ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09."

Transkript

1 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1, 1113/15 a 1114/13 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, v katastrálním území obce Dolní Bousov a vodní plochy číslo parcelní 586/118 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství v katastrálním území Horní Bousov, obec Dolní Bousov, vše okres Mladá Boleslav. Objednatel posudku: JUDr. Ivo Luhan Exekutorský úřad Praha 1 Karlovo náměstí Praha 2 Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Pavel Ulč Třemošná - Záluží Třemošná Posudek obsahuje 9 stran textu včetně titulního listu a 14 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Třemošné - Záluží,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1, 1113/15 a 1114/13 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, v katastrálním území obce Dolní Bousov a vodní plochy číslo parcelní 586/118 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství v katastrálním území Horní Bousov, obec Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, za účelem exekučního řízení vedeného pod č.j. 099 EX 2279/09, k datu Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: pozemkové parcely - zemědělské pozemky a pozemky vodních ploch bez jakýchkoliv součástí a příslušenství zapsané na LV.č. 744 pro kat. území obce Dolní Bousov a vodní plocha č.p. 586/118 bez jakéhokoliv dalšího příslušenství a součástí, v kat. území Horní Bousov, obec Dolní Bousov Dolní Bousov Region: Středočeský Okres: Mladá Boleslav Katastrální území: Dolní Bousov 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti zástupce soudního exekutora JUDr. Milana Hejny. 4. Podklady pro vypracování posudku: - výpis z KN Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, LV.č. 744 pro kat. území obce Dolní Bousov, vyhotovený dne výpis z KN katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, LV.č. 206 pro kat. území Horní Bousov, obec Dolní Bousov, vyhotovený dne kopie snímků katastrálních map v měř. 1:1000 pro kat. území Horní a Dolní Bousov, obec Dolní Bousov, vyhotovené dne , pod č. 1308/ usnesení Okresního soudu v Liberci ve věci projednání dědictví, vydané dne , pod č.j. D 1212/ notářský zápis - dohoda o uznání vlastnického práva, sepsaný notářkou JUDr. Zdeňkou Masopustovou v Liberci dne , pod č. NZ 259/98 - usnesení soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana sepsané v Praze dne pod č.j. 099 EX 2279/ informace, výměry a skutečnosti zjištěné znalcem - informace a údaje získané u renomovaných realitních kanceláří působících v dané lokalitě

3 3 5. Použitá literatura: - zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ze dne , platnost od vyhláška Ministerstva financí č. 540 ze dne , kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb., vyhlášky č. 640/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2006 Sb., vyhlášky č. 76/2007 Sb., vyhlášky č. 3/2008, vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb. s účinností od publikace - Zjišťování stavební hodnoty budov a obchodní hodnoty nemovitostí, autorů Ross - Brachmann - Holzner - ukazatele průměrné orientační ceny, ÚRS Praha Vyjádření realitních kanceláří: V rámci obchodování s nemovitostmi, se jedná o segment trhu zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch situovaných zcela mimo intravilán obce, sloužících svému účelu. V tomto segmentu trhu zemědělských pozemků se v dané oblasti jeví v současné době rovnováha nabídky s poptávkou. S pozemky vodních plochy se v dané oblasti již delší dobu prakticky vůbec neobchoduje. 7. Vlastnické a evidenční údaje: 1. Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - zemědělské pozemky a pozemky vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1, 1113/15 a 1114/13 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, jsou zapsány na LV.č. 744 pro katastrální území obce Dolní Bousov, jako výlučné vlastnictví pro: - Ing. Janda Václav, , bytem nám. Soukenné 121/1, Liberec. 2. Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - vodní plocha číslo parcelní 586/118 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, je zapsána na LV.č. 206 pro katastrální území Horní Bousov, obec Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, jako výlučné vlastnictví pro: - Ing. Janda Václav, , bytem nám. Soukenné 121/1, Liberec. 8. Dokumentace a skutečnost: Znalecký posudek je zpracován dle zjištěných skutečností, výměr a informací získaných zejména u renomovaných realitních kanceláří působících v dané oblasti. 9. Celkový popis nemovitosti: 1. Oceňované nemovitosti, zemědělské a vodní pozemkové parcely číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1, 1113/15 a 1114/13, jsou situovány zcela mimo intravilánu obce Dolní Bousov. Situování nemovitostí je patrno z kopií katastrálních map v měř. 1:1000, které jsou přílohou znaleckého posudku. V daných částech obce není dle zjištěných informací možnost přímého napojení na žádné inženýrské sítě. Dle zjištěných informací, není dané území všech oceňovaných pozemkových parcel, řešeno platným územním plánem obce. Zemědělský pozemek - orná půda č.p. 411, je situován jihozápadně od intravilánu obce. Přístup k dotčené parcele je pouze přes pozemky jiných vlastníků z poblíž přilehlé státní silnice směr Dolní

4 Bousov - Skyšice. Orná půda slouží v současné době zemědělským účelům. Orná půda č.p. 574/3 a vodní plocha č.p. 580/19 jsou situovány jihovýchodně od intravilánu obce Dolní Bousov. Přístup je umožněn přes pozemky jiných vlastníků z poblíž přilehlé státní silnice směr Dolní Bousov - Vlčí Pole. Orná půda slouží zemědělským účelům. Trvalý travní porost č.p. 612/1, 612/2 a vodní plochy č.p. 661/28, 661/37 a 661/38 jsou situovány ve skupině pozemků jihovýchodně od intravilánu obce. Vodní plochy jsou součástí koryta vodoteče Bousovského potoka. Orná půda č.p. 1059/14, trvalý travní porost č.p. 1113/1, 1113/15 a vodní plocha č.p. 1114/13, jsou situovány severovýchodně od intravilánu obce. Pozemky jsou součástí mokřadu pod přilehlým rybníkem Zvolínek. Obec Dolní Bousov čítá cca obyvatel, má neúplnou základní občanskou vybavenost, omezenou možnost kulturního, společenského a sportovního vyžití, chybí zde veškeré vyšší úřady a instituce. Obec má přímou dostupnost autobusovou i vlakovou dopravou. V dané lokalitě jsou omezené lukrativní pracovní možnosti. Za vyšší občanskou vybaveností, veškerými vyššími úřady a institucemi, kulturním, sportovním a společenským vyžitím, je nutno cestovat zejména do okresního města Mladá Boleslav, vzdáleného cca 18 km. Životní prostředí je v dané oblasti nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého průmyslu. Předmětem ocenění jsou tedy všechny výše uvedené pozemkové parcely zapsané na LV.č. 744 pro kat. území obce Dolní Bousov, bez jakýchkoliv dalších součástí a příslušenství. 2. Oceňovaná nemovitost, vodní plocha č. parcelní 586/118 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, je situována severně od intravilánu obce Dolní Bousov, jako součást Červenského rybníka. Situování nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000, která je přílohou znaleckého posudku. Celá plocha Červenského rybníka se skládá ze značného množství pozemkových parcel ve vlastnictví mnoha vlastníků. Předmětem ocenění je tedy výše uvedená vodní plocha bez jakýchkoliv součástí a příslušenství. Vzhledem k těmto popsaným skutečnostem je tato pozemková parcela pro případný prodej naprosto neatraktivní. Této skutečnosti tudíž odpovídá velmi nízká obvyklá cena předmětné vodní plochy. Stručná charakteristika oceňovacích metod: - metoda porovnávací Při porovnávací metodě se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena předmětné nemovitosti, se zohledněním současné situace na trhu srovnatelných nemovitostí. - obvyklá cena - tržní Jedná se o cenu, za kterou je možno stejnou nebo porovnatelnou nemovitost v daném místě, čase prodat nebo koupit. Obvykle se zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji obdobných nemovitostí v daném místě a čase. 10. Obsah posudku: a) Ocenění porovnávacím způsobem

5 5 11. Popis objektů a pozemků: B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Porovnávací metoda Popis oceňované stavby Název : Pozemkové parcely zapsané na LV.č. 744 a 206. Druh nemovitosti: Pozemky Pozemky celkem: m 2 Příslušenství nemovitosti: bez příslušenství Jednotkové množství oceňované nemovitosti Jednotka Zkratka Výměra Hrubá užitná plocha PUH m 2 Hodnocení objektu dle kritérii Kritérium Rozmezí koeficientu Hodnota Min Max koeficientu 1. Velikost obce 0,85 1,25 0, Správní funkce 0,97 1,03 0, Poptávka po koupi nemovitostí 0,90 1,10 0, Přírodní okolí 0,94 1,06 1, Obchod a služby 0,94 1,06 0, Školství 0,94 1,06 0, Zdravotnictví 0,94 1,06 0, Kultura, sport 0,94 1,06 0, Hotely ap. 0,98 1,02 0, Struktura zaměstnanosti 0,94 1,06 1, Životní prostředí 0,94 1,06 1, Poloha vzhledem k centru obce 0,94 1,06 0, Dopravní podmínky 0,94 1,06 1, Orientace ke světovým stranám 0,94 1,06 1, Konfigurace terénu 0,92 1,05 1, Převládající zástavba 0,94 1,06 1, Parkovací možnosti v okolí 0,94 1,06 0, Obyvatelstvo v sousedství 0,94 1,06 1, Územní plán 0,94 1,06 0, Inženýrské sítě 0,60 1,05 0, Regulace nájemného 0,90 1,10 1, Výskyt radonu 0,93 1,05 1, Další možnosti ohrožení 0,60 1,00 1, Příslušenství nemovitosti 0,90 1,10 0, Možnost dalšího rozšíření 0,98 1,02 0,990

6 30. Pozemky k objektu celkem 0,85 1,15 1, Názor odhadce 0,90 1,10 0,940 Výsledný koeficient: 0,149 Přehled porovnatelných nemovitostí Objekt č.: 1 Název: Zemědělské pozemky - Veselice. Adresa: Veselice Druh nemovitosti: Pozemky Poloha: samostatně stojící Výměra pozemku: m 2 Zastavěná plocha: 0 m 2 Příslušenství: bez příslušenství Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: sdělení realitní kanceláře Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 0,60 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Plocha pozemku celkem ,00 m 2 7,21 Kč/m 2 56,76 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí 1. Velikost obce - obyvatel 0,85 2. Správní funkce 0,98 3. Poptávka nemovitostí 0,98 4. Přírodní okolí 1,00 5. Obchod a služby 0,94 6. Školství 0,94 7. Zdravotnictví 0,94 8. Kultura a sport 0,94 9. Hotely apod. 0, Struktura zaměstnanosti 1, Životní prostředí 1, Poloha k centru 0, Dopravní podmínky 0, Orientace ke světovým stranám 1, Konfigurace terénu 1, Převládající zástavba 1, Parkovací možnosti 0, Obyvatelstvo v okolí 1, Územní plán 0, Inženýrské sítě 0, Regulace nájemného 1, Výskyt radonu 1, Další možnosti ohrožení 1, Příslušenství nemovitosti 0, Možnost dalšího rozšíření 0, Pozemky k objektu celkem 1, Názor odhadce 1,05 Součin dílčích koeficientů - Is 0,127 Objekt č.: 2 Název: Zemědělské pozemky - Rabakov. Adresa: Rabakov Druh nemovitosti: Pozemky Poloha: samostatně stojící Výměra pozemku: 9110 m 2 Zastavěná plocha: 0 m 2 Příslušenství: bez příslušenství Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: sdělení realitní kanceláře Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 0,50 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Plocha pozemků celkem 9 110,00 m 2 10,98 Kč/m 2 91,47 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí 1. Velikost obce - obyvatel 0,85 2. Správní funkce 0,98 3. Poptávka nemovitostí 0,98 4. Přírodní okolí 1,00 5. Obchod a služby 0,94 6. Školství 0,94 0,94 8. Kultura a sport 0,94 9. Hotely apod. 0,98 7. Zdravotnictví 10. Struktura zaměstnanosti 0, Životní prostředí 1, Poloha k centru 0, Dopravní podmínky 0, Orientace ke světovým stranám 1, Konfigurace terénu 1, Převládající zástavba 1, Parkovací možnosti 0, Obyvatelstvo v okolí 1, Územní plán 0, Inženýrské sítě 0,60

7 7 23. Regulace nájemného 1, Výskyt radonu 1, Další možnosti ohrožení 1, Příslušenství nemovitosti 0, Možnost dalšího rozšíření 0, Pozemky k objektu celkem 1, Názor odhadce 1,00 Součin dílčích koeficientů - Is 0,120 Objekt č.: 3 Název: Zemědělské pozemky - Malobratřice. Adresa: Malobratřice, Kněžmost Druh nemovitosti: Pozemky Poloha: samostatně stojící Výměra pozemku: 9376 m 2 Zastavěná plocha: 0 m 2 Příslušenství: bez příslušenství. Požadovaná nebo kupní cena Pramen zjištění ceny: sdělení realitní kanceláře Požadovaná cena: ,- Kč Koef. úpravy ceny: 0,50 Cena po úpravě: ,- Kč Výměry a jednotkové ceny Výměry objektu Jednotkové ceny Přepočtené jedn. ceny Plocha pozemku celkem 9 376,00 m 2 8,- Kč/m 2 58,82 Kč/m 2 Hodnocení kritérií pro porovnání cen nemovitostí 1. Velikost obce - obyvatel 0,90 2. Správní funkce 0,97 3. Poptávka nemovitostí 0,98 4. Přírodní okolí 1,01 5. Obchod a služby 0,94 6. Školství 0,94 7. Zdravotnictví 0,94 8. Kultura a sport 0,94 9. Hotely apod. 0, Struktura zaměstnanosti 1, Životní prostředí 1, Poloha k centru 0, Dopravní podmínky 0, Orientace ke světovým stranám 1, Konfigurace terénu 1, Převládající zástavba 1, Parkovací možnosti 0, Obyvatelstvo v okolí 1, Územní plán 0, Inženýrské sítě 0, Regulace nájemného 1, Výskyt radonu 1, Další možnosti ohrožení 1, Příslušenství nemovitosti 0, Možnost dalšího rozšíření 0, Pozemky k objektu celkem 1, Názor odhadce 1,05 Součin dílčích koeficientů - Is 0,136 Zjištění jednotkových cen porovnatelných objektů

8 Objekt číslo Přepočtené jednotkové ceny SJP porovnatelných objektů PP 1. Zemědělské pozemky - 56,76 Veselice. 2. Zemědělské pozemky - 91,47 Rabakov. 3. Zemědělské pozemky - 58,82 Malobratřice. SJC minimum 56,76 SJC průměr 69,00 SJC maximum 91,47 Index oceňovaného objektu 0,149 JCO minimum 8,00 JCO průměr 10,00 JCO maximum 14,00 Výměry oceňované stavby ,00 CO minimum CO průměr CO maximum Cena objektu zjištěná porovnávací metodou: Minimální: Průměrná: Maximální: ,- Kč ,- Kč ,- Kč C p = CO průměrná - [0,15 * (CO maximální - CO minimální )] = = [0,15 * ( )] = ,90 Kč Pozemkové parcely zapsané na LV.č. 744 a výsledná cena = ,90 Kč C. Rekapitulace Porovnávací cena pozemků zapsaných na LV.č. 744 a LV.č. 206: ,- Kč

9 9 Obvyklá cena: ,- Kč slovy: dvěstěčtyřicetdevěttisíc Kč Obvyklá cena samostatné pozemkové parcely - vodní plochy číslo parcelní 586/118, zapsané na LV.č. 206 pro katastrální území Horní Bousov, obec Dolní Bousov, činí celkem 9 600,- Kč. V Třemošné - Záluží, Pavel Ulč Třemošná - Záluží Třemošná D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne č.j. Spr. 1251/98 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1523/73/2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 73/2012.

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 3195 - zahrada, zapsané na LV číslo 242, katastrální území Lichkov, obec Lichkov, okres Ústí nad Orlicí a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6439-7 / 2015 o ceně nemovité věci OCENĚNÍ MAJETKU ZAHRNUTÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA PLUS OIL, a.s. PRO ÚČELY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ Vlastník nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 2186-48/2015

Znalecký posudek č. 2186-48/2015 Znalecký posudek č. 2186-48/2015 Předmět ocenění: Pozemky: Parcela p.č. 3703/96 o výměře 1396 m 2, orná půda Parcela p.č. 3704/45 o výměře 37 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace všechny uvedené nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2378/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 771/1 v objektu čp. 771/66, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2380/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2380/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2380/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/253 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2380/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2380/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2380/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/253 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek číslo 2341 156/11

Znalecký posudek číslo 2341 156/11 Znalecký posudek číslo 2341 156/11 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více