Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA"

Transkript

1 rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znní pozdjších pedpis upravuje organizaci a zabezpeení požární ochrany (dále jen PO ) na Západoeské univerzit v Plzni (dále jen ZU ). lánek 1 Základní ustanovení (1) Tato smrnice je závazná pro všechna pracovišt ZU, všechny objekty, všechny zamstnance a osoby, které se na ZU s jejím vdomím zdržují. (2) Za objekty ZU se pro úely této smrnice považují nejen stavební celky a jejich zaízení, ale i další prostory, které ZU využívá nebo spravuje bez ohledu na právní vztah k objektu. (3) Zajištní PO a plnní souvisejících úkol je nedílnou souástí povinností vedoucích zamstnanc. (4) Vcnými prostedky PO se rozumí hasicí pístroje. (5) Požárn bezpenostním zaízením se rozumí zejména zaízení pro požární signalizaci (elektrická požární signalizace, zaízení dálkového penosu, zaízení pro detekci holavých plyn a par), zaízení pro usmrování pohybu koue pi požáru, zaízení pro zásobování požární vodou (vnitní a vnjší požární hydranty), zaízení pro omezení šíení požáru (nap. požární klapka, požární dvee). lánek 2 Organizace PO (1) Koordinaci a metodické ízení PO zajišuje Provoz a služby, oddlení Energetické hospodáství (dále jen PS-E ) prostednictvím odborn zpsobilé osoby. PS-E dále odpovídá za provozuschopnost vcných prostedk PO a požárn bezpenostních zaízení. (2) Další povinnosti v oblasti PO zajišují rektorem povení zamstnanci. Jedná se o a) velitele a leny preventivních požárních hlídek (vzor povení viz píloha. 1). Preventivní požární hlídka je skupina zamstnanc s odbornou pípravou v PO, která mimo jiné zajišuje rychlou lokalizaci a likvidaci vznikajícího požáru na sveném 1

2 pracovišti. Zizuje se na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpeím, kde se trvale nachází nejmén ti zamstnanci. b) preventisty PO (vzor povení viz píloha. 2). Funkcí preventist PO jsou poveni zpravidla správci budov. (3) Souástí povení podle odstavce 2 je podrobný popis povinností uvedených osob. (1) Dokumentací PO se rozumí: lánek 3 Dokumentace PO 1. Dokumentace o zalenní do kategorie inností se zvýšeným požárním nebezpeím nebo s vysokým požárním nebezpeím Stanovuje pracovišt se zvýšeným požárním nebezpeím. Pracovišt s vysokým požárním nebezpeím na ZU nejsou. Dokumentaci zpracovává PS-E po projednání s vedoucím pracovišt. Dokumentace je uložena v PS-E a schvaluje ji rektor. 2. Stanovení organizace zabezpeení PO Stanovení organizace zabezpeení PO je dáno touto smrnicí, která je zveejována v souladu se smrnicí rektora. 14R/ Požární ád pracovišt Dokument stanoví základní zásady zabezpeování PO na pracovištích se zvýšeným nebezpeím požáru. Požární ád musí být umístn na pracovišti tak, aby byl dobe viditelný a trvale pístupný pro všechny osoby vyskytující se v míst provozované innosti. Zpracovává jej PS-E ve spolupráci s vedoucím pracovišt. U ostatních pracoviš zpracovává PS-E všeobecný požární ád, který je umístn na veejn pístupných místech ZU. Tento požární ád nemusí splovat zákonné požadavky na jeho obsah a kontrolu. 4. Požární poplachová smrnice Tato smrnice vymezuje povinnosti zamstnanc ZU v pípad vzniku požáru. Musí být na pracovišti umístna tak, aby byla dobe viditelná a trvale pístupná pro všechny osoby vyskytující se v míst provozované innosti. Zpracovává ji PS-E ve spolupráci s vedoucím pracovišt. 5. Požární evakuaní plán Upravuje postup pi evakuaci osob a materiálu z objekt zasažených nebo ohrožených požárem, je uložen na vrátnici objektu. Požární evakuaní plán se zpracovává pouze, pokud je zvýšené požární nebezpeí ureno na základ složitých podmínek pro zásah. Textová ást požárního evakuaního plánu se zpracovává v pípad, že evakuaci není možno dostaten vyešit v požární poplachové smrnici. Grafické znázornní smru únikových cest je umístno na dobe viditelném a trvale pístupném míst v jednotlivých podlažích. Zpracovává ho PS-E ve spolupráci s vedoucím pracovišt a správcem budovy. 6. Dokumentace zdolávání požár Dokumentace je tvoena operativními kartami, které upravují zásady rychlého a úinného zdolávání požáru a záchrany osob a majetku. Dokumentace zdolávání požáru se zpracovává pouze, pokud je zvýšené požární nebezpeí ureno na základ složitých podmínek pro zásah. Dokumentace zdolávání požáru je uložena na vrátnici objektu, pro který je zpracována a u jednotky Hasiského záchranného sboru kraje (dále jen HZS ), pedurené poplachovým plánem. Zpracovává ji PS-E. 2

3 7. ád ohlašovny požár Upravuje zpsob pijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zamstnance, studenty a další osoby zdržující se na pracovištích, oznámení požáru na operaní stedisko HZS. ád ohlašovny požáru je uložen na vrátnici, která je stanovena jako ohlašovna požáru, musí s ním být prokazateln seznámeni zamstnanci ohlašovny požáru. Zpracovává ji PS-E. 8. Tématický plán a asový rozvrh školení zamstnanc, student a odborné pípravy preventivních požárních hlídek a preventist PO Zpracovává jej PS-E a schvaluje rektor. 9. Dokumentace o provedeném školení zamstnanc a odborné píprav preventivních požárních hlídek a preventist PO Vedoucí zamstnanci jsou povinni mít založeny záznamy o školení zamstnanc zaazených na píslušném pracovišti. Dokumentaci o školení zamstnanc zabezpeujících požární ochranu v mimopracovní dob /vrátní, strážní/ má založenou PS-E a Správa kolejí a menz. Dokumentace o školení student prezenního studia je založena na píslušném studijním oddlení. Dokumentace o školení vedoucích zamstnanc, o odborné píprav preventist požární ochrany a preventivních požárních hlídek jsou založena na PS-E. 10. Požární kniha Požární kniha slouží k záznamm o všech dležitých skutenostech týkajících se PO zejména o provedených preventivních požárních prohlídkách, o školeních a odborné píprav, o vzniklých požárech, o kontrole dokumentace PO a o kontrole, údržb a oprav vcných prostedk požární ochrany a požárn bezpenostních zaízeních. Požární knihy jsou uloženy na vrátnicích budov ZU. Kontrolu odstranní zjištných a zapsaných požárních závad provádí PS-E. (2) Požární ád, požární poplachovou smrnici, požární evakuaní plán, dokumentaci zdolávání požár a ád ohlašovny požáru pro píslušné pracovišt schvaluje jeho vedoucí na úrovni rektor (rektorát), dkan (fakulta), editel (jiná souást ZU). (3) Další dokumentaci vedenou na ZU, která je uložena v PS-E, tvoí zejména a) pehled pracoviš se zvýšeným požárním nebezpeím a požárních knih, b) povení len požárních hlídek vetn jejich nápln práce, c) povení požárních preventist vetn jejich nápln práce, d) zápisy z kontrol orgán vykonávajících státní požární dozor, e) pehled vybavení vcnými prostedky a požárn bezpenostními zaízeními dle pracoviš vetn doklad o jejich provozuschopnosti a kontrole. f) zprávy o požárech, g) projektová dokumentace k vyhrazeným požárn bezpenostním zaízením ve správ PS-E, h) výchozí a pravidelné revize vyhrazených požárn bezpenostních zaízení, i) seznamy proškolených obsluh požárn bezpenostních zaízení, j) návody k obsluze požárn bezpenostních zaízení a Povinnosti vrátných pro jednotlivé objekty ZU. (4) Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návod vztahující se k požární bezpenosti výrobk nebo inností jsou k dispozici u vedoucích zamstnanc, popípad zamstnanc odpovdných za provoz pedmtných zaízení a provoz. 3

4 (1) Vedoucí zamstnanci lánek 4 Povinnosti zamstnanc v oblasti PO a) odpovídají za dodržování pedpis PO, stanovených pracovních postup, technologické kázn, zákaz a píkaz na jimi ízených pracovištích a úsecích a provádjí dslednou kontrolu, b) zajišují požární bezpenost pracoviš a objekt, odpovídají za jejich uzavírání a zajištní proti vstupu nepovolaných osob v dob sníženého provozu a v mimopracovní dob, c) zajišují dodržování píslušných pedpis pi skladování, manipulaci s holavými látkami, kapalinami a plyny, d) na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpeím zpracovávají ve spolupráci s PS- E požární ády pracovišt, požárn poplachové smrnice a požární evakuaní plány, e) odpovídají za to, aby všechna pracovišt byla ádn oznaena výstražnými tabulkami, vybavena vhodnými hasebními prostedky, aby na tchto pracovištích byly zveejnny viditeln platné požární ády pracovišt, požárn poplachové smrnice, jmenovitý seznam preventivních požárních hlídek vetn jejich povinností (pokud se jedná o pracovišt se zvýšeným požárním nebezpeím) a požární evakuaní plány, f) pedkládají svému nadízenému, nejsou-li sami oprávnni tak uinit, návrhy na finanní postihy pro zamstnance, kteí porušili pedpisy PO nebo stanovené pracovní a technologické postupy, g) zajišují vystavení sváeského povolení ped zahájením sváeských prací, h) odpovídají za operativní odstraování nedostatk zjištných pi kontrolách; nemohou-li je odstranit vlastními silami, hledají ešení ve spolupráci s PS-E, i) zajišují, aby externí pracovníci byli prokazateln seznámeni s dodržováním pedpis o PO na pracovištích, j) provádjí vstupní a opakované školení PO zamstnancm a osobám, které se s jejich vdomím zdržují na pracovišti, úastní se školení o PO vedoucích zamstnanc, k) ohlašují každý vzniklý i uhašený požár rektorovi a PS-E. (2) Zamstnanci, studenti i tetí osoby, které se na ZU s jejím vdomím zdržují, jsou povinni a) seznámit se s pedpisy pro pracovišt se zvýšeným nebezpeím požáru, s požárními ády pracovišt, požárn poplachovými smrnicemi a požárními evakuaními plány, b) dodržovat píslušné pedpisy PO, stanovené pracovní a technologické postupy, vydané píkazy, zákazy a pokyny týkající se PO (zejména zákazy kouení a manipulace s oteveným ohnm) a poínat si pi práci nebo jiné innosti tak, aby sami nezapíinili vznik požáru, c) dodržovat zásady bezpeného provozu (zejména bezpené vzdálenosti od holavých pedmt) tepelných, elektrických, plynových a jiných spotebi, jejichž užívání bylo povoleno, pi opouštní pracovišt zkontrolovat tepelné a elektrické spotebie (vaie, varné konvice, pídavná topná tlesa ap.) a odpojit je od elektrické sít, d) dodržovat zásady bezpené manipulace a skladování holavých kapalin, látek a plyn, e) neprovádt práce, k nimž je oprávnn pouze odborník a které by mohly vést ke vzniku požáru (zásahy do elektroinstalace, plynu, sváení, manipulace s holavými plyny ap.), 4

5 f) nepoškozovat oznaení pracoviš výstražnými tabulkami, znaení únikových cest, veejn vyvšenou dokumentaci PO ap., g) nezneužívat a nepoškozovat hasební prostedky, ani nesnižovat jejich úinnost, h) zúastovat se školení a odborné pípravy PO v požadovaném rozsahu vetn ovení znalostí, i) neodkladn hlásit svému nadízenému zjištné závažné nedostatky nebo závady, j) znát praktický zpsob použití hasebních prostedk a jejich umístní a zpsob pivolání HZS a rychlé zdravotní pomoci, k) v pípad vzniku požáru se pokusit jej neodkladn uhasit vlastními silami a dostupnými hasebními prostedky; není-li to možné, pivolat HZS (postup je stanoven v požární poplachové smrnici), l) oznámit neprodlen každý požár svému nadízenému, m) do píjezdu požární jednotky uinit všechna opatení, aby se vzniklý požár nerozšioval, pípadn zajistit evakuaci osob, n) na výzvu velitele zásahu HZS se zúastnit zdolávání požáru a ídit se pi této innosti jeho pokyny. (3) Každý zamstnanec a osoba, která se na ZU s jejím vdomím zdržuje, odpovídá za škodu, kterou ZU zpsobí zavinným porušením svých povinností nebo vdomým nezakroením. (1) PS-E lánek 5 Povinnosti PS-E a) Zabezpeuje, koordinuje a kontroluje dodržování pedpis PO na všech pracovištích ZU. Se zjištnými závadami seznamuje vedoucí pracovníky, kteí zajistí jejich odstranní. b) Metodicky ídí a kontroluje innost len preventivních požárních hlídek a preventist PO a zabezpeuje jejich odbornou pípravu. Zabezpeuje školení vedoucích zamstnanc. c) Zodpovídá za provozuschopnost a údržbu hasicích pístroj a uchovává dokumentaci o jejich kontrole, údržb nebo oprav. Zajišuje vedení skladu rezervních hasicích pístroj. d) Vede dokumentaci PO, zpracovává požární ády, požárn poplachové smrnice a požární evakuaní plány pracoviš a kontroluje jejich umístní na pracovištích. e) Vyjaduje se k pípravné a projektové dokumentaci z hlediska PO. f) Spolupracuje pi zjišování píin vzniklých požár, s vyšetujícími orgány a zpracovává zprávy o požárech na ZU. g) stanoví na sváeském povolení nutná preventivní opatení ped zapoetím prací. h) Naizuje provádní nutných opatení k odstranní nedostatk, které by mohly vést bezprostedn ke vzniku požáru. i) Vyjaduje se k návrhm zajištní požárn bezpenostních zaízení. j) odpovídá za provozuschopnost a údržbu požárn bezpenostních zaízení, zajišuje jejich pravidelnou kontrolu v souladu s 7 vyhlášky o požární prevenci a uchovává dokumentaci o kontrolách. 5

6 k) Provádí zkoušky innosti elektrické požární signalizace pi provozu v souladu s 8 vyhlášky o požární prevenci. l) Uplatuje v plánu rozpotu požadavky na zajištní údržby a provozu požárn bezpenostních zaízení. lánek 6 Zabezpeení PO v dob sníženého provozu a v mimopracovní dob (1) Úkoly na tomto úseku plní vrátní, kteí se ídí pokyny svého nadízeného. (2) Vrátný je povinen dodržovat Povinnosti vrátných platné pro píslušný objekt, které písemn vydává a schvaluje editel Provozu a služeb. Pro vrátné na kolejích je vydává a schvaluje editel Správy kolejí a menz. Souástí je i povinnost dodržování ádu ohlašovny požáru. (3) Ohlašovnami požáru jsou všechny vrátnice ZU se zabezpeením stežení po dobu 24 hodin (všechny vrátnice vysokoškolských kolejí, Univerzitní 22, Sady ptaticátník 14 a Kolárova 19). lánek 7 Školení a odborná píprava zamstnanc a student o PO (1) Školení zamstnanc se provádí v tchto úrovních a) v rámci seznámení se základními povinnostmi zamstnanc provádí Personální odbor, personální oddlení pi nástupu zamstnanc do pracovního pomru, b) školení zamstnanc provádí jejich vedoucí podle pedepsané osnovy pi nástupu do zamstnání a dále nejmén jednou za 2 roky, c) školení vedoucích zamstnanc zajišuje PS-E pi nástupu do funkce a dále nejmén jednou za 3 roky, d) osoby povené zabezpeováním PO v dob sníženého provozu a v mimopracovní dob školí jejich nadízený ped zahájením jejich innosti a dále nejmén jednou za rok, (2) Seznámení student se zásadami PO je provedeno pi prvním zápisu ke studiu prostednictvím informaního letáku zpracovaného PS-E a je potvrzeno podpisem studenta. (3) Odbornou pípravu preventist PO a len preventivních požárních hlídek zajišuje PS-E pi zahájení innosti a dále nejmén jednou za rok. (4) Školení a odborná píprava zamstnanc se provádí podle platného tématického plánu a asového rozvrhu školení zamstnanc a odborné pípravy preventivních požárních hlídek a preventist PO, který zpracovává PS-E. (5) Místo uložení dokumentace o provedeném školení a odborné píprav je uveden v l. 3 odst. 9. lánek 8 Kontrolní innost (1) Preventivní požární prohlídky jsou provádny a) preventisty PO dle popisu jejich povinností v povení rektora, b) PS-E namátkov nebo dle poteby; výsledek je zapsán do požární knihy, c) orgány státního požárního dozoru. 6

7 (2) Kontrolu vcných prostedk PO a požárních bezpenostních zaízení zajišuje PS-E nejmén jednou za rok prostednictvím odborné firmy. Návrh smlouvy zpracovává PS-E v souladu se smrnicí o uzavírání smluv. Smlouvu uzavírá za ZU kvestor. Záznam o výsledku kontroly je uložen v PS-E. O výsledku kontrol a provedených opravách i výmnách provede PS-E zápis do píslušné požární knihy. lánek 9 Zvláštní ustanovení (1) V pípad, že ZU pronajme prostory jiné právnické nebo fyzické osob, je nájemce povinen respektovat zásady PO pronajímatele. Za provozovanou innost zodpovídá v plném rozsahu nájemce a plní povinnosti vyplývající se zákona o PO. Zpracovatel smlouvy je povinen navrhnout takové znní smlouvy, aby nájemce ml stejné povinnosti, jaké má ZU v oblasti PO podle píslušných právních pedpis a této smrnice. (2) Pi spalování holavých látek na volném prostranství je nutno zajistit následující: - ti dny pedem ohlásit tuto skutenost na PS-E a operaní stedisko HZS, kteí mohou stanovit další požadavky na požární bezpenost, popípad innost zakázat, - zajistit potebné hasební prostedky a dozor. Za zajištní PO odpovídá vedoucí zamstnanec, který o spalování rozhodl. (3) Vzhledem k jednoduchým pomrm z hlediska úniku osob a dostatenému zpsobu znaení v objektech nebude organizován cviný požární poplach. Únik osob v pípad požáru bude probírán vždy na školení zamstnanc o PO. Touto smrnicí se ruší smrnice rektora. 1R/2002. Tato smrnice nabývá úinnosti dnem 1. ledna doc. Ing. Josef Prša, CSc. Pílohy:.1 - Vzor povení lena preventivní požární hlídky. 2 - Vzor povení preventisty PO Rozdlovník: - kancelá rektora, prorektoi, kancelá kvestora - kanceláe dkan, tajemníci fakult - editelé NTC, UUD, CIV, ÚCV, UK, SKM, PS - vedoucí odbor IA, OLP, PER, EO, OSRA, IPC, ZV, VYD Vyizuje: PS,. tel ,

8 rektor Píloha.1 V Plzni dne POVENÍ Jméno a píjmení: Osobní íslo: Druh práce: Pracovišt: Na základ smrnice.. Vás povuji funkcí lena/velitele *) preventivní požární hlídky pro pracovišt/objekty: Vaše úkoly a povinnosti vyplývající z tohoto povení: 1. Dohlížet na dodržování pedpis o požární ochran na výše uvedených pracovištích. 2. Provádt v pípad požáru nutná opatení k záchran ohrožených osob. 3. Pivolat v pípad vzniku požáru jednotku požární ochrany a zúastnit se likvidace požáru. 4. Úastnit se odborné pípravy o požární ochran 1x ron. 5. *) Plnit úkoly urené velitelem preventivní požární hlídky - ídit leny preventivní požární hlídky a odpovídat za plnní jejích úkol. doc. Ing. Josef Prša, CSc. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s povinnostmi lena/velitele *) preventivní požární hlídky. Datum:... *) Nehodící se škrtnte... podpis 8

9 rektor Píloha. 2 V Plzni dne.. POVENÍ Jméno a píjmení: Osobní íslo: Druh práce: Pracovišt: Na základ smrnice.. Vás povuji funkcí preventisty požární ochrany pro pracovišt/objekty:. Vaše úkoly a povinnosti vyplývající z tohoto povení: 1. Provádt kontrolní innost následovn: - 1x msín zkontrolovat volnost únikových cest, východ a umístní hasících pístroj, - 1x za 6 msíc provádt preventivní požární prohlídku pracoviš se zvýšeným požárním nebezpeím; - 1x za rok provádt preventivní požární prohlídku všech pracoviš a kontrolu dokumentace požární ochrany (dále PO), - výsledek prohlídky vždy zapisovat do požární knihy. 2. Spolupracovat s vedoucími výše uvedených pracoviš. 3. Informovat PS-E o závažných požárních závadách. 4. Vést požární knihu a zapisovat do ní dležité skutenosti ve vztahu k PO. 5. Kontrolovat, zda jsou zjištné závady odstranny v ureném termínu. 6. Vyjadovat se k opatením, která se týkají zabezpeování PO sveného úseku, zpracovávat pipomínky k projektové dokumentaci z hlediska PO, navrhovat zlepšení podmínek PO pi rekonstrukci pracoviš ap. 7. Spolupracovat s PS-E pi píprav dokumentace PO a ešení vzniklých nedostatk. 8. Úastnit se odborné pípravy o PO. doc. Ing. Josef Prša, CSc. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s povinnostmi preventisty požární ochrany. Datum: podpis 9

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

1. DRUHY SPOLUPRÁCE... 3 2. KONTAKTNÍ BODY... 3 3. VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5

1. DRUHY SPOLUPRÁCE... 3 2. KONTAKTNÍ BODY... 3 3. VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5 METODICKÉ POKYNY PRO SPOLUPRÁCI JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY ESKÉ REPUBLIKY A HASISKÉHO A ZÁCHRANNÉHO SBORU A HASISKÝCH JEDNOTEK SLOVENSKÉ REPUBLIKY PI VZÁJEMNÉ POMOCI PI ZDOLÁVÁNÍ MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTÍ eské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více