KLENOTY âeské FANTASY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLENOTY âeské FANTASY"

Transkript

1 Jireš_2013 kopie - zlom :05 Stránka 5

2 Jireš_2013 kopie - zlom :05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce a grafická úprava knihy Milan Malík. Sazba Petr Teichmann. Odpovûdn redaktor Ondfiej Jire. Jazyková redaktorka SoÀa âapková. Technick redaktor Milan Dorazil. V roce 2014 vydalo nakladatelství Argo, Milíãova 13, Praha 3, jako svou publikaci, 42. svazek edice Fantastika. Vytiskla tiskárna Tû ínské papírny, s.r.o. Vydání první. ISBN Knihy nakladatelství Argo distribuuje kniïní velkoobchod KOSMAS sklad: V Zahradû 877, Horomûfiice tel , fax Knihy je moïno pohodlnû zakoupit v internetovém knihkupectví

3 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 238

4 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 239 Eskorta Jiří Pavlovský dyby to byla opravdu poslední schûze KSâ, pfii el bych i s celou rodinou! MuÏ, co právû v poloprázdné hospodû dovyprávûl vtip, se plácl do stehna a podíval se na mû. Ten vtip jsem uï sly el, ale i tak jsem se trochu usmál, abych mu udûlal radost. Dobr, ne? Vypravûã se spiklenecky za klebil. Je tû Ïe jsem sedûl na druhé stranû stolu, jinak by mû urãitû dloubl loktem do Ïeber. A takovejch znám spousty. To je radosti. I kdyï... muï se trochu zachvûl vlastní odvahou. MoÏná bych to ani nemûl vyprávût. Ani se neznáme. Kdo ví... zachechtal se,... tfieba jste od StB. Usmál jsme se. My tomu rad i fiíkáme Státní bezpeãnost. Nechci si stûïovat, plat mám dobr... ale jeden z dûvodû, proã svoji práci dûlám, je pohled na tyhle vydû ené obliãeje. To je vtip? Ne. To není vtip. Ukázal jsem mu prûkaz. Pfiísahám, Ïe nikoho tak bílého jsem nevidûl ani ve filmové adaptaci Bílé nemoci. A to byl ten film ãernobíl. Mám rád svoji práci. Já... vykoktal nakonec. To byl jen vtip. Za to mû pfiece nemûïete zavfiít. VáÏnû? podivil jsem se. Vidíte, a já myslel, Ïe jo. To, co jsi právû pfiedvedl, soudruhu, byla protistátní provokace. Na slovo,soudruhu jsem dal zvlá tní dûraz. Ne, to ne, já to tak nemyslel, muï zoufale lovil v kapse, kouknûte, sám jsem ãlenem KSâ! 239

5 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 240 Ten ãlovûk byl je tû pitomûj í, neï jsem si myslel. Sebral jsem mu prûkazku a podíval se do ní. Hmm. TakÏe Karel Bfiehovsk, ano? Vypadal, Ïe to s ním sekne. Chvíli jsem ãekal, jestli se nesloïí na zem, a pak mu prûkazku vrátil. Budeme vûdût, kde si vás najít. Teì bûïte. Nemusel jsem mu to fiíkat dvakrát. Zmizel ze dvefií rychleji neï z obchodû toaletní papír. Samozfiejmû jsem se jím nehodlal zab vat. Byla uï osmdesátá léta, v Moskvû vládl Gorbaãov a doba i morálka povolily. Za vtipy se uï nezavíralo. CoÏ ov em neznamenalo, Ïe by tenhle ãlovûk neproklepal nûkolik nocí v absolutní hrûze, Ïe mu ve ãtyfii ráno vykopneme dvefie bytu a ode leme ho rovnou na Sibifi. Dobfie mu tak. Nemám rád tyhle pivní hrdiny. Budete platit? zeptal se mû vrchní. Jo, to bych mohl. UÏ jsem musel zpátky do práce. Vrchní se zmocnil úãtenky. Tak to je est piv, jeden fiízek... Moment, to jsem nemûl. To mûl ten pán, co tu s vámi sedûl. S povzdechem jsem zalovil v penûïence. Jak kdysi kdosi fiekl: KaÏdá sranda nûco stojí. * * * Venku uï bylo listopadové lezavo a v kanceláfii na mû ãekal Pûniãka. Fajn chlap. Mûl po ruce vïdycky spoustu historek o nahánûní disidentû. Párkrát jsem s ním provádûl,spanilé jízdy a mûïu fiíct, Ïe i pfies pupek a kulatou tváfi dokázal b t pûknû tvrd. Shánûl tû éf, fiekl. Co chtûl? Co já vim, co chtûl. Myslí, Ïe se mi svûfiuje? Pokrãil jsem rameny. Sly el jsem, Ïe jste jedna ruka. Tak abych tû tou rukou neflák, mladej. S hlavou plnou neblah ch tu ení jsem pro el úzkou chodbou plnou d mu. V ichni tu hulili jak sopka pfied v buchem, mlãeli a dívali se na mû. Dávali mi na vûdomí, Ïe mezi nû nepatfiím. Radikálové. Lidi, co si mysleli, Ïe by se vláda a zároveà i na e organizace mûly zmûnit, aby nás lidi mûli rádi. Gorbaãov, perestrojka a podobn vûci. Co na to fiíct zkrátka idioti. Tedy, ne Ïe by stará garda, jestfiábi, jak si po ruském vzoru fiíkali, byla o nûco lep í. 240

6 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 241 Prolezl jsem bludi tûm chodeb a vypachtil se po schodech o dvû patra v, kde za lapané zelené linoleum nahradil stejnû za lapan Ïlut koberec. Dvefie, k nimï jsem mífiil, se niãím neli ily od ostatních, ale pfiesto kdyby mi teì povolil svûraã, vypadne ze mû mal hnûd rampouch. Pfiedvolání k éfovi nikdy neznamenalo nic dobr ho. A je fakt, Ïe jsem si poslední dobou docela foukal. Pomalu jsem otevfiel dvefie a nahlédl dovnitfi. éf sedûl za stolem a ãetl Rudé právo. Tedy spí kontroloval, jestli správnû napsali to, co jim nadiktoval. Samozfiejmû, ne on osobnû, na to nemûl ãas. Jeho lidi. Zvedl oãi od novin a podíval se na mû. âest práci, fiekl jsem nesmûle. âest, zahuhlal automaticky. Posaì se, soudruhu. Soudruh se posadil. Posly, fiekl a po krábal se v marxovském plnovousu, co si myslí o souãasném v voji situace? Tak to bylo je tû hor í, neï jsem ãekal. Kádrování. Do prdele, snad jsem nikde nic nefiekl... to je blbost, vïdyè pfiece nikdy nic nefiíkám. MoÏná právû proto. Málo se angaïuje, hochu. V voj situace nemûïe b t lep í, fiekl jsem pfiesvûdãenû. Jsou sice drobné problémy, ale v echny dokáïeme konstruktivnû fie it, v zájmu pracujícího lidu éf mû umlãel jedin m mávnutím ruky. Kdybych chtûl sly et propagaãní plky, tak si pustím rádio. Ptám se, co si myslí ty? Auvajs. Cítil jsem, jak se pode mnou otevírá propast. Já si myslím to samé, co si myslí Strana, fiekl jsem pevnû. To dûlá dobfie, k vl éf, aspoà pokud chce udûlat kariéru. Chce udûlat kariéru? Ehm... pokud je to v zájmu pracujícího... Chvíli se na mû díval. Posly, soudruhu, co kdybychom si nalili ãistého vína? Mám tady tvojí sloïku. A poptával jsem se na tebe. Vût ina lidí se shoduje v tom, Ïe jsi ryzí oportunista. Îe se veze jen kvûli kariéfie a prachûm. Jenom kvûli kariéfie a prachûm ne. Moc je taky fajn. KvÛli penûzûm to rozhodnû nedûlám. Dûlám to, abych slouïil lidu, abych ho uchránil pfied vypálil jsem ze sebe rozhofiãenû dfiív, neï mû staãil zase mávnutím ruky utnout a zeptat se: Ke komu patfií, soudruhu? K jestfiábûm, nebo k rebelûm? K nikomu, soudruhu majore. A právû proto jsem si tû zavolal. Dá si kávu, soudruhu? 241

7 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 242 Jen jsem zavrtûl hlavou. Stejnû bych asi nedokázal polykat. Dobrá. Zavolal jsem si tû proto, Ïe situace je, fieãeno mírnû, pováïlivá. Od chvíle, co je v Moskvû Gorbaãov, nemáme v Sovûtském svazu zastání. A bez Sovûtského svazu je na e vláda vratká. Lidé si troufají ãím dál víc, disidenti se uï ani neschovávají a dokonce i noviny uï obãas pí ou, co chtûjí. Pfiestávají se bát... pfiestávají se bát. Dej na má slova, soudruhu, za chvíli nám tu zaãnou demonstrovat. Lid stojí za námi, fiekl jsem mu. A kdyby ne... je tu pfiece vojsko a milice. Ano... to je, pfiitakal nepfiesvûdãenû. JenÏe to znamená boj. A u boje nikdy neví, jak dopadne. Jestli lidé ustoupí, nebo se spí zatvrdí. Chcete, abych to zjistil? Co abys zjistil? Jestli se zatvrdí. Ne, ne. To vûbec ne. Potfiebuju od tebe nûco jiného. Poslouchal jsem. Vybral jsem si tû, soudruhu, právû proto, Ïe nikam nezapadá. Jsi schopn, nesnaïí se zmûnit nûco, co zmûnit nejde... a ani nejsi v zajetí víry v systém. ProtoÏe systém není dokonal, to oba víme. Strnule jsem zíral a snaïil se neudûlat pohyb, kter by se dal vyloïit jako pfiitakání nebo jako nesouhlas. Na tûstí neãekal na moji reakci a pokraãoval. TakÏe se pro tu práci hodí. Jakou práci? troufl jsem se zeptat. Potfiebujeme nûkoho dostat ven z republiky. Disidenta? zeptal jsem se trochu zaskoãenû. Tohle uï se nûjak ãas nedûlalo. éf se usmál. Kdepak. Komunistu. Ví, kde je Barák? A bylo zle. * * * Mûli jsme v Praze a okolí pár,víceúãelov ch objektû. Vût ina z nich mûla roztomilá jména jako Chatiãka, Vilka, Statek, ale to, co se v nich dûlo, zas tak roztomilé nebylo. Ti, co tam jezdili, tam nebyli za rekreací. Dfiív se odtamtud lidi nevraceli, za mé éry uï ano. Zkrvavení, zmlácení, to ano ale Ïiví. A ani netu ili, jakou mají kliku. Sám jsem takov ch pár lidí dostal, ale osobnû jsem tam nebyl. To mûli v pácu spí lidi raïení kapitána Louãky. Star páky. Ranafii. 242

8 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 243 Ale Barák byl nûco jiného. Na rozdíl od kachlíãkáren byl tohle honosn star dûm, obehnan vysokou zdí a sledovan vût ím mnoïstvím kamer neï americká ambasáda. M tick flek, kde se podle povûstí konaly d chánky vysok ch ãlenû KSâ. V lidov ch povûstech se tam pofiádaly neskuteãné mejdany, pfii kter ch si to trougal, Biºak a Jake rozdávali s hvûzdami popu i se slavn mi hereãkami. AÈ jste mluvil s k mkoliv, vïdycky jste se dozvûdûl, Ïe znám známého tam vezl Bohdalovou nebo JanÏurovou, Vondráãkovou nebo Pilarovou. Teda dfiív, kdyï je tû vypadaly k svûtu. Podobné zkazky kolovaly i mezi ãleny StB. Jen nepomûrnû temnûj í. Mluvilo se o holkách, které tam pfiivezli a uï je nikdo nikdy nevidûl. Mluvilo se o tajn ch operacích, pfii nichï byly papalá Ûm transplantovány orgány ze zdrav ch lidí. O ãern ch pytlích, co se odtamtud odváïely. O ãern ch sanitkách. A pfied tímhle Barákem jsem teì sedûl ve sluïební volze a doufal, Ïe mají pravdu PraÏané a Ïe ve vile budou jen zválené postele, pornofilmy a sexuální pomûcky. Kdo ví, tfieba tam bude i nahá Zagorka. âlovûk musí b t optimista. I kdyï... je to v pfiípadû Zagorové pofiád optimismus? Kolik jí je? Padesát? Vystoupil jsem z auta, upravil si kalhoty, pfie el k bránû a zazvonil na zvonek. Identifikujte se! zaznûlo nekompromisnû z reproduktoru. Identifikoval jsem se. Bylo ticho. Haló? Pofiád ticho. Co teì? Mám se vrátit zpátky a fiíct, Ïe se mnou nechtûjí mluvit? Znova jsem se chystal zazvonit, kdyï jsem zaslechl kroky. Po cestû vysypané pískem pfiicházel chlápek v edém obleku, kter se tváfiil, jako by mu nûkdo pfii nûjaké té sexuální orgii narval smeták do zadku. Se zdvofiilostmi se nezdrïoval a jen natáhl ruku pro doklady. Nebyl jsem zvykl, aby se se mnou jednalo jako s póvlem. To byla moje práce. Ale chlápek za branou zfiejmû na nûjakou kolegiální druïbu nevûfiil, takïe jsem po velmi krátkém vnitfiním boji vytáhl prûkaz a podal mu ho. ProhlíÏel si ho, jako by doufal, Ïe v nûm najde schované bony. âekali jsme vás, fiekl, kdyï mi ho vracel. Îádné,soudruhu. Îádné tykání. Jasnû, vím, kde je moje místo. Brána se otevfiela. Pojìte za mnou. Ani se neotoãil, jestli za ním skuteãnû jdu. Kam jdeme? zeptal jsem se, ale stráïce mû neuznal za hodného odpovûdi. Chvíli jsem uvaïoval o tom, Ïe ho zaãnu bombardovat dotazy typu: Kdy uï tam budem?, ale pud sebezáchovy zvítûzil a ani se nemusel moc snaïit. 243

9 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 244 âím víc jsme se blíïili Baráku, tím zchátraleji vypadal. Opadaná omítka, popraskan lak na dvefiích... a ten, co navrhoval mfiíïe na okna, se taky zrovna nestaral, aby si dûm uchoval svûj secesní styl. Nebo barokní, co já vím. V architektufie jsem se nikdy nevyznal. MÛj osobní bachafi vy el po tfiech schodech ke dvefiím a z kapsy vytáhl soupravu klíãû. Postupnû odemkl nûkolik zámkû, peãlivû a pomalu, jako by právû pro takovéhle okamïiky Ïil. Stejnû pomalu a opatrnû otevfiel, ustoupil stranou a k vnutím mi naznaãil, aè jdu dál. Poslechl jsem a vstoupil do era. Dvefie za mnou zase zaklaply. Do nosu mû udefiil nepfiíjemn zápach plísnû a staroby, kter obvykle cítíte jen v bytech star ch a mrtv ch lidí. Tenhle barák se rozkládal. Ne, tohle nebylo místo, kde byste oãekávali nahou Zagorovou. Dokonce ani nahého Kotvalda s HloÏkem. Ze záfiivek na stropû se skrz stovky mu ích mrtvolek prodíralo neduïivé svûtlo a osvûtlovalo tuhle krajinu bídy. Pokud tenhle barák pouïívala vláda jako majchlkabinet, tak musela mít je tû zvrácenûj í vkus, neï se tradovalo. Na podlaze leïely plesnivé, zmuchlané noviny s daty z dob, kdy jsem je tû tahal kaãera, a kaïd pohyb nohou zvedal ke stropu oblaka prachu a píny. Do nozder se mi jako nezvan host cpal puch hniloby. Udûlal jsem krok kupfiedu. Haló? Nikdo neodpovûdûl. Tohle nebylo dobré. el jsem pomalu chodbou a snaïil se nepfiem let, do ãeho lapu. Panovala tu zima, ale pfiesto jsem cítil, jak se mi ko ile lepí k zádûm. âím víc jsem vidûl, tím míà se mi to líbilo. Bílé stûny chodby, kterou jsem se dral jako potápûã podmofisk m tunelem, nûkdo z dlouhé chvíle pokreslil modr mi klikyháky. S kaïd m krokem byly ty kresby v raznûj í a bylo jich víc. Chvílemi to i pfiipomínalo písmena... ale jako by si to autor vïdycky na poslední chvíli rozmyslel. A pak jsem si uvûdomil je tû nûco, co mû znervóznilo. Ani na jedné ze stûn jsem si nev iml shodného symbolu v echno, co bylo na zdech nakreslené, byl ryzí originál. KdyÏ ãlovûk ãmárá po stûnách, obvykle se uchyluje k jednoduch m symbolûm, vût inou kosoãtvercûm. To, Ïe si nûkdo dal tolik práce pfii ãmárání po stûnû, mi pfii lo... já nevím... tak nûjak nesprávné. NeÏ jsem stihl pfiijít na lep í slovo, dvefie na konci chodby se otevfiely. Pfiiznávám, trhnul jsem sebou... neï jsem zaslechl jemné bzuãení elektronick ch mechanismû a pochopil, Ïe v tomhle Ïádná kouzla nejsou. 244

10 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 245 Vstoupil jsem do místnosti. Byla skoro prázdná pokud nepoãítáme kovovou postel pod zamfiíïovan m oknem, stolek, kter sem nûkdo pfiitáhl z nemocniãního pokoje, a nepatfiiãnû mohutné kfieslo stojící ãelem ke zdi. A lahve od piva. Mofie lahví od piva. Naskládané v basách i volnû leïící. Vût ina z nich byla prázdná. Zpoza kfiesla vyhlédla hlava a podívala se na mû: Tak uï nûkoho poslali. To byla doba. Kfieslo vrzlo, jak z nûj nûkdo vstal, a vynofiila se celá postava. Tvarohovû bílé nohy byly nasoukané v ãerven ch spartakiádních tren rkách, které uï dávno potfiebovaly vyprat. Nátûlník se sice snaïil zakr t sádelnaté bfiicho, ale svou námahu vzdal tak deset centimetrû nad pupkem. MuÏ stojící pfied krbem byl tlust... ale ne takov m tím blahobytn m zpûsobem. Spí jako by jeho tûlo zaãalo na náhodn ch místech bobtnat. Jedna bledá ruka drïela lahev Staropramenu a druhou se muï pfiidrïoval kfiesla, aby tûlo vûbec dokázalo odolat gravitaci. A nad tím v ím byla tváfi... tváfi, která kdysi mohla b t hezká a u lechtilá, ale podepsala se na ní nadváha a ãas kter se jen tak mimochodem dokázal postarat i o to, aby se muïova bujná hfiíva zmûnila v zplihlou helmu fiídk ch vlasû. Nevím proã, ale pfii pohledu na tu postavu se mi vybavili utopenci. Bledé oãi se chvíli pracnû snaïily zaostfiit moji maliãkost a pak ústa pod nimi kysele procedila: KdyÏ uï mû vezete na popravu, tak byste mû aspoà mohli pfiivézt vãas, ne? Nevûdûl jsem, Ïe to tak spûchá, fiekl jsem. Ménû agresivnû, neï bych si pfiál. I pfies jeho zchátral zevnûj ek v nûm bylo nûco, co ãlovûka nutilo k respektu. Tak on nevûdûl, Ïe to spûchá. Co máte za hodnost? Poruãík. Poruãík? Oni pro mû poslali poruãíka? A proã rovnou nesebrali z ulice nûjakého pobudu a nedali to na starost jemu? Copak si nezaslouïím ani tohle? Já nevím, co si zaslouïí... soudruhu. Já vím jenom, Ïe tû mám nûkam odvézt. To je v echno. Myslel jsem, Ïe se dozvím víc tady. Myslel, ano? To je va e velká tragédie. My lení. Dostali mozek a myslí si, Ïe s ním dostali taky rozum. Trochu se mu motal jazyk. O tom já nic nevím. Máte nûjakou legitimaci? Legitimaci? Abych vûdûl, kdo jste. Kdo jsem? fiekl muï. Kdo jsem? A pak roztáhl kfiídla. 245

11 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 246 * * * Jeho kfiídla záfiila. A fiíkám na rovinu, nejsem si jist, jestli záfiila doopravdy, nebo to bylo jen tím, jak jimi prosvítalo svûtlo ze zamfiíïovaného okna. Zíral jsem. Na lidi s kfiídly nejsem zvykl. Hezk, fiekl jsem. Jak to dûlá, soudruhu? Kouknûte, já vím, Ïe si u vás na náboïenství moc nepotrpíte, ale fiíká vám nûco slovo andûl? Jasnû. Andûlíãku, mûj stráïníãku, opatruj mi mou du iãku. Andûlíãkové jsou takoví ty mal, buclat... s malejma kfiid lkama, fiekl jsem. A neexistujou, doplnil jsem rychle. BohuÏel ano, ozvalo se za mnou. Otoãil jsem se jako na obrtlíku. Dneska je infarktov den. Existují a nejsou malí... a vût inou ani buclatí. Ve dvefiích stál dfievorubec. Tedy, ne Ïe by mûl sekeru a v podpaïí náruã klestí, ale vypadal pfiesnû tak, jak si ãlovûk pfiedstavuje dfievorubce. Chlap jako hora, strakatá ko ile, irok obliãej zakryt mohutn m vousem. Dfievorubec... nebo Krakono v pfievleku. Po setkání s,andûlem jsem byl uï ochotn vûfiit v emu. Napfiáhl ke mnû ruku, kterou bych mohl pouïívat místo jídelního stolu. Louãka. A do prdele. Poruãík Karas, pfiedstavil jsem se slu nû, podal mu ruku a doufal, Ïe ji je tû nûkdy uvidím. Právû jsem si potfiásal rukou s legendou. Kapitánem Louãkou. Expertem na náboïenské diverzanty. MuÏem, kter dostal Toufara a... pokud se nem lím, vymlátil z nûj du i. Dokonce si ho pozvali i Poláci, kdyï mûli problémy s tím sv m knûzem. Louãka vzbuzoval i mezi ostfiílen mi mazáky respekt... a strach. A já s ním teì mám pracovat. Zaãínalo mi b t jasné, Ïe tohle nepfieïiju. Louãka se posadil na kovovou postel a péra se pod ním prohnula. Pak plácl rukou vedle sebe. Váhavû jsem si sedl vedle nûj. Nedûlej netykavku, zarïál. Nefiíkej, Ïes je tû nikdy nebyl s chlapem v posteli. Nikdy za dohledu andûla, zkou el jsem udrïet glanc. V echno je jednou poprv, zachechtal se Louãka. Ale neboj. TakÏe... co ví? Nic. 246

12 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 247 Nic ti nefiekli? Ne. Asi chtûli, aby to bylo pfiekvapení. Nebo abys to nejdfiív vidûl na vlastní oãi. Kdyby teda mnû fiekli, Ïe budu pa ovat andûla za hranice, tak bych si myslel, Ïe si ze mû dûlaj prdel. Na tom nûco bylo. On je... fakt andûl? Ví, jak se fiíká, Ïe nûkdo je vûl jak andûl? Tak on je andûl jak vûl. Nebo spí jako kráva. Andûlé jsou bezpohlavní. Otoãil se na andûla. Fando, sundej trenky. To nemusí... snaïil jsem se ho zbrzdit, ale to uï mûl andûl tren rky dole. VáÏnû. Jako ty plastikové panenky. To ãlovûku hned zv í sebevûdomí, co? dloubl do mû Louãka loktem. Andûl si zase tren rky mlãky natáhl a dfiepl si do kfiesla. Jeho chování se po vstupu Louãky radikálnû zmûnilo. Mûl z nûj strach. On se jmenuje Fanda? zeptal jsem se. Ale ne. Má nûjak to latinsk jméno, ale já mu fiíkám Fanda. Co tady dûlá? To je ta správná otázka. Opût se podíval smûrem k andûlovi, kter byl zalezl v kfiesle a vûbec nebyl vidût. Co tady dûlá, Fando? âekám, ozvalo se z kfiesla. âeká, zopakoval to Louãka. Jo, to jo. * * * V echno to zaãalo roku 1950 ve vesnici jménem âího È. V místním kostele se krátce po obfiadu objevil andûl. Nenápadnû, bez velké pompy, bez trubek, bez nadpozemského svûtla. Nikdo nevidûl, jak se objevil, prostû najednou stál za oltáfiem, pfied zraky místního pátera Toufara... a agentû Státní bezpeãnosti. Ti do kostela pfiijeli vy etfiit jisté podivné jevy, které, jak se ukázalo, pfiíchod andûla pfiedcházely. Skupinu tehdy vedl mlad Louãka. Nejdfiív byli v ichni pfiesvûdãení, Ïe se jedná o nûjakou provokaci, ale ãím víc andûla zkoumali, tím víc bylo jasné, Ïe o Ïádn podfuk nejde. Byl to doopravdick andûl. V âeskoslovenské republice na poãátku padesát ch let. V dobû, kdy si socialismus teprve budoval svou povûst. JenÏe to nebylo v echno. Andûl totiï nepfii el na zem hlásat slovo boïí. Andûl sem emigroval. Uprchl z nebe. Pfii el, aby nám pomohl vybudovat lep í svût. Na e vlastní nebe na zemi. Byl to andûl socialista. 247

13 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 248 Vypukla panika. Z jedné strany by to byla pro KSâ v hra mít andûla, kter se pfiidal k dûlnickému hnutí, andûla vûfiícího v my lenku marxismu-leninismu. Na druhou stranu by to ov em znamenalo pfiiznat, Ïe existují andûlé... a tudíï i BÛh. Tedy podstatné mínus. TakÏe ty pohybující se kfiíïe? Jo. To on. SnaÏil se zmizet z nebe nenápadnû, ale pr to není tak snadné. Co jsem pochopil, tak si musel vykopat tunel, kter On to nebyl tunel, vloïil se do toho andûl, spí ãasoprostorová brána Ptal se tû nûkdo na nûco? zeptal se Louãka zdvofiile a andûl ztichl. Samozfiejmû, svûdci museli zmizet. PfieloÏeno Louãka je umlátil. Pokud vím, tak Toufar zemfiel na natrïená játra. JenÏe se ukázalo, Ïe tady Fanda je spí k potíïím neï k uïitku. Tak jsme ho tu zavfieli. To uï tu ale je... víc neï tfiicet let. To to utíká, kdyï se ãlovûk baví. V t hle místnosti... Nedokázal jsem si pfiedstavit, Ïe bych tu strávil odpoledne, natoï tfiicet let. Klid. Andûlé jsou zvyklí. Ve voln ch chvílích stávají na piãkách jehly, co? Tohle pro nû musí bejt hotovej palác. Kdybych si mûl vybrat mezi tímhle a hrotem jehly, beru jehlu. A klidnû by mohla b t i zrezlá. A proã jste ho rad i... Ani jsem nemusel vûtu dokonãovat. To si nemysli, Ïe jsme to nezkou eli. JenÏe andûlé... jak bych to... prostû se nedají tak snadno zabít. Jestlis vidûl ten americkej film o tom chlápkovi, co chodí v ãernejch brejlích a nic ho nemû- Ïe zniãit... tak tady Fanda je nûco podobn ho. Akorát Ïe teda nezabíjí lidi a nefiíká:,já se vrátím. Terminátor, pfiedvedl jsem znalost VHS nahrávek. Mûl jsem ho doma v jednohlasém dabingu. Ne, fiekl Louãka. Myslím, Ïe ne. Ne, váïnû, je to zaãal jsem a pak se zarazil. KdyÏ Louãka fiíká, Ïe ne, tak ne. Prostû a kaïdopádnû, zabít nejde. Jasnû, mohli jsme ho nûkam zakopat pod zem... zalít do betonu... jenïe tihle hajzlíci jsou nesmrtelní. A kdo vám zaruãí, Ïe se nûjak nedostane ven? KdyÏ je tak v emocnej, tak proã normálnû neodejde? 248

14 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 249 Vidûls ty ãmáranice venku? Jo. Tak proto. KvÛli tûm ãmáranicím? KvÛli nim. Louãka se zatváfiil tajemnû. Magie, hochu, magie. Museli jsme sehnat skuteãn ho kouzelníka. Ne takov ho, co tahá králíky z klobouku. Skuteãn ho. Na chvíli z nûj maska bodrého dfievorubce spadla. Jak já toho parchanta nenávidím. Jak já mûl pfied ním jednoduchej Ïivot. Jedin, v co jsem vûfiil, byl komunismus. Fakt. JenÏe pak se objevil on a zaãali se objevovat rûzn mágové, démoni a jin hajzlíci. Teda, fiekl rychle, ne, Ïe bych uï nevûfiil v komunismus, jenïe... Chápu. Chápe hovno, mávl rukou Louãka. Fakt toho hajzla nemám rád. Îe tû nemám rád, Fando? Andûl mlãel. Kdo mlãí, souhlasí, fiekl spokojenû Louãka. Tak co s ním máme dûlat? Co s ním. ToÈ vskutku nerudovská otázka. Co s tebou, Fando? Schválnû, co si myslí? Louãka se na mû podíval a bylo vidût, Ïe mû testuje. Pokud jsem si mûl uchovat jeho respekt, musel jsem s nûãím pfiijít. Je jasné, Ïe ho musíme nûkam uklidit... situace není zrovna pfiíznivá... tak se musí uklidit nûkam, kde ho nenajdou... kdyby se... nedej... to... nûco stalo. Kdyby do lo k revoluci a vû eli nás na stromy, chce fiíct. Ne, to ne... to samozfiejmû ne... ale kontrarevoluce se mûïe o nûco pokusit. Tak jen tak... pro jistotu. Do Ruska to uï nejde, tam je to ztracené... na Kubu? Tomu fousáãovi? Nenech se vysmát. Tomu bych nesvûfiil ani pouïitej primerák. Pfiemej lej. Kam bys odvezl andûla? S vyváïením andûlû jsem nemûl moc bohaté zku enosti, tak jsem to stfielil od boku: Do Vatikánu? Bravo! zajásal Louãka tak hlasitû, aï sebou Fanda trhl. Ale Vatikán... to jsou klerikálové. Pánbíãkáfii! Pánbíãkáfii? To se fiikalo za mejch mladejch let. A taky ãernoprdelníci. Nefiíkej mi, Ïe se to fiiká pofiád? 249

15 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 250 Netu ím, pfiiznal jsem po pravdû. NáboÏenské skupiny nejsou moje parketa. Moje jo. TakÏe poslouchej. Udûlali jsme s Vatikánem dohodu. Oni taky moc nechtûj, aby to vylezlo na svûtlo. To, Ïe v nebi mûïe bejt konflikt zájmû, jim moc nehraje do noty... natoï Ïe je tu andûl-socialista. A koneckoncû, ani moc nestojej o to, aby se vûdûlo, Ïe je BÛh. VáÏnû? Zdálo se mi, Ïe jim nejde o nic jin ho. Tak to se na omylu, mladej. Oni chtûj, aby lidi Vù ILI v Boha. Co si myslí, Ïe by s lidma udûlalo, kdyby VùDùLI, Ïe je BÛh? Ne kdyby vûfiili, ale kdyby VùDùLI! Kdyby vûdûli, Ïe je pofiád sleduje, Ïe se pfied ním nedá nikam schovat? Vûdûl jsem, co s lidma dûlá, kdyï je sledujeme my. A to je nemûïeme odsoudit k vûãnému zatracení maximálnû poslat do vûzení nebo tro ku zmlátit. Asi by se z toho zcvokli. Asi. Rozhodnû by to nebylo nic pûkn ho, to si pi. Nehledû na to, Ïe by to znamenalo dal í náboïensk války. Tohle Vatikán nechce pfiipustit. TakÏe jim ho tam máme odvízt? Ne. Jen na hranice. Tam uï si ho pfieberou jejich lidi. A proã si nepfiijedou rovnou sem? Jednak se sem bojej... co kdyby to byla nûjaká bouda, jak je do toho namoãit... a jednak je tady zase moc nechceme... co kdyby to byla jejich bouda, jak nás do toho namoãit. TakÏe to bude na území nikoho, pûknû z ruky do ruky, pfiedan ãlovûkem, kter ho nikdo moc nezná, není moc dûleïitej a kterej je mimo mocensk boje. Mnou? Tebou. A co ty? Já budu dûlat dozor. Tahle akce je v tv reïii. Aã ateista, v duchu jsem si fiekl potû pánbû. Nahlas ne. Jsem pfiece jen srab. A nechci, aby mi pak nûkdy Louãka natrhl ledviny. * * * S tím, co jsem se dozvûdûl, jsem udûlal to samé, co s vût inou informací, které se ke mnû za poslední léta donesly. Vytûsnil jsem je. Net kaly se mû. MÛj úkol byl odvézt exponát A na místo B a konec. 250

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Hned druh den mûla jít Aniãka

Hned druh den mûla jít Aniãka 11 Anička jde do školy a má strach Hned druh den mûla jít Aniãka poprvé do vesnické koly. UÏ od probuzení bylo v echno úplnû jiné neï v Praze. S mámou a s tátou se vïdycky pospíchalo. Tatínek pfied odchodem

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

ISBN 978-80-257-1023-4

ISBN 978-80-257-1023-4 Z anglického originálu The Counselor. A Screenplay, vydaného nakladatelstvím Vintage Books v New Yorku roku 2013, přeložil Petr Fantys. Ilustrace na přebalu Jozef Gertli Danglár. Přebal a grafická úprava

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála JAK CÍLEK LÍDU NA EL Franti ek Skála Cilek v8.indd 1 10/18/06 9:51:19 AM edice Modr slon svazek 18 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander,

Více

Pětiminutové pohádky pro princezny

Pětiminutové pohádky pro princezny Pětiminutové pohádky pro princezny Original title: More 5-Minute Princess Stories Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

*) âti: leneberga **) smóland

*) âti: leneberga **) smóland Ve védsku, ve farnosti Lönneberga*), Ïil kluk, kter se jmenoval Emil, a tak se mu fiíkalo Emil z Lönnebergy. Byl to pûkn divoch a paliãák, a vûbec nebyl tak hodn jako vy. Ale vypadal roztomile, to se musí

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

* âti: leneberze ** smólandu

* âti: leneberze ** smólandu V celé Lönneberze *, v celém Sma landu **, v celiãkém védsku a kdo ví, moïná na celém svûtû, by se nena lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí.

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí. Jedna Neexistoval Ïádn dûvod pro to, aby Kara na kolaudaci nového bytu své nejlep í kamarádky Lucie myslela na v prask nebo na to, co si zapsala pfiedchozího veãera do deníãku. Tedy moïná kromû toho, Ïe

Více

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn Franti ek, je málokdo. A napil se. Hostinsk ho znal.

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS ALBATROS A CHRIS TEBBETTS ILUSTROVALA LAURA PARKOVÁ ALBATROS Copyright by James Patterson, 2011 Illustrations Laura Park, 2011 Jacket design by Alison Impey Jacket art by Laura Park Jacket 2011 Hachette

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

V ichni jsme ãistá láska

V ichni jsme ãistá láska PRVNÍ KAPITOLA V ichni jsme ãistá láska V ichni jsme ãistá láska. Ale mnozí z nás tuto lásku uzamkli v sobû a nedávají ji najevo. Láska tam pfiesto zûstává. Lásku mûïeme uzamknout, av ak zniãit ji nemûïeme,

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno 1 Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi kanceláfie fieditele Figginse, aby si povytáhla podkolenky a uhladila boky man estrové suknû. Její rûïovo-zelen

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

1. kapitola. Souputníci

1. kapitola. Souputníci 1. kapitola Souputníci Kdesi jsem ãetl jeden slavn citát. íká, Ïe kaïd z nás dennû dostává druhou pfiíleïitost. ance jsou tady a ãekají, aï si jich v imneme, ale my je obvykle nevyuïijeme. Sám jsem byl

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové,

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Den zaãínal hezky. Probudil se hodnû ãasnû, dfiív neï

Den zaãínal hezky. Probudil se hodnû ãasnû, dfiív neï Den zaãínal hezky. Probudil se hodnû ãasnû, dfiív neï ostatní. Ti e se oblékl a podafiilo se mu nepozorovanû vyklouznout ven. Nezapomnûl si vzít helmu ani dfievûnou avli, kterou Èastnû mával, kdyï se rozbûhl

Více

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT TRITON Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT Hana Poltikoviãová Pomeranãová vûnû chce tanãit Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného

Více

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová, 2013 Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-09-7 Vûnuji Klárce a Samuelkovi NeÏ zaãneme Seznamte se s Kuldou,

Více

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch První kapitola Hercule Poirot se zamraãil. Sleãno Lemonová, oslovil svoji sekretáfiku. Ano, pane Poirote? V tomto dopise se nacházejí tfii chyby. PoirotÛv tón vyjadfioval nevíru. Sleãna Lemonová, ta málo

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

ANDREA CREMEROVÁ. TeMNé dny. Novela k sérii. SMeČka KNIŽNÍ KLUB

ANDREA CREMEROVÁ. TeMNé dny. Novela k sérii. SMeČka KNIŽNÍ KLUB TeMNé dny SHADOW DAYS. A NIGHTSHADE Novella (Philomel Books, New York, 2010) Copyright 2010 by Andrea Cremer. All rights reserved. Translation Lenka Faltejsková, 2011 PfieloÏila Lenka Faltejsková Redigovala

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Proã jsem nechodil do koly

Proã jsem nechodil do koly Obyãejn kluk Dobfie vím, Ïe nejsem obyãejn desetilet kluk, i kdyï dûlám obyãejné vûci. Pochutnávám si na zmrzlinû, jezdím na kole, obãas si zakopu s míãem a hltám poãítaãové hry. V tom jsem, myslím, úplnû

Více

m.cajthaml Na odstřel

m.cajthaml Na odstřel m.cajthaml Na odstřel Ach Bože! zakřičel směrem všude tam, kde nic nebylo. William Eastlake I. Já ho vůbec neznal. Teda předtím jsem ho vůbec neznal. I když bydlíte v jednom městě, tak nemůžete znát všechny

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé 1. Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé údolí vleãou dlouhé stíny a zaãíná b t hrozitánská

Více

Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal

Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal Redmansk kraj Republika aralansk ch státû (dfiíve stfiedovûké Araluenské království) ãervenec 1896 Profesor Giles MacFarlane s tich m zaúpûním narovnal bolavá záda. Zaãínal b t trochu moc star na to, aby

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Jonáš de Leeuw. Ahojky Jonáši, trochu brzo na mejl, viď? Ty si určitě ještě sladce chrníš v postýlce.

Jonáš de Leeuw. Ahojky Jonáši, trochu brzo na mejl, viď? Ty si určitě ještě sladce chrníš v postýlce. Jonáš de Leeuw Od: Rósa van Dijk Komu: Jonáš de Leeuw Odesláno: 1. září 2000 06:05 Předmět: Strachu plný kalhoty Ahojky Jonáši, trochu brzo na mejl, viď? Ty si

Více

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je

ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je ZA âasò U AT CH âepic B VALY náramné zimy a obrácenû, tehdy, kdyï tak zbûsile mrzlo, ili ãepiãáfii u até ãepice. Je tomu doslova sto let, svût byl je tû mlad a mahem se vûfiilo na pohádky. Teì nás na takové

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

H E L E N D O U G L A S O V Á

H E L E N D O U G L A S O V Á PROLOG Perran, ãerven 2012 Tanãila s nûk m jin m. Vypadala jinak. Ka tanové vlasy jí sponky drïely tak vysoko, Ïe vlny, které jí obvykle padaly pod ramena, teì konãily hned pod její bradou. Jak se pohybovala

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

V blázinci jsem mûla úspûch. Skoro kaïd mû poznal. A ti, co ne, se to od tûch poznav ích dozvûdûli. Mûla jsem obrovskou radost.

V blázinci jsem mûla úspûch. Skoro kaïd mû poznal. A ti, co ne, se to od tûch poznav ích dozvûdûli. Mûla jsem obrovskou radost. 1. V blázinci jsem mûla úspûch. Skoro kaïd mû poznal. A ti, co ne, se to od tûch poznav ích dozvûdûli. Mûla jsem obrovskou radost. Snad vám ji pfiiblíïím, vyzvu-li vás, abyste si pfiedstavili, Ïe procházíte

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Mezi námi GRADA PUBLISHING. ilustrace. Zdeňka Študlarová

Mezi námi GRADA PUBLISHING. ilustrace. Zdeňka Študlarová Mezi námi lesními strašidly Hynek Klimek ilustrace Zdeňka Študlarová GRADA PUBLISHING Hynek Klimek STRAŠIDLÁŘ Mezi námi lesními strašidly Ilustrace Zdeňka Študlarová TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

3 Vtom ji uvidûl, a také se zasmál.

3 Vtom ji uvidûl, a také se zasmál. 3 Vtom ji uvidûl, a také se zasmál. Já vím, kdo jsi, fiekl. Ty jsi ta loupeïnická holka, co bûhá po lese. Jednou jsem tû tam vidûl. A kdo jsi tedy ty? zeptala se Ronja. A jak ses sem, proboha, dostal?

Více

Lenka Rožnovská, ilustrace Milan Starý

Lenka Rožnovská, ilustrace Milan Starý Lenka Rožnovská, ilustrace Milan Starý Lenka Rožnovská, ilustrace Milan Starý Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

Více

Middlestone kniha druhá

Middlestone kniha druhá Middlestone kniha druhá ukázka první ze současnosti Zdá se, Ïe jsem dobr pfiijímaã. Ale dnes z toho velkou radost nemám. Odkud si myslí, Ïe zaãala Nesná elová poãítat? vrátil mû do reality Honza. Jak to

Více

Kapitola druhá. Jizva

Kapitola druhá. Jizva Kapitola druhá Jizva Harry leïel na zádech a lapal po dechu, jako kdyby dlouho utíkal. Právû se probral z Ïivého snu a obû ruce si tiskl k obliãeji. Stará jizva na ãele, která sv m tvarem pfiipomínala

Více

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI 1 NA CHALUPU, KAM NECHCI Za výzo jsem dostal od mámy a Richarda Nintendo. Chtěl jsem ho nechat doma, aby bylo jasný, že si mě za dárek, i když je suprovej, nemůžou koupit. Stejně to vymyslel on, mamka

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

MATĚJ A STEGOSAURUS. prro prv. v ňáč ky. Z. Pospíšilová / I. Autratová

MATĚJ A STEGOSAURUS. prro prv. v ňáč ky. Z. Pospíšilová / I. Autratová Také miluješ dinosaury jako Matěj z téhle knížky? Pak je tento neuvěřitelný příběh právě pro tebe! S Matějem a jeho dinosauřím kamarádem tě čtení bude bavit jako procházka po dinoparku. Některé knihy mají

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi

KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi /I/ KRavicovi se blíïila Ïena. Kráãela rychle, ale jaksi podivnû vrávorala. Pov iml si jí, aï kdyï byla tûsnû u nûho. Spatfiil bled obliãej, vysedlé lícní kosti a iroce posazené oãi. Byla to strnulá, masce

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

Jak používat vlastní mysl

Jak používat vlastní mysl Jak používat vlastní mysl Marcelka neustále pfiipomíná, Ïe cesta sebepoznání je vlastnû totéï jako vyprazdàování vlastní mysli. Zapomínáme sami na sebe právû proto, Ïe neustále tolik pfiem líme a vûãi

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

Jak ho oblékli -12- -13-

Jak ho oblékli -12- -13- Protože něco takovýho jsi ještě neviděl čert, kterýho sem poslali z pekla za trest, že prej když je dobrák, tak že mezi ně nepatří, že je pro peklo nepoužitelnej, směje se Melichárek, celý v černém starodávném

Více

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji,

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji, Princezna a písař Hlášky (titulky) Tak nám zase dali pohádku akční. Nutno přiznat, že šermířské souboje mají šmrnc a je za nimi kus práce. Salta jsou přehnaná, budiž, ale takový přeskok princezny ze střechy

Více

DAGMAR H. MUELLEROVÁ. Pristávací ˇ dráha volná pro Molly!

DAGMAR H. MUELLEROVÁ. Pristávací ˇ dráha volná pro Molly! DAGMAR H. MUELLEROVÁ Pristávací ˇ dráha volná pro Molly! Title of the original German edition: Vampirinternat Schloss Schauerfels: Landebahn frei für Molly! 2012, EGMONT Verlagsgesellschaften mbh, Schneiderbuch,

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

1. NEJKRÁSNùJ Í CHVÍLE

1. NEJKRÁSNùJ Í CHVÍLE 1. NEJKRÁSNùJ Í CHVÍLE V eobecnû se má za to, Ïe nejkrásnûj í chvíle proïívá Ïena ve svûj svatební den. Mary a Lízalová pochopitelnû ne. Ta uï je má s Franckem za sebou a v hlubinách jejího ledového srdce

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více