asná situace v prevenci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "asná situace v prevenci"

Transkript

1 Současn asná situace v prevenci rizikového chování aneb Myslíme to všichni v s prevencí opravdu upřímn mně? Jiří Pilař odbor speciáln lního vzdělávání a institucionáln lní výchovy MŠMTM MT

2 V oblasti PROTIDROGOV OGOVÉ PRIMÁRN RNÍ PREVENCE bylo MŠMT M MT usnesením m vlády č.. 549/2003,, o posílen lení národní protidrogové politiky, pověř ěřeno koordinací primárn rní protidrogové prevence na meziresortní úrovni. V obecné rovině lze pojímat primárn rní prevenci další ších forem rizikového chování komplexně s protidrogovou a takto se k problému staví resort školství. Důvody: vody: - cílová skupina v rámci r primárn rní prevence je především školní populací - celková délka působenp sobení školního prostřed edí na děti d je ve srovnání s další šími faktory nejdelší - školní vzdělávání má významný vliv na formování osobnosti mladých lidí

3 Východiska primárn rní prevence ve školství Nespecifická primárn rní prevence základ a nosný prvek celého systému prevence, ale nepřece eceňovat!!! Specifická primárn rní prevence podpůrn rné programy pro rizikové skupiny, pro děti d se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami jako prevence před p exkluzí Pojetí prevence v zásadnz sadních vládn dních a mezistátn tních dokumentech uvedených výše Pravidelná setkávání s krajskými koordinátory a okresními metodiky prevence - - analýza potřeb terénu, -systém m zapojení metodiků do práce v krajích Dlouhodobé cíle v krajích plynoucí ze zkušenost eností z minulé praxe

4 Základní metodické dokumenty Metodický pokyn ministra školství,, mláde deže e a tělovýchovy t k prevenci sociáln lně patologických jevů u dětíd a mláde deže (Čj.: / ) Metodický pokyn ministra školství,, mláde deže e a tělovýchovy t k prevenci a řešení šikanování mezi žákyky škol a školských zařízen zeních (Čj.: / ) 22) Spolupráce předp edškolních zařízen zení, škol a školských zařízen zení s Policií ČR při i prevenci a při p i vyšet etřování kriminality dětíd a mláde deže e a kriminality na dětech d a mláde deži i páchanp chané (Čj.: / ) 24) Metodický pokyn MŠMT M MT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Čj.: /99-22) 22) Metodický pokyn k jednotnému postupu při p i uvolňov ování a omlouvání žáků z vyučov ování,, prevenci a postihu zášz áškoláctví (Čj.: / ) 14) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízen zeních (Čj.: / ) 26)

5

6 Hlavní subjekty systému resortu školství,, mláde deže e a tělovýchovy t pro oblast primárn rní prevence M Š M T Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy Krajský školský koordinátor prevence - Pracovník krajského úřadu OŠ Oblastní metodik prevence Pracovník školského poradenského zařízení Školní metodik prevence Pedagogický pracovník školy

7 Další hladiny prevence ve školství Střediska výchovné péče e (SVP) - ambulance - stacionáře - lůžková část Diagnostické ústavy (DDÚ,, DÚM) D 14 zařízen zení - kapacita 530 průměr r 38 dětí d /1 DÚD Dětské domovy (DD) 150 zařízen zení kapacita 5310 průměr r 35 dětí d /1 DD Dětské domovy se školou (DDŠ) 29 zařízen zení kapacita 1030 průměr r 35 dětí d /1 DDŠ Výchovné ústavy (VÚ) 34 zařízen zení kapacita 1426 průměr r 42 dětí d / 1 VÚV

8 Hodnocení dosavadního stavu Na horizontáln lní úrovni Ustanovení meziresortní pracovní skupiny spolupr MV, MO, RVKPP, RVPK, spolupráce s NNO Na vertikáln lní úrovni upevnění sítě krajských školních spolupráce mezi resorty MZ, MPSV, koordinátor torů prevence (pracovníci ci odborů školství krajů) Transparentnost finančních dotací každoro doročně 22 mil. KčK celkem na programy, z toho 70% pro kraje Programu I 30% pro MŠMT M MT Programům m II a III Podpora programů specifické primárn rní prevence konkrétn tní práce s dětmi d tmi (ne hromadné akce) Dobrá spolupráce s nestátn tními neziskovými organizacemi

9 Hodnocení dosavadního stavu Problémy z podceňov ování až nezájmu o prevenci na většinv ině úrovní státn tní správy a samosprávy Špatné podmínky práce ve školách formáln lní přístup stup mnoha ředitelů Nedostatečná motivace pedagogů ke změně sociáln lního klimatu školy Školní metodik prevence nemá prostor pro práci nedostatek času, nesystémovost, formalismus Podceňov ování úrovně vzdělávání preventistů Problematické financování nekvalitních aktivit!!! OBECNÉ POPDCEŇOV OVÁNÍ PREVENCE!!!

10 Krajská a místnm stní politika Často vnímá děti, mláde dež a rodiny s jejich problémy předevp edevším m jako téma t pro volební program, jehož realizace posléze mizí Problémov mové děti a problémov mové rodiny nejsou vnímány ny jako nemocné,, které je třeba t léčit, l ale jako přítěžp při i obtížné realizaci vzletných politických frází Tendence obecní politiky zbavovat se problémových jedinců přehazování odpovědnosti dnosti a finanční náročnosti na stát Přehlíživý postoj politických reprezentací vůči OSPOD, školství,, zdravotnictví a prevenci sociáln lně patologických 10 jevů u dětíd i dospělých

11 Orgány sociáln lně právn vní ochrany (OSPOD) Řešení mezní odebrání dítěte te z rodiny se stalo řešením standardním Patrně i proto máme m me více v než 7000 dětíd v ústavní péči školských výchovných zařízen zení Minimáln lní spolupráce OSPOD a obce při i přípravp pravě návratu (sanace rodiny, zajišťov ování bydlení a práce) ústav staváka zpět do domácího prostřed edí odmítání integrace do domácí komunity Ze strany sociáln lních služeb není přítomen záchytný z systém,, jenž by byl schopný vstřebat a ochránit ty jedince, jejichž osobnost je i po zplnolecení často na nižší mentáln lní úrovni Z výše e uvedeného vyplývá: : Potřeba transformace systému včetnv etně potřebn ebného navýšen ení pracovních ch místm

12 Orgány sociáln lně právn vní ochrany (OSPOD) Důsledky ztráty ty více v než 20% pracovních ch míst m od roku 2001 po delimitaci z okresů na obce s širší působností (250 až 500 rodin na jednoho sociáln lního pracovníka): - nesystémov mová práce postrádaj dající prevenci selhávání rodiny, ne vždy v promyšlen lené umísťov ování dětí do ústavní péče e (někdy předčasné,, někdy n pozdní,, někdy n zbytečné) - absence práce s rodinou po odebrání dítěte te v rámci r její revitalizace pro možnost rychlého ho návratu n dítěte d te zpět t do původní rodiny - absence rané péče e ve smyslu terapeutické intervence zaměř ěřené na sociáln lně rizikovou rodinu jako jednu ze složek preventivní péče e v raném m věku v dítěte d te (nízký socioekonomický status, věk v k a vzdělání rodičů čů,, osaměle žijící rodič, zneužívání a týrání dítěte, te, zneužívání návykových látek l u rodičů čů)

13 Výdaje kraje na primárn rní prevenci Kč/osoba PHA MSL VYS JIM STČ UL KV LIB PLZ OL ZL PU HK

14 Počet speciáln lních pedagogů na počet škol (k 2007) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 PHA STČ PLZ KV UST LIB PU HK VYS JHM OL MSL ZL

15 Počet školních psychologů na počet 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 škol (k 2007) 0 PHA STČ PLZ KV ÚST LB PU HK VYS JHM OL MSL ZL

16 Nejčast astější problémy školních metodiků prevence v krajích Nesnížený úvazek, není čas Chybí podpora vedení škol, formální přístup, podcenění Kumulace funkcí mp a vp Platové podmínky Nedostatečné materiální zázemí Požadavek na 250 hod DVPP zpětně Chybí podpora kolegů Není systém vzdělávání Málo peněz na projekty Absence metodických textů Nemotivovanost Fluktuace ve funkcích Absence supervize

17 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primárn rní prevence užíváníu návykových látekl (Standardy primárn rní prevence) Stěž ěžejním m materiálem očekávání zvýšen ení potřebn ebné úrovně,, kvality a forem indikovaných aktivit specifikovaných pro konkrétn tní, specifické skupiny dětíd Schváleny Radou vlády KPP 9/2005 Zásadní záměr» formulování základních požadavk adavků jak, kdo a za jakých podmínek programy realizuje» závazná kritéria ria kvality» nástroj pro posuzování kvalitních a nekvalitních programů

18 Standardy primárn rní prevence Obecné požadavky na programy: přístupnost odborných programů a respektování práv klientů respektování specifických problémů a potřeb cílovc lové skupiny zásady poskytování odborných programů odborné vedení a rozvoj pracovníků a týmů (zajištění podmínek pro kvalitní práci a profesní rozvoj) Dostupnost a vnější vztahy zajištění základních organizačních, personáln lních a ekonomických požadavk adavků na poskytovatele minimáln lní bezpečí (BOZP, výskyt infekce, evakuační plán, suicidiáln lní tendence, násiln silí,, akutní intoxikace apod.) jasné stanovení materiáln lně technických potřeb programu program musí být součást stí širšího systému preventivního působenp sobení (zajištění návaznosti) hodnocení kvality a efektivity odborných programů

19 Standardy primárn rní prevence Realizátor: Institut pedagogicko psychologického poradenství (IPPP), p.ř.o..o. MŠMTM MT příprava prava vzdělávac vacího programu pro auditory (certifikátory) tory) programů primárn rní prevence Vzdělávání auditorů (certifikátor torů) ) do prosince 2006 dva běhy b (asi 50 auditorů) Poskytovatel preventivních aktivit požádá o místnm stní šetření Nezávislý tým proškolených certifikátor torů šetření provede Výstupem: - doporučen ení udělen lení certifikátu tu - doporučen ení s podmínkou - nedoporučen ení udělen lení certifikátu tu Na certifikačním řízení se budou podílet kraje

20 Cíle specifické primárn rní prevence Provázanost systému resortu školství se systémy ostatních věcnv cně příslušných resortů Jednotný systém m koordinace činností v oblasti primárn rní prevence na horizontáln lní i vertikáln lní úrovni preventivní činnosti přímo p mo řízených organizací MŠMT MT a preventivních strategií na úrovni krajů Efektivní spolupráce na mezinárodn rodní úrovni v oblasti primárn rní prevence sociáln lně patologických jevů dětí a mláde deže Funkční informační systém pro realizaci preventivního působení Funkční systém m vzdělávání školních a metodiků a krajských koordinátor torů prevence Efektivní systém m akreditací vzdělávac vacích ch programů v oblasti primárn rní prevence Vícezdrojové a víceletv celeté financování projektů primárn rní

21 Děkuji vám v m za pozornost a nám n m všem v v prevenci přeji p zájem vlivných osob nejen v dobách předvolebnp edvolebních kampaní a politických půtekp tek PaedDr. Jiří Pilař Odbor speciáln lního vzdělávání a institucionáln lní výchovy MŠMTM MT tel.:

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

EX/2/2007/12 NÁRODNÁ SPOLOČNOSŤPRE PREVENCIU KRIMINALITY, Dist.: limitovaná TRESTNÉ PRÁVO A SÚDNICTVO 20. január 2007 EXPERTNÁ SKUPINA

EX/2/2007/12 NÁRODNÁ SPOLOČNOSŤPRE PREVENCIU KRIMINALITY, Dist.: limitovaná TRESTNÉ PRÁVO A SÚDNICTVO 20. január 2007 EXPERTNÁ SKUPINA N Národná EX/2/2007/12 NÁRODNÁ SPOLOČNOSŤPRE PREVENCIU KRIMINALITY, Dist.: limitovaná TRESTNÉ PRÁVO A SÚDNICTVO 20. január 2007 S Spoločnosť EXPERTNÁ SKUPINA Expertná skupina pre odbornú a organizačnú

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA

PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 24. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: ZŠKL 589/2010 Vypracoval: Mgr. Jana Glombová,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha č. 1 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Obsah... 2 Institucionální

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: Vypracovala: Schválila: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí Obsah 1 Úvod... 5 2 Systém protidrogové politiky

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

PROJEKT TRANSFORMACE. Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny HRADEC KRÁLOVÉ

PROJEKT TRANSFORMACE. Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny HRADEC KRÁLOVÉ PROJEKT TRANSFORMACE Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny HRADEC KRÁLOVÉ 2010 Transformace Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní

Více

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Diakonie ČCE středisko v Plzni Leden duben 2012 Obsah: Legislativní rámec a metodické dokumenty MŠMT, MPSV... 3

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více