KLENOTY âeské FANTASY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLENOTY âeské FANTASY"

Transkript

1 Jireš_2013 kopie - zlom :05 Stránka 5

2 Jireš_2013 kopie - zlom :05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce a grafická úprava knihy Milan Malík. Sazba Petr Teichmann. Odpovûdn redaktor Ondfiej Jire. Jazyková redaktorka SoÀa âapková. Technick redaktor Milan Dorazil. V roce 2014 vydalo nakladatelství Argo, Milíãova 13, Praha 3, jako svou publikaci, 42. svazek edice Fantastika. Vytiskla tiskárna Tû ínské papírny, s.r.o. Vydání první. ISBN Knihy nakladatelství Argo distribuuje kniïní velkoobchod KOSMAS sklad: V Zahradû 877, Horomûfiice tel , fax Knihy je moïno pohodlnû zakoupit v internetovém knihkupectví

3 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 238

4 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 239 Eskorta Jiří Pavlovský dyby to byla opravdu poslední schûze KSâ, pfii el bych i s celou rodinou! MuÏ, co právû v poloprázdné hospodû dovyprávûl vtip, se plácl do stehna a podíval se na mû. Ten vtip jsem uï sly el, ale i tak jsem se trochu usmál, abych mu udûlal radost. Dobr, ne? Vypravûã se spiklenecky za klebil. Je tû Ïe jsem sedûl na druhé stranû stolu, jinak by mû urãitû dloubl loktem do Ïeber. A takovejch znám spousty. To je radosti. I kdyï... muï se trochu zachvûl vlastní odvahou. MoÏná bych to ani nemûl vyprávût. Ani se neznáme. Kdo ví... zachechtal se,... tfieba jste od StB. Usmál jsme se. My tomu rad i fiíkáme Státní bezpeãnost. Nechci si stûïovat, plat mám dobr... ale jeden z dûvodû, proã svoji práci dûlám, je pohled na tyhle vydû ené obliãeje. To je vtip? Ne. To není vtip. Ukázal jsem mu prûkaz. Pfiísahám, Ïe nikoho tak bílého jsem nevidûl ani ve filmové adaptaci Bílé nemoci. A to byl ten film ãernobíl. Mám rád svoji práci. Já... vykoktal nakonec. To byl jen vtip. Za to mû pfiece nemûïete zavfiít. VáÏnû? podivil jsem se. Vidíte, a já myslel, Ïe jo. To, co jsi právû pfiedvedl, soudruhu, byla protistátní provokace. Na slovo,soudruhu jsem dal zvlá tní dûraz. Ne, to ne, já to tak nemyslel, muï zoufale lovil v kapse, kouknûte, sám jsem ãlenem KSâ! 239

5 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 240 Ten ãlovûk byl je tû pitomûj í, neï jsem si myslel. Sebral jsem mu prûkazku a podíval se do ní. Hmm. TakÏe Karel Bfiehovsk, ano? Vypadal, Ïe to s ním sekne. Chvíli jsem ãekal, jestli se nesloïí na zem, a pak mu prûkazku vrátil. Budeme vûdût, kde si vás najít. Teì bûïte. Nemusel jsem mu to fiíkat dvakrát. Zmizel ze dvefií rychleji neï z obchodû toaletní papír. Samozfiejmû jsem se jím nehodlal zab vat. Byla uï osmdesátá léta, v Moskvû vládl Gorbaãov a doba i morálka povolily. Za vtipy se uï nezavíralo. CoÏ ov em neznamenalo, Ïe by tenhle ãlovûk neproklepal nûkolik nocí v absolutní hrûze, Ïe mu ve ãtyfii ráno vykopneme dvefie bytu a ode leme ho rovnou na Sibifi. Dobfie mu tak. Nemám rád tyhle pivní hrdiny. Budete platit? zeptal se mû vrchní. Jo, to bych mohl. UÏ jsem musel zpátky do práce. Vrchní se zmocnil úãtenky. Tak to je est piv, jeden fiízek... Moment, to jsem nemûl. To mûl ten pán, co tu s vámi sedûl. S povzdechem jsem zalovil v penûïence. Jak kdysi kdosi fiekl: KaÏdá sranda nûco stojí. * * * Venku uï bylo listopadové lezavo a v kanceláfii na mû ãekal Pûniãka. Fajn chlap. Mûl po ruce vïdycky spoustu historek o nahánûní disidentû. Párkrát jsem s ním provádûl,spanilé jízdy a mûïu fiíct, Ïe i pfies pupek a kulatou tváfi dokázal b t pûknû tvrd. Shánûl tû éf, fiekl. Co chtûl? Co já vim, co chtûl. Myslí, Ïe se mi svûfiuje? Pokrãil jsem rameny. Sly el jsem, Ïe jste jedna ruka. Tak abych tû tou rukou neflák, mladej. S hlavou plnou neblah ch tu ení jsem pro el úzkou chodbou plnou d mu. V ichni tu hulili jak sopka pfied v buchem, mlãeli a dívali se na mû. Dávali mi na vûdomí, Ïe mezi nû nepatfiím. Radikálové. Lidi, co si mysleli, Ïe by se vláda a zároveà i na e organizace mûly zmûnit, aby nás lidi mûli rádi. Gorbaãov, perestrojka a podobn vûci. Co na to fiíct zkrátka idioti. Tedy, ne Ïe by stará garda, jestfiábi, jak si po ruském vzoru fiíkali, byla o nûco lep í. 240

6 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 241 Prolezl jsem bludi tûm chodeb a vypachtil se po schodech o dvû patra v, kde za lapané zelené linoleum nahradil stejnû za lapan Ïlut koberec. Dvefie, k nimï jsem mífiil, se niãím neli ily od ostatních, ale pfiesto kdyby mi teì povolil svûraã, vypadne ze mû mal hnûd rampouch. Pfiedvolání k éfovi nikdy neznamenalo nic dobr ho. A je fakt, Ïe jsem si poslední dobou docela foukal. Pomalu jsem otevfiel dvefie a nahlédl dovnitfi. éf sedûl za stolem a ãetl Rudé právo. Tedy spí kontroloval, jestli správnû napsali to, co jim nadiktoval. Samozfiejmû, ne on osobnû, na to nemûl ãas. Jeho lidi. Zvedl oãi od novin a podíval se na mû. âest práci, fiekl jsem nesmûle. âest, zahuhlal automaticky. Posaì se, soudruhu. Soudruh se posadil. Posly, fiekl a po krábal se v marxovském plnovousu, co si myslí o souãasném v voji situace? Tak to bylo je tû hor í, neï jsem ãekal. Kádrování. Do prdele, snad jsem nikde nic nefiekl... to je blbost, vïdyè pfiece nikdy nic nefiíkám. MoÏná právû proto. Málo se angaïuje, hochu. V voj situace nemûïe b t lep í, fiekl jsem pfiesvûdãenû. Jsou sice drobné problémy, ale v echny dokáïeme konstruktivnû fie it, v zájmu pracujícího lidu éf mû umlãel jedin m mávnutím ruky. Kdybych chtûl sly et propagaãní plky, tak si pustím rádio. Ptám se, co si myslí ty? Auvajs. Cítil jsem, jak se pode mnou otevírá propast. Já si myslím to samé, co si myslí Strana, fiekl jsem pevnû. To dûlá dobfie, k vl éf, aspoà pokud chce udûlat kariéru. Chce udûlat kariéru? Ehm... pokud je to v zájmu pracujícího... Chvíli se na mû díval. Posly, soudruhu, co kdybychom si nalili ãistého vína? Mám tady tvojí sloïku. A poptával jsem se na tebe. Vût ina lidí se shoduje v tom, Ïe jsi ryzí oportunista. Îe se veze jen kvûli kariéfie a prachûm. Jenom kvûli kariéfie a prachûm ne. Moc je taky fajn. KvÛli penûzûm to rozhodnû nedûlám. Dûlám to, abych slouïil lidu, abych ho uchránil pfied vypálil jsem ze sebe rozhofiãenû dfiív, neï mû staãil zase mávnutím ruky utnout a zeptat se: Ke komu patfií, soudruhu? K jestfiábûm, nebo k rebelûm? K nikomu, soudruhu majore. A právû proto jsem si tû zavolal. Dá si kávu, soudruhu? 241

7 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 242 Jen jsem zavrtûl hlavou. Stejnû bych asi nedokázal polykat. Dobrá. Zavolal jsem si tû proto, Ïe situace je, fieãeno mírnû, pováïlivá. Od chvíle, co je v Moskvû Gorbaãov, nemáme v Sovûtském svazu zastání. A bez Sovûtského svazu je na e vláda vratká. Lidé si troufají ãím dál víc, disidenti se uï ani neschovávají a dokonce i noviny uï obãas pí ou, co chtûjí. Pfiestávají se bát... pfiestávají se bát. Dej na má slova, soudruhu, za chvíli nám tu zaãnou demonstrovat. Lid stojí za námi, fiekl jsem mu. A kdyby ne... je tu pfiece vojsko a milice. Ano... to je, pfiitakal nepfiesvûdãenû. JenÏe to znamená boj. A u boje nikdy neví, jak dopadne. Jestli lidé ustoupí, nebo se spí zatvrdí. Chcete, abych to zjistil? Co abys zjistil? Jestli se zatvrdí. Ne, ne. To vûbec ne. Potfiebuju od tebe nûco jiného. Poslouchal jsem. Vybral jsem si tû, soudruhu, právû proto, Ïe nikam nezapadá. Jsi schopn, nesnaïí se zmûnit nûco, co zmûnit nejde... a ani nejsi v zajetí víry v systém. ProtoÏe systém není dokonal, to oba víme. Strnule jsem zíral a snaïil se neudûlat pohyb, kter by se dal vyloïit jako pfiitakání nebo jako nesouhlas. Na tûstí neãekal na moji reakci a pokraãoval. TakÏe se pro tu práci hodí. Jakou práci? troufl jsem se zeptat. Potfiebujeme nûkoho dostat ven z republiky. Disidenta? zeptal jsem se trochu zaskoãenû. Tohle uï se nûjak ãas nedûlalo. éf se usmál. Kdepak. Komunistu. Ví, kde je Barák? A bylo zle. * * * Mûli jsme v Praze a okolí pár,víceúãelov ch objektû. Vût ina z nich mûla roztomilá jména jako Chatiãka, Vilka, Statek, ale to, co se v nich dûlo, zas tak roztomilé nebylo. Ti, co tam jezdili, tam nebyli za rekreací. Dfiív se odtamtud lidi nevraceli, za mé éry uï ano. Zkrvavení, zmlácení, to ano ale Ïiví. A ani netu ili, jakou mají kliku. Sám jsem takov ch pár lidí dostal, ale osobnû jsem tam nebyl. To mûli v pácu spí lidi raïení kapitána Louãky. Star páky. Ranafii. 242

8 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 243 Ale Barák byl nûco jiného. Na rozdíl od kachlíãkáren byl tohle honosn star dûm, obehnan vysokou zdí a sledovan vût ím mnoïstvím kamer neï americká ambasáda. M tick flek, kde se podle povûstí konaly d chánky vysok ch ãlenû KSâ. V lidov ch povûstech se tam pofiádaly neskuteãné mejdany, pfii kter ch si to trougal, Biºak a Jake rozdávali s hvûzdami popu i se slavn mi hereãkami. AÈ jste mluvil s k mkoliv, vïdycky jste se dozvûdûl, Ïe znám známého tam vezl Bohdalovou nebo JanÏurovou, Vondráãkovou nebo Pilarovou. Teda dfiív, kdyï je tû vypadaly k svûtu. Podobné zkazky kolovaly i mezi ãleny StB. Jen nepomûrnû temnûj í. Mluvilo se o holkách, které tam pfiivezli a uï je nikdo nikdy nevidûl. Mluvilo se o tajn ch operacích, pfii nichï byly papalá Ûm transplantovány orgány ze zdrav ch lidí. O ãern ch pytlích, co se odtamtud odváïely. O ãern ch sanitkách. A pfied tímhle Barákem jsem teì sedûl ve sluïební volze a doufal, Ïe mají pravdu PraÏané a Ïe ve vile budou jen zválené postele, pornofilmy a sexuální pomûcky. Kdo ví, tfieba tam bude i nahá Zagorka. âlovûk musí b t optimista. I kdyï... je to v pfiípadû Zagorové pofiád optimismus? Kolik jí je? Padesát? Vystoupil jsem z auta, upravil si kalhoty, pfie el k bránû a zazvonil na zvonek. Identifikujte se! zaznûlo nekompromisnû z reproduktoru. Identifikoval jsem se. Bylo ticho. Haló? Pofiád ticho. Co teì? Mám se vrátit zpátky a fiíct, Ïe se mnou nechtûjí mluvit? Znova jsem se chystal zazvonit, kdyï jsem zaslechl kroky. Po cestû vysypané pískem pfiicházel chlápek v edém obleku, kter se tváfiil, jako by mu nûkdo pfii nûjaké té sexuální orgii narval smeták do zadku. Se zdvofiilostmi se nezdrïoval a jen natáhl ruku pro doklady. Nebyl jsem zvykl, aby se se mnou jednalo jako s póvlem. To byla moje práce. Ale chlápek za branou zfiejmû na nûjakou kolegiální druïbu nevûfiil, takïe jsem po velmi krátkém vnitfiním boji vytáhl prûkaz a podal mu ho. ProhlíÏel si ho, jako by doufal, Ïe v nûm najde schované bony. âekali jsme vás, fiekl, kdyï mi ho vracel. Îádné,soudruhu. Îádné tykání. Jasnû, vím, kde je moje místo. Brána se otevfiela. Pojìte za mnou. Ani se neotoãil, jestli za ním skuteãnû jdu. Kam jdeme? zeptal jsem se, ale stráïce mû neuznal za hodného odpovûdi. Chvíli jsem uvaïoval o tom, Ïe ho zaãnu bombardovat dotazy typu: Kdy uï tam budem?, ale pud sebezáchovy zvítûzil a ani se nemusel moc snaïit. 243

9 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 244 âím víc jsme se blíïili Baráku, tím zchátraleji vypadal. Opadaná omítka, popraskan lak na dvefiích... a ten, co navrhoval mfiíïe na okna, se taky zrovna nestaral, aby si dûm uchoval svûj secesní styl. Nebo barokní, co já vím. V architektufie jsem se nikdy nevyznal. MÛj osobní bachafi vy el po tfiech schodech ke dvefiím a z kapsy vytáhl soupravu klíãû. Postupnû odemkl nûkolik zámkû, peãlivû a pomalu, jako by právû pro takovéhle okamïiky Ïil. Stejnû pomalu a opatrnû otevfiel, ustoupil stranou a k vnutím mi naznaãil, aè jdu dál. Poslechl jsem a vstoupil do era. Dvefie za mnou zase zaklaply. Do nosu mû udefiil nepfiíjemn zápach plísnû a staroby, kter obvykle cítíte jen v bytech star ch a mrtv ch lidí. Tenhle barák se rozkládal. Ne, tohle nebylo místo, kde byste oãekávali nahou Zagorovou. Dokonce ani nahého Kotvalda s HloÏkem. Ze záfiivek na stropû se skrz stovky mu ích mrtvolek prodíralo neduïivé svûtlo a osvûtlovalo tuhle krajinu bídy. Pokud tenhle barák pouïívala vláda jako majchlkabinet, tak musela mít je tû zvrácenûj í vkus, neï se tradovalo. Na podlaze leïely plesnivé, zmuchlané noviny s daty z dob, kdy jsem je tû tahal kaãera, a kaïd pohyb nohou zvedal ke stropu oblaka prachu a píny. Do nozder se mi jako nezvan host cpal puch hniloby. Udûlal jsem krok kupfiedu. Haló? Nikdo neodpovûdûl. Tohle nebylo dobré. el jsem pomalu chodbou a snaïil se nepfiem let, do ãeho lapu. Panovala tu zima, ale pfiesto jsem cítil, jak se mi ko ile lepí k zádûm. âím víc jsem vidûl, tím míà se mi to líbilo. Bílé stûny chodby, kterou jsem se dral jako potápûã podmofisk m tunelem, nûkdo z dlouhé chvíle pokreslil modr mi klikyháky. S kaïd m krokem byly ty kresby v raznûj í a bylo jich víc. Chvílemi to i pfiipomínalo písmena... ale jako by si to autor vïdycky na poslední chvíli rozmyslel. A pak jsem si uvûdomil je tû nûco, co mû znervóznilo. Ani na jedné ze stûn jsem si nev iml shodného symbolu v echno, co bylo na zdech nakreslené, byl ryzí originál. KdyÏ ãlovûk ãmárá po stûnách, obvykle se uchyluje k jednoduch m symbolûm, vût inou kosoãtvercûm. To, Ïe si nûkdo dal tolik práce pfii ãmárání po stûnû, mi pfii lo... já nevím... tak nûjak nesprávné. NeÏ jsem stihl pfiijít na lep í slovo, dvefie na konci chodby se otevfiely. Pfiiznávám, trhnul jsem sebou... neï jsem zaslechl jemné bzuãení elektronick ch mechanismû a pochopil, Ïe v tomhle Ïádná kouzla nejsou. 244

10 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 245 Vstoupil jsem do místnosti. Byla skoro prázdná pokud nepoãítáme kovovou postel pod zamfiíïovan m oknem, stolek, kter sem nûkdo pfiitáhl z nemocniãního pokoje, a nepatfiiãnû mohutné kfieslo stojící ãelem ke zdi. A lahve od piva. Mofie lahví od piva. Naskládané v basách i volnû leïící. Vût ina z nich byla prázdná. Zpoza kfiesla vyhlédla hlava a podívala se na mû: Tak uï nûkoho poslali. To byla doba. Kfieslo vrzlo, jak z nûj nûkdo vstal, a vynofiila se celá postava. Tvarohovû bílé nohy byly nasoukané v ãerven ch spartakiádních tren rkách, které uï dávno potfiebovaly vyprat. Nátûlník se sice snaïil zakr t sádelnaté bfiicho, ale svou námahu vzdal tak deset centimetrû nad pupkem. MuÏ stojící pfied krbem byl tlust... ale ne takov m tím blahobytn m zpûsobem. Spí jako by jeho tûlo zaãalo na náhodn ch místech bobtnat. Jedna bledá ruka drïela lahev Staropramenu a druhou se muï pfiidrïoval kfiesla, aby tûlo vûbec dokázalo odolat gravitaci. A nad tím v ím byla tváfi... tváfi, která kdysi mohla b t hezká a u lechtilá, ale podepsala se na ní nadváha a ãas kter se jen tak mimochodem dokázal postarat i o to, aby se muïova bujná hfiíva zmûnila v zplihlou helmu fiídk ch vlasû. Nevím proã, ale pfii pohledu na tu postavu se mi vybavili utopenci. Bledé oãi se chvíli pracnû snaïily zaostfiit moji maliãkost a pak ústa pod nimi kysele procedila: KdyÏ uï mû vezete na popravu, tak byste mû aspoà mohli pfiivézt vãas, ne? Nevûdûl jsem, Ïe to tak spûchá, fiekl jsem. Ménû agresivnû, neï bych si pfiál. I pfies jeho zchátral zevnûj ek v nûm bylo nûco, co ãlovûka nutilo k respektu. Tak on nevûdûl, Ïe to spûchá. Co máte za hodnost? Poruãík. Poruãík? Oni pro mû poslali poruãíka? A proã rovnou nesebrali z ulice nûjakého pobudu a nedali to na starost jemu? Copak si nezaslouïím ani tohle? Já nevím, co si zaslouïí... soudruhu. Já vím jenom, Ïe tû mám nûkam odvézt. To je v echno. Myslel jsem, Ïe se dozvím víc tady. Myslel, ano? To je va e velká tragédie. My lení. Dostali mozek a myslí si, Ïe s ním dostali taky rozum. Trochu se mu motal jazyk. O tom já nic nevím. Máte nûjakou legitimaci? Legitimaci? Abych vûdûl, kdo jste. Kdo jsem? fiekl muï. Kdo jsem? A pak roztáhl kfiídla. 245

11 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 246 * * * Jeho kfiídla záfiila. A fiíkám na rovinu, nejsem si jist, jestli záfiila doopravdy, nebo to bylo jen tím, jak jimi prosvítalo svûtlo ze zamfiíïovaného okna. Zíral jsem. Na lidi s kfiídly nejsem zvykl. Hezk, fiekl jsem. Jak to dûlá, soudruhu? Kouknûte, já vím, Ïe si u vás na náboïenství moc nepotrpíte, ale fiíká vám nûco slovo andûl? Jasnû. Andûlíãku, mûj stráïníãku, opatruj mi mou du iãku. Andûlíãkové jsou takoví ty mal, buclat... s malejma kfiid lkama, fiekl jsem. A neexistujou, doplnil jsem rychle. BohuÏel ano, ozvalo se za mnou. Otoãil jsem se jako na obrtlíku. Dneska je infarktov den. Existují a nejsou malí... a vût inou ani buclatí. Ve dvefiích stál dfievorubec. Tedy, ne Ïe by mûl sekeru a v podpaïí náruã klestí, ale vypadal pfiesnû tak, jak si ãlovûk pfiedstavuje dfievorubce. Chlap jako hora, strakatá ko ile, irok obliãej zakryt mohutn m vousem. Dfievorubec... nebo Krakono v pfievleku. Po setkání s,andûlem jsem byl uï ochotn vûfiit v emu. Napfiáhl ke mnû ruku, kterou bych mohl pouïívat místo jídelního stolu. Louãka. A do prdele. Poruãík Karas, pfiedstavil jsem se slu nû, podal mu ruku a doufal, Ïe ji je tû nûkdy uvidím. Právû jsem si potfiásal rukou s legendou. Kapitánem Louãkou. Expertem na náboïenské diverzanty. MuÏem, kter dostal Toufara a... pokud se nem lím, vymlátil z nûj du i. Dokonce si ho pozvali i Poláci, kdyï mûli problémy s tím sv m knûzem. Louãka vzbuzoval i mezi ostfiílen mi mazáky respekt... a strach. A já s ním teì mám pracovat. Zaãínalo mi b t jasné, Ïe tohle nepfieïiju. Louãka se posadil na kovovou postel a péra se pod ním prohnula. Pak plácl rukou vedle sebe. Váhavû jsem si sedl vedle nûj. Nedûlej netykavku, zarïál. Nefiíkej, Ïes je tû nikdy nebyl s chlapem v posteli. Nikdy za dohledu andûla, zkou el jsem udrïet glanc. V echno je jednou poprv, zachechtal se Louãka. Ale neboj. TakÏe... co ví? Nic. 246

12 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 247 Nic ti nefiekli? Ne. Asi chtûli, aby to bylo pfiekvapení. Nebo abys to nejdfiív vidûl na vlastní oãi. Kdyby teda mnû fiekli, Ïe budu pa ovat andûla za hranice, tak bych si myslel, Ïe si ze mû dûlaj prdel. Na tom nûco bylo. On je... fakt andûl? Ví, jak se fiíká, Ïe nûkdo je vûl jak andûl? Tak on je andûl jak vûl. Nebo spí jako kráva. Andûlé jsou bezpohlavní. Otoãil se na andûla. Fando, sundej trenky. To nemusí... snaïil jsem se ho zbrzdit, ale to uï mûl andûl tren rky dole. VáÏnû. Jako ty plastikové panenky. To ãlovûku hned zv í sebevûdomí, co? dloubl do mû Louãka loktem. Andûl si zase tren rky mlãky natáhl a dfiepl si do kfiesla. Jeho chování se po vstupu Louãky radikálnû zmûnilo. Mûl z nûj strach. On se jmenuje Fanda? zeptal jsem se. Ale ne. Má nûjak to latinsk jméno, ale já mu fiíkám Fanda. Co tady dûlá? To je ta správná otázka. Opût se podíval smûrem k andûlovi, kter byl zalezl v kfiesle a vûbec nebyl vidût. Co tady dûlá, Fando? âekám, ozvalo se z kfiesla. âeká, zopakoval to Louãka. Jo, to jo. * * * V echno to zaãalo roku 1950 ve vesnici jménem âího È. V místním kostele se krátce po obfiadu objevil andûl. Nenápadnû, bez velké pompy, bez trubek, bez nadpozemského svûtla. Nikdo nevidûl, jak se objevil, prostû najednou stál za oltáfiem, pfied zraky místního pátera Toufara... a agentû Státní bezpeãnosti. Ti do kostela pfiijeli vy etfiit jisté podivné jevy, které, jak se ukázalo, pfiíchod andûla pfiedcházely. Skupinu tehdy vedl mlad Louãka. Nejdfiív byli v ichni pfiesvûdãení, Ïe se jedná o nûjakou provokaci, ale ãím víc andûla zkoumali, tím víc bylo jasné, Ïe o Ïádn podfuk nejde. Byl to doopravdick andûl. V âeskoslovenské republice na poãátku padesát ch let. V dobû, kdy si socialismus teprve budoval svou povûst. JenÏe to nebylo v echno. Andûl totiï nepfii el na zem hlásat slovo boïí. Andûl sem emigroval. Uprchl z nebe. Pfii el, aby nám pomohl vybudovat lep í svût. Na e vlastní nebe na zemi. Byl to andûl socialista. 247

13 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 248 Vypukla panika. Z jedné strany by to byla pro KSâ v hra mít andûla, kter se pfiidal k dûlnickému hnutí, andûla vûfiícího v my lenku marxismu-leninismu. Na druhou stranu by to ov em znamenalo pfiiznat, Ïe existují andûlé... a tudíï i BÛh. Tedy podstatné mínus. TakÏe ty pohybující se kfiíïe? Jo. To on. SnaÏil se zmizet z nebe nenápadnû, ale pr to není tak snadné. Co jsem pochopil, tak si musel vykopat tunel, kter On to nebyl tunel, vloïil se do toho andûl, spí ãasoprostorová brána Ptal se tû nûkdo na nûco? zeptal se Louãka zdvofiile a andûl ztichl. Samozfiejmû, svûdci museli zmizet. PfieloÏeno Louãka je umlátil. Pokud vím, tak Toufar zemfiel na natrïená játra. JenÏe se ukázalo, Ïe tady Fanda je spí k potíïím neï k uïitku. Tak jsme ho tu zavfieli. To uï tu ale je... víc neï tfiicet let. To to utíká, kdyï se ãlovûk baví. V t hle místnosti... Nedokázal jsem si pfiedstavit, Ïe bych tu strávil odpoledne, natoï tfiicet let. Klid. Andûlé jsou zvyklí. Ve voln ch chvílích stávají na piãkách jehly, co? Tohle pro nû musí bejt hotovej palác. Kdybych si mûl vybrat mezi tímhle a hrotem jehly, beru jehlu. A klidnû by mohla b t i zrezlá. A proã jste ho rad i... Ani jsem nemusel vûtu dokonãovat. To si nemysli, Ïe jsme to nezkou eli. JenÏe andûlé... jak bych to... prostû se nedají tak snadno zabít. Jestlis vidûl ten americkej film o tom chlápkovi, co chodí v ãernejch brejlích a nic ho nemû- Ïe zniãit... tak tady Fanda je nûco podobn ho. Akorát Ïe teda nezabíjí lidi a nefiíká:,já se vrátím. Terminátor, pfiedvedl jsem znalost VHS nahrávek. Mûl jsem ho doma v jednohlasém dabingu. Ne, fiekl Louãka. Myslím, Ïe ne. Ne, váïnû, je to zaãal jsem a pak se zarazil. KdyÏ Louãka fiíká, Ïe ne, tak ne. Prostû a kaïdopádnû, zabít nejde. Jasnû, mohli jsme ho nûkam zakopat pod zem... zalít do betonu... jenïe tihle hajzlíci jsou nesmrtelní. A kdo vám zaruãí, Ïe se nûjak nedostane ven? KdyÏ je tak v emocnej, tak proã normálnû neodejde? 248

14 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 249 Vidûls ty ãmáranice venku? Jo. Tak proto. KvÛli tûm ãmáranicím? KvÛli nim. Louãka se zatváfiil tajemnû. Magie, hochu, magie. Museli jsme sehnat skuteãn ho kouzelníka. Ne takov ho, co tahá králíky z klobouku. Skuteãn ho. Na chvíli z nûj maska bodrého dfievorubce spadla. Jak já toho parchanta nenávidím. Jak já mûl pfied ním jednoduchej Ïivot. Jedin, v co jsem vûfiil, byl komunismus. Fakt. JenÏe pak se objevil on a zaãali se objevovat rûzn mágové, démoni a jin hajzlíci. Teda, fiekl rychle, ne, Ïe bych uï nevûfiil v komunismus, jenïe... Chápu. Chápe hovno, mávl rukou Louãka. Fakt toho hajzla nemám rád. Îe tû nemám rád, Fando? Andûl mlãel. Kdo mlãí, souhlasí, fiekl spokojenû Louãka. Tak co s ním máme dûlat? Co s ním. ToÈ vskutku nerudovská otázka. Co s tebou, Fando? Schválnû, co si myslí? Louãka se na mû podíval a bylo vidût, Ïe mû testuje. Pokud jsem si mûl uchovat jeho respekt, musel jsem s nûãím pfiijít. Je jasné, Ïe ho musíme nûkam uklidit... situace není zrovna pfiíznivá... tak se musí uklidit nûkam, kde ho nenajdou... kdyby se... nedej... to... nûco stalo. Kdyby do lo k revoluci a vû eli nás na stromy, chce fiíct. Ne, to ne... to samozfiejmû ne... ale kontrarevoluce se mûïe o nûco pokusit. Tak jen tak... pro jistotu. Do Ruska to uï nejde, tam je to ztracené... na Kubu? Tomu fousáãovi? Nenech se vysmát. Tomu bych nesvûfiil ani pouïitej primerák. Pfiemej lej. Kam bys odvezl andûla? S vyváïením andûlû jsem nemûl moc bohaté zku enosti, tak jsem to stfielil od boku: Do Vatikánu? Bravo! zajásal Louãka tak hlasitû, aï sebou Fanda trhl. Ale Vatikán... to jsou klerikálové. Pánbíãkáfii! Pánbíãkáfii? To se fiikalo za mejch mladejch let. A taky ãernoprdelníci. Nefiíkej mi, Ïe se to fiiká pofiád? 249

15 Jireš_2013 kopie - zlom :24 Stránka 250 Netu ím, pfiiznal jsem po pravdû. NáboÏenské skupiny nejsou moje parketa. Moje jo. TakÏe poslouchej. Udûlali jsme s Vatikánem dohodu. Oni taky moc nechtûj, aby to vylezlo na svûtlo. To, Ïe v nebi mûïe bejt konflikt zájmû, jim moc nehraje do noty... natoï Ïe je tu andûl-socialista. A koneckoncû, ani moc nestojej o to, aby se vûdûlo, Ïe je BÛh. VáÏnû? Zdálo se mi, Ïe jim nejde o nic jin ho. Tak to se na omylu, mladej. Oni chtûj, aby lidi Vù ILI v Boha. Co si myslí, Ïe by s lidma udûlalo, kdyby VùDùLI, Ïe je BÛh? Ne kdyby vûfiili, ale kdyby VùDùLI! Kdyby vûdûli, Ïe je pofiád sleduje, Ïe se pfied ním nedá nikam schovat? Vûdûl jsem, co s lidma dûlá, kdyï je sledujeme my. A to je nemûïeme odsoudit k vûãnému zatracení maximálnû poslat do vûzení nebo tro ku zmlátit. Asi by se z toho zcvokli. Asi. Rozhodnû by to nebylo nic pûkn ho, to si pi. Nehledû na to, Ïe by to znamenalo dal í náboïensk války. Tohle Vatikán nechce pfiipustit. TakÏe jim ho tam máme odvízt? Ne. Jen na hranice. Tam uï si ho pfieberou jejich lidi. A proã si nepfiijedou rovnou sem? Jednak se sem bojej... co kdyby to byla nûjaká bouda, jak je do toho namoãit... a jednak je tady zase moc nechceme... co kdyby to byla jejich bouda, jak nás do toho namoãit. TakÏe to bude na území nikoho, pûknû z ruky do ruky, pfiedan ãlovûkem, kter ho nikdo moc nezná, není moc dûleïitej a kterej je mimo mocensk boje. Mnou? Tebou. A co ty? Já budu dûlat dozor. Tahle akce je v tv reïii. Aã ateista, v duchu jsem si fiekl potû pánbû. Nahlas ne. Jsem pfiece jen srab. A nechci, aby mi pak nûkdy Louãka natrhl ledviny. * * * S tím, co jsem se dozvûdûl, jsem udûlal to samé, co s vût inou informací, které se ke mnû za poslední léta donesly. Vytûsnil jsem je. Net kaly se mû. MÛj úkol byl odvézt exponát A na místo B a konec. 250

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka:

kého byl v této chvíli schopen obliãej vysíleného ãlovûka: SMRT JAKUBA DEMLA Ve stfiedu 8. února pfii el jsem si do zdej í (tfiebíãské) nemocnice k panu Dru. Karlu Tomkovi pro v sledek dvoudenního vy etfiování na kardiologickém oddûlení. Je tady od vãerej ka P.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B.

KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. KAPITOLA PRVNÍ NA L. A. M. B. Mûsíc pûvabnû vykrouïen srpek mûl b t v úplàku aï za nûko - lik t dnû. Nebyla doba schovávání. NepromûÀovala se. Její kaïdomûsíãní boj s rychl m rûstem tûlesného porostu,

Více

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené

SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené SMaxem to lo z kopce. Bylo to povlovné klesání, místy se témûfi podobalo rovinû, po které by mohl jít dlouho, bezmy lenkovitû a s minimem vynaloïené námahy, neb t obãasn ch v molû. Ty jámy mu ztrpãovaly

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla

Prolog. Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Prolog Krysa byla mrtvá, ale la z ní stejná hrûza, jako kdyby byla Ïivá. Bellamy Priceová si pfiitiskla ruce na ústa, ãímï potlaãila v kfiik, a ustoupila od dárkové krabice v lesklém balicím papíru se

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í

Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í 1 Dvorní astrolog anglické královny AlÏbûty I. doktor John Dee, matematik, alchymista, filozof, majitel snad nejrozsáhlej í vûdecké knihovny v tehdej í Evropû, se v pokroãilém vûku zaãal s naprostou váïností

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za

1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za 1Dublin obestfiela jasná chladná noc, vítr skuãel za okny mého pokoje, vzduch jako by se prohánûl pí - Èalami milionû dud. Vûtrné poryvy otfiásaly okenními tabulkami ve star ch rámech, kvírami se moïná

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní

ve dne měsíčník problému neï Orwell, totiï tomu, Ïe díky znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je konzumní ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 4 04 ZDARMA Upfiímnû napsáno, vûbec nevím, jak uvést následující ãlánek. Je opravdu tristní, Ïe se mi podafiilo vyvléct z psaní první

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz

Stanislav JuhaÀák TRITON, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.tridistri.cz TRIFID Jaros aw Grz dowicz Pán ledové zahrady kniha ãtvrtá Tato kniha ani Ïádná její ãást nesmí b t kopírována, rozmnoïována ani jinak ífiena bez písemného souhlasu vydavatele. Pan Lodowego Ogrodu, t.4

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl

Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Lenka Rožnovská ilustrace Jiří Fixl Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

aaaaaaaaaaaaaa KAPITOLA PRVNÍ

aaaaaaaaaaaaaa KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ aaaaaaaaaaaaaa A V echno je nanic. Nikdo se o mû nezajímá. Kdybych nemûla pfiipravenej Velkej Plán na znovuzískání sv jedin lásky, sbalila bych si do kapesníãku svejch pût vestek a k tomu

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének Sedící skrãenec (HOMO SEDENS CURVATUS) Z nevysvûtliteln ch dûvodû jsme pov ili sezení na svou hlavní ãinnost. Sedíme pfiíli dlouho, sedíme pfiíli pokfiivenû, sedíme pfiíli neaktivnû. Utrpení na ich plotének

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1

Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 1 Ivan Kopeck âas fízlû Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 3 Ivan Kopeck âas fízlû H AFAN L IBRI 2008 Čas fizlu 4.qxd 1.4.2008 10:35 Stránka 4 Ivan Kopeck, 2008

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006 V dne ním mimofiádném ãísle najdete: Vyhodnocení krajského kola Dal í úspûch základní koly Nejkrásnûj í vesnicí âeska... Liptál mûsteãko... Náv tûva hodnotitelské komise Pozvánky LIPTÁL - VESNICE ROKU

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více