VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012"

Transkript

1

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s.

4 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012 III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012 V. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a její činnosti v roce 2012 VI. Zpráva a výrok nezávislého auditora VII. Návrh na úhradu ztráty za rok 2012 VIII. Výkazy hospodaření za rok 2012 a) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu b) Rozvaha v plném rozsahu c) Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) d) Příloha roční závěrky za rok 2012 e) Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za období f) Odložená daň

5 I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti Obchodní jméno: Právní forma: Dopravní podnik města Děčína, a.s. Akciová společnost Sídlo: Děčín VI, Dělnická 106, PSČ IČ: DIČ: Rozhodující předmět činnosti: Základní kapitál: CZ Silniční motorová doprava osobní ,- Kč Splaceno: 100 % Jediný akcionář: Město Děčín IČ:

6 II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012 Představenstvo: Jaroslav Foldyna od dosud předseda představenstva MUDr. Ivan Stríbrský od dosud člen představenstva Mojmír Skala od dosud člen představenstva Dozorčí rada: Ing. Valdemar Grešík od předseda dozorčí rady Ing. Valdemar Grešík od dosud předseda dozorčí rady Renata Spilková od člen dozorčí rady RSDr. Jaroslav Horák od dosud člen dozorčí rady Dana Šulhánková od dosud člen dozorčí rady Vedení akciové společnosti: Ing. Bohumil Bárta od dosud ředitel společnosti Jiří Kasl od dosud dopravně technický náměstek Bc. Vít Horáček od dosud ekonomický náměstek

7 III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 Vážený akcionáři, tímto Vám předkládáme výroční zprávu Dopravního podniku města Děčína, a.s. za rok Součástí této výroční zprávy je dále uvedená zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. V březnu 2012 došlo zatím k poslední obměně v obsazení jednoho z vrcholných orgánů společnosti, kdy k skončilo pětileté funkční období v dozorčí radě pí Renatě Spilkové a nově zvolenou členkou tohoto orgánu za zaměstnance společnosti se stala pí Dana Šulhánková. Dále s účinností k byl opětovně jmenován do dozorčí rady rovněž po skončení funkčního období ing. Valdemar Grešík, který byl i následně zvolen za předsedu dozorčí rady. Dopravní podnik na základě své podnikatelské činnosti vykázal v roce 2012 hospodářský výsledek - ztrátu v celkové výši 22,7 mil. Kč., která byla o 6,8 mil.. Kč vyšší než v předchozím roce a odpovídala předpokládanému vývoji hospodaření stanovenému pro tento rok. Negativní výsledek hospodaření byl především ovlivněn dalším snížením úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku ze strany města Děčína, kdy výše úhrady prokazatelné ztráty klesla oproti roku 2011 o další 4 mil. Kč a představovala tedy částku 48 mil. Kč. Další položky, které výrazně ovlivnily hospodářský výsledek byly pak zejména na straně výnosů, kdy vedle již zmíněného snížení úhrady prokazatelné ztráty došlo k poklesu tržeb z MAD o 3,5 mil. Kč způsobeného hlavně zvýšením odvodu DPH v souvislosti s úpravou snížené sazby DPH, dále pak i poklesem dalších příjmových položek, jako např. u ostatní dopravy, zapříčiněné omezením dopravních výkonů objednávaných společností Tesco Stores, opravárenských služeb a dalších provozních výnosů. Zatímco celkové náklady očištěné o náklady za prodané služby a zboží klesly meziročně o cca 5,6 mil. Kč, stejně upravené výnosy snížené o prodané služby a zboží poklesly meziročně o cca 11,4 mil. Kč. Z tohoto vývoje je patrné, že i přes realizovaná úsporná opatření není společnost již sama schopna kompenzovat pokles příjmů v oblasti tržeb MAD a úhrady prokazatelné ztráty z MAD jinak, než návrhem úpravy jízdného. Dopravní podnik od roku 2009 hospodaří se sníženou výší kompenzace ztráty z MAD a tento nepříznivý trend lze očekávat i v dalších letech. Tato skutečnost se pak plně projevuje při vypořádání ztrát z hospodaření v poklesu vlastního kapitálu, dále i v neúplném pokrytí odpisů a tedy v omezení investičních potřeb společnosti, směřovaných v posledních letech téměř výhradně do nákupu nových autobusů. Tyto nákupy jsou v posledních letech dofinancovávány z externích zdrojů, především z investičních úvěrů. V rámci hodnocení vztahů k dalším významným subjektům z hlediska objednatelů dopravních výkonů u naší společnosti lze konstatovat, že Ústecký kraj a obce uhradily celkem naší společnosti v roce 2012 za poskytované služby v linkové dopravě přes 32,5 mil. Kč, což je o cca 1 mil. Kč více než v roce 2011.

8 Dopravní podnik i v roce 2012 snížil celkový stav zaměstnanců na 206, což znamenalo pokles o další 3 zaměstnance oproti skutečnému počtu v roce Ve společnosti pracovalo během roku řidičů, 51 dělníků a 24 technicko-hospodářských zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců společnosti v roce 2012 dosáhla částky Kč a oproti roku 2011 vzrostla o 0,6 %. Pro období roku 2013 se pak vedení společnosti dohodlo s odborovou organizací na dvouprocentním růstu průměrných mezd u vybraných kategorií zaměstnanců s výjimkou TH pracovníků. V roce 2012 pořídil dopravní podnik na základě výsledků otevřeného výběrového řízení 3 nízkopodlažní celoklimatizované autobusy značky Mercedes Benz splňující normu EURO 5. Vozidla byla zakoupena na základě rámcové smlouvy uzavřené pro období Vozidla byla dodána v srpnu roku 2012 a jejich pořizovací cena v celkové výši 11,5 mil. Kč byla hrazena především z investičního úvěru poskytnutého Komerční bankou. Tento investiční úvěr činil 10 mil. Kč. V závěru roku 2012 rozhodlo představenstvo společnosti s ohledem na již stanovenou výši úhrady prokazatelné ztráty pro rok 2013 a na disponibilní výši investičních prostředků o nákupu opět pouze 3 autobusů zn. Mercedes-Benz, přestože rámcová smlouva počítala s nákupem 5 vozů pro tento rok. Tato vozidla pak budou zaplacena z vlastních zdrojů společnosti. V roce 2012 s ohledem na složitou finanční situaci představenstvo předložilo návrh na úpravy cen jízdného ve městě, které rada města v říjnu schválila s tím, že účinnost tohoto usnesení u dlouhodobých časových kupónů nastala již v měsíci listopadu a platnost nových cen u měsíčních a kratší dobu trvajících kupónů a jednotlivého jízdného vstoupila v platnost k Tato schválená úprava jízdného byla přijata po pěti letech od poslední úpravy provedené k a zároveň znamenala ukončení poskytování bezplatných přeprav vybraným kategoriím cestujících s výjimkou těch, pro něž to nařizuje cenový výměr. Závěrem této zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti se sluší poděkovat všem zaměstnancům společnosti za vynaložené úsilí a snahu při plnění stanovených úkolů a aktivit společnosti v průběhu roku 2012 a zároveň jim i firmě tímto popřát v následujících letech mnoho úspěchů. Jaroslav Foldyna předseda představenstva

9 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období od Úvod Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 2. Propojené osoby 2.1. Ovládaná osoba: Dopravní podnik města Děčína, a.s. Dělnická Děčín 6 IČO Ovládající osoba: Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/ Děčín IV % hlasovacích práv IČO Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou Mezi ovládající a ovládanou osobou byla uzavřena smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 až vztah týkající se provádění služeb v oblasti silniční motorové dopravy osobní v objemu 48,0 mil. Kč pro rok Poskytování plnění v daném období probíhalo na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. 4. Újma vzniklá ze vztahů ke společnostem Naší společnosti nevznikla na základě výše uvedených vztahů žádná újma. 5. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu osob uvedených v bodě 2 V průběhu účetního období r nebyly učiněny žádné právní úkony v zájmu propojených osob. 6. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud osob uvedených v bodě 2 přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou Žádná opatření (která již nejsou v této zprávě popsána), která byla v zájmu nebo na popud propojených osob, nebyla v průběhu účetního období r přijata nebo uskutečněna. V Děčíně dne Jaroslav Foldyna MUDr. Ivan Stríbrský

10 V. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a její činnosti v roce 2012 Dozorčí rada během roku 2012 pracovala v následujícím složení: Ing. Valdemar Grešík předseda dozorčí rady RSDr. Jaroslav Horák člen dozorčí rady Renata Spilková člen dozorčí rady Dana Šulhánková člen dozorčí rady V průběhu roku 2012 došlo ke změně ve složení členů dozorčí rady s tím, že dne skončilo pětileté funkční období pí Renatě Spilkové a dále ing. Valdemaru Grešíkovi. Na základě výsledků voleb provedených zaměstnanci společnosti byla do dozorčí rady k zvolena pí Dana Šulhánková a k byl valnou hromadou opětovně jmenován do dozorčí rady ing. Valdemar Grešík, který byl zvolen i jejím předsedou. Dozorčí rada se v roce 2012 sešla na šesti svých řádných zasedáních, které se konaly v sídle společnosti. Všech těchto jednání dozorčí rady se zúčastnil ředitel společnosti ing. Bohumil Bárta. Kromě povinností vyplývajících ze stanov společnosti a obecně závazných právních předpisů se dozorčí rada zabývala především hospodářským a finančním vývojem ve společnosti v průběhu roku 2012, projednávala jednotlivá usnesení představenstva společnosti s podstatným vlivem na vývoj hospodaření společnosti a úvěrovou angažovanost, sledovala plnění investičních záměrů společnosti především ve vztahu k pořizování nových autobusů, dále se dozorčí rada zabývala pojištěním majetku společnosti, plněním dlouhodobých smluvních vztahů s městem Děčín a Ústeckým krajem, návrhem na úpravu jízdného, rozborem nehodovosti, plněním plánu a cílů kvality stanovených pro rok 2012, návrhem plánu pro rok 2013 a navrženými cíli kvality pro tentýž rok navazujících na programového prohlášení představenstva na období Na základě své kontrolní činnosti dozorčí rada konstatuje, že představenstvo se při své činnosti řídilo obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami společnosti, rozhodnutími jediného akcionáře a schváleným plánem pro rok Na základě svých průběžných poznatků, předložených výkazů, zprávy auditora a vlastní kontrolní činnosti z průběžného sledování hospodaření a vedení účetnictví dozorčí rada konstatuje, že ve vykazovaných údajích neshledala žádné nedostatky, účetní evidence je řádně a úplně vedena a vyjadřuje reálný a pravdivý stav majetku společnosti. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku, návrh na úhradu ztráty za rok 2012 a doporučuje valné hromadě rozhodnout o schválení účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2012 v předloženém znění. Dozorčí rada konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti probíhala v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady. V Děčíně dne Ing. Valdemar Grešík RSDr. Jaroslav Horák Dana Šulhánková předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

11 VI. Zpráva a výrok nezávislého auditora ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření účetní závěrky k účetní jednotky Dopravní podnik města Děčína, a.s.

12 Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Dopravní podnik města Děčína, a.s. a auditorskou společností ADaKa s.r.o. jsme provedli ověření účetní závěrky k Účetní jednotka: Dopravní podnik města Děčína, a.s. Sídlo: Dělnická Děčín VI. IČ: Právní forma: akciová společnost Statutární orgán Předseda představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Jaroslav Fodyna MUDr. Ivan Stríbrský Mojmír Skala Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od do Předmětem ověření byla účetní závěrka společnosti k Audit byl proveden v měsíci prosinci 2012 a dubnu Způsob účetnictví a hospodaření účetní jednotky byly prověřovány z hlediska obecně platných právních předpisů, a to zejména: Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Českých účetních standardů (dále jen ČÚS) pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ČÚS č. 001 až 023 (pro podnikatele). Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s., tj. rozvahu k , výkazu zisku a ztráty za období od do a přílohu této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky v souladu s obecnými předpisy a za věrné a poctivé zobrazení skutečností v ní odpovídá statutární orgán společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

13 Odpovědnost auditora Naším úkolem je na základě provedeného auditu vydat výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a plánovat a provádět audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontroly, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a pro věrné zobrazení skutečností v ní, aby mohl navrhnout auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však není, aby se auditor vyjádřil k účinnostem vnitřních kontrol účetní jednotky. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku účetní jednotky Dopravní podnik města Děčína, a.s. k Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví je odpovědné vedení účetní jednotky. Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Ústí nad Labem Ing. Aleš Fousek ADaKa s. r. o. auditor Veleslavínova 10, Ústí n. L. číslo osv. KAČR: 1218 číslo osv. KAČR: 409

14 VII. Návrh na úhradu ztráty za rok 2012 Celkem hospodářský výsledek ztráta ,44 Kč Úhrada ztráty: ostatní kapitálové fondy ,44 Kč VIII. Výkazy hospodaření za rok 2012 a) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu b) Rozvaha v plném rozsahu c) Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) d) Příloha roční závěrky za rok 2012 e) Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za období f) Odložená daň

15 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik ( v celých tisících Kč ) města Děčína, a.s. IČ Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Dělnická 106 Děčín VI Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření (ř (-28) - (-29))

16 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření (ř (-46) +(-47)) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná 50 Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

17 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Výkaz zisku a ztráty ( v tis. Kč) Označení Text Roky I+II Výkony a prodej zboží I+II.1 Z toho : tržby za prodej, vl. výr., služeb a zboží II.2 Změna stavu vnitr. zás. vl. výr. II.3 Aktivace A+B Výkon. spotřeba a náklady na prod. zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhod. nehm. a hm. majetku III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+G+H+I Jiné provozní náklady * Provozní hosp. výsledek IX L+M Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Tvorba rezerv a opravných položek na fin. náklady VI+VII+VIII+IX Jiné fin. výnosy +X+XI+XII J+K+M+N+O Jiné fin. náklady +P+Q * Hosp. výsledek z fin. operací vč. daně z příjmů z běžné čin ** Hosp. výsl. za běž. činnost XIII Mimořádné výnosy R+S Mimořádné náklady * Mimořádný hosp. výsledek *** Hosp. výsl. za účet. období

18 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. ROZVAHA 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Děčína, a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Dělnická 106 Děčín VI označ AKTIVA řád Min.úč. Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0

19 označ AKTIVA řád Min.úč. Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 066 0

20 označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Rozdíly z přeměn společností Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř ( )) B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 90 až 93) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 093 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek

21 označ a PASIVA b řád Běžné úč. Min.úč. období období c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 120 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : akciová společnost silniční motorová doprava osobní Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

22 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Rozvaha (v tis. Kč) Označení Text Roky Aktiva celkem A Pohledávky za upsaný vl. kapitál B Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmot. majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. B.III.2 Dlouhodobý fin. majetek Z toho podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem C Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky C.III Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finační majetek D Ostatní aktiva Označení Text Roky Pasiva celkem A Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II Kapitálové fondy A.III Fondy ze zisku A.IV Výsledek hosp. min. let A.V Výsledek hosp. účet. období B Cizí zdroje B.I Rezervy B.II Dlouhodobé závazky B.III Krátkodobé závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.I. Z toho: dlouhodobé bank. úvěry C Ostatní pasiva

23 Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) k P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmu) A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s vyjímkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-) A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv 220 A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) -222 A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyjímkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) 423 A.1.6 Ostatní nepeněžní operace (+/-) 0 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z+ A.1) A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.4) 254 A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (+/-) A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-) A.2.3 Změna stavu zásob (+/-) 458 A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pěněžních prostředků a ekvivalentů (+/-) 0 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A.* + A.2) A.3 Vyplacené úroky s vyjimkou kapitalizovaných úroků (-) -445 A.4 Přijaté úroky (+) 22 A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) 0 A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti 0 A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3 až A.7)

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav Tel.: 519 304 611 E-mail: info@vak-bv.cz 2012 2 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 4 I. Základní údaje o akciové

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva Společnosti STANO PRAHA a. s. zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5453 k účetní závěrce za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti STANO PRAHA a. s. zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5453 k účetní závěrce za rok 2007 STANO PRAHA a.s. Jeseniova 198 130 00 Praha 3 IČO: 25680081, DIČ: CZ25680081 Stavební firma zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5453 z 7.1998 K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2007 Výroční

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více