KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, Klatovy II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 660, 339 01 Klatovy II."

Transkript

1 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA, akciová společnost, Jateční 66, Klatovy II. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Březen

2 Obsah výroční zprávy strana Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Představení společnosti a organizační struktura 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 21 6 Personálně sociální oblast 6 Majetek společnosti 6 Výroba, dodávka a rozvod tepla 7 Výroba a prodej elektřiny 9 Tepelná bilance 1 Ceny tepla 11 Ekonomické a finanční výsledky 11 Finanční situace 12 Vývoj a výhled společnosti 13 Zpráva předsedy dozorčí rady 14 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 15 Zpráva nezávislého auditora o výsledku ověření účetní závěrky za rok Výkaz zisku a ztráty 17 Rozvaha (bilance) 18 Příloha k rozvahovému dni 2 Přehled o peněžních tocích 29 Přehled o změnách vlastního kapitálu 31 Ostatní informace 32-2-

3 Úvodní slovo ředitele společnosti Rok 21 byl pro naší akciovou společnost velmi náročný. Již na jeho začátku ukončil svoji činnost náš významný odběratel tepla Šumavský Masokombinát s.r.o. Po odstávce tohoto provozu došlo ke snížení dodávky tepelné energie, přestože se (díky počasí) ve městě spotřeba tepla zvýšila. Naší akciové společnosti se přes výrazný pokles dodávky tepelné energie podařilo splnit plánované ekonomické výsledky stanovené pro rok 21. To umožnil především efektivní provoz nového kotle K4, který dovoluje spalovat výrazně levnější palivo. Pozitivně se projevila i naše obchodní strategie při dodávce a prodeji tepelné energie. Provoz nového kotle byl zahájen v roce 28. Změna systému výroby tepla a elektrické energie snížila provozní náklady na nákup paliva, ale zároveň zvýšila náročnost provozu teplárny. Všichni zaměstnanci se s touto situací plně vypořádali. Nakupovaná kvalitní paliva zajišťují efektivní provoz výroby tepelné i elektrické energie. Ceny tepelné energie na primeru i sekunderu jsou konkurenceschopné především cenám společnosti RWE dodávající plyn a trvale nabízející jeho rozšiřování ve městě Klatovy. Naše cena tepla byla v roce 21 stejná již třetí rok po sobě. Dodávky tepelné i elektrické energie probíhaly po celý rok 21 spolehlivě a bezpečně v souladu s uzavřenými kupními smlouvami. V situaci rostoucích cen vstupů a klesajícího prodeje se podařilo naše nasmlouvané ceny tepelné energie udržet a plánovanou ekonomiku splnit. Kredit klatovského systému centrálního zásobování teplem zůstává na velmi dobré úrovni. Ing. Jan Janoušek ředitel společnosti a člen představenstva -3-

4 Představení společnosti a organizační struktura KLATOVSKÁ TEPLÁRNA akciová společnost, sídlo: Jateční 66, Klatovy II. identifikační číslo společnosti: Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle B, vložce 44, byla zapsána dnem a v roce 21 samostatně hospodaří již sedmnáctý rok. Předmětem podnikání je: výroba elektřiny státní licence skupiny 11 výroba tepelné energie státní licence skupiny 31 a koncese MÚ Klatovy rozvod tepelné energie státní licence skupiny 32 a koncese MÚ Klatovy vodoinstalaterství, topenářství živnostenský list poskytování technických služeb živnostenský list velkoobchod živnostenský list specializovaný maloobchod živnostenský list zámečnictví živnostenský list Výše základního kapitálu: Základní kapitál společnosti činí 36 48,-- Kč a je splacen v plné výši. Základní kapitál společnosti je rozdělen na ks akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč za jednu akcii v listinné podobě. Jsou neomezeně převoditelné ale nejsou veřejně obchodovatelné. Jediným akcionářem je Město Klatovy, které vlastní 1 % těchto akcií. Na základě stanov společnosti je organizační struktura následující: Valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady Vrcholným orgánem společnosti je jediný akcionář, vykonávající působnost valné hromady. Jediný akcionář společnosti disponuje 1 % hlasů ve společnosti, vlastní všech ks akcií a rozhoduje o všech otázkách svěřených do působnosti valné hromady, především pak o zvyšování či snižování základního kapitálu a jmenování a odvolávání orgánů společnosti. Do působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady dále náleží ukládání závazných úkolů představenstvu při hospodářském vedení společnosti a kontrola činnosti představenstva. Podle zákona o obcích tuto funkci vykonává Rada města Klatov. -4-

5 Představenstvo Představenstvo je statutárním orgánem, který společnost řídí a jedná jejím jménem způsobem upraveným stanovami. Řídí se při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady. Pracuje ve složení: Ing. Jan Vrána - předseda představenstva, bývalý místostarosta města Mgr. Věra Tomaierová - členka představenstva, bývalá místostarostka města Ing. Jan Janoušek - člen představenstva, ředitel společnosti Dozorčí rada Je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na podnikatelskou činnost společnosti. Řídí se při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady. Pracuje ve složení: Ing. Stanislav Míka - předseda DR, bývalý člen rady města Ing. Jiří Dio - člen DR, člen rady města Ing. Jiří Kubát - člen DR, ekonom Kovodružstva Strážov Ing. Milan Partyngl - člen DR, ředitel firemní klientely ČSOB Karel Vondráček - člen DR, bývalý zaměstnanec společnosti Zdeněk Wirth - člen DR, zaměstnanec společnosti Výkonný management společnosti Pracuje ve složení: Ing. Jan Janoušek - ředitel společnosti Štěpán Heřman - vedoucí ekonom, zástupce ředitele Zdeněk Wirth - vedoucí výrobního úseku Petr Šobr - vedoucí technického úseku Emil Strádal - vedoucí obchodního úseku -5-

6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 21 Personálně sociální oblast V roce 21 činil průměrný evidenční počet zaměstnanců společnosti 36 osob. Organizační strukturu společnosti tvoří čtyři úseky: výrobní, technický, obchodní a ekonomický úsek. Podle působnosti v regionu města a také podle tvorby cen tepla se dále člení na: PRIMER SEKUNDER 28 zaměstnanců obsluha teplárny, její údržba, THP a hospodářské zabezpečení 8 zaměstnanců obsluha dispečinku a údržba domovních a blokových kotelen, výměníkových stanic, primerních i sekunderních rozvodů tepla Fyzický stav k činil 36 zaměstnanců. V průběhu roku 21 trval tento fyzický stav až do měsíce října, kdy odešel do starobního důchodu jeden topič, kterého nahradil pracovník údržby s platným topičským průkazem. Již v měsíci srpnu odešel rovněž do starobního důchodu jeden pracovník strojní údržby, který byl následně nahrazen novým pracovníkem stejného zařazení. K odcházel do starobního důchodu provozní elektrikář technik obchodního oddělení, který byl z důvodu předání funkce nahrazen již před koncem roku. Fyzický stav k tak činil 35 zaměstnanců. Z celkového počtu 35 pracuje 8 zaměstnanců v TH funkcích a 27 je dělníků, z nich pracuje 17 osob v nepřetržitém provozu (12 obsluha teplárny, 5 obsluha dispečinku). Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance je řešena v bodě 3. přílohy k účetní závěrce. Při kolektivním vyjednávání bylo konstatováno, že všechny sjednané podmínky kolektivní smlouvy pro rok 21 byly beze zbytku splněny. Majetek společnosti Hodnota nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku v pořizovacích cenách činí v hodnoceném roce hodnotu tis. Kč. V roce 21 žádná investice prováděna ani nakupována nebyla důvodem byla příprava investice do opravy a technického zhodnocení továrního komínu v následujícím roce. Inventurou bylo rozhodnuto o vyřazení některého majetku (klimatizace velína, AVIA pojízdná dílna, počítač Siemens, IWKA TRIKON FIWI a ostatní drobný dlouhodobý majetek) z důvodu zastaralosti a nepoužitelnosti v celkové hodnotě 319 tis. Kč. -6-

7 Kromě výše uvedeného dlouhodobého majetku je formou finančního leasingu pořízen osobní automobil KIA SPORTAGE v hodnotě 6 tis. Kč a formou spotřebitelského úvěru užitkový automobil CITROEN JUMPER pojízdná dílna v hodnotě 539 tis. Kč. Na základě nájemní smlouvy s Městem Klatovy společnost hospodařila v roce 21 s dalším majetkem v pronájmu v pořizovací ceně 95 8 tis. Kč. Zásoby k jsou vykázány v hodnotě jen tis. Kč jedná se o sklad náhradních dílů v hodnotě 657 tis. Kč, zásobu uhlí v hodnotě 577 tis. Kč a topné nafty v hodnotě 134 tis. Kč. S dodavatelem mazutu je dlouhodobě sjednána fakturace dodávek ve výši jeho měsíční spotřeby, takže zásoba je majetkem dodavatele. To velmi vylepšuje finanční situaci společnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou podrobně uvedeny v příloze k účetní závěrce. Závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá žádné. Finanční prostředky jsou uvedeny v rozvaze a v přehledu o peněžních tocích přílohy k účetní závěrce. Výroba, dodávka a rozvod tepla Instalovaný tepelný výkon - teplárenský 1 zdroj 43,16 MW - ostatní kotelny 21 zdrojů 13,84 MW (13 domovních, 8 blokových kotelen, 1 výměník. stanic) celkem Počet odběratelů celkem z toho: PRIMER SEKUNDER , MW tepla počet odběrních míst Počet vytápěných bytů: 4 5 bytů Rozložení odběrů tepla: domácnosti 59 % průmysl a ostatní odběry 41 % Uhelný kotel K4 s prvky fluidní techniky na spalování hnědouhelného hruboprachu se podílel na celkové výrobě tepla na primeru 66,82 % v celoročním provozu. Parametry kotle umožňují také celoroční využití TG 1 pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a tím úsporu ekologické daně (ze spalování uhlí), která by činila v našem provozu téměř 1 4 tis. Kč. -7-

8 Výroba a prodej tepla Za celý rok 21 bylo z primerní části prodej přes sekunder ze sekunderní části vyrobeno: prodáno: prod.v r.9 index 1/ , , , ,96 Prodej tepla na primeru výrazně ovlivnila skutečnost, že dnem ukončil odběr tepla dosavadní největší odběratel Šumavský Masokombinát s.r.o. Již v předchozím roce odebral pouze třetinu dřívějších odběrů (cca 25 tis. za rok), v roce 21 odebral jen 5 18 a ukončil svoji činnost, v měsíci červnu bylo na společnost vyhlášeno insolvenční řízení. Ukončení dodávek tepla Šumavskému Masokombinátu s.r.o. má velmi nepříznivý vliv jak na výši celkového prodeje tepla, tak i na ekonomiku spalování jednotlivých kotlů v letním období se snižuje výroba uhelného kotle z cca 6 t/hod. až na 3 t/hod., což se také nepříznivě projevuje ve výrobě a prodeji elektrické energie. Právě z těchto důvodů se meziročně snížil objem prodaného tepla o 17 %. Největším odběratelem tepla se tak stává Klatovská nemocnice a.s., u které jsme zaznamenali mírný pokles dodávky tepla, na druhém místě je pak JITONA a.s., které naopak mírně odběr tepla meziročně roste. V roce 21 činila průměrná venkovní teplota 9,4 stupně C, což je dlouhodobě nejnižší teplota. To se kladně projevilo prodejem tepla do výměníkových stanic (a tedy pro domácnosti), kde se meziročně zvýšil prodej o 7,5 %. Výše uvedené se projevilo také u prodeje v sekunderní části, kde vlivem chladného počasí se zvýšil meziroční prodej tepla pro domácnosti o téměř 7 %. Celkový objem prodaného tepla za celou společnost meziročně klesl na , tj. na 96,7 %. Rozvod tepla: Délka parní i kondenzátní větve je 7 35 m, průměr potrubní sítě je Js 4-25 mm. Délka horkovodní sítě je 764 m. Délka teplovodní sítě je 5 74 m dvoutrubkovým a čtyřtrubkovým rozvodem. Ztráty v rozvodech tepla na primeru činí 19,74 % a zvýšily se o 4 % oproti předchozímu roku. Vyšší ztráty byly způsobeny nutností zprovoznění parovodu M II z důvodu úpravy rozvodů tepla v nově budované nemocnici. Ztráty v rozvodech tepla na sekunderu činí 4,21 % a jsou stejné jako v předchozím roce. Palivo: V primerní části činil provoz uhelného kotle K4 na celkové výrobě tepla podíl 66,82 %. Hnědého uhlí bylo spotřebováno tun, topného mazutu 2 35 tun a 2 tuny nafty. -8-

9 Náklady spotřebovaného uhlí tak činí cca 55 Kč včetně popelovin a manipulace na jeden vyrobeného tepla, v případě mazutu je to 2 Kč/. Průměrná cena uhlí vč. dopravy činí 823 Kč/t, u mazutu je průměrná cena Kč/t. V sekunderní části je spotřebováván jen zemní plyn, spotřebováno jej bylo tis. m3 zvýšení je způsobeno vyšším prodejem tepla v sekunderní části. Cena plynu činí v ročním průměru 9,2 Kč/m3. Exhalace: Všechny provozovny společnosti plnily beze zbytku emisní limity stanovené příslušnými zákonnými normami. Plnění limitů kotelny v Jateční ulici 66 a kotelny Suvorovova 626/IV. bylo ověřováno autorizovaným kontrolním měřením, u domovních a blokových kotelen bylo provedeno výpočtem. Celkové roční poplatky za exhalace činí 183 tis. Kč. Voda pro výrobu tepla: Spotřeba vody z vodovodního řadu: Spotřeba vody z vlastních vrtů: m m3 celkem m3 Stočné je měřeno Parschalovými žlaby celkem změřeno m3 Roční dodávka kondenzátu m3, nevrácený kondenzát m3, tj. 4,48 % a ztráty v kondenzátní síti činí 2,66 % - návratnost kondenzátu je téměř 93 %. Výroba a prodej elektřiny Objem výroby elektřiny v primerní části byl splněn na 15,58 %, na plán 1 4 kwh bylo skutečně vyrobeno kwh. Předpokládaný prodej elektřiny činil 234 kwh, skutečně bylo prodáno kwh, tj. plnění na 17,24 % - prodávána je jen přebytečná elektřina. Celkové tržby za vyrobenou a prodanou elektřinu vč. služeb činily 878 tis. Kč, což představuje průměrnou prodejní cenu 3,5 Kč/kWh. Na primeru bylo nakoupeno kwh, při vynaložených nákladech 482 tis. Kč činí nákupní cena 2,73 Kč/kWh. Vyrobená elektrická energie celkem kwh. Vynaložené náklady tis. Kč (spotřeba paliva a odpisy turbíny a strojovny) představují cenu 1,9 Kč/kWh. Celková spotřeba elektřiny na výrobu tepla v roce 21 činila na primerní části kwh. Spotřeba elektřiny na sekunderu činí za všechny zdroje kwh, vynaložené náklady na nákup elektrické energie jsou tis. Kč, to představuje průměrnou nákupní cenu 3,65 Kč/kWh. -9-

10 Tepelná bilance KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. PRIMERNÍ ČÁST Plán 21 Skutečnost 21 Plnění % Skutečnost 29 Index 1/ ,12 11,23 1, , ,84 112,34 94, ,11 Výroba tepla na kotlích Qvyr Dodávka tepla z kotelny vč. ele Qdod Dodávka tepla na prahu teplárny Qtep Spotřeba paliva na dodávku tepla Mpal t Spotřeba paliva na dodávku elektřiny Mpal el Mpal+z Spotřeba tepla na výrobu elektřiny Qel , ,7 Ztráty ve výrobě tepla Qztr tepl Qztr rozv Qztr celk ,87 145,87 12, ,41 Ztráty v rozvodu tepla Prodej tepla domácnosti Qužit dom Qužit prům Prodej tepla primerní část celkem Qužit celk Prodej elektřiny Eužit ,42 83,36 93,65 17, ,7 Prodej tepla průmysl vč. vlastní spotř , ,4 95,87 99, ,11 1, ,42 16,25 17, , ,42 15,76 17, , ,85 125,2 97, , ,96 15,8 18, , ,33 1,99 1, ,92 1,14 Spotřeba paliva na výrobu tepla celkem Ztráty v primerní části celkem PALIVO PRODEJ tepla a ele Účinnost primerní části výroby KWh Eta % Výroba tepla VS - teplo prodané z primeru do VS Qvyr VS Výroba tepla plynové kotelny Qvyr PK Výroba tepla sekunderní část celkem Qvyr celk Spotřeba paliva na dodávku tepla VS Mpal VS Spotřeba paliva na dodávku tepla PK Mpal PK Mpal celk Ztráty v rozvodu tepla VS Qztr VS Ztráty v rozvodu tepla PK Qztr PK Qztr celk Prodej tepla výměníkové stanice Qužit VS Prodej tepla plynové kotelny Qužit PK Qužit celk,99,98 1,22 1,11 1,25 1,27,84,94,78,84 SEKUNDERNÍ ČÁST Spotřeba paliva na dodávku tepla celkem Ztráty v sekunderní část celkem Prodej tepla sekunderní část celkem 1,7 1,7 1,9 1,8 1,13 1,9 1,7 1,7 Eta % ,67 Výroba tepla Qvyr , ,1 Spotřeba paliva na dodávku tepla Mpal t Mpal el Mpal+z ,91 112,34 96, ,11 Spotřeba paliva na dodávku elektřiny Spotřeba tepla na výrobu elektřiny Qel , ,7 Ztráty ve výrobě tepla Qztr tepl Qztr rozv Ztráty celkem Qztr celk ,87 137,79 117, ,41 Ztráty v rozvodu tepla Prodej tepla Qužit Eužit KWh Prodej celkem teplo+ele ,28 17,24 98, ,96 Prodej elektřiny , ,3 96,51 99, ,37 1,56 PALIVO PRODEJ tepla Účinnost sekunderní části výroby,99 KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. celkem Spotřeba paliva na výrobu tepla celkem Spotřeba tepla v palivu celkem - Prodej celkem Účinnost zdroje celkem Eta % - 1-1,22 1,11 1,23 1,25,78,96,87

11 Ceny tepla Pro rok 21 byla cena tepla kalkulována v cenové lokalitě Město Klatovy jako: primerní sekunderní teplonosné médium pára a horká voda teplonosné médium teplá voda cena tepla bez DPH 372,8 Kč/ cena s 1 % DPH 41,1 Kč/ cena tepla bez DPH 458,5 Kč/ cena s 1 % DPH 54,3 Kč/ Cena tepla na primeru i sekunderu bez DPH zůstává ve stejné výši od roku 28, tedy třetí rok po sobě. V roce 21 došlo změnou zákona o DPH k meziročnímu navýšení z 9 na 1 %, což představuje navýšení ceny s DPH na primeru o 3,7 Kč/, na sekunderu o 4,5 Kč/. Ceny byly vykalkulovány podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro rok 21 a i ve skutečnosti roku musela být pravidla této cenové regulace dodržena. Ekonomické a finanční výsledky Pro rok 21 byl ve společnosti plánován zisk před zdaněním ve výši 3 9 tis. Kč, ve skutečnosti byl vytvořen zisk před zdaněním ve výši tis. Kč. Jedná se o nejvyšší dosažený hospodářský výsledek od počátku akciové společnosti v roce Na tomto vysokém překročení se výrazně podílejí tržby z prodeje přebytečných emisních povolenek z minulého roku v hodnotě tis. Kč. Další překročení plánu o tis. Kč již spadá do výroby tepla, kde tomuto hospodářskému výsledku napomohly již zmiňované klimatické vlivy. Na primeru se sice snížily tržby za teplo vlivem ukončení činnosti Šumavského Masokombinátu s.r.o., ovšem po odečtení tržeb za emisní povolenky zde byl plán zisku překročen o 546 tis. Kč. To ovlivnila jak vyšší úspora spotřeby mazutu, tak také vyšší prodej tepla domácnostem přes výměníkové stanice. Na sekunderu na plán zisku 51 tis. Kč byla dosažena skutečnost zisku tis. Kč a na překročení tohoto plánu mělo vliv právě pro náš provoz příznivé počasí, kdy dodávka tepla byla právě pro domácnosti výrazně překročena a spotřeba zemního plynu jen mírně překročila plán. Odvod splatné daně z příjmů právnických osob z hrubého zisku činí tis. Kč, odložená daň činí 21 tis. Kč, takže zisk po zdanění určený k rozdělení činí hodnotu tis. Kč. Představenstvo společnosti navrhuje na rozhodování jediného akcionáře zisk k rozdělení takto: Povinný nejméně 5 % příděl rezervnímu fondu činí 27 tis. Kč, do sociálního fondu je navrhován příděl 36 tis. Kč a do fondu odměn včetně tantiém je navrhován příděl 33 tis. Kč

12 Dividenda jedinému akcionáři je navržena v hodnotě 4 mil. Kč. Nerozdělený zisk pak zůstává v hodnotě 383 tis. Kč. Ekonomické a finanční výsledky jsou rozvedeny v dalších částech výroční zprávy, jako jsou rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha k rozvahovému dni , včetně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Finanční situace Podle přehledu o peněžních tocích k rozvahovému dni uvedeného v příloze účetní závěrky se meziročně zvýšil stav peněžních prostředků o 3 72 tis. Kč na hodnotu tis. Kč na konci období. I když v průběhu roku stav peněžních prostředků podle topného a mimotopného období značně kolísá, nebyl v průběhu hospodářského roku využíván kontokorentní úvěr. Platební morálka odběratelů tepla byla v průběhu roku dobrá až na Šumavský Masokombinát s.r.o., který nezaplatil teplo za prosinec 29 ve výši tis. Kč a za leden 21 ve výši tis. Kč. Na základě dohody o denním placení (později týdenním) bylo teplo dodáváno ještě v únoru a březnu 21 a přeplatek z tohoto období ve výši 278 tis. Kč byl odepsán z pohledávky za prosinec 29. Takže v roce 21 za Šumavským Masokombinátem s.r.o. vznikla pohledávka za teplo ve výši tis. Kč, která byla v měsíci červenci 21 přihlášena do insolvenčního řízení a k na ni byla vytvořena 1 % zákonná opravná položka k pohledávkám (viz příloha k účetní závěrce). Zůstává pohledávka za teplo z prosince roku 22 za ŠKODA KLATOVY s.r.o. přihlášená do konkurzního řízení ve výši 689 tis. Kč, pohledávka za ŠKODA KLATOVY s.r.o. vzniklá v době konkurzního řízení za měsíce leden duben 25 v hodnotě tis. Kč, pohledávka za Golondrina a.s. ve výši 595 tis. Kč, která byla přihlášena do konkurzního řízení v dubnu 26 a pohledávka za Šumavským Masokombinátem s.r.o. ve výši tis. Kč přihlášená do insolvenčního řízení v červenci 21. Celková hodnota nezaplacených pohledávek za teplo, které zůstávající v konkurzním nebo insolvenčním řízení, tak činí tis. Kč. Průběh konkurzního ani insolvenčního řízení není možno ovlivnit je na rozhodnutí soudu, kdy bude řízení ukončeno a s jakým rozvrhovým usnesením. I přes výčet nezaplacených pohledávek za dodané teplo zůstává finanční situace společnosti na velmi dobré úrovni

13 Vývoj a výhled společnosti Vývoj a výhled na rok 211 je plně v duchu dlouhodobé strategie rozvoje akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA. V úvodním slově ředitele společnosti byl zmíněn provoz uhelného kotle K4 rozšiřující palivovou základnu teplárny, což umožnilo zlepšit ekonomické výsledky společnosti. V roce 211 se budeme zabývat dalším zkvalitňováním tohoto provozu, především pak hledáním vhodného biopaliva či ostatního paliva nahrazujícího za výhodných ekonomických podmínek částečně hnědé uhlí. Od roku 28 se naše akciová společnost podílela na náročné práci Městského úřadu Klatovy k získání dotace z Evropských fondů na rekonstrukci významné části primární tepelné sítě, která spočívá v odstranění části parovodu v Drnovém potoce v centru města (od cyklolávky Nábř. Kpt. Nálepky až po výměníkovou stanici za kulturním domem Družba) a jeho náhradu horkovodem uloženým v předizolovaném potrubí v zemi. Kromě rekonstrukce připojených objektů a výměníkových stanic bude velmi významná rekonstrukce a stabilizace odběru tepla v objektech Integrované střední školy (u obchodního domu PENNY). První žádost o dotaci schválena nebyla ale po přepracování žádosti v roce 21 dotace schválena byla, takže investiční akce SCZT Jižní větev bude v následujícím roce ve spolupráci s městem intenzivně připravována tak, aby mohla v roce 212 proběhnout úspěšná realizace. Velmi důležitou akcí pro naší společnost bude Oprava a technické zhodnocení komínu Z8 v areálu KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s. Současný stav 35 let starého továrního komínu je nevyhovující a tento stav je nutno vyřešit již v roce 211 (na další období již nebyla vydána kladná revizní zpráva). Na investiční akci v hodnotě kolem 1 mil. Kč je naše společnost technicky i ekonomicky připravena. Činnost společnosti je dlouhodobě na vysoké úrovni, která je zárukou trvalého a kvalitního zásobování teplem v Klatovech ale i výroby elektrické energie. Cena tepla zůstane v roce 211 na stejné úrovni již čtvrtým rokem po sobě (pokud nedojde k enormnímu navyšování cen paliv). To dokazuje dlouhodobě trvalý trend pro jednoznačně pozitivní výhled společnosti do budoucna. Ing. Jan Vrána předseda představenstva

14 Zpráva předsedy dozorčí rady Roční účetní závěrka byla dozorčí radou společnosti prověřována na základě následujících podkladů: hlavní kniha společnosti, rozvaha společnosti (bilance), výkaz zisku a ztráty, bilance výroby tepla a elektřiny na primeru i sekunderu za r. 21, příloha k účetní závěrce v plném rozsahu k rozvahovému dni včetně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, zpráva auditora o výsledku ověření roční účetní závěrky včetně výroku. Cílem přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku je naplnění 198 obchodního zákoníku 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dozorčí rada konstatuje, že nebyly prověřovány prvotní doklady, poněvadž při ověřování výše uvedených výkazů nevznikla potřeba jejich kontroly a navíc tato oblast podléhá externímu auditu. Ve zprávě je podrobně hodnocena rozvaha společnosti (aktiva majetek, zásoby, pohledávky, peníze, časové rozlišení, pasíva vlastní kapitál, fondy ze zisku, závazky, bankovní úvěry). Dále je rozebrán výkaz zisku a ztráty dosažený zisk před a po zdanění. Hodnocena je inventarizace majetku, finanční situace společnosti, návrh na rozdělení zisku a výrok auditora. Celkové hodnocení dozorčí rady: Dozorčí rada konstatuje, že společnost se s úkoly stanovenými pro rok 21 vyrovnala velmi dobře. Výsledky společnosti byly průběžně v dozorčí radě projednávány a na základě konečných výsledků dozorčí rada konstatuje, že se svěřeným majetkem bylo hospodařeno dle platných zákonných norem. Dozorčí rada akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA na základě shora uvedených a předložených podkladů konstatuje, že společnost zpracovala účetní závěrku za rok 21 v souladu se zákonem o účetnictví a svůj majetek, závazky, pohledávky a výsledky hospodaření zachytila věrně v předepsaných výkazech. Při ověřování vykázaných údajů dozorčí rada neshledala závady. Na základě výše uvedeného dozorčí rada akciové společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA doporučuje jedinému akcionáři účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za r. 21 v předložené podobě přijmout. V Klatovech Ing. Stanislav Míka předseda dozorčí rady

15 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Podle 66a Obchodního zákoníku je podávána tato zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Ovládající osobou je jediný akcionář Město Klatovy Sídlo: Klatovy I., Náměstí Míru 62, PSČ Identifikační číslo: který vlastní všech ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.,- Kč za jednu akcii a s tím spojené hlasovací právo. Ovládanou osobou je KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo: Klatovy II., Jateční ul. 66, PSČ Identifikační číslo: V hodnoceném roce 21 došlo mezi výše uvedenými propojenými osobami k právním úkonům, které byly učiněny v zájmu ovládající a ovládané osoby: V roce 24 byla sjednána Nájemní smlouva mezi pronajímatelem Městem Klatovy a nájemcem KLATOVSKOU TEPLÁRNOU a.s. Předmětem pronájmu je movitý a nemovitý majetek pro rok 21 v hodnotě 95 8 tis. Kč (je specifikován v příloze nájemní smlouvy). Dodatkem č. 7 bylo sjednáno nájemné za pronajatá tepelná zařízení částkou rovnající se 4,-- Kč + DPH v platné výši za 1 prodaného tepla z těchto zařízení. Pro rok 21 bylo dodatkem č. 7 stanoveno nájemné ve výši 97 5 x 4,-- = 3 9 tis. Kč + 2 % DPH. Nájemné bylo placeno pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1/12. Na konci roku 21 bylo provedeno vyhodnocení a dofakturování nájemného podle skutečného prodeje. Celkové nájemné za rok 21 se tak zvýšilo na hodnotu tis. Kč + DPH. Nájemní smlouva byla oběma stranami dodržena a veškerá ustanovení byla splněna. Ze sjednané nájemní smlouvy nevznikla žádné z obou stran újma. V Klatovech Ing. Jan Janoušek člen představenstva

16 - 16 -

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. k rozvahovému dni (vykázáno v celých tisících Kč) IČ: Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky č. 5/22Sb. POLOŽKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DRUHOVÉ ČLENĚNÍ Označení a uspořádání II. II. 1. B. B C. C. 1. D. E. III. III. 1. F. F. 1. G. IV. H. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 3. Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie 2. Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2. Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatová cena prodaného dlouhodobého majetku 2. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Jateční 66, Klatovy II... Skutečnost v účetním období běžném minulém * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost mínus splatná 2. odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření N. O. * Q. Q. 1. ** XIII. R. * *** **** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním Podpisový záznam statutárního orgánu Sestaveno: účetní jednotky: Ing. Jan Janoušek člen představenstva Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: akciová společnost výroba, rozvod a prodej tepla výroba a prodej elektřiny

18 Obchodní firma, název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) v plném rozsahu k rozvahovému dni (vykázáno v celých tisících Kč) KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.... IČ: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Připraveno dle Vyhlášky č. 5/22 Sb. POLOŽKY AKTIV Označení a uspořádání AKTIVA CELKEM B. B. I. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí... Jateční 66, Klatovy II Běžné účetní období Brutto Korekce Minulé účetní období Netto Netto Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. C. C. C. C. C. C. D. D. Oběžná aktiva I. Zásoby I. 1. Materiál III. Krátkodobé pohledávky III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 6. Stát - daňové pohledávky 7. Ostatní poskytnuté zálohy 9. Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek IV. 1. Peníze 2. Účty v bankách I. Časové rozlišení I. 1. Náklady příštích období 3. Příjmy příštích období

19 A. II. Kapitálové fondy 2. Ostatní kapitálové fondy A. III Rezervní fondy,nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 2. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hosp. běžného účetního období ( +/- ) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. II. Dlouhodobé závazky 9. Jiné závazky 1.Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 5. Závazky k zaměstnancům 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 7. Stát - daňové závazky a dotace 1. Dohadné účty pasivní 11. Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvěry Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jan Janoušek, člen představenstva Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání výroba, rozvod a prodej tepla výroba a prodej elektřiny

20 Příloha k rozvahovému dni : Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze /bilanci/ a ve výkazu zisku a ztráty. Hodnotové informace vykazované v peněžních jednotkách české měny jsou v této příloze podány z hlediska jejich významnosti, přičemž hladina významnosti je propočtena takto : 2 % ze zisku před daní (133 tis. Kč),,2 % z celkových výnosů (225 tis. Kč),,4 % z netto aktiv celkem (476 tis. Kč). Z hodnot běžného roku jako zvolená hladina významnosti /závažnosti/ je vybrána nejnižší z propočtených hodnot ve výši 133 tis. Kč (2 % ze zisku před daní), pokud nebudou dále hodnotové informace uvedeny i pod tuto významnost (hodnotové údaje uvedeny v celých tis. Kč). 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s. Sídlo, místo podnikání : Jateční 66, Klatovy II. Identifikační číslo : Právní forma : akciová společnost Předmět podnikání: výroba elektřiny státní licence sk. 11 výroba tepelné energie státní licence sk. 31 rozvod tepelné energie státní licence sk. 32 vodoinstalaterství, topenářství živnostenský list poskytování technických služeb živnostenský list velkoobchod živnostenský list specializovaný maloobchod živnostenský list zámečnictví živnostenský list Datum vzniku účetní jednotky : Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podíl na účetní jednotce /uvést výši vkladu v procentech/ : rozhodující vliv : Město Klatovy IČ: 25566l vlastní 1 % akcií Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku : V roce 21 nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám. Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během účetního období : Společnost je samostatně hospodařící výrobní jednotkou s vlastním účtem. Nejvyšším orgánem je jediný akcionář Město Klatovy vykonávající působnost valné hromady. Podle zákona o obcích tuto funkci vykonává Rada města Klatov. Společnost řídí tříčlenné představenstvo a kontrolním orgánem je šestičlenná dozorčí rada. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Představenstvo: Ing. Jan Vrána - předseda představenstva, bývalý místostarosta města Mgr. Věra Tomaierová - členka představenstva, bývalá místostarostka města Ing. Jan Janoušek - člen představenstva, ředitel společnosti - 2 -

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ OBSAH 4. Základní identifikační údaje 4. Předmět podnikání 5. Úvodní slova předsedy představenstva 6. Orgány společnosti 7. Organizační struktura 8. Struktura vlastníků společnosti 8. Údaje o cenných papírech

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám, seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Spis. zn.: 311/001/31/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 sestavená dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění Součástí Výroční zprávy je i Účetní závěrka a Zpráva o auditu V Uherském Hradišti,

Více