KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, Klatovy II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, 339 01 Klatovy II."

Transkript

1 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 66, Klatovy II. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Březen

2 Obsah výroční zprávy strana Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Představení společnosti a organizační struktura 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 21 6 Personálně sociální oblast 6 Majetek společnosti 6 Výroba, dodávka a rozvod tepla 7 Výroba a prodej elektřiny 9 Tepelná bilance 1 Ceny tepla 11 Ekonomické a finanční výsledky 11 Finanční situace 12 Vývoj a výhled společnosti 13 Zpráva předsedy dozorčí rady 14 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 15 Zpráva nezávislého auditora o výsledku ověření účetní závěrky za rok Výkaz zisku a ztráty 17 Rozvaha (bilance) 18 Příloha k rozvahovému dni 2 Přehled o peněžních tocích 29 Přehled o změnách vlastního kapitálu 31 Ostatní informace 32-2-

3 Úvodní slovo ředitele společnosti Rok 21 byl pro naší akciovou společnost velmi náročný. Již na jeho začátku ukončil svoji činnost náš významný odběratel tepla Šumavský Masokombinát s.r.o. Po odstávce tohoto provozu došlo ke snížení dodávky tepelné energie, přestože se (díky počasí) ve městě spotřeba tepla zvýšila. Naší akciové společnosti se přes výrazný pokles dodávky tepelné energie podařilo splnit plánované ekonomické výsledky stanovené pro rok 21. To umožnil především efektivní provoz nového kotle K4, který dovoluje spalovat výrazně levnější palivo. Pozitivně se projevila i naše obchodní strategie při dodávce a prodeji tepelné energie. Provoz nového kotle byl zahájen v roce 28. Změna systému výroby tepla a elektrické energie snížila provozní náklady na nákup paliva, ale zároveň zvýšila náročnost provozu teplárny. Všichni zaměstnanci se s touto situací plně vypořádali. Nakupovaná kvalitní paliva zajišťují efektivní provoz výroby tepelné i elektrické energie. Ceny tepelné energie na primeru i sekunderu jsou konkurenceschopné především cenám společnosti RWE dodávající plyn a trvale nabízející jeho rozšiřování ve městě Klatovy. Naše cena tepla byla v roce 21 stejná již třetí rok po sobě. Dodávky tepelné i elektrické energie probíhaly po celý rok 21 spolehlivě a bezpečně v souladu s uzavřenými kupními smlouvami. V situaci rostoucích cen vstupů a klesajícího prodeje se podařilo naše nasmlouvané ceny tepelné energie udržet a plánovanou ekonomiku splnit. Kredit klatovského systému centrálního zásobování teplem zůstává na velmi dobré úrovni. Ing. Jan Janoušek ředitel společnosti a člen představenstva -3-

4 Představení společnosti a organizační struktura KLATOVSKÁ TEPLÁRNA akciová společnost, sídlo: Jateční 66, Klatovy II. identifikační číslo společnosti: Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle B, vložce 44, byla zapsána dnem a v roce 21 samostatně hospodaří již sedmnáctý rok. Předmětem podnikání je: výroba elektřiny státní licence skupiny 11 výroba tepelné energie státní licence skupiny 31 a koncese MÚ Klatovy rozvod tepelné energie státní licence skupiny 32 a koncese MÚ Klatovy vodoinstalaterství, topenářství živnostenský list poskytování technických služeb živnostenský list velkoobchod živnostenský list specializovaný maloobchod živnostenský list zámečnictví živnostenský list Výše základního kapitálu: Základní kapitál společnosti činí 36 48,-- Kč a je splacen v plné výši. Základní kapitál společnosti je rozdělen na ks akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč za jednu akcii v listinné podobě. Jsou neomezeně převoditelné ale nejsou veřejně obchodovatelné. Jediným akcionářem je Město Klatovy, které vlastní 1 % těchto akcií. Na základě stanov společnosti je organizační struktura následující: Valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady Vrcholným orgánem společnosti je jediný akcionář, vykonávající působnost valné hromady. Jediný akcionář společnosti disponuje 1 % hlasů ve společnosti, vlastní všech ks akcií a rozhoduje o všech otázkách svěřených do působnosti valné hromady, především pak o zvyšování či snižování základního kapitálu a jmenování a odvolávání orgánů společnosti. Do působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady dále náleží ukládání závazných úkolů představenstvu při hospodářském vedení společnosti a kontrola činnosti představenstva. Podle zákona o obcích tuto funkci vykonává Rada města Klatov. -4-

5 Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem, který společnost řídí a jedná jejím jménem způsobem upraveným stanovami. Řídí se při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady. Pracuje ve složení: Ing. Jan Vrána - předseda představenstva, bývalý místostarosta města Mgr. Věra Tomaierová - členka představenstva, bývalá místostarostka města Ing. Jan Janoušek - člen představenstva, ředitel společnosti Dozorčí rada Je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na podnikatelskou činnost společnosti. Řídí se při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady. Pracuje ve složení: Ing. Stanislav Míka - předseda DR, bývalý člen rady města Ing. Jiří Dio - člen DR, člen rady města Ing. Jiří Kubát - člen DR, ekonom Kovodružstva Strážov Ing. Milan Partyngl - člen DR, ředitel firemní klientely ČSOB Karel Vondráček - člen DR, bývalý zaměstnanec společnosti Zdeněk Wirth - člen DR, zaměstnanec společnosti Výkonný management společnosti Pracuje ve složení: Ing. Jan Janoušek - ředitel společnosti Štěpán Heřman - vedoucí ekonom, zástupce ředitele Zdeněk Wirth - vedoucí výrobního úseku Petr Šobr - vedoucí technického úseku Emil Strádal - vedoucí obchodního úseku -5-

6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 21 Personálně sociální oblast V roce 21 činil průměrný evidenční počet zaměstnanců společnosti 36 osob. Organizační strukturu společnosti tvoří čtyři úseky: výrobní, technický, obchodní a ekonomický úsek. Podle působnosti v regionu města a také podle tvorby cen tepla se dále člení na: PRIMER SEKUNDER 28 zaměstnanců obsluha teplárny, její údržba, THP a hospodářské zabezpečení 8 zaměstnanců obsluha dispečinku a údržba domovních a blokových kotelen, výměníkových stanic, primerních i sekunderních rozvodů tepla Fyzický stav k činil 36 zaměstnanců. V průběhu roku 21 trval tento fyzický stav až do měsíce října, kdy odešel do starobního důchodu jeden topič, kterého nahradil pracovník údržby s platným topičským průkazem. Již v měsíci srpnu odešel rovněž do starobního důchodu jeden pracovník strojní údržby, který byl následně nahrazen novým pracovníkem stejného zařazení. K odcházel do starobního důchodu provozní elektrikář technik obchodního oddělení, který byl z důvodu předání funkce nahrazen již před koncem roku. Fyzický stav k tak činil 35 zaměstnanců. Z celkového počtu 35 pracuje 8 zaměstnanců v TH funkcích a 27 je dělníků, z nich pracuje 17 osob v nepřetržitém provozu (12 obsluha teplárny, 5 obsluha dispečinku). Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance je řešena v bodě 3. přílohy k účetní závěrce. Při kolektivním vyjednávání bylo konstatováno, že všechny sjednané podmínky kolektivní smlouvy pro rok 21 byly beze zbytku splněny. Majetek společnosti Hodnota nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku v pořizovacích cenách činí v hodnoceném roce hodnotu tis. Kč. V roce 21 žádná investice prováděna ani nakupována nebyla důvodem byla příprava investice do opravy a technického zhodnocení továrního komínu v následujícím roce. Inventurou bylo rozhodnuto o vyřazení některého majetku (klimatizace velína, AVIA pojízdná dílna, počítač Siemens, IWKA TRIKON FIWI a ostatní drobný dlouhodobý majetek) z důvodu zastaralosti a nepoužitelnosti v celkové hodnotě 319 tis. Kč. -6-

7 Kromě výše uvedeného dlouhodobého majetku je formou finančního leasingu pořízen osobní automobil KIA SPORTAGE v hodnotě 6 tis. Kč a formou spotřebitelského úvěru užitkový automobil CITROEN JUMPER pojízdná dílna v hodnotě 539 tis. Kč. Na základě nájemní smlouvy s Městem Klatovy společnost hospodařila v roce 21 s dalším majetkem v pronájmu v pořizovací ceně 95 8 tis. Kč. Zásoby k jsou vykázány v hodnotě jen tis. Kč jedná se o sklad náhradních dílů v hodnotě 657 tis. Kč, zásobu uhlí v hodnotě 577 tis. Kč a topné nafty v hodnotě 134 tis. Kč. S dodavatelem mazutu je dlouhodobě sjednána fakturace dodávek ve výši jeho měsíční spotřeby, takže zásoba je majetkem dodavatele. To velmi vylepšuje finanční situaci společnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou podrobně uvedeny v příloze k účetní závěrce. Závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá žádné. Finanční prostředky jsou uvedeny v rozvaze a v přehledu o peněžních tocích přílohy k účetní závěrce. Výroba, dodávka a rozvod tepla Instalovaný tepelný výkon - teplárenský 1 zdroj 43,16 MW - ostatní kotelny 21 zdrojů 13,84 MW (13 domovních, 8 blokových kotelen, 1 výměník. stanic) celkem Počet odběratelů celkem z toho: PRIMER SEKUNDER , MW tepla počet odběrních míst Počet vytápěných bytů: 4 5 bytů Rozložení odběrů tepla: domácnosti 59 % průmysl a ostatní odběry 41 % Uhelný kotel K4 s prvky fluidní techniky na spalování hnědouhelného hruboprachu se podílel na celkové výrobě tepla na primeru 66,82 % v celoročním provozu. Parametry kotle umožňují také celoroční využití TG 1 pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a tím úsporu ekologické daně (ze spalování uhlí), která by činila v našem provozu téměř 1 4 tis. Kč. -7-

8 Výroba a prodej tepla Za celý rok 21 bylo z primerní části prodej přes sekunder ze sekunderní části vyrobeno: prodáno: prod.v r.9 index 1/ , , , ,96 Prodej tepla na primeru výrazně ovlivnila skutečnost, že dnem ukončil odběr tepla dosavadní největší odběratel Šumavský Masokombinát s.r.o. Již v předchozím roce odebral pouze třetinu dřívějších odběrů (cca 25 tis. za rok), v roce 21 odebral jen 5 18 a ukončil svoji činnost, v měsíci červnu bylo na společnost vyhlášeno insolvenční řízení. Ukončení dodávek tepla Šumavskému Masokombinátu s.r.o. má velmi nepříznivý vliv jak na výši celkového prodeje tepla, tak i na ekonomiku spalování jednotlivých kotlů v letním období se snižuje výroba uhelného kotle z cca 6 t/hod. až na 3 t/hod., což se také nepříznivě projevuje ve výrobě a prodeji elektrické energie. Právě z těchto důvodů se meziročně snížil objem prodaného tepla o 17 %. Největším odběratelem tepla se tak stává Klatovská nemocnice a.s., u které jsme zaznamenali mírný pokles dodávky tepla, na druhém místě je pak JITONA a.s., které naopak mírně odběr tepla meziročně roste. V roce 21 činila průměrná venkovní teplota 9,4 stupně C, což je dlouhodobě nejnižší teplota. To se kladně projevilo prodejem tepla do výměníkových stanic (a tedy pro domácnosti), kde se meziročně zvýšil prodej o 7,5 %. Výše uvedené se projevilo také u prodeje v sekunderní části, kde vlivem chladného počasí se zvýšil meziroční prodej tepla pro domácnosti o téměř 7 %. Celkový objem prodaného tepla za celou společnost meziročně klesl na , tj. na 96,7 %. Rozvod tepla: Délka parní i kondenzátní větve je 7 35 m, průměr potrubní sítě je Js 4-25 mm. Délka horkovodní sítě je 764 m. Délka teplovodní sítě je 5 74 m dvoutrubkovým a čtyřtrubkovým rozvodem. Ztráty v rozvodech tepla na primeru činí 19,74 % a zvýšily se o 4 % oproti předchozímu roku. Vyšší ztráty byly způsobeny nutností zprovoznění parovodu M II z důvodu úpravy rozvodů tepla v nově budované nemocnici. Ztráty v rozvodech tepla na sekunderu činí 4,21 % a jsou stejné jako v předchozím roce. Palivo: V primerní části činil provoz uhelného kotle K4 na celkové výrobě tepla podíl 66,82 %. Hnědého uhlí bylo spotřebováno tun, topného mazutu 2 35 tun a 2 tuny nafty. -8-

9 Náklady spotřebovaného uhlí tak činí cca 55 Kč včetně popelovin a manipulace na jeden vyrobeného tepla, v případě mazutu je to 2 Kč/. Průměrná cena uhlí vč. dopravy činí 823 Kč/t, u mazutu je průměrná cena Kč/t. V sekunderní části je spotřebováván jen zemní plyn, spotřebováno jej bylo tis. m3 zvýšení je způsobeno vyšším prodejem tepla v sekunderní části. Cena plynu činí v ročním průměru 9,2 Kč/m3. Exhalace: Všechny provozovny společnosti plnily beze zbytku emisní limity stanovené příslušnými zákonnými normami. Plnění limitů kotelny v Jateční ulici 66 a kotelny Suvorovova 626/IV. bylo ověřováno autorizovaným kontrolním měřením, u domovních a blokových kotelen bylo provedeno výpočtem. Celkové roční poplatky za exhalace činí 183 tis. Kč. Voda pro výrobu tepla: Spotřeba vody z vodovodního řadu: Spotřeba vody z vlastních vrtů: m m3 celkem m3 Stočné je měřeno Parschalovými žlaby celkem změřeno m3 Roční dodávka kondenzátu m3, nevrácený kondenzát m3, tj. 4,48 % a ztráty v kondenzátní síti činí 2,66 % - návratnost kondenzátu je téměř 93 %. Výroba a prodej elektřiny Objem výroby elektřiny v primerní části byl splněn na 15,58 %, na plán 1 4 kwh bylo skutečně vyrobeno kwh. Předpokládaný prodej elektřiny činil 234 kwh, skutečně bylo prodáno kwh, tj. plnění na 17,24 % - prodávána je jen přebytečná elektřina. Celkové tržby za vyrobenou a prodanou elektřinu vč. služeb činily 878 tis. Kč, což představuje průměrnou prodejní cenu 3,5 Kč/kWh. Na primeru bylo nakoupeno kwh, při vynaložených nákladech 482 tis. Kč činí nákupní cena 2,73 Kč/kWh. Vyrobená elektrická energie celkem kwh. Vynaložené náklady tis. Kč (spotřeba paliva a odpisy turbíny a strojovny) představují cenu 1,9 Kč/kWh. Celková spotřeba elektřiny na výrobu tepla v roce 21 činila na primerní části kwh. Spotřeba elektřiny na sekunderu činí za všechny zdroje kwh, vynaložené náklady na nákup elektrické energie jsou tis. Kč, to představuje průměrnou nákupní cenu 3,65 Kč/kWh. -9-

10 Tepelná bilance KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. PRIMERNÍ ČÁST Plán 21 Skutečnost 21 Plnění % Skutečnost 29 Index 1/ ,12 11,23 1, , ,84 112,34 94, ,11 Výroba tepla na kotlích Qvyr Dodávka tepla z kotelny vč. ele Qdod Dodávka tepla na prahu teplárny Qtep Spotřeba paliva na dodávku tepla Mpal t Spotřeba paliva na dodávku elektřiny Mpal el Mpal+z Spotřeba tepla na výrobu elektřiny Qel , ,7 Ztráty ve výrobě tepla Qztr tepl Qztr rozv Qztr celk ,87 145,87 12, ,41 Ztráty v rozvodu tepla Prodej tepla domácnosti Qužit dom Qužit prům Prodej tepla primerní část celkem Qužit celk Prodej elektřiny Eužit ,42 83,36 93,65 17, ,7 Prodej tepla průmysl vč. vlastní spotř , ,4 95,87 99, ,11 1, ,42 16,25 17, , ,42 15,76 17, , ,85 125,2 97, , ,96 15,8 18, , ,33 1,99 1, ,92 1,14 Spotřeba paliva na výrobu tepla celkem Ztráty v primerní části celkem PALIVO PRODEJ tepla a ele Účinnost primerní části výroby KWh Eta % Výroba tepla VS - teplo prodané z primeru do VS Qvyr VS Výroba tepla plynové kotelny Qvyr PK Výroba tepla sekunderní část celkem Qvyr celk Spotřeba paliva na dodávku tepla VS Mpal VS Spotřeba paliva na dodávku tepla PK Mpal PK Mpal celk Ztráty v rozvodu tepla VS Qztr VS Ztráty v rozvodu tepla PK Qztr PK Qztr celk Prodej tepla výměníkové stanice Qužit VS Prodej tepla plynové kotelny Qužit PK Qužit celk,99,98 1,22 1,11 1,25 1,27,84,94,78,84 SEKUNDERNÍ ČÁST Spotřeba paliva na dodávku tepla celkem Ztráty v sekunderní část celkem Prodej tepla sekunderní část celkem 1,7 1,7 1,9 1,8 1,13 1,9 1,7 1,7 Eta % ,67 Výroba tepla Qvyr , ,1 Spotřeba paliva na dodávku tepla Mpal t Mpal el Mpal+z ,91 112,34 96, ,11 Spotřeba paliva na dodávku elektřiny Spotřeba tepla na výrobu elektřiny Qel , ,7 Ztráty ve výrobě tepla Qztr tepl Qztr rozv Ztráty celkem Qztr celk ,87 137,79 117, ,41 Ztráty v rozvodu tepla Prodej tepla Qužit Eužit KWh Prodej celkem teplo+ele ,28 17,24 98, ,96 Prodej elektřiny , ,3 96,51 99, ,37 1,56 PALIVO PRODEJ tepla Účinnost sekunderní části výroby,99 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. celkem Spotřeba paliva na výrobu tepla celkem Spotřeba tepla v palivu celkem - Prodej celkem Účinnost zdroje celkem Eta % - 1-1,22 1,11 1,23 1,25,78,96,87

11 Ceny tepla Pro rok 21 byla cena tepla kalkulována v cenové lokalitě Město Klatovy jako: primerní sekunderní teplonosné médium pára a horká voda teplonosné médium teplá voda cena tepla bez DPH 372,8 Kč/ cena s 1 % DPH 41,1 Kč/ cena tepla bez DPH 458,5 Kč/ cena s 1 % DPH 54,3 Kč/ Cena tepla na primeru i sekunderu bez DPH zůstává ve stejné výši od roku 28, tedy třetí rok po sobě. V roce 21 došlo změnou zákona o DPH k meziročnímu navýšení z 9 na 1 %, což představuje navýšení ceny s DPH na primeru o 3,7 Kč/, na sekunderu o 4,5 Kč/. Ceny byly vykalkulovány podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro rok 21 a i ve skutečnosti roku musela být pravidla této cenové regulace dodržena. Ekonomické a finanční výsledky Pro rok 21 byl ve společnosti plánován zisk před zdaněním ve výši 3 9 tis. Kč, ve skutečnosti byl vytvořen zisk před zdaněním ve výši tis. Kč. Jedná se o nejvyšší dosažený hospodářský výsledek od počátku akciové společnosti v roce Na tomto vysokém překročení se výrazně podílejí tržby z prodeje přebytečných emisních povolenek z minulého roku v hodnotě tis. Kč. Další překročení plánu o tis. Kč již spadá do výroby tepla, kde tomuto hospodářskému výsledku napomohly již zmiňované klimatické vlivy. Na primeru se sice snížily tržby za teplo vlivem ukončení činnosti Šumavského Masokombinátu s.r.o., ovšem po odečtení tržeb za emisní povolenky zde byl plán zisku překročen o 546 tis. Kč. To ovlivnila jak vyšší úspora spotřeby mazutu, tak také vyšší prodej tepla domácnostem přes výměníkové stanice. Na sekunderu na plán zisku 51 tis. Kč byla dosažena skutečnost zisku tis. Kč a na překročení tohoto plánu mělo vliv právě pro náš provoz příznivé počasí, kdy dodávka tepla byla právě pro domácnosti výrazně překročena a spotřeba zemního plynu jen mírně překročila plán. Odvod splatné daně z příjmů právnických osob z hrubého zisku činí tis. Kč, odložená daň činí 21 tis. Kč, takže zisk po zdanění určený k rozdělení činí hodnotu tis. Kč. Představenstvo společnosti navrhuje na rozhodování jediného akcionáře zisk k rozdělení takto: Povinný nejméně 5 % příděl rezervnímu fondu činí 27 tis. Kč, do sociálního fondu je navrhován příděl 36 tis. Kč a do fondu odměn včetně tantiém je navrhován příděl 33 tis. Kč

12 Dividenda jedinému akcionáři je navržena v hodnotě 4 mil. Kč. Nerozdělený zisk pak zůstává v hodnotě 383 tis. Kč. Ekonomické a finanční výsledky jsou rozvedeny v dalších částech výroční zprávy, jako jsou rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha k rozvahovému dni , včetně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Finanční situace Podle přehledu o peněžních tocích k rozvahovému dni uvedeného v příloze účetní závěrky se meziročně zvýšil stav peněžních prostředků o 3 72 tis. Kč na hodnotu tis. Kč na konci období. I když v průběhu roku stav peněžních prostředků podle topného a mimotopného období značně kolísá, nebyl v průběhu hospodářského roku využíván kontokorentní úvěr. Platební morálka odběratelů tepla byla v průběhu roku dobrá až na Šumavský Masokombinát s.r.o., který nezaplatil teplo za prosinec 29 ve výši tis. Kč a za leden 21 ve výši tis. Kč. Na základě dohody o denním placení (později týdenním) bylo teplo dodáváno ještě v únoru a březnu 21 a přeplatek z tohoto období ve výši 278 tis. Kč byl odepsán z pohledávky za prosinec 29. Takže v roce 21 za Šumavským Masokombinátem s.r.o. vznikla pohledávka za teplo ve výši tis. Kč, která byla v měsíci červenci 21 přihlášena do insolvenčního řízení a k na ni byla vytvořena 1 % zákonná opravná položka k pohledávkám (viz příloha k účetní závěrce). Zůstává pohledávka za teplo z prosince roku 22 za ŠKODA KLATOVY s.r.o. přihlášená do konkurzního řízení ve výši 689 tis. Kč, pohledávka za ŠKODA KLATOVY s.r.o. vzniklá v době konkurzního řízení za měsíce leden duben 25 v hodnotě tis. Kč, pohledávka za Golondrina a.s. ve výši 595 tis. Kč, která byla přihlášena do konkurzního řízení v dubnu 26 a pohledávka za Šumavským Masokombinátem s.r.o. ve výši tis. Kč přihlášená do insolvenčního řízení v červenci 21. Celková hodnota nezaplacených pohledávek za teplo, které zůstávající v konkurzním nebo insolvenčním řízení, tak činí tis. Kč. Průběh konkurzního ani insolvenčního řízení není možno ovlivnit je na rozhodnutí soudu, kdy bude řízení ukončeno a s jakým rozvrhovým usnesením. I přes výčet nezaplacených pohledávek za dodané teplo zůstává finanční situace společnosti na velmi dobré úrovni

13 Vývoj a výhled společnosti Vývoj a výhled na rok 211 je plně v duchu dlouhodobé strategie rozvoje akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA. V úvodním slově ředitele společnosti byl zmíněn provoz uhelného kotle K4 rozšiřující palivovou základnu teplárny, což umožnilo zlepšit ekonomické výsledky společnosti. V roce 211 se budeme zabývat dalším zkvalitňováním tohoto provozu, především pak hledáním vhodného biopaliva či ostatního paliva nahrazujícího za výhodných ekonomických podmínek částečně hnědé uhlí. Od roku 28 se naše akciová společnost podílela na náročné práci Městského úřadu Klatovy k získání dotace z Evropských fondů na rekonstrukci významné části primární tepelné sítě, která spočívá v odstranění části parovodu v Drnovém potoce v centru města (od cyklolávky Nábř. Kpt. Nálepky až po výměníkovou stanici za kulturním domem Družba) a jeho náhradu horkovodem uloženým v předizolovaném potrubí v zemi. Kromě rekonstrukce připojených objektů a výměníkových stanic bude velmi významná rekonstrukce a stabilizace odběru tepla v objektech Integrované střední školy (u obchodního domu PENNY). První žádost o dotaci schválena nebyla ale po přepracování žádosti v roce 21 dotace schválena byla, takže investiční akce SCZT Jižní větev bude v následujícím roce ve spolupráci s městem intenzivně připravována tak, aby mohla v roce 212 proběhnout úspěšná realizace. Velmi důležitou akcí pro naší společnost bude Oprava a technické zhodnocení komínu Z8 v areálu KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s. Současný stav 35 let starého továrního komínu je nevyhovující a tento stav je nutno vyřešit již v roce 211 (na další období již nebyla vydána kladná revizní zpráva). Na investiční akci v hodnotě kolem 1 mil. Kč je naše společnost technicky i ekonomicky připravena. Činnost společnosti je dlouhodobě na vysoké úrovni, která je zárukou trvalého a kvalitního zásobování teplem v Klatovech ale i výroby elektrické energie. Cena tepla zůstane v roce 211 na stejné úrovni již čtvrtým rokem po sobě (pokud nedojde k enormnímu navyšování cen paliv). To dokazuje dlouhodobě trvalý trend pro jednoznačně pozitivní výhled společnosti do budoucna. Ing. Jan Vrána předseda představenstva

14 Zpráva předsedy dozorčí rady Roční účetní závěrka byla dozorčí radou společnosti prověřována na základě následujících podkladů: hlavní kniha společnosti, rozvaha společnosti (bilance), výkaz zisku a ztráty, bilance výroby tepla a elektřiny na primeru i sekunderu za r. 21, příloha k účetní závěrce v plném rozsahu k rozvahovému dni včetně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, zpráva auditora o výsledku ověření roční účetní závěrky včetně výroku. Cílem přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku je naplnění 198 obchodního zákoníku 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dozorčí rada konstatuje, že nebyly prověřovány prvotní doklady, poněvadž při ověřování výše uvedených výkazů nevznikla potřeba jejich kontroly a navíc tato oblast podléhá externímu auditu. Ve zprávě je podrobně hodnocena rozvaha společnosti (aktiva majetek, zásoby, pohledávky, peníze, časové rozlišení, pasíva vlastní kapitál, fondy ze zisku, závazky, bankovní úvěry). Dále je rozebrán výkaz zisku a ztráty dosažený zisk před a po zdanění. Hodnocena je inventarizace majetku, finanční situace společnosti, návrh na rozdělení zisku a výrok auditora. Celkové hodnocení dozorčí rady: Dozorčí rada konstatuje, že společnost se s úkoly stanovenými pro rok 21 vyrovnala velmi dobře. Výsledky společnosti byly průběžně v dozorčí radě projednávány a na základě konečných výsledků dozorčí rada konstatuje, že se svěřeným majetkem bylo hospodařeno dle platných zákonných norem. Dozorčí rada akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA na základě shora uvedených a předložených podkladů konstatuje, že společnost zpracovala účetní závěrku za rok 21 v souladu se zákonem o účetnictví a svůj majetek, závazky, pohledávky a výsledky hospodaření zachytila věrně v předepsaných výkazech. Při ověřování vykázaných údajů dozorčí rada neshledala závady. Na základě výše uvedeného dozorčí rada akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA doporučuje jedinému akcionáři účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za r. 21 v předložené podobě přijmout. V Klatovech Ing. Stanislav Míka předseda dozorčí rady

15 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Podle 66a Obchodního zákoníku je podávána tato zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Ovládající osobou je jediný akcionář Město Klatovy Sídlo: Klatovy I., Náměstí Míru 62, PSČ Identifikační číslo: který vlastní všech ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.,- Kč za jednu akcii a s tím spojené hlasovací právo. Ovládanou osobou je KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo: Klatovy II., Jateční ul. 66, PSČ Identifikační číslo: V hodnoceném roce 21 došlo mezi výše uvedenými propojenými osobami k právním úkonům, které byly učiněny v zájmu ovládající a ovládané osoby: V roce 24 byla sjednána Nájemní smlouva mezi pronajímatelem Městem Klatovy a nájemcem KLATOVSKOU TEPLÁRNOU a.s. Předmětem pronájmu je movitý a nemovitý majetek pro rok 21 v hodnotě 95 8 tis. Kč (je specifikován v příloze nájemní smlouvy). Dodatkem č. 7 bylo sjednáno nájemné za pronajatá tepelná zařízení částkou rovnající se 4,-- Kč + DPH v platné výši za 1 prodaného tepla z těchto zařízení. Pro rok 21 bylo dodatkem č. 7 stanoveno nájemné ve výši 97 5 x 4,-- = 3 9 tis. Kč + 2 % DPH. Nájemné bylo placeno pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1/12. Na konci roku 21 bylo provedeno vyhodnocení a dofakturování nájemného podle skutečného prodeje. Celkové nájemné za rok 21 se tak zvýšilo na hodnotu tis. Kč + DPH. Nájemní smlouva byla oběma stranami dodržena a veškerá ustanovení byla splněna. Ze sjednané nájemní smlouvy nevznikla žádné z obou stran újma. V Klatovech Ing. Jan Janoušek člen představenstva

16 - 16 -

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. k rozvahovému dni (vykázáno v celých tisících Kč) IČ: Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky č. 5/22Sb. POLOŽKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DRUHOVÉ ČLENĚNÍ Označení a uspořádání II. II. 1. B. B C. C. 1. D. E. III. III. 1. F. F. 1. G. IV. H. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3. Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie 2. Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2. Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatová cena prodaného dlouhodobého majetku 2. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Jateční 66, Klatovy II... Skutečnost v účetním období běžném minulém * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost mínus splatná 2. odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření N. O. * Q. Q. 1. ** XIII. R. * *** **** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním Podpisový záznam statutárního orgánu Sestaveno: účetní jednotky: Ing. Jan Janoušek člen představenstva Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: akciová společnost výroba, rozvod a prodej tepla výroba a prodej elektřiny

18 Obchodní firma, název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) v plném rozsahu k rozvahovému dni (vykázáno v celých tisících Kč) KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.... IČ: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Připraveno dle Vyhlášky č. 5/22 Sb. POLOŽKY AKTIV Označení a uspořádání AKTIVA CELKEM B. B. I. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí... Jateční 66, Klatovy II Běžné účetní období Brutto Korekce Minulé účetní období Netto Netto Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. C. C. C. C. C. C. D. D. Oběžná aktiva I. Zásoby I. 1. Materiál III. Krátkodobé pohledávky III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 6. Stát - daňové pohledávky 7. Ostatní poskytnuté zálohy 9. Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek IV. 1. Peníze 2. Účty v bankách I. Časové rozlišení I. 1. Náklady příštích období 3. Příjmy příštích období

19 A. II. Kapitálové fondy 2. Ostatní kapitálové fondy A. III Rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hosp. běžného účetního období ( +/- ) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. II. Dlouhodobé závazky 9. Jiné závazky 1.Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 5. Závazky k zaměstnancům 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 7. Stát - daňové závazky a dotace 1. Dohadné účty pasivní 11. Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvěry Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jan Janoušek, člen představenstva Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání výroba, rozvod a prodej tepla výroba a prodej elektřiny

20 Příloha k rozvahovému dni : Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze /bilanci/ a ve výkazu zisku a ztráty. Hodnotové informace vykazované v peněžních jednotkách české měny jsou v této příloze podány z hlediska jejich významnosti, přičemž hladina významnosti je propočtena takto : 2 % ze zisku před daní (133 tis. Kč),,2 % z celkových výnosů (225 tis. Kč),,4 % z netto aktiv celkem (476 tis. Kč). Z hodnot běžného roku jako zvolená hladina významnosti /závažnosti/ je vybrána nejnižší z propočtených hodnot ve výši 133 tis. Kč (2 % ze zisku před daní), pokud nebudou dále hodnotové informace uvedeny i pod tuto významnost (hodnotové údaje uvedeny v celých tis. Kč). 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. Sídlo, místo podnikání : Jateční 66, Klatovy II. Identifikační číslo : Právní forma : akciová společnost Předmět podnikání: výroba elektřiny státní licence sk. 11 výroba tepelné energie státní licence sk. 31 rozvod tepelné energie státní licence sk. 32 vodoinstalaterství, topenářství živnostenský list poskytování technických služeb živnostenský list velkoobchod živnostenský list specializovaný maloobchod živnostenský list zámečnictví živnostenský list Datum vzniku účetní jednotky : Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podíl na účetní jednotce /uvést výši vkladu v procentech/ : rozhodující vliv : Město Klatovy IČ: 25566l vlastní 1 % akcií Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku : V roce 21 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám. Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během účetního období : Společnost je samostatně hospodařící výrobní jednotkou s vlastním účtem. Nejvyšším orgánem je jediný akcionář Město Klatovy vykonávající působnost valné hromady. Podle zákona o obcích tuto funkci vykonává Rada města Klatov. Společnost řídí tříčlenné představenstvo a kontrolním orgánem je šestičlenná dozorčí rada. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Představenstvo: Ing. Jan Vrána - předseda představenstva, bývalý místostarosta města Mgr. Věra Tomaierová - členka představenstva, bývalá místostarostka města Ing. Jan Janoušek - člen představenstva, ředitel společnosti - 2 -

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více