KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, Klatovy II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, 339 01 Klatovy II."

Transkript

1 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 66, Klatovy II. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Březen

2 Obsah výroční zprávy strana Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Představení společnosti a organizační struktura 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 21 6 Personálně sociální oblast 6 Majetek společnosti 6 Výroba, dodávka a rozvod tepla 7 Výroba a prodej elektřiny 9 Tepelná bilance 1 Ceny tepla 11 Ekonomické a finanční výsledky 11 Finanční situace 12 Vývoj a výhled společnosti 13 Zpráva předsedy dozorčí rady 14 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 15 Zpráva nezávislého auditora o výsledku ověření účetní závěrky za rok Výkaz zisku a ztráty 17 Rozvaha (bilance) 18 Příloha k rozvahovému dni 2 Přehled o peněžních tocích 29 Přehled o změnách vlastního kapitálu 31 Ostatní informace 32-2-

3 Úvodní slovo ředitele společnosti Rok 21 byl pro naší akciovou společnost velmi náročný. Již na jeho začátku ukončil svoji činnost náš významný odběratel tepla Šumavský Masokombinát s.r.o. Po odstávce tohoto provozu došlo ke snížení dodávky tepelné energie, přestože se (díky počasí) ve městě spotřeba tepla zvýšila. Naší akciové společnosti se přes výrazný pokles dodávky tepelné energie podařilo splnit plánované ekonomické výsledky stanovené pro rok 21. To umožnil především efektivní provoz nového kotle K4, který dovoluje spalovat výrazně levnější palivo. Pozitivně se projevila i naše obchodní strategie při dodávce a prodeji tepelné energie. Provoz nového kotle byl zahájen v roce 28. Změna systému výroby tepla a elektrické energie snížila provozní náklady na nákup paliva, ale zároveň zvýšila náročnost provozu teplárny. Všichni zaměstnanci se s touto situací plně vypořádali. Nakupovaná kvalitní paliva zajišťují efektivní provoz výroby tepelné i elektrické energie. Ceny tepelné energie na primeru i sekunderu jsou konkurenceschopné především cenám společnosti RWE dodávající plyn a trvale nabízející jeho rozšiřování ve městě Klatovy. Naše cena tepla byla v roce 21 stejná již třetí rok po sobě. Dodávky tepelné i elektrické energie probíhaly po celý rok 21 spolehlivě a bezpečně v souladu s uzavřenými kupními smlouvami. V situaci rostoucích cen vstupů a klesajícího prodeje se podařilo naše nasmlouvané ceny tepelné energie udržet a plánovanou ekonomiku splnit. Kredit klatovského systému centrálního zásobování teplem zůstává na velmi dobré úrovni. Ing. Jan Janoušek ředitel společnosti a člen představenstva -3-

4 Představení společnosti a organizační struktura KLATOVSKÁ TEPLÁRNA akciová společnost, sídlo: Jateční 66, Klatovy II. identifikační číslo společnosti: Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle B, vložce 44, byla zapsána dnem a v roce 21 samostatně hospodaří již sedmnáctý rok. Předmětem podnikání je: výroba elektřiny státní licence skupiny 11 výroba tepelné energie státní licence skupiny 31 a koncese MÚ Klatovy rozvod tepelné energie státní licence skupiny 32 a koncese MÚ Klatovy vodoinstalaterství, topenářství živnostenský list poskytování technických služeb živnostenský list velkoobchod živnostenský list specializovaný maloobchod živnostenský list zámečnictví živnostenský list Výše základního kapitálu: Základní kapitál společnosti činí 36 48,-- Kč a je splacen v plné výši. Základní kapitál společnosti je rozdělen na ks akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč za jednu akcii v listinné podobě. Jsou neomezeně převoditelné ale nejsou veřejně obchodovatelné. Jediným akcionářem je Město Klatovy, které vlastní 1 % těchto akcií. Na základě stanov společnosti je organizační struktura následující: Valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady Vrcholným orgánem společnosti je jediný akcionář, vykonávající působnost valné hromady. Jediný akcionář společnosti disponuje 1 % hlasů ve společnosti, vlastní všech ks akcií a rozhoduje o všech otázkách svěřených do působnosti valné hromady, především pak o zvyšování či snižování základního kapitálu a jmenování a odvolávání orgánů společnosti. Do působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady dále náleží ukládání závazných úkolů představenstvu při hospodářském vedení společnosti a kontrola činnosti představenstva. Podle zákona o obcích tuto funkci vykonává Rada města Klatov. -4-

5 Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem, který společnost řídí a jedná jejím jménem způsobem upraveným stanovami. Řídí se při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady. Pracuje ve složení: Ing. Jan Vrána - předseda představenstva, bývalý místostarosta města Mgr. Věra Tomaierová - členka představenstva, bývalá místostarostka města Ing. Jan Janoušek - člen představenstva, ředitel společnosti Dozorčí rada Je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na podnikatelskou činnost společnosti. Řídí se při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady. Pracuje ve složení: Ing. Stanislav Míka - předseda DR, bývalý člen rady města Ing. Jiří Dio - člen DR, člen rady města Ing. Jiří Kubát - člen DR, ekonom Kovodružstva Strážov Ing. Milan Partyngl - člen DR, ředitel firemní klientely ČSOB Karel Vondráček - člen DR, bývalý zaměstnanec společnosti Zdeněk Wirth - člen DR, zaměstnanec společnosti Výkonný management společnosti Pracuje ve složení: Ing. Jan Janoušek - ředitel společnosti Štěpán Heřman - vedoucí ekonom, zástupce ředitele Zdeněk Wirth - vedoucí výrobního úseku Petr Šobr - vedoucí technického úseku Emil Strádal - vedoucí obchodního úseku -5-

6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 21 Personálně sociální oblast V roce 21 činil průměrný evidenční počet zaměstnanců společnosti 36 osob. Organizační strukturu společnosti tvoří čtyři úseky: výrobní, technický, obchodní a ekonomický úsek. Podle působnosti v regionu města a také podle tvorby cen tepla se dále člení na: PRIMER SEKUNDER 28 zaměstnanců obsluha teplárny, její údržba, THP a hospodářské zabezpečení 8 zaměstnanců obsluha dispečinku a údržba domovních a blokových kotelen, výměníkových stanic, primerních i sekunderních rozvodů tepla Fyzický stav k činil 36 zaměstnanců. V průběhu roku 21 trval tento fyzický stav až do měsíce října, kdy odešel do starobního důchodu jeden topič, kterého nahradil pracovník údržby s platným topičským průkazem. Již v měsíci srpnu odešel rovněž do starobního důchodu jeden pracovník strojní údržby, který byl následně nahrazen novým pracovníkem stejného zařazení. K odcházel do starobního důchodu provozní elektrikář technik obchodního oddělení, který byl z důvodu předání funkce nahrazen již před koncem roku. Fyzický stav k tak činil 35 zaměstnanců. Z celkového počtu 35 pracuje 8 zaměstnanců v TH funkcích a 27 je dělníků, z nich pracuje 17 osob v nepřetržitém provozu (12 obsluha teplárny, 5 obsluha dispečinku). Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance je řešena v bodě 3. přílohy k účetní závěrce. Při kolektivním vyjednávání bylo konstatováno, že všechny sjednané podmínky kolektivní smlouvy pro rok 21 byly beze zbytku splněny. Majetek společnosti Hodnota nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku v pořizovacích cenách činí v hodnoceném roce hodnotu tis. Kč. V roce 21 žádná investice prováděna ani nakupována nebyla důvodem byla příprava investice do opravy a technického zhodnocení továrního komínu v následujícím roce. Inventurou bylo rozhodnuto o vyřazení některého majetku (klimatizace velína, AVIA pojízdná dílna, počítač Siemens, IWKA TRIKON FIWI a ostatní drobný dlouhodobý majetek) z důvodu zastaralosti a nepoužitelnosti v celkové hodnotě 319 tis. Kč. -6-

7 Kromě výše uvedeného dlouhodobého majetku je formou finančního leasingu pořízen osobní automobil KIA SPORTAGE v hodnotě 6 tis. Kč a formou spotřebitelského úvěru užitkový automobil CITROEN JUMPER pojízdná dílna v hodnotě 539 tis. Kč. Na základě nájemní smlouvy s Městem Klatovy společnost hospodařila v roce 21 s dalším majetkem v pronájmu v pořizovací ceně 95 8 tis. Kč. Zásoby k jsou vykázány v hodnotě jen tis. Kč jedná se o sklad náhradních dílů v hodnotě 657 tis. Kč, zásobu uhlí v hodnotě 577 tis. Kč a topné nafty v hodnotě 134 tis. Kč. S dodavatelem mazutu je dlouhodobě sjednána fakturace dodávek ve výši jeho měsíční spotřeby, takže zásoba je majetkem dodavatele. To velmi vylepšuje finanční situaci společnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou podrobně uvedeny v příloze k účetní závěrce. Závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá žádné. Finanční prostředky jsou uvedeny v rozvaze a v přehledu o peněžních tocích přílohy k účetní závěrce. Výroba, dodávka a rozvod tepla Instalovaný tepelný výkon - teplárenský 1 zdroj 43,16 MW - ostatní kotelny 21 zdrojů 13,84 MW (13 domovních, 8 blokových kotelen, 1 výměník. stanic) celkem Počet odběratelů celkem z toho: PRIMER SEKUNDER , MW tepla počet odběrních míst Počet vytápěných bytů: 4 5 bytů Rozložení odběrů tepla: domácnosti 59 % průmysl a ostatní odběry 41 % Uhelný kotel K4 s prvky fluidní techniky na spalování hnědouhelného hruboprachu se podílel na celkové výrobě tepla na primeru 66,82 % v celoročním provozu. Parametry kotle umožňují také celoroční využití TG 1 pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a tím úsporu ekologické daně (ze spalování uhlí), která by činila v našem provozu téměř 1 4 tis. Kč. -7-

8 Výroba a prodej tepla Za celý rok 21 bylo z primerní části prodej přes sekunder ze sekunderní části vyrobeno: prodáno: prod.v r.9 index 1/ , , , ,96 Prodej tepla na primeru výrazně ovlivnila skutečnost, že dnem ukončil odběr tepla dosavadní největší odběratel Šumavský Masokombinát s.r.o. Již v předchozím roce odebral pouze třetinu dřívějších odběrů (cca 25 tis. za rok), v roce 21 odebral jen 5 18 a ukončil svoji činnost, v měsíci červnu bylo na společnost vyhlášeno insolvenční řízení. Ukončení dodávek tepla Šumavskému Masokombinátu s.r.o. má velmi nepříznivý vliv jak na výši celkového prodeje tepla, tak i na ekonomiku spalování jednotlivých kotlů v letním období se snižuje výroba uhelného kotle z cca 6 t/hod. až na 3 t/hod., což se také nepříznivě projevuje ve výrobě a prodeji elektrické energie. Právě z těchto důvodů se meziročně snížil objem prodaného tepla o 17 %. Největším odběratelem tepla se tak stává Klatovská nemocnice a.s., u které jsme zaznamenali mírný pokles dodávky tepla, na druhém místě je pak JITONA a.s., které naopak mírně odběr tepla meziročně roste. V roce 21 činila průměrná venkovní teplota 9,4 stupně C, což je dlouhodobě nejnižší teplota. To se kladně projevilo prodejem tepla do výměníkových stanic (a tedy pro domácnosti), kde se meziročně zvýšil prodej o 7,5 %. Výše uvedené se projevilo také u prodeje v sekunderní části, kde vlivem chladného počasí se zvýšil meziroční prodej tepla pro domácnosti o téměř 7 %. Celkový objem prodaného tepla za celou společnost meziročně klesl na , tj. na 96,7 %. Rozvod tepla: Délka parní i kondenzátní větve je 7 35 m, průměr potrubní sítě je Js 4-25 mm. Délka horkovodní sítě je 764 m. Délka teplovodní sítě je 5 74 m dvoutrubkovým a čtyřtrubkovým rozvodem. Ztráty v rozvodech tepla na primeru činí 19,74 % a zvýšily se o 4 % oproti předchozímu roku. Vyšší ztráty byly způsobeny nutností zprovoznění parovodu M II z důvodu úpravy rozvodů tepla v nově budované nemocnici. Ztráty v rozvodech tepla na sekunderu činí 4,21 % a jsou stejné jako v předchozím roce. Palivo: V primerní části činil provoz uhelného kotle K4 na celkové výrobě tepla podíl 66,82 %. Hnědého uhlí bylo spotřebováno tun, topného mazutu 2 35 tun a 2 tuny nafty. -8-

9 Náklady spotřebovaného uhlí tak činí cca 55 Kč včetně popelovin a manipulace na jeden vyrobeného tepla, v případě mazutu je to 2 Kč/. Průměrná cena uhlí vč. dopravy činí 823 Kč/t, u mazutu je průměrná cena Kč/t. V sekunderní části je spotřebováván jen zemní plyn, spotřebováno jej bylo tis. m3 zvýšení je způsobeno vyšším prodejem tepla v sekunderní části. Cena plynu činí v ročním průměru 9,2 Kč/m3. Exhalace: Všechny provozovny společnosti plnily beze zbytku emisní limity stanovené příslušnými zákonnými normami. Plnění limitů kotelny v Jateční ulici 66 a kotelny Suvorovova 626/IV. bylo ověřováno autorizovaným kontrolním měřením, u domovních a blokových kotelen bylo provedeno výpočtem. Celkové roční poplatky za exhalace činí 183 tis. Kč. Voda pro výrobu tepla: Spotřeba vody z vodovodního řadu: Spotřeba vody z vlastních vrtů: m m3 celkem m3 Stočné je měřeno Parschalovými žlaby celkem změřeno m3 Roční dodávka kondenzátu m3, nevrácený kondenzát m3, tj. 4,48 % a ztráty v kondenzátní síti činí 2,66 % - návratnost kondenzátu je téměř 93 %. Výroba a prodej elektřiny Objem výroby elektřiny v primerní části byl splněn na 15,58 %, na plán 1 4 kwh bylo skutečně vyrobeno kwh. Předpokládaný prodej elektřiny činil 234 kwh, skutečně bylo prodáno kwh, tj. plnění na 17,24 % - prodávána je jen přebytečná elektřina. Celkové tržby za vyrobenou a prodanou elektřinu vč. služeb činily 878 tis. Kč, což představuje průměrnou prodejní cenu 3,5 Kč/kWh. Na primeru bylo nakoupeno kwh, při vynaložených nákladech 482 tis. Kč činí nákupní cena 2,73 Kč/kWh. Vyrobená elektrická energie celkem kwh. Vynaložené náklady tis. Kč (spotřeba paliva a odpisy turbíny a strojovny) představují cenu 1,9 Kč/kWh. Celková spotřeba elektřiny na výrobu tepla v roce 21 činila na primerní části kwh. Spotřeba elektřiny na sekunderu činí za všechny zdroje kwh, vynaložené náklady na nákup elektrické energie jsou tis. Kč, to představuje průměrnou nákupní cenu 3,65 Kč/kWh. -9-

10 Tepelná bilance KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. PRIMERNÍ ČÁST Plán 21 Skutečnost 21 Plnění % Skutečnost 29 Index 1/ ,12 11,23 1, , ,84 112,34 94, ,11 Výroba tepla na kotlích Qvyr Dodávka tepla z kotelny vč. ele Qdod Dodávka tepla na prahu teplárny Qtep Spotřeba paliva na dodávku tepla Mpal t Spotřeba paliva na dodávku elektřiny Mpal el Mpal+z Spotřeba tepla na výrobu elektřiny Qel , ,7 Ztráty ve výrobě tepla Qztr tepl Qztr rozv Qztr celk ,87 145,87 12, ,41 Ztráty v rozvodu tepla Prodej tepla domácnosti Qužit dom Qužit prům Prodej tepla primerní část celkem Qužit celk Prodej elektřiny Eužit ,42 83,36 93,65 17, ,7 Prodej tepla průmysl vč. vlastní spotř , ,4 95,87 99, ,11 1, ,42 16,25 17, , ,42 15,76 17, , ,85 125,2 97, , ,96 15,8 18, , ,33 1,99 1, ,92 1,14 Spotřeba paliva na výrobu tepla celkem Ztráty v primerní části celkem PALIVO PRODEJ tepla a ele Účinnost primerní části výroby KWh Eta % Výroba tepla VS - teplo prodané z primeru do VS Qvyr VS Výroba tepla plynové kotelny Qvyr PK Výroba tepla sekunderní část celkem Qvyr celk Spotřeba paliva na dodávku tepla VS Mpal VS Spotřeba paliva na dodávku tepla PK Mpal PK Mpal celk Ztráty v rozvodu tepla VS Qztr VS Ztráty v rozvodu tepla PK Qztr PK Qztr celk Prodej tepla výměníkové stanice Qužit VS Prodej tepla plynové kotelny Qužit PK Qužit celk,99,98 1,22 1,11 1,25 1,27,84,94,78,84 SEKUNDERNÍ ČÁST Spotřeba paliva na dodávku tepla celkem Ztráty v sekunderní část celkem Prodej tepla sekunderní část celkem 1,7 1,7 1,9 1,8 1,13 1,9 1,7 1,7 Eta % ,67 Výroba tepla Qvyr , ,1 Spotřeba paliva na dodávku tepla Mpal t Mpal el Mpal+z ,91 112,34 96, ,11 Spotřeba paliva na dodávku elektřiny Spotřeba tepla na výrobu elektřiny Qel , ,7 Ztráty ve výrobě tepla Qztr tepl Qztr rozv Ztráty celkem Qztr celk ,87 137,79 117, ,41 Ztráty v rozvodu tepla Prodej tepla Qužit Eužit KWh Prodej celkem teplo+ele ,28 17,24 98, ,96 Prodej elektřiny , ,3 96,51 99, ,37 1,56 PALIVO PRODEJ tepla Účinnost sekunderní části výroby,99 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. celkem Spotřeba paliva na výrobu tepla celkem Spotřeba tepla v palivu celkem - Prodej celkem Účinnost zdroje celkem Eta % - 1-1,22 1,11 1,23 1,25,78,96,87

11 Ceny tepla Pro rok 21 byla cena tepla kalkulována v cenové lokalitě Město Klatovy jako: primerní sekunderní teplonosné médium pára a horká voda teplonosné médium teplá voda cena tepla bez DPH 372,8 Kč/ cena s 1 % DPH 41,1 Kč/ cena tepla bez DPH 458,5 Kč/ cena s 1 % DPH 54,3 Kč/ Cena tepla na primeru i sekunderu bez DPH zůstává ve stejné výši od roku 28, tedy třetí rok po sobě. V roce 21 došlo změnou zákona o DPH k meziročnímu navýšení z 9 na 1 %, což představuje navýšení ceny s DPH na primeru o 3,7 Kč/, na sekunderu o 4,5 Kč/. Ceny byly vykalkulovány podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro rok 21 a i ve skutečnosti roku musela být pravidla této cenové regulace dodržena. Ekonomické a finanční výsledky Pro rok 21 byl ve společnosti plánován zisk před zdaněním ve výši 3 9 tis. Kč, ve skutečnosti byl vytvořen zisk před zdaněním ve výši tis. Kč. Jedná se o nejvyšší dosažený hospodářský výsledek od počátku akciové společnosti v roce Na tomto vysokém překročení se výrazně podílejí tržby z prodeje přebytečných emisních povolenek z minulého roku v hodnotě tis. Kč. Další překročení plánu o tis. Kč již spadá do výroby tepla, kde tomuto hospodářskému výsledku napomohly již zmiňované klimatické vlivy. Na primeru se sice snížily tržby za teplo vlivem ukončení činnosti Šumavského Masokombinátu s.r.o., ovšem po odečtení tržeb za emisní povolenky zde byl plán zisku překročen o 546 tis. Kč. To ovlivnila jak vyšší úspora spotřeby mazutu, tak také vyšší prodej tepla domácnostem přes výměníkové stanice. Na sekunderu na plán zisku 51 tis. Kč byla dosažena skutečnost zisku tis. Kč a na překročení tohoto plánu mělo vliv právě pro náš provoz příznivé počasí, kdy dodávka tepla byla právě pro domácnosti výrazně překročena a spotřeba zemního plynu jen mírně překročila plán. Odvod splatné daně z příjmů právnických osob z hrubého zisku činí tis. Kč, odložená daň činí 21 tis. Kč, takže zisk po zdanění určený k rozdělení činí hodnotu tis. Kč. Představenstvo společnosti navrhuje na rozhodování jediného akcionáře zisk k rozdělení takto: Povinný nejméně 5 % příděl rezervnímu fondu činí 27 tis. Kč, do sociálního fondu je navrhován příděl 36 tis. Kč a do fondu odměn včetně tantiém je navrhován příděl 33 tis. Kč

12 Dividenda jedinému akcionáři je navržena v hodnotě 4 mil. Kč. Nerozdělený zisk pak zůstává v hodnotě 383 tis. Kč. Ekonomické a finanční výsledky jsou rozvedeny v dalších částech výroční zprávy, jako jsou rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha k rozvahovému dni , včetně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Finanční situace Podle přehledu o peněžních tocích k rozvahovému dni uvedeného v příloze účetní závěrky se meziročně zvýšil stav peněžních prostředků o 3 72 tis. Kč na hodnotu tis. Kč na konci období. I když v průběhu roku stav peněžních prostředků podle topného a mimotopného období značně kolísá, nebyl v průběhu hospodářského roku využíván kontokorentní úvěr. Platební morálka odběratelů tepla byla v průběhu roku dobrá až na Šumavský Masokombinát s.r.o., který nezaplatil teplo za prosinec 29 ve výši tis. Kč a za leden 21 ve výši tis. Kč. Na základě dohody o denním placení (později týdenním) bylo teplo dodáváno ještě v únoru a březnu 21 a přeplatek z tohoto období ve výši 278 tis. Kč byl odepsán z pohledávky za prosinec 29. Takže v roce 21 za Šumavským Masokombinátem s.r.o. vznikla pohledávka za teplo ve výši tis. Kč, která byla v měsíci červenci 21 přihlášena do insolvenčního řízení a k na ni byla vytvořena 1 % zákonná opravná položka k pohledávkám (viz příloha k účetní závěrce). Zůstává pohledávka za teplo z prosince roku 22 za ŠKODA KLATOVY s.r.o. přihlášená do konkurzního řízení ve výši 689 tis. Kč, pohledávka za ŠKODA KLATOVY s.r.o. vzniklá v době konkurzního řízení za měsíce leden duben 25 v hodnotě tis. Kč, pohledávka za Golondrina a.s. ve výši 595 tis. Kč, která byla přihlášena do konkurzního řízení v dubnu 26 a pohledávka za Šumavským Masokombinátem s.r.o. ve výši tis. Kč přihlášená do insolvenčního řízení v červenci 21. Celková hodnota nezaplacených pohledávek za teplo, které zůstávající v konkurzním nebo insolvenčním řízení, tak činí tis. Kč. Průběh konkurzního ani insolvenčního řízení není možno ovlivnit je na rozhodnutí soudu, kdy bude řízení ukončeno a s jakým rozvrhovým usnesením. I přes výčet nezaplacených pohledávek za dodané teplo zůstává finanční situace společnosti na velmi dobré úrovni

13 Vývoj a výhled společnosti Vývoj a výhled na rok 211 je plně v duchu dlouhodobé strategie rozvoje akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA. V úvodním slově ředitele společnosti byl zmíněn provoz uhelného kotle K4 rozšiřující palivovou základnu teplárny, což umožnilo zlepšit ekonomické výsledky společnosti. V roce 211 se budeme zabývat dalším zkvalitňováním tohoto provozu, především pak hledáním vhodného biopaliva či ostatního paliva nahrazujícího za výhodných ekonomických podmínek částečně hnědé uhlí. Od roku 28 se naše akciová společnost podílela na náročné práci Městského úřadu Klatovy k získání dotace z Evropských fondů na rekonstrukci významné části primární tepelné sítě, která spočívá v odstranění části parovodu v Drnovém potoce v centru města (od cyklolávky Nábř. Kpt. Nálepky až po výměníkovou stanici za kulturním domem Družba) a jeho náhradu horkovodem uloženým v předizolovaném potrubí v zemi. Kromě rekonstrukce připojených objektů a výměníkových stanic bude velmi významná rekonstrukce a stabilizace odběru tepla v objektech Integrované střední školy (u obchodního domu PENNY). První žádost o dotaci schválena nebyla ale po přepracování žádosti v roce 21 dotace schválena byla, takže investiční akce SCZT Jižní větev bude v následujícím roce ve spolupráci s městem intenzivně připravována tak, aby mohla v roce 212 proběhnout úspěšná realizace. Velmi důležitou akcí pro naší společnost bude Oprava a technické zhodnocení komínu Z8 v areálu KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s. Současný stav 35 let starého továrního komínu je nevyhovující a tento stav je nutno vyřešit již v roce 211 (na další období již nebyla vydána kladná revizní zpráva). Na investiční akci v hodnotě kolem 1 mil. Kč je naše společnost technicky i ekonomicky připravena. Činnost společnosti je dlouhodobě na vysoké úrovni, která je zárukou trvalého a kvalitního zásobování teplem v Klatovech ale i výroby elektrické energie. Cena tepla zůstane v roce 211 na stejné úrovni již čtvrtým rokem po sobě (pokud nedojde k enormnímu navyšování cen paliv). To dokazuje dlouhodobě trvalý trend pro jednoznačně pozitivní výhled společnosti do budoucna. Ing. Jan Vrána předseda představenstva

14 Zpráva předsedy dozorčí rady Roční účetní závěrka byla dozorčí radou společnosti prověřována na základě následujících podkladů: hlavní kniha společnosti, rozvaha společnosti (bilance), výkaz zisku a ztráty, bilance výroby tepla a elektřiny na primeru i sekunderu za r. 21, příloha k účetní závěrce v plném rozsahu k rozvahovému dni včetně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, zpráva auditora o výsledku ověření roční účetní závěrky včetně výroku. Cílem přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku je naplnění 198 obchodního zákoníku 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dozorčí rada konstatuje, že nebyly prověřovány prvotní doklady, poněvadž při ověřování výše uvedených výkazů nevznikla potřeba jejich kontroly a navíc tato oblast podléhá externímu auditu. Ve zprávě je podrobně hodnocena rozvaha společnosti (aktiva majetek, zásoby, pohledávky, peníze, časové rozlišení, pasíva vlastní kapitál, fondy ze zisku, závazky, bankovní úvěry). Dále je rozebrán výkaz zisku a ztráty dosažený zisk před a po zdanění. Hodnocena je inventarizace majetku, finanční situace společnosti, návrh na rozdělení zisku a výrok auditora. Celkové hodnocení dozorčí rady: Dozorčí rada konstatuje, že společnost se s úkoly stanovenými pro rok 21 vyrovnala velmi dobře. Výsledky společnosti byly průběžně v dozorčí radě projednávány a na základě konečných výsledků dozorčí rada konstatuje, že se svěřeným majetkem bylo hospodařeno dle platných zákonných norem. Dozorčí rada akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA na základě shora uvedených a předložených podkladů konstatuje, že společnost zpracovala účetní závěrku za rok 21 v souladu se zákonem o účetnictví a svůj majetek, závazky, pohledávky a výsledky hospodaření zachytila věrně v předepsaných výkazech. Při ověřování vykázaných údajů dozorčí rada neshledala závady. Na základě výše uvedeného dozorčí rada akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA doporučuje jedinému akcionáři účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za r. 21 v předložené podobě přijmout. V Klatovech Ing. Stanislav Míka předseda dozorčí rady

15 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Podle 66a Obchodního zákoníku je podávána tato zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Ovládající osobou je jediný akcionář Město Klatovy Sídlo: Klatovy I., Náměstí Míru 62, PSČ Identifikační číslo: který vlastní všech ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.,- Kč za jednu akcii a s tím spojené hlasovací právo. Ovládanou osobou je KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo: Klatovy II., Jateční ul. 66, PSČ Identifikační číslo: V hodnoceném roce 21 došlo mezi výše uvedenými propojenými osobami k právním úkonům, které byly učiněny v zájmu ovládající a ovládané osoby: V roce 24 byla sjednána Nájemní smlouva mezi pronajímatelem Městem Klatovy a nájemcem KLATOVSKOU TEPLÁRNOU a.s. Předmětem pronájmu je movitý a nemovitý majetek pro rok 21 v hodnotě 95 8 tis. Kč (je specifikován v příloze nájemní smlouvy). Dodatkem č. 7 bylo sjednáno nájemné za pronajatá tepelná zařízení částkou rovnající se 4,-- Kč + DPH v platné výši za 1 prodaného tepla z těchto zařízení. Pro rok 21 bylo dodatkem č. 7 stanoveno nájemné ve výši 97 5 x 4,-- = 3 9 tis. Kč + 2 % DPH. Nájemné bylo placeno pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1/12. Na konci roku 21 bylo provedeno vyhodnocení a dofakturování nájemného podle skutečného prodeje. Celkové nájemné za rok 21 se tak zvýšilo na hodnotu tis. Kč + DPH. Nájemní smlouva byla oběma stranami dodržena a veškerá ustanovení byla splněna. Ze sjednané nájemní smlouvy nevznikla žádné z obou stran újma. V Klatovech Ing. Jan Janoušek člen představenstva

16 - 16 -

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. k rozvahovému dni (vykázáno v celých tisících Kč) IČ: Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky č. 5/22Sb. POLOŽKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DRUHOVÉ ČLENĚNÍ Označení a uspořádání II. II. 1. B. B C. C. 1. D. E. III. III. 1. F. F. 1. G. IV. H. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3. Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie 2. Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2. Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatová cena prodaného dlouhodobého majetku 2. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Jateční 66, Klatovy II... Skutečnost v účetním období běžném minulém * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost mínus splatná 2. odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření N. O. * Q. Q. 1. ** XIII. R. * *** **** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním Podpisový záznam statutárního orgánu Sestaveno: účetní jednotky: Ing. Jan Janoušek člen představenstva Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: akciová společnost výroba, rozvod a prodej tepla výroba a prodej elektřiny

18 Obchodní firma, název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) v plném rozsahu k rozvahovému dni (vykázáno v celých tisících Kč) KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.... IČ: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Připraveno dle Vyhlášky č. 5/22 Sb. POLOŽKY AKTIV Označení a uspořádání AKTIVA CELKEM B. B. I. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí... Jateční 66, Klatovy II Běžné účetní období Brutto Korekce Minulé účetní období Netto Netto Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. C. C. C. C. C. C. D. D. Oběžná aktiva I. Zásoby I. 1. Materiál III. Krátkodobé pohledávky III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 6. Stát - daňové pohledávky 7. Ostatní poskytnuté zálohy 9. Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek IV. 1. Peníze 2. Účty v bankách I. Časové rozlišení I. 1. Náklady příštích období 3. Příjmy příštích období

19 A. II. Kapitálové fondy 2. Ostatní kapitálové fondy A. III Rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hosp. běžného účetního období ( +/- ) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. II. Dlouhodobé závazky 9. Jiné závazky 1.Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 5. Závazky k zaměstnancům 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 7. Stát - daňové závazky a dotace 1. Dohadné účty pasivní 11. Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvěry Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jan Janoušek, člen představenstva Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání výroba, rozvod a prodej tepla výroba a prodej elektřiny

20 Příloha k rozvahovému dni : Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze /bilanci/ a ve výkazu zisku a ztráty. Hodnotové informace vykazované v peněžních jednotkách české měny jsou v této příloze podány z hlediska jejich významnosti, přičemž hladina významnosti je propočtena takto : 2 % ze zisku před daní (133 tis. Kč),,2 % z celkových výnosů (225 tis. Kč),,4 % z netto aktiv celkem (476 tis. Kč). Z hodnot běžného roku jako zvolená hladina významnosti /závažnosti/ je vybrána nejnižší z propočtených hodnot ve výši 133 tis. Kč (2 % ze zisku před daní), pokud nebudou dále hodnotové informace uvedeny i pod tuto významnost (hodnotové údaje uvedeny v celých tis. Kč). 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. Sídlo, místo podnikání : Jateční 66, Klatovy II. Identifikační číslo : Právní forma : akciová společnost Předmět podnikání: výroba elektřiny státní licence sk. 11 výroba tepelné energie státní licence sk. 31 rozvod tepelné energie státní licence sk. 32 vodoinstalaterství, topenářství živnostenský list poskytování technických služeb živnostenský list velkoobchod živnostenský list specializovaný maloobchod živnostenský list zámečnictví živnostenský list Datum vzniku účetní jednotky : Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podíl na účetní jednotce /uvést výši vkladu v procentech/ : rozhodující vliv : Město Klatovy IČ: 25566l vlastní 1 % akcií Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku : V roce 21 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám. Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během účetního období : Společnost je samostatně hospodařící výrobní jednotkou s vlastním účtem. Nejvyšším orgánem je jediný akcionář Město Klatovy vykonávající působnost valné hromady. Podle zákona o obcích tuto funkci vykonává Rada města Klatov. Společnost řídí tříčlenné představenstvo a kontrolním orgánem je šestičlenná dozorčí rada. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Představenstvo: Ing. Jan Vrána - předseda představenstva, bývalý místostarosta města Mgr. Věra Tomaierová - členka představenstva, bývalá místostarostka města Ing. Jan Janoušek - člen představenstva, ředitel společnosti - 2 -

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více