CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Projekt poradny pro neplodné ženy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Projekt poradny pro neplodné ženy"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt poradny pro neplodné ženy Téma práce: Podpora sociálního fungování neplodných žen Sára Balabánová Vedoucí práce: Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D. Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Sára Balabánová

3 Ráda bych poděkovala Mgr. Ing. Květoslavě Princové, Ph.D. za její čas a ochotu při vedení mé práce. Poděkování patří také mým nejbliţším, kteří mě při psaní práce podporovali.

4 Obsah Úvod Projekt/Tvorba projektu Co je to projekt? Základ projektového managementu Cyklus projektu Neplodnost Co neplodnost znamená? Ţena a její specifika ve vztahu k neplodnosti Příčiny neplodnosti u ţeny Anatomické příčiny Hormonální příčiny Imunologické příčiny Psychické příčiny neplodnosti Potrat jako příčina neplodnosti a postabortivní syndrom Jiné příčiny neplodnosti Léčba neplodnosti Hormonální léčba Metody asistované reprodukce Metoda NAPROHELP Neplodnost jako sociální problém Žena, neplodnost a sociální fungování Neplodnost a sociální práce Sociální fungování Možnosti podpory CENAP Centrum psychosomatické péče... 31

5 5.3 Společnost pro psychosomatickou podporu léčby neplodnosti, o. p. s Centra asistované reprodukce Pojišťovny Slepá cesta pomoci Vlastní projekt aneb co je ještě potřeba dělat? Projekt poradny pro neplodné ženy Osnova Popis výchozího stavu Definice cílové skupiny Stručně definovaný záměr, cíle a výstupy projektu Navrhovaný postup realizace projektu Personální zajištění realizace projektu Zhodnocení rizik realizace a předpokladů udrţitelnosti Logfraime Matice logického rámce Aktivity Rozpočet Závěr Seznam pramenů a literatury... 64

6 Úvod Neplodnost není jiţ pouze problémem konkrétní ţeny. Jiţ dlouhou dobu je to společenský problém. Neplodných ţen i muţů přibývá a tento fakt má své značné důsledky v ţivotě jednotlivých ţen (Bes, 2009, s ). Ţivotní situace ţeny, která je neplodná je velmi náročná. Stres, který proţívá neplodná ţena, je srovnatelný se stresem onkologicky nemocných pacientů (Doherty, Clark, 2002, s. 16). Mezi další důsledky patří stigmatizace, vyloučení, sníţení či zvýšení pracovní výkonnosti (Slepičková, 2006, s. 938). Objevují se také změny v komunikaci a ţena při běţných ţivotních situacích můţe reagovat přecitlivěle, často se u neplodných ţen objevuje depresivní ladění (Konečná, 2003, s. 114, 149). Sociální pracovník při této situaci můţe vyuţít svých kompetencí a pomoci ţeně zorientovat se v poskytovaných sluţbách, které ţena můţe vyuţít a také pomáhat vyţít účinnou komunikaci. Sociální pracovník, můţe být právě tím článkem, který stojí mezi odborníky a neplodnou ţenou. Můţe jim pomáhat najít konsenzus a napomáhat tak k vyřešení konkrétních problémů neplodné ţeny, čímţ můţe značně napomoci zlepšení sociálního fungování neplodné ţeny. Cílem práce je vytvořit projekt poradny pro neplodné ţeny. Tato poradna by měla poskytovat útočiště pro neplodné ţeny a poskytovat jim sociálně aktivizační činnost, která je podpoří směrem k uspokojivému sociálnímu fungování. Metodou práce je studium, analýza a syntéza literatury týkající se neplodnosti. Touto metodou je tvořena hlavně teoretická část práce, která se zabývá tím, co je to projekt a neplodnost. Také je věnován prostor sociálnímu fungování neplodné ţeny a jejím problémům a potřebám. V neposlední řadě jsou v teoretické části práce zmíněny místa, kam se můţe neplodná ţena obrátit, při řešení neplodnosti. Tyto informace pomáhají vykrystalizování analýzy potřebnosti a sestavení logického rámce projektu poradny pro neplodné ţeny. Tento projekt tvoří praktickou část této absolventské práce. Mou osobní motivací pro vypracování této práce je to, ţe kolem sebe vidím neplodné ţeny a jejich náročnou ţivotní situaci. Jsem přesvědčena, ţe by těmto ţenám mohla být poskytována lepší a komplexnější péče. Cílové skupině neplodných ţen, se chci v budoucnu věnovat. Myslím si, ţe jako sociální pracovnice budu mít dobrou 4

7 pozici k tomu, napomáhat zlepšení sociálního fungování neplodných ţen a také zlepšování systému poskytované pomoci těmto ţenám. 5

8 1 Projekt/Tvorba projektu V této kapitole se zabývám popsáním toho, co je projekt, projektový management a projektový cyklus. Tyto informace povaţuji za důleţité pro pochopení projektu poradny pro neplodné ţeny, který z těchto informací vychází. 1.1 Co je to projekt? Projektem můţe být jakýkoli sled úkolů, které jsou řízeny metodami a pravidly projektového managementu. Aplikace metod a pravidel projektového managementu je u projektu zcela zásadní. Projekt je řízený proces s jasně stanovenými metodami a pravidly, který má stanovený začátek i konec (Svozilová, 2006, s. 21). Němec (2002) mluví o projektu jako o návrhu, námětu, plánu nebo jako o komplexním vyřešení určitého úkolu. Upozorňuje však, ţe projekt není pouze výsledný produkt ale také proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Projekt je tedy hlavně tvůrčím procesem (Němec, 2002, s. 11). Projekt musí mít stanoven jasný cíl, který bude po zrealizování projektu naplněn. Projekt má mít také stanovený rámec pro čerpání zdrojů potřebných k realizování konkrétního projekt. Důvodem jedinečnosti projektů je jejich dočasnost a unikátnost. Projekty se věnují specifickým potřebám a cílům, k jejichţ naplnění dochází pomocí realizace projektů. Projekty jsou také jedinečné proto, ţe jsou časově omezené a tím pádem je realizuje zcela jedinečný tým lidí, kteří na projektu v danou dobu pracují (Svozilová, 2006, s. 22). Projekt má také specifický způsob hospodaření. Nejpodstatnější je, ţe projekt má finanční limity. Zdroje projektu jsou disponibilní, slouţí například k úhradě spotřebovaných zdrojů. Mezi tyto zdroje patří například mzdy pro pracovní tým, nákup nebo pronájem budov a nákup materiálů a zařízení, které je potřebné k realizaci projektu. Projekt má organizační strukturu, která zajišťuje koordinaci prací a vykonává řízení, které podléhá podnikatelským cílům daného projektu. Koordinátoři mají určitou míru samostatnosti v rozhodování, nesou tedy také zodpovědnost za naplnění podnikatelských cílů projektu (Svozilová, 2006, s 23). 6

9 Z právního hlediska je podstatné, ţe projekt nemá samostatnou právní subjektivitu ani daňové povinnosti (Svozilová, 2006, s. 23). 1.2 Základ projektového managementu Projektový management má dle Svozilové (2006) tři základní charakteristiky. Těmi jsou čas, dostupnost zdrojů a náklady. Čas slouţí jako limit plánování sledu a konkrétních aktivit. Dostupnost zdrojů spočívá v přidělených zdrojích ke konkrétnímu projektu. Tyto převáţně finančních zdroje jsou čerpány a uţívány k realizaci projektu (Svozilová, 2006, s. 23). Vstupní zdroje, které projekt má, představují vstupní prvky materiálních hodnot a lidské pracovní síly. Tyto prvky jsou pod kontrolou vedoucího projektu. Vedoucím projektu můţe být manaţer, který díky své autoritě koordinuje přeměnu hodnot ze zdrojů do výstupů projektu. Díky realizaci výstupů dochází k naplnění cílů projektu. Manaţer k této přeměně vyuţívá hlavně podněcování komunikace a spolupráce v pracovním týmu daného projektu (Svozilová, 2006, s. 24). Třetí charakteristikou projektového managementu jsou jiţ zmiňované náklady. Náklady slouţí k vykazování způsobu jak je či bylo uţíváno zdrojů v daném časovém rozloţení (Svozilová, 2006, s. 23). Můţeme říct, ţe cílem projektového managementu je vytvořit produkt projektu. Tím je myšleno vytvořit určitý unikátní produkt, můţe to být například nějaká sluţba, poradna ale i předmět. Tento produkt přispívá k dosaţení záměru projektu a k naplnění strategického či taktického cíle. Aktivity jsou odrazem tohoto produktu. Například u sociální sluţby spočívají aktivity v přípravě a zajištění této sluţby (Svozilová, 2006, s. 24). 1.3 Cyklus projektu Svozilová (2006) u vádí pět fází ţivotního cyklu projektu. Je to konceptuální návrh, definice projektu, produkce, operační období a vyřazení produktu. V první fázi se vytváří konceptuální návrh. Obsahuje informace o záměrech, hodnocení přínosů a dopadů. Dále jsou sepsány odhady na náklady a mnoţství času potřebné k realizaci. V neposlední řadě se v konceptuálním návrhu vyhodnocuje analýza rizik. Ve druhé fázi, kterou Svozilová (2006) nazývá definicí projektu, se jedná hlavně o upřesnění 7

10 konceptuálního návrhu. Přidává se diverzifikace cílů, příprava metodik a disponibilních znalostí a dovedností. Ve druhé fázi projektového cyklu je nutné nastavit konkrétní a reálné plány například časový harmonogram a podobně. Pracuje se jiţ s konkrétními informacemi v daném místě a čase. Třetí fází je produkce coţ jinak řečeno znamená vlastní realizaci projektu. V této fázi se objevuje hlavně řízení práce a subdodávek, kontroluje se, zda projekt postupuje dle stanoveného časového plánu a rozpočtu. Pořizuje se dokumentace a kontroluje se účinnost dosahování stanovených cílů. V e čtvrté fázi pojmenované Operační období, které spočívá v uţívání předmětu projektu, dochází k hodnocení sociálních a ekonomických dopadů projektu. Získává se zpětná vazba, která je vyuţitelná pro plánování dalších projektů. Poslední pátou fází je vyřazení projektu. Zde se můţe projekt převézt do odpovědnosti nějaké organizace. Hlavním přínosem z této fáze je zpracování získaných zkušeností z řízení projektu (Svozilová, 2006, s. 37). Projektových cyklů je velké mnoţství a není cílem této práce je všechny popsat. Ráda bych však uvedla ještě alespoň jednu ukázku projektového cyklu. Fáze mohou být pojmenovány zcela jinak. Národní ústav odborného vzdělávání uvádí jako první fázi identifikaci problému, dále fázi plánování projektu, na ni navazuje fáze zajištění financování, následuje fáze implementace a projektový cyklus je ukončen fází zhodnocení neboli evaluace. První fáze spočívá ve sběru informací, formulují se základní cíle, výsledky a aktivity projektu v konkrétních termínech. Druhá fáze je plánování projektu, kde se provádí analýza zainteresovaných skupin a rizik projektu. Následuje tvorba logického rámce projektu (Národní ústav odborného vzdělávání, nedatováno). Logický rámec je nástroj pro zlepšení plánování, provádění, řízení, monitorování a hodnocení projektů. Logický rámec je způsob strukturování hlavních prvků projektu. U logického rámce je významné zdůraznění logických vazeb mezi těmito prvky, kterými je záměr, cíle, výstupy, aktivity, objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje ověření ukazatelů a předpoklady či rizika konkrétního projektu (United Nations, 2008). Třetí fáze nazvaná zajištění financování spočívá v navrhnutí rozpočtu pro projekt. Někdy se v této fázi zajišťuje pracovní plán. Implementace je čtvrtou fází a je to vlastní realizace projektu. Pátou fází je zhodnocení. To představuje administrativní zavření projektu a vypracování závěrečné hodnotící zprávy (Národní ústav odborného vzdělávání, nedatováno 8

11 2 Neplodnost V této kapitole se zabývám tím, co je neplodnost 1, jaké jsou její příčiny a následná léčba. Tyto informace jsou zde důleţité pro pochopení ţivotní situace neplodné ţeny a jejího sociálního fungování. Informace jsou často zdravotnického charakteru, coţ by se mohlo zdát zavádějící při hledání ukotvení neplodnosti v sociální práci. Neplodnost je však mezioborové téma. Je to zdravotnický problém se sociálními důsledky, kterými se zabývá právě sociální pracovník. Proto je důleţité pochopit alespoň základy neplodnosti jako onemocnění, protoţe tyto informace nám pomohou neplodnou ţenu pochopit a vidět souvislosti mezi sociální a zdravotní rovinou ţivotní situace této ţeny. 2.1 Co neplodnost znamená? Neplodnost je dle WHO, neschopnost počít dítě. Pár můţe být povaţován za neplodný, pokud po dvou letech pravidelného pohlavního styku, bez antikoncepce, ţena neotěhotněla (a není ţádný jiný důvod, jako je kojení nebo amenorea neplodné období po porodu). Neplodnost dělí na 1. primární neplodnost a za 2. sekundární neplodnost. Primární neplodnost je neplodnost u páru, jeţ je bezdětný. Sekundární neplodnost je neschopnost početí po předchozím těhotenství (Světová zdravotnická organizace, nedatováno, a). Při definování neplodnosti nesmím opomenout termín nedobrovolná bezdětnost. Je to termín vycházející z anglického involuntarily childlessness. Tento termín je přisuzován například těm párům, které se jiţ vzdaly léčby neplodnosti (Slepičková, 2006, s. 939, podle Letherby, 2002). Miall (1994) rozlišuje neplodnost a nedobrovolnou bezdětnost podle důsledků. Uvádí, ţe zatímco neplodnost, jeţ je biologickým problémem má důsledky sociální, tak nedobrovolná bezdětnost je problémem sociálním, který můţe být řešen pomocí lékařských technik (Slepičková, 2006, s ). Celosvětově páry vnímají neplodnost, jako tragédii, která má sociální, ekonomické a psychologické důsledky. V roce 2006 přijalo valné shromáţdění OSN 1 Některé kapitoly jsou převzaté z BALABÁNOVÁ, Sára. Ţivotní situace neplodných ţen. Olomouc, bakalářská práce (Bc.). 9

12 doporučení k zařazení cíle ohledně dosaţení všeobecného přístupu k reprodukčnímu zdraví v rámci rozvojového cíle tisíciletí číslo pět. Tímto cílem je zlepšit zdraví matek. Ministerstvo reprodukčního zdraví a výzkumu (The Department of Reproductive Health and Research) uznává, ţe neplodnost je neuspokojená potřeba v rodinném plánování jak v rozvinutých, tak rozvojových státech (Světová zdravotnická organizace, nedatováno, b). Dle Lázníčkové (2003) je nutná souhra mnoha pochodů v těle muţe a ţeny, aby došlo k otěhotnění. Ve své příručce Neplodnost uvádí, ţe dle studií asi 60% párů otěhotní do 6 měsíců od doby, kdy se o početí začnou snaţit. Po jednom roce bývá těhotných přibliţně 70 80%, ale 15-20% párů zůstává neplodných. Příčiny neplodnosti nalézáme jak u muţe (35-45%) tak u ţeny. Přibliţně u 20% případů jsou příčiny oboustranné. Po jednom roce snaţení partnerů o početí jiţ mluvíme o sníţené plodnosti (subfertilitě). Freundl a kolektiv (2008) uvádějí mírně odlišné údaje. Podle jejich údajů otěhotní do 6 měsíců 80 % a do roka je těhotných téměř 90 % ţen. Po jednom roce, kdy nedošlo k početí, hovoří o nechtěné bezdětnosti nebo nenaplněné touze po dítěti. (Freundl, Gnoth, Frank Herman, 2008, s. 68). V České republice se s problémy s početím odhadem potýká kaţdý šestý pár a kaţdé desáté dítě se narodí rodičům, kteří prošli léčbou neplodnosti. Úspěšnost léčby neplodnosti se pohybuje kolem %. Asi 3% všech narozených dětí byly zplozeny za pomoci umělého oplodnění. Autoři však nepodporují partnery, aby ihned pomýšleli na umělé oplodnění, ale uvádějí, ţe někdy stačí minimální opatření ve správný čas, které vede k vytouţenému dítěti (Freundl, a kolektiv, 2008, s. 69). 2.2 Žena a její specifika ve vztahu k neplodnosti Cílem této kapitoly je vysvětlit, proč se práce zabývá pouze ţenami a jaká jsou specifika ţen oproti muţům. Z hlediska ucelení celkového pohledu na neplodnost pomocí bio-psychosociálně-spirituálního pohledu na situaci neplodných párů, by bylo nutné věnovat rovnocennou pozornost i muţům. Tento holistický přístup povaţuji za relevantní 10

13 k danému tématu, ale rozsah této práce mi nenabízí dostatečný prostor k rozebrání této tématiky zcela uceleným způsobem. Byla jsem tedy nucena si vybrat. K výběru rozebrání ţivotní situace neplodné ţeny, mě přesvědčil hlavně fakt, ţe neplodnost je v české společnosti ještě stále více spojována se ţenami (Slepičková, 2006 s. 941). Někteří autoři popisují významné genderové rozdíly v přijímání neplodnosti. Prvotním signálem je vţdy tělo ţeny, které je odlišné od těla muţského. Ve vztahu k neplodnosti je důleţité tělo ţeny, které by mělo projít procesem těhotenství. V důsledku toho, ţena neplodnost vnímá velmi intenzivně a rovněţ velmi často jako podstatnou součást vlastního bytí (Slepičková, 2006, s. 941, podle Sandelowski, Holditch-Davis, Harris, 1999). Navíc je to převáţně ţena, která musí své tělo podrobit vyšetřením a léčbě. Ţena rovněţ sleduje a proţívá kaţdoměsíční neúspěch otěhotnění v podobě periody (Konečná, 2003). U ţen se objevuje sebeobviňování. Připadají si neschopné, neúplné a nedostatečné. Neplodnost zasahuje celou identitu ţeny (Slepičková, 2006, s. 941, podle Sandelowski, Holditch-Davis, Harris, 1999). U ţeny se neplodnost můţe projevovat v běţné kaţdodenní interakci. V západní společnosti je pro ţeny běţné dotýkat se témat spojených s mateřstvím i ve velmi povrchní konverzaci (Slepičková, 2006, s. 942, podle Kirkman, 2001). Touha po dítěti se projevuje jak v biologické, tak psychologické a sociální oblasti (Konečná, 2003, s. 212). Často spojovanými tématy s neplodností je sociální exkluze a stigma. Jsou to také jevy, které jiţ byly zkoumány. Konečná (2003) uvádí, ţe ţeny bývají vyčleněny z plodného světa. Jde o to, ţe ztrácí přátele, kterým se jiţ podařilo zaloţit rodinu. Společností jsou neplodné páry často souzeny. U nedobrovolné bezdětnosti jsou páry často povaţovány za nešťastné aţ zoufalé či posedlé touhou po dítěti. U dobrovolné bezdětnosti jsou páry povaţovány za sobecké či nezralé (Slepičková, 2006, s. 944, podle Kirkman, 2001). Příčin neplodnosti je však velmi široké spektrum, které se pokusím nastínit v další části této práce. 11

14 2.3 Příčiny neplodnosti u ženy Anatomické příčiny Lázníčková (2003) uvádí jako první příčinu časté záněty u ţeny. Zejména zánět pochvy. Dalším důvodem můţe být nedostatečné mnoţství hlenu děloţního hrdla. Takové sníţení můţe nastat po některých operacích například po konizaci čípku. Kvalitu hlenu rovněţ sniţuje chronický zánět děloţního hrdla. U páru se můţe také vyskytnout tvorba protilátek proti spermatu, tím pádem dochází k nesnášenlivosti mezi hlenem a spermatem. Hlen děloţního hrdla patří mezi základní předpoklad přirozené plodnosti páru stejně jako vajíčko a spermie (coţ je ţenská a muţská pohlavní buňka a pro dosaţení plodnosti páru má význam také ţivotnost těchto pohlavních buněk). Dalším důvodem, proč v některých případech ţena nemůţe otěhotnět, jsou změny na děloze. Můţe se vyskytnout vývojové vady například: výrazně malá děloha, zdvojení dělohy. Můţe se objevit překáţka v děloze myomy, polypy srůsty v dutině děloţní. Děloţní sliznice můţe být poškozena po kyretáţích, po předchozím zavedení nitroděloţního tělíska a po uţívání hormonální antikoncepce. V oblasti vejcovodů, které jsou důleţité pro to, aby dopravily vajíčko do dělohy a mohlo tudíţ dojít k jeho oplodnění, se můţe zejména po operacích vyskytnout zúţení aţ slepení průsvitu vejcovodů Hormonální příčiny Hormonální procesy v těle ženy Hormonální procesy v těle ţeny patří mezi sloţitější problematiku, proto v této kapitole nejprve uvedu nějaké informace k potřebnému předporozumění a aţ následně se budu věnovat výčtu hormonálních příčin neplodnosti. Menstruační cyklus začíná prvním dnem pravého krvácení ţeny a končí posledním dnem před dalším pravým krvácením. Během cyklu dochází k ovulaci a to pouze jedenkrát během jednoho cyklu. Ve vaječníku dochází k růstu a zrání folikulu, k jeho prasknutí a uvolnění vajíčka, coţ je samotný proces ovulace. Dále dojde k přeměně folikulu ve ţluté tělísko. Vajíčko je zachyceno vejcovodem, a pokud není 12

15 oplodněno, brzy zaniká. Děloţní sliznice se nově tvoří a dorůstá, aby se v ní mohlo oplodněné vajíčko usadit. Zaniklé vajíčko odchází při menstruačním krvácení spolu s částmi děloţní sliznice (Lázníčková, 2012, s. 8). V oblasti hormonů je průběh cyklu následující. Nejprve je mezimozkem vyslán signál k produkci gonadotropního hormonu (GnRH). Díky signálu tohoto hormonu vyplaví hypofýza další dva hormony folikulostimulující hormon (FSH) a luteinizační hormon. Tyto hormony působí v konkrétním vaječníku tím, ţe stimulují zrání vajíček a později spouštějí ovulaci. Odpovědí vaječníků na tyto hormony je v podobě produkce dalších hormonů a to estrogeny a progesteron. Tyto hormony dávají signál k utlumení produkce řídících hormonů, jimiţ jsou GnRH, FSH, LH (Freundl, a kolektiv, 2008, s. 17). Pro další údaje je nutné uvézt, ţe pro zdravý menstruační cyklus ţeny, je nutná optimální rovnováha hormonů a to nejen hladin ţenských pohlavních hormonů, ale i dalších hormonů v těle, jimiţ jsou hormony nadledvin, štítné ţlázy, androgeny, prolaktin (Lázníčková, 2003, s. 10) Konkrétní hormonální příčiny neplodnosti Konkrétně můţe k neplodnosti vézt nedostatečná hladina progesteronu tzv. insuficience ţlutého tělíska. Zvýšená hladina prolaktinu v těle způsobí rovněţ nedostatečnost ţlutého tělíska nebo zcela zamezí ovulaci. Mezi další skupinu patří androgeny (z nich je nevýznamnější testosteron), pokud dojde ke zvýšené hladině androgenů v těle ţeny, je produkováno méně estrogenů to způsobí nedostatečné vyvíjení folikulu a v další fázi vůbec nedochází k ovulaci (také dochází k sekundární amenorhee to znamená, ţe ţena po dlouhé období zcela nekrvácí). Zvýšená hladina folikulostimulačního hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH) způsobená sníţenou hladinou estrogenu a progesteronu způsobí u ţeny obdobný stav jako v klimakteriu. Nepoměr hodnot FSH a LH můţe způsobit syndrom polycystických ovarií (syndrom PCO), jeţ patří mezi příčiny neplodnosti, které nejsou snadno léčitelné (Lázníčková, 2003, s ). Ráda bych zde zmínila konkrétněji tuto příčinu neplodnosti, protoţe patří mezi váţnější a také nejčastější hormonální příčiny neplodnosti u ţen. Myslím si, ţe sociální 13

16 pracovník by měl umět tento syndrom zařadit mezi váţnější v ostatních uvedených příkladech lze doporučit názor jiného gynekologa a často stačí i jednoduché řešení pro léčbu neplodnosti. Freundl a kolektiv (2008) popisují příznaky PCO jako poruchy menstruačního cyklu, které postupně vedou ke ztrátě ovulace a nakonec i k absenci menstruačního krvácení. Hormony v těle ţeny jsou v nerovnováze (konkrétně zvýšená hladina LH hormonu a androgenů). U ţeny se často objevuje nadváha či podváha a ve vaječnících se objevuje mnoho folikulů, ze kterých se však ţádný neuvolní k ovulaci. Léčba probíhá pomocí hormonální antikoncepce (Freundl, a kolektiv, 2008, str. 73). Pro ţenu to můţe být další zátěţový faktor, z prostého důvodu, ţe při léčbě hormonální antikoncepcí nelze počít dítě, po kterém touţí. Pokud není antikoncepce indikovaná pro léčebný proces u PCO je spíše zátěţovým faktorem, pro ţenu, která chce mít v budoucnu dítě. Lázníčková (2003) uvádí, ţe po vysazení hormonální antikoncepce můţe dojít k narušení procesu ovulace a v rámci odborných studií bylo zjištěno, ţe v průměru musí ţena projít dalšími osmi cykly, neţ se její hladiny hormonů FSH, LH, estrogenů a progesteronu normalizují. U syndromu PCO se však také uchyluje k léčbě antikoncepcí (Lázníčková, 2003, s. 11). Další hormonální příčinou neplodnosti můţe být zvýšená či sníţená funkce štítné ţlázy nebo se můţe jednat o nekompenzovaný diabetes mellitus Imunologické příčiny Imunologické příčiny neplodnosti jsou odhadovány ve dvou aţ třech procentech případů. V období těhotenství se vyvíjí určitá tolerance matky vůči plodu a dítěte vůči matce. Je to pomalé přizpůsobování, které se nazývá tolerance na základě postupné spolupráce. Těhotenství se tedy v podstatě vymyká imunologickým zákonům. Správně by tělo na plod mělo reagovat jako na ostatní cizorodé tkáně, které se dostanou do těla obrannými mechanismy. Pokud je tedy nějakým způsobem narušena tolerance na základě postupné spolupráce můţe být příčinou neplodnosti nebo potratů (Lázníčková, 2003, s. 12). 14

17 2.3.4 Psychické příčiny neplodnosti Freundl a kolektiv (2008) uvádějí i další příčinu neplodnosti, která celý okruh příčin uzavírá. Partnerům se nemusí podařit počít potomka také z psychické příčiny (Freundl a kolektiv, 2008, s. 85). V tomto případě můţe být pár vděčný za to, ţe najde uchopitelnou příčinu a podstoupit terapii. V opačném případě můţe být pro pár v jistém směru úlevou, kdyţ se s bezdětností smíří. Díky tomu se mohou ve svém myšlení orientovat na nové ţivotní plány (Freundl a kolektiv, 2008, s. 89). U partnerů u nichţ je zjištěna fyzická příčina nesmíme spoluúčast psychické příčiny vylučovat. Lidská psychika má vliv na nervový, hormonální i imunitní systém tím pádem můţe být psychický problém příčinou poruchy v těchto systémech. U ţeny můţe být konkrétně ovlivněna ovulace, pohyb vejcovodů i uhnízdění vajíčka v děloze. U muţe psychika můţe ovlivnit kvantitu i kvalitu spermií (Freundl a kolektiv, 2008, s. 89). Důleţité je v této oblasti zmínit vliv stresu. U partnerů s nenaplněnou touhou po dítěti nebylo zjištěno více neobvyklých psychických jevů neţ u lidí bez tohoto problému. Avšak kaţdý člověk má individuální hranici pro zvládání stresu. Pokud je tato hranice překročena, můţe narušit funkce lidského těla. Přemíra stresu vede k negativnímu vnitřnímu napětí, tělo nerozlišuje, čím bylo napětí způsobeno.freundl a kolektiv (2008) popisují, ţe tělo registruje pouze to, ţe gravidita by byla pro tělo další zátěţí a proto se tělo v podstatě brání početí pomocí poruchy plodnosti. Zastává názor, ţe se na situaci nesmíme dívat tak, ţe je duše na vině ale, tak, ţe duše poskytuje tělu pomoc. Autoři označují tento proces jako psychosomatické zabezpečení, které můţe být vyvoláno například nevědomými obavami. Pokud jsou takové obavy silné, mohou vytvořit psychický blok a otěhotnět je pak velmi těţké. Můţe se jednat například o obavy, jak dítě ovlivní stávající vztah. Autoři ilustrují tuto problematiku na příkladu vrcholových sportovkyň, u kterých se můţe objevit absence ovulace i menstruace v důsledku zátěţe. Tělo reaguje tak, jakoby se vzdalo schopnosti otěhotnět, aby ţena mohla přeţít (Freundl a kolektiv, 2008, s. 90). Stává se, ţe lékaři příčinu neplodnosti neodhalí. To se děje v kaţdém pátém aţ desátém případě. Někdy lékaři nenarazí na ţádné prokazatelné příčiny neplodnosti, ţena 15

18 má ovulaci a muţovo sperma obsahuje dostatek spermií, přesto k početí nedochází (Freundl a kolektiv, 2008, s. 87). Sociální pracovník by měl páru, který je nechtěně bezdětný doporučit vyhledání odborné pomoci bez ohledu na to jaká je příčina neplodnosti. Ne všechny páry se po jednom roce pokusí vyhledat odbornou pomoc. Polovina z těchto párů se můţe potomka dočkat do tří let (někdy dřív někdy později). Zhruba po čtyřech letech snaţení se o početí šance na zplození potomka klesají. Bez lékařské pomoci zplodí potomka po delší neţ čtyřleté snaze asi jen 5% párů. Avšak díky odborné pomoci po čtyřleté lhůtě zplodí potomka 60% párů (Freundl a kolektiv, 2008, s. 69). Vţdy je důleţité hovořit o společné neplodnosti páru a tím partnery podporovat, aby si neplodnost vzájemně nevyčítali a pokusili se situaci přijmout a místo toho, aby se od sebe vzdalovali výčitkami, tak se spíš spojili ve spolupráci dojít k vytouţenému cíli Potrat jako příčina neplodnosti a postabortivní syndrom Potrat můţe být příčinou neplodnosti, častěji je však průvodním znakem nebo důsledkem některých příčin neplodnosti. Například u výše zmíněných genetických a chromozomálních vad. Proto bych tomuto termínu ráda věnovala pozornost, protoţe se jedná o závaţnou situaci, která ovlivní ţenu i jejího partnera. Podobného názoru je i Prof.Dr. Med. Freundl a kolektiv (2008, s. 94): Radost z očekávaného miminka střídá bolest nad jeho ztrátou. Dle těchto odborníků se ţivotaschopnost dítěte rozvine u kaţdého třetího oplodněného vajíčka. Embryo často zanikne, ještě před tím, neţ je ţena schopna těhotenství rozpoznat. K devadesáti procentům potratů dojde před ukončením 12. týdne těhotenství. Ţeny se mohou obávat opětovného potratu v dalším těhotenství. Statisticky při dalším těhotenství po potratu jsou stejná rizika jako u jakéhokoli těhotenství. K více potratům v řadě dochází u jedné ze sta ţen (habituální potrácení). Na opakovaných potratech se můţe podílet psychika ţeny (Freundl a kolektiv, 2008, s. 97). Zkušenost s potratem můţe vést k ukončení snahy o početí vlastního potomka a navázat hledáním cesty k přijetí bezdětnosti. V některých případech přejde neplodný pár k řešení situace náhradní rodinou péčí (Konečná, 2003, s. 152). 16

19 Poltawska (nedatováno) píše, ţe příčinou neplodnosti můţe být umělý potrat, protoţe hluboce narušuje hormonální rovnováhu ţeny, můţe tedy dojít k organickému poškození endokrinního systému v organismu ţeny. Zmiňuje zde prohloubení pocitu viny v důsledku poruchy neplodnosti (Pratecká, nedatováno, s. 17). Při příleţitosti této problematiky, povaţuji za důleţité zmínit se o potratech a o tzv. postabortivní syndrom (PAS). Postabortivním syndromem (traumatem z potratu) je označován soubor psych ických příznaků, které mohou nastat po prodělaném potratu. Mezi tyto příznaky patří sklíčenost, znechucenost, nespavost, děsivé sny, přehnaná chuť k jídlu nebo ztráta chuti k jídlu. Ţena můţe být morbidní, objevuje se u ní nekontrolovatelný pláč, narušený ţivotní rytmus, změny nálady a záchvaty hněvu. Dále se jedná o psychosomatické projevy. Mezi ně se řadí bolesti hlavy, bolesti v podbřišku, průjmy a nemoci anorexie i bulimie. Mezi psychické poruchy způsobené postabortivním syndromem patří vyhýbání se společnosti a omezování kontaktů nebo sklon k nadměrnému uţívání alkoholu a drog. Ţena můţe být podezřívavá aţ paranoidní (Z německého originálu přeloţila Kateřina Ucháčová, 2000, 66 76). Tímto syndromem jsou postiţeny ţeny, které potrat podstoupí, ale jeho příznaky se mohou rovněţ objevit u partnerů (nebo rodičů) těchto ţen a stejně tak u zúčastněného personálu, který potrat provádí. Specifickou skupinou jsou děti sourozenci nenarozeného dítěte. U nich se jedná o postabortivní syndrom přeţití (PASS), který se objevuje i u dětí, které přeţily potrat. Hlavními příznaky je strach z existence, pocit viny a méněcennosti (z německého originálu přeloţila Kateřina Ucháčová, 2000, str. 77). Dle Poltawské (nedatováno) lékaři, kteří se snaţí být objektivní a sledují ţenu i dlouhodoběji po potratu se shodují na tom, ţe potrat způsobuje těţké psychické poruchy. Na základě vlastních výzkumů uvádí tyto patologické symptomy u postabortivního syndromu: deprese, vědomí viny, agresivita (vůči sobě, otci dítěte či celému světu) a dlouhodobé poruchy osobnosti (podobné encefalopatii) (Pratecká, nedatováno, s ). Existence postabortivního syndromu bývá zpochybňována. Doktorka Ilona Burdová uvádí dva důvody. Je přesvědčena, ţe téma potratů je stále tabuizované. Je jen málo lidí, kteří jsou svolní o tomto tématu hovořit. Dalším důvodem je fakt, ţe laická 17

20 veřejnost ani zdravotníci nejsou o tomto tématu dostatečně informování navzdory jiţ publikovaným vědeckým studiím, které potvrzují postabortivní syndrom. Často se stává, ţe ţeny trpící tímto syndromem mají odmítavou reakci. Tato reakce je často spojena s agresivitou někdy s apatií. Autorka toto chování popisuje jako obranné mechanismy. Coţ jsou podvědomé procesy, které zejména v akutní fázi pomáhají snést utrpení. Pokud však tyto mechanismy přetrvávají a takovýto stav ţeny se stane chronickým, přestane být tento mechanismus pro člověka přínosem. Naopak mu brání, aby se vyrovnal s těţkou situací, ztrátou. Často dojde k somatizaci potíţí nebo k psychickým poruchám a v pozdější fázi je jiţ těţce rozpoznatelné, jaká byla prvotní příčina (Pratecká, nedatováno, s ). Poltawska (nedatováno), je přesvědčena, ţe objektivní posuzování toho, zda se u ţen postabortivní syndrom objevuje či nikoli, je ovlivněno subjektivním postojem lékařů. Zastánci potratů tvrdí, ţe se u ţen negativní důsledky neobjevují, naopak odpůrci potratů zdůrazňují, ţe škodlivé následky potratů se mohou dostavit i za několik let po potratu (Pratecká, nedatováno, s ). Výpověď Miriam D. z Německa rovněţ uvedená v knize Pratecké toto tvrzení odpůrců potratu potvrzuje. Potrat proběhl a žádné deprese se nedostavily... Krátce na to jsem se vdala za jiného muže, s nímž mám čtyři děti. A tentokrát to přišlo. Hned, když jsem držela v náručí své první dítě, jako bych v jeho očích četla: Já ti nemohu věřit, když jsi jedno takové miminko, jako jsem já zabila. Tyto výčitky se stupňovaly u každého dalšího přírůstku v rodině. Stala jsem se podrážděnou a uzavřenou. Manželovi, který byl mým chováním překvapen, jsem nic neřekla, dosud o mém potratu neví. V noci jsem nemohla spát, častokrát jsem musela vstávat a opakovat si: ach mé ubohé maličké, co jsem to jenom provedla. Nepomohly ani léky ani psychiatři. (Pratecká, nedatováno, s , podle Miriam, D.). Tyto informace jsou pro téma neplodnosti velmi důleţité, právě z toho důvodu, ţe některé ţeny po prodělaném potratu ukončí cestu snaţení se o početí. Pokud ţena, která touţí po dítěti (často i několik let) otěhotní, ale následně potratí, proţívá obrovskou ztrátu. Z literatury není jednoznačně srozumitelné, zda se postabortivní syndrom objevuje pouze u ţen, které potrat záměrně podstoupily. Osobně jsem 18

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

USILUJETE O NAROZENÍ DÍTĚTE?

USILUJETE O NAROZENÍ DÍTĚTE? USILUJETE O NAROZENÍ DÍTĚTE? ZDE VÁM NABÍZÍME PRŮVODCE, KTERÝ VÁS KROK ZA KROKEM POVEDE PROCESEM ASISTOVANÉ REPRODUKCE ACT PRŮVODCE 1 JAK POUŽÍVAT PŘÍRUČKU ACT PRŮVODCE Předně: Zůstaňte klidní: Nejste

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Co Vám tedy balíček "Genetická analýza DNA pro ženy" může přinést?

Co Vám tedy balíček Genetická analýza DNA pro ženy může přinést? Genetická analýza DNA pro ženy V naší ordinaci nyní nabízíme Na konci novou této službu stránky celkové pak, která najdete, analýzy je možné DNA. celkový u nás V rámci seznam provést této a genetických

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2.

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2. Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu...

... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu... ... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu...... ...... Přirozenost ženy je to nejlepší Žena může v průběhu každého cyklu otěhotnět průměrně po dobu šesti dní pět dní před ovulací a v den ovulace. Aby

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1.

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1. ŽENA A STRES Číslo 1; prosinec 2011 Dobrý sluha; špatný pán STRES Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1 Asi se zcvoknu Kdy uţ je na čase navštívit psychiatra Str. 2 Pasti, pasti, pastičky Jaké boudy si na

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Erivedge může způsobit závažné vrozené vady Může vést

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavní buňky a početí Anotace Pracovní listy k opakování a shrnutí učiva o pohlavní soustavě. Žák plní úkoly

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010

yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 yourchance o.p.s. Výroční zpráva 2010 Obsah O yourchance o.p.s.... 3 Hodnoty společnosti yourchance o.p.s.... 3 Základní údaje o společnosti... 3 Organizační struktura společnosti... 3 Správní rada...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Specifika léčby klientek - matek

Specifika léčby klientek - matek Specifika léčby klientek - matek Mgr.Marcela Harbáčková Mgr.Jana Putnová Mgr.Jan Šíp Konference pracovníků terapeutických komunit ČR 4.4.2013 Historie léčby matek v TKK Rok 1999 přijetí první matky do

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ Martin Čapek www.odyssea.cz OBSAH 2 Zdravotnický kurz... 3 2.1 Obecně o kurzu... 3 2.2 Očekávané výstupy kurzu...

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Lenka Vyzourková Proces asistované reprodukce jako výzva pro činnost

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

NDP. aneb. Národní diabetologický program

NDP. aneb. Národní diabetologický program NDP aneb Národní diabetologický program 2011 Základní teze Zlepšení prevence diabetu 2. typu. Jedná se o celonárodní záležitost, jíž je třeba věnovat intenzivní pozornost ze strany státních orgánů, hygienické

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více