POTRAVINY & ALERGIE Z OBSAHU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POTRAVINY & ALERGIE Z OBSAHU:"

Transkript

1 POTRAVINY & ALERGIE Alergie, to jsou vlastnì reakce na škodlivé pùsobení èinitelù okolního prostøedí na náš imunitní systém. Chceme-li svùj stav zlepšit, mùžeme se vydat dvìma cestami. Zaprvé se mùžeme pokusit naleznout a odstranit látku, která alergickou reakci zpùsobuje. Anebo mùžeme posílit svùj imunitní systém, který se tak stane odolnìjším vùèi škodlivým látkám, které jsou na vinì. Proè nìkteøí lidé trpí alergiemi a jiní ne, to je stále ještì velká hádanka. Vìtšina vìdcù se domnívá, že citlivost na alergeny mùže být zdìdìnou predispozicí. Znaèné Z OBSAHU: NEJLEPŠÍ DIETNÍ PLÁN...3 NENÍ VODA JAKO VODA...6 ZÁZRAK BEZ ENERGIE...7 GMO: JE TO BEZPEÈNÉ?...8 VLASTNOSTI LÁSKY...10 REŽISÉR, A NE HEREC...11 MINERÁLKY BEZ ZAHÁLKY...12 PROSTOR PRO VOLBU...13 ÈLOVÌK A EKOSYSTÉM...14 CO JE VÍRA...16 NEWSTART RECEPTY S TOFU...19 množství faktù však svìdèí o tom, že pøíliš rané zaøazení nìkterých potravin (vèetnì kravského mléka) do dìtského jídelníèku, v dobì, kdy je trávicí i imunitní systém malého dítìte ještì nezralý, mùže vyprovokovat v jeho tkáních reakci, která pozdìji poradna zdravé výživy mýty a omyly zdraví a nemoc pøírodní léèebné prostøedky životní styl ekologie dìti a rodièe vztahy a komunikace duchovní zamyšlení produkty a recepty pøednášky a semináøe

2 Alergické reakce Trávení: boláky v ústech (afty), zvracení a kolika, žaludeèní køeèe, krvavé stolice, zánìt tlustého støeva, poruchy pøíjmu potravy, ztráta chuti k jídlu, zpomalení rùstu, prùjem, zácpa, bolestivé vyprazdòování, podráždìní jazyka, rtù, úst Dýchání: zacpaný nos, teèe z nosu, chronický kašel, chrapot, zánìt støedního ucha, sinusitida (zánìt dutin), astma (zánìt prùdušek), zvìtšení krèních a nosních mandlí Kùže: vyrážky, atopický ekzém, ekzém, seborea, kopøivka, vypadávání vlasù, kožní zánìt (v dùsledku citlivosti na lepek) Chování: podráždìnost, neklid, hyperaktivita, letargie, únavový syndrom, bolesti svalù, deprese, pomoèování se Krev: nenormální srážlivost krve, anémie z nedostatku železa, nízké hladiny bílkovin v séru, nízký poèet krevních destièek, eosinofilie (onemocnìní bílých krevních krvinek v dùsledku alergie) Rùzné: srdeèní arytmie, artritida, zánìt spojivek, bolesti hlavy, migrénovité bolesti hlavy, syndrom náhlého úmrtí kojencù Nemoci imunitního komplexu: revmatoidní artritida, lupus erythematodes, periarteritis nodosa, polymyositis, scleroderma vasculitis, Henoch- Schönleinova purpura, arteritida, krvácení stìny støev vyvolané u malých dìtí konzumací mléka, skryté støevní krvácení, hemosideróza, orthostatická albuminurie, nefróza, nefrotický syndrom, glomerulonefritida Alergie na lepek (ve vysokých koncentracích se nachází v pšenici, jeèmeni a žitu): schizofrenie (v nìkolika pøípadech došlo k úlevì po vylouèení lepku a mléèných bílkovin), celiakie (onemocnìní støeva), dermatitis herpetiformis (onemocnìní kùže) v životì vede k projevùm alergie. Podobnì mohou zaèínat respiraèní alergie i kožní problémy již v útlém vìku dítìte - kdy jeho imunitní systém není schopen se s cizími alergeny vypoøádat. Nejlepším testem, jak identifikovat látku, která je podezøelá, že alergii zpùsobuje, je tuto látku z pacientova dosahu zcela vylouèit (a už se jedná o potravinu, pyl, nìjakou chemikálii atd.) a pak sledovat, jak pøíznaky alergie mizí a pacientovo zdraví se zlepšuje. Koneèné potvrzení diagnózy se provádí opìtným vystavením pacienta škodlivé látce a sledováním, zda se alergické pøíznaky znovu objeví. Nepøehlížejme zøejmou pravdu, že úplné eliminování škodlivého alergenu je souèasnì jediným zpùsobem, jak alergii opravdu vyléèit. I když alergie mohou zpùsobovat mnohé látky, potraviny, které alergik konzumuje, by se mìly octnout na prvním místì seznamu podezøelých. Jsou pro to dva dobré dùvody. Zaprvé: to, co jíme, podléhá stoprocentnì naší kontrole. A za druhé: sázka na potraviny jako možného viníka je dobrou sázkou potraviny totiž reprezentují jeden z našich nejèastìjších, nejužších a nejrùznorodìjších kontaktù s okolním prostøedím. Molekulu po molekule vstupujeme do vztahu se složkami naší potravy více než se vzduchem nebo s vodou a je zcela zøejmé, že komplexnost látek, se kterými se prostøednictvím potravy setkáváme, je mnohokrát vìtší než u vzduchu nebo vody. Dokonce i alergické problémy, které jsou na první pohled zpùsobované jinými èiniteli než potravou (napøíklad pyly), po zmìnì stravy èasto ustupují. Kapacita imunitního systému vyrovnávat se s alergeny je omezená. Je-li váš imunitní systém pøetížen a vy mu nìjakým zpùsobem ulehèíte (napøíklad eliminací veškerých mléèných výrobkù ze stravy), napomùže vám to k lepšímu snášení jiného alergenu tøeba zrnek pylu, která se na vás snášejí ze stromu za oknem vaší ložnice. I když alergie mohou zpùsobovat mnohé látky, potraviny by se mìly octnout na prvním místì seznamu podezøelých. Reprezentují totiž jeden z nejužších kontaktù s okolním prostøedím. Zcela eliminujte anebo významnì zredukujte množství alergenù, se kterými pøicházíte do styku, a už je to vzduchem, nápoji nebo potravinami. Vìtšina lidí svùj problém s alergií zcela vyøeší prostým pøechodem na stravu založenou v první øadì na škrobech, komplexních uhlohydrátech (která je prezentována napø. v McDougallovì programu), a to z jednoduchého dùvodu: ètyøi hlavní pøíèiny alergií na potraviny jsou tím totiž okamžitì ze stravy zcela vylouèeny mléèné výrobky, vejce, èokoláda a ryby. Pokud vaše problémy pøetrvávají, dalšími možnými viníky mohou být: oøechy, pšenice, kukuøice, citrusové plody, rajèata a jahody což jsou potraviny, které jsou nejèastìjšími pøíèinami alergií v rostlinné øíši. Moje doporuèení: všeobecnì platí, že jestli se nedaøí urèit ústrojnou pøíèinu vašich zdravotních problémù, pak by se mohlo jednat o alergii, a to zvláštì na nìco, co pravidelnì konzumujete. V takovém pøípadì zaènìte pátrat po možném viníkovi. Dietní pøístup ke zvládnutí alergie na potraviny je tím nejbezpeènìjším a nejrozumnìjším krokem, který mùžete udìlat a to jak pro testování, tak pro léèení. Léky, které potlaèují pøíznaky, berte jen jako poslední možnost. Dalším krokem k urèení konkrétní potraviny, která je pøíèinou vaší alergie, je držení tzv. eliminaèní diety. Pøi této dietì budete jíst potraviny, u nichž je nejmenší riziko, že by mohly zpùsobovat alergickou reakci. Když budete s touto dietou zaèínat, ponechejte si asi jeden týden na to, aby se vaše tìlo mohlo úplnì vyèistit od potravin, které jste pøedtím jedli. Pokud 2 / PRAMENY ZDRAVÍ

3 je na vinì zdravotních problémù skuteènì nìjaká složka stravy, do konce tohoto týdne pocítí vìtšina lidí úlevu od symptomù. Bìhem eliminaèního období by mìly být veškeré potraviny dùkladnì uvaøené; vaøení totiž mìní bílkoviny, které tyto potraviny obsahují, a snižuje možnost, že by vyvolávaly alergickou odpovìï organismu. POTRAVINY, KTERÉ JSOU DOPORUÈENY KE KONZUMACI PØI ELIMINAÈNÍ DIETÌ Škroboviny (vaøené), v první øadì: - rýže natural, rýžová mouka, brambory, zimní tykev... Vìtšina druhù zeleniny (vaøené), zvláštì zelené a žluté, napø.: - øepa (vèetnì zelených listù), mangold, letní tykev, artièoky, celer, fazolové lusky, chøest, špenát... Ovoce (vaøené), vìtšina necitrusových plodù, zejména: - broskve, klikve, meruòky, papaya, švestky, slívy, tøešnì... Koøení: - Povolena je pouze sùl (pokud nemá být omezována z jiných zdravotních dùvodù). To znamená úplné vylouèení dresinkù, hoøèice, citrónové š ávy, keèupu, octa i všech dalších koøení. Nápoje: voda Asi po týdnu této diety by mìly vaše potravinové alergie být pryè a vy byste se mìli cítit dobøe. Je-li tomu skuteènì tak, pak byste mìli zaèít pøidávat do svého jídelníèku další potraviny, ale pouze po jedné, abyste zjistili, jestli vám nìkterá z nich nezpùsobuje alergickou reakci. Pro tyto testovací úèely by mìla být každá nová potravina konzumována ve velkém množství tøikrát dennì po dobu dvou dnù. Pokud vám testovaná potravina nezpùsobila žádnou reakci, mùžete z toho vyvodit, že je nealergizující. (K alergické reakci vìtšinou dochází bìhem nìkolika málo hodin, nìkdy to však mùže trvat i nìkolik dní.) Každá potravina musí být testována individuálnì, netestujte dvì nové potraviny najednou. Když se alergická reakce na urèitou potravinu skuteènì vyskytne, musíte poèkat ètyøi až sedm dní, než budete testovat další potravinu. Tento interval poskytne vašemu tìlu potøebný èas, aby dokázalo tuto alergizující potravinu z organismu zcela vylouèit. q Z èasopisu McDougall s Newsletter, který vydává dr. John Mc- Dougall ze St. Helena Hospital v Kalifornii, jeden z prùkopníkù maximálnì úèinného a minimálnì zatìžujícího terapeutického pøístupu k tzv. civilizaèním nemocem: totiž pøechodem na zdravou stravu a zdravý životní styl. NEJLEPŠÍ DIETNÍ PLÁN Kolik kalorií dennì vlastnì potøebujeme? Chcete-li to zjistit, vynásobte svou ideální váhu dvaadvaceti a získáte kalorie, které dennì potøebujete, abyste mohli udržet funkce svého tìla. Tyto kalorie odpovídají vašemu bazálnímu metabolismu. K tomuto èíslu pøidejte kalorie, které se spotøebují pøi vašich aktivitách, což je obvykle asi 30% navíc, a zjistíte, kolik kalorií mùžete dennì sníst a nepøibývat pøitom na váze. Takže, je-li vaše ideální váha 60 kilogramù, znásobíte to 22 a dostanete Když k tomu pøipoètete 396 (30% z 1320), dostanete 1716, což je pøibližnì vaše denní potøeba kalorií. Dr. C. Wayne Callaway, odborník na ubývání na váze (a mnozí další), zcela vyluèuje diety s omezením kalorií. Proè? Protože tyto diety omezují kalorický pøíjem pod bazální metabolismus. Výsledný efekt je takový, že váš metabolický motor pobìží na snížené obrátky, aby se vyrovnal se sníženým pøíjmem kalorií, pokud nebudete cvièit. A výsledkem mùže být, že pøiberete na váze, i když budete jíst ménì! Jak ale budeme hned rozebírat, jedení kalorií z komplexních uhlohydrátù, které obsahují hodnì vlákniny, urychlí váš metabolismus. A nezapomínejte, že celozrnné obilniny, zelenina, luštìniny a ovoce, mají-li být uloženy ve formì tuku v tìle, spotøebují pøitom 23% své kalorické hodnoty, na rozdíl od tukù (pouhá 3%). Za jeden rok pøijme prùmìrný Amerièan kalorií ve formì tuku. Strava založená na škrobech dokáže snížit tuto hodnotu až na Výsledkem je, že mùžete jíst více a pøitom netloustnout! Your Health, 12/1993, str. 32 POMALU, ALE JISTÌ... Jedna vìc je jistá: Když dojde na ubývání na váze, nic nezískáme odtuèòovacími" kúrami s omezením kalorií nebo rychlou ztrátou váhy. Pøi rychlé ztrátì váhy existuje tøikrát vìtší pravdìpodobnost, že tuto váhu opìt naberete, v porovnání s postupnou ztrátou váhy. A pøi rychlé ztrátì váhy pochází vìtšina úbytku nikoliv ze ztraceného tuku, ale ze ztracené vody a svalové hmoty. Taková ztráta na váze ve skuteènosti èiní opìtné nabírání na váze snazším a èiní obtížnìjším nadváhu ztratit pøi dalším pokusu o dietu. Ztráta na váze by nemìla pøekroèit více než 4,5 kg za první týden a maximálnì 0,5-1 kg bìhem každého z následujících týdnù. Ztrácíte-li na váze více než 1% vaší celkové váhy týdnì, hubnete pøíliš rychle a velmi pravdìpodobnì ztracené zase rychle naberete. Postupné ubývání na váze zajistí, že tìlo se nedostane do stavu hladovìní a snížení bazálního metabolismu v dùsledku nedostateèného pøíjmu kalorií (což mùže vést jedinì k nadmìrnému pøírùstku na váze, když dieta skonèí). Pomalé ztrácení na váze je znakem, že skuteènì ztrácíte tukové buòky a ne vodu a svalovou hmotu. Rovnìž to svìdèí o tom, že se uèíte novému životnímu stylu a nezkoušíte pouze nìjakou novou dietu. Vaše tìlo registruje dietu jako poèátek hladovìní. A tak èím ménì jídla jíte, tím u- silovnìji se tìlo snaží držet své tukové zásoby. Proè? Protože tuk slouží jako zásobárna energie a jestliže pøíjem paliva (potravy) klesne, tìlo pøedvídá potíže a snaží se udržet veškeré použitelné zásoby paliva v záloze! Pøi dietì obsahující 500 kalorií mùže váš bazální metabolismus klesnout o 15-20% a vy pøestanete ztrácet tuk. Jak se tomu lze vyhnout? Je-li vaše ideální váha 60 kilogramù, mìli byste dennì pøijmout minimálnì 1300 kalorií, abyste se vyhnuli zpomalení metabolismu. Vyvážená strava založená na uhlohydrátech to zajistí, a nejen to! SNÍŽENÍ BAZÁLNÍHO METABOLISMU Jak dlouho mùže trvat snížení bazálního metabolismu? Jedna studie zjistila, že to mùže trvat déle než pìt týdnù, než se po ukonèení diety vrátí bazální metabolismus na normální hladinu! Vaše tìlo je tedy ve stavu držení tukù, vy jste ve stavu jedení po ukonèení diety a kila rychle nabývají! mýty a omyly NESVAÈTE! Proè? Typický prùbìh dne se dvìma šálky kávy se smetanou a cukrem, sladkým peèivem, limonádami, èokoládovou tyèinkou, pár koláèky a pouze deseti bramborovými lupínky vám totiž dodá více než prázdných kalorií! Co s nimi tìlo uèiní? Uhodli jste nadbyteèné kalorie se pøemìní na nadbyteènou tìlesnou hmotu! NEJENOM CO, ALE TAKÉ KDY Co jíte však není jediná dùležitá vìc. Kdy jíte také hraje roli. Vìdci dnes vìdí, že jídlo snìdené v osmi hodin ráno se metabolizuje daleko úèinnìji, než to samé jídlo snìdené v osm hodin veèer. Proè? Protože PRAMENY ZDRAVÍ / 3

4 Je zajímavé, že lidé chronicky obézní èasto jí více než polovinu kalorií, které za den pøijmou, bìhem druhé èásti dne. Kalorie snìdené veèer se zøejmì pøemìòují na tuk snadnìji, než kalorie zkonzumované bìhem dopoledne. vaše tìlo je pøipravené na pøíjem potravy v osm hodin ráno, ale v osm hodin veèer už pøechází na noèní režim. Lekce: Nejezte bohatá jídla po ètvrté hodinì odpoledne. Je osm hodin veèer a vy si sedáte ke stolu k veèeøi. No a? Jídlo je jídlo. Kalorie jsou kalorie. Nehraje roli, kdy jíme. Žádný problém! Správnì? Špatnì! V jedné studii z nedávné doby dostávaly pokusné osoby dennì kalorií, ale všechno v jednom jídle. Když tím jídlem byla snídanì, všichni hubnuli nìco pøes kilogram týdnì. Když to byla naopak veèeøe, tøi ètvrtiny pokusných osob pøibývaly na váze, zatímco ti ostatní trochu na váze ztratili, ale ne tolik, jako když jídlem dne byla snídanì. Je zajímavé, že lidé chronicky obézní èasto jí více než polovinu kalorií, které za den pøijmou, bìhem druhé èásti dne. Podle dr. Johna de Castro jídlo snìdené veèer ménì utišuje hlad, než jídlo konzumované bìhem dne. Výsledkem je, že po pozdní veèeøi cítíte brzy potøebu znovu se najíst a takové kalorie se zøejmì pøemìòují na tuk snadnìji. Ještì jsem nepotkal tlustého èlovìka, který by nevynechával snídani a v noci nechodil do lednièky. Pat Harper, Americká dietní asociace Dalším prospìšným úèinkem uhlohydrátù je, že upravují vaši hladinu bazálního metabolismu, a tak zvyšují tendenci vašeho tìla pálit kalorie, èímž pomáhají udržovat vaši váhu. Jak? Uhlohydráty zpùsobují, že vaše tìlo produkuje T3 a noradrenalin, dva hormony, které zvyšují metabolismus a pomáhají spálit více kalorií. Pøi stravì s nízkým obsahem uhlohydrátù je však vyluèován inaktivaèní hormon anti T3, který zpomaluje metabolismus, takže spálíte ménì kalorií! Platí opìt, že uhlohydráty napomáhají ztrácení váhy a udržování pøimìøené tìlesné hmotnosti. Je-li váš bazální metabolismus nízký, tady máte možný dùvod. Strava založená na škrobech má rovnìž jakýsi samoregulaèní úèinek. Když bude osoba s nadváhou jíst stejné množství takového jídla jako osoba s podváhou, ta s nadváhou zhubne a ta s podváhou pøibere! Proè? Protože tìlo ví, co potøebuje a umí to dobøe použít. PROÈ JSOU MNOHÉ DIETY ŠPATNÉ Svaly pálí kalorie velmi rychle a efektivnì. Protože mnohé diety zpùsobují rychlou ztrátu svalové hmoty a vody, a ne tuku, je tìžší nenabírat tuk po ukonèení diety a ztrácet jej v budoucnosti! A zamyslete se nad tímhle: ti, kdo nejí maso, mají o 11% vyšší klidový bazální metabolismus (neboli spotøebu energie v klidu) než ti, kdo maso jí. Takže ti, kteøí nejí maso, spalují více kalorií, i když odpoèívají! KUPØEDU LEVÁ, POCHODEM VCHOD Zabývali jsme se našimi pøíjmy, teï se podívejme na výdaje. Jakýkoliv program na ztrátu váhy, který neobsahuje pohyb, nemá dlouhodobì nadìji na úspìch. Je mnoho zpùsobù, jak pálit kalorie, ale chùze je nejjednodušší a nejlepší. Když jste fyzicky aktivní, vaše tìlo pøizpùsobí svùj metabolismus tak, aby pálilo kalorie rychleji. Vaším cílem by mìlo být spálit pøi cvièení dennì kalorií. K tomu staèí dennì minut svižné chùze. Podobnì jako kratší procházka dvakrát dennì. Nebo se mùžete projet na kole, pracovat v sadu èi na zahradì, chodit do schodù cokoliv, co vás baví a je pro vás snadné. Což zajistí, že budete v této aktivitì pokraèovat! Co cvièení zpùsobí? Omezíte-li svùj denní pøíjem kalorií o pìt set kalorií tím, že se budete vyhýbat živoèišným tukùm, a budete-li pìtkrát týdnì chodit na ètyøicetiminutovou svižnou procházku, ztratíte tak kalorií anebo skoro tøiètvrtì kilogramu živé váhy za týden. To už jde! To ale není všechno. Pravidelným pohybem se dostanou do formy vaše svaly, takže nejenom budete lépe vypadat, ale vìtší svalová hmota rovnìž zajistí, že spálíte více kalorií a to i když budete v klidu! Kromì toho posílíte srdce a snížíte si riziko infarktu. Ještì jedna vìc. Jste-li v pokušení vynechávat procházku po jídle, pamatujte si: mírný pohyb stimuluje chu k jídlu, zatímco intenzivnìjší cvièení (rychlá chùze, jízda na kole, chození do schodù, práce na zahrádce) váš apetit omezí a zvýšené volání svalù po cvièení dopomùže ke snadnìjšímu a rychlejšímu spálení vìtšího množství kalorií. Tak tu jen tak nestùjte ENERGIE SPOTØEBOVANÁ PØI RÙZNÝCH AKTIVITÁCH Aktivita Kalorií spálených za minutu Chùze (5,6 km/hod. 8,9 do 10% stoupání) Práce na zahradì 8,6 (plení, okopávání) Jízda na kole 7,0 (14,5 km/hod.) Spánek 1,0-1,2 Øízení auta 2,8 Plavání 5,0-11,0 Abyste zhubnuli o pùl kila za týden, mohli byste omezit kalorie o 28%, to je ale pøíliš drastické! Když však pùjdete dvakrát dennì na dvacetiminutovou svižnou procházku, bude staèit omezení kalorií 4 / PRAMENY ZDRAVÍ

5 o 17%. A prosté nahrazení kalorií z tukù kaloriemi z uhlohydrátù to více než plnì zajistí! Takže neváhejte a dìlejte nìco! Public Citizen Health Letter, 4/94 NEJLEPŠÍ DIETA Fungují rùzné zázraèné diety? Co tøeba dieta s vysokým obsahem bílkovin? Jogurtová dieta? Tekutá dieta? Grapefruitová dieta? Je zcela zøejmé, že strava založená na uhlohydrátech je tou nejlepší dietou. Proè? Nejedná se vlastnì o žádnou dietu, ale o životní styl. A má-li se vaše váha dostat pod kontrolu, mùže to být jen výsledek trvalé zmìny ve vašem životním stylu. Èlovìk musí zmìnit všechno od obsahu lednièky a spíže, pøes velikost soust a dobu žvýkání, pøes typ konzumovaných kalorií až po množství každodenního pohybu. Chcete-li dosáhnout stálé ztráty na váze, je tedy tøeba: - Zvýšit kvalitu vaší stravy (žádné prázdné kalorie, žádné živoèišné tuky) - Zvýšit množství a kvalitu své fyzické aktivity (a vytrvat!) - Udìlat z tìchto principù stálou souèást svého života! Pravidlem je, že ti, kteøí žijí na stravì neobsahující žádný cholesterol, si velmi vzácnì musí dìlat starosti se svojí váhou èi s poèítáním kalorií. Proè? Protože jejich strava je bohatá na kalorie, které budují tìlo: na komplexní uhlohydráty. Ale stejnì dùležité je, že jejich strava neobsahuje žádné kalorie z potravin, které tìlo vycpávají, tedy neobsahuje žádné živoèišné tuky ani živoèišné bílkoviny, jen málo viditelných tukù a velmi málo rafinovaných potravin. LÉKAØSKÝ PØEDPIS È. 1 Tady je ten nejlepší pøedpis, který je dnes k mání: Dieta, která má nejvìtší ú- èinek pro kontrolu váhy, obsahuje hodnì obilovin, jako je rýže, celozrnný chléb, tìstoviny, hodnì luštìnin, zeleniny a ovoce. Vyluèuje zejména maso, drùbež, ryby, mléèné výrobky s vysokým obsahem tuku a smažení To je pøesnì ta strava, o kterou vaše tìlo stojí. Znamená vylouèení nebo velké snížení spotøeby na tuk bohatých potravin živoèišného pùvodu a drastické omezení pøíjmu rafinovaných potravin. Pøesnídávky, svaèiny atp. jsou v tomto pohledu tím, èím ve skuteènosti jsou: nepøáteli dírek na opasku. Hlavní jídlo dne by mìlo být snìdeno bìhem nejaktivnìjší èásti dne, ráno nebo dopoledne a mìla by následovat fyzická aktivita. Když to u- dìláte, nebudete se muset kaloriemi zabývat, postarají se o sebe samy. Jenom však tehdy, když budete jíst støídmì, nebudete se pøecpávat a pøestanete popojídat mezi hlavními jídly. JAKÉ JSOU VEDLEJŠÍ ÚÈINKY? Jídla bohatá na komplexní uhlohydráty by mìla tvoøit vìtšinu vašeho jídelníèku, což je jistá základna bájeèného života, kdy budete moci jíst více a pøitom zùstat štíhlí. Ale pozor, jako u vìtšiny diet, má i tato vedlejší úèinky. Pøipravte se tedy na: vìtší pøíliv energie, ménì únavy, nižší nemocnost, nižší riziko srdeèního onemocnìní, cukrovky, rakoviny, mozkové mrtvice a øady dalších zmrzaèujících, zeslabujících a strach nahánìjících nemocí. Pøipravte se také na nižší výdaje za potraviny, na to, že budete disponovat vìtší trpìlivostí a že budete lépe spát. Zní to jako dieta, na kterou jste èekali? Radujte se! Jste u cíle! NIC NOVÉHO POD SLUNCEM To, co jste právì objevili, není nic nového. Již pøed více než 4000 lety lidé vìdìli o nebezpeèích plynoucích z konzumování tuèných a rafinovaných potravin. Vìda dnes jenom potvrzuje to, co nám Bible øíká už po celá tisíciletí. Konzumujeme dnes královskou stravu, stravu boháèù: s vysokým obsahem tuku, cukru a bílkovin. Je to skuteènì ošidná strava, a náš zdravotní stav a naše postavy také podle toho vypadají. Když ale posloucháme Boží slova a vìøíme, že nám Boží moc pomùže, ztráta váhy a prevence nemocí se dostavují daleko snadnìji! Bùh ostatnì øíká, že má moc nad všemi lidmi, doslova nad vším masem. Proè by se to nemìlo týkat také našich nadbyteèných kilogramù? q Z knížky Dieting: Victory from the Jaws of Defeat!. Autory jsou Vicki Griffinová a dr. Albert Sanchez, vìdecký pracovník v oboru výživa a koordinátor Pacific Health Education Center v Bakersfieldu v Kalifornii. Vydalo nakladatelství Let s Eat! Co zabilo E.A. Poea? Známý spisovatel, proslulý autor hrùzostrašných povídek E. A. Poe (mimo jiné autor povídky Jáma a kyvadlo ) zemøel v roce 1849 ve vìku pouhých ètyøiceti let. Pøedchozí výzkum naznaèoval, že Poe zemøel na komplikace alkoholismu, èi možná na následky vztekliny, kterou chytil od jedné ze svých koèek. Albert Donnay z Johns Hopkins University se však domnívá, že Poe ve skuteènosti zakoušel po celá léta pøíznaky dlouhodobé otravy kyslièníkem uhelnatým, a na tuto otravu nakonec i zemøel. Dílo tohoto spisovatele obsahuje totiž ètrnáct povídek, které vykazují pøíznaky otravy kyslièníkem uhelnatým. Je nepravdìpodobné, že by si Poe tyto symptomy dokázal vymyslet. Donnay zjistil, že povídky popisující symptomy otravy kyslièníkem uhelnatým byly napsány v dobì, kdy Poe žil v Baltimore a Philadelphii, tedy ve mìstech s plynovým osvìtlením. Mezi pøíznaky otravy kyslièníkem uhelnatým patøí bolesti hlavy, motání, zvedání žaludku, zmatení, promìny nálad a bolesti na prsou. U pacientù, kteøí v dùsledku otravy ztratili vìdomí, byly zaznamenány psychické projevy otravy ještì po celé týdny po vystavení kyslièníku uhelnatému. Podle Donnaye až 10-15% pa-cientù na pohotovosti vykazuje pøíznaky otravy kyslièníkem uhelnatým. Možná se jedná o skuteèný problém, uvedl Albert Donnay. MASÁŽE COUNTRY LIFE Melantrichova 15, P-1 objednávky na tel l. 22 PRAMENY ZDRAVÍ / 5

6 Pomeranèová š áva zvyšuje HDL cholesterol Tým vìdeckých pracovníkù University of Western Ontario nechal 16 mužù a 9 žen s vysokou hladinou cholesterolu (od 5,5 mmol/l do 8,3 mmol/l) pít ètyøi týdny jednu sklenici pomeranèové š ávy dennì, další ètyøi týdny dvì sklenice a další ètyøi týdny tøi sklenice dennì. To bylo následováno pìtitýdenním obdobím, kdy nebyla èerstvá pomeranèová š áva podávána. Pití tøí sklenic pomeranèové š ávy dennì pøineslo zvýšení hladiny HDL ( hodného ) cholesterolu o 21% a souèasnì pokles pomìru LDL/HDL o 16%. Dále došlo ke zvýšení hladiny folátù, o kterých je známo, že snižují hladinu homocysteinu. Vysoká hladina homocysteinu je podle kardiologù rizikovým faktorem srdeèního onemocnìní. Dr. Kurowska, vedoucí studie, pøipisuje pozitivní úèinky pomeranèové š ávy na cholesterol flavonoidu hespiridinu, který se v pomeranèích nachází. Ze 72. zasedání American Heart Association Voda a pohyb proti rakovinì u mužù Ti muži, kteøí pili nejvíce vody, mìli o 92% nižší riziko rakoviny koneèníku než ti, kteøí pili ménì vody takové jsou poznatky studie vypracované vìdci z university Chang Gung na Tchajwanu. Vìdci porovnávali pøíjem vody u 163 pacientù (ve vìku 33 až 80 let) s rakovinou a u stejného poètu zdravých lidí ze stejné vìkové skupiny. Muži, kteøí pili nejvíce vody, mìli o 92% nižší riziko rakoviny koneèníku oproti mužùm, kteøí vody pili nejménì. A navíc mìli ti muži, kteøí byli nejvíce fyzicky aktivní, o 83% nižší riziko rakoviny tlustého støeva v porovnání s muži, kteøí vedli sedavý život. International Journal of Cancer 1999;82: Srdeèní onemocnìní zaèíná již v dìtství Studie transplantovaných srdcí od dìtských dárcù ve vìku tøináct až devatenáct let ukázala, že asi v jednom pøípadì ze šesti byla zjištìna blokáda pøinejmenším jedné z koronárních artérií, tedy cév, které zásobují krví srdeèní sval. To nasvìdèuje tomu, že prevence srdeèního onemocnìní by mìla zaèínat již v dìtství. Ze 72. zasedání American Heart Association NENÍ VODA JAKO VODA Jak se má èlovìk zachovat pøi všech tìch zprávách o zneèištìní životního prostøedí tìžkými kovy, nukleárním odpadem, syntetickými hnojivy, pesticidy, herbicidy a podobnì? A to už vùbec nemluvíme o špatném stavu vodovodní sítì. Není divu, že nìkteøí lidé se bojí pít vodu, která teèe z jejich vodovodního kohoutku. Jaké tedy existují alternativní zdroje pitné vody? Definice balených vod je pøesnì stanovena zákonem, který øíká: Balenou pøírodní minerální vodou se rozumí zvláštní druh podzemní vody získaný z pøirozených nebo umìle navrtaných schválených zdrojù minerální vody pùvodní èistoty, s obsahem obvykle 1,0 g/1 a více rozpuštìných minerálních látek a dalších fyziologicky významných složek, vhodný jako nápoj. Mnohé minerální vody jsou i pøirozenì perlivé, to znamená, že se nemusí sytit kyslièníkem uhlièitým. Protože v naší zemi je mnoho pøírodních pramenù, bylo u nás vždy dobrým zvykem pít minerální vody. Balenou kojeneckou vodou se rozumí vybraný druh kvalitní pitné vody z podzemního zdroje, urèený pro pøípravu stravy i nápojù kojencù a k trvalému pøímému požívání dìtmi a nìkterými dalšími skupinami populace. Balenou stolní vodou se rozumí vybraný druh kvalitní pitné vody z podzemního zdroje, vyhovující i podmínkám pro trvalé pøímé užívání dìtmi a nìkterými dalšími skupinami populace s vybranými zdravotními potížemi. Balených stolních vod je na našem trhu celá øada, jako napø. Dobrá voda, Aquila, Toma, Evian apod. Vìtšinou se prodávají ve velkých 1,5 litrových plastových lahvích v neperlivé èi perlivé formì. Balenou pitnou vodou se rozumí druh pitné vody urèený ke spotøebì obyvatelstvem. Vybrané balené vody musí být èiré a bezbarvé; pouze pøírodní minerální voda mùže být nejvýše slabì nažloutlá nebo se slabým zákalem èi sedimentem. Dále pak existuje: Destilovaná voda je ze všech nejèistší. Všechny minerály byly odstranìny pomocí destilace nebo osmózy, což zpùsobuje její nevalnou chu. Je to právì tvrdost vody zpùsobená pøítomnými minerály, která vytváøí charakteristickou chu té èi oné vody. Filtry na dodateènou úpravu pitné vody. Existují ve dvojí formì. Buï je filtr u- místìn na kuchyòské lince v blízkosti døezu a voda je do nìj pøivedena pøepínaèem umístìným na pøívodu studené vody. Takový filtr prodává napø. firma Dionela. Anebo si lze zakoupit malé filtry firmy Brita plnìné aktivním uhlím, kterými se voda ve speciální nádobì profiltruje a zbaví nìkterých neèistot. Je balená stolní voda opravdu chutnìjší a bezpeènìjší než voda z kohoutku? Mnoho lidí o tom musí být pøesvìdèeno, protože tato voda jde na odbyt stále více a po celých kartonech. Je tøeba vìdìt, že voda pøipravovaná ve vodárnách musí splòovat velice pøísná kritéria, aby mohla být distribuována do vodovodní sítì jako pitná a její rozdíl oproti balené stolní vodì (alespoò po stránce chemického složení) je malý. Je zde ale jeden problém. Mìkká voda proudící z kohoutkù vodovodní sítì má své protivníky v øadách zdravotníkù. Nìkteré vìdecké studie totiž prokázaly, že v oblastech zásobených jen mìkkou vodou se zvýšil v dùsledku její konzumace poèet pøípadù mozkové mrtvice a srdeèního infarktu. Jak tedy mohu zjistit, zda je voda z kohoutku v oblasti mého bydlištì bezpeèná? Existuje hned nìkolik zpùsobù, jak mùžete chránit sebe a svoji rodinu: Kvalita pitné vody, která je distribuována do vodovodní sítì, je nìkolikrát dennì kontrolována výrobcem. Na každé Okresní hygienické stanici (OHS) nebo pøímo u výrobce by vám na požádání mìli poskytnout informace o kvalitì a tvrdosti pitné vody. 6 / PRAMENY ZDRAVÍ

7 Vìtšina bìžných nápojù pøispívá k pøekyselení žaludku. Nápoje typu cola obsahují navíc fosfor, který podporuje vìtší vyluèování vápníku z organismu a tím pøispívá k rozvoji osteoporózy. Pokud se domníváte, že dochází ke kontaminaci vody ve vodovodní síti, mùžete napsat stížnost na OHS, která pak zaøídí odebrání vzorku vody pøímo v místì koneèné spotøeby. Pokud máte vlastní studnu, mìli byste si ji nechat otestovat na OHS nebo v nìkteré akreditované laboratoøi, abyste mìli jistotu, že voda, kterou pijete, je nezávadná. Co mám dìlat, když zjistím, že voda z mého vodovodního kohoutku je závadná? Pokud žijete v oblasti se závadnou pitnou vodou, jednou z možností je poøídit si úèinný filtraèní systém. Problém je v tom, že vìtšina filtraèních zaøízení je dost drahá a vyžadují pravidelnou výmìnu filtraèních vložek. Jinak je nutné si kupovat vodu balenou. Mnoho lidí vodu z kohoutku nepije z toho dùvodu, že je chlorovaná. Když ale necháte vodu ve sklenici chvíli odstát, chlor se vypaøí a tím se výraznì zlepší její chu. Mnozí lidé vyøešili své obavy tím, že jezdí k nejbližšímu prameni a vodu, kterou považují za zdravìjší, si pro krátkodobou spotøebu zajiš ují tímto zpùsobem. A co dusiènany? Slyšel jsem, že jejich vysoká koncentrace ve vodì mùže být dokonce smrtelná. To ano, ale pouze pro kojence nebo staré lidi. Dusiènany jsou anorganické slouèeniny dusíku a jejich negativní pùsobení spoèívá v tom, že omezují schopnost krevního barviva hemoglobinu pøenášet kyslík. Této nemoci se øíká methemoglobinémie a byla pozorována u kojencù, u kterých se k pøípravì umìlé výživy používala voda s vysokým obsahem dusiènanù. Z toho dùvodu se u nás prodává balená kojenecká voda z pramenù s nízkým obsahem dusiènanù. Mnohem významnìjším zdrojem nezdravých dusiènanù v naší potravì jsou ve srovnání s vodou uzeniny nebo nadmìrnì hnojená zelenina. Proti pùsobení dusiènanù se lze bránit dostateèným pøíjmem pøírodních antioxidantù betakarotenu, vitamínù C a E. q ZÁZRAK BEZ ENERGIE Když nutíte organismus, aby pracoval s omezeným množstvím tekutin, je to stejné jako snažit se mýt nádobí po veèeøi v hrnku vody. Nemáte-li dostatek tekutin, pak nutíte organismus vyluèovat všechny odpadní látky v koncentrovanìjší formì, což zpùsobuje nepøíjemný tìlesný zápach, neèistý dech a páchnoucí moè. Chcete snad øíct, že vìtšina lidí pije málo vody? Možná vás to pøekvapí, ale prùmìrný èlovìk vypije více piva a sladkých limonád než vody. Zkuste si vzpomenout, kdy se vám naposledy stalo, že by vám tøeba v restauraci èi jídelnì nabídli k pití pouze vodu nebo minerálku? Proè na tom tolik záleží, jaké nápoje konzumuji? Cožpak neobsahují všechny vodu? Organismus dokáže využít vodu ve všech možných formách, u nìkterých nápojù je to však problematické. Obsahují mnoho energie, a proto musí být zpracované jako jídlo. Tato nadbyteèná energie pak vede k nadmìrnému ukládání tukù, výkyvùm hladiny glukózy v krvi a ke zpomalení procesu trávení. Pokud jde o èistou vodu, ta žaludkem jenom projde, aniž by vyžadovala jakékoli zpracování èi trávení; nedráždí a neruší žádné tìlesné pochody a hlavnì neobsahuje vùbec žádnou energii. Ovšem cukr obsažený v limonádì vyžaduje ke svému zpracování další vodu. Vìtšina bìžných nápojù pøispívá k pøekyselení žaludku. Nápoje typu cola obsahují navíc fosfor, který podporuje vìtší vyluèování vápníku z organismu a tím pøispívá k rozvoji osteoporózy. A co nápoje neobsahující cukr? Do všech nápojù, a již obsahují cukr nebo ne, se pøidávají nejrùznìjší chemické látky kvùli barvì, chuti, konzervaci nebo i z dalších dùvodù. Nìkteré z tìchto látek pùsobí dráždivé na sliznici žaludku, mnohé pak pro svou detoxikaci a vylouèení z organismu vyžadují dobrou èinnost jater a ledvin. Pitím èisté vody vyøešíte všechny tyto problémy. Nebudete se potýkat s žádnými nadbyteènými kaloriemi, které by zpomalovaly trávení a zpùsobovaly nadváhu, s žádnými látkami, které by dráždily sliznici žaludku a støev nebo nepøíznivì ovlivòovaly váš organismus. Kolik vody bychom mìli vypít? Právì tolik, aby vaše moè byla prùhledná. Organismus dennì ztratí kolem 10 až 12 sklenic vody (pøibližnì 3 litry), která odchází kùží, plícemi, moèí a stolicí. Potravou pøijmeme 2 až 4 sklenice (0,6-1,2 1), což znamená, že bychom dennì mìli vypít 6 až 8 sklenic vody (1,8-2,4 1). Zvyknìte si pít hodnì vody. Pijte ráno po probuzení, bìhem dopoledne i odpoledne, ale i veèer. Každý doušek vody, který vypijete, je pro váš organismus jako vnitøní sprcha. Co pijeme v Èeské republice (údaje v litrech na osobu za rok) Pivo 157,3 Mléko 58,5 Slazené limonády 37,8 Minerální vody 19,0 Víno 15,8 Ovocné džusy 7,6 Statistická roèenka ÈR 1997, Agentura ACNielsen Zaènìte den tím, že ještì pøed snídaní vypijete jednu nebo dvì sklenice vody nebo bylinkového èaje, do kterého mùžete pøidat pár kapek citronu. Bìhem dne, dopoledne i odpoledne, si pak místo kávy dejte znovu èistou vodu. Veèer pak znovu vypijte sklenici, abyste zahnali ospalost a pokušení mlsat. Voda je pøesnì to, co váš organismus potøebuje, aby mohl optimálnì pracovat. Je dokonalý nápoj, jedno z velkých požehnání v našem životì. Až se vás pøíštì nìkdo zeptá, co budete pít, odpovìzte: Vodu, èistou vodu je dobrá a zdravá. q Pøíspìvky na této dvojstranì pocházejí z knihy Dynamický život autorù H. Diehla, A. Lundigtonové a Petra Pribiše. Vydalo nakladatelství Advent-Orion, k zakoupení v Praze v prodejnì Country Life v Melantrichovì ulici. PRAMENY ZDRAVÍ / 7

8 JE TO BEZPEÈNÉ? Bývávalo, že jídlo na našem stole bylo tím, èím bylo. Rajèe bylo rajèetem pøirozenì vyrostlým produktem semene, pùdy, slunce a vody. Totéž platilo pro brambor nebo kukuøièný klas. Dnes si však nemùžeme být jisti tím, co vlastnì jíme. Potraviny mohou sice vypadat stejnì jako døíve, jedná se však mnohdy spíše o smìs chemikálií, pesticidù, hormonù a novì i modifikovaných genù. Co jsou to geneticky upravované potraviny? Pøed pìti lety schválilo americké oddìlení Food and Drug Administration (FDA) prodej geneticky upravovaných potravin. Ve snaze vytváøet nové superpotraviny vybírají vìdci vhodné geny, jako napø. geny zajiš ující odolnost vùèi nemocem èi toleranci vùèi hmyzu, a transplantují je do plodin, které jsou k tìmto problémùm náchylné. Anebo upravují vlastní geny rostliny, aby došlo ke zmìnì urèité vlastnosti žádoucím smìrem. Po více než dvou desetiletích výzkumù a testování provádìných v USA ministerstvem zemìdìlství, FDA a Agenturou pro ochranu životního prostøedí (EPA), byly tak pøed pìti lety vypìstovány pro obchodní užití první superplodiny rajèata s prodlouženou dobou trvanlivosti, tykev imunní vùèi virùm a cukrová øepa resistentní proti pesticidùm. Kampaò proti GMO V Evropì kvùli tìmto produktùm ovšem zavládl pomìrnì znaèný rozruch. Evropská unie se rozhodla do roku 2002 neautorizovat nové geneticky manipulované plodiny, zastavit jejich schvalování a zpøísnit pøedpisy pro oznaèování potravin. Rakousko, Švýcarsko a Lucembursko prodej geneticky manipulovaných potravin zakázaly a hlavní evropští producenti potravin se zavázali, že nebudou tyto plodiny používat. V USA hnutí proti genové manipulaci teprve zaèalo. V èervnu 1999 podepsalo více než 500 tisíc lidí petici pøedloženou Snìmovnì reprezentantù a žádající povinné oznaèování geneticky upravovaných potravin. Greenpeace, Mezinárodní federace hnutí za ekologické zemìdìlství a dalších pìtatøicet organizací zabývajících se ochranou životního prostøedí nebo ekologickým zemìdìlstvím, vedeno snahou zabránit vývoji plodin resistentních proti hmyzu (a šíøení GMO do životního prostøedí), podalo žalobu na Agenturu pro ochranu životního prostøedí EPA. K hnutí proti geneticky manipulovaným potravinám se pøipojilo mimo jiné i mnoho šéfkuchaøù amerických restaurací. Když slyším termín genetická manipulace, vzpomenu si na Frankensteina, øíká jeden z nich, Eric Ripert pùsobící v restauraci Le Bernadin v New Yorku. Spoleènì se šéfkuchaøi z dalších více než tisíce restaurací se Eric Ripert zavázal takovýchto produktù vystøíhat. Chci vìdìt, co podávám. Nechci servírovat zelí s kravským genem. Dokonce i v pøípadì dùsledného uvádìní genetické manipulace na etiketách mùže být velmi obtížné zajistit, že výrobek geneticky manipulované plodiny skuteènì neobsahuje. Genový smog zanášení pylu vìtrem z geneticky manipulovaných rostlin na vedlejší pole totiž mùže znamenat kontaminaci plodin, o kterých se pøedpokládá, že zasaženy nejsou. Genoví manipulátoøi uvádìjí, že jejich pole se nacházejí pøíliš daleko od ostatních polí, takže k tomu nemùže dojít. Organizace Greenpeace však uvedla, že 80 tisíc pytlù kukuøièných lupínkù z ekologicky pìstované kukuøice bylo ve Velké Británii odmítnuto poté, co bylo zjištìno, že kukuøice, jejíž pùvod byl vystopován k ekologickému zemìdìlci pùsobícímu v Texasu, byla infiltrována ze sousedního pole pro pìstování geneticky manipulovaných plodin. To mùže mít pro ekologického zemìdìlce vážné dùsledky. Když se zjistí, že vaše úroda obsahuje geneticky manipulované plodiny, nemùžete ji prodávat jako produkt ekologického zemìdìlství, øíká Charles Margulis, který bojuje proti genetické manipulaci v rámci hnutí Greenpeace. Pøicházíte tak o svou živnost a proti svým sousedùm anebo firmám zabývajícím se výrobou geneticky manipulovaných potravin nemáte pøitom žádnou právní obranu. Proè je potøebujeme? Pøíznivci genetické manipulace argumentují tím, že má-li se svìtová populace bìhem následujících ètyøiceti let zdvojnásobit, musíme buï rozšíøit plochu obdìlávané pùdy anebo zvýšit její úrodnost abychom dokázali rostoucí požadavky obyvatelstva uspokojit. Proto jsou prý geneticky manipulované potraviny nezbytností. Poukazují rovnìž na pøedpokládaná budoucí zlepšení. Asi bìhem deseti let by se mìl do obchodù dostat sójový olej s vysokým obsahem vitamínu E, rýže bohatá na vlákninu a zelenina zabraòující tvorbì zubního kazu. Pozdìji se pøedpokládá pìstování plodin, které bude možno použít jako vakcíny proti hepatitidì a dalším nemocem 8 / PRAMENY ZDRAVÍ

9 tøetího svìta. Dalšími možnostmi jsou nealergizující arašídy èi bavlna pìstovaná v rùzných barvách (èímž bude eliminována potøeba užívání barev, které èasem blednou). Za jakou cenu bude však tìchto úspìchù dosaženo? Je to bezpeèné? Vzhledem k tomu, že geneticky manipulované potraviny existují teprve nìkolik let, nikdo neví, co se mùže stát v prùbìhu delšího èasového období. Mnozí lidé se obávají, že jsme se stali nedobrovolnými pokusnými králíky v nejvìtším svìtovém testování potravin. Potravináøskému prùmyslu se dává obrovský prostor, veøejnosti pak témìø žádný, øíká dr. Rebecca Goldburgová, vìdecká pracovnice Environmental Defense Fund v New Yorku. Dnešní technika umožòuje rychle a efektivnì izolovat jediný gen a pøesunout tak žádanou vlastnost z jednoho druhu na jiný a nemusí to být vždy pouze z jedné rostliny na druhou. Nedávno bylo vypìstováno a testováno rajèe s upraveným genem pocházejícím z jedné studenovodní ryby ke komerènímu využití se dosud nepøikroèilo. Je též možné zmìnit vlastní gen rostliny, a tak napøíklad zpùsobit, že gen, který má na starosti zrání rajèete, bude ménì úèinný takže rajèe zùstane déle èerstvé. Když však vkládáte do rostlin geny, mùžete narušit jejich normální genetickou skladbu. K èemu všemu by mohlo dojít, aniž bychom to zaznamenali? ptá se Michael Hansen, výzkumný pracovník Consumer Union's Consumer Policy Institute v Yonkers ve státì New York. Co když nìkterý neoèekávanì aktivovaný gen zpùsobí rakovinu nebo vytvoøí nìjaký nový toxin? Dalším pøedmìtem obav je, že když jsou do rostlin vkládány geny, je možné, že souèasnì se do nich vkládá i geneticky zakódovaná resistence na antibiotika. Mohli byste být alergiètí? Starosti vzbuzuje i pøenos alergenù. Jedna firma se vzdala plánù na modifikaci sójových bobù genem z oøechu kešu, když vìdci zjistili, že se tím pøenáší z oøechù i alergeny. Studie vypracovaná skotským toxikologem Arpadem Pusztaiem ukazuje na další riziko. Když tento vìdec podával krysám brambory, obsahující geny resistentní na hmyz, jejich imunitní systém slábnul a jejich mozky se zmenšovaly. Tato kontroverzní studie vyvolala velkou debatu mezi evropskými vìdci. A je však již skuteènosti jakákoliv, mnozí vìdci se shodují ve dvou vìcech: uvolnìní tak velkého množství geneticky manipulovaných potravin ke komerènímu využití bylo pøedèasné, je zde potøeba dalšího testování. Vzhledem k tomu, že geneticky modifikované potraviny existují teprve nìkolik let, nikdo neví, co se mùže stát v prùbìhu delšího èasového období. Mnozí lidé se obávají, že jsme se stali nedobrovolnými pokusnými králíky v nejvìtším svìtovém testování potravin. A co životní prostøedí? Potenciálnímu nebezpeèí nejsou ovšem vystaveni jen lidé. Ekologové varují, že resistence na herbicidy se pøenese z plodin na plevel. Pak budeme potøebovat silnìjší, toxiètìjší chemikálie, abychom se s plevelem dokázali vypoøádat, øíká Charles Margulis z hnutí Greenpeace. Studie v èasopise Nature ukázala, že resistence na herbicidy se pøenesla z hoøèice na 6-11% sousedních rostlin. Geneticky modifikované potraviny mohou znamenat nebezpeèí pro živoèišné druhy. Nìkteré geneticky modifikované plodiny jsou napø. smrtelnì nebezpeèné pro jeden druh velkého amerického motýla. Máme na výbìr? Geneticky modifikované potraviny jsou v USA oznaèovány, pouze pokud došlo k významné zmìnì, øíká Thomas Hoban, profesor sociologie a výživy na North Carolina State University v Raleigh. Jedná-li se o pouhou zmìnu jedné èásti DNA, která má za úkol odradit hmyz nebo zabránit zaplevelení, americká FDA se nedomnívá, že se jedná o významné narušení bezpeènosti potraviny. A již je genetické manipulování s potravinami správné èi ne, øíká Rebecca Goldburgová z Environmental Defense Fund, spotøebitelùm by mìla být dána možnost, aby si mohli sami vybrat, zda chtìjí takové výrobky jíst. Nemyslím si, že by za nás mìl rozhodovat nìkdo jiný. q Pøetištìno z èasopisu Marie Claire, záøí 1999, str , redakènì kráceno. Mnozí se bojí pesticidù Také se bojíte konzumace ovoce a zeleniny støíkané pesticidy? Podle Amerického institutu pro výzkum rakoviny si 77% lidí myslí, že konzumace potravin obsahujících pesticidy zvyšuje riziko rakoviny. Když však pracovníci institutu provedli pøehled skoro studií nezjistili žádné pøesvìdèivé dùkazy o tom, že by konzumování potravin obsahujících stopová množství chemikálií, vèetnì pesticidù, herbicidù a prùmyslových hnojiv, mìlo nìjaký vliv na riziko onemocnìní rakovinou. Naopak bylo jednoznaènì potvrzeno, že pravidelná konzumace ovoce a zeleniny významnì snižuje riziko vzniku mnoha druhù rakoviny. Morální jednání a èelní mozkový lalok Vìdecký tým z University of Iowa studoval dva pacienty, kteøí utrpìli v dìtství (pøed dosažením 16 mìsícù vìku) poškození èelního laloku (èást mozku za èelem). I když se oba pacienti ze svého zranìní vyléèili, pozdìji se u nich vyvinuly patologické problémy s chováním, jako je kradení, lhaní, fyzická i verbální agresivita a neschopnost uvìdomovat si dùsledky svých èinù (i být dobrým rodièem). Zdá se, že èelní lalok je tou èástí mozku, jejíž dobrá funkce je nezbytná pro získání (a udržení) schopnosti sociálního chování a dobrých morálních vlastností èlovìka. Nature Neuroscience 1999;2: , Nekojené dìti náchylnìjší k astmatu Australští vìdci z West Perthu v první studii svého druhu sledovali dìtí od narození až do jejich šestých narozenin a pøitom u nich evidovali projevy astmatu a alergie. Zjistili, že u tìch dìtí, kterým bylo podáváno jiné než mateøské mléko pøed dosažením ètyø mìsícù vìku, byl významnì vyšší výskyt astmatu a alergií, a to až o 30%. Vzhledem k tomu, že podávání jiného než mateøského mléka bylo významnìjším faktorem než celková doba trvání kojení, vìdci se domnívají, že hlavní ochranný úèinek má právì nepodávání jiného než mateøského mléka. British Medical Journal 1999;319: PRAMENY ZDRAVÍ / 9

10 Jak udržet dítì v posteli Dìti, které mají problém zùstat po veèerce klidnì v posteli, se možná zaènou chovat lépe, dají-li jim rodièe kartièku, která je bude opravòovat k jednomu výletu z postele za noc. Klinický psycholog dr. Friman dal ve svém pokusu dvìma chlapcùm ve vìku tøí a deseti let kartièku s jejich jménem, kterou si mohli beztrestnì vymìnit za možnost jedné návštìvy rodièe, ovšem pouze kvùli nìjakému urèitému úèelu jít se napít, jít na záchod, pøijít si pro pohlazení. Tento systém zcela eliminoval pøedchozí pláè a problémy s usínáním. U staršího chlapce se výsledek dostavil takøka ihned, u mladšího to trvalo asi dva týdny. Dr. Friman již vyzkoušel tuto novou techniku u asi padesáti rodin. Rodièùm i dìtem se to velmi líbí, uvedl. Proè tento systém funguje, není jasné. Dìti si možná šetøí kartièku na pozdìji, a mezitím usnou; kartièka jim možná dodává pocit jistoty; anebo možná, že když již není opuštìní ložnice zakázáno, pøestává být tak pøitažlivé. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 1999;153: Plešatost u mužù a nemoci srdce Vìdci zkoumali lékaøù starších ètyøiceti let, aby zjistili, jaký je vztah mezi plešatostí a rizikem srdeèního onemocnìní. Po jedenácti letech trvání studie bylo zjištìno, že plešatí muži mìli v porovnání s muži, kteøí ztrátou vlasù netrpìli, zvýšené riziko srdeèního onemocnìní, a to, podle formy plešatosti, od 9% u vysokého èela až po 36% u velké pleše na temeni hlavy. Riziko srdeèního onemocnìní dále stoupalo, když vìdci zkombinovali plešatost s dalšími rizikovými faktory. Když byla plešatost na temeni hlavy provázena vysokým krevním tlakem, riziko stouplo o 79%, když se pøidala ještì vysoká hladina cholesterolu, riziko se témìø ztrojnásobilo. Archives of Internal Medicine 2000;160: BIOPOTRAVINY? COUNTRY LIFE! Melantrichova 15 & Jungmannova 1, P-1 VLASTNOSTI PRAVÉ LÁSKY Co je láska? Podívejte se na rùži. Mùže snad rùže øíct: Nabídnu svou vùni lidem dobrým a odepøu ji lidem zlým? Nebo dovedete si pøedstavit lampu, která zadržuje své paprsky pøed špatnými lidmi, kteøí v jejím svìtle chtìjí projít? Mohla by to udìlat, jedinì kdyby pøestala být lampou. A všimnìte si, jak pøirozenì bez rozdílu dává strom svùj stín každému, dobrému i zlému, mladému i starci, bohatému i chudému, zvíøatùm, lidem, i každé žijící bytosti dokonce i tìm, kteøí ho chtìjí porazit. To je tedy první vlastnost lásky: neèiní rozdílù. Proto jsme nabádáni, abychom byli jako Bùh, který dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déš posílá na spravedlivé i nespravedlivé... Buïte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Zamyslete se v úžasu nad tou èirou dokonalostí rùže, lampy a stromu, nebo to je obraz o tom, co je láska. LÁSKA NEÈINÍ ROZDÍLÙ Jak èlovìk dosáhne této vlastnosti lásky? Cokoli pro to udìláte, z toho jen uèiní cosi vynuceného, vypìstovaného, a tedy falešného, protože lásku nelze vynutit. Nemùžete nic udìlat. Ale mùžete nìco odhodit. Pozorujte tu nádhernou zmìnu, kterou prodìláte ve chvíli, kdy pøestanete lidi rozdìlovat na dobré a zlé, svìtce a høíšníky, a zaènete se na nì dívat jako na nevìdomé. Høíchy se totiž dìjí nikoli, jak se mylnì domníváme, ze zlé vùle, ale z nevìdomosti. Otèe, odpus jim, vždy nevìdí, co èiní. Uvidìt to znamená získat schopnost nerozlišování, kterou tak obdivujeme u rùže, lampy a stromu. LÁSKA NIC NEOÈEKÁVÁ Druhou vlastností lásky je to, že nic neoèekává. Jako ten strom, rùže a lampa, láska dává a nic za to nechce. Jak pohrdáme mužem, který si nevybírá manželku podle jejích vlastností, ale podle toho, jak vysoké má vìno! O takovém muži øíkáme, že nemiluje svou ženu, ale ten finanèní zisk, který mu pøináší. Ale liší se v nìèem vaše láska, když vyhledáváte spoleènost tìch, kteøí vám pøinášejí citové uspokojení, a vyhýbáte se tìm ostatním; když se pozitivnì stavíte k lidem, kteøí vám dávají to, co chcete, a chovají se podle vašich pøedstav, a negativnì nebo lhostejnì k tìm, kteøí tak neèiní? Opìt mùžete udìlat jen jedno, abyste získali tuto vlastnost lásky. Otevøít oèi a vidìt. Uvidìt svou takzvanou lásku takovou, jaká skuteènì je: zamaskované sobectví a chtivost; už to je významný krok k dosažení této druhé vlastnosti lásky. LÁSKA SI NENÍ SAMA SEBE VÌDOMA Tøetí vlastností lásky je to, že si není sama sebe vìdoma. Láska se z milování tak tìší, že o sobì ve své blaženosti ani neví. Tak jako lampa, která svítí a nemyslí na to, jestli z ní mají druzí užitek èi nikoli. Tak jako rùže, která voní, protože zkrátka nemùže jinak, a už je nablízku nìkdo, kdo si té vùnì užívá, èi nikoli. Tak jako strom poskytuje stín. To svìtlo, vùnì a stín se nevytváøejí jen v nìèí pøítomnosti a nemizí, když nablízku nikdo není. Tyto jevy, tak jako láska, existují nezávisle na lidech. Láska prostì je, nemá žádný úèel. Svìtlo, vùnì, stín prostì jsou, nezávisle na tom, jestli z nich nìkdo bude nìco mít èi nikoli. Nejsou si tedy vùbec vìdomy svých zásluh èi vykonaného dobra. Jejich levice nemá ani ponìtí o tom, co èiní jejich pravice. Pane, kdy jsme tì vidìli hladového, a nasytili jsme tì, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? LÁSKA JE SVOBODNÁ Poslední vlastností lásky je svoboda. Ve chvíli, kdy se objeví nátlak, dozor èi spor, láska umírá. Pomyslete na to, jak vás ta rùže, lampa i strom ponechávají naprosto svobodné. Strom se rozhodnì nepokusí vás vtáhnout do svého stínu, když vám bude hrozit úpal. Lampa vám rozhodnì nebude vnucovat své svìtlo ze strachu, že ve tmì zakopnete. Zamyslete se na chvíli nad vším tím nátlakem a ovládáním, kterému jste ze strany ostatních vystaveni, když tak úzkostlivì žijete podle jejich pøedstav, abyste si tak koupili jejich lásku, èi ze strachu, že je ztratíte. Pokaždé, když se necháte ovládat èi k nìèemu donutit, nièíte v sobì schopnost milovat, což je vaše vlastní pøirozenost, protože vy mùžete èinit ostatním jen to, co dovolíte ostatním, aby èinili vám. Pøemýšlejte tedy o všem tom ovládání a vynucování ve svém životì a snad vás už po této úvaze samotné opustí. V okamžiku, kdy vás opustí, pøijde svoboda. A svoboda je jen jiné slovo pro lásku. q Z knihy Anthony de Mella Cesta k lásce. Vydalo nakladatelství Cesta v roce Pøeložila Marcela Zelinková. 10 / PRAMENY ZDRAVÍ

11 REŽISÉR, A NE HEREC Není pochyb o tom, že umìt vysvìtlit nìkomu druhému podstatu vìci, je dùležitou dovedností. Není to však zdaleka jediný zpùsob uèení, dokonce ani ten nejefektivnìjší. Zmiòovala jsem se již, jak málo si dlouhodobì pamatujeme z pouhého poslechu (odhady uvádìjí procent), i že se tato procenta zvyšují, když mùžeme o dané vìci alespoò diskutovat, a zejména když ji mùžeme zkoušet, dìlat a zažívat sami. Souvisí to s množstvím smyslù, které jsou do uèení zapojeny. Èím ménì jich je (v tradièní škole prakticky jen sluch a zrak), tím zdlouhavìjší je uèení. Prý existuje èínské pøísloví: Øekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech' mne to dìlat a já pochopím. Roli hraje také, zda patøíme k tzv. sluchovému, zrakovému èi pohybovému typu, tj. kterým smyslovým kanálem vnímáme podnìty nejsnadnìji. (Sluchový typ je nejménì poèetný.) Dále je ve høe struktura našeho nadání. Dìti nadané pøedevším verbálnì (slovnì) mají ve škole výhodu, zatímco dìti s jiným typem nadání jsou už pøedem diskvalifikovány. Jak je vidìt, víra v mocný úèinek dobrého výkladu dostává závažné trhliny. Pøed 200 lety mìla škola jiné úkoly Nástroje, které volíme k nìjaké èinnosti, vždy souvisejí s tím, jakého výsledku chceme dosáhnout. V dobì, kdy systém základního vzdìlávání vznikl, vznikl (roku 1774), šlo o to, aby byly dìti gramotné a aby si osvojily urèité množství vìdomostí, které jim mìly vydržet pro celý život. Vìtšinu z nich se mohly dozvìdìt pouze ve škole. (Jak rozdílný je náš souèasný svìt s masmédii a internetem!) Tradièní schéma vyuèování bylo pak celkem pøimìøeným nástrojem k dosažení tohoto cíle. Spoèívalo v tom, že uèitel (tj. ten, kdo ví) sdìluje hotové poznatky žákùm (tj. tìm, kdo nevìdí). Odbornì to nazýváme transmisivní výukou. Ta vychází z pøedpokladu, že zdržovat se vyhledáváním informací, èi dokonce dopracovávat se nového poznání vlastním postupem, zkoušením, pokusem a omylem nemá význam, když je zde nìkdo, kdo všechno již ví a mùže sdìlit bez ztráty èasu nevìdoucím. Vzdìlání není jen suma vìdomostí Situace se dramaticky mìní, když pøipustíme, že stejnì dùležitou složkou vzdìlání je schopnost aktivnì a samostatnì vyhledávat informace, øešit problémy, hledat souvislosti, vyvozovat pravidla, tvoøit si vlastní názory a umìt je obhajovat, a zejména to vše použít v nenadálých situacích a eventuálnì to nauèit druhé, je-li potøeba. V tom okamžiku je jasné, že dobrý (ba ten nejlepší) výklad nestaèí, že nestaèí mechanické procvièování vyložené látky a posléze její pøezkoušení. Dìti jsou ve škole odsouzeny k pasivitì Slovesa vyhledávat, vyvozovat, tvoøit, obhajovat oznaèují aktivní èinnost. V tradièní škole je dítì pasivní. Pokud nechceme dál uèit dìti jen množství poznatkù, je logické, že se prostor pro aktivitu musí pøerozdìlit jinak. Podle výzkumù si uèitel okupuje 80-96% komunikaèního èasu pro sebe (výklad, zadávání otázek, pokyny). Zbylá procenta je tøeba vydìlit ještì poètem dìtí ve tøídì, abychom si udìlali pøedstavu o možnostech, které má jednotlivé dítì k tomu, aby se uèilo klást vlastní otázky, aby se uèilo slušnou formou vyslovit námitky, formulovat vlastní názor a obhájit ho. To je však jen oblast komunikace. Kde je vyhledávání, porovnávání, tvoøení, ovìøování? Kde na to ale vzít èas? Mnoho uèitelù si uvedené nedostatky uvìdomuje. Vyvstává ovšem otázka: kde na to vzít èas? Zkrátit výklad, omezit procvièování látky, èi dávat jen písemky místo zkoušení žákù pøed tabulí? Tento myšlenkový postup nikam nevede. Neopouštíme totiž základní pøedstavu, že schéma výklad procvièení vyzkoušení je správné, a chápeme jiné aktivity jen jako doplòkové. Neuvažujeme o jiné roli uèitele ve výuce. A již máme v pamìti uèitele pøísné èi laskavé, dobré èi špatné, byli to oni, kteøí mìli ve tøídì centrální pozici. Oni museli být vidìni a slyšeni všemi žáky, oni mìli práva, a dìti jen povinnosti, oni mluvili nejvíc. Škoda každého slova, které øekne uèitel místo dìtí Pokud chceme založit výuku na aktivitì dìtí, musí dojít k dramatické zmìnì v pojetí práce uèitele. V tradièní škole je uèitel jako herec, který má hlavní roli. Efektivní vzdìlávání vyžaduje, aby vyklidil pole a pøenechal je dìtem, jejich komunikaci a aktivitì. Z ústøedního herce by se mìl stát dobrým režisérem. Mìl by být tím, kdo dìtem pøipraví ty nejlepší podmínky k uèení. Tím, kdo vytvoøí bezpeèné prostøedí, pøipraví materiály, zadá smysluplné problémy k øešení, organizuje uèení ve skupinkách, poskytuje zpìtnou vazbu, upozorní na chyby, aniž by za nì trestal, podnìcuje diskusi mezi žáky, žádá vyhledávání z nejrùznìjších zdrojù, abychom vyjmenovali aspoò nìkteré z nových funkcí uèitele. Jeden z tìch, kteøí to umìjí, øíká, že je høíchem každé slovo, které øekne uèitel místo dìti. Úspìch nových pøístupù závisí také na tom, zda si dostateènì uvìdomujeme, co opouštíme a zda jsme schopni a ochotni to opustit. U uèitele je to pøedevším ona centrální pozice, sestoupení z piedestalu toho, kdo vše umí. Je to opuštìní mocenského autoritativního vztahu vùèi dìtem. A je to jedna z nejobtížnìjších vìcí, která ho èeká na cestì transformace našeho školství. q vztahy a výchova Jana Nováèková, NEMES PRAMENY ZDRAVÍ / 11

12 Velkou spotøebou ovoce a zeleniny proti mrtvici Dr. Jishipura s kolegy z Harvard School of Public Health v Bostonu studoval po ètrnáct let souvislost mezi spotøebou o- voce a zeleniny a ischemickou mozkovou mrtvicí u žen (úèastnic velké studie zdravotních sester) ve vìku 34 až 59 let. Stejnou souvislost sledoval po osm let i u mužù ve vìku 40 až 75 let (úèastníkù velké studie lékaøù). Nejnižší riziko bylo zjištìno u tìch mužù a žen, kteøí jedli nejvíce urèitých druhù zeleniny: brokolice, zelí, kvìtáku, rùžièkové kapusty, zelené listové zeleniny, citrusového ovoce a zeleniny a ovoce bohatých na vitamín C. Celkovì bylo riziko u tìch, kteøí konzumovali hodnì zeleniny a ovoce o 31% nižší než u tìch, kteøí konzumovali málo zeleniny a ovoce. The Journal of the American Medical Assosication 1999;282: Pohyb snižuje riziko rakoviny prsu až o 20% Na základì vyhodnocení dat z velké studie na zdravotních sestrách se ukázalo, že støední až velmi intenzivní fyzická aktivita v celkovém trvání sedm hodin týdnì snižuje riziko onemocnìní rakovinou prsu témìø o 20%. U žen, které cvièily jen pùlhodiny dennì, bylo ještì zaznamenáno 10% snížení rizika. Studie probíhala ètrnáct let a ženy byly (na poèátku studie) ve vìku mezi 30 a 55 lety. Za typické pøedstavitele støední až intenzivní fyzické aktivity byly v tomto výzkumu považovány napø. rychlá chùze, ježdìní na kole, aerobik, jogging nebo plavání. Archives of Internal Medicine 1999;159: Pohyb, ženy a mozkové mrtvice Vìdci mìøili úmrtnost na mozkovou mrtvici v závislosti na rùzných úrovních fyzické aktivity u žen. Všechny úèastnice desetileté studie byly na jejím poèátku starší padesáti let. Když jsme porovnávali neaktivní ženy s ostatními ženami rozdìlenými do kategorií podle indexu tìlesné aktivity, který kombinoval frekvenci, intenzitu a trvání zatížení, zjistili jsme, že ty nejaktivnìjší mìly asi o 50% nižší riziko ú- mrtí na mozkovou mrtvici, uvedl vedoucí studie dr. Ellekjaer z Národního institutu pro veøejné zdraví ve Verdalu v Norsku. Stroke 2000;31:14-18 MINERÁLKY BEZ ZAHÁLKY Lidé si je èasto kupují na základì pøedstavy, že tyto vody jsou léèivé, resp. zdravé. Ale kupování minerálních vod vùbec není cestou ke zdravému životu. Znaèná èást minerálních vod u nás prodávaných obsahuje velké množství sodíku. A sodík je hlavní pøíèinou vysokého krevního tlaku. V tom smyslu tedy minerální vody dokonce pøispívají k jedné z nejzávažnìjších nemocí. Samozøejmì škodlivý úèinek minerálních vod je velmi malý v porovnání se škodlivým úèinkem kuchyòské soli. Pøedstava, že potøebujeme z minerálních vod získávat urèité minerální látky, je pochybná. Nìkteré užiteèné látky sice z minerálních vod mùžeme získat, ale ty mùžeme získat i ze stravy. Pokud už by si nìkdo chtìl kupovat minerální vody, tak by mìl bedlivì sledovat, zda je tam malé množství sodíku, a pokud už bych mìl nìjakou minerální složku doporuèit, tak bych každému radil, aby si vybíral ty minerální vody, v nichž je pomìrnì velké množství hoøèíku (magnesia). Celá koncepce získávání tekutin z minerálek je nesmírnì pochybná. Vodu mohu získat z kohoutku vodovodu, v ideálním pøípadì ze studánky v èisté pøírodì. Minerální vodu anebo rùzné jiné vody prodávané v láhvích a získávané z hlubinných vrtù, všechny ty láhve vody je tøeba dovážet z velkých vzdáleností. Na to se spotøebovává energie, spotøebovává se na to nadbyteèná lidská práce. Øeknìme, že dennì potøebujeme vypít litr vody. Pokud si tuto vodu budeme zakupovat v láhvích minerálky nebo v láhvích pøírodních vod, tak za to zaplatíme asi 10 korun, tedy zhruba stejnì jako zaplatíme za jeden kilogram chleba. Èili v tomto pøípadì by nás zajištìní vody (pití) pøišlo zhruba stejnì draze jako zajištìní jídla. Pøitom za vodu z kohoutku nezaplatíme prakticky nic. To ani nepoznáme v rámci našeho úètu za vodu. Ta balená voda, voda, kterou si musíme pro uspokojení naší žíznì koupit v obchodech, to je krok ke zvýšení nákladù, to je krok k vìtší ekologické zátìži svìta, v nìmž žijeme, to je krok k mrhání pøírodními zdroji. A pøitom se produkce balené vody pro lidskou spotøebu nìkdy oznaèuje za jakýsi ekologický èin. Chceme-li ušetøit peníze, chceme-li ušetøit svùj èas (otoèit kohoutkem vodovodu je rychlejší než zajít do obchodu) a chceme-li šetøit pøírodní zdroje tohoto svìta, tak nepoužívejme vodu z lahví kupovanou v obchodech, ale vodu z vodovodu. Samozøejmì, ta voda není zcela dokonalá. Nejdùležitìjší škodlivou složkou v ní jsou dusiènany. Ale škodlivost dusiènanù je neporovnatelnì menší než tøeba škodlivost masa, mléka, vajec a naprostá vìtšina lidí to maso, mléko, vejce požívá. Èili mohou klidnì požívat i vodu z vodovodu. Pouze úplní vegetariáni nebo témìø úplní vegetariáni by mìli jakýsi dùvod vodu z vodovodu nepožívat. Jenže domnívám se, že ti jsou tak moudøí, že se k balené vodì neuchýlí. Existují pøístroje, které nám umožní vodu natoèenou z kohoutku ještì vyèistit, zbavit ji nežádoucích složek. Z dùvodù, které jsem vyslovil, bych nikomu (kromì zcela zvláštních situací) tento postup nedoporuèoval. Ty pøístroje jsou drahé, zabírají místo, není to pøíliš praktické a k tomu všemu ještì existuje nebezpeèí, že pøístroje sice nìkteré škodlivé složky z vody odstraní, avšak jiné škodlivé složky do vody dodají. Pøístroje na èištìní vody urèené k pití i èistá voda dodávaná v láhvích ze vzdálenosti tøeba stovek kilometrù, toto všechno mi pøipadá jako typický projev spotøební spoleènosti, která je zainteresovaná pouze na tom, aby na lidech co nejvíce vydìlala, èili která smìøuje k tomu, že to, co lidé kdysi mìli zadarmo (vodu ze studánky èi z potùèku), to nyní musí dostat za cenu nesmírných ekonomických nákladù. Je to opìt krùèek ke svìtu, který je stále nároènìjší na spotøebu energie, nároènìjší na spotøebu pøírodních zdrojù, ke svìtu, ve kterém již èlovìk nemùže žít bez vydávání znaèných finanèních prostøedkù. q Z knihy Tomáše Husáka Stop nemocem, kterou je rovnìž možno zakoupit v prodejnì Country Life v Melantrichovì ulici. Vydalo nakladatelství Pragma, Praha 1, Vìzeòská 3 (na této adrese je možno objednat zaslání na dobírku). 12 / PRAMENY ZDRAVÍ

13 PROSTOR PRO VOLBU Pokaždé, když odpùrci McDonalda protestují proti nìkteré z nablýskaných provozoven, snese se na jejich hlavy tvrdá kritika ze strany velkých estétù: McDonald's vám vadí, ale malých, zaplivaných, zastrèených øeznických krámkù si nevšímáte! Tato námitka míøí pøímo k jádru vìci, i když trochu jinak, než si pøedstavují estéti. Ti se ostatnì proviòují proti jednomu ze základních pravidel estetiky, jež øíká, že obsah èehokoliv by mìl být v souladu s formou, kterou je prezentován. Jinými slovy: špinavý obsah má mít ušmudlanou formu, zatímco forma køiš álová by mìla být doprovodem prùzraèných obsahù. Je-li tomu naopak, jedná se buïto o neprofesionalitu anebo o pokrytectví. Provozovatele McDonaldù nikdo neviní z neprofesionality. K èemu vlastnì v jejich nablýskaných chrámech konzumu dochází? Pøinejmenším k jedné velké a velice nebezpeèné transformaci. Dochází v nich ke kouzelné pøemìnì znaèného utrpení v pokus o estetický zážitek. Vojensky organizované chovy, muèivé transporty a následná prùmyslová jatka zvíøat mají být pøemìnìna do podoby posezení v prostøedí, jež mùže být ménì nároènými návštìvníky vnímáno snad dokonce jako prostøedí kulturní. Stres, krev a pach hromadné smrti mají být transsubstancovány do podoby rodinné idylky, pøíjemného posezení s pøáteli a pohodové atmosféry. Nic takového se v malých, zaplivaných a zastrèených øeznických krámech nedìje. Namísto falešnì nasládlého úsmìvu navonìného personálu visí zde háky na maso. McDonald's se stal jedním z nejúspìšnìjších a zároveò nejpøíznaènìjších symbolù spoleènosti, v níž je konzumu pøiznáno ústøední místo v hodnotách. Vše v tìchto provozovnách smìøuje k pøemìnì konzumu v jakýsi tajemný novodobý obøad. Podniky McDonalda servírují maso a krev v podobì nového boha, boha zažívací prosperity. Noví vìøící zde pøijímají pod obojí hamburger a coca-colu a celý kult se toèí kolem zážitkù zažitých pøi zažívání v tìchto pøíslibem nevšednosti provonìných prostorách. Nablýskaná skla a naleštìný mramor jídelních chrámù jim pøitom brání poznat, co vlastnì povznáší jejich vìèný apetit. Vše je založeno na pøísném oddìlení peèlivì vytváøeného zdání na stranì jedné a holé, syrové reality na stranì druhé. McDonaldizace vzdaluje lidi od skuteèného svìta a pøenáší je do svìta peèlivì naaranžovaných iluzí. Provozovny McDonalda jsou jakýmsi fitcentrem, kde si každý mùže natrénovat ve zvláš vstøícné atmosféøe všechny pøíjemnosti života ve lži. Bolest, strach a užaslý údiv vojensky, strojovì likvidovaných zvíøat jsou zde více èi ménì dovednì pøemìòovány v pohodu, elegantnost a nezávaznost pøíjemného posezení. Stejného principu bylo ostatnì použito v první dokonale mcdonaldizované válce, ve válce v Perském zálivu, která byla nenasytným pohledùm lehce vzrušených divákù servírována jako dokonale hygienická, zaruèenì sterilní a s chirurgickou pøesností vedená ozdravná operace. McDonald's je nebezpeèný, protože v nás dovednì budí iluzi, že maso lze jíst bez krutého zabíjení zvíøat a válku lze vést bez prolévání lidské krve. Budí v nás iluzi, že mùžeme dle vlastní chutì obcovat se smrtí, a zároveò zùstat neposkvrnìní. Krví páchnoucí poctivá øeznictví tyto ambice nemìla. Možná proto se v nich estéti cítí tak stísnìnì. McDonald's je nebezpeèný, protože v nás budí iluzi, že maso lze jíst bez krutého zabíjení zvíøat, iluzi, že mùžeme dle vlastní chutì obcovat se smrtí, a zároveò zùstat neposkvrnìní. Jeho provozovny jsou jakýmsi fitcentrem, kde si každý mùže natrénovat všechny pøíjemnosti života ve lži. Lze si pøedstavit snad jen jediný zpùsob, jak McDonalda pøiblížit alespoò o kousek pravdì. V každé jeho vývaøovnì by mohlo být zavìšeno plátno, na nìmž by obchodní pøátelé a rodinky s dìtmi mohli pøi sváteèním posezení sledovat scény z prùmyslového chovu, následného transportu a koneèné pøípravy náplní hamburgerù. Možná by se podniky McDonalda ponìkud vyprázdnily. Kdo ví? V každém pøípadì by však lidé mìli vìtší prostor pro informovanou, a tedy svobodnou volbu. q životní styl Z knihy sociologa a ekologa Jana Kellera Abeceda prosperity. Vydalo nakladatelství Doplnìk. PRAMENY ZDRAVÍ / 13

14 ÈLOVÌK & EKOSYSTÉM Prùmìrný èlovìk potøebuje dennì pøijmout potravou asi kalorií aby se mohl pohybovat, pracovat a myslet. Bìhem asi šesti tisíc let, kdy byl èlovìk souèástí zemìdìlské civilizace, byla celková energetická spotøeba jednoho èlovìka odhadnuta asi na kalorií dennì vèetnì zvíøat, která choval, na topení atd. Na zaèátku prùmyslové revoluce stoupla celková denní spotøeba na kalorií na hlavu. Dnešní energetická spotøeba èlovìka žijícího v hospodáøsky rozvinuté západní zemi je pak již takøka neuvìøitelných kalorií! Když jedeme autem, díváme se na televizi, doma èi v práci svítíme, tím vším spotøebováváme energii. Výroba bot, které nosíme, stála urèité množství energie. Atd. atd. Bìžná rodina žije z mìsíèních pøíjmù jednotlivých jejích èlenù, z toho, co dokáže ušetøit (a z èeho mùže obèas èerpat), pøípadnì z dìdictví, které mohla získat. Uèiníme-li paralelu s ekosystémem naší planety, pak pravidelným pøíjmem, který nám náš ekosystém poskytuje, bude sluneèní energie a všechny její deriváty (v tomto smyslu jsou rostliny pouze pøemìnìnou sluneèní energií). Ekvivalentem našich úspor na vkladní knížce pak v ekosystému bude energie uložená v rùzné formì, napø. ve formì uhlí, zemního plynu atd. Tyto úspory mùžeme využívat, ale nesmíme na nich být cele závislí, protože se mohou jednoho dne zcela vyèerpat. Za dìdictví pak mùžeme v ekosystému považovat minerální bohatství planety Zemì veškeré minerály, které mùžeme používat. Z hlediska rodinného rozpoètu je nám jasné, že nemùžeme dlouhodobì žít nad pomìry. V takovém pøípadì nejdøíve spotøebujeme všechny úspory, potom celé dìdictví až nám nezùstane vùbec nic. Jestliže žijeme nad pomìry, stáváme se stále více zadluženými. V ekosystému platí totéž. Pøedstavte si, že jdete do nìjakého supermarketu nakupovat a nakoupíte tam patnáct kilogramù zboží. Tìch patnáct kilogramù zboží si odvezete v autì, které má pùldruhé tuny a obrovskou spotøebu energie. Abyste dopravili domù patnáct kilogramù zboží, spotøebujete mnohonásobnì vìtší množství energie než to, které vám onìch patnáct kilo zboží, které tam nakoupíte, dodá. To je pouze malý pøíklad toho, co mnozí dennì prožíváme. Když však ten malý pøíklad znásobíme stovkami milionù lidských bytostí, uvìdomíme si DNEŠNÍ PRÙMYSLOVÝ ZPÙSOB RYBOLOVU PØISPÍVÁ K TOMU, ŽE SE OCEÁNY ZAÈÍNAJÍ RYCHLE VYLIDÒOVAT. VÌTŠINA RYB PØITOM SLOUŽÍ KE KRMENÍ HOSPODÁØSKÝCH ZVÍØAT. NAPØÍKLAD JEN V USA ZKONZUMUJÍ HOSPODÁØSKÁ ZVÍØATA VÍCE RYB NEŽ VŠICHNI LIDÉ V EVROPÌ DOHROMADY. snad, jak rychle se pøi takové rychlosti spotøeby energie mohou zdánlivì nevyèerpatelné pøírodní zdroje vyèerpat. Druhý problém se týká toho, že naše obrovská spotøeba energie nièí naše životní prostøedí. Kdyby mìli mít všichni obyvatelé naší planety stejnou spotøebu potravin, jakou máme my, bylo by zapotøebí zètyønásobit svìtovou zemìdìlskou produkci. To je ovšem nemožné, protože jsme se již dostali na hranice zemìdìlské produktivity. Výsledky studií se liší, v prùmìru se však uvádí, že na výrobu urèitého množství živoèišných bílkovin je potøeba sedmkrát vìtšího množství bílkovin rostlinných. V USA slouží šedesát ètyøi procent obdìlávané pùdy na výrobu pícnin ke krmení zvíøat. Jenom masný prùmysl spotøebovává v USA 25% veškeré spotøebované energie. Bylo spoèítáno, že, kdybychom ve svìtì snížili spotøebu živoèišných bílkovin o 10%, mohli bychom nakrmit o jednu miliardu lidí více. Studie francouzského oceánografa J.- Y. Cousteaua upozornily na problematiku svìtových oceánù. Rybáøi existovali vždycky. Dnešní prùmyslový zpùsob rybolovu však pøispívá k tomu, že oceány se zaèínají rychle vylidòovat. Pùjde-li vše stejným tempem, za pár desetiletí už nebudou v oceánech ryby. Proè ale stovky tisíc èlunù a milióny kilometrù sítí den po dni oceány vyprazdòují? Jíme snad o tolik více ryb? Vìtšina ryb slouží ke krmení hospodáøských zvíøat. Hospodáøská zvíøata v USA zkonzumují více ryb než všichni lidé v Evropì dohromady. Na výrobu jednoho kilogramu hovìzího masa je pøitom tøeba pìtadvaceti kilogramù ryb. Mùžeme si v tìchto souvislostech položit následující otázky: Jaké je místo èlovìka v ekosystému? Je èlovìk pánem pøírody? Nìkteøí ekologové by dnes zašli až tak daleko, že by øekli, že by bylo lepší, aby èlovìk vùbec neexistoval. Jak však na tuto otázku odpovídá Bible? CO K TOMU ØÍKÁ BIBLE... Podle biblické zprávy Bùh stvoøil èlovìka z prachu zemì, èlovìk je souèástí prachu zemì. První jméno èlovìka je podle Bible Adam. A hebrejsky se zemì øekne adama. Èlovìk je tedy souèástí zemì, pùdy, pøírody, souèástí ekosystému. Ale souèasnì je zde øeèena taková zvláštní vìc, která neplatí pro jiné stvoøení, ale jenom pro èlovìka, že je totiž stvoøen k obrazu Božímu. V první knize Bible, v knize Genesis 1, 26 mùžeme èíst: Uèiòme èlovìka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby. Èlovìk je tedy druh, který je urèitým zpùsobem oddìlený, protože je uèinìný podle obrazu Božího. Pokraèujme v èetbì dalším veršem: Bùh stvoøil èlovìka, aby byl jeho obra- 14 / PRAMENY ZDRAVÍ

15 zem, jako muže a ženu je stvoøil. A Bùh jim požehnal a øekl jim: Ploïte a množte se a naplòte zemi. Zde je øeèeno, co by mìl èlovìk prožívat: být plodný, množit se a naplnit zemi. O nìkolik veršù výše, ve verši 22 je ovšem v podstatì totéž øeèeno i rybám: Ploïte a množte se a naplòte vody v moøích. Bùh požehnal èlovìku, ale požehnal i rybám. V èem je rozdíl? Pøeètìme si konec 28. verše: Podmaòte ji a panujte nad moøskými rybami, nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Zde jsou dvì velmi silná slovesa: podmaòte a panujte. Jakým právem si však mùže èlovìk podmanit pøírodu a panovat nad ní? ptá se øada ekologù. O nìkolik øádkù výše jsme si pøece uvedli nìkolik informací svìdèících o tom, jakou katastrofou pro ekosystém je lidské vládnutí. (Mnoho ekologù a ekologických hnutí se ostatnì domnívá, že nièení Zemì je v podstatì projevem moci, kterou se èlovìk v dùsledku køes ansko-židovského zpùsobu myšlení domnívá mít a obracejí se proto k jiným filozofiím, ve kterých je èlovìk souèástí velkého vesmíru.) Pohroužíme-li se do textu v první kapitole Genesis hloubìji, je to ovšem ještì horší. Sloveso podmaòte pochází z hebrejského slovesa kabaš, jehož pøesným významem je uvést do otroctví. Kabaš je vítìz stoupající svou nohou na krk poraženého, který se stává jeho otrokem. A v nìkterých biblických textech dokonce kabaš znamená znásilnìní. Zdá se být tedy neoddiskutovatelné, že v tomto textu byl èlovìk povolán k tomu, aby ve vztahu k pøírodì zastával roli podmaòující. Lépe se nám snad bude dýchat, pøeèteme-li si ve druhé kapitole knihy Genesis patnáctý verš. Hospodin Bùh postavil èlovìka do zahrady v Edenu, aby ji obdìlával a støežil. Tam se setkáváme se dvìma dalšími slovesy: obdìlávat a støežit. Hebrejsky je to abad, tzn. obdìlávat, pracovat. Koøenem toho slova je služebník, být služebníkem, otrokem nìkoho. O pár øádkù výše byl èlovìk tím, kdo klade nohu na krk otroka, zde je naopak øeèeno, že má být služebníkem èi dokonce otrokem ve smyslu støežit, chránit. Vidíme, že tyto texty nám každý ukazují jiný pohled. Lidstvo je jiné než samotná pøíroda a mùže jí proto sloužit. Ale protože je souèasnì nedílnou souèástí pøírody, mùže jí také opanovat. Kdybychom mìli udìlat syntézu tìchto dvou textù, ve kterých se na jedné stranì øíká, musíte podmaòovat, být pány, a na stranì druhé, máte být otroky a služebníky, mùžeme z toho vyvodit jediný závìr: podmanìní si pøírody a živého stvoøení èlovìkem se má dít skrze službu této pøírodì a tomuto stvoøení! A protože èlovìk je stvoøen k obrazu Božímu, je v této souvislosti zajímavé ptát se, co Bible øíká o Božím vztahu ke stvoøení. V knize Job ve 34. kapitole mùžeme ve verši èíst: Opravdu, Bùh nejedná svévolnì, Všemocný právo nepokøiví. Kdo mu dal pod dohled zemi a kdo pøed nìho položil celý svìt? Kdyby mìl na mysli jenom sebe a svého ducha i dech k sobì zpìt stáhl, tu by všechno tvorstvo rázem vyhynulo, èlovìk by se obrátil v prach. Z biblického pohledu je Bùh služebníkem svého stvoøení. Jeho autorita a moc jsou ve službì. A my jsme povoláváni právì tímto zpùsobem panovat nad stvoøením a øídit je. (Na køíži pak vidíme, jak daleko je až Bùh ochoten zajít, kam až služba, kterou Bùh lidstvu prokazuje, ústí.) Pouze v tomto duchu je èlovìk povoláván k tomu, aby panoval nad pøírodou a podmaòoval si stvoøení. Proto dal zpoèátku Bùh èlovìku všemocnost nad pøírodou. Èím by byl panovník, kdyby nemìl moc? Ale Bùh souèasnì øíká, tuto svoji moc budeš projevovat službou. V knize proroka Ezechiela ve 34. kapitole, ve verši se nachází tento text: Bìda pastýøùm Izraele, kteøí pasou sami sebe. Což pastýøi nemají pást ovce? Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocnou jste neléèili, polámanou jste neovázali, zabìhlou jste nepøivedli zpìt, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilnì a surovì. Nemùže si snad pastýø vzít vlnu z ovce? Nemùže se snad pastýø napít mléka svých ovcí? Nemùže jíst maso ze svého stáda? Proto pøece stádo chová. Problém není v tom, že to dìlá. Problémem je zpùsob, jakým to dìlá. Panovali jste nad nimi násilnì a surovì. Vy jste stvoøení nesloužili, vy jste si jím posloužili. Jestli budete sloužit stvoøení, získáte za svoji práci odmìnu. Jestliže by byl èlovìk dobrým správcem stvoøení, dostal by, co potøebuje pro svùj VEGETARIÁNSKÁ RESTAURACE COUNTRY LIFE Melantrichova 15 Praha 1 otevøeno dennì 9-21 v pátek 9-15 (v sobotu zavøeno) život. Problém tkví v tom, v jakém duchu èlovìk nad stvoøením panuje. V knize Izajáš v 53. kapitole se nachází jeden z velkých prorockých textù ukazujících na Ježíše Krista. Nachází se zde popis osoby, která je zcela výjimeèná. Verš 7: Byl trápen a pokoøil se, ústa neotevøel Tady máme pøíklad ovce, nìmé pøed tím, kdo ji zabijí, beránka, který je veden k øezníkovi na porážku. To má být moc? Proto je na poèátku kapitoly kladena otázka, kdo tomu mùže uvìøit, že tento beránek, který je veden k porážce, že to je moc Boží? To je zpùsob, jakým panuje Bùh. A stejným zpùsobem máme i my panovat nad Božím stvoøením. Pøemìna panování, které je agresivní a znásilòuje stvoøení, které drancuje a vyèerpává pøírodní zdroje, pøemìna tohoto zpùsobu panování do zpùsobu, který je nám pøedstavený v Bibli, do pojetí služby, to je to, co od nás Bùh oèekává. V listu apoštola Pavla Øímanùm 8, se nachází text: Celé tvorstvo toužebnì vyhlíží a èeká, kdy se zjeví sláva Božích synù. Nebo tvorstvo bylo vydáno marnosti ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však nadìje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dìtí Božích. Celá pøíroda, veškeré tvorstvo èeká, až my, lidé, pøejdeme od agresivního, násilného vládnutí ke službì. Co budeme dìlat zítra, pozítøí, zùstaneme na stranì násilných panovníkù, tìch, kteøí nièí pøírodu, tìch, kteøí zpùsobují zvíøatùm tìžko pøedstavitelná utrpení, anebo své chování zmìníme? To je praktická otázka se zcela praktickými dùsledky pro naše chování ve spoleènosti, ve které žijeme. q životní prostøedí Bernard Beranger PRAMENY ZDRAVÍ / 15

16 Smrkání zhoršuje rýmu Nejjistìjším pøíznakem bìžné rýmy je hromadìní hlenu v nose, které je obvykle následováno smrkáním, abychom nos vyèistili. Smrkání však mùže zpùsobit, že se baktérie a viry dostanou pod velkým tlakem do nosních èi èelních dutin, což prùbìh rýmy jen zhorší, takové jsou výsledky studie prezentované na vìdecké konferenci v San Franciscu. Dr. Hendley s kolegy z University of Virginia porovnával tlak v nosních dutinách pøi smrkání, kýchání a kašlání. Pøi kýchání a kašlání byl tlak 6 až 8 mmhg, pøi smrkání však vzrostl na 70 až 80 mmhg. Pøi kýchání a kašlání se hlen do dutin obvykle nedostane, pøi smrkání je to však možné. Jedna pøedchozí studie ukázala, že postižení rýmou obvykle smrkali bìhem prvních tøí dnù nemoci v prùmìru pìtaètyøicetkrát za den. Sója snižuje cholesterol Vìdecký tým z Lékaøské fakulty Wake Forest University v Severní Karolínì v nové studii zjistil, že ti lidé, kteøí konzumovali sójové výrobky obsahující nejvìtší množství rostlinných estrogenù nebo isoflavonù, zaznamenali v pouhých devíti týdnech významné snížení hladiny LDL cholesterolu i hladiny celkového cholesterolu. U skupiny pacientù s nejvyšší poèáteèní hladinou LDL cholesterolu (vyšší než 4,2 mmol/l) bylo snížení nejvìtší. Pøi denním pøísunu sójových výrobkù s obsahem 62 mg isoflavonù u nich došlo ke snížení LDL cholesterolu o 10% a celkového cholesterolu o 9%. Archives of Internal Medicine 1999;159: Jablko dennì: na plíce Vìdci objevili jeden dobrý dùvod, proè by mohlo být lidové doporuèení konzumovat jedno jablko dennì (a držet si tak lékaøe v bezpeèné vzdálenosti od tìla) pravdivé. Pøi studii na velšských mužích ve vìku 45 až 59 let bylo totiž zjištìno, že ti muži, kteøí týdnì zkonzumovali pìt èi více jablek, mìli lepší funkci plic než ti, kteøí jablka nejedli. Podle vedoucí studie, dr. Butlandové ze St. George's Hospital Medical School v Londýnì, by mohlo v pozadí (spíše než obsah vitamínu C) stát to, že jablka (podobnì jako cibule, èaj èi èervené hroznové víno) obsahují flavonoid quercetin. Tento antioxidant možná pomáhá chránit plíce pøed poškozením bunìk cigaretovým kouøem a zneèištìním ovzduší. Thorax 2000;55: CO JE VÍRA? Víra je schopnost, kterou má každý èlovìk. Schopnost dùvìøovat druhým je nám vlastní, každodennì ji používáme, i když je pravda, že do znaèné míry závisí na výchovì v našem raném dìtství a na vztazích v dìtství vytvoøených. Ještì žádní hosté, kteøí k nám pøišli, nezkoumali, zda židle, na kterou je posadím, je spolehlivá. Vìøili, že bych je na rozbitou neposadil. Když nastupujeme do vlaku, dùvìøujeme, že nás doveze na místo urèení. Když nám v lékárnì dají léky, nedìláme doma jejich analytický rozbor, abychom zjistili, zda jsme nedostali jed. Bez schopnosti vìøit by na tomto svìtì lidé ani nemohli existovat. Ze zkušenosti víme, že strojvedoucím nebo lékárníkùm je možné dùvìøovat. Tuto schopnost dùvìøovat na základì faktù a zkušeností nám dal Bùh. Proto i ve vztahu k nìmu a k Bibli od nás Bùh neoèekává nic jiného nic více, ale ani nic ménì, než abychom se pøesvìdèili na základì poznání faktù a vlastních zkušeností a zaujali èestný postoj k tomu, co nám nabízí. Je pravda, že mnozí lidé víru v Boha zavrhují a odmítají bez toho, že by mìli základní informace o tom, jaký Bùh je, co nám nabízí a jakým zpùsobem øídí vesmír. Nezdá se mi v životì pøíliš èestné odsuzovat nìco, co vùbec neznám. Jenomže na druhé stranì vím, že dùvìra se nedá pøikázat, a proto ve svobodném vesmíru i takoví lidé mají právo na svùj názor a existenci. Je to jejich vìc. Mnozí lidé však tvrdí, že vìøit nemohou, i když se o to pokouší a vìøit chtìjí. To je ale velmi nepøesné tvrzení. Otázkou není, zda èlovìk je schopný vìøit, ale komu vìøí. Každý èlovìk má schopnost vìøit. Bùh dává každému èlovìku pøicházejícímu na svìt míru víry. Kdyby Bùh dal schopnost vìøit jenom nìkomu, pak by bylo nespravedlivé požadovat víru jako podmínku spasení ode všech. Protože schopnost vìøit mají všichni, dùležité je, abychom se ptali, jak tuto schopnost používáme a kdo je objektem naší víry. V biblické víøe nejde ani tak o vztah k nìèemu, jako spíše o osobní vztah k nìkomu. Když øeknu: Vìøím, že ta polévka je dobrá, jde vlastnì o nepøesné použití pojmu víra. Tato víra je zamìøená na nìjakou vìc. Mluvím o nìèem, o èem bych potøeboval více informací. Jestliže použiji takového obratu, pak mi jde spíše o vyjádøení urèité pochybnosti, nìèeho, o èem nejsem docela pøesvìdèený a èím si nejsem docela jistý. A to je zvláštní použití, protože slovem víra vyjadøujeme spolehnutí se, jistotu. Naopak, vyjádøení: Vìøím, že Jan mì nezklame, prozrazuje vztah dùvìry. Tato víra je zamìøená na osobu a je výsledkem mého kladného vztahu k danému èlovìku. V biblickém chápání je spásná víra kterou nám Bùh nabízí a kterou od nás oèekává zamìøená na osobu. Všeobecnì øeèeno, víra je tedy schopnost, kterou má každý èlovìk. Je to schopnost dùvìøovat osobì na základì faktù, dùvodù a zkušeností, které máme a už z vlastního experimentu nebo z jiného, pro nás dùvìryhodného zdroje. Bùh od nás nechce nic jiného, než abychom tuto schopnost tak, jak ji používáme v jiných oblastech života, rozvinuli i ve vztahu k nìmu. Víra je vztah s Bohem, do kterého vstupujeme na základì poznání. Ve známé a køes any èasto citované biblické definici víry ze Žid 11,1 se øíká, že víra je `hypostasis`. Hypostasis je øecké slovo, které se pøekládá jako podstata. Jenomže takový pøeklad: Víra je zajisté podstatou toho, v co doufáme, pøíliš nepomáhá pøi pochopení toho, co víra ve skuteènosti je. 16 / PRAMENY ZDRAVÍ

17 Když na zaèátku tohoto století archeologové dìlali vykopávky v Egyptì, našli mnoho dokumentù s nadpisem hypostasis. Pøi ètení tìchto starých rukopisù zjistili, že jsou to vlastnì obchodní smlouvy, záznamy o prodeji a koupi majetku apod. Od té doby víme, že apoštol nám øíká, že víra je vlastnì smluvní vztah s Bohem. Bùh nám toho chce dát hodnì, ale ví, že nejprve se nám musí pøedstavit, jinak mu nebudeme dùvìøovat. A tak Bùh dìlá všechno pro to, aby se nám zjevil, pøedstavil, abychom ho poznali. Z textu proroka Ozeáše je zøejmé, že milovat Boha znamená poznat ho, a poznat ho znamená milovat ho. V biblickém smyslu poznat nìkoho znamená mít k nìmu úzký vztah lásky, dùvìry a pøátelství. Odkud pochází taková víra èi dùvìra? Už jsme si øekli, že Bùh dal každému èlovìku míru víry, jakousi startovní víru. Záleží na nás, jak budeme dále rozvíjet tento dar ve vztahu k lidem i k Bohu samotnému. O Bohu však existuje mnoho rùzných pøedstav, které si navzájem protiøeèí. Proto se nám Bùh zjevuje pøedstavuje, abychom se s ním mohli lépe seznámit. To udìlal prostøednictvím svého Slova a zcela výsostnì v osobì a díle Ježíše Krista; o tom my dnes mùžeme èíst v Boží knize Bibli. Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze Slovo Boží. V dobì, kdy apoštol Pavel napsal tato slova, si lidé nemohli dovolit vlastnit kopie biblických svitkù, protože pro jednotlivce byly pøíliš drahé. Lidé tedy byli odkázáni na to, aby šli do komunity vìøících a tam slyšeli toto slovo èíst. Kdyby apoštol psal dnes, napsal by asi toto: A víra je tedy ze ètení (vlastního studia a jistì i z naslouchání kázání) slova Božího. Prvotním posláním Bible není ani tak poskytnout nám informace o tom, co prožíval Samson, David èi Nikodém a jak se zachovali v urèitých situacích. Prvotním zámìrem Bible je odhalit nám pravdu o tom, jaký je Bùh. To, co je pro mùj dnešní život nejdùležitìjší, není ani tak to, jak se zachovaly biblické postavy, ale jak se k tìmto lidem kteøí se nacházeli v rùzných, èasto i velmi tìžkých životních okolnostech zachoval Bùh. Právì na základì toho, jak Bùh jednal v prùbìhu dlouhých let a v rùzných složitých situacích, si mùžeme udìlat vyvážený obraz o tom, jaký Bùh je mùžeme si vytvoøit pøedstavu o jeho charakteru a získat podklady pro své rozhodnutí, zda mu chceme nebo nechceme dùvìøovat. Je tedy potøebné rozlišovat mezi vírou všeobecnì jako schopností dùvìøovat, kterou má každý a spásnou vírou, která znamená osobní rozhodnutí dùvìøovat Bohu na základì poznání toho, jak se nám zjevil v Bibli. Víra je sice Boží dar, ale to ještì není spásná víra. Opravdová (spásná) víra je výsledkem rozvíjení daru všeobecné víry a pochází ze ètení (slyšení) Božího slova. Jestliže Boha neznáme tak, jak se nám zjevuje v Bibli, náš vztah k nìmu je pak spíše povìrou než vírou. Správná víra v Boha tedy nebude skokem do tmy, jak nìkteøí lidé víru rádi oznaèují. Bùh nás nenechal ve tmì, on se nám zjevil odhalil. On nás nenavádí k tomu, abychom nìco riskovali. Naopak, varuje nás pøed tím, abychom dùvìøovali nìkomu, koho dobøe neznáme. Víra je spíše krokem dùvìry do náruèí milujícího Boha. Tyto kroky èlovìk dìlá podle toho, jak se uèí Boha poznávat. Ve svém vztahu tak neustále roste. V procesu budování víry tedy hraje nezastupitelnou roli Boží slovo. O tuto víru je nutné zápasit, je nutné vynaložit urèité úsilí. Samozøejmì, i v tom je nám Bùh ochoten pomoci, vždy on udìlá všechno pro naše blaho. Rozhodnutí však musíme udìlat sami; ve vesmíru, ve kterém existuje svoboda, to za nás Bùh udìlat nemùže, protože jinak bychom už nebyli lidé, ale loutky. Proto Bùh naše rozhodnutí respektuje. V otázce správného pochopení víry tedy nesmíme ztratit ze zøetele následující napìtí: Jestliže vìøím, nemám na tom žádnou zásluhu, protože víra je Boží dar pro každého. Jestliže však nevìøím, jsem za to zodpovìdný, protože víra je ze slyšení (ètení) Božího slova a je nutné o ni zápasit. Víra tedy oznaèuje vztah dùvìry a pøátelství k Bohu jako k Osobì, kterou známe. Èím lépe Boha známe, tím lepší jsou naše vztahy. Tento vztah je založený na poznání toho, co o sobì Bùh zjevil v Písmu zápasím-li tedy o pochopení jeho Slova, vztah neustále roste. q Daniel Duda se v útlé brožurce Víra co je to?, zabývá dnes tolik rozšíøenými nesprávnými pøedstavami o víøe. V edici Znamení doby vydalo nakladatelství Advent Orion. K zakoupení v prodejnì Country Life v Melantrichovì ulici. Terapie hudou pomáhá pøi Alzheimerovì chorobì Mìsíc trvající terapie hudbou zlepšila chování a kvalitu spánku u skupiny pacientù s Alzheimerovou chorobou, hlásí ameriètí vìdci. Tato zlepšení pøipisují zvýšeným hladinám hormonu melatoninu, které mohly pøispìt k relaxaci a uklidnìní pacientù. Již od starovìku byla hudba uznávána jako zklidòující prostøedek a dobrý lék proti stresu a napìtí. Nová studie naznaèuje, že naslouchání hudbì zpùsobuje v mozku vyluèování silných chemických látek, které regulují náladu, snižují agresivitu, zbavují deprese a zlepšují kvalitu spánku. Dvacet mužù s diagnózou Alzheimerovy choroby se úèastnilo hudební terapie po dobu ètyø týdnù pìtkrát týdnì minut dennì. Na zaèátku studie, po skonèení ètyøtýdenní terapie a ještì šest týdnù poté jim byly odebrány krevní vzorky. Vìdecký tým z Miami Veterans Administration Medical Center, pod vedením dr. Ardashe Kumara, sledoval vliv terapie hudbou na pìt chemických ukazatelù, které spoleènì o- vlivòují duševní stav èlovìka na hladinu melatoninu, noradrenalinu, adrenalinu, serotoninu a prolactinu. Ukázalo se, že hladina melatoninu byla významnì zvýšena nejen po dobu trvání terapie, ale i šest týdnù po jejím skonèení. Hladiny adrenalinu a noradrenalinu se bìhem terapie rovnìž významnì zvýšily, ale po jejím skonèení se vrátily na pùvodní hodnoty. Hladiny serotoninu a prolactinu nebyly terapií ovlivnìny. Zøejmì v dùsledku zvýšené hladiny melatoninu byly pacienti, kteøí se terapie hudbou zúèastnili, aktivnìjší, lépe spali a lépe spolupracovali se sestøièkami. Terapie hudbou se mùže stát bezpeènìjší a úèinnìjší alternativou mnoha psychotropních medikamentù. Alternative Therapies 1999;5:49-57 EKOLOGICKÉ MYCÍ, ÈISTÍCÍ A PRACÍ PROSTØEDKY ECOVER COUNTRY LIFE Melantrichova 15 Praha 1 PRAMENY ZDRAVÍ / 17

18 JAK CHUTNÁ ZDRAVÍ? Jak již mnozí ètenáøi Pramenù zdraví vìdí (nìkteøí dokonce z vlastní praxe), NEWSTART je komplexní program zdravotní obnovy prostøednictvím zmìny stravy a zmìny životního stylu. Poèáteèní písmena slova NEWSTART v angliètinì znamenají osm zdravotních principù, na které je dobré dbát a které je vhodné ve svém životì rozvíjet, chceme-li dosáhnout trvalé zmìny zdraví k lepšímu: Nutrition: (zdravá) výživa Exercise: (každodenní) pohyb neboli fyzická aktivita Water: voda (užívaná k pití i k vodoléèbì, vnitønì i zevnì) Sunshine: sluneèní svit (který necháme dopadnout na naše kanceláøská tìla) Temperance: støídmost (ve vìcech dobrých a úplné vystøíhání se vìcí škodlivých) Air: vzduch (a to nejlépe èistý, k hlubokému dýchání a pøípadnì i ke vzdušným koupelím) Rest: odpoèinek (pravidelný èili nejlépe periodický i aktivní) Trust: víra (neboli dùvìra, a to nejen k druhým, ale i k Bohu) Rekondièní a výukové programy NEW- START poøádá Country Life (a Spoleènost Prameny zdraví) už øadu let, v poslední dobì již tøikrát roènì v hotelu Abram (v Horních Luèanech v Jizerských horách), který nabízí velmi dobré zázemí, dostateènou kapacitu i krásné okolí vhodné k vycházkám èi k turistice. A tak i v letošním roce si vám dovolujeme nabídnout úèast na tomto programu. Co od nìj mùžete oèekávat? Program je urèen všem tìm, kteøí nechtìjí starost o své zdraví ponechávat v rukou lékaøù, tedy tìm, kteøí se cítí být za nì sami zodpovìdni. Je urèen tìm, kdo trpí nìjakou civilizaèní nemocí (nejvdìènìjšími pacienty bývají v tomto ohledu nemocní s chorobami srdce a cév, s vysokou hladinou cholesterolu, vysokým krevním tlakem èi pacienti s cukrovkou) a chtìjí si vyzkoušet, zda zmìna životního stylu a stravy skuteènì pøináší tak rychlé zlepšení stavu, jak se mohli tøeba již nìkde doèíst. Je urèen tìm, kteøí pochopili, že je lépe chorobám pøedcházet než je s velkými náklady léèit. A je samozøejmì urèen i tìm, kteøí si chtìjí prostì odpoèinout, v pøíjemném prostøedí i spoleènosti a pøitom si tøeba ještì rozšíøit své znalosti receptù zdravé výživy, pøírodních léèebných prostøedkù èi si doplnit své informace o souvislostech mezi životním stylem a zdravím. A co konkrétnì nabízíme? Nabízíme vám pohodlné ubytování (ve dvou, tøí- a ètyølùžkových pokojích; každý pokoj je vybaven toaletou a vanou, pøípadnì sprchou, hotel je bezbariérový), výbornou èistì vegetariánskou kuchyni (v kuchyni bude vládnout šéfkuchaø Country Life Roman Uhrin), masáže od našich zkušených masérù/masérek, rehabilitaèní cvièení na páteø, školu zdravého vaøení a bohatý program pøednášek z oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu. Navíc budete moci využívat koupelí a podvodních masáží v èásti objektu specializované na vodoléèbu, kde je i sauna. A možná se seznámíte s øadou lidí, se kterými budete moci sdílet své zájmy a kteøí se stanou vašimi pøáteli èi partnery na procházkách po okolí. Pro dìti zajiš ujeme po celou dobu pobytu dopoledne a veèer (kdy probíhá vìtšina organizovaných aktivit) zvláštní program pod vedením naší zkušené referentky pro dìti a mládež. Celý program probíhá pod dohledem lékaøe a za úèasti zdravotní sestry. Na zaèátku programu i na jeho konci vám bude zmìøen krevní tlak, hladina cholesterolu, glykémie i tìlesná hmotnost, abyste sami mohli nejenom subjektivnì, tedy podle svých pocitù, ale i objektivnì, podle výsledkù mìøení, posoudit, k jaké zmìnì zdravotního stavu a k jak významnému zmenšení rizika civilizaèních onemocnìní mùže dojít bìhem nìkolika mála dní. Chcete-li se zúèastnit našeho jarního pobytu (vloni jsme poøádali pobyt prakticky ve stejném termínu a mìli jsme krásné a teplé jarní poèasí, by v okolí ležely ještì nikoliv nevýznamné zbytky snìhové pokrývky), vyplòte a zašlete, pokud možno obratem, níže uvedenou pøihlášku. Pro ty úèastníky, kteøí by nedorazili vlastním autem: až pøed hotel jezdí autobus MHD z Jablonce n. Nisou (asi 20 minut jízdy). Termín: Cena týdenního pobytu (zahrnuje vše výše zmínìné kromì dopravy): 3 350,- Další informace vám zašleme po obdržení vaší pøihlášky. Tìšíme se na vaši úèast! Za organizaèní tým: Ing. Robert Žižka šéfredaktor Pramenù zdraví Pøihláška na jarní výukový a rekondièní pobyt NEWSTART 2000 Jméno a pøíjmení: Adresa: Rodné èíslo: Telefon domù/do zamìstnání: Hlavní zdravotní problémy: Prodìlané operace (rok): Pøihlášku zašlete na adresu: Spoleènost Prameny zdraví, U 5. baterie 26, Praha 6 18 / PRAMENY ZDRAVÍ

19 RECEPTY S TOFU Tofu s arašídy 2 kostky bílého tofu (asi 1/2 kg), 1 vìtší cibule, 1 lž zázvoru, 1 lž solèanky, 1 lž drcenného kmínu, 1 menší hlavièka èesneku, 3 LŽ oleje, 1 LŽ sójové omáèky, 1/2 lž soli, 2 1/2 š na menší kostky nakrájeného bílého zelí, 2 LŽ rajského protlaku, 1 1/2 LŽ polohrubé mouky, 5 š studené vody, 1 š na nudlièky nakrájené sterilizované kapie i s nálevem, 1 sáèek arašídù (100 g) Tofu opláchni pod vodou a nakrájej na úhledné menší podlouhlé kousky. Pøidej nakrájenou cibuli, zázvor, solèanku, kmín, prolisovaný èesnek, olej sójovou omáèku, zlehka zamíchej a nech stát. Nakrájené zelí zalij 1 š vody, pøidej sùl a pod poklièkou dus, než se voda vypaøí (10-15 minut). Pøidej rajský protlak, krátce podus a pøidej ochucené tofu, zamíchej, po prohøátí zasypej moukou, pak zalij 4 š vody. Za obèasného míchání vaø asi 5 minut. Pøed koncem pøidej kapii, pøedem nasucho opražené arašídy a jídlo podle potøeby dochu solí. Posyp sekanou petrželovou natí. Podávej s rýží, servíruj na hlávkovém salátì. Tofu narychlo 1/2 š nakrájené cibule, 2 LŽ oleje, 1 š nahrubo rozmaèkaného tofu, 1/2 lž drceného kmínu, 3/4 lž solèanky, 1/2 lž zázvoru, 1/2 lž kurkumy, 2 LŽ sójové omáèky, 4 LŽ vody, sùl podle chuti, 3 stroužky èesneku Na olej dej cibuli, rozmaèkané tofu s koøením, spoleènì osmahni a zalij vodou. Vaø asi 2 minuty a ochu prolisovaným èesnekem. Podávej s dušenou rýží. Tofu smìs na špagety (na pizzu) 1/3 š oleje, 1 1/2 š nakrájené cibule, 1 1/2 LŽ hoøèice, 1 LŽ polohrubé mouky, 2 lž solèanky, 1 lž soli, 2 š rozmixovaného leèa, 1 1/2 š jemného keèupu, 1 š vody, 6 stroužkù èesneku, 2 LŽ sójové omáèky, 1 lž oregána, 3 š tofu nastrouhaného na støednì velkém struhadle Na polovinì oleje osmaž cibuli, pøidej hoøèici, podus, zasypej moukou, zalij leèem, keèupem a vodou. Rozmíchej, dochu koøením, solí, pøevaø. Pak pøidej nastrouhané tofu, nech pøejít varem a dochu èesnekem, podle potøeby i dalšími z uvedených koøení. Navrch pokapej zbytkem oleje. Dá se používat jako smìs na špagety, pizzu, na topinky apod. Z kuchaøky Romana Uhrina Zdraví, které chutná. OTEVØENO V COUNTRY LIFE Melantrichova 15, Praha 1 Obchod: Po-Èt 8-19, Pá 8-15, Ne Restaurace: Po-Èt , Pá: 9-15, Ne Kosmetika: Po-Èt 9-19, Pá 9-15 Jungmannova 1, Praha 1 Obchod: Po-Èt 8:30-18:30, Pá 8:30-15 Obèerstvení: Po-Èt 9:30-18:30, Pá Ès. armády 20, Hostivice u Prahy Po-Èt 9-17, Pá 9-15 KLUB ZDRAVÍ: MIMOØÁDNÉ AKCE 9. února Mìøení krevního tlaku a cholesterolu (MUDr. J. Slavíèek) 22. bøezna Akce TOFU (soutìž) 5. dubna Ekologie proè? (Otakar Jiránek) 1. èervna Den dìtí v Klubu zdraví Country Life KURZ KOMUNIKACE Praktická cvièení pro získání schopnosti lepší komunikace vede Mgr. Josef Hrdinka. Vždy ve ètvrtek: 24. února, 23. bøezna, 20. dubna, 18. kvìtna, 15. èervna VÝUKA MASÁŽÍ Praktická výuka masáží i pro vás. 7. bøezna Autoterapie páteøe I (Ivana Hlouchová) 4. dubna Výuka masáží (Marek Gomola) 2. kvìtna Autoterapie páteøe II (Ivana Hlouchová) STUDIUM BIBLE Studium problematiky zla v dnešním svìtì povede na biblickém základì v pìti setkáních Mgr. Radek Jonczy. Vždy ve støedu: 12. dubna, 26. dubna, 10. kvìtna, 24. kvìtna a 7. èervna VIDEOTÉKA: NET 99 Promítání pøednášek zabývajících se základními životními otázkami. Vždy ve ètvrtek: 17. února Kdo mi øekne, jaký jsem? 2. bøezna Co má toto všechno znamenat? 16. bøezna Nedocenìná životní potøeba 30. bøezna Mít nebo být? 13. dubna Proè právì já? 27. dubna Najednou sám 11. kvìtna Milovat a být milován 25. kvìtna Pøekroèit svùj stín 8. èervna Když musli nestaèí Prostory restaurace Country Life Melantrichova 15, Praha 1 Zaèátky vždy v hod. Vstupné dobrovolné Bližší informace o programu získáte na tel ! PRAMENY ZDRAVÍ / 19

20 JEN NE CHYBU Mnozí dnes považují za nejdùležitìjší nebýt nápadný, neudìlat žádnou chybu. Pak svou kariéru neohrozím, nikdo mì nebude kritizovat. Pak nebudeme muset ustoupit ze svého místa, život se vydaøí. Tento postoj vyluèující rizika však ve skuteènosti životu brání. Kdo nechce udìlat absolutnì žádnou chybu, ten udìlá špatnì všechno. Protože se nièeho neodváží, nepodstoupí žádné riziko, a tak nemùže nic nového vzniknout. Jak v hospodáøství, tak v politice, jak v církvi, tak i ve spoleènosti se už vùbec nikdo neodvažuje riskovat, nebo tím by byl zranitelný. Také by se to nemuselo podaøit a to by byla katastrofa. Tu by èlovìk mohl být vytržen ze své pohodlné lenošky a musel by se veøejnì zodpovídat za sebe i za své chyby. Mnozí mají strach, že by to nepøežili. Jsou tak upnuti ke svému postavení a k pøízni lidí, že si už nevìøí a nic už neriskují. Psychologové tvrdí, že chybìjící odvaha k riziku má co dìlat s absencí otce, kterou je naše spoleènost poznamenána. Otec je za normálních okolností tím, kdo èlovìka napøimuje, vlévá mu odvahu k èinu, aby podstoupil nìjaké riziko. Chybí-li pozitivní zkušenost otce, jestliže èlovìku nikdo páteø nepodpírá, potøebuje korzet. Tím se stává ideologie, pevná norma, za níž se èlovìk opevní. Platí jen to, co je jisté. Proto žádné experimenty nedìlá, všechno má zùstat pøi starém! Èlovìk si nedovolí nic nového myslet, natož dìlat. Vždy kde je nìjaká záruka, že se to musí podaøit?! Proto toho radìji nechá. Naše doba je é- rou bez fantazie, bez odvahy k riziku. Výraz riziko pochází z italštiny a znamená nebezpeèí, èin vyžadující odvahu. Mnozí si dìlají nárok na život bez rizika: pojistí se proti všemu nebezpeèí, aby se nemohlo nic stát. Ale èím vìtší pojištìní, tím vìtší znejistìní. Pozvolna si dotyèný netroufne na nic. Všechno musí být pojištìné, bez dostateèného zabezpeèení ani krok. To vede stále více ke strnulosti, což dnes dosti zøetelnì ukazuje politická i hospodáøská situace. Z této slepé ulièky nevyjdeme, dokud se neodvážíme riskovat... Z knihy A. Grüna Poselství shùry (vydalo Karmelitánské nakl.) Odvážný nový rok ètenáøùm Pramenù! Objednávám závaznì pøedplatné èasopisu zdravého životního stylu PRAMENY ZDRAVÍ za èástku 78,- Kè/pùlroèní pøedplatné (è. 1-3/2000) za èástku 148,- Kè/roèní pøedplatné (è. 1-6/2000) - vèetnì poštovného Prosím o zasílání na následující adresu: Jméno a pøíjmení Adresa Datum Podpis Pùlroèní pøedpl. Roèní pøedpl. Vyplnìný lístek zašlete, prosím, na adresu redakce: U páté baterie 26, Praha 6 (tel/fax: 02/ ) Na Slovensku rozesílá OZ Život a zdravie, Záhonok 1195/19, Zvolen, tel/fax: (0855) KLUB ZDRAVÍ: ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL Setkání povedou MUDr. Peter Pribiš (PP) a ing. Robert Žižka (RŽ). Vždy v úterý: 15. února Výživa a imunita (PP) 29. února Èelní lalok sídlo charakteru, spirituality a vùle a náš životní styl (RŽ) 14. bøezna Dobrá zpráva: rakovinì lze pøedejít! (RŽ) 28. bøezna Výživa a migrény (PP) 11. dubna Srdeèní onemocnìní: jak se vypoøádat se zabijákem è. 1 (RŽ) 25. dubna Životní styl a násilí v nás i okolo nás (RŽ) 9. kvìtna Ucpané cévy: jak je vyèistit pøirozenou cestou (RŽ) 23. kvìtna Výživa a životní prostøedí (RŽ) 6. èervna Novinky ze svìta výživy (PP) KURZ ZDRAVÉHO VAØENÍ Zdraví, které chutná, se šéfkuchaøem Country Life Romanem Uhrinem. Vždy v úterý: 22. února Snídanì základ dne I 21. bøezna Snídanì základ dne II 18. dubna Obìd rychle, zdravì, levnì I 16. kvìtna Obìd rychle, zdravì, dráž II 13. èervna Veèeøe i hodnì zdraví škodí PØÍR. LÉÈEBNÉ PROSTØEDKY Vždy ve ètvrtek: 9. bøezna Co s rýmou a zánìtem v krku? (M. Gomola) 6. dubna Aktivní uhlí (I. Špácová) 4. kvìtna Vodoléèba (M. Gomola) 30. kvìtna Nahlédnutí do Boží úterý! lékárny (I. Špácová) Country Life, Melantrichova 15, P-1 Zaèátky vždy v hod. Vstupné dobrovolné Další akce Klubu na str. 19! Èasopis PRAMENY ZDRAVÍ Vydává Country Life s.r.o. U páté baterie 26, Praha 6 tel/fax: (02) Šéfredaktor: Ing. Robert Žižka Ilustrace: Olga Pazerini Registraèní èíslo MK ÈR 7115 Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta s.p., Odštìpný závod Praha, èj. nov 5445/95 ze dne

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O VODÌ CO NEVÍTE O VODÌ??? CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz FAKTA I ZAJÍMAVOSTI O VODÌ Jako je pro nás dùležité jídlo, stejnì tak jsou dùležité i nápoje. Lidské

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

DIETY, DIETY, DIETY...

DIETY, DIETY, DIETY... DIETY, DIETY, DIETY... Osmdesát procent amerických dívek zaèíná s pravidelnými dietami døíve, než dosáhnou vìku jedenácti let. Tyto dívky nastupují do toboganu, který se u mnohých již nikdy nezastaví.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

PøEDMLUVA... 11 úvod...13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16

PøEDMLUVA... 11 úvod...13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16 OBSAH PøEDMLUVA... 11 úvod......13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16 JIN A JANG...19 LIDSKÉ KOøENY JIN A JANG...19 JIN A JANG V NEROVNOVáZE...20 TEPELNÉ

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU:

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè ŠANCE PRO DIABETIKY Podívejme se nejprve na krátký pøehled onemocnìní cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru zpùsobují dvì zcela odlišná onemocnìní. Øíkáme

Více

SKUPINOVÌ ZA ZDRAVÍM?

SKUPINOVÌ ZA ZDRAVÍM? SKUPINOVÌ ZA ZDRAVÍM? V poslední dobì v Èeské republice získala na popularitì kniha dr. Petera J. D'Adama a Catherine Whitneyové Výživa a krevní skupiny, s podtitulem Individuální øešení diety k uchování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ÈÍSLO 5 / ZÁØÍ - ØÍJEN 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÌT JAZYKÙ PRAVÉ LÁSKY Z lingvistického hlediska máme rùzné jazykové skupiny japonskou, èínskou, španìlskou, anglickou apod. Nejlépe rozumíme našemu rodnému

Více

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU:

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU: ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Když jsem kvùli svému zdraví musela odejít z divadla, zùstaly mi jen vzpomínky, krásné recenze, dopisy od ctitelù a divákù, nìjaký ten videozáznam a nìkolik kilogramù situaèních fotografií.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

DÝCHEJME: JAKO DÌTI! Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

DÝCHEJME: JAKO DÌTI! Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly DÝCHEJME: JAKO DÌTI! Z OBSAHU: CO JÍME? NO, KOJÍME!...4 TO NEJLEPŠÍ PRO DÌTI...6 POTØEBUJEME TUKY?...8 STUDIE: VÝŽIVA A IMUNITA.10 DOCHÁZÍ VÁM VÍNO?...12 NEJPRVE NASLOUCHEJ...13 MODERNÍ VELKOMÌSTO...15

Více

P60 / P80 / Platinum 125

P60 / P80 / Platinum 125 P60 / P80 / Platinum 125 P60 / P80 / Platinum 125 N e v i d i t e l n í n e p ø á t e l é Vìtšina lidí stráví až 90% svého èasu buï doma nebo pøi práci v uzavøených prostorech. Podle amerického úøadu pro

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání MUDr. Václava Kunová ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4244. publikaci

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

NEÚNAVNÌ PROTI ÚNAVÌ Z OBSAHU:

NEÚNAVNÌ PROTI ÚNAVÌ Z OBSAHU: ÈÍSLO 1 / LEDEN - ÚNOR 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè NEÚNAVNÌ PROTI ÚNAVÌ Randi Rossmanová bojovala s ú- navou po více než patnáct let bez toho, že by tušila, co je její pøíèinou. Bylo to zlé, každý týden jsem

Více

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ZBYTEÈNÁ EPIDEMIE Když se v minulosti èlovìk od svého lékaøe dozvìdìl, že má cukrovku, bylo to v jistém smyslu nìco jako rozsudek doživotního vìzení. Tato nemoc ho pak provázela až do konce života a zpùsobila

Více

PO STOPÁCH VÝŽIVY DÌTÍ

PO STOPÁCH VÝŽIVY DÌTÍ ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PO STOPÁCH VÝŽIVY DÌTÍ Pøed zaèátkem sedmdesátých let 19. století byly skoro všechny dìti po celém svìtì kojeny svými matkami (anebo kojnými) a lékaøi

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU:

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: CUKROVKA A STRAVA...2 RAKOVINA VAJEÈNÍKÙ...4 CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ...6 TÉMA: VITAMÍN B-12...8 DEPRESE V ÚZKÝCH...10 OPUSTÍ OTCE I MATKU...12 KAPESNÍ MONSTRUM...14

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU:

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU: ÈÍSLO 4 / ÈERVENEC- SRPEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Pøedstavte si, že jste doktor medicíny a že šest z každých deseti pacientù, kteøí k vám pøijdou, jsou ženy, pøedstavte si dále,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

SLUNEÈNÍ SVIT A HORMON D

SLUNEÈNÍ SVIT A HORMON D SLUNEÈNÍ SVIT A HORMON D První dùkazy o tom, že sluneèní svit je dùležitým faktorem pro u- držení zdraví, byly v moderní dobì pøedloženy po objevu úèinku sluneèních paprskù na výskyt køivice (rachitidy),

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie a výživa Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie na bílkovinu kravského mléka Co je alergie? Nepřiměřená reakce

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA Zdravotnické organizace ve Spojených státech a na jiných místech (napøíklad Národní instituty zdraví, Americká spoleènost pro výzkum rakoviny, Americká asociace pro léèení srdeèních

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více