KLENOTY âeské FANTASY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLENOTY âeské FANTASY"

Transkript

1 Jireš_2013 kopie - zlom :05 Stránka 5

2 Jireš_2013 kopie - zlom :05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce a grafická úprava knihy Milan Malík. Sazba Petr Teichmann. Odpovûdn redaktor Ondfiej Jire. Jazyková redaktorka SoÀa âapková. Technick redaktor Milan Dorazil. V roce 2014 vydalo nakladatelství Argo, Milíãova 13, Praha 3, jako svou publikaci, 42. svazek edice Fantastika. Vytiskla tiskárna Tû ínské papírny, s.r.o. Vydání první. ISBN Knihy nakladatelství Argo distribuuje kniïní velkoobchod KOSMAS sklad: V Zahradû 877, Horomûfiice tel , fax Knihy je moïno pohodlnû zakoupit v internetovém knihkupectví

3 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 238

4 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 239 Eskorta Jiří Pavlovský dyby to byla opravdu poslední schûze KSâ, pfii el bych i s celou rodinou! MuÏ, co právû v poloprázdné hospodû dovyprávûl vtip, se plácl do stehna a podíval se na mû. Ten vtip jsem uï sly el, ale i tak jsem se trochu usmál, abych mu udûlal radost. Dobr, ne? Vypravûã se spiklenecky za klebil. Je tû Ïe jsem sedûl na druhé stranû stolu, jinak by mû urãitû dloubl loktem do Ïeber. A takovejch znám spousty. To je radosti. I kdyï... muï se trochu zachvûl vlastní odvahou. MoÏná bych to ani nemûl vyprávût. Ani se neznáme. Kdo ví... zachechtal se,... tfieba jste od StB. Usmál jsme se. My tomu rad i fiíkáme Státní bezpeãnost. Nechci si stûïovat, plat mám dobr... ale jeden z dûvodû, proã svoji práci dûlám, je pohled na tyhle vydû ené obliãeje. To je vtip? Ne. To není vtip. Ukázal jsem mu prûkaz. Pfiísahám, Ïe nikoho tak bílého jsem nevidûl ani ve filmové adaptaci Bílé nemoci. A to byl ten film ãernobíl. Mám rád svoji práci. Já... vykoktal nakonec. To byl jen vtip. Za to mû pfiece nemûïete zavfiít. VáÏnû? podivil jsem se. Vidíte, a já myslel, Ïe jo. To, co jsi právû pfiedvedl, soudruhu, byla protistátní provokace. Na slovo,soudruhu jsem dal zvlá tní dûraz. Ne, to ne, já to tak nemyslel, muï zoufale lovil v kapse, kouknûte, sám jsem ãlenem KSâ! 239

5 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 240 Ten ãlovûk byl je tû pitomûj í, neï jsem si myslel. Sebral jsem mu prûkazku a podíval se do ní. Hmm. TakÏe Karel Bfiehovsk, ano? Vypadal, Ïe to s ním sekne. Chvíli jsem ãekal, jestli se nesloïí na zem, a pak mu prûkazku vrátil. Budeme vûdût, kde si vás najít. Teì bûïte. Nemusel jsem mu to fiíkat dvakrát. Zmizel ze dvefií rychleji neï z obchodû toaletní papír. Samozfiejmû jsem se jím nehodlal zab vat. Byla uï osmdesátá léta, v Moskvû vládl Gorbaãov a doba i morálka povolily. Za vtipy se uï nezavíralo. CoÏ ov em neznamenalo, Ïe by tenhle ãlovûk neproklepal nûkolik nocí v absolutní hrûze, Ïe mu ve ãtyfii ráno vykopneme dvefie bytu a ode leme ho rovnou na Sibifi. Dobfie mu tak. Nemám rád tyhle pivní hrdiny. Budete platit? zeptal se mû vrchní. Jo, to bych mohl. UÏ jsem musel zpátky do práce. Vrchní se zmocnil úãtenky. Tak to je est piv, jeden fiízek... Moment, to jsem nemûl. To mûl ten pán, co tu s vámi sedûl. S povzdechem jsem zalovil v penûïence. Jak kdysi kdosi fiekl: KaÏdá sranda nûco stojí. * * * Venku uï bylo listopadové lezavo a v kanceláfii na mû ãekal Pûniãka. Fajn chlap. Mûl po ruce vïdycky spoustu historek o nahánûní disidentû. Párkrát jsem s ním provádûl,spanilé jízdy a mûïu fiíct, Ïe i pfies pupek a kulatou tváfi dokázal b t pûknû tvrd. Shánûl tû éf, fiekl. Co chtûl? Co já vim, co chtûl. Myslí, Ïe se mi svûfiuje? Pokrãil jsem rameny. Sly el jsem, Ïe jste jedna ruka. Tak abych tû tou rukou neflák, mladej. S hlavou plnou neblah ch tu ení jsem pro el úzkou chodbou plnou d mu. V ichni tu hulili jak sopka pfied v buchem, mlãeli a dívali se na mû. Dávali mi na vûdomí, Ïe mezi nû nepatfiím. Radikálové. Lidi, co si mysleli, Ïe by se vláda a zároveà i na e organizace mûly zmûnit, aby nás lidi mûli rádi. Gorbaãov, perestrojka a podobn vûci. Co na to fiíct zkrátka idioti. Tedy, ne Ïe by stará garda, jestfiábi, jak si po ruském vzoru fiíkali, byla o nûco lep í. 240

6 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 241 Prolezl jsem bludi tûm chodeb a vypachtil se po schodech o dvû patra v, kde za lapané zelené linoleum nahradil stejnû za lapan Ïlut koberec. Dvefie, k nimï jsem mífiil, se niãím neli ily od ostatních, ale pfiesto kdyby mi teì povolil svûraã, vypadne ze mû mal hnûd rampouch. Pfiedvolání k éfovi nikdy neznamenalo nic dobr ho. A je fakt, Ïe jsem si poslední dobou docela foukal. Pomalu jsem otevfiel dvefie a nahlédl dovnitfi. éf sedûl za stolem a ãetl Rudé právo. Tedy spí kontroloval, jestli správnû napsali to, co jim nadiktoval. Samozfiejmû, ne on osobnû, na to nemûl ãas. Jeho lidi. Zvedl oãi od novin a podíval se na mû. âest práci, fiekl jsem nesmûle. âest, zahuhlal automaticky. Posaì se, soudruhu. Soudruh se posadil. Posly, fiekl a po krábal se v marxovském plnovousu, co si myslí o souãasném v voji situace? Tak to bylo je tû hor í, neï jsem ãekal. Kádrování. Do prdele, snad jsem nikde nic nefiekl... to je blbost, vïdyè pfiece nikdy nic nefiíkám. MoÏná právû proto. Málo se angaïuje, hochu. V voj situace nemûïe b t lep í, fiekl jsem pfiesvûdãenû. Jsou sice drobné problémy, ale v echny dokáïeme konstruktivnû fie it, v zájmu pracujícího lidu éf mû umlãel jedin m mávnutím ruky. Kdybych chtûl sly et propagaãní plky, tak si pustím rádio. Ptám se, co si myslí ty? Auvajs. Cítil jsem, jak se pode mnou otevírá propast. Já si myslím to samé, co si myslí Strana, fiekl jsem pevnû. To dûlá dobfie, k vl éf, aspoà pokud chce udûlat kariéru. Chce udûlat kariéru? Ehm... pokud je to v zájmu pracujícího... Chvíli se na mû díval. Posly, soudruhu, co kdybychom si nalili ãistého vína? Mám tady tvojí sloïku. A poptával jsem se na tebe. Vût ina lidí se shoduje v tom, Ïe jsi ryzí oportunista. Îe se veze jen kvûli kariéfie a prachûm. Jenom kvûli kariéfie a prachûm ne. Moc je taky fajn. KvÛli penûzûm to rozhodnû nedûlám. Dûlám to, abych slouïil lidu, abych ho uchránil pfied vypálil jsem ze sebe rozhofiãenû dfiív, neï mû staãil zase mávnutím ruky utnout a zeptat se: Ke komu patfií, soudruhu? K jestfiábûm, nebo k rebelûm? K nikomu, soudruhu majore. A právû proto jsem si tû zavolal. Dá si kávu, soudruhu? 241

7 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 242 Jen jsem zavrtûl hlavou. Stejnû bych asi nedokázal polykat. Dobrá. Zavolal jsem si tû proto, Ïe situace je, fieãeno mírnû, pováïlivá. Od chvíle, co je v Moskvû Gorbaãov, nemáme v Sovûtském svazu zastání. A bez Sovûtského svazu je na e vláda vratká. Lidé si troufají ãím dál víc, disidenti se uï ani neschovávají a dokonce i noviny uï obãas pí ou, co chtûjí. Pfiestávají se bát... pfiestávají se bát. Dej na má slova, soudruhu, za chvíli nám tu zaãnou demonstrovat. Lid stojí za námi, fiekl jsem mu. A kdyby ne... je tu pfiece vojsko a milice. Ano... to je, pfiitakal nepfiesvûdãenû. JenÏe to znamená boj. A u boje nikdy neví, jak dopadne. Jestli lidé ustoupí, nebo se spí zatvrdí. Chcete, abych to zjistil? Co abys zjistil? Jestli se zatvrdí. Ne, ne. To vûbec ne. Potfiebuju od tebe nûco jiného. Poslouchal jsem. Vybral jsem si tû, soudruhu, právû proto, Ïe nikam nezapadá. Jsi schopn, nesnaïí se zmûnit nûco, co zmûnit nejde... a ani nejsi v zajetí víry v systém. ProtoÏe systém není dokonal, to oba víme. Strnule jsem zíral a snaïil se neudûlat pohyb, kter by se dal vyloïit jako pfiitakání nebo jako nesouhlas. Na tûstí neãekal na moji reakci a pokraãoval. TakÏe se pro tu práci hodí. Jakou práci? troufl jsem se zeptat. Potfiebujeme nûkoho dostat ven z republiky. Disidenta? zeptal jsem se trochu zaskoãenû. Tohle uï se nûjak ãas nedûlalo. éf se usmál. Kdepak. Komunistu. Ví, kde je Barák? A bylo zle. * * * Mûli jsme v Praze a okolí pár,víceúãelov ch objektû. Vût ina z nich mûla roztomilá jména jako Chatiãka, Vilka, Statek, ale to, co se v nich dûlo, zas tak roztomilé nebylo. Ti, co tam jezdili, tam nebyli za rekreací. Dfiív se odtamtud lidi nevraceli, za mé éry uï ano. Zkrvavení, zmlácení, to ano ale Ïiví. A ani netu ili, jakou mají kliku. Sám jsem takov ch pár lidí dostal, ale osobnû jsem tam nebyl. To mûli v pácu spí lidi raïení kapitána Louãky. Star páky. Ranafii. 242

8 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 243 Ale Barák byl nûco jiného. Na rozdíl od kachlíãkáren byl tohle honosn star dûm, obehnan vysokou zdí a sledovan vût ím mnoïstvím kamer neï americká ambasáda. M tick flek, kde se podle povûstí konaly d chánky vysok ch ãlenû KSâ. V lidov ch povûstech se tam pofiádaly neskuteãné mejdany, pfii kter ch si to trougal, Biºak a Jake rozdávali s hvûzdami popu i se slavn mi hereãkami. AÈ jste mluvil s k mkoliv, vïdycky jste se dozvûdûl, Ïe znám známého tam vezl Bohdalovou nebo JanÏurovou, Vondráãkovou nebo Pilarovou. Teda dfiív, kdyï je tû vypadaly k svûtu. Podobné zkazky kolovaly i mezi ãleny StB. Jen nepomûrnû temnûj í. Mluvilo se o holkách, které tam pfiivezli a uï je nikdo nikdy nevidûl. Mluvilo se o tajn ch operacích, pfii nichï byly papalá Ûm transplantovány orgány ze zdrav ch lidí. O ãern ch pytlích, co se odtamtud odváïely. O ãern ch sanitkách. A pfied tímhle Barákem jsem teì sedûl ve sluïební volze a doufal, Ïe mají pravdu PraÏané a Ïe ve vile budou jen zválené postele, pornofilmy a sexuální pomûcky. Kdo ví, tfieba tam bude i nahá Zagorka. âlovûk musí b t optimista. I kdyï... je to v pfiípadû Zagorové pofiád optimismus? Kolik jí je? Padesát? Vystoupil jsem z auta, upravil si kalhoty, pfie el k bránû a zazvonil na zvonek. Identifikujte se! zaznûlo nekompromisnû z reproduktoru. Identifikoval jsem se. Bylo ticho. Haló? Pofiád ticho. Co teì? Mám se vrátit zpátky a fiíct, Ïe se mnou nechtûjí mluvit? Znova jsem se chystal zazvonit, kdyï jsem zaslechl kroky. Po cestû vysypané pískem pfiicházel chlápek v edém obleku, kter se tváfiil, jako by mu nûkdo pfii nûjaké té sexuální orgii narval smeták do zadku. Se zdvofiilostmi se nezdrïoval a jen natáhl ruku pro doklady. Nebyl jsem zvykl, aby se se mnou jednalo jako s póvlem. To byla moje práce. Ale chlápek za branou zfiejmû na nûjakou kolegiální druïbu nevûfiil, takïe jsem po velmi krátkém vnitfiním boji vytáhl prûkaz a podal mu ho. ProhlíÏel si ho, jako by doufal, Ïe v nûm najde schované bony. âekali jsme vás, fiekl, kdyï mi ho vracel. Îádné,soudruhu. Îádné tykání. Jasnû, vím, kde je moje místo. Brána se otevfiela. Pojìte za mnou. Ani se neotoãil, jestli za ním skuteãnû jdu. Kam jdeme? zeptal jsem se, ale stráïce mû neuznal za hodného odpovûdi. Chvíli jsem uvaïoval o tom, Ïe ho zaãnu bombardovat dotazy typu: Kdy uï tam budem?, ale pud sebezáchovy zvítûzil a ani se nemusel moc snaïit. 243

9 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 244 âím víc jsme se blíïili Baráku, tím zchátraleji vypadal. Opadaná omítka, popraskan lak na dvefiích... a ten, co navrhoval mfiíïe na okna, se taky zrovna nestaral, aby si dûm uchoval svûj secesní styl. Nebo barokní, co já vím. V architektufie jsem se nikdy nevyznal. MÛj osobní bachafi vy el po tfiech schodech ke dvefiím a z kapsy vytáhl soupravu klíãû. Postupnû odemkl nûkolik zámkû, peãlivû a pomalu, jako by právû pro takovéhle okamïiky Ïil. Stejnû pomalu a opatrnû otevfiel, ustoupil stranou a k vnutím mi naznaãil, aè jdu dál. Poslechl jsem a vstoupil do era. Dvefie za mnou zase zaklaply. Do nosu mû udefiil nepfiíjemn zápach plísnû a staroby, kter obvykle cítíte jen v bytech star ch a mrtv ch lidí. Tenhle barák se rozkládal. Ne, tohle nebylo místo, kde byste oãekávali nahou Zagorovou. Dokonce ani nahého Kotvalda s HloÏkem. Ze záfiivek na stropû se skrz stovky mu ích mrtvolek prodíralo neduïivé svûtlo a osvûtlovalo tuhle krajinu bídy. Pokud tenhle barák pouïívala vláda jako majchlkabinet, tak musela mít je tû zvrácenûj í vkus, neï se tradovalo. Na podlaze leïely plesnivé, zmuchlané noviny s daty z dob, kdy jsem je tû tahal kaãera, a kaïd pohyb nohou zvedal ke stropu oblaka prachu a píny. Do nozder se mi jako nezvan host cpal puch hniloby. Udûlal jsem krok kupfiedu. Haló? Nikdo neodpovûdûl. Tohle nebylo dobré. el jsem pomalu chodbou a snaïil se nepfiem let, do ãeho lapu. Panovala tu zima, ale pfiesto jsem cítil, jak se mi ko ile lepí k zádûm. âím víc jsem vidûl, tím míà se mi to líbilo. Bílé stûny chodby, kterou jsem se dral jako potápûã podmofisk m tunelem, nûkdo z dlouhé chvíle pokreslil modr mi klikyháky. S kaïd m krokem byly ty kresby v raznûj í a bylo jich víc. Chvílemi to i pfiipomínalo písmena... ale jako by si to autor vïdycky na poslední chvíli rozmyslel. A pak jsem si uvûdomil je tû nûco, co mû znervóznilo. Ani na jedné ze stûn jsem si nev iml shodného symbolu v echno, co bylo na zdech nakreslené, byl ryzí originál. KdyÏ ãlovûk ãmárá po stûnách, obvykle se uchyluje k jednoduch m symbolûm, vût inou kosoãtvercûm. To, Ïe si nûkdo dal tolik práce pfii ãmárání po stûnû, mi pfii lo... já nevím... tak nûjak nesprávné. NeÏ jsem stihl pfiijít na lep í slovo, dvefie na konci chodby se otevfiely. Pfiiznávám, trhnul jsem sebou... neï jsem zaslechl jemné bzuãení elektronick ch mechanismû a pochopil, Ïe v tomhle Ïádná kouzla nejsou. 244

10 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 245 Vstoupil jsem do místnosti. Byla skoro prázdná pokud nepoãítáme kovovou postel pod zamfiíïovan m oknem, stolek, kter sem nûkdo pfiitáhl z nemocniãního pokoje, a nepatfiiãnû mohutné kfieslo stojící ãelem ke zdi. A lahve od piva. Mofie lahví od piva. Naskládané v basách i volnû leïící. Vût ina z nich byla prázdná. Zpoza kfiesla vyhlédla hlava a podívala se na mû: Tak uï nûkoho poslali. To byla doba. Kfieslo vrzlo, jak z nûj nûkdo vstal, a vynofiila se celá postava. Tvarohovû bílé nohy byly nasoukané v ãerven ch spartakiádních tren rkách, které uï dávno potfiebovaly vyprat. Nátûlník se sice snaïil zakr t sádelnaté bfiicho, ale svou námahu vzdal tak deset centimetrû nad pupkem. MuÏ stojící pfied krbem byl tlust... ale ne takov m tím blahobytn m zpûsobem. Spí jako by jeho tûlo zaãalo na náhodn ch místech bobtnat. Jedna bledá ruka drïela lahev Staropramenu a druhou se muï pfiidrïoval kfiesla, aby tûlo vûbec dokázalo odolat gravitaci. A nad tím v ím byla tváfi... tváfi, která kdysi mohla b t hezká a u lechtilá, ale podepsala se na ní nadváha a ãas kter se jen tak mimochodem dokázal postarat i o to, aby se muïova bujná hfiíva zmûnila v zplihlou helmu fiídk ch vlasû. Nevím proã, ale pfii pohledu na tu postavu se mi vybavili utopenci. Bledé oãi se chvíli pracnû snaïily zaostfiit moji maliãkost a pak ústa pod nimi kysele procedila: KdyÏ uï mû vezete na popravu, tak byste mû aspoà mohli pfiivézt vãas, ne? Nevûdûl jsem, Ïe to tak spûchá, fiekl jsem. Ménû agresivnû, neï bych si pfiál. I pfies jeho zchátral zevnûj ek v nûm bylo nûco, co ãlovûka nutilo k respektu. Tak on nevûdûl, Ïe to spûchá. Co máte za hodnost? Poruãík. Poruãík? Oni pro mû poslali poruãíka? A proã rovnou nesebrali z ulice nûjakého pobudu a nedali to na starost jemu? Copak si nezaslouïím ani tohle? Já nevím, co si zaslouïí... soudruhu. Já vím jenom, Ïe tû mám nûkam odvézt. To je v echno. Myslel jsem, Ïe se dozvím víc tady. Myslel, ano? To je va e velká tragédie. My lení. Dostali mozek a myslí si, Ïe s ním dostali taky rozum. Trochu se mu motal jazyk. O tom já nic nevím. Máte nûjakou legitimaci? Legitimaci? Abych vûdûl, kdo jste. Kdo jsem? fiekl muï. Kdo jsem? A pak roztáhl kfiídla. 245

11 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 246 * * * Jeho kfiídla záfiila. A fiíkám na rovinu, nejsem si jist, jestli záfiila doopravdy, nebo to bylo jen tím, jak jimi prosvítalo svûtlo ze zamfiíïovaného okna. Zíral jsem. Na lidi s kfiídly nejsem zvykl. Hezk, fiekl jsem. Jak to dûlá, soudruhu? Kouknûte, já vím, Ïe si u vás na náboïenství moc nepotrpíte, ale fiíká vám nûco slovo andûl? Jasnû. Andûlíãku, mûj stráïníãku, opatruj mi mou du iãku. Andûlíãkové jsou takoví ty mal, buclat... s malejma kfiid lkama, fiekl jsem. A neexistujou, doplnil jsem rychle. BohuÏel ano, ozvalo se za mnou. Otoãil jsem se jako na obrtlíku. Dneska je infarktov den. Existují a nejsou malí... a vût inou ani buclatí. Ve dvefiích stál dfievorubec. Tedy, ne Ïe by mûl sekeru a v podpaïí náruã klestí, ale vypadal pfiesnû tak, jak si ãlovûk pfiedstavuje dfievorubce. Chlap jako hora, strakatá ko ile, irok obliãej zakryt mohutn m vousem. Dfievorubec... nebo Krakono v pfievleku. Po setkání s,andûlem jsem byl uï ochotn vûfiit v emu. Napfiáhl ke mnû ruku, kterou bych mohl pouïívat místo jídelního stolu. Louãka. A do prdele. Poruãík Karas, pfiedstavil jsem se slu nû, podal mu ruku a doufal, Ïe ji je tû nûkdy uvidím. Právû jsem si potfiásal rukou s legendou. Kapitánem Louãkou. Expertem na náboïenské diverzanty. MuÏem, kter dostal Toufara a... pokud se nem lím, vymlátil z nûj du i. Dokonce si ho pozvali i Poláci, kdyï mûli problémy s tím sv m knûzem. Louãka vzbuzoval i mezi ostfiílen mi mazáky respekt... a strach. A já s ním teì mám pracovat. Zaãínalo mi b t jasné, Ïe tohle nepfieïiju. Louãka se posadil na kovovou postel a péra se pod ním prohnula. Pak plácl rukou vedle sebe. Váhavû jsem si sedl vedle nûj. Nedûlej netykavku, zarïál. Nefiíkej, Ïes je tû nikdy nebyl s chlapem v posteli. Nikdy za dohledu andûla, zkou el jsem udrïet glanc. V echno je jednou poprv, zachechtal se Louãka. Ale neboj. TakÏe... co ví? Nic. 246

12 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 247 Nic ti nefiekli? Ne. Asi chtûli, aby to bylo pfiekvapení. Nebo abys to nejdfiív vidûl na vlastní oãi. Kdyby teda mnû fiekli, Ïe budu pa ovat andûla za hranice, tak bych si myslel, Ïe si ze mû dûlaj prdel. Na tom nûco bylo. On je... fakt andûl? Ví, jak se fiíká, Ïe nûkdo je vûl jak andûl? Tak on je andûl jak vûl. Nebo spí jako kráva. Andûlé jsou bezpohlavní. Otoãil se na andûla. Fando, sundej trenky. To nemusí... snaïil jsem se ho zbrzdit, ale to uï mûl andûl tren rky dole. VáÏnû. Jako ty plastikové panenky. To ãlovûku hned zv í sebevûdomí, co? dloubl do mû Louãka loktem. Andûl si zase tren rky mlãky natáhl a dfiepl si do kfiesla. Jeho chování se po vstupu Louãky radikálnû zmûnilo. Mûl z nûj strach. On se jmenuje Fanda? zeptal jsem se. Ale ne. Má nûjak to latinsk jméno, ale já mu fiíkám Fanda. Co tady dûlá? To je ta správná otázka. Opût se podíval smûrem k andûlovi, kter byl zalezl v kfiesle a vûbec nebyl vidût. Co tady dûlá, Fando? âekám, ozvalo se z kfiesla. âeká, zopakoval to Louãka. Jo, to jo. * * * V echno to zaãalo roku 1950 ve vesnici jménem âího È. V místním kostele se krátce po obfiadu objevil andûl. Nenápadnû, bez velké pompy, bez trubek, bez nadpozemského svûtla. Nikdo nevidûl, jak se objevil, prostû najednou stál za oltáfiem, pfied zraky místního pátera Toufara... a agentû Státní bezpeãnosti. Ti do kostela pfiijeli vy etfiit jisté podivné jevy, které, jak se ukázalo, pfiíchod andûla pfiedcházely. Skupinu tehdy vedl mlad Louãka. Nejdfiív byli v ichni pfiesvûdãení, Ïe se jedná o nûjakou provokaci, ale ãím víc andûla zkoumali, tím víc bylo jasné, Ïe o Ïádn podfuk nejde. Byl to doopravdick andûl. V âeskoslovenské republice na poãátku padesát ch let. V dobû, kdy si socialismus teprve budoval svou povûst. JenÏe to nebylo v echno. Andûl totiï nepfii el na zem hlásat slovo boïí. Andûl sem emigroval. Uprchl z nebe. Pfii el, aby nám pomohl vybudovat lep í svût. Na e vlastní nebe na zemi. Byl to andûl socialista. 247

13 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 248 Vypukla panika. Z jedné strany by to byla pro KSâ v hra mít andûla, kter se pfiidal k dûlnickému hnutí, andûla vûfiícího v my lenku marxismu-leninismu. Na druhou stranu by to ov em znamenalo pfiiznat, Ïe existují andûlé... a tudíï i BÛh. Tedy podstatné mínus. TakÏe ty pohybující se kfiíïe? Jo. To on. SnaÏil se zmizet z nebe nenápadnû, ale pr to není tak snadné. Co jsem pochopil, tak si musel vykopat tunel, kter On to nebyl tunel, vloïil se do toho andûl, spí ãasoprostorová brána Ptal se tû nûkdo na nûco? zeptal se Louãka zdvofiile a andûl ztichl. Samozfiejmû, svûdci museli zmizet. PfieloÏeno Louãka je umlátil. Pokud vím, tak Toufar zemfiel na natrïená játra. JenÏe se ukázalo, Ïe tady Fanda je spí k potíïím neï k uïitku. Tak jsme ho tu zavfieli. To uï tu ale je... víc neï tfiicet let. To to utíká, kdyï se ãlovûk baví. V t hle místnosti... Nedokázal jsem si pfiedstavit, Ïe bych tu strávil odpoledne, natoï tfiicet let. Klid. Andûlé jsou zvyklí. Ve voln ch chvílích stávají na piãkách jehly, co? Tohle pro nû musí bejt hotovej palác. Kdybych si mûl vybrat mezi tímhle a hrotem jehly, beru jehlu. A klidnû by mohla b t i zrezlá. A proã jste ho rad i... Ani jsem nemusel vûtu dokonãovat. To si nemysli, Ïe jsme to nezkou eli. JenÏe andûlé... jak bych to... prostû se nedají tak snadno zabít. Jestlis vidûl ten americkej film o tom chlápkovi, co chodí v ãernejch brejlích a nic ho nemû- Ïe zniãit... tak tady Fanda je nûco podobn ho. Akorát Ïe teda nezabíjí lidi a nefiíká:,já se vrátím. Terminátor, pfiedvedl jsem znalost VHS nahrávek. Mûl jsem ho doma v jednohlasém dabingu. Ne, fiekl Louãka. Myslím, Ïe ne. Ne, váïnû, je to zaãal jsem a pak se zarazil. KdyÏ Louãka fiíká, Ïe ne, tak ne. Prostû a kaïdopádnû, zabít nejde. Jasnû, mohli jsme ho nûkam zakopat pod zem... zalít do betonu... jenïe tihle hajzlíci jsou nesmrtelní. A kdo vám zaruãí, Ïe se nûjak nedostane ven? KdyÏ je tak v emocnej, tak proã normálnû neodejde? 248

14 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 249 Vidûls ty ãmáranice venku? Jo. Tak proto. KvÛli tûm ãmáranicím? KvÛli nim. Louãka se zatváfiil tajemnû. Magie, hochu, magie. Museli jsme sehnat skuteãn ho kouzelníka. Ne takov ho, co tahá králíky z klobouku. Skuteãn ho. Na chvíli z nûj maska bodrého dfievorubce spadla. Jak já toho parchanta nenávidím. Jak já mûl pfied ním jednoduchej Ïivot. Jedin, v co jsem vûfiil, byl komunismus. Fakt. JenÏe pak se objevil on a zaãali se objevovat rûzn mágové, démoni a jin hajzlíci. Teda, fiekl rychle, ne, Ïe bych uï nevûfiil v komunismus, jenïe... Chápu. Chápe hovno, mávl rukou Louãka. Fakt toho hajzla nemám rád. Îe tû nemám rád, Fando? Andûl mlãel. Kdo mlãí, souhlasí, fiekl spokojenû Louãka. Tak co s ním máme dûlat? Co s ním. ToÈ vskutku nerudovská otázka. Co s tebou, Fando? Schválnû, co si myslí? Louãka se na mû podíval a bylo vidût, Ïe mû testuje. Pokud jsem si mûl uchovat jeho respekt, musel jsem s nûãím pfiijít. Je jasné, Ïe ho musíme nûkam uklidit... situace není zrovna pfiíznivá... tak se musí uklidit nûkam, kde ho nenajdou... kdyby se... nedej... to... nûco stalo. Kdyby do lo k revoluci a vû eli nás na stromy, chce fiíct. Ne, to ne... to samozfiejmû ne... ale kontrarevoluce se mûïe o nûco pokusit. Tak jen tak... pro jistotu. Do Ruska to uï nejde, tam je to ztracené... na Kubu? Tomu fousáãovi? Nenech se vysmát. Tomu bych nesvûfiil ani pouïitej primerák. Pfiemej lej. Kam bys odvezl andûla? S vyváïením andûlû jsem nemûl moc bohaté zku enosti, tak jsem to stfielil od boku: Do Vatikánu? Bravo! zajásal Louãka tak hlasitû, aï sebou Fanda trhl. Ale Vatikán... to jsou klerikálové. Pánbíãkáfii! Pánbíãkáfii? To se fiikalo za mejch mladejch let. A taky ãernoprdelníci. Nefiíkej mi, Ïe se to fiiká pofiád? 249

15 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 250 Netu ím, pfiiznal jsem po pravdû. NáboÏenské skupiny nejsou moje parketa. Moje jo. TakÏe poslouchej. Udûlali jsme s Vatikánem dohodu. Oni taky moc nechtûj, aby to vylezlo na svûtlo. To, Ïe v nebi mûïe bejt konflikt zájmû, jim moc nehraje do noty... natoï Ïe je tu andûl-socialista. A koneckoncû, ani moc nestojej o to, aby se vûdûlo, Ïe je BÛh. VáÏnû? Zdálo se mi, Ïe jim nejde o nic jin ho. Tak to se na omylu, mladej. Oni chtûj, aby lidi Vù ILI v Boha. Co si myslí, Ïe by s lidma udûlalo, kdyby VùDùLI, Ïe je BÛh? Ne kdyby vûfiili, ale kdyby VùDùLI! Kdyby vûdûli, Ïe je pofiád sleduje, Ïe se pfied ním nedá nikam schovat? Vûdûl jsem, co s lidma dûlá, kdyï je sledujeme my. A to je nemûïeme odsoudit k vûãnému zatracení maximálnû poslat do vûzení nebo tro ku zmlátit. Asi by se z toho zcvokli. Asi. Rozhodnû by to nebylo nic pûkn ho, to si pi. Nehledû na to, Ïe by to znamenalo dal í náboïensk války. Tohle Vatikán nechce pfiipustit. TakÏe jim ho tam máme odvízt? Ne. Jen na hranice. Tam uï si ho pfieberou jejich lidi. A proã si nepfiijedou rovnou sem? Jednak se sem bojej... co kdyby to byla nûjaká bouda, jak je do toho namoãit... a jednak je tady zase moc nechceme... co kdyby to byla jejich bouda, jak nás do toho namoãit. TakÏe to bude na území nikoho, pûknû z ruky do ruky, pfiedan ãlovûkem, kter ho nikdo moc nezná, není moc dûleïitej a kterej je mimo mocensk boje. Mnou? Tebou. A co ty? Já budu dûlat dozor. Tahle akce je v tv reïii. Aã ateista, v duchu jsem si fiekl potû pánbû. Nahlas ne. Jsem pfiece jen srab. A nechci, aby mi pak nûkdy Louãka natrhl ledviny. * * * S tím, co jsem se dozvûdûl, jsem udûlal to samé, co s vût inou informací, které se ke mnû za poslední léta donesly. Vytûsnil jsem je. Net kaly se mû. MÛj úkol byl odvézt exponát A na místo B a konec. 250

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

Dal í bankomat v na em mûstû

Dal í bankomat v na em mûstû 218 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 26. listopadu 2003 Dal í bankomat v na em mûstû KdyÏ jsem pfied necel m rokem ãetl na vánoãním stromku pfii vánoãním koncertu mimo jiné pfiání bankomat", tu il jsem

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

Všechny řitě světa i ta má

Všechny řitě světa i ta má Charles Bukowski Všechny řitě světa i ta má Ann Menebrokerové ELMER 1. OSAMĚLOST Edna kráčela ulicí s plnou taškou nákupu, když si všimla nápisu na bočním okně automobilu, kolem kterého procházela: HLEDÁ

Více

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi Nick ji doprovodil domů. Vycházkovým krokem to měli dvacet minut cesty. Možná jsi měl zůstat s ní a ne se mnou. řekla Alicia. Ann to zvládne. Navíc je tam Carmen, nic se jí nestane. Doufám, že jí moje

Více

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 1 PA M A T U J PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY 2002 vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 2 PODùKOVÁNÍ V EM âlenòm ODBORU VLâAT A SVùTLU EK, SEST E MARCELE ONDRÁKOVÉ MARCIPÁNCE,

Více