní plán se zpracovává pouze, pokud je zvýšené požární nebezpeí ureno na základ složitých podmínek pro zásah. Textová ást požárního evakuaního plánu se zpracovává v pípad, že evakuaci není možno dostaten vyešit v požární poplachové smrnici. Grafické znázornní smru únikových cest je umístno na dobe viditelném a trvale pístupném míst v jednotlivých podlažích. Zpracovává ho PS-E ve spolupráci s vedoucím pracovišt a správcem budovy. 6. Dokumentace zdolávání požár Dokumentace je tvoena operativními kartami, které upravují zásady rychlého a úinného zdolávání požáru a záchrany osob a majetku. Dokumentace zdolávání požáru se zpracovává pouze, pokud je zvýšené požární nebezpeí ureno na základ složitých podmínek pro zásah. Dokumentace zdolávání požáru je uložena na vrátnici objektu, pro který je zpracována a u jednotky Hasiského záchranného sboru kraje (dále jen HZS ), pedurené poplachovým plánem. Zpracovává ji PS-E. 2

3 7. ád ohlašovny požár Upravuje zpsob pijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zamstnance, studenty a další osoby zdržující se na pracovištích, oznámení požáru na operaní stedisko HZS. ád ohlašovny požáru je uložen na vrátnici, která je stanovena jako ohlašovna požáru, musí s ním být prokazateln seznámeni zamstnanci ohlašovny požáru. Zpracovává ji PS-E. 8. Tématický plán a asový rozvrh školení zamstnanc, student a odborné pípravy preventivních požárních hlídek a preventist PO Zpracovává jej PS-E a schvaluje rektor. 9. Dokumentace o provedeném školení zamstnanc a odborné píprav preventivních požárních hlídek a preventist PO Vedoucí zamstnanci jsou povinni mít založeny záznamy o školení zamstnanc zaazených na píslušném pracovišti. Dokumentaci o školení zamstnanc zabezpeujících požární ochranu v mimopracovní dob /vrátní, strážní/ má založenou PS-E a Správa kolejí a menz. Dokumentace o školení student prezenního studia je založena na píslušném studijním oddlení. Dokumentace o školení vedoucích zamstnanc, o odborné píprav preventist požární ochrany a preventivních požárních hlídek jsou založena na PS-E. 10. Požární kniha Požární kniha slouží k záznamm o všech dležitých skutenostech týkajících se PO zejména o provedených preventivních požárních prohlídkách, o školeních a odborné píprav, o vzniklých požárech, o kontrole dokumentace PO a o kontrole, údržb a oprav vcných prostedk požární ochrany a požárn bezpenostních zaízeních. Požární knihy jsou uloženy na vrátnicích budov ZU. Kontrolu odstranní zjištných a zapsaných požárních závad provádí PS-E. (2) Požární ád, požární poplachovou smrnici, požární evakuaní plán, dokumentaci zdolávání požár a ád ohlašovny požáru pro píslušné pracovišt schvaluje jeho vedoucí na úrovni rektor (rektorát), dkan (fakulta), editel (jiná souást ZU). (3) Další dokumentaci vedenou na ZU, která je uložena v PS-E, tvoí zejména a) pehled pracoviš se zvýšeným požárním nebezpeím a požárních knih, b) povení len požárních hlídek vetn jejich nápln práce, c) povení požárních preventist vetn jejich nápln práce, d) zápisy z kontrol orgán vykonávajících státní požární dozor, e) pehled vybavení vcnými prostedky a požárn bezpenostními zaízeními dle pracoviš vetn doklad o jejich provozuschopnosti a kontrole. f) zprávy o požárech, g) projektová dokumentace k vyhrazeným požárn bezpenostním zaízením ve správ PS-E, h) výchozí a pravidelné revize vyhrazených požárn bezpenostních zaízení, i) seznamy proškolených obsluh požárn bezpenostních zaízení, j) návody k obsluze požárn bezpenostních zaízení a Povinnosti vrátných pro jednotlivé objekty ZU. (4) Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návod vztahující se k požární bezpenosti výrobk nebo inností jsou k dispozici u vedoucích zamstnanc, popípad zamstnanc odpovdných za provoz pedmtných zaízení a provoz. 3

4 (1) Vedoucí zamstnanci lánek 4 Povinnosti zamstnanc v oblasti PO a) odpovídají za dodržování pedpis PO, stanovených pracovních postup, technologické kázn, zákaz a píkaz na jimi ízených pracovištích a úsecích a provádjí dslednou kontrolu, b) zajišují požární bezpenost pracoviš a objekt, odpovídají za jejich uzavírání a zajištní proti vstupu nepovolaných osob v dob sníženého provozu a v mimopracovní dob, c) zajišují dodržování píslušných pedpis pi skladování, manipulaci s holavými látkami, kapalinami a plyny, d) na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpeím zpracovávají ve spolupráci s PS- E požární ády pracovišt, požárn poplachové smrnice a požární evakuaní plány, e) odpovídají za to, aby všechna pracovišt byla ádn oznaena výstražnými tabulkami, vybavena vhodnými hasebními prostedky, aby na tchto pracovištích byly zveejnny viditeln platné požární ády pracovišt, požárn poplachové smrnice, jmenovitý seznam preventivních požárních hlídek vetn jejich povinností (pokud se jedná o pracovišt se zvýšeným požárním nebezpeím) a požární evakuaní plány, f) pedkládají svému nadízenému, nejsou-li sami oprávnni tak uinit, návrhy na finanní postihy pro zamstnance, kteí porušili pedpisy PO nebo stanovené pracovní a technologické postupy, g) zajišují vystavení sváeského povolení ped zahájením sváeských prací, h) odpovídají za operativní odstraování nedostatk zjištných pi kontrolách; nemohou-li je odstranit vlastními silami, hledají ešení ve spolupráci s PS-E, i) zajišují, aby externí pracovníci byli prokazateln seznámeni s dodržováním pedpis o PO na pracovištích, j) provádjí vstupní a opakované školení PO zamstnancm a osobám, které se s jejich vdomím zdržují na pracovišti, úastní se školení o PO vedoucích zamstnanc, k) ohlašují každý vzniklý i uhašený požár rektorovi a PS-E. (2) Zamstnanci, studenti i tetí osoby, které se na ZU s jejím vdomím zdržují, jsou povinni a) seznámit se s pedpisy pro pracovišt se zvýšeným nebezpeím požáru, s požárními ády pracovišt, požárn poplachovými smrnicemi a požárními evakuaními plány, b) dodržovat píslušné pedpisy PO, stanovené pracovní a technologické postupy, vydané píkazy, zákazy a pokyny týkající se PO (zejména zákazy kouení a manipulace s oteveným ohnm) a poínat si pi práci nebo jiné innosti tak, aby sami nezapíinili vznik požáru, c) dodržovat zásady bezpeného provozu (zejména bezpené vzdálenosti od holavých pedmt) tepelných, elektrických, plynových a jiných spotebi, jejichž užívání bylo povoleno, pi opouštní pracovišt zkontrolovat tepelné a elektrické spotebie (vaie, varné konvice, pídavná topná tlesa ap.) a odpojit je od elektrické sít, d) dodržovat zásady bezpené manipulace a skladování holavých kapalin, látek a plyn, e) neprovádt práce, k nimž je oprávnn pouze odborník a které by mohly vést ke vzniku požáru (zásahy do elektroinstalace, plynu, sváení, manipulace s holavými plyny ap.), 4

5 f) nepoškozovat oznaení pracoviš výstražnými tabulkami, znaení únikových cest, veejn vyvšenou dokumentaci PO ap., g) nezneužívat a nepoškozovat hasební prostedky, ani nesnižovat jejich úinnost, h) zúastovat se školení a odborné pípravy PO v požadovaném rozsahu vetn ovení znalostí, i) neodkladn hlásit svému nadízenému zjištné závažné nedostatky nebo závady, j) znát praktický zpsob použití hasebních prostedk a jejich umístní a zpsob pivolání HZS a rychlé zdravotní pomoci, k) v pípad vzniku požáru se pokusit jej neodkladn uhasit vlastními silami a dostupnými hasebními prostedky; není-li to možné, pivolat HZS (postup je stanoven v požární poplachové smrnici), l) oznámit neprodlen každý požár svému nadízenému, m) do píjezdu požární jednotky uinit všechna opatení, aby se vzniklý požár nerozšioval, pípadn zajistit evakuaci osob, n) na výzvu velitele zásahu HZS se zúastnit zdolávání požáru a ídit se pi této innosti jeho pokyny. (3) Každý zamstnanec a osoba, která se na ZU s jejím vdomím zdržuje, odpovídá za škodu, kterou ZU zpsobí zavinným porušením svých povinností nebo vdomým nezakroením. (1) PS-E lánek 5 Povinnosti PS-E a) Zabezpeuje, koordinuje a kontroluje dodržování pedpis PO na všech pracovištích ZU. Se zjištnými závadami seznamuje vedoucí pracovníky, kteí zajistí jejich odstranní. b) Metodicky ídí a kontroluje innost len preventivních požárních hlídek a preventist PO a zabezpeuje jejich odbornou pípravu. Zabezpeuje školení vedoucích zamstnanc. c) Zodpovídá za provozuschopnost a údržbu hasicích pístroj a uchovává dokumentaci o jejich kontrole, údržb nebo oprav. Zajišuje vedení skladu rezervních hasicích pístroj. d) Vede dokumentaci PO, zpracovává požární ády, požárn poplachové smrnice a požární evakuaní plány pracoviš a kontroluje jejich umístní na pracovištích. e) Vyjaduje se k pípravné a projektové dokumentaci z hlediska PO. f) Spolupracuje pi zjišování píin vzniklých požár, s vyšetujícími orgány a zpracovává zprávy o požárech na ZU. g) stanoví na sváeském povolení nutná preventivní opatení ped zapoetím prací. h) Naizuje provádní nutných opatení k odstranní nedostatk, které by mohly vést bezprostedn ke vzniku požáru. i) Vyjaduje se k návrhm zajištní požárn bezpenostních zaízení. j) odpovídá za provozuschopnost a údržbu požárn bezpenostních zaízení, zajišuje jejich pravidelnou kontrolu v souladu s 7 vyhlášky o požární prevenci a uchovává dokumentaci o kontrolách. 5

6 k) Provádí zkoušky innosti elektrické požární signalizace pi provozu v souladu s 8 vyhlášky o požární prevenci. l) Uplatuje v plánu rozpotu požadavky na zajištní údržby a provozu požárn bezpenostních zaízení. lánek 6 Zabezpeení PO v dob sníženého provozu a v mimopracovní dob (1) Úkoly na tomto úseku plní vrátní, kteí se ídí pokyny svého nadízeného. (2) Vrátný je povinen dodržovat Povinnosti vrátných platné pro píslušný objekt, které písemn vydává a schvaluje editel Provozu a služeb. Pro vrátné na kolejích je vydává a schvaluje editel Správy kolejí a menz. Souástí je i povinnost dodržování ádu ohlašovny požáru. (3) Ohlašovnami požáru jsou všechny vrátnice ZU se zabezpeením stežení po dobu 24 hodin (všechny vrátnice vysokoškolských kolejí, Univerzitní 22, Sady ptaticátník 14 a Kolárova 19). lánek 7 Školení a odborná píprava zamstnanc a student o PO (1) Školení zamstnanc se provádí v tchto úrovních a) v rámci seznámení se základními povinnostmi zamstnanc provádí Personální odbor, personální oddlení pi nástupu zamstnanc do pracovního pomru, b) školení zamstnanc provádí jejich vedoucí podle pedepsané osnovy pi nástupu do zamstnání a dále nejmén jednou za 2 roky, c) školení vedoucích zamstnanc zajišuje PS-E pi nástupu do funkce a dále nejmén jednou za 3 roky, d) osoby povené zabezpeováním PO v dob sníženého provozu a v mimopracovní dob školí jejich nadízený ped zahájením jejich innosti a dále nejmén jednou za rok, (2) Seznámení student se zásadami PO je provedeno pi prvním zápisu ke studiu prostednictvím informaního letáku zpracovaného PS-E a je potvrzeno podpisem studenta. (3) Odbornou pípravu preventist PO a len preventivních požárních hlídek zajišuje PS-E pi zahájení innosti a dále nejmén jednou za rok. (4) Školení a odborná píprava zamstnanc se provádí podle platného tématického plánu a asového rozvrhu školení zamstnanc a odborné pípravy preventivních požárních hlídek a preventist PO, který zpracovává PS-E. (5) Místo uložení dokumentace o provedeném školení a odborné píprav je uveden v l. 3 odst. 9. lánek 8 Kontrolní innost (1) Preventivní požární prohlídky jsou provádny a) preventisty PO dle popisu jejich povinností v povení rektora, b) PS-E namátkov nebo dle poteby; výsledek je zapsán do požární knihy, c) orgány státního požárního dozoru. 6

7 (2) Kontrolu vcných prostedk PO a požárních bezpenostních zaízení zajišuje PS-E nejmén jednou za rok prostednictvím odborné firmy. Návrh smlouvy zpracovává PS-E v souladu se smrnicí o uzavírání smluv. Smlouvu uzavírá za ZU kvestor. Záznam o výsledku kontroly je uložen v PS-E. O výsledku kontrol a provedených opravách i výmnách provede PS-E zápis do píslušné požární knihy. lánek 9 Zvláštní ustanovení (1) V pípad, že ZU pronajme prostory jiné právnické nebo fyzické osob, je nájemce povinen respektovat zásady PO pronajímatele. Za provozovanou innost zodpovídá v plném rozsahu nájemce a plní povinnosti vyplývající se zákona o PO. Zpracovatel smlouvy je povinen navrhnout takové znní smlouvy, aby nájemce ml stejné povinnosti, jaké má ZU v oblasti PO podle píslušných právních pedpis a této smrnice. (2) Pi spalování holavých látek na volném prostranství je nutno zajistit následující: - ti dny pedem ohlásit tuto skutenost na PS-E a operaní stedisko HZS, kteí mohou stanovit další požadavky na požární bezpenost, popípad innost zakázat, - zajistit potebné hasební prostedky a dozor. Za zajištní PO odpovídá vedoucí zamstnanec, který o spalování rozhodl. (3) Vzhledem k jednoduchým pomrm z hlediska úniku osob a dostatenému zpsobu znaení v objektech nebude organizován cviný požární poplach. Únik osob v pípad požáru bude probírán vždy na školení zamstnanc o PO. Touto smrnicí se ruší smrnice rektora. 1R/2002. Tato smrnice nabývá úinnosti dnem 1. ledna doc. Ing. Josef Prša, CSc. Pílohy:.1 - Vzor povení lena preventivní požární hlídky. 2 - Vzor povení preventisty PO Rozdlovník: - kancelá rektora, prorektoi, kancelá kvestora - kanceláe dkan, tajemníci fakult - editelé NTC, UUD, CIV, ÚCV, UK, SKM, PS - vedoucí odbor IA, OLP, PER, EO, OSRA, IPC, ZV, VYD Vyizuje: PS,. tel ,

8 rektor Píloha.1 V Plzni dne POVENÍ Jméno a píjmení: Osobní íslo: Druh práce: Pracovišt: Na základ smrnice.. Vás povuji funkcí lena/velitele *) preventivní požární hlídky pro pracovišt/objekty: Vaše úkoly a povinnosti vyplývající z tohoto povení: 1. Dohlížet na dodržování pedpis o požární ochran na výše uvedených pracovištích. 2. Provádt v pípad požáru nutná opatení k záchran ohrožených osob. 3. Pivolat v pípad vzniku požáru jednotku požární ochrany a zúastnit se likvidace požáru. 4. Úastnit se odborné pípravy o požární ochran 1x ron. 5. *) Plnit úkoly urené velitelem preventivní požární hlídky - ídit leny preventivní požární hlídky a odpovídat za plnní jejích úkol. doc. Ing. Josef Prša, CSc. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s povinnostmi lena/velitele *) preventivní požární hlídky. Datum:... *) Nehodící se škrtnte... podpis 8

9 rektor Píloha. 2 V Plzni dne.. POVENÍ Jméno a píjmení: Osobní íslo: Druh práce: Pracovišt: Na základ smrnice.. Vás povuji funkcí preventisty požární ochrany pro pracovišt/objekty:. Vaše úkoly a povinnosti vyplývající z tohoto povení: 1. Provádt kontrolní innost následovn: - 1x msín zkontrolovat volnost únikových cest, východ a umístní hasících pístroj, - 1x za 6 msíc provádt preventivní požární prohlídku pracoviš se zvýšeným požárním nebezpeím; - 1x za rok provádt preventivní požární prohlídku všech pracoviš a kontrolu dokumentace požární ochrany (dále PO), - výsledek prohlídky vždy zapisovat do požární knihy. 2. Spolupracovat s vedoucími výše uvedených pracoviš. 3. Informovat PS-E o závažných požárních závadách. 4. Vést požární knihu a zapisovat do ní dležité skutenosti ve vztahu k PO. 5. Kontrolovat, zda jsou zjištné závady odstranny v ureném termínu. 6. Vyjadovat se k opatením, která se týkají zabezpeování PO sveného úseku, zpracovávat pipomínky k projektové dokumentaci z hlediska PO, navrhovat zlepšení podmínek PO pi rekonstrukci pracoviš ap. 7. Spolupracovat s PS-E pi píprav dokumentace PO a ešení vzniklých nedostatk. 8. Úastnit se odborné pípravy o PO. doc. Ing. Josef Prša, CSc. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s povinnostmi preventisty požární ochrany. Datum: podpis 9

Požární ád obce Lubník

Požární ád obce Lubník Obecn závazná vyhláška obce Lubník.3/2002 Zastupitelstvo obce Lubník vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 písm.a) zák..128/2000 Sb. o obcích a podle 29 odst. 1 písm. o) zák.. 133/1985 Sb. o požární ochran,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení Obecn závazná vyhláška.1/2003 Zastupitelstvo obce Sadov na svém zasedání dne 10.12.2003 se usneslo vydat na základ 29 odst. 1 písm. c) zákona ". 133/1985 Sb. o požární ochran, ve znní pozdjších p,edpis-,

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Msto Lomnice nad Popelkou

Msto Lomnice nad Popelkou Msto Lomnice nad Popelkou Obecn závazná vyhláška Msta Lomnice nad Popelkou. 1/2007 KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ÁD MSTA LOMNICE NAD POPELKOU, STANOVÍ PODMÍNKY K ZABEZPEENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PI AKCÍCH, KTERÝCH

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005)

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) Směrnice rektora č. 4/2005 Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) V souladu s ustanovením 5 a 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO (PO-S1) Školské zařízení 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Datum platnosti/ účinnosti Vypracovala Kontrolovala Schválil Ing. Kateřina Patzeltová Technik

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Povinnosti organizace

Povinnosti organizace Povinnosti organizace Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito předpisy: Zák. o požární ochraně č.133/85 Sb. v platném znění ( 320/02 Sb. ), vyhl. o požární prevenci

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument!

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument! strana 1 z 10 vypracoval: František Svoboda útvar : ÚŘ datum: 23.10.2008 podpis: schválil: podpis: ing.petr Pösinger, Ph.D. platnost od: 27.října 2008 číslo revize: 3 platnost revize od: 1.1.2015 Vytištěním

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK o stanovení systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bestek Zastupitelstvo

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Březina Obecní úřad Březina vydává požární řád jako obecně závaznou vyhlášku podle 16 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákon č.410/1992 Sb. Obecní

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rada msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav rozhodla na svém zasedání dne 19.4.2004 podle 11 a

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína Obecně závazná vyhláška města Vsetína Číslo 4/2003 Požární řád města Vsetína Zastupitelstvo města Vsetín schválilo dne 25. 3. 2003 na základě 29 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

I. Úvod. Provozní řád je závazný pro všechny fyzické i právnické osoby, které se v prostorách objektu pohybují. II. Provozní doba objektu

I. Úvod. Provozní řád je závazný pro všechny fyzické i právnické osoby, které se v prostorách objektu pohybují. II. Provozní doba objektu Kód: SD/09/12 Druh: Organizační směrnice Název: Provozní řád pro objekt VTP ICT, Nad Stráněmi 5656, Zlín Organizační závaznost: Vědeckotechnický park Informačních a komunikačních technologií, Fakulta aplikované

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Identifikace organizaních jednotek Junáka

Identifikace organizaních jednotek Junáka Junák svaz skaut a skautek R Identifikace organizaních jednotek Junáka Metodická informace k údajm dležitým pro identifikaci OJ, registru OJ a k postupu pi zmn jednotlivých údaj Obsah Obsah... 1 Úvod...

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

Provozní pravidla plynových za ízení

Provozní pravidla plynových za ízení Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Provozní pravidla plynových zaízení N 11 004 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které se podílejí na provozu, montážích, údržb a revizích plynových

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více