ÚVOD VIZE - CÍLE... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD... 7 1 VIZE - CÍLE... 10"

Transkript

1 0 1

2 2

3 3

4 4

5 OBSAH: ÚVOD VIZE - CÍLE OBECNĚ PROVOZOVÁNÍ SENIORSKÉHO DOMU SITUACE SENIORSKÝCH DOMŮ V OKOLÍ A V ČESKÉ REPUBLICE Penziony místo tradičních domů Residence Classis Residence Sweet Home Senior Residence Všenory Seniorské bydlení ve Stráži pod Ralskem Seniorský dům z bývalých kasáren v Písku Domov důchodců v Horní Plané CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STAVBY A SLUŢEB DISLOKACE OBJEKTU V RÁMCI MĚSTA ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Provozní rozdělení budovy Dispoziční řešení jednotek Stravovací provoz Prádelna Provoz kadeřnictví, holičství, manikúry a pedikúry Personál Recepce SLUŢBY PROVOZOVANÉ V SENIORSKÉM DOMU RUDNÁ ROZBOR INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJU INVESTIČNÍ POTŘEBY INVESTIČNÍ ZDROJE FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU Kvantitativní metody analýzy Analýza výnosnosti

6 3.3.3 Analýza finančních rizik ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ANALÝZA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ANALÝZA VÝNOSŮ PLÁNOVANÉ VYUŢITÍ PRACOVNÍCH SIL, NOVĚ VYTVOŘENÁ PRACOVNÍ MÍSTA SWOT ANALÝZA ZÁVĚR...65 SEZNAM LITERATURY...66 PŘÍLOHY

7 ÚVOD V rámci předkládaného podnikatelského záměru je řešeno vybudování nové kapacity v oblasti sociální péče na území města Rudná. Záměrem společnosti je rekonstrukce objektu bývalého zámeckého komplexu na objekt, který bude slouţit seniorům seniorský dům. Poptávka po lépe vybavených domech s pečovatelskou sluţbou se začala objevovat s návratem emigrantů do ČR především zájem postarat se o vlastní rodiče či dokonce o sebe samé. Tito lidé byli ochotni za sluţby spojené s péčí o seniory platit. Model seniorských domů jiţ dlouhá léta dobře funguje v západní Evropě. Podnikatelský záměr vychází z reálné poptávky po sluţbách daného charakteru a to jak v regionu, tak i potenciálně v rámci vazeb uvnitř Evropské unie (dále jen EU ). Dalším impulzem pro urychlené řešení výše uvedené problematiky bylo přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, který upravuje podmínky čerpání prostředků z veřejných rozpočtů na financování sociální péče (platby od zdravotních pojišťoven, dotace) a výrazně rozšiřuje moţnosti seniorů a který byl naposledy novelizován v lednu roku Proces demografického stárnutí je celosvětovým fenoménem. Celosvětově přibývá seniorů o cca 2,4% ročně, zatímco obyvatelstva jen o cca 1,4%. Podle populační prognózy OSN lze očekávat, ţe stárnutí populace EU bude pokračovat tak, ţe v roce 2050 téměř 29% obyvatel budou tvořit lidé starší 65 let. Obecným a základním rysem proměn věkové struktury obyvatelstva České republiky v nadcházejících letech bude jeho další intenzivní stárnutí. Je to nezvratitelná realita, na které se shodují všechny české i zahraniční prognózy. Úvahy o budoucích počtech seniorů jsou samozřejmě zaloţeny pouze na odhadech a skutečný vývoj se můţe (zvláště v delším časovém horizontu) od předpovídané situace odlišovat. Na druhé straně jsou počty obyvatel ve věku nad 60 let v zásadě určeny na desítky let 7

8 dopředu početní velikostí generací osob jiţ ţijících době vzniku prognózy a právě proto je moţné povaţovat je ze poměrně spolehlivé a to i v horizontu několika desítek let. Graf č.1 byl vytvořen jako prognóza celkového počtu pojištěnců a počet důchodců v České republice. Označení důchodce se v tomto smyslu pouţívá pro osoby, které mají nárok na pobírání starobního důchodu. počet pojištěnců počet důchodců Graf č.1: Vývoj počtu pojištěnců a důchodců v ČR prognóza sestavená k Zdroj: Všechny výše uvedené skutečnosti vytvářejí příznivé podmínky pro realizaci dále uváděného podnikatelského záměru a zaručují jeho dlouhodobou životnost. Podnikatelský záměr je základní plán podnikání, který se můţe vyskytovat v řadě forem: od základní myšlenkové u nezávislých profesionálů a ţivnostníků aţ po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě větších firem. V kaţdém případě je ale podnikatelský záměr zacílen především na tzv. jádro podnikání neboli jeho hlavní, stěţejní činnost, případně jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora. 8

9 Podstatu podnikatelského záměru lze nahlíţet ze dvou hledisek. V hlubší rovině jde o prakticky nedosaţitelný ideál, jemuţ se podnikatel více či méně úspěšně snaţí v průběhu podnikání přiblíţit. V rovině obecné lze pak podnikatelský záměr chápat jako dlouhodobou strategii podnikání, ze které podnikatel vychází a s níţ by mělo být celé jeho podnikání v naprostém souladu. Běţně se také můţeme setkat s chápáním podnikatelského záměru jakoţto jednorázového nápadu či inspirace k podnikání. Tento výklad je ale z hlediska správných podnikatelských návyků méně úspěšný, protoţe podnikatelský záměr by se měl časem vyvíjet tak, aby odpovídal nově nabytým zkušenostem firmy či podnikatele. S těmito revizemi podnikatelského záměru se tak lze v praxi setkat zcela běţně a zejména u velmi dynamických podnikatelských subjektů k nim můţe docházet i relativně často, třeba kaţdé dva nebo tři roky. Nezřídka bývá tento posun v podnikatelském záměru také doprovázen změnou loga a celkové image. Typickým znakem podnikatelského záměru je utajení jeho klíčových částí aţ do okamţiku realizace. Podnikatel usiluje v rámci volného trhu o konkurenční výhodu a proto se snaţí své záměry tajit, dokud je to jen moţné, aby je nezneuţila dříve jeho konkurence. Úspěšnost podnikatelského záměru je tak do značné míry závislá na jeho praktickém provedení a kvalitě záměru. Zejména v případech, kdy je podnikatelský záměr spojen s velkými investicemi nebo ţádostí o vnější zdroje úvěr je často vyţadována Studie proveditelnosti. 1 1 Zdroj: záměr 9

10 1 VIZE - CÍLE Ve vazbě na stávající demografickou situaci v celé České republice a z ní vyplývající převis poptávky po kvalitním seniorském bydlení a důstojném stáří v příjemném prostředí je cílem vybudovat odpovídající kapacitu v rámci části objektu bývalých kasáren, poskytnutých městem. Hlavním cílem tohoto podnikatelského záměru je vybudování nové kapacity v oblasti sociální péče, a to seniorského domu. Kapacita 115 lůţek bude získána přestavbou objektu bývalého zámeckého komplexu v obci Rudná u Prahy. objektu. Podnikatelský záměr splňuje poţadavky města a okolí na způsob vyuţití daného 1.1 OBECNĚ PROVOZOVÁNÍ SENIORSKÉHO DOMU Obecným a základním rysem proměn věkové struktury obyvatelstva České republiky v nadcházejících letech bude jeho další intenzivní stárnutí. Je to nezvratitelná realita, na které se shodují všechny české i zahraniční prognózy. Úvahy o budoucích počtech seniorů jsou samozřejmě zaloţeny pouze na odhadech a skutečný vývoj se můţe (zvláště v delším časovém horizontu) od předpovídané situace odlišovat. Na druhé straně jsou počty obyvatel ve věku 60+ v zásadě určeny na desítky let dopředu početní velikostí generací osob jiţ ţijících v době vzniku prognózy a právě proto je moţné povaţovat je za poměrně spolehlivé a to i v horizontu několika desítek let. Podle výsledků demografických prognóz lze očekávat, ţe v roce 2014 bude ţít v České republice osob 60+. Jejich podíl se tak výší z dnešních 19% na 23 %. I v dalších letech by seniorita měla podstatně narůstat: v roce 2030 se v ČR očekávají uţ téměř 3 miliony osob 60+ let, kteří budou tvořit aţ třetinu celé populace; 10

11 podíl osob 65+ let se do roku 2030 zvýší z dnešních 14% na 25%. Česká republika se z hlediska úrovně stárnutí zařadí na jedno z předních míst v Evropě. Proces demografického stárnutí je celosvětovým fenoménem. Celosvětově přibývá seniorů o 2,4% ročně, zatímco obyvatelstva jen o 1,4%. Podle populační prognózy OSN lze očekávat, ţe stárnutí populace EU bude pokračovat tak, ţe v roce 2050 téměř 31% obyvatel budou tvořit lidé 65+ let. Senioři jako uţivatelé sociálních sluţeb tvoří velmi nehomogenní skupinu, neboť senioři vyţadující jakoukoli sociální sluţbu v terénu či zařízení mají zcela jiné poţadavky vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, sociální situaci a věku, neţ senioři, věnující se ještě s plným nasazením volnočasovým aktivitám seniorů. Z pohledu uţivatelů sociálních sluţeb se vymezuje potřeba vzniku nových míst v seniorských zařízeních, neboť je zřejmé jiţ nyní, ţe kapacita není dostatečná. Řešením je buď reprofilizace stávajících zařízení (přístavby, přestavby atd. a v důsledku stavebních změn navýšení počtu lůţek) nebo vznik zařízení nových. Díky inspiracím z ostatních zemí EU mohou vznikat taková zařízení, která splňují veškeré poţadavky seniorů (seniorské rezidence, seniorské domy apod.) 1.2 SITUACE SENIORSKÝCH DOMŮ V OKOLÍ A V ČESKÉ REPUBLICE 2 Podobu mohou mít komerční projekty a realizace různou, vyznačovat by se však měly větší úrovní kvality bydlení i poskytovaných sluţeb. Klientela navracejících se emigrantů a jejich rodičů je stále jednou z hlavních v komerčně provozovaných domech. Část z nich našla to, co hledala v lázních a lázeňských oblastech, jako jsou Karlovy Vary, Pardubice či například Letiny, a v menších obcích typu Kosořice. 2 Zdroj: 11

12 Domovy pro seniory nejčastěji vznikaly velmi často přestavbou statků či zámečků. Výjimkou nebylo ani to, ţe takový statek přestavěl majitel činţovních domů a sestěhoval sem dosavadní nájemníky v důchodovém věku. Jejich pobyt zde byl dotován výnosem z uvolněné nemovitosti. V podstatě stejně se i dnes chovají obce: potřebují-li uvolnit obecní byty v lukrativních oblastech, nabízejí svým občanům výhodnější pobyt v domech s pečovatelskou sluţbou Penziony místo tradičních domů Častější příklady komerčně provozovaných domů pro seniory mají kapacitu kolem 20 lůţek a podobají se spíše penzionům. Takových vznikalo a vzniká poměrně hodně po celém území ČR jako reakce na místní poptávku. V současnosti se čím dál tím častěji objevují i příklady, kdy se bydlení pro seniory vytvořilo v rámci hůře prodejné rezidenční výstavby. Domovy pro seniory, které vznikly podobně jako projekty společnosti Longevita, tedy jako soukromé aktivity několika osob, kombinují péči o staré lidi cílenou rehabilitací seniorů i osob po váţných úrazech zaměřenou zvláště na pohybové ústrojí s péčí o nemohoucí po dobu dovolené rodinných účastníků. Nejčastější komerční projekty jsou denní stacionáře pro seniory, které stejně jako předchozí případ kombinují péči o nemohoucí, postiţené či nemocné různých kategorií. I tyto projekty jsou však výsledkem individuálního podnikatelského plánu. Čistě developerských projektů domů pro seniory přibývá aţ v poslední době Residence Classis Jeden z prvních soukromých domovů pro seniory v Praze byla Residence Classis. Klient zaplatí za nájem a sluţby v průhonickém objektu minimálně korun měsíčně. Residence Classis nabízí 62 bytů od garsoniér aţ po střešní třípokojové byty určené k dlouhodobému pronájmu se zázemím sluţeb a společenských prostor. Klienti si kromě nájmu, který činí korun u nejmenších garsoniér o velikosti 32 m2 a korun u bytů o rozměrech 56 m2, zaplatí balíček sluţeb. Za

13 korun mají objednané jedno jídlo denně, péči pedikérky, kadeřnice či maséra, pravidelný úklid apartmánů, dopravu do centra Prahy minibusem a nepřetrţitou sluţbu v ošetřovatelské sekci. Nájemné je moţné platit i jednorázově, například prodá-li zájemce nemovitost a z výnosu pak pobyt v Residenci hradí. V těchto případech Residence Classis nabízí obyvatelům speciální pojistný program na základě jejich údajů se vypočítá částka, kterou klient do programu vloţí, a garantuje tak doţivotní platby pokrývající náklady na pobyt. V případě, ţe klient zemře dříve, neţ finance vyčerpá, přejde zbytek peněz na příbuzné Residence Sweet Home Nově vybudovaný komplex Residence Sweet Home je určený pro trvalé bydlení seniorů. Domy se společným zázemím a samostatnými bytovými jednotkami nedaleko lázeňského města Teplice mají nabídnout následující sluţby: pečovatelská sluţba 24 hodin denně, sluţba recepce, pravidelné návštěvy lékaře, úklid, praní prádla, donáška a příprava snídaní, obědů, večeří i svačin. Dále by v areálu měly být k dispozici: wellness centrum s termální vodou s léčivými účinky, restaurace, kavárna, tělocvična, ordinace lékaře, knihovna, parkovací stání, kadeřnictví, manikúra, pedikúra. Byty v residenci jsou 1 3pokojové, některé s balkonem či terasou. Nabízí se i moţnost vybavení vlastním nábytkem Senior Residence Všenory Nájemní byty Senior Residence Všenory jsou k dispozici starším lidem s aktivním způsobem ţivota. Senioři by zde měli mít veškerý potřebný servis (správce objektu, domovní sluţbu, lékaře, prádelnu, restauraci). Nová zástavba čítá 8 dvojvil se společným schodišťovým jádrem a výtahem. V jednom podlaţí bude mít kaţdý objekt aţ tři malé byty tedy šest bytů na patře. Poslední patro je mezonetové. Vilová zástavba bude doplněna o servisní objekt s dvěma byty pro stálou lékařskou sluţbu s ordinacemi, společnou dílnou a prádelnou. Součástí celého komplexu by měl být také společenský objekt se zdravotním a restauračním servisem. 13

14 1.2.5 Seniorské bydlení ve Stráţi pod Ralskem Další komerční objekt postaví ve Stráţi pod Ralskem soukromá společnost Promoveo. Jde o jeden z mála podobných projektů v rámci kraje i republiky. Firma chce v budoucnu vybudovat bydlení pro seniory třeba v Českém Krumlově, ve Všeni u Turnova nebo u Varnsdorfu. Areál ve Stráţi je pilotním projektem, jehoţ realizace přijde na 150 milionů korun. Musí být dokončen v prosinci příštího roku, to byla podmínka zastupitelstva při schvalování prodeje pozemku pro jeho výstavbu. Investor podle ní za pozemek zaplatí 3,5 milionu korun, město tím ale získá mnohem víc. Areál bude poskytovat sluţby i obyvatelům městského domu s pečovatelskou sluţbou, který je v těsném sousedství, a také seniorům ve městě. Soukromý penzion nedávno otevřela v Chrastavě na Liberecku firma Imstav, komplex s byty pro movitější seniory chce v Liberci vybudovat také majitel Centra Babylon Miloš Vajner Seniorský dům z bývalých kasáren v Písku Zajímavý projekt bydlení pro důchodce vzniká v Písku, kde soukromý investor ve spolupráci s městem upravuje pro seniory objekt bývalých kasáren. Stavba si vyţádá zhruba 90 milionů korun. Projekt zahrnuje 100 lůţek, pečovatelskou a zdravotní sluţbu a stravovací zařízení. Součástí Seniorského domu Písek budou také ošetřovny a ordinace, společenské místnosti, knihovna, kaple či parkoviště Domov důchodců v Horní Plané Na téměř 40 milionů korun přijde rekonstrukce budovy C Domova důchodců Horní Planá, jehoţ zřizovatelem je Jihočeský kraj. Zde se však nejedná o soukromou investici, ale investici veřejného rozpočtu. Je připravena půdní vestavba a rekonstrukci nejstaršího pavilonu, který uţ zdaleka neodpovídá nárokům na bydlení ve 21. století, uvedl ředitel hornoplánského domova Jaroslav Šíma. Po rekonstrukci vznikne dvacet plně bezbariérových jedno a dvoulůţkových pokojů a jeden třílůţkový pokoj s ošetřovatelskými lůţky. Práce zahrnují výměnu oken, zateplení obvodového pláště budovy, výměnu střešní krytiny, evakuačního lůţkového výtahu, rekonstrukci rozvodů teplé uţitkové vody a další. 14

15 2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STAVBY A SLUŢEB Výběr území, stavby a sluţeb je velmi důleţitým faktorem pro realizovatelnost celého projektu. Všechny tři faktory (území, stavba, sluţby) ovlivňují jako celek úspěšnost tohoto projektu. 2.1 DISLOKACE OBJEKTU V RÁMCI MĚSTA Řešený komplex bydlení pro seniory v tomto případě Seniorský dům Rudná se nachází v západní části obce Rudná, v katastrálním území Hořelice (viz obrázek č. 1 aţ 3). Poloha je vhodná vzhledem k návaznosti na moţné nabízené sluţby sportovního, kulturního a relaxačního charakteru. Velmi dobrá je zde i vazba na přírodu, zeleň, ale i na infrastrukturu města s dostupností do centra. Při rekonstrukci je počítáno s vybudováním parkovacích kapacit přímo v areálu komplexu. Je předpoklad, ţe někteří klienti budou mít k dispozici vlastní auta. Klienty Seniorského domu Rudná budou především senioři z Rudné, ale i z okolí, především Prahy a celé západní strany středočeského kraje (okresy Praha-západ, Beroun, Příbram, Kladno atd.) 15

16 Obr.č. 1: mapa okresu Praha-západ Historie a popisné informace obce Rudná Obec Rudná se nachází 3 km západně od hlavního města Praha na dálnici D5 (dálnice Praha Plzeň), na komunikaci II.tř. č. 605, která spojuje Hl. město Prahu s Berounem proto v současnosti rychle rozvíjí svůj komerční potenciál a je vyhledávána i jako, satelitní sídlo hlavního města. V současné době má město Rudná obyvatel (stav k ). Je nutné připomenout, ţe tento počet je pouze trvale bydlících obyvatel. Dle odhadů ale bydlí v Rudné ve skutečnosti přes obyvatel. Tento odhad vychází z počtu nově postavených domů a bytů za posledních deset let. Dopravní dostupnost místa je hodnocena jako dobrá a je zajišťována MHD prostřednictvím autobusů s krátkou návazností na metro trasy B stanice metra Zličín. Občanská 16

17 vybavenost v místě je střední odpovídající velikosti obce, za vyšší je moţné dojíţdět do nedaleké Prahy. Obec vznikla sloučením dvou obcí - Dušníky a Hořelice. Tyto obce byly dříve evidovány jako městyse a v důsledku rozšiřující se zástavby se postupně spojily v jednu obec. Proto byly nakonec spojeny i administrativně. Od té doby je obec přirozeným kulturním, ekonomickým a správním centrem regionálního významu. Obr.č. 2: mapa obce Rudná s vyznačení objektu Seniorského domu Rudná Dušníky Dušníky byly v minulosti duchovním statkem, jak lze podle jména usuzovat. Jméno Dušníky znamená ves dušníků nebo ves, v niţ ţili dušníci poddaní na pozemku zádušním. Obyvatelé byli poddanými kláštera nebo kostela, v našem případě od roku 17

18 1228 ţenského benediktinského kláštera. Abatyše Aneţka, v listině opatřené královskými pečetěmi, potvrdila majetky kláštera sv. Jiří, mezi nimi Dušníky i Hořelice. Také papeţ Řehoř IX. potvrdil v roce 1233 Dušníky mezi statky kláštera. V průběhu dalších téměř 200 let zůstávaly Dušníky církevním statkem. Nejprve přišli jako dar Václava II. do majetku kapituly sv. Víta, kolem roku 1378 patřily ke statku praţského arcibiskupa a kolem roku 1410 byly vráceny kapitule sv. Víta. Za husitských válek praţská kapitula sv. Víta o Dušníky přišla. Od té doby po více jak dvě století patřily Dušníky různým světským majitelům a od roku 1628 patřily opět praţské kapitule. Ve třicetileté válce byla obec úplně vypleněna. V roce 1649 přišla velká morová rána a hodně lidí přišlo o ţivot. V roce 1753 vznikl poţár, při kterém polovina dušnických domů shořela a za dva dny poté poţár zničil zbylou část dušnické zástavby. V několika zimních týdnech roku byla v okolí Dušník ubytovaná část ruského vojska generála Suvorova. Sám generál navštívil v Dušníkách svoji jednotku a hrabě Kolowrat mu zajistil nocleh v jednom z místních statků. Suvorov odmítl a vyspal se na místní poště na tvrdé lavici. Píše se o staré poště čp. 22 na dnešním Havlíčkově náměstí. Dnes tam stojí opravená budova, která však není původní, byla postavena aţ v roce V 60. letech 19. století se začalo rozvíjet dolování v okolí Nučic a muţi z Dušník pracovali většinu dne v dolech a po směně ještě obdělávali svá nebo pronajatá políčka. Dolování rudy zde vydrţelo asi 100 let. Obě obce se rozrůstaly, prolínaly a nakonec se oba místní výbory dohodly na jejich spojení. Obě byly jiţ roku 1936 povýšeny na městyse. Pro novou obec byly navrhovány prapodivné názvy, ale nakonec zvítězil název, který ve škole vymyslely děti Rudná. Rudné doly byly ţivobytím pro jejich rodiče a prarodiče. Od ledna roku 1951 se tedy městys jmenoval Rudná u Prahy. Hořelice Nejstarší známá zpráva o obci Hořelice pochází z roku Je jmenována v Nadační listině českého kníţete Břetislava, kterou věnoval kostelu ve Staré Boleslavi nemnohé statky a výsady a mezi nimi také důchod ze vsi Zhořelce u Prahy. Od roku 1228 patřila klášteru sv. Jiří na praţském Hradě a v roce 1233 papeţ Řehoř IX. potvrdil Hořelici jako statek zmíněnému klášteru. Ve 14. století vlastnil Hořelici klášter sv. Tomáše na Malé Straně. Počátkem 15. století byla obec v drţení karlštejnského purkrabího pana Viléma Dubského z Třebomyslic, který ji později (1406) daroval 18

19 královské komoře a ta vrátila Hořelici opět klášteru sv. Jiří a v jeho drţení zůstala aţ do husitských válek. Po skončení husitských válek na našem území roku 1436 král Zikmund odměnil své věrné, kteří při něm stáli v boji. Za odměnu připsal Hořelici bratřím Jeronýmovi, Janovi a Buškovi z Čečelic. Roku 1607 císař Rudolf II. prodal Hořelici jako dědičný statek Zikmundovi Měsíčkovi z Výškova. Dalšími majiteli byli Bořivoj Měsíček z Výškova, od r Kateřina z Nedabylic a její manţel Jan starší Straka. Pro účast ve stavovském povstání mu byla polovina majetku zkonfiskována, roku 1633 byla Hořelice vrácena. Dcery paní Kateřiny prodaly Hořelici Ondřeji Erbovi z Erdsteinu. Dalším majitelem byl Jan Karvinský z Karvinu, potom Jan Josef Karvinský. Rod Karvinských vlastnil Hořelici aţ do roku Téhoţ roku byla začleněna do tachlovického panství. V roce zasáhla tuto oblast morová rána, zemřelo mnoho lidí a z pozdější doby uţ o historii obce není mnoho tak pečlivě zapsáno. Obr.č. 3: letecký snímek katastrálního území Hořelice v obci Rudná s vyznačením objektu Seniorského domu Rudná 19

20 Podle 2 odst. 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny byla s účinností od 27. října 2000 jmenována obec Rudná městem. 2.2 ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Představa z hlediska kapacity Seniorského domu v Rudné je rekonstrukce areálu bývalého zámeckého komplexu (viz obr.4 aţ 9) s vybudováním kapacity 115 lůţek. Při rekonstrukci vzniknou jedno- a dvoupokojové jednotky, s převahou jednopokojových, viz tabulka č.1 počty jednotek v ks 1 osoba v jednotce 2 osoby v jednotce jednopokojová jednotka dvoupokojová jednotka 0 14 Tabulka č.1 Počty jedno- a dvoupokojových jednotek v ks V celém objektu bude vytvořen systém umoţňující vyuţití veškerých datových sluţeb, jako jsou telefon, video, televize, kontrola vstupu do objektu, kontrola pohybu po objektu, internet, systém centrálního klíče pro celý objekt, případně jeho část atp Provozní rozdělení budovy V celé budově bude vybudován bezbariérový přístup. Budou vybudovány jednotky pro klasické bydlení, ale i jednotky, které budou přizpůsobeny bydlení klientů s určitým handicapem, bude zde moţnost i doţití klienta. Tento typ bude pod přísnějším dohledem, k lůţkům budou mít přístup pouze sestry, ošetřovatelky, pečovatelky a sanitáři, kaţdé lůţko bude vybaveno signalizací se spojením do sesterny. V objektu 20

21 budou jednolůţkové a dvoulůţkové pokoje. Jednolůţkový pokoj bude pojat jako zdravotnicko-ošetřovatelská jednotka, zatímco dvoulůţkové pokoje budou uzpůsobeny Obr.č. 4: Centrální vjezd do areálu Seniorského domu Rudná pro osoby s větším handicapem a osoby méně nebo zcela nepohyblivé. Akutnější část lůţek nebude ţádným způsobem od ostatních lůţek oddělena a bude tak tvořit jednotný celek. Ošetřovatelské centrum bude zajišťovat bezpečnou a kvalitní ošetřovatelskou péči Dispoziční řešení jednotek Při rekonstrukci se vycházelo z poţadavku na prostornost, účelovost a na bezpečnost. Dispozičně je jednotka rozdělena na obytný pokoj, předsíň s šatním a úloţným prostorem a sociální zařízení. Vstupní dveře budou mít šířku vstupu 110 cm, 21

22 ostatní dveře budou mít šířku 90 cm. Nebudou osazovány vany, ale pouze sprchové kouty s protiskluzovou vyspádovanou podlahou tak, aby se v případě potřeby mohlo zajet do sprchové koutu i s invalidním vozíkem. V kaţdé jednotce bude dostatečný počet madel pro bezpečnost klienta. V kaţdé jednotce bude příprava pro pračku, příprava pro kuchyňský kout. Ve dvoupokojových jednotkách bude navíc loţnice. Obr.č. 5: Severní křídlo objektu Stravovací provoz Seniorský dům bude disponovat vlastním kuchyňských a stravovacím provozem, který bude dimenzován tak, aby mohl poskytnout tyto sluţby i pro externí klientelu (rozváţka jídel apod.). Zásobování a odvoz odpadu bude navazovat na technickou část budovy. 22

23 Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stravovacích sluţeb. Zároveň byl provede výpočet pro situaci, aby měl Seniorský dům vlastní stravovací provoz. Bylo osloveno celkem 6 firem, které měly předpoklad splňovat následující podmínky: - firma musí dováţet jídla v gastronádobách 2 x denně včetně sobot, nedělí a svátků (váha kritéria 25%), - firma musí nabídnout rozmanitost jídel hlavní obědové jídlo se nesmí opakovat během šesti týdnů, kaţdé hlavní jídlo obědové musí mít gramáţ minimálně 350 g, firma musí předloţit minimálně týden předem jídelní lístek ke schválení vedení Seniorského domu (váha kritéria 25%), - firma musí zabezpečit kompletní sortiment jídel snídaně, svačina, oběd včetně polévky, svačina, večeře, firma nebude zajišťovat pitný reţim (váha kritéria 25%) - nejniţší cena (váha kritéria 25%). Do uţšího výběru byly vybrány následující firmy: 1. Jídelna na Marjánce školní a závodní stravování, s.r.o., T.G.Masaryka 344, Kostelec nad Labem, provozovna v Praze 5, Na Bělidle G3K spol. s r.o., Děčínská 726/55, Ústí nad Labem Obě firmy splnily všechny podmínky výběrového řízení a nabídly dovoz jídel zdarma. Vítězem se stala firma Jídelna na Marjánce školní a závodní stravování, s.r.o. I. Varianta outsoursingu dovoz jídel prostřednictvím firmy Jídelna na Marjánce školní a závodní stravování, s.r.o. (vítěz) 23

24 náklady 3 : osoba / den den rok snídaně 29,- Kč 4.118,- Kč ,- Kč svačina 12,- Kč 1.704,- Kč ,- Kč oběd polévka 10,- Kč 1.420,- Kč ,- Kč oběd hlavní jídlo 55,- Kč 7.810,- Kč ,- Kč svačina 12,- Kč 1.704,- Kč ,- Kč večeře 45,- Kč 6.390,- Kč ,- Kč mzdové náklady - 1,5 úvazku ,- Kč Celkové náklady na outsorsing dovoz jídel za rok ,- Kč II. Varianta provozování vlastního stravovacího provozu náklady 4 : osoba / den den rok snídaně 17,- Kč 2.414,- Kč ,- Kč svačina 8,- Kč 1.136,- Kč ,- Kč oběd polévka 7,- Kč 994,- Kč ,- Kč oběd hlavní jídlo 35,- Kč 4.970,- Kč ,- Kč svačina 8,- Kč 1.136,- Kč ,- Kč večeře 29,- Kč 4.118,- Kč ,- Kč celkem suroviny 104,- Kč ,- Kč ,- Kč 3 Předpoklad obsazenosti Seniorského domu 95%, tj. 110 klientů + 32 osob personálu vše celodenní stravování 4 Předpoklad obsazenosti Seniorského domu 95%, tj. 110 klientů + 32 osob personálu vše celodenní stravování 24

25 mzdové náklady - 6 osob (5 kuchařů + 1 vedoucí provozu) ,- Kč energie ,- Kč / den ,- Kč Celkové náklady na vlastní stravovací provoz za rok ,- Kč V nákladech při provozování vlastního stravovacího provozu nemusíme počítat s náklady za vodu, protoţe na pozemku Seniorského domu se nachází mimo jiné i jedna studna, která by měla zásobovat vlastní stravovací provoz vodou. Kapacita této studny, dle sdělení firmy z oboru studnařství, plně pokryje potřebu vody pro vlastní stravovací provoz. Voda v této studni je dle laboratorního a bakteriologického rozboru zcela bez závad a nic nebrání jejímu pouţívání k přípravě jídel. V případě potřeby (např. při nedostatku vody) by bylo moţné pouţívat vodu z městského vodovodu. Z výše uvedeného porovnání lze vyvodit závěr, ţe provozování vlastního stravovacího provozu bude nákladově příznivější, neţ tuto sluţbu outsorsovat. Další výhodou vlastního zařízení je fakt, ţe případné volné kapacity vlastního provozu vyuţije Seniorský dům Rudná k externí potřebě občanů a provozů v obci Rudná, jako je například Mateřské centrum Rudňáček (ca 12 dětí + 3 dospělí). 5 Spotřeba elektrické energie ca kw / den. 25

26 Obr.č. 6: Západní křídlo objektu Obr.č. 7: Jiţní křídlo objektu 26

27 2.2.4 Prádelna Prádelna bude vybudována v přízemí objektu, v jeho východním křídle. Kapacitou bude slouţit nejen pro interní potřebu Seniorského domu Rudná, ale i pro externí potřebu provozů (stravovací a ubytovací) v Rudné a okolí. Celá prádelna je koncipována jako komplexní provoz pro prádelnu, sušárnu, mandlovnu, sklady špinavého a čistého prádla a opravny prádla. Kaţdá obytná jednotka bude navíc vybavena přípojkou pro pračku. Při vlastním rozhodování, zda provoz prádelny provozovat interně, nebo pouţít praní prádla dodavatelsky pomocí outsoursingu, bylo přihlédnuto k ekonomickým propočtům. Byly osloveny firmy, které splňovaly následující podmínky: - firma musí být v co nejkratší vzdálenosti od Rudné (max. 40 km) (váha kritéria 5%) - firma musí nabídnout komplexní sluţby prádelnu, sušárnu, mandl (váha kritéria 30%) - firma musí zabezpečit svoz a odvoz prádla 1 x týdně po celý rok (váha kritéria 30%) - nejniţší cena (váha kritéria 35%) Do uţšího výběru byly vybrány dvě firmy: 1. Prádelna Simona Havlíčková, Nedbalova 1614, Říčany 2. Tomáš Večeřa Tove, Pod Haldou 78/6, Beroun Závodí. Bylo rozhodnuto, ţe vítězem soutěţe je firma Prádelna Simona Havlíčková. 27

28 I. Varianta outsorsingu Prádelna Simona Havlíčková (vítěz) náklady 6 : Počty kusů Typ týden rok Kč / ks Náklady / rok plášť bílý 0, ,- Kč ,- Kč prostěradlo ,- Kč ,- Kč polštář ,- Kč ,- Kč povlak ,- Kč ,- Kč ubrusy ,- Kč ,- Kč utěrky a ručníky ,-Kč ,- Kč osušky ,- Kč ,- Kč svoz a odvoz 1 x 52 týdnů x 74 km x 9,-Kč / km ,- Kč Celkové náklady na outsorsing prádelna za rok ,- Kč II. Varianta provozování vlastní prádelny náklady: mzdové náklady / měsíc ,- Kč = za rok ,- Kč provoz elektřina / měsíc 3.750,- Kč = za rok ,- Kč vybavení odpisy / rok ,- Kč Celkové náklady na provoz vlastní prádelny za rok ,- Kč 6 Předpoklad obsazenosti Seniorského domu 95%, tj.110 klientů 28

29 Obr.č. 8: Východní křídlo objektu plánovaná prádelna V nákladech při provozování vlastní prádelny nemusíme počítat s náklady za vodu, neboť na pozemku Seniorského domu se nachází mimo jiné i dvě studny, které by měly zásobovat vlastní prádelnu vodou. Kapacita obou studní, dle sdělení firmy z oboru studnařství, dohromady je ca 8 m 3 za den, coţ je zhruba 200 % vlastní potřeby vody pro plánovanou prádelnu. Z tohoto porovnání lze usuzovat, ţe provozování vlastní prádelny bude nákladově příznivější, neţ tuto sluţbu outsorsovat. Další výhodou vlastního zařízení prádelny je fakt, ţe v případě potřeby lze řešit zásobování prádlem operativně ihned a nemusí se čekat na svozový den externí prádelny. Rovněţ se předpokládá, ţe případné volné kapacity vlastní prádelny vyuţije Seniorský dům Rudná k externí potřebě občanů a provozů v obci Rudná. 29

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

V návrhu rozpočtu výdajů města na rok 2015 jsou celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je: Při tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2015 se vycházelo z předpokládaných ročních příjmů a ze skutečně dosaţených příjmů za rok 2014. Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Studie porovnání zadlužení Strakonic s jinými městy

Studie porovnání zadlužení Strakonic s jinými městy Ing. Libor Volf, daňový poradce č. osvědčení 3650 / Tax Adviser Nr. 3650 Mobil 603 952 358 Školní 41 E-mail volf.libor@wo.cz 386 01 Strakonice II Tel./Fax 383 321 061 Studie porovnání zadlužení Strakonic

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Pracovní list Sestavení podnikového plánu

Pracovní list Sestavení podnikového plánu Pracovní list Sestavení podnikového plánu Na následujícím příkladu si ukážeme jednoduché plánování ve firmě Sen Market. Výchozí myšlenka plánování vychází z odpovědi na otázku, čím vůbec při plánování

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6.1 Rozvaha 6.1.1 Úvodní poznámky A) Položky aktiv: Řadí se podle jejich likvidnosti. Seřazení probíhá sestupně, tedy: a) od nejlikvidnějších (hotovost), až

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 8 MANAŽERSKÉ FINANCE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Analýza finanční situace obce Chýně

Analýza finanční situace obce Chýně Analýza finanční situace obce Chýně Příjmy a 2012 Příjmy byly pro účely této analýzy rozděleny na příjmy pravidelné (pravidelně se opakující, většinou přicházející ze státního rozpočtu), nepravidelné (nahodilé,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011 Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky Praha, 9. června 2011 Možnosti dlouhodobého financování Úvěr EIB + Není třeba vypisovat veřejné výběrové řízení + Pravděpodobně výrazně

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více