Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice"

Transkript

1 - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne È.j.: MHMP /2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí podle 10 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí) pro zámìr Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice I. Identifikaèní údaie 1. Název zámìru Budova Metrocenter, 1. a 2. etapa, ul. Na Zátorách, Praha 7, k.ú. Holešovice 2.zaøazení zámìru dle zákona Bod 10.6, kategorie II, pøíloha è. 1 "Prùmyslové zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe nad 3000 m2 zastavìné plochy; areály parkoviš nebo garáží se zastavìnou plochou nad 1000 m2. 3. Kapacita zámìru Výstavba posuzovaného zámìru Budova Metrocenter bude probíhat ve dvou etapách. V první etapì bude postavena èást budovy v Partyzánské ulici a ~rožní èást s ulicí Na Zátorách. Novostavba výškovì naváže sedmipodlažním spojovacím krèkem na dùm è. p. 137 stojící na rohu ulic Partyzánská a U Elektrárny. Ostatní èást nové budovy bude mít devìt podlaží nad úrovní terénu a dvì podzemní podlaží urèené pro parkování osobních automobilù. V druhé etapì bude k této budovì pøistavìna èást v ulici Na Zátorách. Tato budova bude mít støídavì ètyøi a šest nadzemních podlaží a tøi podzemní parkovací podlaží. Celková plocha nadzemních podlaží v obou èástech budovy bude m2. Podzemní parkovací podlaží budou zasahovat i do dvorní èásti areálu. V první etapì budou postaveny parkovací plochy pro 102 osobní automobily, fax:

2 v druhé etapì pro 108 osobních automobilù. Celková plocha podzemních podlaží bude 9672 m2. Vjezd a výjezd parkujících vozidel z 1. èásti parkovištì bude do ulice Partyzánská, u 2. èásti parkovištì do ulice Na Zátorách. Støecha nad parkovacími plochami ve dvoøe bude upravena jako odpoèinková s chodníky a parkovou zelení. Plocha zelenì na rostlém terénu bude 602 m2. Zeleò na konstrukci bude mít plochu 1284 m2. Kanceláøské prostory v I.etapì budou zaujímat 8083 m2 a prostory obchodù a služeb 702 m2. Ve II.etapì zaujmou kanceláøské prostory 5242 m2 a prostory obchodù a služeb 1351 m2. 4. Umístìní zámìru kraj: obec: mìstská èást: katastrální území Praha Praha Praha 7 Holešovice Lokalita stavby je situována do oblasti rohu ulic Partyzánská a Na Zátorách 5. Obchodní firma oznamovatele ENTRUST s.r.o. - zastoupený Gregory M. Kowalenkem IÈ oznamovatele: Sídlo oznamovatele: U Uranie Praha 7 II. Prùbìh posuzování 1. Oznámení Zpracovatel oznámení: EMPLA s.r.o. Ing. Vladimír Plachý Za Škodovkou Hradec Králové Datum zpracování oznámení: 06/2002 Datum pøedložení oznámení: Datum zveøejnìní: Dokumentace Zpracovatel dokumentace: EMPLA s.r.o. Ing. Vladimír Plachý Za Škodovkou Hradec Králové Osvìdèení MŽP ÈR è.j 182/0PV/93 z Datum zpracování dokumentace: 04/2003 Datum pøedložení dokumentace: datum zveøejnìní: tel.: fax:

3 3. Posudek Zpracovatel posudku: EKOBÁZE - RNDr. Nadìžda Pízová Palackého ul Klatovy II. Osvìdèení MŽP ÈR è.j /2211/0HRV/93 ze dne Datum zpracování posudku: 08/2003 Datum pøedložení posudku: Datum zveøejnìní: Veøejné projednání Veøejné projednání se konalo v 16:00 v zasedací místnosti (místnost è. 227) Úøadu Mìstské èásti Praha 7, kapitána Jaroše 1000, Praha Celkové hodnocení procesu posuzování vèetnì úèastí veøejností Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), a vyhlášky MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí. Oznámení dle pøílohy è. 3 cit. zákona bylo pøíslušnému úøadu doruèeno v èervnu 2002 a neprodlenì bylo zahájeno zjiš ovací øízení. Závìr zjiš ovacího øízení byl vydán v srpnu 2002 s tím, že posuzovaný zámìr bude dále posuzován podle cit. zákona. Následnì byla zpracována dokumentace dle pøílohy è. 4 zákona. Do dokumentace byly z vìtší èásti zapracovány pøipomínky z vyjádøení k oznámení a zahrnuty zmìny, které investor na základì pøipomínek k oznámení na návrhu posuzovaného zámìru realizoval. Zpracovaná dokumentace byla pøíslušnému orgánu pøedána v dubnu 2003 a rozeslána k vyjádøení. K dokumentaci se vyjádøily územní samosprávné celky a dotèené správní úøady. Veøejnost se nevyjádøila. Vyjádøení k dokumentaci EIA byla souhlasná, ale obsahovala pøipomínky a podmínky pro další pøípravu stavby. Pøíslušný úøad zajistil dle 9 odst. 1 cit. zákona zpracování posudku dle pøílohy è. 5 cit. zákona. Posudek byl zpracován v zákonné lhùtì a v srpnu 2003 pøedán pøíslušnému úøadu. Ke zpracovanému posudku se jednotlivé subjekty vyjádøily pøed, v rámci veøejného projednání i po veøejném projednání. Veøejného projednání, které se konalo v záøí 2003 se zúèastnila veøejnost v poètu cca 10 osob. Zpracovatel dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù na životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci vlivù na životní prostøedí. Zástupci územních samosprávných celkù a dotèených správních úøadù vyslovili souhlas s hodnocením vlivù zámìru a upozornili na podmínky, které je nutné doøešit v další projektové pøípravì stavby. Diskuse byla zamìøena na problematiku osvìtlení a oslunìní stávajících obytných domù v blízkosti pøipravovaného zámìru. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 3 fax:

4 Lze konstatovat, že celý proces posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) probìhl s aktivní úèastí všech zúèastnìných, to znamená územnì samosprávných celkù, dotèených správních úøadù i veøejnosti. Tøi vyjádøení veøejnosti byla pøíslušnému úøadu doruèena po veøejném projednání. Vyjádøení byla obratem pøedána zpracovatelce posudku, která je v rámci vypoøádání pøipomínek k posudku zhodnotila a konstatovala, že nejsou dùvodem pro vyslovení nepøijatelnosti posuzovaného zámìru za pøedpokladu, že budou splnìny podmínky uvedené ve stanovisku k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí. 6. Seznam subjektù, jejichž vyjádøení jsou ve stanovisku zèásti, nebo zcela zahrnuta. Hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 Usnesení Rady hl. m. Prahy è.1120 ze dne è.j. MHMP-76920/2002 SEG ze dne Usnesení Rady hl.m.prahy è.1421 ze dne Mìstská èást Praha 7, kapitána Jaroše 1000, Praha 7 Usnesení Rady MÈ Praha 7 è. 0870/02-R z Usnesení Rady MÈ Praha 7 è. 0675/03-R ze dne Usnesení Rady MÈ Praha 7 è. 1056/03-R ze dne Magistrát hl.m.prahy, odbor životního prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2002/001/0ZPNI ze dne è.j. MHMP /2002/002/0ZPNI ze dne è.j. MHMP /2002/003/0ZPNI ze dne Magistrát hl.m.prahy, odbor výstavby, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMPP01TA7FB ze dne è.j. MHMPP0258GNZ ze dne bez è.j. ze dne Hlavní hygienik Èeské republiky, Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 HEM /19218 ze dne HEM /13303 ze dne HEM /23894 ze dne Hlavní mìsto Praha, mìstský hygienik, Jasmínová 2905/37, Praha 10 (pozdìji Hygienická stanice hl.m.prahy,poboèka Praha - centrum, Rytíøská 12, Praha 1) è.j /02/P07 -sekr./doè ze dne è.j. 1572/1558/03/PC7-HK/Kuè ze dne è.j. 4463/03/PC7-HK/Kuè te dne Èeská inspekce životního prostøedí, Oblastní inspektorát Praha, Dìlnická 12, Praha 7 è.j. 1/HI/5445/03 ze dne Magistrát hl.m.prahy, odbor dopravy, Øásnovka , Praha 1. è.j /2003 ze dne Jan Dosoudil, Øež 56/167, Øež - bez è.j. ze dne Ing. Jiøí Nìmec, M.J.Lermontova 17/175,16000 Praha 6 - bez è.j. ze dne fax:

5 . Karel Peèenka, Vìra Peèenková, Alena Peèenková, U Elektrárny 143 Praha 7 - bez è.j. ze dne III. Hodnocení zámìru 1. Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru na životní prostøedí z hlediska jejich velikosti a významnosti Provedená hodnocení specifikovala, jaké vlivy na životní prostøedí budou výstavbou a provozem zámìru nejvíce ovlivnìny. Jako významnìjší negativní vlivy byly specifikovány vlivy na obyvatelstvo (osvìtlení a oslunìní pøilehlých bytových objektù), hluk a ovzduší. Jako ménì významné byly charakterizovány vlivy na pùdu a horninové prostøedí, vlivy na povrchové a podzemní vody, odpady a vlivy na flóru a faunu. Z hlediska vlivù zámìru na životní prostøedí byl navrhovaný zámìr výstavby zhodnocen jako pøijatelný za splnìní podmínek a opatøení, které byly navrhovány v prùbìhu celého procesu EIA a jsou uvedeny ve stanovisku k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí (dále jen stanovisko). Výstavba posuzovaného zámìru pøedstavuje demolici stávajících základù ze zapoèaté výstavby mezi ulicemi Na látorách a Partyzánská. Pùjde zejména o zdroj hluku a prachu. Hlukové zatížení bylo ovìøováno v rámci zpracování posudku. Ovìøovací výpoèty prokázaly, že vliv na hlukovou situaci nebude významný za pøedpokladu, že budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku EIA. Jedná se pøedevším o omezení doby provozu jednotlivých stavebních mechanismù a dodržení jejich vstupních akustických parametrù, a dodržení maximálního poètu nákladních automobilù tak, aby skuteèné hladiny hluku v území z demolièní a stavební èinnosti byly nižší než limitní, nebo obytná zástavba se nachází v bezprostøední blízkosti navrhovaného zámìru. Vlivy prašnosti na obyvatele bude nezbytné minimalizovat obvyklými opatøeními na staveništi. Vliv na ovzduší byl posuzován v rámci zpracování dokumentace a na základì pøipomínek k dokumentaci byl ovìøován v rámci zpracování posudku. Bylo prokázáno, že vliv zámìru na ovzduší bude minimální. Vlivem výstavby a provozu v souètu s pozadím nedojde k pøekraèování prùmìrné koncentrace oxidu dusièitého. Dle výsledkù ovìøovací rozptylové studie dochází v území k pøekraèování krátkodobých koncentrací oxidu dusièitého. Bìhem realizace stavby dojde k negativnímu ovlivnìní faktorù pohody z hlediska zvýšené hlukové zátìže a prašnosti. Opatøení potøebná k minimalizaci hlukové zátìže a prašnosti jsou uvedena v podmínkách stanoviska. Vlivy vibrací je nutno minimalizovat technickými a technologickými opatøeními bìhem pøípravy a realizace stavby. Výstavbou nebude dotèena zemìdìlská ani lesní pùda, všechny dotèené pozemky jsou klasifikovány jako ostatní pùda. Vlivy na povrchové a podzemní vody budou minimální. Bude nezbytné realizovat obvyklá opatøení k minimalizaci rizika vzniku havárií. 5 fax:

6 Vlivy na faunu a flóru a ekosystémy budou minimální - bude vykácena náletová zeleò, která zde vyrostla od doby, kdy došlo k odstoupení od pùvodního zámìru. Výstavbou nebudou zasaženy žádné kulturní ani archeologické památky. Vlastní provoz budovy bude mít omezené vlivy na životní prostøedí. Pùjde zejména o hluk ze stacionárních zdrojù hluku. Hluk z automobilové dopravy související s provozem objektu bude velmi nízký vzhledem k nízké obrátkovosti na dotèených 210 parkovacích stání. Emise z odvìtrání podzemního parkovištì a z osobní automobilové dopravy budou velmi nízké a v koneèném souètu se stávající zátìží se projeví minimálnì. Toto je podloženo hlukovou a rozptylovou studií v dokumentaci a ovìøovací hlukovou a rozptylovou studií v posudku. Po realizaci stavby dojde k ovlivnìní faktorù pohody obyvatel zejména z hlediska vlivù plánované stavby na osvìtlení a oslunìní stávajících objektù. V dalších stupních projektové dokumentace bude nutné doložit, zda budou realizací stavby dodrženy všechny platné zákonné normy a pøedpisy z hlediska oslunìní a osvìtlení stávajících obytných budov v blízkosti navrhovaného zámìru. Pøi dodržení navrhovaných opatøení ve stanovisku EIA lze dopady oznaèit za únosné a realizaci zámìru za pøijatelnou. 2. Hodnocení technického øešení zámìru s ohledem na dosažený stupeò poznání pokud jde o zneèiš ování životního prostøedí Technické øešení posuzované budovy je stanoveno pøíslušnými právními pøedpisy. Jejich splnìní bude provìøeno pøi kolaudaèním øízení. Jedná se pøedevším o: - zabezpeèení útlumu bodových zdrojù hluku. Bodové zdroje hluku musí být odhluènìny tak, aby u nejbližších obytných objektù byly dodrženy nejvyšší pøípustné ekvivalentní hladiny hluku v denní i noèní dobì. - zabezpeèení statiky stávajících obytných objektù v ulici U Elektrárny a v ulici Na Zátorách. - zabezpeèení oslunìní a osvìtlení stávajících obytných objektù dle platných právních pøedpisù a norem. - realizace všech navržených technických opatøení, kterým by se minimalizovaly negativní vlivy posuzované stavby na životní prostøedí. - odluèovaè ropných látek pro kontaminované deš ové vody musí mít dostateènou úèinnost tak, aby byly dodrženy limity kanalizaèního øádu. 3. Návrh opatøení k prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí Ve stanovisku jsou specifikována veškerá opatøení k prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí a to pro fázi pøípravy, výstavby a vlastního provozu hodnoceného zámìru. Jedná se pøedevším o opatøení øešící problematiku ochrany životního prostøedí a zdraví obyvatel z hlediska hluku, ovzduší a vliv zámìru na osvìtlení a oslunìní pøilehlých bytových objektù. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 6 fax:

7 4. Poøadí variant z hlediska vlivù na životní prostøedí Navrhovaný zámìr nebyl pøedložen ve variantách ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb. Zámìr byl pøedložen v jedné aktivní variantì. Pøedložená varianta byla oznaèena úèastníky procesu EIA (mimo vyjádøení veøejnosti) za pøijatelnou nebo podmínìnì pøijatelnou. Posouzení vlivu zámìru na životní prostøedí prokázalo, že navrhované øešení je podmínìnì akceptovatelné. 5. Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci (oznámení) a k posudku 5.1 Vyjádøení k oznámení K oznámení bylo doruèeno celkem 6 vyjádøení, z toho 2 vyjádøení dotèených územnì samosprávných celkù a 4 vyjádøení dotèených správních úøadù. Nebylo obdrženo žádné vyjádøení od veøejnosti. Požadavky a pøipomínky obsažené ve vyjádøeních byly zohlednìny ve zjiš ovacím øízení a v dokumentaci a byly vypoøádány v posudku. 5.2 Vyjádøení k dokumentaci K dokumentaci se vyjádøily následující subjekty: Hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, Praha 1 è.j. MHMP 76920/2002 SEG ze dne Hlavní mìsto Praha (dále HMP) mìlo k pøedložené dokumentaci nìkolik pøipomínek. Jednalo se pøedevším o umístìní a kapacitní rozsah navrhovaného zámìru a splnìní koeficientù míry využití území. Hlavní mìsto požadovalo, aby byly respektovány kapacity, se kterými uvažoval územní plán hlavního mìsta Prahy (dále ÚP HMP) v souvislosti s pùvodním platným územním rozhodnutím. Zpracovatelka posudku konstatovala, že posuzovaná stavba je výškovì stejná nebo nižší než pùvodnì zamýšlený objekt. Objekt je èlenitìjší, nárùst zastavìné plochy èiní cca 11 %. Zmìna poètu parkovacích stání vyplývá ze zmìny funkèního využití objektu a ze zmìny zpùsobu výpoètu parkovacích stání dle platných regulativ v souèasné dobì. Koeficienty zelenì a podlažnosti jsou dle výpoètù pøedložených v dokumentaci splnìny. Definitivní potvrzení souladu navrhované stavby s ÚP HMP je v kompetenci stavebního úøadu, a tuto problematiku nelze tedy v procesu EIA zcela doøešit. Dále byla komentována problematika hluku. Hl. m. Praha upozornilo na skuteènost, že v hlukové studii chybí vstupní hodnoty hluku a výpoèet není proveden pomocí izofon. Zpracovatelka posudku pøedložila ovìøovací hlukovou studii, která pøipomínky zohlednila. Vyjádøení hl. m. Prahy obsahovalo nìkolik pøipomínek z hlediska ochrany ovzduší. Jednalo se zejména o použití neaktuálních údajù o zneèištìní ovzduší vlastního zájmového území pøi zpracování rozptylové studie, pøekraèování limitù krátkodobých koncentrací NO2 v území a navyšování dopravní zátìže v blízkosti obytné zástavby. Pro potøeby posouzení byla zpracována oponentní rozptylová studie, která vstupní údaje aktualizovala. Oponentní rozptylová studie konstatovala, že pøíspìvky navrhovaného zámìru ke stávajícímu zneèištìní ovzduší jsou zanedbatelné, pøesto v pøedmìtném území dochází k pøekraèování limitù krátkodobých koncentrací 7 fax:

8 NO2. Zpracovatelka posudku dále konstatovala, že využití navrhovaného objektu s pøedevším administrativní funkcí patøí mezi nejménì nároèné na dopravu, nebude tedy docházet k významnému navýšení dopravní zátìže. Dále byla komentována problematika zelenì. Jednalo se zejména o nepøehledné grafické znázornìní ploch zelenì. Touto problematikou se zabývala zpracovatelka posudku a souèasnì ji promítla do podmínek stanoviska pøíslušného úøadu (viz bod è.4, 8 pro fázi pøípravy stavby). Vyjádøení hl. m. Prahy obsahovalo požadavek na vybudování dostateènì kapacitní lávky pro pìší pøes prostor køižovatky Partyzánská - Na Zátorách a následné propojení obou parkoviš. Zpracovatelka posudku konstatovala, že projekt s územní rezervou pro lávku uvažuje a oba požadavky byly promítnuty do podmínek stanoviska pøíslušného úøadu (viz bod è. 5, 11 pro fázi pøípravy stavby) Mìstská èást Praha 7, Kapitána Jaroše 1000, 17000, Praha 7 Usnesení Rady MÈ Praha 7 è. 0675/03-R ze dne V úvodu vyjádøení MÈ Praha 7 s navrhovanou výstavbou souhlasí. V dalším textu pak doporuèuje, aby pøi pøípravì dalších stupòù projektové dokumentace bylo poèítáno s lávkou pøes ulici Partyzánská, která je souèástí zámìru na pøímé propojení stanice metra Nádraží Holešovice s areálem Výstavištì. Dle zpracovatelky posudku musí být souèástí dalšího stupnì projektové dokumentace situace s podrobným dopravním øešením, v nìmž bude lávka pro pìší podél objektu výškovì a polohovì jasnì definována, aby bylo zøejmé, že její realizace pøes prostor køižovatky Partyzánská - Na Zátorách ve vztahu k souèasné i výhledové situaci v území nebude ohrožena. Tento požadavek je zaèlenìn do podmínek stanoviska (viz bod è. 5 pro fázi pøípravy stavby) Magistrát hl.m.prahy, odbor životního prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2002/002/0ZPNI ze dne Z hlediska odpadového hospodáøství byl uplatnìn požadavek pøednostního využívání odpadù (zejména odstranìné betonové základy a piloty) ve smyslu 11 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù ve znìní pozdìjších zmìn. Tento požadavek byl zpracovatelem posudku akceptován a zaèlenìn do návrhu stanoviska. Požadavek byl pøíslušným úøadem pøevzat do podmínek stanoviska (viz bod è. 9, 10 pro fázi výstavby). Dalším požadavkem z hlediska nakládání s odpady bylo rozšíøení pøehledu odpadù o pøedpokládané objemy jednotlivých druhù odpadù, konkretizace zpùsobù odstranìní jednotlivých druhù odpadù jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu a preferování maximálního využití odpadù pøed jejich skládkováním. Tyto požadavky byly taktéž zaèlenìny zpracovatelkou posudku do návrhu stanoviska. Požadavky byly zohlednìny pøíslušným úøadem do podmínek stanoviska (viz. bod è.15 pro fázi pøípravy stavby a bod è.5 pro fázi provozu). Odbor životního prostøedí dále z hlediska nakládání s odpady upozoròuje, že využití zeminy k terénním úpravám je posuzováno jako zaøízení k odstraòování odpadù ve smyslu 14 zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 8 fax:

9 o zmìnì nìkterých dalších zákonù ve znìní pozdìjších zmìn. K provozování zaøízení k odstraòování odpadù musí provozovatel získat souhlas pøíslušného krajského úøadu (odbor životního prostøedí, MHMP). Zpracovatelka posudku konstatuje, že dodavatel stavby (Metrostav a.s.) je vlastníkem souhlasu k provozování zaøízení k odstraòování odpadù vèetnì odpadù nebezpeèných. Z hlediska ochrany ovzduší bylo upozornìno na nesrovnalosti v rozptylové studii v dokumentaci EIA. V rozptylové studii nebyl dostateènì vyhodnocen vliv výdechù z podzemních parkoviš na zneèištìní ovzduší a vliv automobilového provozu na ulièní koridor ulice Partyzánské na zneèištìní ovzduší. Vyhodnocení zjiš ovaných pøírùstkù imisních koncentrací sledovaných škodlivin v obou sledovaných èasových horizontech u obou zdrojù zneèištìní bylo také nedostaèující. V rámci posudku bylo provedeno ovìøení provedených hodnocení, pøípadnì jejich aktualizace. Oponentní rozptylová studie prokázala, že výstavba posuzovaného zámìru nepøinese významný pøíspìvek ke stávajícímu zneèištìní a nebude ohroženo plnìní zákonných limitù. Zámìr lze z hlediska ochrany ovzduší považovat za pøijatelný. Orgán ochrany pøírody a krajiny vznesl požadavek na zpracování projektu zelenì a dùsledné dodržení deklarovaných mocností substrátu zelenì. Požadavek byl akceptován zpracovatelkou posudku do návrhu stanoviska a pøíslušným úøadem byl zapracován do podmínek stanoviska (viz bod è. 9 pro fázi pøípravy stavby) Mìstská hygienická stanice Praha poboèka Dukelských hrdinù 11, 17000, Praha 7 è.j.1572/1558/03/pc7-hk/kuè ze dne Praha-centrum, Mìstská hygienická stanice hl.m.prahy uvádí, že dokumentace EIA nezohlednila nìkteré pøipomínky, které byly uplatnìny pro oznámení. Zohlednìn nebyl zejména požadavek na vyhodnocení hluku ze stavební èinnosti, požadavek na vyhodnocení nadmìrného hluku na zdraví obyvatel bìhem realizace stavby a s ním související návrh opatøení na ochranu obyvatel pøed nadmìrným hlukem a požadavek na vyhodnocení hluku z provozu stacionárních zdrojù hluku. V rámci posudku bylo provedeno ovìøení provedených hodnocení, které prokázalo, že za pøedpokladù uvedených voponentní hlukové studii nebude docházet k pøekraèování nejvyšších pøípustných ekvivalentních hladin hluku, jak bìhem realizace stavby, tak pøi provozu stavby. Nebude tudíž docházet k negativním vlivùm na zdraví obyvatel vlivem realizace a provozu stavby. Podmínky vyplývající z ovìøovací hlukové studie byly zapracovány do stanoviska pøíslušného úøadu (viz body è. 1, 2, 4 pro fázi výstavby, bod è. 1 pro fázi provozu) Èeská inspekce životniho prostøedí, 01 Praha, Dìlnická 12, 17004, Praha 7 è.j. 1/HI/5445/03 ze dne Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) ve svém vyjádøení k dokumentaci EIA upozoròuje na nedostatky dokumentace, doporuèuje zpracovat alternativní øešení projektu a doplnit širší pohledy stavby v území. 9 tel.: fax:

10 Zpracovatelka posudku konstatuje, že navrhovaná varianta vyplynula z øady jednání s pøíslušnými úøady a s investorem. Investor provedl v prùbìhu tìchto jednání korekce, které dávají pøedpoklady pro splnìní požadavkù ÚP HMP. Variantní øešení není povinné. Dalším požadavkem ÈIŽP bylo zvýšení podílu pro obchody a služby v posuzované budovì. Dle vyjádøení zpracovatelky posudku je navrhovaný zámìr v souladu s regulativy ÚP HMP. Území SVO (smíšené obchodu a služeb) urèuje plochy pøedevším pro polyfunkèní stavby, ale neurèuje pomìr jednotlivých ploch uvnitø objektu. Oznamovatel nepovažuje za vhodné umístit stálé služby a obchody do objektu. V dané lokalitì existuje pøedevším vazba na prùmyslové, správní a technické objekty. Chybí tedy vazby na celodenní návštìvnost, smìrování místních obyvatel je pøedevším do jiných èástí mìsta. Navíc by s rostoucím podílem služeb v objektu vzrostl i rozsah dopravy a parkovacích stání. Dále bylo ve vyjádøení uvedeno, že stavba nerespektuje charakter místní zástavby, ale usiluje pøedevším o maximální využití daného místa. V podmínkách stanoviska je zakotveno, že v dokumentaci pro územní øízení musí být doloženy transparentní výpoèty koeficientù zastavìnosti, zelenì a podlažních ploch jak pro celé území s danou funkèní regulací, tak pro vlastní zájmové území investora (viz bod È. 4 pro fázi pøípravy stavby). Dle provìøení zpracovatele posudku jsou tyto koeficienty v dokumentaci EIA dodrženy. Dále byla komentována problematika navýšení dopravy v souèasné dobì již dopravnì pøetížených Holešovicích a její vliv na zneèištìní ovzduší. Zpracovatelka posudku konstatuje, že vobjektu se bude nacházet 210 parkovacích stání s velmi nízkou obrátkovostí. Služby a obchody umístìné v objektu budou sloužit zejména pro zamìstnance v daném objektu. V zájmovém území dojde v budoucnu (dle Ústavu dopravního inženýrství) k poklesu intenzity dopravy na pøilehlých komunikacích. Rovnìž dojde k poklesu emisních faktorù, tudíž pøíspìvek ke stávajícímu zneèištìní ovzduší bude minimální. ÈIŽP vznesla požadavek, aby byl v náhradním zdroji elektrické energie nainstalovaný zážehový motor s emisním limitem oxidù dusíku do 500/mg3 pro suchý plyn. tento požadavek byl zpracovatelkou posudku akceptován a je zapracován do podmínek stanoviska (viz bod è.23 pro fázi pøípravy stavby) Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 è.j. HEM /13303 ze dne Vyjádøení je formálního charakteru, bez konkrétních podmínek pro další projektovou pøípravu stavby Magistrát hl.m.prahy, odbor výstavby, Øásnovka 8, Praha 1 è.j.mhmpp0258gnz ze dne K pøedložené dokumentaci nejsou z vodohospodáøského hlediska žádné podstatné pøipomínky. Pøi zpracování projektové dokumentace je nutné obrátit se na správce veøejné kanalizace a vodovodu a zpracovatele Generelu odvodnìní hl. m. Prahy Pražskou vodohospodáøskou spoleènost a.s. s žádostí o poskytnutí podkladù. 10 fax:

11 5.3. Vyjádøení k ljosudku K posudku se vyjádøily následující subjekty Hlavní mìsto Praha, Mar;ánské námìstí 2, Praha 1 Usnesení Rady hl. m. Prahy è ze dne Vyjádøení HMP bylo schváleno Usnesením Rady HMP è ze dne Z hlediska ÚP HMP upozoròuje, že pøipomínka ke kapacitnímu rozsahu navrhované stavby nebyla stále dostateènì zohlednìna. Zpracovatelka posudku konstatuje, že oprávnìní posoudit, zda je velikost objektu pro dané území adekvátní, èi nikoliv, má pøedevším pøíslušný stavební úøad. Ten je oprávnìný posuzovat stavby z hlediska jejich souladu s územnì plánovací dokumentací a z hlediska jeho kapacit. Soulad s ÚP HMP bude doøešen pøi vydání rozhodnutí o umístìní stavby. Vydání územního rozhodnutí je podmínìno podmínkami, které jsou uvedeny v návrhu stanoviska. Pøíslušný úøad tyto podmínky zahrnul do podmínek stanoviska (viz body è. 1,2,3,6 pro fázi pøípravy stavby). Stavba musí odpovídat platným právním pøedpisùm, schválenému územnímu plánu hlavního mìsta Prahy a jeho provádìcím pøedpisùm a platným normám. Splnìní koeficientù zastavìnosti, podlažnosti a zelenì je nutno transparentnì doložit v dokumentaci ke zmìnì územního rozhodnutí na základì výpoètù tìchto koeficientù v souladu s Metodickým pokynem z ( viz bod è. 4 pro fázi pøípravy stavby). Dále byla komentována problematika naplnìní koeficientu zelenì pøi oèekávaném rozšíøení komerèní zástavby na místo nyní navrhované parkové plochy. Dle vyjádøení zpracovatelky posudku se jednalo pouze o nedorozumìní. Nelze pøedjímat, že plochy zelenì budou v budoucnu zastavìny. Nyní je v pøedloženém zámìru urèeno, které plochy budou plochami zelenì a tak je tento zámìr posuzován. V dalších stupních projektové dokumentace je nutné zpracovat kvalitní a podrobný návrh vegetaèních úprav vèetnì grafických pøíloh. V podmínkách stanoviska je tento požadavek zakomponován (viz bod è. 9 pro fázi pøípravy stavby). Z hlediska dopravy byla doporuèena možnost vzájemného propojení parkovacích podlaží s obìma vjezdy. Tato pøipomínka byla zohlednìna v upraveném návrhu stanoviska a pøíslušný úøad ji akceptuje do podmínek stanoviska (viz bod è. 11 pro fázi pøípravy stavby) Mìstská èást Praha 7, Kapitána Jaroše 1000, 17000, Praha 7 Usnesení Rady MÈ Praha 7 è.1056/03-r ze dne Zástupci MÈ Praha 7 ve svém vyjádøení souhlasili se zámìrem výstavby a zhodnotili dopady navrhované stavby jako minimální. Konstatovali, že navrhovaný zámìr lze z hlediska vlivù na životní prostøedí realizovat. Stejné stanovisko bylo pøedneseno i na veøejném projednání Mìstská hygienická stanice Praha Dukelských hrdinù 11, 17000, Praha 7 è.j. 4463/03/PC7-HK/Kuè ze dne poboèka Praha-centrum, 11 tel.: fax:

12 Ve svém vyjádøení i na veøejném projednání konstatovala, že hluková studie, uvedená v posudku, zohlednila pøipomínky uplatnìné ve vyjádøeních k oznámení a dokumentaci. Hluková studie dokládá, že hluk ze stavební èinnosti nebude pøi dodržení èasového nasazení jednotlivých stavebních mechanizmù a jejich vstupních akustických parametrù, pøekraèovat nejvyšší ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq,T 65 db. Hluková studie též dokládá, že pøi použití protihlukových tlumièù u nasávacích šachet nebudou v noèní dobì pøekraèovány povolené limity hladin akustického tlaku LAeq,T 40 db. Hluk z dopravy vyvolané provozem budovy Metrocenter nebude pøekraèovat povolené hygienické limity pro denní dobu. V závìru svého vyjádøení uvádí požadavky pro další projektovou pøípravu stavby. Mìstská hygienická stanice hl. m. Prahy požaduje: - doporuèené podmínky pro fázi výstavby doplnit o protihluková opatøení specifikovaná v èásti 1.1. hlukové studie zpracované v èervenci doporuèené podmínky pro fázi provozu - bod 1 upravit v tom smyslu, že kontrola mìøení hluku musí být provedena pøed uvedením stavby do provozu. S uvedenými požadavky zpracovatelka posudku souhlasila a pøíslušný úøad je zapracoval do podmínek stanoviska (viz bod È. 14 pro fázi pøípravy stavby, bod È. 1, 2 a 4 pro fázi výstavby a bod è. 1 pro fázi provozu stavby) Èeská inspekce životniho prostøedi, Dìlnická 12, Praha 7 Èeská inspekce životního prostøedí se k posudku ani na veøejném projednání nevyjádøila Magistrát hl.m.prahy, odbor životního prostøedí, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2002/003/0ZPNI ze dne Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu, lesù a lesního hospodáøství, nakládání s chemickými látkami a pøípravky, ochrany pøírody a krajiny a z hlediska myslivosti nejsou pøipomínky. Z hlediska nakládání s odpady je požadováno doporuèené podmínky pro fázi provozu doplnit o samostatný bod: "S odpady vznikajícími pøi provozu bude nakládáno v souladu s požadavky zákona è. 185/2001 Sb., o dopadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù". Požadavek byl plnì akceptován v podmínkách stanoviska (viz bod è. 8 pro fázi provozu stavby). Z hlediska ochrany ovzduší bylo konstatováno, že oponentní rozptylová studie zohlednila pøipomínky vznesené k dokumentaci, ale nehodnotí, po jakou dobu dochází k deklarovanému pøekraèování krátkodobého limitu u NO2, zejména ve vztahu ke stanovené hodnotì 18 hodin za rok. Tato problematika byla zpracovatelkou posudku ovìøena. Dle modelu A TEM je maximální hodinová koncentrace NO2 v souèasné dobì v zájmovém území pøekraèována v 0,133 až 0,41 % hodin za rok, tj. 11,65 až 35,92 hodin za rok. Zpracovatelka posudku uvádí, že vliv provozu budovy na nárùst doby pøekroèení maximálních hodinových koncentrací NO2. jak bìhem realizace stavby, tak bìhem jejího provozu bude zanedbatelný. 12 fax:

13 Další pøipomínkou orgánu ochrany ovzduší je, že rozptylová studie neuvádí zhodnocení modelových hodnot krátkodobých koncentrací v relaci k reálným hodnotám, namìøeným na stanicích AIM v Praze. Dle vyjádøení zpracovatelky posudku se žádná mìøicí stanice v blízkosti zájmového území nenachází. Z tohoto dùvodu byly pro hodnocení pozadí použity údaje z modelu A TEM. Na veøejném projednání orgán ochrany ovzduší uvedl, že s pøedloženým zámìrem souhlasí za podmínky, že budou splnìny opatøení uvedená v návrhu stanovisku Jedná se o výduchy nuceného vìtrání z parkoviš vyvedená nad støechu objektu a o variantní použití vjezdù a výjezdù na parkovištì. Požadavky respektoval i pøíslušný úøad v podmínkách stanoviska (viz body è. 11 a 13 pro fázi pøípravy stavby) p. Jan Dosoudil, Øež 56/167, Øež Ing. Jiøí Nìmec, M. J. Lermontova 17/175, 16000, Praha 6 bez è.j. ze dne Pan Dosoudil a Ing. Nìmec podali vyjádøení, která jsou stejná, proto jsou uvedené pøipomínky vypoøádány souèasnì. Tato vyjádøení byla doruèena pøíslušnému úøadu , tedy ve lhùtì pro vyjádøení k posudku. Vyjádøení byla proto neprodlenì pøedána zpracovatelce posudku, která je v rámci vypoøádání pøipomínek k posudku zhodnotila. Vyjádøení obsahovala následující pøipomínky: 1. Projektová dokumentace na zmìnu územního rozhodnutí è.j.19149/88 ze dne "Ubytovna Zátory" nekoresponduje úèelem, hmotovým øešením/objemem, zvýšením plochy zastavìného území ani umístìním uvažovaného zámìru s tímto územním rozhodnutím. 2. Uvažovaný projekt zámìru výstavby administrativní budovy je oproti vydanému územnímu rozhodnutí znaènì pøedimenzovaný a odstupové vzdálenosti od sousedních obytných domù jsou zkráceny, zastavìná plocha dotèeného území je v zámìru výraznì vìtší, což by ve svých dùsledcích mìlo znaènì negativní vlivy na obyvatelstvo/nájemníky sousedních domù, životní prostøedí a hmotný majetek v pùsobení a všech souvislostech s uvažovaným zámìrem. 3. Zámìr není v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m.prahy, protože vyžaduje povolení výjimky z èl.3 a) vyhlášky è.33/1999 Sb. hl.m.prahy, kterou je vyhlášena stavební uzávìra. 4. Zmìna poètu parkovacích míst ze 78 na 210 znaènì zvýší negativní vlivy na obyvatelstvo, životní prostøedí a hmotný majetek v pùsobení a všech souvislostech uvažovaným zámìrem. 5. Zámìr snížení plochy zelenì v dùsledku znaèného zvýšení plochy zastavìného území bude mít jednoznaènì negativní vliv na životní prostøedí v dané lokalitì. 6. V posudku nebyl vùbec zhodnocen vliv vibrací a otøesù v prùbìhu uvažované demolice betonových pilotù a betonových základù sousedících s obytnými domy. Vibrace a otøesy by mohly zpùsobit narušení statiky sousedících obytných domù a tím pøímo ohrozit obyvatelstvo a hmotný majetek. Pracovíštì: Øásnovka 8, Praha 1 E-maíl: 13 fax:

14 7. V posudku nebyl zhodnocen vliv odèerpání spodních vod na statiku pøilehlých nemovitostí. Mohlo by dojít k narušení statiky obytných domù a tím pøímo ohrožení obyvatelstva a hmotného majetku. 8. V posudku není dostateènì øešen vliv hluku / akustického tlaku bìhem demolièních prací a v prùbìhu uvažované výstavby. Je zcela evidentní, že pøíslušné povolené limity vyplývající ze zákona è.50/1976 Sb. a pøíslušných hygienických norem by realizací zámìru byly výraznì pøekroèeny, což by mìlo velmi negativní vliv na obyvatelstvo. Žádám o podrobné zpracování a nové projednání návrhù, jak øešit pøekroèení výše uvedených limitù vzhledem k možnému posouzení zdraví obyvatel v sousedních domech. 9. V dùsledcích by mohlo dojít k negativním ekonomickým vlivùm a ohrožení hmotného majetku tím, že èást nájemcù v takto dotèených obytných domech vypoví tržní nájemní smlouvy v bytech a nebytových prostorách a majitelé tìchto obytných domù nebudou moci hradit náklady spojené s údržbou a provozem tìchto domù. 10. V posudku není øešen vliv zhoršení životního prostøedí, hmotného majetku a ekonomických vlivù v dùsledku zastínìní sousedních obytných domù. Zastínìní obytných domù z jižní a západní strany bude mít negativní vliv na dotèené obytné domy resp. postihne obyvatele tìchto domù i majitele, protože se sníží hodnota hmotného majetku a dojde k negativnímu ekonomickému dopadu. 11. V posudku naprosto chybí nebo je nedostateènì øešeno hodnocení negativních vlivù zámìru bìhem zamýšlené demolice, výstavby a stavby po dokonèení na obyvatelstvo a jeho zdraví, hmotný majetek (znehodnocení sousedních obytných domù) a jeho ekonomické využití (propad) a tím i sociálnì ekonomické dopady na obyvatelstvo. Zpracovatelka posudku k výše uvedené problematice zaujala následující stanovisko: V procesu posuzování vlivù zámìru na životní prostøedí je posuzován novì pøedložený návrh stavby a není posuzována stavba, na kterou bylo vydáno již døíve územní rozhodnutí. Posouzení velikosti objektu a dostateèných odstupových vzdáleností je záležitostí pøedevším pøíslušného stavebního úøadu. Ten také ve svém vyjádøení tyto pøipomínky vznesl (stanovisko MHMP OÚR ze dne ). V tomto procesu posuzování vlivù je posouzena únosnost výstavby a provozu posuzované stavby o pøedložené velikosti v zájmovém území z hlediska jednotlivých faktorù vèetnì pøedpokládaných vlivù na obyvatele okolních domù a bytù, životní prostøedí a hmotný majetek. Udìlení výjimky z èi. 3 a) vyhlášky è.33/1999 Sb. hl.m.prahy je jednou z podmínek pro realizaci posuzované stavby (viz bod è. 3 pro fázi pøípravy stavby). Jak v oznámení a v dokumentaci, tak i v posudku, byl v rámci procesu posuzování vlivù hodnocen vliv této stavby s 210 parkovacími stáními na obyvatele a životní prostøedí. Vzhledem k pøedpokládané obrátkovosti aut na daných parkovacích stáních a vzhledem k jejich umístìní bylo rozptylovou a hlukovou studií zjištìno, že jejich provoz nebude mít významný vliv na zdraví obyvatel a okolní životní prostøedí. Ve výhledu se pøedpokládá pokles intenzity

15 dopravy v zájmovém území s ohledem na pøesun èásti dopravy na jiné komunikace po dokonèení nìkterých èástí pražského dopravního systému. Dle výpoètu koeficientu zelenì budou dodrženy plochy zelenì požadované územním plánem hl. m. Prahy v tomto zájmovém území. Dojde ke vzniku kvalitních ploch zelenì. Pøi realizaci demolièních a stavebních prací je nutno dodržovat platné právní pøedpisy a normy i v oblasti vibrací. Nejvyšší pøípustné hodnoty vibrací ve stavbách pro bydlení a ve stavbách obèanského vybavení jsou uvedeny v 19 naøízení vlády è.502/2000 Sb. Pøi odstraòování základù se pøedpokládá použiti takové technologie, která nebude zdrojem vibrací èi rázù. Toto bude øešeno v detailním návrhu v dalších stupních projektové dokumentace. Pro zajištìní statiky okolních obytných objektù se pøedpokládá vyhotovení pasportizace, ve které bude pøesné statické zhodnocení stávajících objektù vèetnì fotodokumentace stávajících prasklin a prùbìžnì bude kontrolováno, zda nevznikají nové praskliny. Na základì této pøipomínky byl do podmínek stanoviska zahrnut bod è.16 pro fázi výstavby. V dalších stupních projektové dokumentace budou dle sdìlení projektanta navržena statická opatøení, ve kterých bude vymezení stavby øešeno ochrannými záporovými stìnami nepilotovanými, ale hrabanými Uedná se o ochrannou èást obvodových stìn suterénu - systém, kdy se postupnì vyhrabává zemina a vytìsòuje se bentonitovou smìsí). Bude navržena technologie výstavby, kterou nedojde ke zmìnì skuteèné hladiny spodní vody v dobì stavby tak, aby nebyla statika ohrožena (napø. betonování pod vodou). Tato pøipomínka byla zohlednìna do podmínek stanoviska (viz bod.è. 7 pro fázi pøípravy stavby). Pøílohu posudku tvoøí hluková studie, ve které je uvedeno, za jakých pøedpokladù nebude docházet v zájmovém území bìhem realizace stavby k pøekraèování nejvyšších pøípustných ekvivalentních hladin hluku. výpoèty jsou provedeny pro jednotlivé fáze demolièních prací a pro jednotlivé fáze výstavby. Pokud budou tyto pøedpoklady dodrženy, pak nebudou nejvyšší pøípustné ekvivalentní hladiny hluku, uvedené v naøízení vlády è.502/2000 Sb., pøekraèovány a tudíž nebude docházet k negativnímu vlivu hluku na zdraví obyvatel. Kontrolovat dodržování uvedených pøedpokladù je oprávnìn orgán ochrany veøejného zdraví. Provedené zhodnocení z hlediska hlukové zátìže prokázalo, že jednotlivé limity nebudou pøekroèeny a zámìr byl z tohoto pohledu posouzen za pøijatelný za pøedpokladu dodržení podmínek uvedených v podmínkách stanoviska (viz body è. 1,2,4 pro fázi výstavby). Bìhem realizace stavby dojde k negativnímu ovlivnìní pohody u obyvatel nejbližších obytných objektù. K tomu je navržena øada opatøení - minimalizace hluku na staveništi, opatøení na snížení prašnosti, volba šetrných demolièních a stavebních technologií a podobnì. Pøi provozu stavby lze naopak pøedpokládat pozitivní ovlivnìní faktorù pohody vytvoøením vnitrobloku a zklidnìním jedné strany obytného bloku vèetnì vytvoøení ploch zelenì samozøejmì za pøedpokladu, že budou dodrženy všechny zákonné požadavky na odstupové vzdálenosti, oslunìní, osvìtlení, hladiny hluku a podobnì. Vliv období realizace stavby na pohyb cen nájemného v pøilehlých bytech nelze vylouèit. Bližší hodnocení vlivu posuzované stavby na nájemné v bytech pøesahuje rámec procesu posuzování vlivù stavby na životní prostøedí. Pracovíštì: Øásnovka 8, Praha tel.: fax:

16 Problematika osvìtlení a oslunìní pøilehlých bytových jednotek byla diskutována na veøejném projednání. V projektové dokumentaci pro územní øízení bude doloženo splnìní zákonných požadavkù a platných právních pøedpisù a norem z hlediska oslunìní a osvìtlení stávajících bytù a obytných místností v ulici U Elektrárny a v ulici Na Zátorách pøi existenci posuzované stavby. Pokud bude zjištìno, že splnìní zákonných požadavkù není vlivem posuzované stavby reálné, bude plánovaná stavba pøizpùsobena tak, aby bylo možné tyto zákonné požadavky splnit. Tento požadavek byl zaèlenìn do podmínek stanoviska (viz bod. è. 6 pro fázi pøípravy stavby). Hodnocení negativních vlivù zámìru bìhem zamýšlené demolice, výstavby a stavby po dokonèení na obyvatelstvo a jeho zdraví, hmotný majetek (znehodnocení sousedních obytných domù) a jeho ekonomické využití (propad) a tím i sociálnì ekonomické dopady na obyvatelstvo je hodnoceno v rozsahu odpovídajícím hloubce jednotlivých problémù. Do vìtší hloubky byly øešeny ty vlivy, které byly považovány za podstatné pro jejich bližší posouzení (hluk, emise, inundaèní území, dopravnì-inženýrské prùzkumy, prùzkum kontaminace, inženýrskogeologický prùzkum, radonový prùzkum, výpoèty jednotlivých koeficientù funkèního využití území, záplavové území atd.). Pro další problematiky nebyly zpracovávány samostatné studie, protože to bylo považováno za bezpøedmìtné nebo se jedná o problematiku, která není bìžnì øešena v této fázi posuzování stavby (napø. statika okolních staveb), ale až v dalších stupních projektové dokumentace. Odraz výstavby a vlastního provozu posuzované stavby na hmotný majetek z hlediska znehodnocení nebo naopak zhodnocení sousedních obytných domù a z hlediska jejich horšího nebo naopak lepšího ekonomického využití a tím i sociálnì ekonomické dopady na majitele objektù nelze vylouèit. Tento vliv mùže být záporný (bìhem realizace stavby, cca 4 roky) i kladný (bìhem provozu stavby, trvale). Pro kompenzaci tìchto pøípadných negativních vlivù je možné napøíklad navrhnout opatøení, jejichž možná realizace bude pøedmìtem jednání mezi majiteli obytných objektù a investorem Karel, Vìra a Alena Peèenkov;, U Elektrárny 143, 17000,Praha 7 bez è.j. z Vyjádøení bylo doruèeno pøíslušnému úøadu , tzn. po lhùtì pro vyjádøení k posudku. Vyjádøení bylo neprodlenì pøedáno zpracovatelce posudku, která je v rámci vypoøádání pøipomínek k posudku zhodnotila. Úvodem tohoto vyjádøení je uveden nesouhlas se závìrem posudku uvedeném v kapitole , že zámìr nebude mít vliv na hmotný majetek. Spolumajitelé domu èp.143 ul. U Elektrárny se domnívají, že zámìr znaènì znehodnotí jejich nemovitosti z následujících dùvodù: 1. Po celou dobu výstavby (cca 4 roky) dojde k neúnosnému zhoršení životního prostøedí (nadmìrná prašnost a hluk) ve všech bytech na jižní stranì domu èp.143 v ulici U Elektrárny (celkem 12 bytù). Po tuto dobu se sníží atraktivita tìchto bytù a tím i možnost dát tyto byty do pronájmu za tržní ( místnì obvyklé) nájemné v této oblasti. 2. Pøi demolièních pracích stávajících betonových základù a budování základù bude docházet ke znaèným vibracím a jejich pøenosu i do bytù situovaných na severní stranu domu. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 16 fax:

17 3. Po dokonèení stavby dojde k trvalému znehodnocení osmi bytù umístìných u jižní strany v 1. PP až 3. NP domu èp. 143 z dùvodu jejich odslunìní a nedostaèujících odstupových vzdáleností. Zpracovatelka posudku k výše uvedeným pøipomínkám uvedla následující: Pøílohu posudku tvoøí hluková studie, ve které je uvedeno, za jakých pøedpokladù nebude docházet v zájmovém území bìhem realizace stavby k pøekraèování nejvyšších pøípustných ekvivalentních hladin hluku. výpoèty jsou provedeny pro jednotlivé fáze demolièních prací a pro jednotlivé fáze výstavby. Pokud budou tyto pøedpoklady dodrženy, pak nebudou nejvyšší pøípustné ekvivalentní hladiny hluku uvedené v naøízení vlády è.502/2000 Sb. pøekraèovány a tudíž nebude docházet k negativnímu vlivu hluku na zdraví obyvatel. Kontrolovat dodržování uvedených pøedpokladù je oprávnìn orgán ochrany veøejného zdraví. Pøi odstraòování základù se pøedpokládá použití takové technologie, která nebude zdrojem vibrací èi rázù (blíže viz odpovìï ing. Nìmcovi). Na základì této pøipomínky je do stanoviska zahrnut nový bod (bod è.16 pro fázi výstavby). Problematika osvìtlení a oslunìní pøilehlých bytových jednotek byla diskutována na veøejném projednání. V projektové dokumentaci pro územní øízení bude doloženo splnìní zákonných požadavkù a platných právních pøedpisù a norem z hlediska oslunìní a osvìtlení stávajících bytù a obytných místností v ulici U Elektrárny a v ulici Na Zátorách pøi existenci posuzované stavby. Pokud bude zjištìno, že splnìní zákonných požadavkù není vlivem posuzované stavby reálné, bude plánovaná stavba pøizpùsobena tak, aby bylo možné tyto zákonné požadavky splnit. Tento požadavek byl zaèlenìn do podmínek stanoviska (viz bod. è. 6 pro fázi pøípravy stavby) Magistrát hl.m.prahy, odbor výstavby, Øásnovka 8, Praha 1 bez è.j. ze dne Z vodohospodáøského hlediska nejsou k zámìru žádné pøipomínky. Pøi zpracování projektové dokumentace je nutné obrátit se na správce veøejné kanalizace a vodovodu a zpracovatele Generelu odvodnìní hl. m. Prahy Pražskou vodohospodáøskou spoleènost a.s. s žádostí o poskytnutí podkladù. V dalších stupních projektové dokumentace si vyžádá zástupce investora vyjádøení Pražské vodohospodáøské spoleènosti a.s. v souladu s požadavky stavebního zákona Magistrát hl.m.prahy, odbor dopravy, Øásnovka 8, Praha 1 è.j. MHMP /2003 ze dne Odbor dopravy nemá z dopravního hlediska žádné pøipomínky pokud bude dodržen potøebný poèet parkovacích míst pro dopravu v klidu dle vyhlášky è.26/1999 Sb. hl.m.prahy o obecnì technických požadavcích na výstavbu v hl.m.praze. Výpoèet potøebného poètu parkovacích stání dle vyhl.è.26/1999 Sb.hl.m.Prahy je souèástí dokumentace vlivu stavby na životní prostøedí a potøebné množství parkovacích stání je dodrženo. Požadavek zakotven do podmínek stanoviska pøíslušného úøadu (bod è.12 pro fázi pøípravy stavby). 17 fax:

18 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 è.j. HEM /23894 ze dne Vyjádøení je formálního charakteru, bez konkrétních podmínek pro další projektovou pøípravu stavby. 18 tel.: fax:

19 6. Stanovisko pøíslušného úøadu z hlediska pøijatelnosti vlivù zámìru na životní prostøedí s uvedením podmínek pro realizaci zámìru, popøípadì zdúvodnìní nepøijatelnosti zámìru Na základì oznámení, závìrù ze zjiš ovacího øízení, dokumentace o hodnocení vlivù na životní prostøedí, posudku, výsledkù veøejného projednání posudku, vyjádøení dotèených územnì samosprávných celkù, dotèených správních úøadù a veøejnosti k oznámení, dokumentaci, posudku a pøi veøejném projednání a na základì doplòujících informací vydává Magistrát hlavního mìsta Praha, odbor životního prostøedí jako pøíslušný orgán podle 21 zákona è. 100/2001 Sb. z hlediska hodnocení vlivù posuzovaného zámìru na životní prostøedí následující: souhlasné stanovisko z hlediska pøijatelnosti vlivù zámìru na životní prostøedí k zámìru "Budova METROCENTER - 1. a 2.etapa, Praha - Holešovice. ulice Na Zátorách" s tím, že zámìr je pøijatelný z hlediska vlivu stavby na zdraví obyvatel, na pùdu, na vody, na faunu, flóru a ekosystémy, na kulturní ani archeologické památky, na nakládání s odpady, podmínìnì pøijatelný z hlediska vlivù na hlukové zatížení, na ovzduší, na pohodu obyvatel a na hmotný majetek. V souladu s 10 odst. 4 zákona è.100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, pøíslušný úøad požaduje, aby do správních øízení a do podmínek správních rozhodnutí dle zákona è.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu byly zahrnuty následující požadavky k prevenci, vylouèení, snížení, pøípadnì kompenzaci nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí. Podmínky stanoviska: Pro fázi pøípravy stavby: 1 2. Pro další projednání stavby je nutno plnì respektovat požadavky uvedené ve stanovisku odboru územního rozhodování, Magistrátu hlavního mìsta Prahy, vydané dne pod è.j. MHMP /02/0UR/Sl/Šk, jako stanovisko k projektové dokumentaci na zmìnu územního rozhodnutí è.j /88 ze dne "Ubytovna Zátory". Zajistit povolení výjimky pro odstupovou vzdálenost mezi novostavbou a bytovým domem è.p.137 pøi ulici U Elektrárny. Jako podklad pro toto 19 fax:

20 povolení doložit v rámci øízení na zmìnu územního rozhodnutí jednoduchý zákres stavby do snímku z katastru nemovitostí a øezy objektem ve smìru sever - jih se základními výškovými údaji a kótami vùèi fasádám objektù s obytnými místnostmi Uedná se o jižní stranu bytových domù pøi ulici U Elektrárny a severní stranu objektù pøi ulici Na Zátorách). Zajistit povolení výjimky z èl.3a) vyhlášky è.33/1999 Sb. hl.m.prahy o stavební uzávìøe ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy. Povolení výjimky ze stavební uzávìry musí být podloženo kladným stanoviskem zpracovatele územnì plánovací dokumentace. V projektové dokumentaci pro zmìnu územního rozhodnutí budou doloženy pøehledné výpoèty koeficientù zastavìných ploch, podlažních ploch a zelenì v souladu s Metodickým pokynem z jak na celou funkèní plochu, tak na pozemek investora. Pokud budou do výpoètù zahrnuty i pozemky, které nemá investor ve vlastnictví, je nutno doložit vztah k tomuto pozemku. V další fázi pøípravy objektu je nutno respektovat územní rezervu na dostateènì kapacitní lávku pro pìší pøes prostor køižovatky Partyzánská - Na Zátorách. Souèástí navazující dokumentace musí být situace s podrobným dopravním øešením, v nìmž bude lávka pro pìší podél objektu výškovì a polohovì jasnì definována, aby bylo zøejmé, že její realizace pøes prostor køižovatky Partyzánská - Na Zátorách ve vztahu k souèasné i výhledové situaci v území nebude ohrožena. Souèástí dokumentace ke zmìnì územního rozhodnutí bude studie denního osvìtlení. V projektové dokumentaci pro územní øízení bude doloženo splnìní zákonných požadavkù a platných právních pøedpisù a norem z hlediska oslunìní a osvìtlení stávajících bytù a obytných místností v ulici U Elektrárny a v ulici Na Zátorách pøi existenci posuzované stavby. Pokud bude zjištìno, že splnìní zákonných požadavkù není vlivem posuzované stavby reálné, bude plánovaná stavba pøizpùsobena tak, aby bylo možné tyto zákonné požadavky splnit. V dalších stupních projektové dokumentace bude statickými posouzeními doloženo, že nedojde k negativnímu ovlivnìní statiky stávajících obytných objektù vlivem èerpání spodních vod, pøípadnì budou pøijata taková statická opatøení, aby statika stávajících objektù nebyla ohrožena. V projektové dokumentaci bude doložena pøehledná situace zájmového území s legendou tak, aby jednotlivé plochy zelenì byly snadno rozlišitelné. Sídlo: Mariánské námìstí 2, Praha 1 20 fax:

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí on HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-184183/2007/00PNI/EIA/379-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 17.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum PTr) HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-584989/2007/00PNI/EIA/508-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/ 4425 Datum 23.4.2008 podle 7 zákona

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.02.2008 Stanovisko k posouzení

Více

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov

Zámìr: Bytový dùm, ul. Bìlohorská, Praha 6, k.ú. Bøevnov PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-331865/2007/00PNI/EIA/446-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 03.12.2007 podle 7 zákona è.

Více

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15

Název: Støedisko obchodu a služeb Hostivaø, Praha 15 HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-133627/2004/0lPNI/EIN109-2Nac Vyøizuje/ linka Datum Ing Vaculová/ 4322 6 1 2005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn SZn. S-MH MP-467027 /2007 /OOPNI/EIA/496-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 12.02.2008 podle 7 zákona

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-263638/2007/00PNI/EIN412-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 5.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OV

Více

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních

kapacita parkovacích stání v objektu Parkingu D (1.NP- 7.NP) je 853 stání osobních -I" v, ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-55633/2005/0ZP/VI/EIA/129-2/Vè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková / 4490 Datum 1052005 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHO MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ Váš dopis zn È.j. M H M P-83600/2003/0ZPNI/E IA/O54-8Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková/ 4490 Datum 10.2.2005 Stanovisko k

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice

Zámìr: Sbìrný dvùr papíru, lepenky, železných a neželezných kovù Èakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Èakovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn S-MHM P-34 791 O/2006/00PNI/EIN239-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr Pacner/4322 Datum 20122006 podle 7 zákona è 100/2001

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-0951 06/2007 /OOPNI/EIA/337-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 23.10.2007 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MH MP-276455/2005/00PNI/EIA/169-8/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 2.10.2007 Stanovisko k posouzení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIr HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP- 334983/2007/00PNI/EIA/444-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.01.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková

V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè. Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ~, ~,_r-"- HLA VNj MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNjHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 17.6.2002 È.j. :MHMP-57 456/2002/0ZPNI/EIA/007-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy

Identifikaèní údaje: Název: Villa Park Barrandov, ul. Kurandové a K Barrandovu, Praha 5, k. ú. Hluboèepy HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-655433/2009/00PNI/EIA/661-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 25.11.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky

Název: Dostavba skladové haly ELIT, Jeremiášova ul., Praha 13 k. ú. Stodùlky HLA VNt MÌSTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY ODBOR životnrno PROSTØEDÍ V Praze dne 24. 11. 2003 È.j.:MHMP-133364/2003/0ZPNI/EIA/067-2/8e Vyøizuje: Ing. 8eranová podle 7 zákona È. 100/2001 Sb., o

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-416875/2008/00PNI/EIN561-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 13.11.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P -496399/2008/00P NI/E 1A/5 73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany

Garážový obytný dùm JUNION, ul. Tupolevova, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M H M P -0003 79/2004/0ZP NI/E IN082-2N ac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 10.3.2004 podle 7 zákona

Více

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy

Název: Prodejna potravin LlDL, ul. K Barrandovu I Slavínského, k.ú. Hluboèepy ..,-',~..: HLA VN! MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTN1HO PROSTØED1 V Praze dne 6.5.2003 È.j.:MHMP-61 90/2003/0ZPNI/EIA/037-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona È. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-OO8381/2006/00PNI/EIA/173-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková /4490 Datum 20.3.2006 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Zámìr: Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíøe

Zámìr: Obytný soubor Cibulka, Praha 5, k. ú. Košíøe PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. SM HM P243941 /2008/00PNI/EIA/5402/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.08.2008 podle 7 zákona è.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí AREÁL SPOLEÈNOSTI HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDI Váš dopis zn. È.j. MHMP-22377/2003/0lPNI/EINO41-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 05.05.2003 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHM P-O89726/2004/0ZPNI/EIA/1 02-8/Zá Vyøizuje/ linka Ing. Žákavá/ 4425 Datum 14.11.2005 Stanovisko k posouzení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn Èj MHMP-139511/2005/00PNI/EIA/151-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková /4490 Datum 3102005 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

Název: JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova ~.-~-;;'~;; : HLA VN1 MÌSTO PRAHA MAGISTRA T HLA VNiHo MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 16.7.2003 È.j. :MHM P-83600/2003/0lPNI/EIA/054-2/Vè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková podle 7 zákona è. 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí DTr' HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-300014/2009/00PNI/EIA/626-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 10.09.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované.

Název: Charakter zámìru: Jde o novostavbu rozvojové oblasti hlavního mìsta Prahy. Umístìní: Identifikaèní údaje: budovy v exponované. HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-OOO927/2004/0ZPNI/E IA/O81-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 23. 2. 2004 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje:

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO. Identifikaèní údaje: "!,f' ~ ) ~, " 'V )'..'W,..~,.'"~'~i'",...~ i", -".";" ~ ~... ~ HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁ T HLA VNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 28.3.2003 È.j. :MHMP-18605/2003/0lPNI/EIA/042-2Nè

Více

Identifikaèní údaje: Název: Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice (øíjen 2006) Umístìní: kraj: Praha

Identifikaèní údaje: Název: Kontejnerové pøekladištì Praha - Malešice (øíjen 2006) Umístìní: kraj: Praha HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-409393/2006/00P NI/EIN259-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 13.2.2007 podle 7 zákona

Více

~ '" Název: Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží

~ ' Název: Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží ~ '" HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn Èj MHMP-124131/2005/00PNI/EIA/144-2Nè Vyøizuje/linka Mgr Vèislaková I 4490 Datum 382005 podle 7 zákona è 100/2001

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-5951 01 /2008/00PNI/E 1A/582-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.11.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

mìstská èást: katastrální území:

mìstská èást: katastrální území: PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-S438 73/2008/00PNI/E IA/S 77-2/Lin Vyøizuje/linka Bc. Linda/5911 Datum 27.11.2008 podle 7 zákona

Více

Zámìr: ABS Jets CENTRUM - LKPR JIH, Letištì Praha - Ruzynì, Praha 6

Zámìr: ABS Jets CENTRUM - LKPR JIH, Letištì Praha - Ruzynì, Praha 6 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-214815/2007/00PNI/EIA/393-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 06.09.2007 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Dejvice, Støešovice

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 6 Dejvice, Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln SZn S-MHM P-221731 /2007 /OOPNI/EIA/397-2/Be Vyøizuje/linka Ing Beranová/4443 Datum 26112007 podle 7 zákona è

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá. ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí

SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá. ZÁVÌR ZJIŠøOV AcíHO ØíZENí PII HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDi Váš dopis zn. SZn. S-M HM P-O62663/2007 /OOPNI/EIA/325-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 02.08.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOV

Více

ul. Na Zatlance a HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o IÈO: Karla Engliše 3201/ Praha 5

ul. Na Zatlance a HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o IÈO: Karla Engliše 3201/ Praha 5 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHM P-237012/2007 /OOPNI/EIA/402-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 21.11.2007 podle 7 zákona

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí ;J..,"'.,c-.'- HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ V Praze dne 7.6.2002 È.j.: MHMP-53972/2002/0ZPNI/EIA/005-2Nè Vyøizuje: Mgr.Vèislaková ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-145521/2004/0lPNI/EIA/111-2Nè Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková /4490 Datum 20.12.2004 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3

HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 HUDLICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH PRO 2. OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODÙVODNÌNÍ TEXTOVÁ ÈÁST PØÍLOHA È.3 Návrhy rozhodnutí o námitkách uplatnìných pøi øízení o územním plánu - 52 stavebního zákona Zpracovatel:Ing.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Akademický a komerèní komplex budov DEJVICE - CENTER. Praha 6

Akademický a komerèní komplex budov DEJVICE - CENTER. Praha 6 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 14.1.2004 È.j.: MHMP-051360/2002/0lPNI/EIA/004-8/Žá Vyøizuje: Ing. Žáková Stanovisko k posouzení vlivù provedení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí II HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP- 614928/2007/00PNI/EIA/511-2/Be Vyøizuje/linka Datum Ing. Beranová/4443 15.9.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

S-MHMP /2016 OCP

S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Vivus Argentinská a.s. Ing. Jaroslav Kvapil Budějovická 64/5 140 00 Praha 4 Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje / linka Datum JK/241/2016

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj M HM P-117203/2003/0ZP NI/E IA/O62-7/Nov Vyøizuje/ linka Ing Novotný/4278 Datum 1542005 Zápis z veøejného projednání

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

Pro. Název: Prague National Golf Club, Praha 16 (prosinec 2005)

Pro. Název: Prague National Golf Club, Praha 16 (prosinec 2005) Pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M H M P-267964/2005/00P NI/EIA/155-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 27.2.2006 podle 7 zákona

Více

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 5, Praha 13 Radlice, Jinonice, Stodùlky

hlavní mìsto Praha hlavní mìsto Praha Praha 5, Praha 13 Radlice, Jinonice, Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-417045/2006/00PNI/EIA/263-2/Žá Vyøizuje/linka Ing. Žáková/4425 Datum 21.03.2007 podle 7 zákona È.

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

I. Identifikaèní údaje

I. Identifikaèní údaje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-409393/2006/00 P NI/E IN2 59-8N È Vyøizuje/linka Mgr. Vèislaková 4490 Datum / 14.7.2008 Stanovisko

Více

Dvoupodlažní zapuštìné aaráže ve vnitrobloku. Drahobeilova ul.. Praha 9. k.ú. Libeò

Dvoupodlažní zapuštìné aaráže ve vnitrobloku. Drahobeilova ul.. Praha 9. k.ú. Libeò PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-385644/2007 /OOPNI/EIN4 77-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 19.6.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 5. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k naøízení vlády è. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèištìní povrchových

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM:

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM: PROGRAM: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. - Modřanský biograf A B C D E F identifikační údaje lokalita stávající stav původní záměr navržená studie námitky název stavby: místo stavby: Řadové domy v Modřanech parc.č.

Více

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-422522/2008/00PNI/EIA/563-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 21.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku k zámìru. CENTER. Praha 6

Zápis. z veøejného projednání posudku k zámìru. CENTER. Praha 6 HLAVNÍ MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTØEDI V Praze dne 9.12.2003 È.j.: MHMP-051360/2002/0ZPNI/EIA/004-7/Žá Vyøizuje: Ing. lákavá Zápis z veøejného projednání posudku k

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac. ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDI Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-441850/2008/00PNI/EIA/565-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 30.09.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Zámìr: Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007)

Zámìr: Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007) PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381875/2007 /OOPNI/EIA/4 74-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Ing. Záková/4425 Datum 4.12.2007

Více

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2

OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 ,, ZAD ANI , "V v OBSAH NA VRHU ZAD ANI ZMENY C. 2 a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územnì plánovací dokumentace vydané krajem, popøípadì z dalších širších územních vztahù, b) požadavky

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Obecní úøad Dolní. 5. Kvìtna 78, Dolní Bøežany. Oprávnìná úøední osoba Ing. Pawrngerová C. ;l/: 52'7::~~~_-- j ROZHODNUTÍ

Obecní úøad Dolní. 5. Kvìtna 78, Dolní Bøežany. Oprávnìná úøední osoba Ing. Pawrngerová C. ;l/: 52'7::~~~_-- j ROZHODNUTÍ - r- Obecní úøad Dolní STAVEBNÍ ÚØAD 5. Kvìtna 78,252 41 Dolní Bøežany Bøežany Dolní Spisová Bøežany znaèka 20.12.20~6 r SÚ-2092/06/Ln/I/DP/R i~-.."ob._;~-: 00;;,~~.I Ufad V Ubil --; Oprávnìná úøední osoba

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více