DIETY, DIETY, DIETY...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIETY, DIETY, DIETY..."

Transkript

1 DIETY, DIETY, DIETY... Osmdesát procent amerických dívek zaèíná s pravidelnými dietami døíve, než dosáhnou vìku jedenácti let. Tyto dívky nastupují do toboganu, který se u mnohých již nikdy nezastaví. Jaký je výsledek? Když vìdci analyzovali data z Framinghamské studie, zkoumali tøi tisíce lidí, jejichž váha stoupala a klesala. Po dvaatøiceti letech znamenaly tyto váhové výkyvy zdvojnásobení rizika srdeèního onemocnìní a témìø zdvojnásobení rizika úmrtí z jakékoliv pøíèiny (Consumer Reports on Health, January 1992). Z OBSAHU: NEMOCI Z KOUØENÍ...4 VÝŽIVA A ZDRAVÍ...5 LÉÈENÍ HLADOVKOU...6 NA ZDRAVÍ! OPRAVDU?...8 PIVO V PLECHU...9 JE TØEBA SE PROJEVIT...10 POKROK A HUMANITA?...11 VŠEM STEJNÝM METREM...12 TVÉ DÍTÌ MÁ HODNOTU...13 JSTE ZÁVISLÍ NA PRÁCI?...14 VÍRA A POZNÁNÍ...16 LNÌNÝ OLEJ JAKO LÉK...18 Jestliže jsou tedy tzv. jojo diety tak škodlivé, co mùže èlovìk dìlat? Existuje nìjaká dieta, která skuteènì úèinkuje a kterou si mùžete dovolit? Nìjaká dieta, která vás udrží v bezpeèné vzdálenosti dietního toboganu? Ano! Ale Nestaòte se otroky vážení a mìøení, poradna zdravé výživy mýty a omyly zdraví a nemoc pøírodní léèebné prostøedky životní styl ekologie dìti a rodièe vztahy a komunikace duchovní zamyšlení produkty a recepty pøednášky a semináøe

2 nekontrolujte svou váhu dennì v honbì po okamžitých øešeních problémù, které se rozvíjely po celé roky. Zaènìte s ozdravným programem. A buïte trpìliví (dr. Hans Diehl, uznávaný zdravotní odborník, mj. autor knihy Dynamický život). A hlavnì jestliže nemáte kontrolu nad množstvím tuku, které konzumujete, nemá skoro žádný význam dìlat si starosti s cukrem (dr. Neal Barnard, The Power of Your Plate, str. 80). Jaká jsou rizika spojená s nadváhou? Mnohá. Lidé si souèasnì s nadváhou zakládají na témìø všechny civilizaèní nemoci s výjimkou osteoporózy. Podívejte se na tuto statistiku: OBÉZNÍ LIDÉ: (obezita je definována jako více než 20% nad ideální váhu) mají trojnásobnou pravdìpodobnost srdeèního onemocnìní mají ètyønásobnou pravdìpodobnost vysokého krevního tlaku mají pìtinásobné riziko onemocnìní cukrovkou mají pìtinásobnou pravdìpodobnost zvýšené hladiny cholesterolu mají šestkrát vìtší riziko problémù se žluèníkem trpí více rakovinou tlustého støeva, koneèníku, prsu, dìložního èípku, dìlohy, vajeèníkù a prostaty než lidé s prùmìrnou váhou Seznam zde ovšem naneštìstí nekonèí. Podle zdravotních odborníkù dosáhne vìku 60 let jenom 60% obézních lidí, v porovnání s 90% jejich štíhlejších spoluobèanù. Obézní jsou rovnìž náchylnìjší k osteoartritidì a k bolestem v køíži. Obézní muži mají pìtinásobné riziko úmrtí na srdeèní onemocnìní než muži s normální vahou. A všechna ta nadbyteèná váha utlaèuje srdce, plíce, žaludek, støeva, genitálie a svaly mýty a omyly a brání jim øádnì vykonávat svou funkci! Podle Earla Mindella mùže hrát obezita roli v ženské neplodnosti, pøi menstruaèních potížích, pøi toxémii. Mùže zpomalovat hojení ran, snižovat odolnost vùèi infekcím, oslabovat imunitní systém. Mùže zpùsobovat potíže nervového systému, dokonce i zvyšuje potenciál antisociálního chování, jako je sebevražda nebo vražda. Vážíte-li o dvacet èi více procent nad vaši ideální váhu, jste klinicky obézní. Vážíte-li o 10-19% více, než je vaše ideální váha, jste považován za osobu s nadváhou. Podle výsledkù již zmínìné Framinghamské studie již pouhá dvì až ètyøi kila navíc znamenají vyšší úmrtnost. Každé pùl kilo tuku navíc odkrojí mìsíc z vašeho života! Pouhých dvanáct zanedbatelných kilogramù tìlesného tuku navíc vás obere o dva roky života! Tøicet kilogramù navíc vás okrade o celých pìt let. Mají-li èelit o- bézní lidé takovým èíslùm, proè jsou obvykle stereotypnì považováni za tak veselé? POÈÍTÁNÍ KALORIÍ? Chcete-li zhubnout a již nikdy nepøibrat, není poèítání kalorií tím nejdùležitìjším. Dùležité je zmìnit typ konzumovaných kalorií od tuku a rafinovaných kalorií na kalorie z komplexních uhlohydrátù z celého zrna, luštìnin, zeleniny, ovoce a malého množství oøechù. Udìlejte to a budete moci jíst více a pøitom ještì ztrácet na váze! Komplexní uhlohydráty utiší hlad, chutnají výbornì, poskytují ménì kalorií a udržují nadmìrná kila v bezpeèné vzdálenosti! Jak? Tøeba takto. Komplexní uhlohydráty poskytují tìlu informaci, kdy má pøestat jíst. Tìlo reguluje chu k jídlu na základì obsahu uhlohydrátù v jídle. Výsledkem je, že sníte více kalorií, když je ve vašem jídle málo uhlohydrátù, a ménì kalorií pøi vìtším množství uhlohydrátù. Smutným faktem ovšem je, že odborníci se shodují na tom, že když jsme si jednou na tuèná jídla zvykli, toužíme po nich! Zvykli jsme si jíst urèité množství a když sníme ménì, cítíme se deprivováni. Tak jíme tuky, na úkor uhlohydrátù, a konzumujeme více kalorií. To ale ještì není všechno, jak hned uvidíte. Mohou hrát roli i malé posuny? Jistì! Muž ve vìku let, který zhubne o 10%, sníží své riziko srdeèního onemocnìní o 20%! Desetiprocentní ztráta na váze vede ke snížení rizika o 20%. Vaše radost mùže být dvojnásobná! Na druhé stranì, když tento muž pøibere na váze o 10% (na pùl cestì k obezitì), èelí zvýšení rizika srdeèního onemocnìní o 30%! Ztloustnutí o 10% znamená zvýšení rizika o 30%. Vaše potíže budou trojnásobné! PROGRAMOVÁNI K NADVÁZE Jenom asi 2% lidí s nadváhou mají nìjaký problém s endokrinními žlázami, ostatních 98% bylo k nadváze tak øíkajíc naprogramováno. Èasopisy a televizní reklamy ukazují jako kolejnice štíhlé ženy, jak jí jídla bohatá na kalorie a my nemùžeme pochopit, jak je to možné, že na tìch samých jídlech my pøipomínáme spíše vlak, který po kolejnicích jezdí! Faktem je, že vìtšina z nás dostávala jídla s vysokým obsahem tuku a byla tak trénována k pøejídání již od raného dìtství. Výsledkem je, podle dr. Hirsche z Rockfeller University, že jsme vyprodukovali miliardy tukových bunìk, které brání ztrátì na váze v dospìlosti. PØÍJEM VS. VÝDEJ TUKY VS. UHLOHYDRÁTY Viníkem naší korpulence je, že náš pøíjem pøevyšuje náš výdej jíme více kalorií než využijeme. Ještì horší je, že jíme hlavnì jídla s vysokým obsahem tuku, na úkor jídel s vysokým obsahem komplexních uhlohydrátù, a to vìtšinou mezi hlavními jídly. A když kalorie z tukù neomezíme, musíme je s sebou nosit. Když vynecháváte hlavní jídlo, abyste mohli jíst mouèník, nepomùže vám to zhubnout ani pùl kila! Takové nahrazování prostì nefunguje! Nejenom, že tuky jdou dvakrát víc na tlouš ku než komplexní uhlohydráty (9 kcal/g u tuku vs. 4 kcal/g u komplexních uhlohydrátù) když sníte 1000 kalorií v podobì uhlohydrátù má to jiný úèinek, než kdy sníte 1000 kalorií v podobì tuku. Než mùže tìlo uložit kalorie z uhlohydrátù, musí být pøevedeny na tuk; pøi tomto procesu se spotøebuje asi 23% tìchto kalorií. Kalorie pøijaté ve formì tukù se však ukládají velmi snadno a velmi rychle a pøi ukládání se jich spotøebují jen 3%. Jinými slovy, tìlo pøi ukládání kalorií musí používat kalorie, a používá jich mnohem více pro uhlohydráty, takže výsledkem je ménì kalorií, které mohou být uloženy ve formì tuku! Tukové kalorie tedy pøispívají k nadváze dvakrát více a mìní se na tìlesný tuk mnohem snadnìji. To je dùvod, proè se na kaloriích z tukù pøibývá na váze rychleji než na stejném množství kalorií z uhlohydrátù. Množství kalorií, které zkonzumujete, však také hraje roli. Na vytvoøení pùl kila 2 / PRAMENY ZDRAVÍ

3 tìlesného tuku je tøeba 3500 kalorií. Pouhých 100 kalorií dennì navíc, než potøebujete, mùže za rok znamenat pìtikilový pøírùstek na váze. Nejsnadnìjší a nejménì stresujícím zpùsobem omezování kalorií je zmìna od tukových kalorií na kalorie z komplexních uhlohydrátù. Které budete jíst ve správný èas. Jednoduché! PØIROZENÉ PØÍBÝVÁNÍ? Není pravda, že èlovìk pøirozenì nabírá na váze, jak stárne? Není, pokud nestárnete za stálého konzumování rafinovaných a tuèných potravin a souèasného ignorování toho, že byste se také mìli pohybovat. Mimochodem, starý mýtus o tom, že svaly se mìní na tuk, je fyziologicky neuskuteènitelný nemyslíte-li tìmi svaly steak, který jste mìli vèera na veèeøi. Proè tedy váš prapradìdeèek nadváhou netrpìl? Protože v roce 1860 tvoøily komplexní uhlohydráty 53% jeho kalorického pøíjmu. A byl také fyzicky více aktivní, jak v práci, tak pøi odpoèinku. Dnes pochází z uhlohydrátù jenom 22% našich kalorií! Od roku 1900 se spotøeba tuku zdvojnásobila a spotøeba cukru vzrostla o 240%! Polovina naší stravy je dnes tvoøena rafinovanými, koncentrovanými kaloriemi. Tuk je potravinou, která je kaloriemi nejvíce napakována. Tuky pøinášejí kalorie, které jsou zbaveny potøebných živin i vlákniny: kalorie, díky kterým jsme nejen nacpaní, ale hlavnì vycpaní! PRÁZDNÁ JÍDLA, PLNÉ OPASKY! U prùmìrného obèana pochází asi 20% kalorií dennì z rafinovaného cukru, dalších 20% z viditelných tukù a olejù, jako je margarín, majonéza, dresinky na salát atp. Dalších 20-25% pochází z tuku, který je v živoèišných potravinách. To je tedy skuteènì tìžká statistika! Asi 40-45% kalorií v naší stravì pochází z tuku! A jaká je první potravina, jejíž spotøeba je v typické dietì omezována? Komplexní uhlohydráty! Jak smutné. 9 VÌCÍ, KTERÉ MAJÍ LIDÉ S NADVÁHOU SPOLEÈNÝCH 1. nesnídají vùbec nebo jen málo 2. jedí rychle, polykají velká sousta 3. nepijí bìhem dne dostatek vody 4. málo se pohybují, málo cvièí 5. mají v oblibì rafinované potraviny, jako napø. koláèe, cukrovinky atd. 6. používají fermentované produkty, napø. ocet, hoøèici, kvašenou zeleninu, sýry 7. užívají hojnì sùl (více než 1 pol. lžíci dennì) 8. mají rádi nápoje s obsahem kofeinu, jako je káva, èaj a kola, mají také rádi èokoládu 9. celý den se nìèím živí Komplexní uhlohydráty jsou základem zdraví: celozrnný chléb (ne bílý), kukuøièná kaše, jeèmen, rýže natural (ne bílá), èoèka, fazole, tìstoviny, celozrnné obiloviny, oves, zelenina (ne rostlinný olej), brambory (ne bramborové lupínky), hrášek, èerstvé ovoce (ne ovocné džusy). Jinými slovy pøírodní, nerafinované potraviny. VAŠE POSTAVA A PÁR ÈÍSEL... Mohli byste sníst dennì ètyøicet hlávek salátu a získat tak 1000 kalorií. Když by vás už salát omrzel, mohli byste si místo toho zvolit tøeba dva šálky nastrouhané mrkve, 7 šálkù tykve a 7 šálkù zelených fazolek. Ale protože to všechno dohromady dìlá jen 500 kalorií, museli byste toto množství sníst dvakrát dennì abyste dostali 1000 kalorií. Anebo Anebo byste mohli sníst jeden poøádný (280 g) tuèný, cholesterolem a bílkovinami nabitý steak a získat onìch 1000 kalorií tímto zpùsobem. Skuteèností je, že vìtšina našeho viditelného tìlesného tuku mùže být vystopována ke skrytým tukùm v mase, sýrech, smetanì a mléku. Jaký je nejvìtší zdroj tukù ve stravì? Uhodli jste. Tmavé maso. 9 VÌCÍ, KTERÉ MOHOU LIDÉ S NADVÁHOU UDÌLAT 1. mìli by jíst velkou snídani a obìd založené na vysokém obsahu komplexních uhlohydrátù 2. mìli by mít po každém jídle nìjaký pohyb (minimálnì minut) 3. mezi jídly by nemìli sníst ani sousto 4. mìli by dennì pít vodu (8 sklenic) 5. mìli by žvýkat jídlo 3-4x déle 6. mìli by jíst a odpoèívat v pravidelnou hodinu 7. mìli by se vyhnout dráždidlùm žaludku, jako jsou sýry, ocet, pepø a alkohol mìli by se vyhýbat výkyvùm váhy 9. k veèeøi by mìli jíst jen málo nebo vùbec nic (a to nejménì 3-4 hodiny pøed spaním) Pøidejte k tomu fakt, že kofein, theobromin z èokolády, theofylin z èaje a puriny z masa napomáhají tìlu v ukládání tuku a mùžete pochopit, proè je obezita tak rozšíøený problém. SEDAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Náš sedavý životní styl také pøíliš nepomáhá! Napøíklad písaøka, která vymìní manuální psací stroj za elektrický, tak u- šetøí energetický výdaj, který vydá na kilo tuku za rok! Sedavé zamìstnání však není jediným faktorem. Velkou roli hraje také zpùsob, jakým trávíme volný èas. Studie ukazují, že dìti a dospìlí, kteøí se dívají na televizi, jsou tìžší než ti, kteøí se na televizi nedívají anebo dívají jenom málo! Takové drobnosti dokáží jistì zpùsobit náš pád, anebo bychom mìli spíše øíct náš (váhový) vzestup? MLÉKO NO. 1 NA TLOUŠ KU? Ještì jedna poznámka k živoèišným tukùm. Podle dr. Williama Ellise, vìdce zabývajícího se mléènými výrobky, existuje množství dùkazù o tom, že mléko a mléèné produkty hrají v obezitì hlavní roli (The Healthview Newsletter, 14/1978). Faktem je, že sklenice (220 ml) plnotuèného mléka obsahuje 160 kalorií a 9 gramù tuku. Obsahuje-li gram tuku 9 kalorií, znamená to, že polovina tìchto kalorií (81) jsou tukové kalorie, ze kterých doslova kyneme. OVOCNÝ SAD ZAHÁNÍ HLAD Na druhé stranì farmy, naproti živoèišné výrobì, vám však mùže pomoci ovocný sad, abyste shodili na váze! Profesorka Judith Rodinová z Yale University zaznamenala, že ovoce pomáhá kontrolovat chu k jídlu. Zjistila, že ty pokusné osoby, které jedly fruktózu (ovocný cukr), zkonzumovaly pøi svém pøíštím jídle prùmìrnì o 480 kalorií ménì než osoby, kterým byla podávána sacharóza (rafinovaný cukr). A zejména jedly ménì tuèného jídla! Z toho plyne lekce: jedním zpùsobem, jak znovu vychovat své chu ové buòky, je jíst více ovoce a pøestat jíst tuky. Chu na tuèná jídla obvykle odchází bìhem nìkolika málo týdnù. q pokraèování pøíštì Z knížky Dieting: Victory from the Jaws of Defeat!. Autory jsou Vicki Griffinová a dr. Albert Sanchez, vìdecký pracovník v oboru výživa a koordinátor Pacific Health Education Center v Bakersfieldu v Kalifornii. Vydalo nakladatelství Let s Eat! PRAMENY ZDRAVÍ / 3

4 NEMOCI Z KOUØENÍ Každý rok zemøe v Èeské republice asi osob. Z toho témìø pìtina na nemoci zpùsobené kouøením: srdeènì-cévní choroby, rùzné nádory a chronická onemocnìní prùdušek. Z tìchto 22 tisíc úmrtí zpùsobených tabákem pøipadají dvì tøetiny (15 tisíc) na osoby støedního vìku (35 až 69 let). Netýkají se tedy žádných starcù. Nemyslíte, že se riziko spojené s kouøením pøíliš zvelièuje? Myslím, že je to spíš naopak! Statistiky naznaèují, že kouøení je bez pøehánìní zlozvyk pøitahující nejrùznìjší onemocnìní. Od zaèátku padesátých let do souèasnosti bylo celosvìtovì publikováno již nejménì odborných prací, které prokázaly celou øadu negativních zdravotních dùsledkù kouøení. Lidé, kteøí kouøí, jsou také èastìji nemocní. Výzkum provádìný Státním zdravotním ústavem dokázal, že lidé, kteøí vykouøí dvacet a více cigaret dennì, jsou nemocní prùmìrnì 37 dnù v roce. Škodlivost kouøení se dá jen stìží k nìèemu pøirovnat. Kouøení zabíjí ètyøikrát více lidí než všechny ostatní preventabilní pøíèiny úmrtí dohromady (preventabilní jsou ty, kterým lze pøedejít; patøí k nim úrazy, dopravní nehody, sebevraždy, vraždy, drogy a AIDS). Kouøení navíc každoroènì zabíjí i mnoho pasivních, nedobrovolných kuøákù, kteøí jsou nuceni dýchat zneèištìný vzduch. Proè zpùsobuje kouøení rakovinu plic? Dýchací cesty jsou vystlány miliony drobných jemných vláskù, kterým se øíká cilia. Tato cilia fungují jako malinká koš- ata neustále oèiš ující dýchací cesty od prachu, dehtu a rùzných dalších cizorodých èástic tím, že vše posouvají smìrem nahoru, abychom to mohli vyplivnout nebo vykašlat. Jakmile jsou však cilia zasažena cigaretovým kouøem, jejich pohyb se zpomalí nebo dokonce zastaví. Výsledkem je, že dehet z cigaretového kouøe zaène dráždit jemnou sliznici dýchacích cest a postupem èasu mùže toto chronické dráždìní vyvolat rakovinné bujení. Tato promìna trvá mnoho let. Když ale jednou zaène, nádorové bujení prorùstá stále hloubìji do plicní tkánì a ve chvíli, kdy je rakovina objevena, je již vìtšinou pozdì. Znamená to tedy, že rakovina plic je u kuøákù hlavní pøíèinou úmrtí? Ne. Na rakovinu plic a prùdušek u nás roènì umírá asi 5600 osob. Kouøení má na svìdomí pøedevším 30 procent úmrtí na ischemickou chorobu srdeèní (roènì jde o více než 10 tisíc pøípadù úmrtí a dále ještì o dalších 5500 úmrtí na mrtvici.) Nikotin a kyslièník uhelnatý jsou dva hlavní viníci v tabákovém kouøi, zodpovìdní za rozvoj srdeènì-cévních onemocnìní. Nikotin vyvolává pocit uvolnìní a pohody, ale také zužuje tepny zásobující srdce, mozek, plíce a další dùležité orgány. Nikotin je látka vyvolávající závislost. Kyslièník uhelnatý se váže na èervené krvinky a omezuje jejich schopnost pøenášet kyslík. To zpùsobuje dušnost, malou výdrž a podporuje zužování a tvrdnutí tepen i tepének. To je hodnì špatných zpráv. Doufám, že již nemáte další? Žel, ještì jich je mnoho. Kouøení není pouze pøíèinou rakoviny plic, ale mùže zpùsobit také rakovinu rtu, ústní dutiny, hltanu, hrtanu, jícnu, žaludku, jater, slinivky bøišní, moèového mìchýøe, ledvin, èípku dìložního, tlustého støeva, kùže, pohlavního údu a leukémii. Kouøení zpùsobuje také rozedmu plic onemocnìní, pøi kterém je plicní tkáò postupnì znièena a dochází ke smrti udušením. Kuøáci mají o šedesát procent více pøípadù žaludeèních a dvanácterníkových vøedù než nekuøáci. Kouøení podporuje vyluèování vápníku z kostí, a proto urychluje rozvoj osteoporózy. Kouøení v prùbìhu tìhotenství má silnì negativní úèinky na rozvoj plodu a zvyšuje riziko úmrtí po narození o 35 procent. Když nìkdo kouøil mnoho let, má vùbec ještì cenu pøestat? Více než 80 procentùm všech pøípadù rakoviny plic a 50 procentùm pøípadù rakoviny moèového mìchýøe by bylo možné pøedejít, kdyby lidé pøestali kouøit. Proces hojení zaèíná u kuøáka ve chvíli, kdy pøestane kouøit. S tím, jak se tìlo oèiš uje od nikotinu a kyslièníku uhelnatého, významnì klesá riziko srdeèního postižení. I když riziko rakoviny klesá pomaleji, nebezpeèí se zmenšuje s pøibývajícími týdny a mìsíci. K tomu všemu se pøidají další výhody: pocit vítìzství nad cigaretami, zvýšené sebevìdomí, pøíjemný dech, vìtší výkonnost, lepší zdraví, více energie, celkový pocit pohody a svobody od nepøíjemného, nepopulárního a drahého zlozvyku. Protože stále pøibývá pracoviš, na nìž kuøáky nepøijímají, je možné, že když pøestanete kouøit, naskytnou se vám také lepší pracovní pøíležitosti. Lidé jsou mnohdy velice úzkostliví, jsou-li vystaveni daleko menšímu riziku, napø. když cestují letadlem, pøitom však pøehlížejí závažnìjší ohrožení svého zdraví a života. Více než tøícet procent kuøákù u- mírá pøedèasnì na nìkterou z nemocí spojených s tímto zlozvykem. V prùmìru si zkrátí život o 8,3 let, což odpovídá 12 minutám za každou cigaretu, kterou vykouøili. Pøesto se však mnozí dokážou trápit pøedstavou, že by mohli dostat rakovinu napøíklad z urèité chemické látky pøítomné v pitné vodì. Zkusme se na svùj život podívat realisticky. Tu nejvìtší službu, kterou mùžete prokázat svému tìlu, svému okolí a rodinì je, když pøestanete kouøit a zaènete opìt dýchat èistý vzduch. Mìjte na pamìti, že vaše tìlo je chrámem. A tedy i vaše tìlo dìlá Bohu èest! (1. list Korintským 6,19-20) Kuøácká vášeò pøijde tøi miliony kuøákù v Èeské republice roènì na 20 miliard korun. Èástka, kterou roènì vydáme za tabákové výrobky, èiní v prùmìru 2000 Kè na obyvatele. Prùmìrného kuøáka tak stojí jeho zlozvyk témìø sedm tisíc korun roènì. Kdo si opravdu váží života a záleží mu na zdraví vlastním a jeho blízkých, mìl by se zamyslet, zda chce nadále riskovat svùj i jejich život. q Z knihy Hanse Diehla, Aileen Lundingtonové a Petera Pribiše Dynamický život. Knihu vydalo nakladatelství Advent-Orion a je možno ji zakoupit v prodejnì Country Life v Melantrichovì ulici. Kniha, která ve dvakrát dvaapadesáti kapitolkách mapuje to nejdùležitìjší z oblasti zdravého životního stylu, je urèena všem zájemcùm o prevenci a zdravý životní styl. 4 / PRAMENY ZDRAVÍ

5 VÝŽIVA A ZDRAVÍ Vztahy mezi výživou a zdravím mùžeme získávat z rùzných typù souborù údajù: a) Shromáždíme údaje z rùzných zemí svìta vztahující se ke stejnému èasovému období. b) V jednom mìstì èi oblasti byl vyšetøen velký poèet osob, bylo zjištìno, jak se stravují, byly zjištìny další údaje ovlivòující jejich zdravotní stav, napøíklad zda kouøí èi nekouøí, a tito lidé byli pak dlouhodobì sledováni. Hlavnì bylo zaznamenáváno, zda zemøeli èi zùstali naživu, a pokud zemøeli, jaká byla pøíèina jejich úmrtí. Výsledkem takovéhoto mnohaletého sledování mohou být údaje o tom, zda se spotøebou urèité složky stravy roste èi klesá jejich ú- mrtnost. Tyto údaje již nelze tak snadno a pøehlednì graficky zobrazit, jako tomu je u ú- dajù z celosvìtových srovnání. Tyto soubory údajù nelze analyzovat bez matematických metod a poèítaèù. Je to proto ideální podklad pro matematika, ale souèasnì je to málo vhodné pro ètenáøe. Právì tyto populaèní studie však mnohonásobnì potvrdily, že s rostoucí spotøebou živoèišných potravin, živoèišných bílkovin, živoèišných tukù a cholesterolu vzrùstá úmrtnost na rakovinu tlustého støeva, prsu, prostaty, slinivky bøišní, atd., že vzrùstá úmrtnost na koronární nemoc srdeèní a další nemoci zpùsobené sklerózou cév atd., i že vzrùstá úmrtnost na cukrovku a na další civilizaèní choroby. c) Mùžeme zkoumat èasové trendy, to znamená v jedné zemi, v jedné oblasti èi v jednom mìstì sledujeme, jak se, s urèitým èasovým zpoždìním po zmìnách stravy, mìní výskyt nemocí. Ty èasové trendy ukázaly prakticky totéž, co vyplývá z bodù a, b. S rostoucí spotøebou živoèišných potravin, živoèišných bílkovin, živoèišných tukù, cholesterolu, stoupá výskyt hlavních civilizaèních chorob. d) Mùžeme sledovat výraznì odlišné skupiny obyvatelstva a srovnávat je s jejich spoluobèany. Pøíkladem je sledování zdravotního stavu vegetariánù. Ve tøiceti tisících èláncích, z nichž vycházejí závìry, které zde uvádím, jsou desítky èlánkù, pojednávajících o šetøeních, pøi nichž byl srovnáván zdravotní stav vegetariánù a nevegetariánù. (Jsou to všechno èlánky z pøedních svìtových odborných èasopisù, èlánky, jejichž údaje jsou stoprocentnì spolehlivé a ovìøitelné.) Výsledek všech zdraví a nemoc tìchto šetøení je stejný. Vesmìs se ukazuje, že vegetariáni jsou zdravìjší. Èím dùslednìjšími jsme vegetariány, èili èím ménì masa, ale také mléka a mléèných výrobkù a vajec požíváme, tím ménì trpíme zmínìnými civilizaèními chorobami. e) Pokusy se zvíøaty mají nesmírnou výhodu v tom, že jsou rychle uskuteènitelné, V DESÍTKÁCH ÈLÁNKÙ BYL SROV- NÁVÁN ZDRAVOTNÍ STAV VEGETA- RIÁNÙ A NEVEGETARIÁNÙ. VES- MÌS SE UKAZUJE, ŽE VEGETARIÁNI JSOU ZDRAVÌJŠÍ. pokusná zvíøata žijí jenom, øeknìme, dva tøi roky. Z toho vyplývá, že mùžeme plnì ovìøit celý prùbìh nemoci, mùžeme naprosto jednotnì stanovit a plnì kontrolovat stravu zvíøat a sledovat pouze jedinou zmìnu, kterou chceme prozkoumat. Napøíklad co se stane, nahradíme-li ve stravì zrní nìjakou živoèišnou potravinou anebo co se stane, nahradíme-li ty složky, které tvoøí základ rostlinných potravin, tedy uhlohydráty, složkami z živoèišných potravin, tedy tuky, cholesterolem apod. Také pokusy se zvíøaty ukázaly, že ke sklerotickému poškození cév pøispívají jak živoèišné potraviny celkem, tak složky, které jsou v živoèišných potravinách. Prokázal se škodlivý úèinek živoèišných tukù i je doprovázejícího cholesterolu a živoèišných bílkovin. Prokázalo se, že sklerózu cév pùsobí hlavnì saturované tuky a cholesterol. q Z knihy Tomáše Husáka Stop nemocem, kterou je rovnìž možno zakoupit v prodejnì Country Life v Melantrichovì ulici. Vydalo nakladatelství Pragma, Praha 1, Vìzeòská 3 (na této adrese je možno objednat zaslání na dobírku). Albánský paradox Je albánský paradox dalším pøíkladem ochranného úèinku tzv. støedozemní diety? Vysoká støední délka života v Albánii, zemi s velmi nízkou životní úrovní mùže být nejpravdìpodobnìji vysvìtlena stravou jmenovitì nízkým pøíjmem kalorií, masa a mléèných výrobkù, a naopak vysokou spotøebou o- voce, zeleniny a uhlohydrátù. (Lancet 1997;350:815) Albánie je nejchudší zemí v Evropì, až do roku 1990 sem západní vliv prakticky nezasáhl. Støední doba života pøi narození je zde však pøekvapivì vysoká, v roce 1992 byla 67,8 let u mužù a 74,2 let u žen nejvyšší v zemích støední a východní Evropy. V roce 1992 byl dosažen nový rekord u malých chlapcù, s pøedpokládanou délkou života 72,8 let, a u dìvèátek, s pøedpokládanou délkou života 79 let. Otázkou je, jak mùže mít zemì, která utrácí 75% svých pøíjmù na potraviny, stejnou pøedpokládanou délku života jako populace vyspìlých západních zemí se všemi nemocnicemi, lékaøi, léky a dalšími vymoženostmi která utrácí na potraviny ménì než 15% svých pøíjmù? Vysvìtlením je strava. Dokonce i v samotné Albánii jsou ohromné rozdíly. Na severovýchodì, kde se bìžnìji konzumují potraviny živoèišného pùvodu, je riziko úmrtí na infarkt myokardu dvojnásobné v porovnání s oblastmi jihozápadu, kde strava typicky obsahuje více ovoce a zeleniny. Lidem žijícím v Albánii se z hlediska civilizaèních nemocí daøí stejnì a mnohdy i lépe než øadì obyvatelù západní Evropy. Zvláš velký rozdíl se projevuje oproti zemím, které døíve patøily pod oblast vlivu Sovìtského svazu. Napøíklad Poláci èi Maïaøi (nebo Èeši, pozn. redakce) mají oproti Albáncùm více než dvojnásobné riziko úmrtí na mozkovou mrtvici nebo na infarkt. Lidé v tìchto zemích ovšem konzumují stravu s vysokým obsahem tuku, hodnì kouøí a málo se pohybují. The McDougall Newsletter, Sept/Oct 99 MASÁŽE COUNTRY LIFE Melantrichova 15, P-1 objednávky na tel l. 22 PRAMENY ZDRAVÍ / 5

6 Nikoliv cukr, ale kalorie a tuk pøíèinou obezity Dr. Keast s kolegy z Michigan State University zjiš oval u témìø dospìlých jejich spotøebu cukru, tukù, uhlohydrátù a celkový kalorický pøíjem. Souèasnì mìøili BMI index (váha v kg dìlená dvojmocí výšky v metrech). Vìdci (pro mnohé asi pøekvapivì) zjistili, že obézní lidé konzumovali celkovì ménì kalorií než lidé, kteøí obézní nebyli avšak percentuálnì více kalorií z tuku a ménì kalorií z uhlohydrátù a cukru než neobézní. Výsledky platily jak pro muže, tak pro ženy. Ukázalo se, že se stoupajícím pøíjmem tuku se zvyšoval i index tìlesné hmotnosti (lidé byli tlustší), naopak se stoupajícím pøíjmem cukru BMI index klesal (lidé byli štíhlejší). Dr. Storeyová a dr. Forshee z Georgetown University ve Washingtonu prostudovali data z výzkumu provedeného americkým Ministerstvem zemìdìlství a vypracovali model, který postihoval, do jaké míry byly plnìny doporuèené denní dávky vybraných živin v závislosti na množství cukru, uhlohydrátù, bílkovin, tukù a alkoholu ve stravì. Podle modelu mìl pøídavek cukrù velmi malý negativní úèinek na spotøebu vìtšiny živin. Výzkumníci však zaznamenali, že mnohem výraznìjší negativní ú- èinek u alkoholu. Z výroèního zasedání Severoamerické spoleènosti pro studium obezity Tìžké dìtství a kouøení v dospìlosti Podle výsledkù studie na devíti tisících Amerièanech jsou lidé, kteøí mìli tìžké dìtství, náchylnìjší k tomu, aby se stali kuøáky, aby zaèali kouøit velmi brzy a aby se stali silnými kuøáky. Vìdci zkoumali u 4958 mužù a u 4257 žen, do jaké míry byli v dìtství vystaveni osmi rùzným druhùm negativních zkušeností. Mezi tyto zkušenosti patøilo emocionální, tìlesné nebo sexuální zneužívání, domácí násilné scény, rozvod nebo rozchod rodièù, vyrùstání v domácnosti s duševnì narušeným èlovìkem, s èlovìkem pod vlivem návykových látek èi uvìznìní èlena rodiny. Lidé, kteøí uvedli, že byli vystaveni pìti èi více tìmto negativním zkušenostem, zaèínali v porovnání s lidmi, kteøí nemìli žádné takové negativní zážitky z dìtství, pìtkrát èastìji kouøit pøed dosažením ètrnácti let. Naopak to, zda jeho rodiè kouøil èi nikoliv, nemìlo vliv na to, zda dítì pozdìji s kouøením také zaèalo. The Journal of the American Medical Association 1999;282: NA ZDRAVÍ! OPRAVDU? V pití piva mají Èeši celosvìtový primát. Napøíklad pro rok 1997 vychází prùmìrná spotøeba piva na jednoho obyvatele (vèetnì dìtí a abstinentù) na 157 litrù. Nárùst spotøeby alkoholu u nás po roce 1989 je alarmující. V jednom èasopise jsem èetl, že mírné pití alkoholu prospívá srdci. Je fakt, že zprávy o ochranném úèinku mírné konzumace alkoholu na srdce a cévy jsou oblíbeným bonbónkem médií. Již s menším nadšením se reportéøi zmiòují o studiích, které poukazují i na negativní dùsledky mírného pití alkoholu. Co je dùvodem takové jednostrannosti? Jednou z pøíèin mùže být to, že i sami reportéøi se rádi napijí. Výjimeènì se nìkteøí z nich dokonce pøiznají anebo i pochlubí tím, že jsou mírnými pijáky. Háèek je ale v tom, že i vìtšina silných alkoholikù se považuje za mírné konzumenty alkoholu. Je tìžké najít èlovìka, který pøizná, že má problém s alkoholem. A ještì nìco. Konzumace alkoholu a kouøení jsou rozšíøeny rovnìž mezi politiky, soudci èi právníky. Možná i to mùže být dùvodem, proè se v naší zemi tak obtížnì prosazují zákony, které by vedly k omezení kouøení a konzumace alkoholu. V této souvislosti se èasto uvádí tzv. francouzský paradox. Francouzi konzumují více tukù než napø. Amerièané nebo Britové, ale pøitom mají podstatnì nižší úmrtnost na srdeènì-cévní choroby. Vysvìtlení zní vìtší konzumace èerveného vína. Je ovšem nutné zohlednit i další životní a výživové faktory. Francouzi sice jedí více másla, sádla a mají v prùmìru vyšší koncentraci cholesterolu v krvi a vyšší krevní tlak než Amerièané, ale minimálnì ve dvou dalších faktorech mají proti Amerièanùm výhodu. Francouzi pøedevším pijí velice málo mléka. Mezinárodní srovnávací studie potvrdily, že výskyt srdeèních onemocnìní narùstá se zvyšující se konzumací mléèných výrobkù. Nižší konzumace mléèného tuku mùže èásteènì vysvìtlit nižší výskyt srdeènì-cévních chorob ve Francii. Dále je Francie zemì s vysokou spotøebou ovoce a zeleniny. Zelenina a ovoce obsahují celou øadu vitamínù, minerálù a dalších fytochemických látek, které pùsobí jako ochrana srdce a cév. Je zajímavé, že o tìchto rozdílech se nemluví a zdùrazòuje se pouze pití èerveného vína. Jak je to tedy s tím èerveným vínem? Alkohol má schopnost zvyšovat hladinu HDL cholesterolu ( hodného cholesterolu ) a tím snižovat riziko srdeèního onemocnìní. Když ale zohledníme všechna rizika spojená tøeba i s mírnou konzumací alkoholu, je krajnì nezodpovìdné doporuèovat jeho konzumaci jako prevenci srdeèních onemocnìní. Navíc výzkum prokázal, že za ochranný úèinek èerveného vína jsou z velké èásti zodpovìdné látky zvané flavonoidy. Tyto látky jsou stejnì tak pøítomné v èerveném hroznovém vínì a moštu. Jedná se pøedevším o flavonoidy quercetin a rutin, které mají schopnost zabránit oxidaci LDL cholesterolu ( zlého cholesterolu ), mají ještì silnìjší antioxi- 8 / PRAMENY ZDRAVÍ

7 daèní úèinky než vitamín E a dokážou snižovat agregabilitu (lepivost) krevních destièek. To všechno vede ke snížení nemocnosti a úmrtnosti na srdeènì-cévní onemocnìní. V bílém hroznovém vínì byla zase objevena látka zvaná resveratrol, která má schopnost snižovat hladinu cholesterolu v krvi, zvyšovat hladinu HDL cholesterolu a bránit oxidaci LDL cholesterolu. Flavonoidy se navíc nacházejí i v mnoha dalších druzích zeleniny a ovoce, takže je opravdu zcela zbyteèné, aby èlovìk sahal po takových ochranných prostøedcích jako je alkohol. Jaké tedy mohou být dùsledky mírného pití alkoholu? Všeobecnì se vìøí, že pití vína a piva není tak škodlivé jako konzumace tvrdého alkoholu. Pravdou je, že vìtšina negativních úèinkù alkoholu závisí na celkovém zkonzumovaném množství a ne na tom, o jaký druh alkoholického nápoje se jedná. Nejvíce zdravotních problémù mají samozøejmì silní pijáci a alkoholici, ale protože poèet obèasných nebo mírných konzumentù alkoholu je daleko vìtší než poèet alkoholikù, nejvíce onemocnìní zpùsobených alkoholem je právì v této skupinì. Vìdecké studie prokázaly, že i mírná konzumace alkoholu zpùsobuje: zvýšenou hladinu triglyceridù v krvi, zvýšený krevní tlak a zvýšené riziko mrtvice sníženou funkci imunitního systému zvýšené riziko úrazù, dopravních nehod a sebevražd rakovinu dutiny ústní, hrtanu, jícnu, jater, prsu, tlustého støeva a koneèníku zhoršení premenstruaèního syndromu a bolestivé menstruace zvýšené riziko osteoporózy, obezity, gastritidy (zánìt žaludeèní sliznice), dny, chronické únavy a bolestí hlavy zvýšené riziko fetálního alkoholového syndromu a leukémie u dìtí, jejichž matky konzumovaly alkohol v prùbìhu tìhotenství Víno je posmìvaè, opojný nápoj je køikloun; kdo pøi nich blouzní, ten moudrý není. Pøísloví 20, 1 mozkovou atrofii; pùsobí negativnì na schopnost správnì se rozhodovat, na prozíravost a morální vlastnosti Co lze vùbec ještì nazvat mírným pitím? Pro nìkoho to mùže znamenat sklenku vína, pro jiného pìt piv. Prùmìrná roèní spotøeba èistého alkoholu u nás je 18,2 litrù u mužù a 4,7 1itry u žen. Muži jsou pøedevším konzumenty piva, a to v prùmìrném množství 0,5 1itru dennì. Podle amerických psychiatrù je alkoholikem již ten, kdo dennì konzumuje množství alkoholu obsažené v pùl litru piva. Také Svìtová zdravotnická organizace (WHO) se stala silným propagátorem abstinence. Ve svých oficiálních dokumentech dnes užívá obratu èím ménì budete pít, tím lépe. WHO dále uvádí, že lidem, kteøí jinak žijí zdravým životním stylem, pití alkoholu nepøináší žádné další výhody. V dnešní osvícené dobì, vezmete-li v úvahu všechny dostupné informace, je jediným správným a zdravým rozhodnutím ú- plná abstinence. q Z knihy Dynamický život autorù Hanse Diehla, Aileen Lundigtonové a Petera Pribiše. Vydalo nakladatelství Advent-Orion, k zakoupení v prodejnì Country Life v Melantrichovì ulici v Praze. PIVO V PLECHU Pivo v plechu je výrazem prosperity a zároveò zatím nejvyšším dosaženým pokrokem v dlouhém historickém procesu lidské emancipace. Pivo v plechu je koneènì nalezenou odpovìdí na øadu palèivých celospoleèenských a bez nadsázky všelidských problémù. Na rozdíl od piva èepovaného pronikavì zvyšuje svobodu pohybu a nelimituje mobilitu konzumenta pøítomností pípy. Na rozdíl od piva v láhvi radikálnì osvobozuje od nutnosti starat se ještì o zálohovaný obal. Pivo v plechu dopøává spotøebiteli hned dvojí gratifikaci. Kromì vcelku standardního uspokojení návykovou tekutinou pootevírá pøed ním rozmìr vpravdì transcendentní. V cenì piva z plechu je totiž zapoèten rovnìž nezanedbatelný požitek z odhazování. Právì zahazování vìcí na jedno použití umožòuje èlovìku zcela nepochybnì si potvrdit, kdože je zde na Zemi pánem. Odhození každého plechového kelímku zvyšuje význam odhazujícího konzumenta a èiní z nìho poloboha, jenž bez možnosti odvolání rozhoduje o bytí a nebytí vìcí. Èas, jenž èlovìka jindy deptá svou rozsáhlostí, strukturuje konzument každým odhozením vìci pro sebe velmi lichotivým zpùsobem. To on je vrchním arbitrem zmaèkání a odhození, to on s koneènou platností rozhoduje o tom, co zde pøetrvá. Jako kdyby každé odhození vìci na jedno použití utvrzovalo konzumenta v pøesvìdèení, že jeho samotného jen tak brzy nikdo nezmaèká a nevyhodí. O nìco vyšší ceny piva v plechu ve srovnání s pivem èepovaným, èi dokonce lahvovým, nejsou tedy v žádném pøípadì známkou pøedražení. Vzhledem k tomu, že nám výrobce ke každé plechovce pøidává navíc možnost tvùrèím zpùsobem plechovku zmaèkat a poté ji s heroickým gestem suverénního uživatele odhodit, je pivo v plechu vlastnì až nepochopitelnì laciné. Co jiného máme ve svém životì tak spolehlivì pod svou vlastní kontrolou? Jan Keller: Abeceda prosperity (vydal Doplnìk) PRAMENY ZDRAVÍ / 9

8 Zdravý životní styl snížení rizika nemocí srdce o 80% Dr. Frank B. Hu z Harvard University prezentoval nejnovìjší výsledky velké studie na zdravotních sestrách. Ženy s nejzdravìjším životním stylem a s nejnižším rizikem nemocí srdce a cév nekouøily, nemìly nadváhu, nepily více než jednu sklenièku dennì, dennì alespoò pùl hodiny cvièily a mìly relativnì vysoký pøíjem vlákniny (z obilovin) a o- mega-3 mastných kyselin (jejichž nejbohatším rostlinným zdrojem je lnìný olej). Jejich strava obsahovala malé množství saturovaného tuku a omezené množství cukru. I po odeètení všech dalších možných vlivù znamenal zdravý životní styl tìchto žen snížení rizika srdeèního onemocnìní o 82% což reprezentovalo pøibližnì polovièní riziko oproti ženám s horším jídelníèkem a menším množstvím fyzické aktivity. Pøi ještì nižším pøíjmu tukù a vyšším pøíjmu ovoce a zeleniny by mohlo být riziko ještì podstatnì nižší, uvedl dr. Hu. Ze 72. zasedání American Heart Association Džusy a neklidné dìti Ovocné džusy, které obsahují sladidlo sorbitol anebo velké množství fruktózy mohou zpùsobovat u malých dìtí plynatost a žaludeèní potíže. Tyto potíže nemusí být natolik vážné, aby si jich rodièe všimli, mohou však být dùvodem zvýšeného neklidu dítìte, uvedl vedoucí studie, dr. Conrad R. Cole z Miami Children's Hospital na Floridì. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 1999;153: Betakaroten snižuje riziko rakoviny prostaty V nejvìtší studii svého druhu (na 3643 lékaøích, z nichž 631 bylo diagnostikováno s rakovinou prostaty a 808 s jiným druhem rakoviny) zjistila dr. Nancy Cooková z Harvard Medical School v Bostonu, že muži s nejnižší hladinou betakarotenu mìli o 45% vyšší riziko rozvoje rakoviny prostaty než muži s nejvyšší hladinou betakarotenu. Dobré zásobení betakarotenem však nemìlo vliv na výskyt dalších druhù rakoviny. Betakaroten, rostlinný produkt, který je tìlem pøemìòován na vitamín A, je pøírodním antioxidantem, tedy látkou, která napomáhá rozkladu škodlivých volných radikálù v tìle èlovìka. Nalézá se ve velkém množství napøíklad v mrkvi nebo ve špenátu. Cancer 1999;86: VŠEM STEJNÝM METREM? Kdyby naložil nìkdo dvìma dìtem stejného vìku, ale rozdílné tìlesné konstituce, na talíø stejnì a trval na tom, že dítì, pro které je to moc, to musí stùj co stùj sníst (by by mu bylo špatnì), a nepøidal tomu, které chce víc, s odùvodnìním, že je spravedlivé, aby dostaly stejnì, každý soudný èlovìk by jen nevìøícnì kroutil hlavou. Právì takto se však chováme k dìtem v dobì povinné školní docházky. Ve škole se pøedkládá stejná porce stejné duševní potravy bez ohledu na jeho možnosti i potøeby. Dìti jsou nuceny zvládnout stejné množství uèiva stejným zpùsobem za stejný èas. A to i pøesto, že nìkteré nejsou schopné tolik látky obsáhnout, jiné se naopak nudí a každé se uèí jiným zpùsobem. To je absurdní realita základní školy na konci dvacátého století. ZÁKLADNÍ ŠKOLA NENÍ PØÍPRAVOU NA POVOLÁNÍ Jednou z pøíèin mùže být fakt, že nám není dostateènì jasný smysl a úèel základního vzdìlávání. To se zatím provádí zpùsobem, jako by to už byla pøíprava na povolání, kde neznalosti snižují kvalitu práce, nebo by mohly ohrozit další lidi (jako napø. u elektrikáøe, lékaøe aj.). Povolání si ale èlovìk volí, takže v pøípravì na nì v uèòovské, støední èi vysoké škole se setkávají studenti víceménì vyrovnaných schopností a zájmù. Kromì toho, pokud nìkdo neodhadl správnì své možností èi mu nevyhovuje zpùsob výuky, má možnost odejít, zmìnit školu. Na základní škole možnost výbìru není. Tím vùbec nechci øíci, že by se mìly dìti na základní škole rozdìlovat podle schopností. Naopak, jejím bytostným posláním by mìlo být, aby uèila vedle znalostí a dovedností také soužití, komunikaci a spolupráci s lidmi, kteøí jsou v mnoha smìrech jiní. PRÁVO NA UÈENÍ NEZNAMENÁ POVINNOST JE ZVLÁDNOUT Vìtšina rodièù by zajisté zažívala úzkost pøi pomyšlení, že by se jejich dítìti nemìlo dostat pøi vzdìlávání stejné pøíležitosti nauèit se to, co jiné dìti. Bohužel zde ale dochází k zámìnì pojmù: právo setkat se s informacemi je zamìnìno za povinnost nauèit se je ve stejném rozsahu jako druzí. Tato povinnost pak podléhá ještì sankcím. Z pøíležitosti uèit se se stává povinnost plnit jednotnou normu bez ohledu na možnosti i potøeby dítìte. DÙVÌØUJME VÍC DÌTEM Dítì potøebuje pro svùj vývoj podnìty. Potøebuje, aby jich byl dostatek (pøièemž dostatek znamená pro každé dítì nìco jiného) a aby byly pøimìøené jeho schopnostem individuálním i vìkovým. Setkávání vnìjších podnìtù s vnitøními podmínkami (biologickým zráním) je pak zdrojem uèení dítìte. Je to nìco jako zámek a klíè. Když dáte možnost výbìru, zdravé dítì v naprosté vìtšinì sáhne po tom, co odpovídá jeho individuálním a vìkovým schopnostem. Pokud se nestrefilo, èinnost opustí. V jedné alternativní mateøské škole jsem vidìla miniaturní ponk s veškerým náøadím. K úrazùm tam nedocházelo. K ponku totiž jdou dìti, kterým už nìco øíká, které mají ony vnitøní pøedpoklady pro úspìch v této èinnosti. Pokud se ve svém (samozøejmì neuvìdomìlém) odhadu mýlily, prostì odejdou a vìnují se èinnosti, která je pro jejich momentální vývoj prospìšnìjší. K ponku se vrátí pozdìji, až pøijde jeho èas. STRES MÙŽE ZPÙSOBIT ODPOR K UÈENÍ Již minule zmiòovaný Frederic Vester ve své knize Myslet, uèit se a zapomínat hovoøí o tom, že pøíroda vytvoøila stresovou reakci pro to, aby byl živoèich v situaci ohrožení schopen útìku nebo boje. Naopak uèení podmínila klidem, pøíjemností, hravostí. To jen èlovìk dokázal tyto dvì vìci propojit. Nerespektování individuálních rozdílù dìtí pøi výuce pøedstavuje vydatné zdroje stresu. Když dojde k trvalejšímu propojení uèení se stresem, spustí 12 / PRAMENY ZDRAVÍ

9 Potøebujeme se zbavit mýtu, že všechny dìti se mají uèit v základní škole totéž. se stresový mechanismus, kdykoli mozek rozpozná nìjakou situaci jako uèení. Dost absurdní a také dost dìsivé pro budoucnost. Tímto jsme schopni u dìtí vyrobit odpor ke všemu, co jen zavání školním vzdìláváním. Øada lidí bude radìji živoøit z podpory v nezamìstnanosti, než aby se úèastnila rekvalifikaèních kursù. Diskuse o tom, co by se mìly dìti na základní škole uèit, aby jim to v bìžném životì opravdu k nìèemu bylo, nás teprve èeká. Bude tøeba najít rovnováhu mezi faktografií, pojmovým myšlením, kreativitou a dalšími souèástmi vzdìlání. Nic z toho by však nemìlo být provázeno pocity strachu, stresu a ponížení. KOØENY ŠLENDRIÁNSTVÍ Susan Kovalíková v knize Integrovaná tématická výuka klade akademickou otázku: Kdo z nás by chtìl letìt v letadle o- praveném na trojku, èi mít zavedenou elektrickou instalaci na dvojku? Tradièní škola, která jen známkou pomìøuje, jak se výkon dítìte odlišuje od potøebného zvládnutí, místo aby je k tomu zvládnutí dovedla, uèí vlastnì dìti od první tøídy, že je možné dìlat vìci nedokonale, polovièatì. Každý máme schopnosti na zvládnutí jiného množství informací i dovedností. Nicménì to, co jsme schopni se nauèit, bychom se mìli nauèit co nejlépe, tak, abychom to byli schopni použít v praxi. Kdysi jsem pracovala v pedagogicko-psychologické poradnì a setkala jsem se tam s mnoha dìtmi, které ještì v sedmé, osmé tøídì neovládaly dobøe základní poèetní spoje (tj. sèítání, odèítání, násobilku), jejich ètení bylo slabé, o pravopisu ani nemluvì. Pøitom v naprosté vìtšinì pøípadù šlo o normálnì nadané dìti, bez specifických poruch uèení (napø. dyslexie aj.). To, co nesmyslný systém všichni stejné vìci, stejným zpùsobem, ve stejný èas produkuje, bych nazvala dìravým vzdìláním. Základní škola by mìla poskytnout ucelené vzdìlání odpovídající rùzným úrovním nadání dìtí, aniž by za to byly dìti jakkoli trestány. Chápu, že velmi mnoho lidí si nedovede pøedstavit, jak by taková škola mohla a mìla vypadat. Není to však neuskuteènitelná utopie. Existují výukové postupy, které to dokáží. Potøebujeme se však zbavit mýtu, že všechny dìti se mají uèit v základní škole totéž. q Jana Nováèková, NEMES TVÉ DÍTÌ MÁ HODNOTU Milovat své dítì pøi budování jeho vìdomí vlastní hodnoty je velmi dùležité, ale je to jen polovinou našeho úkolu. Je tøeba, a- byste k lásce pøidali také svoji ú- ctu. Dokud èlovìk neuvìøí, že má hodnotu, svìt pro nìho mùže být opravdu velice studené a osamìlé místo. Proè je nutné i obìtavým rodièùm pøipomínat, aby byli citliví na potøeby svých dìtí? Nemìla by snad jejich obìtavost být pøirozeným vyjádøením jejich lásky a zájmu? Ano, mìla, ale i maminka a tatínek mají své vlastní problémy. Nedostatek èasu je tlaèí až na hranice jejich sil. Tatínek si drží tøi zamìstnání a oddychuje a supí, aby to všechno stihl. Ani maminka nemá chvilku volnou. Napøíklad zítra veèer jí pøijde na veèeøi osm hostù a dnes veèer má jedinou možnost uklidit, zajít do obchodu, udìlat kvìtinovou výzdobu uprostøed stolu a obroubit si šaty, které si vezme na sebe. Její seznam co mám u- dìlat je tøi stránky dlouhý a už jí z toho všeho tøeští hlava. Otvírá dìtem k veèeøi konzervu se špagetami a doufá, že se jí nebudou plést pod nohama. Asi v sedm hodin veèer vyhledá udýchanou matku malý Larry a povídá: Mami, podívej se, co jsem nakreslil. Shlédne dolù a øíká: Hm, a viditelnì myslí na nìco jiného. O deset minut pozdìji Larry prosí, aby mu udìlala š ávu. Vyhoví mu, ale jeho obtìžování nese s nelibostí. Má skluz a její nervozita roste. Za pìt minut ji vyruší znovu. Tentokrát chce, aby mu podala hraèku, která je ve skøíni až úplnì nahoøe. Na chvíli se na nìho zadívá a pak s nevrlým mumláním spìchá do haly splnit jeho prosbu. Když ale míjí dìtský pokoj, všimne si, že má hraèky rozházené všude po podlaze a že má všechno upatlané od lepidla. Následuje výbuch. Køièí, hrozí a tøese Larrym, až mu zuby drkotají. Zní toto drama povìdomì? Mìlo by, protože takováto domácí show se stává èastým zpùsobem našeho života. Tipnìte si, kdo v tomto životì o závod ztrácí nejvíc? Je to klouèek, který se s rukama v kapsách opírá o zeï a neví, kam se vrtnout. Celý dlouhý den èeká na tátu, a když pak veèer pøijde, je mu neustále v patách a øíká: Tati, pojï si se mnou hrát! Ale tatínek je unavený. Kromì toho si domù pøinesl plnou aktovku práce. Maminka mu slíbila, že ho dnes odpoledne vezme do parku, ale pak na poslední chvíli musela jít na schùzi Èerveného køíže. Chlapec se dovtípí už na nìho zase nemají èas. Stáhne se tedy do obývacího pokoje a dvì hodiny se dívá na nesmyslné kreslené seriály a staré filmy. Dìti prostì do seznamu co mám udìlat nìjak nezapadají. Být dobrým rodièem, když jsou dìti malé, je èasovì nároèné. Stojí to èas, vést je k dobrým knihám, stojí to èas, pouštìt s nimi draka, hrát si s nimi s míèem a skládat skládaèky. Stojí to èas, ještì jednou vyslechnout, jak si naše dítì rozbilo koleno a jak bylo s ptákem, který mìl zlomené køídlo. Právì toto jsou stavební kameny sebevìdomí dítìte, které jsou místo maltou spojovány láskou. DÌTI PROSTÌ DO SEZNAMU CO MÁM UDÌ- LAT NÌJAK NEZAPADAJÍ. BÝT DOBRÝM RO- DIÈEM JE ÈASOVÌ NÁROÈNÉ. STOJÍ TO ÈAS, VÉST JE K DOBRÝM KNIHÁM, STOJÍ TO ÈAS, POUŠTÌT S NIMI DRAKA, HRÁT SI S NIMI S MÍ- ÈEM A SKLÁDAT SKLÁDAÈKY. Každé dítì má právo chodit se zvednutou hlavou, a to nikoli v povýšenosti nebo v pýše, ale v sebedùvìøe a pocitu bezpeèí. Právì takovéto chápání lidské hodnoty pro nás zamýšlel náš Stvoøitel. q Z knihy Jamese Dobsona Být sám sebou. Vydalo nakladatelství Návrat domù. PRAMENY ZDRAVÍ / 13

10 Východ blíže Západu: více srdeèních nemocí Západní vlivy na èínskou stravu jmenovitì více masa a mléèných výrobkù, ménì zeleniny a ménì zeleného èaje zvyšují riziko srdeèního onemocnìní u lidí èínského pùvodu. Dr. Kam S. Woo z Chinese University v Hongkongu mìøil s kolegy tlouš ku stìny krèní cévy, která zásobuje krví mozek u obyvatel oblasti Pan Yu v Èínì, v Hongkongu, v australském Sydney a v San Franciscu. Tlouš ka cévní stìny byla o 25% vìtší u Èíòanù narozených v San Franciscu než u Èíòanù žijících v oblasti Pan Yu, kde je jeden z nejnižších výskytù srdeèního onemocnìní na svìtì. Obyvatelé Pan Yu mìli nejnižší spotøebu živoèišných bílkovin, obyvatelé San Francisca nejvyšší. V San Franciscu mìli pìtadvacetkrát vìtší spotøebu mléèných výrobkù než v oblasti Pan Yu. Kalorická hustota jídel a pocit nasycení Døíve se vìdci domnívali, že v pocitu nasycení hraje hlavní roli obsah tuku v potravì, nová studie však ukazuje, že rozhodující je množství ovoce, zeleniny, vody a vlákniny. Konzumování potravin s nízkou kalorickou hustotou a nízkým obsahem tuku (ovoce, zeleniny, obilovin) vedlo v koneèném dùsledku u pokusné skupiny k týdennímu snížení pøíjmu kalorií o 16%. American Journal of Clinical Nutrition 1999;69: Obezita a astma Podle výsledkù nové studie mají ženy, které jsou obézní, vyšší riziko onemocnìní astmatem. Pøíèina tohoto vztahu však zùstává nejasná. Bìhem ètyøletého sledování témìø úèastnic studie, onemocnìlo 1596 z nich astmatem. Vìdci zjistili, že èím vyšší byl BMI index (váha v kilogramech lomeno dvojmoc tìlesné výšky v metrech) na poèátku studie, tím spíše žena bìhem následujících ètyø let onemocnìla astmatem. Výsledky ovšem neznamenají, že o- bezita zpùsobuje astma, pouze naznaèují, že tyto dva stavy spolu nìjakým zpùsobem souvisejí. Archives of Internal Medicine 1999;159: , BIOPOTRAVINY? COUNTRY LIFE! Melantrichova 15 & Jungmannova 1, P-1 LÉÈENÍ HLADOVKOU Bylo by nezodpovìdné konèit seriál Cesty ke zdraví a nezmínit se o jednom z nejjednodušších, ale možná i nejvíce kontroverzích zpùsobù léèení celé øady nemocí léèení hladovkou. Tento zpùsob léèení má dlouhou tradici lze ho najít v nejrùznìjších lékaøských knihách minulosti. Hladovìní za úèelem zachování mládí bylo již doporuèováno ve starovìkém Egyptì v 15. století pøed Kristem. Rùznì dlouhý pùst doporuèovali svým následovníkùm a pacientùm Pythagoras, Hippokrates èi slavný Abu-Ali Ibn Sínu (Avicenna). Ve støedovìku byly myšlenky hygieny stravování a léèení hladem více ménì zapomenuty a zaèaly se opìt objevovat až v 16. století. První vlaštovkou byl Ital Ludvigo Kornaro ( ), který napsal nìkolik traktátù podporujících myšlenky maximální støídmosti. Friedrich Hoffmann ( ) doporuèoval léèebné hladovìní pøi hyperemii (pøekrvení), revmatických a katarálních pøíznacích, pøi mrtvici, skorbutu, kožních onemocnìních, zhoubných vøedech a šedém zákalu. První polovina 19. století byla dobou rozkvìtu vegetariánství, vodoléèby a rùzných jiných pøirozených metod léèení. Souèástí tìchto pøirozených metod léèení byl také pùst. V tomto období historie mùžeme také najít mnoho slavných stoupencù støídmosti a vegetariánství jako Voltaire, Rousseau, Schiller, Byron a další. Znaènì se léèebné hladovìní rozšíøilo na zaèátku 20. století. V medicínì se objevilo reformátorské hnutí, které se intenzivnì vìnovalo pøirozeným metodám léèení. Nejznámìjšími pøedstaviteli tohoto hnutí byli Bircher-Benner (základní principy výživového systému tohoto lékaøe byly popsány v Pramenech zdraví 1/1998), Noorden, Laman a jiní. Mnoho ètenáøù jistì zná rakouského léèitele Rudolfa Breusse, který hladovkou léèil leukémii a nìkteré další druhy rakovin. Jeho léèivé zeleninové š ávy a èaje lze zakoupit napøíklad v prodejnách Country Life v Praze. PROTI: ANEB NÁZORY OFICIÁLNÍ MEDICINY Jsou známé pokusy s laboratorními krysami, kterým omezili pøísun potravy. Krysy, které hladovìly, žily dva- až tøikrát déle než ty, které dostávaly normální pøísun potravy. Otázkou vždy zùstává, nakolik mùžeme tyto zajisté skvìlé výsledky aplikovat na lidskou populaci. Oficiální medicína má vùèi hladovìní vyslovenì nepøátelský postoj. V uèebnicích se povìtšinì mùžete doèíst, že v organismu se v dobì hladovky rozvíjí acidóza (pøekyselení, vyèerpání alkalických zásob krve). Zvyšuje se také kyselost tkaniv, zhoršuje se funkce jater a jejich schopnost syntetizovat moèovinu. Organismus ztrácí cenné bílkoviny, jejich množství je omezeno. Hladovìjící nemá dostatek minerálních látek a vitamínù. To všechno zpùsobuje poruchu látkové výmìny a mùže vyvolat rozpad tkaniva a v koneèném dùsledku pøivodit dystrofii. V souvislosti s hladovìním se èasto uvádìjí pojmy kwashiokor (vzniká nedostatkem bílkovin ve stravì) a marasmus (vzniká celkovým nedostatkem potravy a energie), které známe pøedevším z reportáží z chudých afrických zemí. PRO: ANEB NÁZORY ZASTÁNCÙ LÉÈIVÉHO HLADOVÌNÍ Zastánci dávkovaného léèivého hladovìní tvrdí, že nucené hladovìní se od toho léèivého liší právì tak, jako nùž bandity od chirurgického skalpelu. Nemá-li organismus jídlo, dává do obìhu své vnitøní zásoby, zaèíná tzv. endogenní (vnitøní) vyživování. Èerpání zásob rùznými orgány a tkánìmi je znaènì nerovnomìrné, nejvìtší ztráty má tkanivo tukové, pak slezina, játra, svaly, krev, ledviny, kùže, støeva, plíce, slinivka bøišní a nejmenší ztráty má nervová soustava a srdce. Všichni, kteøí kurz léèivého hladovìní prodìlají, zjistí, že pocit hladu se projevuje pouze v prvních dnech. Pak témìø zmizí. Velikost zásob, jež tìlo mùže pøi hladovìní do stavu naprostého vyèerpání využít, tvoøí 40-45% jeho váhy. Bylo zjištìno, že pøi úplném hladovìní se ztrátou tìlesné váhy do 20-30% nejsou v orgánech a v tkanivech zvíøat pozorovány žádné nevratné patologické zmìny. Problémem mùže být délka hladovìní. Nemìla by pøekroèit bezpeènou hranici ztráty váhy organismu (vý- 6 / PRAMENY ZDRAVÍ

11 Podlé lékaøù, odborníkù na léèebné hladovìní, lze toto pøipodobnit vnitøní operaci bez nože. Pøíroda šetøí zdravé a odstraòuje vše nemocné. še uvedených %). Pøi dnes používaných metodách dávkovaného léèebného hladovìní bìhem dní ztráta váhy obvykle pøedstavuje 12-18%, tj. podstatnì ménì než bezpeèná norma. Pøi nuceném hladovìní dochází k tzv. alimentární dystrofii. Pozorování a popisu tìchto zmìn bylo vìnováno hodnì rozsáhlých prací. To vyvolalo velkou nedùvìru k léèení hladovìním. Odpùrci léèebného hladovìní však zapomínají, že dávkované léèebné hladovìní využívá fyziologické stadium procesu odebrání potravy organismu, kdy ještì nedochází k patologickým zmìnám. Vždy dostávají-li nemocní lék v podobì mikrodávky jedu, nevyvolává to u lékaøù myšlenku na jejich otrávení. Výzkumy I. P. Pavlova dokázaly, že sedmý až devátý den úplného hladovìní žaludeèní sekrece zcela ustává a místo ní nastupuje tzv. spontánní žaludeèní sekrece. Tvoøící se sekret obsahuje znaèné množství bílkovin, které se žaludeèní sliznicí o- pìt vstøebávají do krevního obìhu. Tvoøení a využívání spontánní žaludeèní sekrece pøi hladovìní je dùležitým adaptaèním mechanismem, jenž snižuje ztrátu bílkovin a zabezpeèuje stálý pøísun aminokyselin nutných k regeneraci bílkovin nejrùznìjších orgánù. Z prací fyziologù a biochemikù se ví, že v dobì nuceného dlouhodobého hladovìní organismus zvíøat a èlovìka zahyne døíve, než dosáhne úplného vyèerpání, v dùsledku autointoxikace odpadními zplodinami. Odstraní-li se procedurami pøi léèebném hladovìní tyto produkty z organismu (klystýry, masáže, hluboká dechové cvièení, procházky), dokáže tìlo bez projevù autointoxikace hladovìt 30 až 40 dní. Psychický stav nemocného bìhem hladovìní se podstatnì liší od stavu èlovìka hladovìjícího nucenì. Pøi léèivém hladovìní nemocný ví, že hladoví proto, aby se vyléèil. Je pod lékaøským dozorem. Ví, že po skonèení urèité doby se bude znovu plnohodnotnì stravovat. Toto vìdomí radikálnì mìní jeho pocity a odráží se to na všech fyziologických funkcích organismu. Endogenní výživì se organismus pøizpùsobuje postupnì. K pøeorientování dochází obvykle šestý až desátý den hladovìní. Jakmile se vyèerpají glykogen zásoby organismu (k tomu dochází první až druhý den hladovìní), zaènou se v krvi hromadit kyselé produkty nedokonalého spalování tukù. Mùže se to zrcadlit na náladì nemocného, mohou se projevit bolesti hlavy, pocit slabosti. Je potøebné, aby dotyèný zhluboka dýchal, proèistil si støeva klystýrem, osprchoval se. Pøíznaky lehké autointoxikace zplodinami rozpadù tukù mohou postupnì narùstat až do šestého až desátého dne hladovìní. Pak bìhem krátké doby zmizí a nemocný se cítí dobøe. Dochází k pøekonání tzv. acidotické krize a pøizpùsobení organismu na autogenní výživu. Organismus vyrábí z vlastního tuku a bílkovin glukózu, její množství v krvi stoupá a proto nemocní lehce snáší hladovìní. Podle odborníkù na hladovìní (dr. Vries, dr. Buchinger apod.) hladovìní lze považovat za vnitøní operaci bez nože. Pøíroda operuje dokonaleji než ten nejlepší chirurg. Šetøí zdravé a odstraòuje vše nemocné. Pro udržení normální látkové výmìny využívá organismus vlastní deponované bílkoviny, pøedevším patologické novotvary. Proto je hladovka oznaèována jako oèistné léèení. Léèebná hladovka má také své kontraindikace: tuberkulózu, hyperfunkce štítné žlázy, onemocnìní centrální nervové soustavy, øadu akutních a metabolických onemocnìní, jako napø. zánìt slepého støeva, zauzlení støev, cysty, novotvary vnitøních orgánù, cukrovku a pøedevším pak stavy vyèerpání zvláštì u starších osob, v tìhotenství a pøi kojení, dále pak psychická o- nemocnìní, kde není možný uvìdomìlý vztah nemocného k léèbì. JEDNOTLIVÉ FÁZE LÉÈEBNÉHO HLADOVÌNÍ Doba hladovìní 1. fáze (pokrmového dráždìní) trvá 2-3 dny, je charakterizovaná vzpomínkami na jídlo, kruèením v bøiše, zvýšenou tvorbou slin, špatnou náladou, mírnou žízní fáze (zvìtšení acidózy) den, pocit hladu se zmenšuje až mizí, zvìtšuje se žízeò, mohou se dostavit bolesti hlavy, závratì, z úst je nìkdy cítit zápach acetonu, povlak na jazyku fáze (kompenzace) den, dochází k pøekonání acidotické krize, psychický stav, nálada se zlepšují, mizí pocit tìlesné slabosti, toto stadium konèí vlèím hladem... Doba návratná regeneraèní 1. fáze (astenická) den, po pozøení malé porce jídla dochází k nasycení, ale za krátkou dobu se dostavuje silný hlad, nálada bývá èasto promìnlivá, velká žízeò 2. fáze (intenzivní regenerace) den, chu se rychle zvyšuje, stoupá tìlesná hmotnost fáze (normalizace) den, chu jídlu k slábne, jídlo pøestává být støedem pacientovy pozornosti, vše se vrací k normálu, pacienti jsou klidní... (Podle Nikolajev & Nilov: Léèení hladovkou, Eko-konzult 1996.) RÙZNÉ FORMY LÉÈEBNÉHO HLADOVÌNÍ Jednodenní hladovìní znamená nic nejíst 24 hodin, pøi úplném hladovìní nutné pít neomezené množství vody, pøi hladovìní na zeleninové nebo ovocné š ávì vypít 1,5 l š ávy dennì, lze opakovat dle potøeby pøibližnì jeden krát týdnì. Hladovìní se š ávou 3-4 dny se nic nejí, pije se pouze 1,5 l š ávy dennì nebo šípkového èaje, na zaèátku hladovìní se podávají oèistné klystýry, opakovat jednou mìsíènì. Dlouhodobá hladovka dnù tento druh léèebného hladovìní by mìl vždy probíhat pod dozorem lékaøe ve speciálním léèebném zaøízení nebo poradnì. cesty ke zdraví HODNOCENÍ Správnì používané léèebné hladovìní mùže být úèinným prostøedkem k léèbì celé øady chronických onemocnìní. Krátkodobé hladovìní se dá bez vìtších problémù realizovat v domácích podmínkách a mùže mít jak léèebný, tak preventivní úèinek. q Peter Pribiš, autor èlánku i celého seriálu Cesty ke zdraví, je absolventem Fakulty všeobecného lékaøství UK a absolventem oboru výživa a preventivní medicína na School of Public Health na Loma Linda University v Kalifornii. PRAMENY ZDRAVÍ / 7

12 Chvála ženy stateèné Ženu stateènou kdo nalezne? Je daleko cennìjší než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá koøist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svùj život. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka pøiváží svùj chléb. Ještì za noci vstává dát potravu svému domu a pøíkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nezhasne ani v noci. Vztahuje ruce po pøeslenu, svými prsty se chápe vøetena. Dlaò má otevøenou pro utištìného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svùj dùm, když snìží, celý její dùm je obleèen do dvojího šatu. Zhotovuje si pøikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její odìv. Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími zemì. Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci. Síla a dùstojnost je jejím šatem, s úsmìvem hledí vstøíc pøíštím dnùm. Její ústa promlouvají moudøe, na jazyku mívá vlídné nauèení. Pozornì sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahoøeèí jí, též její manžel ji chválí: Stateènì si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny pøedèíš. Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejích rukou, a ji chválí v branách její èiny! (Pøísloví 31,10-31) JE TØEBA SE PROJEVOVAT Pokud jako první podmínku pro dosažení vzájemného pochopení klademe snahu o porozumìní, druhou podmínkou je možnost vyjádøit své názory a pocity. Tuto potøebu má každý èlovìk. Když k tomu nemá dlouho pøíležitost, mùže i onemocnìt. Potøeba sebevyjádøení se samozøejmì netýká jen manželství. Jedná se i o ostatní vztahy s druhými lidmi: s pøáteli, bratry a sestrami, pøíbuznými atd. Pokud však èlovìk žije v manželství, má nejvìtší potøebu vyjádøit své názory pøed svou partnerkou èi partnerem. Nìkteøí muži si stìžují na špatné zdraví svých manželek, aniž si uvìdomí, že jejich ženy jsou nemocné z toho, že je jejich manželé nikdy poøádnì nevyslechnou. Aby se èlovìk mohl otevøenì vyjádøit, potøebuje cítit vøelou a laskavou odezvu u pozorného posluchaèe. Každý z nás snadno najde výmluvu, aby se vyhnul skuteèné výmìnì názorù. Jedna vdaná žena mi øekla: Kdykoliv zaènu mluvit o závažných vìcech, manžel si vezme kloubouk a jde ven. Nasmìruje si to pøímo do hospody. Stává se však také, že žena pøeruší dùležitý hovor, aby se postarala o nìco nutného, co by ale klidnì mohlo poèkat, až její manžel odejde do práce. Snadno najdeme mnoho povinností, díky nimž se mùžeme vyhnout otevøené konverzaci. Je pravdou, že mnozí manželé pøed podobnými hovory utíkají. Bojí se otevøít tomu druhému své nitro. Nikdy si neudìlají na podobný rozhovor èas. Vyhýbají se mu i o dovolené: hledají jakýkoli druh rozptýlení a zvou si domù zábavné pøátelé, kteøí jim zaplòují èas, kdy by si spolu mohli v klidu popovídat. K vybudování opravdového manželství je tøeba hodnì èasu. Vážnìjší otevøený rozhovor zøídka trvá jen nìkolik okamžikù. Musíme se na nìj peèlivì pøipravit tak, že se k sobì budeme pomalu pøibližovat. A potøebujeme také odvahu Toto prohlášení urèitì pøekvapí mnohé ètenáøe, kteøí si pøedstavují, že druhému èlovìku se mùžeme otevøít docela snadno. Ano, je to možné, ale jen do urèitého stupnì. Nìkteøí žoviální, spoleèenští lidé si lichotí, že se snadno svìøí druhým, ale pravdou je, že je to pouze jakási náhražka opravdové upøímnosti. Ve skuteènosti se jejich niterné myšlenky a pocity stále skrývají kdesi hluboko pod záplavou slov, stejnì jako je introvertní lidé zakrývají svým mlèením. Úplné odhalení nejvnitønìjších myšlenek nutnì vyžaduje skuteèné a hluboké porozumìní a hodnì odvahy. Naslouchal jsem chvíli jedné ženì, která mi vyprávìla o svém manželovi. Mluvila o nìm mnohem víc než o sobì. Vy se ve skuteènosti svého manžela bojíte, øekl jsem jí. Naše vztahy byly už natolik pevné, že mi mohla upøímnì odpovìdìt: Ano, bojím se ho. Pøedpokládejme na okamžik, že ze svého partnera nemají strach jen ženy. I manželé se mohou bát svých žen. Muži jsou však ješitnìjší než ženy, a proto je pro nì obtížnìjší pøiznat si, že se jich bojí. To je jeden z rozdílù mezi muži a ženami: ženy èasto otevøenì u- kazují svùj strach, kdežto muži jej skrývají. Muž mùže své obavy skrýt napøíklad za autoritativním chováním. Po prvních slovech tvrdì utne manželèinu øeè a skonèí rozhovor, ze kterého má obavy. Nebo se schová za intelektuální a uèené výklady, aby se nemusel osobnì angažovat. Z èeho má èlovìk vlastnì o- bavu? Myslím, že ze dvou vìcí. Za prvé se bojí, že ho budou druzí soudit má strach z kritiky. To je obvyklá obava, která je mnohem rozšíøenìjší, než si vùbec pøipouštíme. A pøitom se kritického odsouzení bojíme nejvíc právì od své ženy èi nejlepšího pøítele, tj. od lidí, které obdivujeme a máme nejradìji. Je to proto, že jejich obdiv a láska pro nás tolik znamenají. 10 / PRAMENY ZDRAVÍ

13 Muži si nìkdy stìžují na špatné zdraví svých manželek a neuvìdomují si pøitom, že jejich ženy jsou nemocné z toho, že je manželé nikdy poøádnì nevyslechnou. Kromì toho všichni soudíme i sami sebe. Dobøe víme, že kdybychom k sobì byli upøímní a vidìli se, jací opravdu jsme, bez veškerých pøíkras, jimiž se neustále snažíme vylepšit svùj charakter, museli bychom vidìt i vìci, za které se stydíme. A tyto naše slabosti znají nejlépe právì naši nejbližší, kteøí pøesnì vìdí, co by nám mohli vytýkat. Proto si tolik manželù hraje spolu na schovávanou. Obávají se, že pokud zabøednou do hlubšího rozhovoru, otevøou se jim rány, na nìž jsou velice citliví, rány, které jsou o to bolestivìjší, že jim je zasazuje jejich životní partner. q Z knihy švýcarského lékaøe a psychologa Paula Tourniera Porozumìní v manželství. Knihu vydalo nakladatelství Návrat domù. TEPLÉ MLÉKO NESTAÈÍ... Jeden kazatel kdesi v Rumunsku mìl kotì, které vylezlo na jeho dvorku na strom a pak se bálo slézt dolù. Kazatel je prosil, pøinesl mu teplé mléko, ale všechno marné kotì nechtìlo ze stromu slézt. Stromek nebyl dostateènì silný, aby se na nìj dalo vylézt, a tak se kazatel nakonec rozhodl pøivázat jej provazem ke svému autu a kousek popojet aby se stromek ohnul natolik, že by mohl na ko átko dosáhnout a vysvobodit je. Všechno právì tak za stálého kontrolování situace udìlal. Pak už zbýval jen malý kousek, aby se strom dostateènì ohnul a on mohl na kotì dosáhnout. Ale jak ještì o kousek popojel, provaz se pøetrhnul, stromek vystøelil, kotì prolétlo vzduchem a zmizelo z dohledu. Kazatel byl z toho opravdu velmi neš astný. Kudy chodil, tudy se vyptával, jestli nìkdo nevidìl malé kotì. Nikdo je nevidìl. Nakonec se tedy pomodlil: Pane, svìøuji to kotì do tvé péèe, a šel po své práci. O nìkolik dní pozdìji potkal kazatel v obchodì jednu sestru ze svého sboru. Náhodou se podíval do jejího nákupního vozíku a ke svému velkému pøekvapení si všimnul, že v nìm má žrádlo pro koèky dobøe totiž vìdìl, že ona žena nemá koèky ráda. Proè kupujete žrádlo pro koèky, když pøece koèky nesnášíte? zeptal se jí. Odpovìdìla: Tomu neuvìøíte, a vyprávìla, jak ji její malá dcerka už dlouho prosí o koèku, ale ona že stále odmítala. Pøed nìkolika dny dívenka zase tolik prosila, až jí matka nakonec øekla: Dobrá, když ti Pán Bùh tu koèku dopøeje, budeš si ji moci ponechat. Žena øekla kazateli: Pozorovala jsem svou dcerku, jak si na dvorku kleká a prosí Boha o koèku. A nebudete tomu vìøit, ale z jasné modré oblohy najednou pøilétlo kotì a, tlapky doširoka roztažené, pøistálo pøímo pøed mou dcerkou! Pøíbìh nám až z daleké Bangladéše zaslal dr. Milan Moskala. lidé a zvíøata POKROK A HUMANITA? Mnohé z minulých civilizací, které dnes se skromností sobì vlastní oznaèujeme za primitivní, pøinášely svým bohùm kruté obìti v podobì rituálních vražd zvíøat. Èinily tak proto, aby výmìnou získaly od nadpøirozených sil požehnání své vlastní prosperity. Pøi zmínce o jejich barbarství nám naskakuje husí kùže a jsme vdìèni za to, že žijeme ve zcela jiné dobì, v dobì pokroku a humanity. Žijeme však pouze v dobì, která rituál obìtování zvíøat na oltáøi prosperity uèinila na jedné stranì naprosto systematickým, na stranì druhé ho vzdálila oèím veøejnosti, takže jeho nepøedstavitelná krutost nebudí naše pohoršení. Mùžeme se dokonce tváøit, že o bestialitách páchaných na živých tvorech a o spojitosti jejich trýznìní s naší posvátnou prosperitou nemáme ani tušeni. Zatímco obìti vykonávané v temných svatyních takzvanými primitivy byly z našeho hlediska naprosto nesmyslné, to, co se dìje se zvíøaty v našich laboratoøích, slouží svatým potøebám vìdy a ve jménu pokroku je kritika tìchto praktik pochopitelné tabuizována. Bez testování živých zvíøat, jež zpravidla konèí jejich pomalou a bolestnou smrtí, by nebylo pokroku v automobilovém, kosmetickém, chemickém ani potravinovém prùmyslu. Jelikož laboranti nemají pøi pokusech bederní roušku a nevykøikují jiné než chemické formule, nikoho by ani nenapadlo považovat je za primitivy. Jen v malé Èeské republice je pøi vìdeckých pokusech umuèeno roènì na zvíøat. Díky tìmto pokusùm máme nejen nové léky, ale také nové laky na vlasy, na nichž èteme, že není radno støíkat si je do oèí. Stovky oèí pokusných tvorù jimi byly zaživa vyleptány, takže rada je vìdecky ovìøena. Díky jiným pokusùm na zvíøatech dnes bezpeènì víme, že náraz automobilu pøi stokilometrové rychlosti do zdi se dá jen stìží pøežít. Utrpení stovek rozmaèkaných a rozdrcených tvorù však nebylo zbyteèné, a dnes jezdíme mnohem, mnohem opatrnìji. Moderní èlovìk není primitiv, a proto obìtní kostìný nùž nahradil citlivým skalpelem, jenž dokáže poškozovat vysoce selektivnì pouze urèité partie mozku pokusných tvorù. Ve svých poèítaèi vybavených svatyních vìdy zvíøata metodicky a za plného vìdomí oslepuje, tráví, leptá kyselinami a pouští do nich elektrický proud. Protože je útlocitný, vyøezává jim nìkdy pøed konáním vlastního experimentu hlasivky. Je vìdecky potvrzeno, že taková zvíøata pak už ani nemuknou. Podobné krvavé obøady, jež nám pøinášejí prosperitu, se konají ve skrytu a tajnì. Souèástí veøejného rituálu se stávají teprve, když ve spoleènosti labužnicky vychutnáme otestovanou cigaretu, pokocháme se pohledem na sliènou tváø vkusnì pokrytou otestovaným make upem a pøi ukneme si sklenkou otestovaného likéru. Ten zlomek zvíøat, jenž padl za obì lékaøským a farmaceutickým pokusùm, bezpochyby uklidní naše svìdomí, pokud by je nìkterý protivìdecký neznaboh chtìl snad pokoušet. A pokud by snad nìkdo, kdo jednou pohlédl do oèí psù, koèek, myší, prasat èi opic metodicky zabíjených podle všech rituálù vìdy, nemohl v noci usnout, lze doporuèit prášek na spaní. Není se èeho bát. Byl jistì naprosto spolehlivì otestován na stovkách pokusných zvíøat. q Z knihy sociologa a ekologa Jana Kellera Abeceda prosperity. Vydalo nakladatelství Doplnìk. PRAMENY ZDRAVÍ / 11

14 JSTE ZÁVISLÍ NA PRÁCI? Textem nás bude provázet postava pochybovaèe, který bude klást autorovi všeteèné otázky a žádat dùkazy a vysvìtlení. Za touto postavou si mùžete pøedstavit nìjakého èlovìka, který to s prací èasto zbyteènì pøehání. Mohla by to také být èást osobnosti autora, který pøi práci ne vždy dokázal zachovat správnou míru. Aby bylo hned jasné o koho jde, pojmenujme si našeho pochybovaèe hezky èesky Prácemil. Laskavý ètenáø jistì autorovi odpustí mírnou nadsázku. S Prácemilem jsem mìl poøádný køíž. Stálo mì velké úsilí ho dostihnout, byl neustále v práci a poøád nemìl èas. Když jsme se koneènì sešli, každé tøi minuty mu pištìl mobilní telefon. Pùsobil dojmem vyèerpaného èlovìka, hledìl duchem nepøítomnì a byl nervózní. Naše schùzka skonèila podstatnì døíve, než bylo plánováno, protože si vzpomnìl na nìjakou údajnì velmi naléhavou pracovní záležitost. Na první pohled to byl mùj èlovìk. Možná by bylo vhodné si pana Prácemila trochu podrobnìji pøedstavit. Pan Prácemil je dvakrát rozvedený. První paní Prácemilová, rozená Lenochodová, nemìla pro jeho zpùsob života pochopení, parazitovala na jeho závislosti na práci a manželství se rozpadlo. Druhá paní Prácemilová, rozená Snaživcová, byla podobná jako on, oba se štvali stejnì. Obèas se dlouhé týdny ani nepotkali a domlouvali se, pokud vùbec, pøes telefonní záznamníky. Manželství se samozøejmì rozpadlo. Teï se chce pan Prácemil oženit potøetí a má problém: Jakou si mám najít, abych zase nezkrachoval? Mimochodem, argumenty prvé paní Prácemilové, rozené Lenochodové, pøi rozvodovém stání znìly asi takto: Když jsem se vdávala a byla jsem mladá, chtìla jsem se bavit, chodit tancovat, do kina a do divadla, stýkat se se spoustou lidí, poøádat veèírky pro pøátele a èasem mít hodnì dìtí... ale mùj muž nemìl na nic z toho èas. Sice jsem mìla peníze na drahé šaty, ale kam jsem je mìla nosit, když jsem vìènì sedìla doma bez manžela. Pøátele, to on nepìstoval, mìl jenom své kolegy v práci. A dìti? Poøád mi øíkal:,poèkej, poèkej, až pro nì budu mít zajištìní,' jenže èas ubíhal a Mùj nový pøítel nemá zdaleka takové postavení a tolik penìz, ale jsme hodnì spolu a je s ním legrace. A jak probìhl rozvod s druhou paní Prácemilovou, rozenou Snaživcovou? Paní Prácemilová se tøikrát nedostavila pro pracovní zaneprázdnìní, a když koneènì jednou pøišla (o dvacet minut pozdìji), zmatenì zamíøila k jednomu ze soudních úøedníkù v domnìní, že je to pan Prácemil. Už ho po tolika mìsících ani nepoznala. Soud to uznal jako pádný argument a rozvedl je bez prùtahù také i proto, že manželé nemìli žádné dìti. Ani jeden by ostatnì nemìl na jejich výchovu èas. Pan Prácemil má v poslední dobì hrozné sny. Je znovu miminkem, leží v peøinkách a navštìvuje ho sudièka. Nad kolébkou se rozhoduje, zda mu má dát zdraví nebo peníze. Pan Prácemil je moudré miminko a chce vykøiknout, že zdraví, jenže miminko neumí mluvit a sudièka mu pøiøkne peníze. Druhou noc se opakuje totéž a sudièka mu dá vybrat mezi š astnou rodinou a kariérou. Miminko by si rádo objednalo š astnou rodinu, ale umí jen plakat, a tak dostane kariéru. Tøetí noc dostane na vybranou mezi volným èasem a vyšší funkcí. Pan Prácemil tuší, že si jako dospìlejší zamiluje pìší turistiku (mimochodem na výletì nebyl asi pìt let). Jako miminko zatouží celým srdcem po troše volného èasu, ale neumí si o nìj øíct a dostane funkci. Probudí se zalit potem a hned se navzteká. Prácemil: Sny jsou blbost, já znám spoustu lidí, kteøí makají a jsou zdraví jako øípy. Autor: Ale nemùžete popøít, že vám v poslední dobì nepøíjemnì buší srdce, cítíte se vyèerpaný a že vás bolí žaludek. A mimochodem ještì ke všemu špatnì spíte a máte hrozné sny. Prácemil: Tak abyste vìdìl, já mám známé, kteøí dìlají závratnou kariéru a pøitom mají krásné ženy a vymydlené vzornì dìtièky. Autor: Být úspìšný a být závislý na práci není totéž. Kromì toho atraktivní vzhled a vymydlenost vždy automaticky neznamenají duševní zdraví. Mimochodem, vám už dva vztahy zkrachovaly a teï, pokud vím, nemáte na nìjakou romantiku èas, takže si š astné manželství sotva vybudujete. Prácemil: Já tu vyšší funkci vzít prostì musím, právì proto, abych vydìlal dost na užívání si volného èasu. Pak budu moci vyrazit tøeba na Havaj nebo odletìt na Mars, až tam bude nìjaká cestovka poøádat zájezdy. Autor: Tak tohle jste øíkal už pøed deseti lety. Prácemil: No to je pravda. Ale práce èlovìku prospívá a neškodí. A také prospívá druhým. Autor: V tom máte do jisté míry pravdu zase vy. Práce provádìná v pøimìøeném množství prospívá tìlesnému i duševnímu zdraví a pøináší všeobecný prospìch. Jenže problém je v množství práce a zpùsobu, jakým se provádí. Èlovìk, který je závislý na práci, je ohrožen ve vìtší míøe øadou nemocí. Trpí i jeho rodina. Navíc mívá problémy se spoluzamìstnanci, podøízenými i nadøízenými, a èasto neumí pracovat v týmu. To je v dnešní dobì obrovská nevýhoda. Prácemil: Tomu nevìøím. Autor: Nedávno jsem vás hledal v práci. Nebyl jste tam, ale zrovna o vás kolegové mluvili. Øíkali, že vaše pracovní tøeštìní a muèednický výraz v nich vyvolávají pocity viny, i když výsledky nemají horší, spíš naopak. A také prý dìláte úplnì zbyteènì,dusno'. Spìchem a zmatkováním o- travujete atmosféru a znervózòujete ostatní. Navíc prý nemáte smysl pro humor a nenecháte si nic øíct. Jestlipak víte, že vám závislost na práci škodí i na pracovišti? 14 / PRAMENY ZDRAVÍ

15 Prácemil: Láska k práci nemùže být na škodu! Autor: Nesouhlasím. Jeden kolega internista mi vyprávìl, že se u nìj léèil jiný lékaø odborností patolog. Onen patolog mìl velmi rád své povolání a s gustem a èasto vyprávìl svým spolupacientùm o tom, jak pitval mrtvoly a co všechno pøi tom nacházel. Situace došla tak daleko, že si na nìj druzí pacienti stìžovali a žádali, aby byl pøeložen na jiný pokoj. Prácemil: Ten pøíklad není typický. Já nejsem žádný patolog a moje láska k práci nikomu neškodí! Autor: Jen se pøiznejte, že jsou chvíle, kdy ve stavu vyèerpání svoji práci upøímnì nenávidíte. A pøesto v ní pokraèujete až do úpadu. To zrovna nepodporuje vaši tvoøivost. A navíc se tak podobáte èlovìku závislému na alkoholu, který také pije, i když už mu to vùbec nechutná a zvedá se mu žaludek. Prácemil: Práce není žádná chemikálie, aby si na ni èlovìk vytvoøil závislost! Autor: V tom máte pravdu, ale pøi práci, zejména nadmìrné, se v tìle i v mozku vyluèuje mnoho pùsobkù, které ovlivòují tìlesné funkce podobnì jako látky podávané zvenèí. Pamatujete si možná ze školy, co je to adrenalin a jaké má úèinky. Zjednodušenì by se dalo øíci, že je to látka, která pøipravuje tìlo na útìk nebo boj. Podle Anonymních workaholikù souvisí závislost na práci právì se závislostí na adrenalinu. Prácemil: I kdyby nìjaká závislost vznikala, pøece nepøestanu pracovat. To bych umøel hlady! Autor: Mohu vás ubezpeèit, že cílem pøekonání závislosti na práci není dokonalá lenost. Cílem je najít zdravou a prospìšnou míru. Èernobílé vidìní typu,bud' døít do padnutí nebo nedìlat vùbec nic', je znakem nìkterých lidí závislých na práci. Prácemil: Kolik hodin dennì mohu pracovat, abych ještì nebyl workaholik, nebo jak øíkáte vy, závislý na práci? Autor: Na tuto otázku se nedá jednoduše odpovìdìt z více dùvodù: Rùzné druhy práce se liší, nìkteré lze vykonávat i dlouhodobì bez vìtšího rizika, zatímco jiné ne. Liší se i odolnost podle vìku, zdravotního stavu a tìlesného i duševního vybavení. Podstatné je také, jestli èlovìk pøekraèuje rozumnou míru jen obèas, kdy je to skuteènì nutné, nebo soustavnì, i když to nutné není. Odpovìdi na dùležitou otázku, kde konèí bìžné zaneprázdnìní prací a kde zaèíná závislost na práci, budeme vìnovat následující øádky. Jak poznat závislost na práci Test rizika závislosti na práci (work addiction risk test) profesora Robinsona Odpovídejte na následující otázky nìkterou z následujících možností. Za každou odpovìï si pøipoèítejte poèet bodù, který odpovídá pøíslušné odpovìdi. Rozhodnì ne: 1 bod Spíš ne: 2 body Spíš ano: 3 body Jistì ano: 4 body Pokud žádná z nabízených možností neodpovídá skuteènosti, vyberte tu, která je jí nejblíže. Odpovìzte na všechny o- tázky a žádnou nevynechejte: Vìtšinu vìcí dìlám radìji sám, než bych požádal o pomoc. Jsem netrpìlivý, když mám na nìkoho èekat nebo když trvá nìco moc dlouho (napøíklad pomalu se pohybující fronta). Vypadá to, že jsem stále ve spìchu a v honièce s èasem. Když mám pøerušit nedokonèenou práci, jsem podráždìný. Jsem hodnì zamìstnaný a mívám souèasnì rozpracováno víc vìcí. Dìlávám více vìcí souèasnì, jako napø. obìdvám, píši poznámky a pøitom ještì telefonuji. Èasto slibuji víc, než se dá splnit. Když nedìlám nìjakou práci, mám pocity viny. Je pro mì dùležité vidìt konkrétní výsledky své práce. Víc mì zajímají výsledky práce než práce jako cesta, kterou se k nim dostávám. Pøipadá mi, že pracovní záležitosti nepostupují dostateènì rychle nebo že se v této oblasti pøíliš dlouho nic nedìje. Pøestávám se ovládat, když se vìci nevyvíjejí podle mých pøání nebo když mi o- kolnosti nevyhovují. Kladu stejnou otázku znovu a znovu, aniž bych si uvìdomoval, že jsem na ni už dostal odpovìï. Trávím spoustu èasu tím, že v duchu plánuji a pøemýšlím o budoucích vìcech a nevnímám souèasnost. Pokraèuji v práci i tehdy, když mi spolupracovníci øíkají, že padla. Rozèiluji se, když lidé nedosahují mých mìøítek dokonalosti. Když se dostanu do situace, kterou nemohu øídit a ovlivòovat, cítím se rozrušený. Mám sklon si pøi prácí dávat své vlastní termíny a pracovat pod jejich tlakem. Když nepracuji, je pro mne tìžké se uvolnit. Strávím více èasu prací než zábavou s pøáteli, koníèky a volnoèasovými èinnostmi. Mám sklon zaèínat projekty ještì pøed tím, než byly pøipraveny. Hodnì mì rozladí, když udìlám tøeba i jen malou chybu. O práci hodnì pøemýšlím a vìnuji ji víc VEGETARIÁNSKÁ RESTAURACE COUNTRY LIFE Melantrichova 15 Praha 1 otevøeno dennì 9-21 v pátek 9-15 (v sobotu zavøeno) èasu a energie než vztahu k pøátelùm a k lidem, které mám rád. Zapomínám, ignoruji nebo odbývám narozeniny, výroèí, rodinná tkání a svátky. Dìlám závažná rozhodnutí ještì pøed tím, než mám k dispozici potøebné údaje a než mám možnost si vìc dùkladnì promyslet. Seètìte body, které jste získali. Podle autora odpovídá: Pásmo 54 až 63 bodù lehké formì závislosti na práci. Pásmo 64 až 84 bodù støední formì závislosti na práci. Pásmo 85 bodù a více tìžké formì závislosti na práci. Prácemil: Mají všechny kladné odpovìdi stejnou hodnotu? Autor: Mám dojem, že hledáte cestu, jak si svùj vysoký výsledek vysvìtlit. Ale a je po vašem. Profesor Robinson si dal práci a hledal, jak odpovídali závislí na práci na jednotlivé otázky. Na následující otázky odpovìdìli prakticky všichni kladnì: Dìlávám více vìcí souèasnì, jako napø. obìdvám, píši poznámky a pøitom ještì telefonuji. Èasto slibuji více, než mohu splnit. Když nedìlám nìjakou práci, mám pocity viny. Pøipadá mi, že pracovní záležitosti nepostupují dostateènì rychle nebo že se v této oblasti pøíliš dlouho nic nedìje. Pokraèuji v práci i tehdy, když mi spolupracovníci øíkají, že padla. Prácemil: Kolik mi vyšlo vám neøeknu! Autor: Máte k tomu asi dùvod. Pokud vás to potìší, já jsem se pod 54 bodù také nedostal. q duševní zdraví Tìm, kteøí se o závislosti na práci chtìjí dozvìdìt více, mùžeme jen doporuèit knihu Karla Nešpora "Závislost na práci", ze které pochází naše ukázka. Vydala Grada. PRAMENY ZDRAVÍ / 15

16 Olivový olej, zelenina a revmatoidní artritida Výzkumný tým dr. Linose z Athénské univerzity porovnával stravu 145 pacientù s revmatoidní artritidou se stravou 188 lidí, kteøí artritidou netrpìli. Všichni úèastníci studie žili v jižní oblasti Øecka, kde strava obsahuje vìtší množství vaøené i syrové zeleniny a rybího i olivového oleje a ménì masa než ve vìtšinì západních zemí. Dr. Linos zjistil, že lidé, kteøí spotøebovali nejvíce olivového oleje mìli podstatnì nižší riziko onemocnìní revmatoidní artritidou než lidé, kteøí jej konzumovali nejménì. Úèastníci studie, kteøí jedli nejvíce vaøené zeleniny, mìli o 75% nižší riziko tohoto onemocnìní oproti tìm, kteøí hlásili nejmenší pøíjem vaøené zeleniny. Na rozdíl od pøedešlých studií tato studie nezjistila, že by vysoká spotøeba rybího masa nìjak chránila proti onemocnìní revmatoidní artritidou. Je možné, že relativnì vysoké zastoupení nesaturovaných mastných kyselin v olivovém oleji pomáhá potlaèovat zánìt doprovázející revmatoidní artritidu, a to podobným zpùsobem jako obsah mastných kyselin z ryb žijících v hlubokých vodách (napø. makrela). American Journal of Clinical Nutrition 1999;70: Zeleninou proti cukrovce Dojez tu zeleninu, je rada, jejíž rychlé uposlechnutí dokáže významnì snížit riziko onemocnìní cukrovkou. Studie provádìná ve Velké Británii na 1122 lidech zjistila, že lidé, kteøí jedli pravidelnì po celý rok saláty a syrovou zeleninu mìli o 80% nižší riziko onemocnìní cukrovkou II. typu (diabetes mellitus) než lidé, kteøí jedli zeleninu ménì èasto. Journal of Clinical Epidemiology 1999;52: Riziko úmrtí a fyzická aktivita Zjistili jsme, že úroveò fyzické aktivity èlovìka v nedávné minulosti je mnohem dùležitìjším faktorem pøi pøedpovídání celkové úmrtnosti než úroveò jeho fyzické aktivity v minulosti, hlásí výzkumný tým z University of California. I když jste tedy možná celý svùj dosavadní život do znaèné míry proleželi na pohovce, když zaènete dnes pravidelnì cvièit, mùže vám to pomoci dožít se vyššího vìku. American Heart Journal 1999;138: VÍRA A POZNÁNÍ Co je to víra? Je možné ještì na konci dvacátého století vìøit? Není to nìjaký pozùstatek z dob dávno minulých, ménì osvícených? Je-li však možné vìøit, pak se mnou asi budete souhlasit, že skuteèná víra nemùže vyletìt ven oknem! Víra by mìla být èímsi serióznìjším. Když se dnes lidé ptají: Jaké je on (ona) víry? èasto tím vlastnì myslí na urèité vyznání èi pøíslušnost k církvi. Je pravda, že v nìkterých filozofických smìrech, ismech, dokonce i v náboženstvích k tomu, aby èlovìk byl považován za jejich pøíslušníka, staèí jeho formální souhlas s tím, co tyto smìry uèí, respektive vìøí. To však neplatí v biblickém køes anství. Když byl Kristus na této zemi, položil svým uèedníkùm zajímavou otázku: Za koho mì lidé pokládají? Co øíkají lidé o mnì, kdo jsem já? Základní otázkou køes anství není: Co lidé øíkají o Kristovì uèení? Jaký mají vztah k tomu, co Ježíš øíkal? Jistì, prvek uèení je v køes anství (stejnì jako v jiných náboženstvích) dùležitý. Ale to nejdùležitìjší v køes anství je najít správný postoj k osobì Ježíše Krista. Køes anské náboženství nespoèívá v prvé øadì v pøijetí nìjakého kréda èi urèitého poètu jasnì definovaných vìrouèných bodù. Ve své podstatì køes anství znamená mít pozitivní vztah k osobì Ježíše Krista. Víra je tedy víc než pouze intelektuální souhlas s nìjakým krédem nebo formální pøíslušnost k církevnímu spoleèenství. Víra není výsledkem toho, že se èlovìk snaží ze všech sil zmanipulovat svou mysl, ale je to pøirozený dùsledek nìèeho jiného poznání. MEZI VÍROU A POZNÁNÍM JE VZTAH PØÍMÉ ÚMÌRY Za minulého režimu nás ve škole uèili, že víra je vlastnì pro ty, kdo nepoužívají svùj rozum. Èím je èlovìk rozumnìjší, øíkali nám, tím má ménì víry, pøípadnì ji ani nepotøebuje, úplnì se bez ní obejde. Víra, náboženství to je jen pro staré babièky, které toho mnoho nevìdí, stojí už nad hrobem, a proto mají strach z budoucnosti. Jenomže realita života se nakonec u- kázala být složitìjší, než jak to pøipouštìly pouèky v uèebnicích marxisticko-leninské filozofie. Víra pøežila, zatímco politický a filozofický systém padl. Je však zajímavé, že mnozí lidé si stále myslí, že mezi vírou a poznáním je vztah nepøímé závislosti. Tedy èím vìtší poznání, tím menší víra a naopak. Èím více mám jednoho, tím ménì mám druhého. Vìøit podle nich znamená vypnout logiku, myšlení a soudnost. Myslím, že mnozí køes ané by nesouhlasili s výše uvedenou definicí víry: Vìøit znamená být pøesvìdèený o nìèem, o èem víte, že to tak není. Možná, že tak daleko byste nešli, ale urèitì jste už slyšeli, že lidé nìkdy používají slovo víra pro to, pro co nemají dostateèné dùkazy. Když jsem se jednoho køes ana nedávno zeptal, proè používá slovo víra takovým zpùsobem, øekl mi: Kdybych mìl dostateèné dùkazy, pak bych neøekl 'vìøím', ale 'vím'. To by skuteènì naznaèovalo, že èím více o Bohu víme, tím menší víru budeme mít. A jestliže Bùh opravdu existuje a jednoho dne budeme stát v jeho pøítom- 16 / PRAMENY ZDRAVÍ

17 Vìøit neznamená vypnout logické myšlení a soudnost, neznamená to být pøesvìdèen o nìèem, pro co nemám dostateèné dùvody. nosti tak mu potom øekneme: Takže teï, když tì, Bože, vidím, už v tebe nevìøím! To je ale zvláštní. Zvláš tehdy, když si èlovìk uvìdomí, že øeètina i nìkteré jiné jazyky mají pro slovo víra a dùvìra jen jedno slovo. To by znamenalo, že vlastnì øekneme: Teï, když tì, Bože, vidím, už ti nedùvìøuji. Jeden mùj kolega mi vyprávìl, jak ho pøed èasem navštívil jistý muž, který se teprve krátce pøedtím stal køes anem. Když si v jeho bytì prohlížel regály plné literatury (má tam nìkolik tisíc teologických knih), øekl mu: A nebrání ti všechny ty knihy ve víøe? Jak výstižnì tento výrok vyjadøuje názor mnoha vìøících: Hodnì vìdìt je pro víru nebezpeèné. Ale což neztratili lidé víru v dùsledku toho, že si kladli pøíliš mnoho otázek? Není nebezpeèné uvažovat pøíliš o náboženství? namítají mnozí. Je pravda, že uvažuje-li èlovìk nad tím, èemu vìøí, je v tom urèité riziko. Mnozí z tìch, kteøí se vydali touto cestou, zjistili, že to, èemu vždy vìøili, postrádá odpovídající dùvody a je to nelogické. Není proto možné zaruèit, že naše názory se nezmìní, jestliže o nich budeme uvažovat. Øešení však nespoèívá v tom, že uvažovat nebudeme nebo uvažovat pøestaneme, jen co se dostaneme do problémù. Øešením je naopak postupovat dál a hledat øešení svých tìžkostí. Svou vírou jsou obvykle rozèarováni ti, kteøí nad ní pøíliš neuvažovali. Problémy se nevyøeší tím, že je budeme ignorovat a pøedstírat, že neexistují. Právì peèlivé zvažování nám mùže pomoci najít odpovìdi na mnohé z našich otázek. Je tøeba si uvìdomit, že jakkoli mùže u- važování o víøe skrývat urèitá rizika, neuvažovat o ní mùže být osudné. Víra, která je neprozkoumaná, mùže být vyslovenì nebezpeèná. Dává èlovìku falešný pocit jistoty a vede k tomu, že je netolerantní k názorùm tìch, kteøí vìci vidí jinak než on. Ve skuteènosti mezi vírou a poznáním není vztah nepøímé úmìry. Je to pøesnì naopak. Èím vìtší poznání, tím vìtší víra. Èím lépe nìkoho znám, tím více mu dùvìøuji. (Samozøejmì za pøedpokladu, že je to dùvìryhodný èlovìk. Existují i lidé, kterým dùvìøujete tím ménì, èím více je znáte; ale to je jiná kapitola.) Skuteèné poznání vede k víøe a dùvìøe. Jak jsme už naznaèili, v øeètinì neexistují dvì slova pro vyjádøení víry a dùvìry; slovo pistis vyjadøuje obojí. Na druhé stranì musím pøipustit, že èlovìk toho mùže o Bohu hodnì vìdìt, a pøitom k nìmu nemusí mít kladný vztah. Kolik lékaøù kouøí, i když sami nejlépe vìdí, jak to škodí! Kolik sportovních fanouškù má špatnou tìlesnou kondici! Podobnì nìkdo mùže hodnì vìdìt o Bibli, teologii èi církevních dìjinách, a pøece Bohu nedùvìøuje. Poznání samotné víru ještì rozhodnì nezaruèuje. Jednoho dne se jistý muž vydal za svým známým, který pracoval v kováøské dílnì. Napùl žertem položil host svùj palec na kovadlinu a øekl pøíteli, aby ho udeøil velkým kladivem, s nímž zrovna pracoval. Zatímco kováø vìøil, že jeho pøítel v poslední chvíli palec odtáhne, host vìøil, že jeho pøítel buï udeøí vedle, nebo úder kladiva v poslední chvíli zastaví. A výsledek? Návštìvníka odvezli do nemocnice s palcem, který svým tvarem silnì pøipomínal palaèinku. Možná, že kdyby tito dva muži znali jeden druhého lépe, nebyla by se tato nehoda stala. Vìøit neznamená vypnout logické myšlení a soudnost, neznamená to být pøesvìdèený o nìèem, pro co nemám pøesvìdèivé nebo dostateèné dùvody. Mezi vírou a poznáním je vztah pøímé závislosti. Jestliže dùvìryhodnou osobu lépe znám, více jí dùvìøuji. q Daniel Duda se v útlé brožurce Víra co je to?, zabývá dnes tolik rozšíøenými nesprávnými pøedstavami o víøe. V edici Znamení doby vydalo nakladatelství Advent Orion. K zakoupení v prodejnì Country Life v Melantrichovì ulici. Maso, tuky a rakovina lymfatického systému Dr. Shumin Zhang s kolegy z Harvard School of Public Health v Bostonu analyzovali data pocházející ze ètrnáctiletého sledování zdravotních sester. Ženy, jejichž hlavní jídlo dne sestávalo pravidelnì z hovìzího, vepøového èi jehnìèího masa, mìly více než dvojnásobné riziko onemocnìní rakovinou lymfatického systému než ženy, které jedly taková jídla ménì než jednou týdnì. Ženy, které konzumovaly více transmastných tukù, mìly rovnìž vyšší riziko onemocnìní tímto typem rakoviny. Transmastné kyseliny se nacházejí hlavnì v margarínech a èásteènì hydrogenovaných rostlinných olejích, ale také v hovìzím, vepøovém a jehnìèím mase. Journal of the National Cancer Institute 1999;91: Spiritualita a lepší zdraví Spiritualita (chápaná jako víra ve vyšší moc, která dává životu smysl) zlepšuje zdraví a významnì prodlužuje život to jsou výsledky dvou nedávno publikovaných studií. V první z nich se dožívali lidé, kteøí jednou nebo vícekrát týdnì navštìvovali bohoslužbu, v prùmìru asi o osm let vyššího vìku (83 let) než ti, kteøí na bohoslužbu nikdy nezavítali (75 let). Riziko úmrtí z jakékoli pøíèiny bylo bìhem devítiletého sledování u druhé skupiny vyšší o 87%. Ve druhé studii na 442 pacientech kliniky v Georgii mìli pacienti s vyšší spiritualitou lepší celkové zdraví a ménì trpìli bolestmi než pacienti, kteøí uvádìli nižší úroveò spirituality. Demography 1999;36: Family Medicine 1998;30: Silní pijáci a mozková mrtvice Vìdci porovnávali spotøebu alkoholu 212 pacientù hospitalizovaných s mozkovou mrtvicí se spotøebou alkoholu 274 pacientù hospitalizovaných kvùli nìjaké jiné pøíèinì. Riziko kardioembolické mozkové mrtvice bylo u pacientù, kteøí vypili mezi 13 a 25 drinky v týdnu, který pøedcházel jejich hospitalizaci (v porovnání s tìmi, kteøí nepili), témìø ètyøikrát vyšší. Jedná se o novou položku na seznamu rizik pùsobených nadmìrnou konzumací alkoholu, napsali finští vìdci pod vedením dr. Matti Hillboma z university v Oulu. Stroke 1999;30: PRAMENY ZDRAVÍ / 17

18 Z DOPISÙ ÈTENÁØÙ Banánový závislák?! Vážení, asi pøed pùl rokem jsem ochutnala sušené banánové chipsy a protože mnì zachutnaly, zaèala jsem je kupovat èastìji. Vyzkoušela jsem mnoho znaèek, až jsem našla tu nejlepší, a to jste právì vy! Oblíbila jsem si vaše banánové chipsy s medem a banánové chipsy se skoøicí dokonce tak, že každé ráno, než jdu do práce, si koupím jeden velký pytlík. Ale už pouze vaší znaèky. Jsem schopna obìhnout pùl mìsta, než narazím na balíèky se znaèkou Country Life. A kolikrát se už tìším z práce, až si po cestì domù koupím zase svou dávku. Øekla bych dokonce, že jsem si na nì tak zvykla, že se ze mne stal zvláštní druh závisláka! Pøed ètrnácti dny v nedìli jsem na nì dostala takovou chu ale nemìla jsem doma ani jediné balení. A protože vím, že v jediném obchodním domì, který je v Plzni v nedìli otevøený, mají pouze banány jiné znaèky, vzala jsem auto a rozjela se do hypermarketu za Plzní. Sice se na mì ze dna nákupního koše usmívaly jen dva sáèky sušených banánových chipsù Country Life, zato jsem však mìla doma krásný pocit, když jsem si u televize mohla otevøít sáèek s mojí pochoutkou. Ta cesta mi za to stála. A proto od té doby mám doma vždy alespoò jedno balení... Chtìla bych vám proto podìkovat za vaše výrobky (a to hlavnì za sušené banánové chipsy s medem a sušené banánové chipsy se skoøicí) a popøát vám mnoho úspìchù ve vaší další práci a hlavnì hodnì spokojených zákazníkù. Lucie Kubínová, Plzeò EKOLOGICKÉ MYCÍ, ÈISTÍCÍ A PRACÍ PROSTØEDKY ECOVER COUNTRY LIFE Melantrichova 15 Praha 1 LNÌNÝ OLEJ Lnìný olej je zcela unikátní potravinou. Èistí cévy od tukových nánosù, zvyšuje imunitu, posiluje trávení, pomáhá pøi snižování váhy, kompenzuje škodlivé úèinky jiných tukù, pomáhá odolávat nepøíznivému záøení. Jeho obliba ve svìtì stále vzrùstá a prodává se již bìžnì i v supermarketech. Lnìný olej byl v našich krajích kdysi velmi oblíbený. Hospodynì jej kupovaly pøímo od prodavaèù na ulici bezprostøednì po vylisování, což mìlo výhodu v tom, že bylo možné ho kupovat jenom tolik, kolik se bìhem krátké doby spotøebovalo. Èerstvý má vyloženì léèivé vlastnosti a chu dobrou, zestárlý nebo špatnì skladovaný však chutná nepøíjemnì a zdraví spíše škodí. Snad proto se upustilo od jeho používání, zvláštì, když zaèaly být k dispozici jiné levné rostlinné oleje, které vydržely delší dobu bez znatelnìjších zmìn. Ukazuje se se však, že lnìný olej má nìkteré zcela unikátní vlastnosti, pro které se vyplatí po nìm opìt sáhnout. Je to zejména vysoký obsah omega-3 mastných kyselin. OMEGA-3 MASTNÉ KYSELINY Jsou to stavební kameny nìkterých tukù a mají pro nás mnohé vyslovenì pøíznivé vlastnosti. Snižují hladinu tukù v krvi, zabraòují ucpávání cév, zvyšují tekutost krve, snižují krevní tlak a jsou tak prevencí obìhových chorob. Tuky s obsahem omega-3 mastných kyselin jsou proto èasto pøidávány do stravy lidí, kteøí potøebují zbavit obìhový systém tukových nánosù a cholesterolu. Omega-3 tedy nejenom minimalizují potíže obìhového systému, ale navíc podporují proudìní krve i do takových míst organismu, které byly jejím nedostateèným zásobováním poškozeny. Omega-3 mastné kyseliny jsou nìkdy pøirovnávány k látkám, které jsou základem nemrznoucích kapalin, protože udržují krev relativnì øídkou, takže obìhový systém pracuje dobøe i za chladného poèasí. Omega-3 mastné kyseliny dále posilují chu k jídlu. Byly úspìšnì používány k obnovení mozkových funkcí a celkové regeneraci lidí, postižených dlouhodobým hladovìním, kteøí již nebyli schopni pøijmout bìžné jídlo a ztratili na nì i veškerou chu. V padesátých letech prokázal Max Gerson protirakovinné úèinky omega-3 mastných kyselin. Od té doby se užívá lnìný olej k posílení imunity. Nejenom že posiluje bunìèné membrány zdravých bunìk, ale souèasnì nièí nádorové buòky. Imunizaèní vlastnosti omega-3 se využívají též pøi léèení AIDS, osteoporózy, revmatické artritidy a dalších potížích, spojených s nedostateènou imunitou. Jako doplnìk se užívají pøi léèbì ledvinových onemocnìní, vøedového zánìtu tlustého støeva, depresí, bronchiálního astmatu, kopøivky, lupénky, zvìtšené prostaty, migrény. Tato užití souvisí s pøíznivým pùsobením esenciálních mastných kyselin na hormonální systém. Esenciální mastné kyseliny napomáhají též pøi obnovì bunìk, poškozených v dùsledku škodlivého záøení. ZDROJE OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN Velké množství jich obsahují ryby nejvíce losos, makrela a sardinky. Dostateèné množství by mìlo pokrýt asi 200 až 300 gramù ryb týdnì. Dalším zdrojem omega-3 je alfa-linolenová kyselina, což je mastná kyselina, obsažená v tucích nìkterých rostlin. Výhodou rostlinných tukù je, že jejich získávání není závislé na usmrcování jiných živých tvorù. Rostlinné tuky také obsahují ménì zneèiš ujících látek, jako jsou napøíklad pesticidy nebo polychlorované bifenyly. Jako zdroje alfa-linolenové kyseliny se doporuèují lnìná semena (53% jejich tuku je složeno z alfa-linolenové kyseliny), dýòová semena (15%) semena hroznù (10%), sójové boby a výrobky z nich (8%), vlašské o- øechy (5%). V menším množství je obsažena v zelené listové zeleninì, obilovinách, luštìninách, v mléce volnì se pasoucích zvíøat. Plodiny, vypìstované v chladnìjších podmínkách, obsahují více omega-3, než rostliny z teplejšího podnebí. LNÌNÝ OLEJ JAKO ZDROJ OMEGA-3 Nejbohatším rostlinným zdrojem cenných omega-3 mastných kyselin je lnìný olej. Tento olej byl døíve bìžnou souèástí støedoevropského jídelníèku a vzhledem k jeho oteplujícímu charakteru je vhodný pro zdejší chladnìjší klima. Je možno øíci, že vzhledem k úèinku v nìm obsažených omega-3 mastných kyselin, mùže pøídavek lnìného oleje v jídle do znaèné míry vyrovnávat nepøíznivé pùsobení živoèišných tukù s obsahem cholesterolu. Musí však být dostateènì kvalitní a mìl by být konzumován pravidelnì. JAK LNÌNÝ OLEJ UŽÍVAT Doporuèuje se užívat ve množství dvou až tøí kávových lžièek dennì k obohacení jídla. Bude-li se zdát zpoèátku jeho chu nezvyklá, je možné jej smíchat napøíklad s olivovým olejem nebo užívat spolu s máslem. Je možné si dopøedu pøipravit smìs másla a lnìného oleje v pomìru asi 1 : 1, èímž vznikne z másla dietnì vyloženì pøijatelná a prospìšná potravina. Lnìný olej se nesmí zahøívat, je tøeba jej pøidávat až po dokonèení jídla, zahøívání by cenné omega-3 mastné kyseliny znièilo. 18 / PRAMENY ZDRAVÍ

19 VÁNOÈNÍ RECEPTY Pralinky z karobu 1/2 šálku karobu, 1/2 šálku namoèených rozinek, 1 šálek oøíškového másla Všechno dohromady promixujeme a vytvoøíme kulièky, které vyválíme v kokosu. Uchováváme v lednièce. Èokoláda z karobu 2 dl pomletých mandlí, 2 dl rozinek namoèených ve 2 dl vody, 2 lžíce karobu, 1 lžièka vanilky, 1 lžièka obilninové kávy Všechno vymixujeme do jemna. Arašídovo-karobový krém arašídové máslo, karobový prášek, med, sušené sójové mléko Všechny ingredience smícháme a za stálého pøidávání vody vyšleháme do nadýchané krémovité konzistence. Množství volíme dle vlastního uvážení... Dobrou chu na Vánoce i na Nový rok pøeje Roman Uhrin! Je možné jej používat k maštìní bìžných jídel. Obzvláš chutný je s rýží. Ve spojení s parbolizovanou rýží vzniká zcela nová, neobyèejnì pøitažlivá chu, která ještì více vynikne, je-li jídlo posypáno špetkou syrové cibulky a používá-li se pøi pøípravì moøská sùl. Podobnì se chu ové vlastnosti lnìného oleje znásobí ve spojení s nìkterými druhy zeleniny. Omastíme-li jím vaøenou nebo dušenou mrkev, získáme vyloženì léèivé jídlo. V každém pøípadì je tøeba si kombinace dopøedu vyzkoušet, protože s nìkterými potravinami chutná spíše hoøce, zatímco s jinými se chu celého jídla až neèekanì zlepší. DÙLEŽITÁ JE KVALITA Lnìný olej má velmi vysoký obsah polynenasycených mastných kyselin (asi 70%) a proto je velmi choulostivý k oxidaci. Za normální teploty se na vzduchu rychle kazí, což se projeví zhoøknutím. Takový olej se již nesmí používat, protože mùže zapøíèinit tvorbu takzvaných volných radikálù v tìle, což jsou velmi agresivní èástice, které poškozují tìlní tkánì, snižují imunitu a urychlují stárnutí. Proto by mìl být lnìný olej vždy co nejèerstvìjší, skladovaný v chladu a temnu. Je dobré vyèkat, až pøijde do obchodu èerstvá dodávka, koupit vìtší množství a uschovat doma v mrazícím boxu chladnièky. K pøímému použití si oddìlíme jen malé množství a i to uchováváme v chladnièce. Vìtšina výrobcù udává datum spotøeby asi 4-7 mìsícù ode dne výroby, pøi skladování v chladnu a temnu. Chceme-li však využít pøíznivých vlastností oleje k podpoøe organismu, takto starý olej již radši nepoužíváme. Neménì dùležitou vìcí je kvalita výroby. Je bezpodmíneènì nutné, používat jenom olej za studena lisovaný. Oleje, které prošly pøi výrobì tepelným procesem, spíše zdraví poškozují, než prospívají. Za studena lisované oleje poznáme snadno na nálepce na lahvi je to vždy zøetelnì uvedeno. Není-li tam doslova uvedeno za studena lisovaný, tak takový olej nekupujeme. Olej by mìl být dále ve tmavé sklenìné láhvi. Cena i tìch nejkvalitnìjších výrobkù je pomìrnì pøijatelná, za lnìný olej nezaplatíme v zahranièí o mnoho více, než napøíklad za máslo. DOÈKÁME SE LNÌNÉHO OLEJE I NA NAŠEM TRHU? Témìø v každém vìtším nìmeckém obchodì s potravinami je lnìný olej k dostání a lidé ho zde opravdu kupují. Jistì by nebyl takový problém buï hotové výrobky dovézt, nebo vypìstovat dostateèné množství lnìného semene a olej z nìho vylisovat v našich podmínkách. Nebo tomu brání naše zastaralé potravináøské pøedpisy, které s použitím lnìného oleje k jídlu nepoèítají? I to by snad bylo možné vyøešit, vyøešili jsme již obtížnìjší vìci. Spíše se zdá, že dùvodem je nedostateèná informovanost. I zde jsme tedy zatím pozadu za svìtem a nezbývá, než se snažit dohánìt, co se dá. q Tomáš Štanzel KOSMETICKÝ KOUTEK CL Les Jardins de L OCCITANE Prodejna pøírodní kosmetiky Country Life specializovaná na produkty francouzské firmy L Occitane pøináší ve své pøedvánoèní nabídce novou øadu luxusních toaletních vod (100 ml), parfémovaných ple ových mlék (250 ml), pìnivých koupelí (500 ml), sprchových a koupelových gelù (250 ml) a tekutých (50 ml) i tuhých parfémù (10 ml) Les Jardins de L OCCITANE které u- spokojí i ty nejnároènìjší zákazníky. Mezi nejoblíbenìjší vùnì, ve kterých jsou tyto výrobky dodávány, patøí napø. vùnì lotosového kvìtu, rùže z Jericha, verbeny èi zeleného èaje... Jemné vùnì, vynikající kvalita a nádherné balení všech tìchto výrobkù pøedního svìtového producenta pøírodní kosmetiky z nich vytváøí vhodný vánoèní dárek, který dokáže potìšit každého pøíznivce podmanivých vùní jihofrancouzského Provensálska èi pøírodní kosmetiky vùbec. Prodejna pøírodní kosmetiky COUNTRY LIFE Melantrichova 15 (ve dvoøe) Praha 1 tel l. 22 Po-Èt: 9-19, Pá: 9-18 V prosinci otevøeno i v nedìli od hodin! OTEVØENO V COUNTRY LIFE Melantrichova 15, Praha 1 Obchod: Po-Èt 8-19 Pá 8-15, Ne Restaurace : Po-Èt 9-21 Pá: 9-15 Ne Kosmetika: Po-Èt 9-19, Pá 9-15 Jungmannova 1, Praha 1 Obchod: Po-Èt 8:30-18:30 Pá 8:30-15 Obèerstvení: Po-Èt 9:30-18:30, Pá Ès. armády 20, Hostivice u Prahy Po-Èt 9-17 Pá 9-15 PRAMENY ZDRAVÍ / 19

20 VÁNOCE ÈAS DÁRKÙ V dobì vánoèních svátkù se èasto v myšlenkách vracíme do svého dìtství. Vybavují se nám vzpomínky na slavnostní chvíle v rodinném kruhu, rostoucí napìtí pøi rozdávání dárkù, znovu si pøipomínáme tajuplnou atmosféru tiché noci... Snad nikdy nezapomenu na jeden zážitek, který rád vyprávím svým dìtem u štìdroveèerního stolu. Vyrostl jsem v rodinì obchodníka, kde jsme se už jako dìti musely hbitì ohánìt. Nejvíc práce jsme mìly každým rokem o vánoèních svátcích. Ale na Štìdrý den zavládla slavnostní nálada. Veèer se pak celá naše rodina sešla u sváteèního stolu. K veèeøi jsme zvali také naše pøátele. Zvláštì si vzpomínám na jednu vdovu, která pøišla za války o svùj domov a našla u naší rodiny pøístøeší. Øíkali jsme jí teta Klára. Na Štìdrý veèer byla vždy pøizvána k nadílce. Èekání na dárky mi vždy pøipadalo strašnì dlouhé. Ještì jedna píseò, ještì jedna modlitba a koneènì je tu nadílka. Velký stùl, na kterém ležely dárky, byl pøikryt ubrusem. Jako nejmladší jsem mohl zaèít s jejich rozbalováním. Ještì dnes vidím pøed sebou svùj první dárek. Byla to krásná skøíòka s náøadím, kterou mi tatínek sám vyrobil. Døíve než jsem mohl tatínkovi podìkovat, podala mi také teta Klára svùj dárek jasnì èervený bagr. Byl jednoduchý, z umìlé hmoty, nemìl dálkové ovládání ani motor, ale ta èervená barva mì naprosto fascinovala. Tato hraèka mì natolik upoutala, že jsem si cenného dárku, který mi vyrobil tatínek, až do konce veèera vùbec nevšímal. Teta Klára byla úplnì dojata mým nadšením. A tak jsem byl celý Štìdrý veèer bagristou. Bagroval jsem sušenky a oøechy... Úplnì jsem se do té plastové hraèky zamiloval a nemohl se od ní vùbec odtrhnout. Myslím, že jsem si bagr vzal s sebou i do postele. Hrál jsem si s ním každý den, od rána do veèera. Brzy se mi však pokazil. Byl jsem z toho velmi smutný. Až po nìkolika dnech jsem si vzpomnìl na skøíòku s náøadím, dárek od tatínka. Po celou tu dobu ležela pod vánoèním stromkem. Vytáhl jsem ji a obdivoval její masivní, kvalitní døevo s umìleckým kováním. Každý kousek náøadí byl peèlivì upevnìn v patøièných pøihrádkách. Celá skøíòka byla nalakovaná a opatøená zámkem úžasné, nádherné dílo! Až v této chvíli jsem si uvìdomil, kolik èasu a námahy to muselo tatínka stát, aby mi mohl dát takový dárek. Ráno v šest hodin odcházel do obchodu a málokdy se vrátil pøed osmou veèer. Potom zase hned zmizel ve své pracovnì. Dárek mi tedy musel vyrábìt po nocích! Tolik jsem pro nìj znamenal, že mi obìtoval hodiny svého spánku. A já jsem si jeho dárku nevšímal. Smutnì jsem šel za tatínkem. Teprve teï jsem mu povìdìl, že se Veselé Vánoce ètenáøùm Pramenù zdraví! Objednávám závaznì pøedplatné èasopisu zdravého životního stylu PRAMENY ZDRAVÍ za èástku 78,- Kè/pùlroèní pøedplatné (è. 1-3/2000) za èástku 148,- Kè/roèní pøedplatné (è. 1-6/2000) - vèetnì poštovného Prosím o zasílání na následující adresu: Jméno a pøíjmení Adresa Datum Podpis Pùlroèní pøedpl. Roèní pøedpl. Vyplnìný lístek zašlete, prosím, na adresu redakce: U páté baterie 26, Praha 6 (tel/fax: 02/ ) Na Slovensku rozesílá OZ Život a zdravie, Záhonok 1195/19, Zvolen, tel/fax: (0855) PØEDNÁŠKY: KLUB ZDRAVÍ PROSINEC prosince Støídmost ve všem 15. prosince Jak najít klid v dnešní neklidné dobì? 16. prosince Koncert pro ADRU 21. prosince Menu 2000 aneb Slavnostnì, chutnì a pøece zdravì! 22. prosince Spoleèné vánoèní setkání se všemi lektory, s veèeøí a s programem! Prostory restaurace Country Life Melantrichova 15, Praha 1 Zaèátky vždy v hod. Bližší informace o programu na tel (ing. R. Žižka) Další cyklus setkání Klubu zdraví zaène v únoru 2000! mi jeho dárek opravdu líbí. Moc toho neøekl. Pohladil mì a dal mi radu, abych brzy zaèal s náøadím nìco kutit. Pocítil jsem velkou úlevu. Také my možná zapomínáme na jeden vzácný dar. Je urèen každému z nás a je životnì dùležitý. Bùh ve své lásce daroval lidem svého Syna Ježíše Krista. Poslal ho na zem, aby nám otevøel cestu k plnému životu. Ježíš zemøel za naše høíchy a tím nás zachránil pro vìèný život. Bùh nám dal to nejdražší. My se však mnohdy zabýváme jen bezcennými vìcmi a pøitom nám tento pravý a jedineèný dar uniká. Mìli bychom si vèas uvìdomit, co je pro nás skuteènì hodnotné, ne až tehdy, když poznáme, že nás stejnì tento svìt nemùže uspokojit. Mohlo by totiž být pozdì. Život je pøíliš krátký na to, abychom mohli ztrácet èas neužiteènými vìcmi. Vánoce zùstanou chudé, pokud nám pùjde jen o krásné dárky. Hodnotu dostanou pouze tehdy, když pøijmeme do svého života Ježíše, který byl poslán jako Boží dar pro tento neš astný a beznadìjný svìt. On je darem od Boha, nad který není nic vzácnìjšího. J. Mette, BTM Èasopis PRAMENY ZDRAVÍ Vydává Country Life s.r.o. U páté baterie 26, Praha 6 tel/fax: (02) Šéfredaktor: Ing. Robert Žižka Registraèní èíslo MK ÈR 7115 Podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta s.p., Odštìpný závod Praha, èj. nov 5445/95 ze dne

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz

CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O VODÌ CO NEVÍTE O VODÌ??? CLEARWATER FILTERS www.clear-water.cz info@clear-water.cz FAKTA I ZAJÍMAVOSTI O VODÌ Jako je pro nás dùležité jídlo, stejnì tak jsou dùležité i nápoje. Lidské

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ZBYTEÈNÁ EPIDEMIE Když se v minulosti èlovìk od svého lékaøe dozvìdìl, že má cukrovku, bylo to v jistém smyslu nìco jako rozsudek doživotního vìzení. Tato nemoc ho pak provázela až do konce života a zpùsobila

Více

SKUPINOVÌ ZA ZDRAVÍM?

SKUPINOVÌ ZA ZDRAVÍM? SKUPINOVÌ ZA ZDRAVÍM? V poslední dobì v Èeské republice získala na popularitì kniha dr. Petera J. D'Adama a Catherine Whitneyové Výživa a krevní skupiny, s podtitulem Individuální øešení diety k uchování

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU:

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU: ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Když jsem kvùli svému zdraví musela odejít z divadla, zùstaly mi jen vzpomínky, krásné recenze, dopisy od ctitelù a divákù, nìjaký ten videozáznam a nìkolik kilogramù situaèních fotografií.

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU:

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè ŠANCE PRO DIABETIKY Podívejme se nejprve na krátký pøehled onemocnìní cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru zpùsobují dvì zcela odlišná onemocnìní. Øíkáme

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ÈÍSLO 5 / ZÁØÍ - ØÍJEN 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÌT JAZYKÙ PRAVÉ LÁSKY Z lingvistického hlediska máme rùzné jazykové skupiny japonskou, èínskou, španìlskou, anglickou apod. Nejlépe rozumíme našemu rodnému

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání

ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání MUDr. Václava Kunová ZDRAVÁ VÝŽIVA 2., pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4244. publikaci

Více

UTRPENÍ Z NADBYTKU Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

UTRPENÍ Z NADBYTKU Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly UTRPENÍ Z NADBYTKU Základem jídelníèku vìtšiny lidí jsou v hospodáøsky vyspìlých zemích produkty živoèišného pùvodu; výsledkem je utrpení z nemocí zpùsobovaných nadbytkem tìchto vesmìs tuèných pokrmù na

Více

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA Zdravotnické organizace ve Spojených státech a na jiných místech (napøíklad Národní instituty zdraví, Americká spoleènost pro výzkum rakoviny, Americká asociace pro léèení srdeèních

Více

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU:

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: CUKROVKA A STRAVA...2 RAKOVINA VAJEÈNÍKÙ...4 CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ...6 TÉMA: VITAMÍN B-12...8 DEPRESE V ÚZKÝCH...10 OPUSTÍ OTCE I MATKU...12 KAPESNÍ MONSTRUM...14

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy

ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy MUDr. Jan Piťha, CSc. prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. a kolektiv FÓRUM ZDRAVÉ VÝŽIVY ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÝ DEN Fórumzdravé výživy Autorský kolektiv: doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. doc. MUDr. Pavel Kohout,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

NEÚNAVNÌ PROTI ÚNAVÌ Z OBSAHU:

NEÚNAVNÌ PROTI ÚNAVÌ Z OBSAHU: ÈÍSLO 1 / LEDEN - ÚNOR 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè NEÚNAVNÌ PROTI ÚNAVÌ Randi Rossmanová bojovala s ú- navou po více než patnáct let bez toho, že by tušila, co je její pøíèinou. Bylo to zlé, každý týden jsem

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

POTRAVINY & ALERGIE Z OBSAHU:

POTRAVINY & ALERGIE Z OBSAHU: POTRAVINY & ALERGIE Alergie, to jsou vlastnì reakce na škodlivé pùsobení èinitelù okolního prostøedí na náš imunitní systém. Chceme-li svùj stav zlepšit, mùžeme se vydat dvìma cestami. Zaprvé se mùžeme

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

SLUNEÈNÍ SVIT A HORMON D

SLUNEÈNÍ SVIT A HORMON D SLUNEÈNÍ SVIT A HORMON D První dùkazy o tom, že sluneèní svit je dùležitým faktorem pro u- držení zdraví, byly v moderní dobì pøedloženy po objevu úèinku sluneèních paprskù na výskyt køivice (rachitidy),

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

PøEDMLUVA... 11 úvod...13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16

PøEDMLUVA... 11 úvod...13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16 OBSAH PøEDMLUVA... 11 úvod......13 PODVÝŽIVA V ZáPADNíCH VYSPìLÝCH ZEMíCH... 13 PøEVRATNá POMOC Z DáLNÉHO VÝCHODU... 16 JIN A JANG...19 LIDSKÉ KOøENY JIN A JANG...19 JIN A JANG V NEROVNOVáZE...20 TEPELNÉ

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc.

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

DÝCHEJME: JAKO DÌTI! Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

DÝCHEJME: JAKO DÌTI! Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly DÝCHEJME: JAKO DÌTI! Z OBSAHU: CO JÍME? NO, KOJÍME!...4 TO NEJLEPŠÍ PRO DÌTI...6 POTØEBUJEME TUKY?...8 STUDIE: VÝŽIVA A IMUNITA.10 DOCHÁZÍ VÁM VÍNO?...12 NEJPRVE NASLOUCHEJ...13 MODERNÍ VELKOMÌSTO...15

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více