ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2."

Transkript

1 J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples moïná nebude posledním Je podveãer 17. bfiezna a v okolí b valé restau race Svratka se objevují Ïeny s vysok mi podpatky a krásn mi aty a muïi v oblecích. DÛvodem není nic jiného neï první jundrovsk ples pofiádan mûstskou ãástí. Hned u vcho du kaïdého pfiíchozího vítá starostka Ivana Fajnorová nabízející pálenku, také místo starosta Marek Toman, kter vûnuje kaïdé dámû rûïi, a za organizátory plesu Tomá Beránek vûnující úsmûv. Sotva se v ichni usadí, veãer zahájí ukázkou svého taneã ního umûní Jan Rybárik se svojí taneãní partner kou Jessicou Baldelli. Aãkoli oba studují vysokou kolu, stíhají se je tû vûnovat spole - ãenskému tanci, v nûmï dosahují úspûchû. Stali jsme se napfiíklad mistry Moravy v kategorii standardních tancû, v budou cnu bychom rádi reprezen tovali v zahraniãí, plánuje Rybárik. Bûhem veãera oba o svém talentu pfiesvûdãují v echny pfiítomné je tû nûkolikrát. Následuje veãefie, která v em chutnala, a volná zábava. Úãastníky plesu není nutné povzbuzovat k tanci, protoïe témûfi hned obsazují taneãní parket. Líbí se nám kapela Breeze Band Jifiího Suchého, hrají opravdu dobfie, hodnotí hudební doprovod nûktefií taneãníci. Ples se ostatnû líbí i samotn m hudebníkûm: Je tu pfiíjemná atmosféra, lidé holdují tanci a na e rytmy se jim líbí. Byli bychom proto rádi, kdyby se na tuto tradici navázalo a my tu mohli je tû nûkolikrát v budoucnu hrát. DruÏn rozhovor a pití vína, které zku enû rozná í studentky stfiední koly potravináfi - ské a sluïeb, stfiídají chvíle tance. OceÀuji pfiedev ím rodinnou atmosféru tohoto plesu, pochvalovala si jedna z jundrov - sk ch obãa nek. Jediné, na co sly ím kritiku, je absence tomboly a nezvykle pozdní Foto: Ladislav Jelínek termín plesu. Moc dobfie vím, Ïe je období pûstu, kdy se plesy jiï obvykle nekonají, ale o konání plesu jsme se rozhodli aï na konci roku a potfie bovali jsme ãas na pfiípravu. Pfií tí rok bych ples ráda vidûla v únoru a s tombolou, reaguje Ivana Fajnorová. Veãer pokraãuje v pfiíjemné atmosféfie, Ïádné naru ení v podobû bitky se nekoná a já se skoro zaãínám bát, Ïe nebude o ãem psát. Pfiesto mám dobr pocit, protoïe jde o první ples, kter se mimofiádnû vydafiil, a dává tak nadûji, Ïe by tradice pravideln ch plesû mohla v Jundrovû zakofienit. To by si podle sv ch slov pfiála nejen Ivana Fajnorová, ale i hlavní organizátofii leto ní premiéry ãlenové komise Rady mûstské ãásti pro sport, kulturu a kolství Tomá Beránek a Gabriela Durnová. Anna Dudková Z OBSAHU âísla 2 VYBÍRÁME: 2 Jundrovská vonička 3 Lesní požár nad Kopretinovou 4 Rekonstrukce www stránek MČ 5 Zprávy z úřadu 6 Napsali jste nám 7 Hlas opozice 8 Škola 10 Z historie Jundrova

2 2 J UNDROV ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 FotoreportáÏ z plesu pokraãování ze strany 1. Foto: Ladislav Jelínek Odpoledne plné folkloru aneb Jundrovská voniãka 2012 Na dlouholetou tradici folklorního festivalu Jundrovské jablíãko navázal letos festival zcela nov, s názvem Jundrovská voniãka. První roãník tohoto festivalu byl mimofiádnû úspû n. Rodiãi, prarodiãi, sourozenci i dal ími náv tûvníky zcela zaplnûn sál v kulturním centru Svratka zhlédl vystou - pení sedmi úãastníkû festivalu. Úvodní slovo si vzala nejen fieditelka pofiádající M Dubová, Mgr. Anna Bal ínková, ale také starostka Jundrova Ivana Fajnorová. Následovalo vystoupení Ïáka 8. tfiídy Z, Jakuba Ohnoutka, kter zazpíval lidové písnû za doprovodu harmoniky. Písniãky doplnili o tanec dal í úãinkující, dûti ze tfiídy Kufiátek z M Dubová. Soudû dle potlesku bylo zastoupení rodiãû tûchto dûtí mezi diváky asi nejpoãetnûj í. Men í aplaus ale nemûl ani soubor Skfiivánek fungující pfii matefiské kole Kachlíkova v Bystrci. Ten obohatil tanec a zpûv o hru na flétnu. Velmi znám soubor Brnûnsk Valá ek, kter funguje v CVâ Lesná jiï od roku 1975, reprezentovala nejmlad í skupina dûtí ve vûku 5 7 let. O nûco krat í dobu fungování má lapanick soubor Vrãka, kter se pfiedstavil s programem Hurá na trnky. V tomto souboru vystupovali také jedni z nejstar ích úãastníkû celého festivalu, dûti do 14 let. Na zelenou louku se poté diváci pfiesunuli spolu se souborem pfii M VídeÀská, kter pfiedvedl stejnojmenné pásmo tance a zpûvu. Stejnû se jmenovalo i vystoupení posledního souboru, Slováãku. Ten funguje pfii M Dubová od roku 1995 a se stejn m pásmem se pfiedstavil také na Brnûnské matefiince. Za Slováãek pak vystoupila je tû jedna skupina taneãníkû a zpûváãkû, ktefií pod vedením Terezy Urbanové fungují v centru Lata. Na závûr Jundrovské voniãky jsme se tak s vystoupením Fa ank, fa ank pomyslnû vrátili do období masopustu. V echny dûti zaslouïí obrovskou pochvalu za své v kony a právem jim náleïel velk potlesk. Je bezesporu pozitivní, Ïe jiï odmaliãka jsou vedeny k poznávání lido - v ch tradic. Jejich ikovnost a skvûlá práce organizátorû zajistila v em pfiíjemnû strávené odpoledne. Nezb vá neï tû it se, Ïe druh roãník Jundrovské voniãky bude pfiinejmen ím stejnû úspû n jako ten první. Závûrem, jménem v ech organizátorû a úãinkujících dûkuji panu Marvanovi z KfiesÈanského spoleãenství za poskytnutí prostor a taktéï panu Valihrachovi, kter poskytl ozvuãení sálu jako sponzorsk dar. Anna Dudková Foto: Ladislav Jelínek

3 ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 J UNDROV 3 PoÏár lesa hasil vrtulník i dobrovolní hasiãi Velikonoãní pondûlí v leto ním roce pro jundrovsk sbor dobrovoln ch hasiãû bylo nejen sváteãním dnem, ale také pracovním. Celkem sedm ãlenû SDH Jundrov zamûstnal odpolední lesní poïár v oblasti nad Kopretinovou ulicí, nedaleko zahrádkáfiské osady. Ten vznikl pravdû - podobnû z nedbalosti pfii práci s otev - fien m ohnûm. O skuteãnosti, Ïe ne lo o mal zásah, vypovídá i fakt, Ïe byl vyhlá en druh stupeà poïárního poplachu, jak fiekl mluvãí jihomoravsk ch hasiãû Jaroslav Haid. Kromû jundrovsk ch dobrovoln ch hasiãû se zásahu úãastnili StaÀte se dobrovoln m hasiãem Rádi bychom Vám tímto ãlánkem pfiiblíïili ãinnost v jundrovském hasiãském sboru. Na zaãátku je tfieba fiíci, Ïe dobrovolní hasiãi se rozdûlují na dvû odli né organizace. Ta první ãást je sbor dobrovoln ch hasiãû, kter je obãansk m sdruïením. Sbor organizuje bûhem roku kulturní akce jako napfiíklad hody a také se zab vá prací s mládeïí od pfied kolního vûku aï do 18 let. Tito mladí hasiãi se bûhem roku zúãastàují soutûïí, uãí se první pomoc, organizují tábory a besedy. Dûti takto získávají spoustu vûdomostí do svého budoucího Ïivota. Druhou a velice dûleïitou organizací je zásahová jednotka hasiãû, která je sou - ãástí integrovaného záchranného systému a bezesporu se podílí na zabezpeãení poïární ochrany v na í mûstské ãásti. KaÏdoroãnû mûïete vidût, Ïe dobrovolní hasiãi v celé republice jsou nepostra - datelnou a nenahraditelnou sloïkou, která Ohla ujte pálení hasiãûm Chtûli bychom vás informovat o moïnosti hlásit hasiãûm va e pálení. Tuto moïnost vám nabízí hasiãsk záchrann sbor Jihomoravského kraje z dûvodu, aby dobrovolní hasiãi z Komína a Bohunic a profesionální jednotky z Bauerovy, Lidické, Hrázní a Toãné ulice. Vzhledem k obtíïnû dostupnému terénu byl pfiivolán také vrtulník s bambi vakem o objemu 800 litrû, kter celkem 15x shodil na místo vodu. Tu ãerpal z cisteren na stanovi ti, které vzniklo nedaleko Anthroposu na hfii ti Univerzity obrany. Pfiímo na místû pak poïár hasilo aï 6 vodních proudû. Podle mluvãího Haida byl zásah ukonãen za necelé tfii hodiny od nahlá ení. Po celou dobu se jednotky hasiãû pot kaly nejen s nepfiístupn m terénem, ale také s problematick m doplàováním vody, kvûli nûmuï byla zfiízena kyvadlová doprava mezi poïáfii tûm a hydrantem ve Veslafiské, poblíï restaurace Piava. koda zatím nebyla vyãíslena, mluvãí HZS Haid ale uvedl, Ïe poïár zasáhl plochu o velikosti zhruba 100 x 200 metrû. Podle zasahuje mimo jiné u povodní, velk ch lesních poïárû nebo u popadan ch stromû po vichfiici. ProtoÏe ale ãinnost v zásahov ch jednot - kách dobrovoln ch hasiãû není finanãnû ohodnocena a je vykonávána ve volném ãase kaïdého ãlena, je v dne ní dobû ãím dál tûï í získávat tyto nové ãleny. I kdyï má na e zásahová jednotka 18 ãlenû, rádi mezi sebou pfiivítáme dal í nové zájemce. Podmínkou ãlenství v jed - notce je minimální vûk 18 let. MÛÏete se u nás nauãit i praktické vûci do Ïivota, jako je napfiíklad poskytování první pomoci, fiízení vozidel skupiny C, obsluha motorové pily a jin ch agregátû. Není to jen práce, ale i zábava, protoïe se bûhem roku scházíme na posezení s kamarády nebo pofiádáme exkurze. Pokud by nûkoho z Vás zaujala tato nabídka, mûïete se blíïe informovat na u: na webov ch stránkách: hasiãi nemuseli zbyteãnû vyjíïdût k plan m poplachûm. K ohlá ení slouïí formuláfi na webov ch stránkách Zde uvedete místo pálení, datum a ãas zaãátku a konce pálení, jméno povûfiené osoby a telefonní ãíslo na tuto osobu. V pfiípadû, Ïe by do lo k ohlá ení poïáru v místû, kde je ohlá eno pálení, budete na velitele jundrovsk ch dobrovoln ch hasiãû ZdeÀka Hanáka nebyl podobn poïár v Jundrovû poprvé. Poslední lesní poïár byl zhruba pfied 4 lety na témûfi stejném místû, uvedl Hanák. Nezvyklá situace pfiilákala celou fiadu divákû, ktefií s napûtím sledovali sehranou práci profesionálních i dobrovoln ch hasiãû. Velk obdiv sklidila mezi pfiihlíïejícími pfiedev ím posádka vrtulníku, která stíhala létat pro vodu ve vysokém tempu a velmi pfiesnû shazovala vodu na místo urãení. V souvislosti s tímto zásahem je tfieba pfiipomenout, Ïe práce s otevfien m ohnûm, zvlá tû v oblasti lesa, kde se snadno pfiípadn poïár roz ífií, vyïaduje dodrïování základních pravidel. Aãkoli sledovat hasiãe v akci je nesmírnû zajímavé, pfiejme si, aby podobn ch zásahû bylo co nejménû. Anna Dudková Autofii fotek: J. Dudek, Z. Hanák nebo na telefonním ãísle: Rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy. Stát se dobrovoln m hasiãem není k eft, ale poslání. Za JSDH Jundrov Petr Îák Noví ãlenové zásahové jednotky v r toto telefonní ãíslo vyrozumûni a bude ovûfieno, zda se opravdu nejedná o poïár. Pozor! Odesláním formuláfie vám není pálení povolováno, je pouze evidováno. Proto se musíte stále fiídit vyhlá kou o pálení, která na území Jundrova povoluje pálit pouze ve ãtvrtek. Za JSDH Jundrov Petr Îák

4 4 J UNDROV ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 Rekonstrukce webov ch stránek Mâ Jundrov I V dne ní dobû bereme jako naprostou samozfiejmost, Ïe prvním místem ve v ech oblastech na eho Ïivota, kde se snaïíme najít potfiebné nové informace, jsou webové stránky. K tomu, aby webové stránky byly ve vyhledávání informací nápomocné, musí b t v prvé fiadû pfie hled nû strukturované, intuitivní, obsaho vat aktuální informace a hlavnû se nám musí líbit, abychom se k nim rádi vraceli jako pravidelní ãtenáfii. Není tedy divu, Ïe minul rok do lo k rozhodnutí postupnû kompletnû pfiestavût webové stránky Mâ Jundrov, protoïe spoustu v e uveden ch poïadavkû na kvalitní web neobsahovaly. Na prvním obrázku vidíme tehdy pouïí vanou úvodní stránku. Na ím prvním cílem bylo zlep it intuitivnost a strukturu informací, které by web mûl nabízet. Po srovnání s webov mi stránkami v ech ostatních mûstsk ch ãástí byla navrïena nová struktura úvodní stránky. Tato struktura následnû byla odsouhlasena tehdy je tû redakãní radou, nyní mediální komisí. Ve spolupráci s odborem informatiky mûsta Brna byla realizována pfiestavba do nové struktury webu v podobû, jak ji známe dnes. Pfii tvorbû vzhledu pak byl s v hodou pouïit styl, jak mají webové stránky Bohunic, neboè i tato mûstská ãást dosud vyuïívá webhosting magistrátu mûsta Brna a navíc i stejn redakãní systém jako Jundrov. Webové stránky Jundrova byly v této nové podobû spu tûny nûkdy na podzim roku 2011 s tím, Ïe se bude nadále testovat, jestli tato nová struktura bude v praktickém pouïití vyhovující. Na druhém obrázku mûïeme vidût souãas nou úvodní stránku webu. Informace na webu Mâ Jundrova tak dostaly lep í strukturu, zlep ila se intuitivnost a vyhledá - vání informací na stránkách oproti pûvodnímu stavu, ale po grafické stránce víme, Ïe moderní web vypadá jinak. Pfii zobrazení souãasn ch webov ch stránek v rûzn ch prohlíïeãích zjistí - me drobné rozdíly, zvlá tû je to patrné u webo - v ch prohlíïeãû Opera a Internet Explorer. Také na moderních irokoúhl ch monitorech není vyuïití prostoru po stranách ideální. Navíc pfii pouïívání redakãního systému, kter pfii rekonstrukci webov ch stránek zûstal stejn, jsme narazili na rûzná omezení v moïnostech zobrazení nov ch ãlánkû. To v e nás motivovalo k dal ím zmûnám pokud moïno v co nejkrat ím ãase. Návrh nové grafiky je tedy nutností, kromû toho jsme se rozhodli zároveà pfiejít na odli n redakãní systém tak, aby lépe vyhovoval dne ním potfiebám. V souãasnosti tedy probí há pfiestavba v oblasti grafického vzhledu. Pfiedpokládané spu tûní nov ch webov ch stránek je plánováno na zaãátek kvûtna. Vûfiím, Ïe o tomto Vás budu moci podrobnû informovat v pfií tím ãísle zpravodaje. Na posledním tfietím obrázku proto uvádím ukázku jednoho z návrhû na ich budoucích webov ch stránek. Marek Toman, místostarosta Mâ Hfii tû pro pétanque na Pra nicích Nápad vybudovat v Jundrovû hfii tû pro hru pétanque není úplnû nov, jiï nûkolikrát jsme jej na zasedání rady mûstské ãásti diskutovali a v ichni jej povaïovali za dobr poãin. Finanãnû se nejedná o nároãnou povrchovou úpravu, navíc nejsou potfieba zvlá tní stavební povolení, a tak stavbu lze prakticky umístit kdekoliv. Chybûlo v ak koneãné rozhodnutí, kde tuto my lenku realizovat. Navrhovan ch moïností kam hfii tû umístit, bylo více, a tak jsme si to nechávali doposud tzv. projít hlavou. Ze v ech moïností pfiicházejících v úvahu nakonec jako nejvhodnûj í vy la lokalita na Pra nicích, kousek zelenû mezi cestou ke komínskému mostu a fiekou Svratkou. Místo, které v dobû mého dûtství slouïilo k hojnému koupání v fiece Svratce, neï do lo k jejímu nadmûrnému zneãi tûní sinicemi a vodními fiasami. ProtoÏe v schváleném rozpoãtu mûstské ãásti na rok 2012 není zvlá tní kapitola pro tuto investiãní akci, rozhodli jsme se vyuïít moï - nosti zaïádat o finanãní podporu jihomoravsk kraj v rámci dotací t kajících se úprav spor - tovních povrchû. Zámûr pfiedloïení Ïádosti dotace jiï byl schválen na zasedání 38. rady mûstské ãásti a nyní jej bude projednávat zastupitelstvo Mâ Jundrov (stanovisko zastu - pitelstva v dobû uzávûrky pfiíspûvkû nebylo známo). Vûfiím, Ïe toto místo na Pra nicích si zaslouïí na i pozornost, aby zde vznikl kousek odpoãinkového koutku pfii procházce kolem fieky Svratky. A tak kromû hfii tû pro hru pétanque by zde v budoucnu mohli mít své místo i laviãky k posezení u vody, pfiípadnû nûkteré herní prvky pro dûti. Marek Toman, místostarosta Mâ

5 ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 J UNDROV 5 Z Ú ADU Sbûrové dny na území Mâ Brno Jundrov do konce I. pololetí 2012 Jedná se o soboty hod stanovi tû koneãná autobusu MHD linky 67 Dubová ulice parkovi tû ulice Nálepkova x Ol ová parkovi tû Jasanová ulice PovaÏujeme za nez byt né znovu upozornit, Ïe sbûrové dny kona né v Mâ Brno Jundrov jsou urãeny pouze pro sbûr objemného odpadu (napfi. objemovû upra - ven nábytek, matra ce, pefiiny, kober ce, dûtské autosedaãky, plas tov nábytek atd.) a biologicky rozloïitelného odpadu ze zahrad, a to v hradnû od obãanû fyzick ch osob nepodnikajících! Bûhem sbûrov ch dnû je nutné se fiídit pokyny obsluhy kontejnerû (fiidiãû vozidel). Do kontejnerû na sbûrov ch dnech tedy NELZE ODEBÍRAT napfi.: elektrozafiízení ãi elektroodpady (napfi. televize, monitory, PC, lednice, praãky, rádia, sporáky, vafiiãe, myãky, atd.) Odpadkové ko e Na území mûstské ãásti Brno Jundrov se nachází 32 odpadkov ch ko Û vût inou o obsahu 50 litrû. VyprazdÀování tûchto ko Û probíhá 3x t dnû, a to vïdy v pondûlí, stfiedu a pátek. Odpadkové ko e jsou urãené k odkládání drobn ch odpadkû jako jsou napfiíklad obaly od cigaret, ledàáãkû, ãokolád, papírov ch kapesníãkû apod. Velice ãasto si v ak obãané pletou tyto ko e s nádobami pro odkládání domovních odpadû, dokonce rûzn ch objemn ch vûcí, Obecní byty nepodvádût, prosím! Lze diskutovat o tom, jak nájem mají mít obecní byty ãi jaké mají mít vybavení v rámci 21. století, nicménû o ãem nelze diskutovat, je pfiedstava nûkter ch nájemníkû obecních bytû, Ïe obecní byt je v jakémsi pseudovlastnictví nájemníka. Toto je bohuïel dojem mnoh ch nájemníkû, ktefií v rámci zachovaní nájemního bytu pouïijí postupy, které nejsou-li pfiímo nelegální, pak alespoà nejsou zcela morální. Bez uvedení konkrétních detailû dovolte uvést nûkolik pfiíkladû, se kter mi se v rámci bytové problematiky pot ká Sociální odbor ÚMâ, potaïmo mûstská ãást (Mâ). Pfievod na rodinného pfiíslu níka (dûti, vnuky...), kter Ïije ve spoleãné domác nosti s nájemníkem. Tento ãasto vyuïíva n postup, kdy staãilo, aby rodinn pfiíslu ník buì alespoà bydlel v bytû v okamïiku smrti nájemníka s ním, ãi v pfiípadû vnuka bydlel s nájemníkem alespoà 3 roky jiï dle stávající legislativy, neplatí. Stávající úprava jiï nefie í délku spoleãného pobytu rodinn ch pfiíslu níkû, nicménû pfievod nájmu na nû je omezen na 2 roky maximálnû. Takto je zachována kontinuita nájmu pro rodinné pfiíslu níky, nicménû tito mají dostateãn ãas na to, aby si nalezli adekvátní náhradu bydlení. Mohou samozfiejmû také o byt poïádat jako standardní Ïadatelé. Pronájem nájemního bytu dal í osobû záfiivky ãi úsporky, stavební odpady, nebezpeãné odpady (napfi. obaly od barev, barvy, tiskafiské barvy, tonery, cartrige, kyseliny, rozpou tûdla, fotoche - mikálie, pesticidy, motorové a jiné oleje, baterie, akumulátory, atd.), pneumatiky, autosklo a ostatní autosouãástky, sklo, papír, PET láhve, kovy vãetnû hliníkov ch nápojov ch obalû, kompozitní obaly (tetrapack), atd. Seznam sbûrn ch stfiedisek odpadû s aktuálními informacemi naleznete na Îádáme fiidiãe, aby v uvedené dny pfieparkovali svá vozidla. BLOKOVÉ âi TùNÍ KOMUNIKACÍ v roce 2012 BLOK ã. I ãi tûní probûhne dne Bfiezová, Dubová, Lelkova (ãást od koneã - né MHD po kfiiïovatku s ulicí Dubovou) Stromovka, Smrãková, Tyr ovo návr í, Optátova (ãást od kfiiïovatky Lelkova x Optátova x Bfiezová), Nálepkova (ãást od kfiiïovatky Nálepkova x Lelkova její horní ãást), PrÛhon. které jiï doma doslouïily. Takto pfieplnûné ko e a zneãi tûné okolí hyzdí námûstí nebo koneãnou zastávku MHD a ãasto pfii vûtrném poãasí jsou odpadky zneãi tûna i vzdálenûj í místa, zejména kefiové po - rosty. VyuÏívejme odpadkové ko e jen za úãelem, pro kter jsou urãené, a domovní odpady a pfiedmûty, které patfií do popelnic a kontejnerû, neodkládejme do odpad - kov ch ko Û! Marta Trávníãková, ÎP i tento pfiípad se vyskytuje v pfiípadû nájemníkû, ktefií získají dal í bydlení (napfi. u partnera). Nevratí v ak obecní byt, tento v ak neoficiálnû pronajmou za trïní nájemné. Pfiipravovaná novelizace obãan ského zákoníku neznemoïàuje tento jev, Mâ v ak hodlá aktivnû pûsobit, aby zamezila tomuto jednání, které slouïí jednoznaãnû k obo - hacení na úkor Mâ. Blokování nájemního bytu pro budoucí potfieby v pfiípadû, Ïe nájemník byt dlouhodobû nevyuïívá (je napfi. mimo republiku), mûl by tento vrátit. Mâ Brno Jundrov eviduje pfiípad, kdy nájemnice setrvale tvrdí, Ïe je pryã na léãení (více neï rok), pfiiãemï je zcela zfiejmé, Ïe se pouze snaïí udrïet byt s niï ím nájemn m pro pfiípad svého eventuálního návratu. Mâ monitoruje i takov pfiípad peãlivû a pro zamezení tohoto neúãelného blokování bytu (kter mûïe vyuïit jín, potfiebn nájemník) vypovûdûla nájem pro nevyuïívání. V e uvedené pfiípady se opakují v rûzn ch obmûnách, a byè je znaãnû nedûstojné provûfiovat konkrétní situaci nûkter ch pseudonájemníkû, Rada Mâ hodlá rozhodnû aktivnû eliminovat takovéto pfiípady zneuïívaní vefiejn ch prostfiedkû, jimiï zmínûné pfiípady rozhodnû jsou. Spí e pro kyselé pousmání je tû jeden, ponûkud nekoneãn pfiíbûh jedné v mûny, BLOK ã. II ãi tûní probûhne dne Osiková, Sosnová, efiíková, Modfiínová, Ol ová, Rozmar nová, Gellnerova. BLOK ã. III. ãi tûní probûhne dne Jedlová, PivoÀkova, pojezdov chodník do Komína, Nálepkova (ãást od kfiiïovatky Nálepkova x Optátova po kfiiïovatku Nálepkova x Veslafiská), Jasanová, V Luzích, Kopretinová po ã. o. 37, V ina, komunikace za K centrem. âi tûní vozovek ZÁKOS probûhne a âi tûní bude vïdy probíhat vãetnû parko - vi È, zálivû, odstavn ch stání a koneãné linky MHD 67. Îádáme fiidiãe, aby po dobu blokového ãi tûní respektovali dopravní znaãení a na uvedenou dobu svá vozidla pfieparkovali. Odtahy vozidel zaji Èuje firma âern s hlídanou odtahovou plochou a parko - vi tûm pfiímo naproti fakultní nemocnice v Jihlavské ulici tel Marta Trávníãková, ÎP kterou Mâ nakonec i pfies zfietelnû spekulativní charakter celé transakce nemohla neï schválit. ManÏelé s dcerou poïádali o v mûnu 90 m 2 velkého bytu 3+1 v Jundrovû za 2+1 v jiné Mâ. V mûna byla zamítnuta vzhledem k zji tûní, Ïe rodina zapoãala stavût rodinn dûm mimo Brno. ManÏelé poïádali následnû opût o v mûnu svého bytu za 2+1 o v mûfie 40 m 2 v jiné Mâ. Vzhledem k tomu, Ïe stále vlastnili pozemek a rozestavûn dûm za Brnem, stejnû jako men í byt 2+1 z v mûny mûl b t brzo privatizován, ani tato v mûna nebyla povolena. ManÏelé po nûjaké dobû opût poïádali o v mûnu za 1+1 o v mûfie 30 m 2 v jiné Mâ. Ve zdûvodnûní Ïádosti mj. uvádí, Ïe z dûvodu zhor eného prostfiedí v Jun drovû (inverze, pálení odpadû sousedy) má jak otec, tak dcera d chací potíïe, a potfiebují proto zmûnit prostfiedí. Pro zfietelné spekulativní rysy smûny nebyla ani tato Ïádost schválena. ManÏelé se ale nevzdali, a nakonec poïádali o v mûnu za 2+1 v Jundrovû. Vzhledem k tomu, Ïe nemovitost za Brnem jiï rodina v té dobû nevlastnila (pfievedla ji na rodiãe manïelky), Mâ nezbylo neï tuto v mûnu schválit. Potfiebuje to nûjak komentáfi? Ondfiej Èastník

6 6 J UNDROV ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 NAPSALI JSTE NÁM Nebyla jsem spokojena s tím, Ïe mûj dopis paní starostce ze dne 8. ledna 2012 nebyl ve zpravodaji nejen otisknut, ale ani její odpovûì nebyla dostateãnû konkrétní. MÛj dopis nebyl zvefiejnûn s odûvodnûním, Ïe v únorovém zpravodaji nebylo dost místa. Podivuji se nad tím, Ïe ve zpravodaji dostaly pfiednost zábûry zasnûïené fieky pfied oti tûním názoru a dotazu obãana. Vûfiím, Ïe tentokrát redakãní rada, která by mûla b t ze své podstaty nezávislá, najde odvahu zvefiejnit tento dopis v dubnovém zpravodaji a v následujícím odpovûì paní starostky. V odpovûdi paní starostky bylo také naznaãeno, Ïe mûj dotaz je snad veden snahou získat pro syna umístûní v M Dubová. K tomu Vám sdûluji toto, Ïe o Ïádosti o umístûní dítûte v této M nikdo Reakce starostky Omlouvám se paní Skoupé za mé nepochopení její motivace, která vedla k napsání prvního dopisu. Na první pohled by se mohlo zdát, Ïe se tedy jedná o bûïnou osobní averzi obãanky Jundrova vûãi vedení obce, kdyby ov em zastupitelka ODS Èastná nerozehrála ve svém pfiíspûvku stejnou partii. Nelze se mi tedy divit, Ïe nitky, které vedou od paní Skoupé k jejímu synovi ãlenovi jundrovské ODS, mû pfiivádûjí k my lence, Ïe se jedná pouze o politickou hru ODS. Nemohu ov em vylouãit, Ïe se m lím. Co chci ze v eho nejménû, je fie it prostfiednictvím jundrovského zpravodaje VáÏená paní Skoupá, ve svém dopise adresovaném redakãní radû Jundrovského zpravodaje se mimo jiné táïete na pozadí vzniku hnutí JUNDROV ÎÁDÁ NOVÉ TVÁ E, které vyhrálo poslední komunální volby v Jundrovû, a nad souvislostí tohoto hnutí se Soukromou matefiskou a základní kolou v Rozmar nové ulici v Jundrovû. Domnívám se, Ïe takov dopis by nemûl b t adresován redakãní radû Jundrov ského zpravodaje, ale pfiímo politickému hnutí JUNDROV ÎÁDÁ NOVÉ TVÁ E (dále v textu jen Nové Tváfie). Pfii v í úctû k redakãní radû má tato asi jen málo informací zevnitfi na eho politického hnutí. Proto zkusím na pasáïe, o kter ch asi redakãní rada nemá dostatek informací, odpovûdût jako ãlen hnutí Nové Tváfie. Hnutí Nové Tváfie vzniklo asi pûl roku pfied komunálními volbami v roce Impulsem k jeho vzniku byla dlouhodobá nespo - kojenost a rozhofiãení nûkter ch jundrov - sk ch obãanû nad pfiístupem tehdej í radnice k fie ení dûleïit ch problémû Jundrova. NejdÛleÏitûj ím bodem programu hnutí bylo a je zachování Juranky jako pfiírodní ãásti Jundrova se zahradami a bez v stavby sídli tû rodinn ch domû, coï zûstává stûïejním úkolem zejména nyní, v dobû pfiípravy nového územního plánu mûsta Brna. Jedním z dal ích bodû na eho programu bylo i zachování rozsahu kolství v Jundrovû a prodlouïení nájemní smlouvy zmínûné kole. Právû v tûchto dvou otázkách vynikal pokryteck pfiístup b valé radnice k obãanûm, kdy informace byly z m ch rodinn ch pfiíslu níkû ani neuva Ïoval právû proto, Ïe na obec velikosti Jundrova je jedna státní kolka s kapa citou pro 113 dûtí nedostateãná. Pro rok 2012 tak zûstalo 56 dûtí neumístûno. Pfiesto v na í mûstské ãásti zatím nedostatek míst v M v pfiedstihu nebyl fie en. Jedin objekt vhodn pro tento úãel byl novû pronajat na dal ích 15 let firmû M a Z soukromá, Rozmar nová s právní subjektivitou spoleãnost s ruãe ním omeze - n m. Podstatou mého prvního dopisu paní starostce byly dotazy ohlednû tohoto pronájmu a jeho prospû nosti pro obec. Její odpovûdi v ak byly nekonkrétní, proto se opûtovnû táïi: na jakou dobu se smlouva skuteãnû uzavírá Ïádám zvefiejnûní kalkulace, podle které je smlouva uzavírána sebemen í politické pûtky. Ve sv ch odpovûdích budu tedy vûcná a bez emocí: smlouva byla uzavfiena na 15 let, coï statut mûsta Brna umoïàuje o podmínkách smlouvy jsem jiï psala v minulém ãísle. Bûhem mûsíce kvûtna by mûly b t zprovoznûny nové webové stránky Mâ, kde budou dûleïité smlouvy vyvû eny koho smlouva zajímá, urãitû vyuïije moïnosti si ji celou prostudovat jiï pfied volbami jsem se netajila zámûrem toto kolské zafiízení v Jundrovû ponechat, není tedy pfiekvapením, Ïe jsem s prodlou - Ïením nájmu souhlasila stejnû jako dal í tfii Reakce hnutí Jundrov Ïádá nové tváfie zamlãovány ãi zkreslovány, petice obãanû zesmû Àována. Hnutí Nové Tváfie provádí jako jeden z mála politick ch subjektû ve keré své finanãní transakce pfies transparentní úãet veden u Raiffeisenbank, ã. úãtu: /5500. Charakter transparentního úãtu umoïàuje, aby ve keré finanãní operace, aè uï jde o pfiíjem penûz od sponzora, nebo platbu dodavateli sluïeb ãi jiné v daje, byly vefiejnû viditelné. KaÏd obãan si je mûïe na internetu najít a prohlédnout pfiím odkaz je na v záloïce Kontakty. KéÏ by mûly velké politické strany tak transparentní hospodafiení, jako má hnutí JUNDROV ÎÁDÁ NOVÉ TVÁ E. Hnutí Nové Tváfie nemá Ïádného tajemného sponzora a drtivá vût ina penûz hnutí pochází z vlastních prostfiedkû jeho ãlenû, které vzali ze sv ch rodinn ch rozpoãtû. MoÏná Vám to pfiipadne zvlá tní, ale na na i politickou sluïbu vefiejnosti si opravdu pfiispíváme z vlastní kapsy. Konec koncû pfiesvûdãte se sama a podívejte se na transparentní úãet na eho hnutí. UÏ v pfiedvolební kampani jsme otevfienû deklarovali (a kaïd, kdo o to projevil zájem, se mohl s programem hnutí seznámit, aè uï na na ich webov ch stránkách, nebo prostfiednictvím tzv. azurov ch stránek), Ïe usilujeme o prodlouïení nájmu soukromé koly v Rozmar nové v Jundrovû. âinili jsme tak nikoli ze zi tného zájmu, ale proto, Ïe povaïujeme zdravou konkurenci nûkolika základních kol v Jundrovû za prospû nou pro Jundrov. PovaÏujeme téï za vhodné vyuïití tohoto objektu ke kolskému úãelu. Ïádám zvefiejnûní jmen ãlenû zastu - pitelstva, ktefií tuto smlouvu schválili. Zvefiejnûní tûchto uveden ch dotazû je nutné jiï proto, Ïe se mezi obãany Jundrova prosl chá, Ïe politickou pfievahu ve vedení radnice, a tedy, kdo toto prodlouïení nájmu prosadil, má politick subjekt Jundrov Ïádá nové tváfie obãanské sdruïení, za jehoï politickou strukturou pr se skr vají majitelé soukromé kolky a rodiãe, jejichï dûti toto soukromé zafiízení nav tûvují, ale s Jundro - vem, jinak nemají mnoho spoleãného. Nask tá se otázka. za jak m úãelem toto sdruïení vlastnû vzniklo, a je na tomto sdruïení, aby zvefiejnilo, zda jejich ãlenové a sponzofii nejsou tímto ve stfietu zájmu. BoÏena Skoupá radní z JÎNT a TOP 09. Dûti tûchto pánû v souãasné dobû kolu skuteãnû nav tûvují. Pfied hlasováním svoji podjatost fiádnû ohlásili, ov em práva hlasovat je tato situace rozhodnû nezbavuje. Co fiíci závûrem? V Ïádném pfiípadû se nedomnívám, Ïe by soukromá kola nûkomu zabírala místo a Ïe by byla její prospû nost pro Jundrov men í neï minul m vedením zam lené pfiírodovûdné lyceum, do kterého by urãitû nechodily pouze dûti z Jundrova. Ivana Fajnorová, starostka Mâ Brno-Jundrov Tato kola jiï mûla v Jundrovû patnáctiletou tradici a za tu dobu si vydobyla své místo na slunci. Myslíme si, Ïe je uïiteãné iniciativu zakladatelû této koly podpofiit. Soukromá kola platí podle nové smlouvy za pronájem prostor 600 tis. Kã roãnû. Podle dfiívûj í smlouvy to bylo jen 400 tis. Kã roãnû. Tuto kolu dnes nav tûvuje nûkolik desítek jundrovsk ch dûtí, na jejichï vzdûlání by musela jundrovská radnice jinak pfiispívat dotací státní kole. Takto se o jejich vzdûlání stará soukrom subjekt, kter naopak pfiispívá do jundrovského rozpoãtu. Jsou mi cizí i jakékoli náznaky xenofobních postojû vûãi dûtem z jin ch brnûnsk ch mûstsk ch ãástí. Na rozdíl od Vás nevidím nic patného na tom, Ïe tuto kolu nav tûvují kromû dûtí z Jundrova (a tûch není málo) i dûti z Îabovfiesk, Kohoutovic nebo mimo - brnûnské dûti. kola není pojízdná prodejna s rychl m obãerstvením, aby mohla kaïdou chvíli mûnit své místo. Pokud má investovat do vybavení, do uãeben a vytvofiit pfiíjemné prostfiedí pro vzdûlávání ÏákÛ, musí mít jistotu stabilní budoucnosti. Je naprosto obvyklé a pfiimû fiené, aby kole byla tato jistota a klid pro pedagogickou práci poskytnuta. Patnácti letou smlouvu pro kolu proto povaïuji za naprosto pfiimûfienou a nevyboãující z obvyk lé délky smluv v podobn ch pfiípadech. Smlouva navíc obsahuje závazek nájemce k v razn m opravám a investicím do budovy, rozloïen do nûkolika dal ích let, takïe za 15 let urãitû objekt nebude vybydlen. Z nedávné jundrovské praxe mûïeme pfiipomenout

7 ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 J UNDROV 7 uzavfiení nájemní smlouvy s SK Jundrov na dobu pfiesahující 20 let, která si urãitû zaslouïí taktéï Va i pozornost. VáÏená paní Skoupá, mrzí mû útoãn tón Va eho dopisu vûãi na emu hnutí, pfiesto vûfiím, Ïe jste nebyla vedena zl m úmyslem, HLAS OPOZICE Na stránkách zpravodaje probíhá písemná diskuse mezi opoziãními a koaliãními zastupiteli. Díky demokratickému pfiístupu souãasné rady Mâ zaznívají ve zpravodaji i velmi kritické a nûkdy i zavádûjící ãlánky opoziãních zastupitelû a jsou uvefiej - Àovány v plném rozsahu. V minulosti Soukromé, nebo státní kolství? Vûfiím, Ïe tuto otázku si klade nejeden z rodiãû, jehoï dítko se pfiipravuje na vstup do základního kolství. Odpovûì pro rodiãe není urãitû jednoduchá, ale pfii rozhodování urãitû v znamnou roli hraje finanãní situace rodiny. V na í mûstské ãásti máme jak státní základní kolství, tak i soukromé. Jakému tedy dáme pfiednost? Dovolte mi, abych jundrovské obãany seznámila s urãit mi skuteãnostmi tak, jak je vidím já, zastupitelka za ODS. Soukromé kole M a Z mûla b t v roce 2013 ukonãena nájemní smlouva na kolsk objekt Rozmar nova 3. Jundrovská samo - správa v minulosti jednala mnohokráte s tímto soukrom m podnikatelsk m subjek - tem a zejména v letech a doporu - ãovala jako nejspravedlivûj í fie ení, aby podnikatelé objekt z úrovnû mûsta Brna, odkoupili, coï nebylo akceptováno. Napo - sledy pak vedení radnice vybízelo k aktivitám, které by vedly k získání licence na stfiední kolství a s tím spojen ch dotací z Evropsk ch fondû. BohuÏel vedení soukromé M a Z nemûlo zájem o tento typ podnikání. Minulé vedení radnice dospûlo k názoru, Ïe matefiská kola nemusí b t jedin m kolsk m zafiízením a zab valo se alternativním fie ením. Tím mohlo b t pfiesunutí státního lycea zamûfieno na pfiírodní vûdy, do objektu Rozmar nová 3, coï bylo i zdárnû pfied - jednáno. Souãasné vedení Mâ má v ak na tuto problematiku zcela odli n náhled. MoÏná je to i tím, Ïe dûti dvou ãlenû rady Mâ nav tûvují tuto soukromou M a Z. Ale buìme konkrétní a podívejme se na nové podmínky nájemní smlouvy, která je platná aï do roku 2026! Pozastavila jsem se nad 1. Do soukromé koly a kolky Rozmar - nová chodí dûti tfií radních 2. Délka nové (prodlouïené) smlouvy se soukromou kolou na 15 let JE TOTOÎNÁ s pûvodní smlouvou a ani NENÍ VYJÍMEâNÁ ve srovnání s jin mi smlouvami se subjekty pûsobícími v Jundrovû pro vefiejnost (napfi. SK Jundrov trvání smlouvy 27 let, nájemné 1 Kã/rok). 3. Nájemné bylo zv eno o Kã, tedy na Kã roãnû. Po dobu prvních 6 let probûhne za zv ené pros - tfiedky z nájmu plus dal ích Kã roãnû ãásteãná rekonstrukce opravy objektu koly dle pfiiloïeného harmo - nogramu, kter je pfiedem obûma ale Va e poãínání pramenilo z nedostatku informací. Tyto informace se Vám snaïím svou odpovûdí v nejvy í moïné mífie poskytnout. Pokud byste i pfiesto Ïádala dal í informace, jsem pfiipraven Vám je kdykoli sdûlit. Dovolil bych si Vás pouze vládnoucí koalice tento plátek plnû ovládala. Nová rada Mâ vytvofiila Mediální komisi v ãele s nezávisl m éfredaktorem a umoïnila v em politick m subjektûm zastoupen m v zastupitelstvu dosadit si do komise svého zástupce. KdyÏ jsem já byla opoziãní zastupitelkou, musela jsem délkou trvání smlouvy. Ta je hodnû nestandardní. Ve smlouvû je uvedeno, Ïe: Roãní nájemné ãiní Kã, které pûjdou pfiímo do rozpoãtu Mâ, a dal ích Kã za rok musí M a Z investovat do oprav. Ptáte, se co se dá opravit za onûch Kã? Zde je odpovûì na mûj dotaz ze 7. zasedání zastupitelstva Mâ, kde mi bylo písemnû odpovûzeno: cel text odpovûdi paní starostky pfiikládám: Paní starostka pí e: Nejedná se o komplexní rekonstrukci. Nebude rekonstruována stfiecha její oprava, spojená s nezateplením, probûhla pfied nûkolika lety. (BohuÏel, do odpovûdi paní Skoupé uvefiejnûné v 1. ãísle zpravodaje se vloudila chyba, zde bylo uvedeno, Ïe se stfiecha opravovat bude). Nebude se provádût rekonstrukce kanalizace a rozvodû vody (po prohlídce kanalizace kamerou bylo konstatováno, Ïe její stav je zatím uspokojiv a budou provedeny jen nutné dílãí opravy. Nebude se provádût zateplení plá tû budovy (tvofií 1/3 plochy obvodov ch zdí, materiál cihla, minimální úspora). V souãasné dobû se nepoãítá ani s rekonstrukcí kotelny vã. topení. S ohledem na co nejmen í zatíïení obecního rozpoãtu bylo rozhodnuto provádût nejnut - nûj í opravy, které budou rozdûleny na est etap v rozsahu: Oprava elektroinstalace kompletní v mûna rozvodû bez nov ch svítidel. Stávající svítidla jsou vyhovující a bude provedena jejich demontáï, oãi tûní a zpûtná montáï. Opravy vnitfiních omítek po elektroinstalaci se provedou opravy omítek, pfiípadnû budou opraveny omítky v místech, kde budou demontovány panely dfievûného obkladu. smluvními stranami diskutován. Mâ také bude poïadovat svého zástupce pfii v bûru dodavatelû stavebních prací. Tak bude Mâ fiádnû spravovat svûj majetek, coï po dobu dosavadního nájmu neãinila 4. Koncepãní správa majetku (zmiàována také paní Èastnou) znamená NEPRODÁVAT Ïádn (tedy ani tento) majetek, ale zvelebovat ho a poïadovat za nûj adekvátní nájem. Obojí stávající správa Mâ dûlá, tak, jak to deklarovala ve své koaliãní smlouvû (tfieba na sekce program). Prodej majetku, jak jej provozovala dfiíve správa Jundrova pod taktovkou ODS (napfi. prodej objektu STING) podle nás NENÍ koncepãní správa. Pfii prodeji budovy poïádat, abyste nyní, kdyï uï o vûci nûco víte, volila formu komunikace, na kterou bude radost odpovídat. Dûkuji. Antonín Továrek, ãlen hnutí JUNDROV ÎÁDÁ NOVÉ TVÁ E své kritické ãlánky publikovat na náklady opoziãního obãasníku. Nyní si mûïete názory opoziãních zastupitelû pfieãíst ve zpravodaji placeném z obecních prostfiedkû, a to povaïuji za správné. Ivana Fajnorová, starostka Mâ Nové plastové v plnû otvorû budou provedeny v mûny stávajících dfievûn ch oken za nová plastová. Oprava fasády v sekcích, kde dojde k v mûnû oken, bude provedena oprava fasády a nátûr fasádní barvou. Garantem etapového rozpoãtu, kter je pfiílohou nájemní smlouvy, budou logicky obû smluvní strany. Pfiedpokládan celkov rozpoãet vycházel z reáln ch cen V e (maximum) rozpoãtu 1,8 mil Kã vypl vá ze smlouvy. Konkrétní rozsah prací bude vïdy upfiesnûn v harmonogramu na pfiíslu n kalendáfiní rok formou pfiílohy ke smlouvû. Pokud by do lo k dramatickému nav ení cen, nájemce se zavázal, Ïe vznikl schodek, pfiípadnû pfiekroãení stanovené ãástky dorovná ze sv ch zdrojû. (konec cit.) Nevím, zda Vás tyto informace uspokojily, ale mne urãitû ne. Úkoly údrïby objektu vûbec neodpovídají dne ním poïadavkûm na energetickou nároãnost vefiejn ch budov, která zejména v nejbliï í dobû bude domi - nantní. V energetickém auditu není ani zmínka. Smlouva je koncipována jako jednostrannû v hodná pro nájemce. Rozhodnout na tfii volební období dopfiedu je prakticky bianco ek. V Ïádném pfiípadû nesnímá zodpo vûdnost mûstské ãásti za správu svûfieného majetku. Já jako zastupitelka Mâ mám zájem na tom, aby majetek svûfien Mâ byl spravován koncepãnû a v e uvedené kroky mne nepfiesvûdãily o tom, Ïe tato cesta je tou správnou k ochranû svûfieného majetku a spravedlivou ke v em rodiãûm jundrov - sk ch dûtí. Renata Èastná, zastupitelka za ODS Komentáfi k nepfiesnostem paní Èastné (Soukromé, nebo státní kolství?) soukromé koly by tak jako ve v e uvedeném pfiípadû jundrovsk rozpoãet ztratil pfiíjmy z nájmu této budovy, navíc by ale Jundrov ZTRATIL VLIV na to, co pfiesnû bude nov majitel ve svém objektu dûlat. Pestrost kolství je cenn m aktivem Jundrova a právû moïnost rozhodnutí, do jakého typu koly dát své dûti státní ãi soukromé je opravdovou svobodou a bene - fitem pro jundrovské obãany. Soukromá kola pak je standardním nájemcem, kter obecnû nezatûïuje rozpoãet Jundrova. Ondfiej Èastník, pfiedseda hnutí Jundrov Ïádá nové tváfie (a radní Mâ, jehoï dítû nav tûvuje soukromou kolku Rozmar nová)

8 8 J UNDROV ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 KOLA Informace ze Základní koly Jasanová Od na e kola získala certifikát sdruïení kol: Rodiãe vítáni (www.rodicevitani.cz), coï znamená, Ïe se kola chová vstfiícnû a partnersky. Uãitelé si pfiejí, aby rodiãe ÏákÛ s nimi táhli za jeden provaz a byli otevfiení vzájemné komunikaci. Vûfiíme, Ïe spolupráce a partnerská komunikace kol a rodiãû se vyplácí, a to obûma stranám. Dále probûhl jiï druh roãník spoleãné akce Velikonoãní dílny, do kterého se zapojily Z Jasanová, Soukromá matefi ská a základní kola Rozmar nová a kolské zafiízení pro environmentální vzdûlávání Rozmar nek. Dûti spoleãnû se sv mi rodiãi si mohly vyrobit a následnû odnést domû v robky zamûfiené k Veliko nocûm, a to tradiãní mrskaãku nebo zápich s kvûti - náãem a jiné. Setkání s handicapovan mi Na Z Jasanová Brno probûhla , a setkání Martina Polá ka a Simony Kazdové handicapovan ch trenérû a Michaela Svobody s Ïáky 1. stupnû a 2. stupnû této Z. Pokraãuje tak na e spoleãná cesta. Projekt Jak se Ïije Je dobré vûdût, jak se Ïije lidem kolem nás. Co je trápí a co potû í. Co umí a s ãím se pot kají. Îivoty druh ch mohou obohatit ten ná. Je v ak tfieba je poznat, poslouchat, dívat se a hlavnû se ptát. Právû to se uãí dûti ze Z Jasanová v projektu Jak se Ïije uï skoro tfii roky. Pro ty, ktefií je tû o projektu na stránkách zpravodaje neãetli, je tfieba doplnit pár základních faktû. Projekt je postaven na besedách pro jednotlivé vûkové skupiny. Jako hosté k nám pfiicházejí pfiátelé pracující v rûzn ch oborech, pfiátelé spoleãensky angaïovaní, pfiátelé vyrovnávající se s rûzn mi druhy Zprávy z M Dubové: Dne 5. a 6. února zaãalo pfiijímací fiízení do v ech matefisk ch kol v Brnû. I kdyï se zdálo velmi sloïité, nakonec jsme v e zvládli a v tûchto dnech jiï vydáváme rozhodnutí o nepfiijetí. Letos bylo pfiijato 37 dûtí dle platn ch kritérií pro celé Brno. RodiãÛm, jejichï dítû pfiijato nebylo, je tû svítá nadûje, neboè se jiï zapoãalo s pfiístavbou dal í, v pofiadí 6. tfiídy pro 20 dûtí. Îádám rodiãe, ktefií si osobnû nevyzvedli rozhodnutí o nepfiijetí dítûte do M, aby telefonicky nebo mejlem oznámili pouze fieditelce M, zda chtûjí b t zafiazeni do druhého kola pfiijímacího fiízení do M Dubová 2, které probûhne ihned po dokonãení pfiístavby dal í tfiídy. K zápisu bude pouïita pfiihlá ka z prvního kola a stejná kritéria pfiijetí: 1. trvalé bydli tû dítûte 2. vûk dítûte Na poãátku mûsíce bfiezna jsme byli v Jesenikách na lyïafiském a snowboar - dovém v cviku, kde 24 stateãn ch lyïafiû a lyïafiek vãetnû ÏákÛ 1. stupnû zaïilo t den pln zábavy, ale hlavnû nov ch poznatkû. Na e kola se letos zapojila do projektu Unplugged. Jeho realizace na na í kole probíhá v mûsících leden aï ãerven 2012 v 6. roãníku. Jedná se o kolní program prevence uïívání návykov ch látek pro dospívající ve vûku dvanácti aï ãtrnácti let. Byl pfiipraven ve spolupráci sedmi státû Evropské unie v rámci projektu EU-DAP. Hlavním cílem programu je sníïit poãet dûtí experimentujících s návykov mi látkami. Program je sloïen z dvanácti lekcí, jako pomocn materiál pro Ïáky slouïí pracovní se it. ÎákÛm se program líbí a v ichni se aktivnû úãastní. Stále probíhá vytváfiení a ovûfiování inova - tivních materiálû v projektu Inter aktivní Pfii minulém setkání byli Ïáci koly na Kociánce Brno a kdy nám deváèáci li stejnû jako minul rok pomoct pfii plaveckém dni s dûtmi a postiïen mi na Kociánku do bazénu. Chceme podûkovat v em pracovníkûm postiïení nebo jen lidé s osobním charismatem. Formou besedy dûtem pfiedávají nejen fakta z oblasti pracovní, ale pfiedev ím své postoje a Ïivotní filozofii. Novû vytvofien osobní vztah mohou dûti promítnout do vzkazû, které svobodnû a bez korekce uãitelem pí í po besedû pfiedná ejícímu. Tyto vzkazy jsou podûkováním tûm, ktefií pfii li za dûtmi ve svém volném ãase a bez nároku na odmûnu. UÏ jen skuteãnost, Ïe za dûtmi lidé chodí, zvedá jejich sebevûdomí a vede je k sebeúctû. KaÏdou dal í besedou se zlep ují jejich 3. sourozenec jiï umístûn v M Dubová 2, kter bude mít nejpozdûji v záfií 3 roky. Rodiãe, ktefií nebyli v na í M u prvního zápisu, nechè si vyzvednou pfiihlá ku u fieditelky M a do konce kvûtna ji pfiinesou vyplnûnou a potvrzenou od pediatra. Na e dûti ze souboru Slováãek se zúãastnily v bfieznu oblastního kola soutûïe pro matefiské koly Matefiinka 2012 a byly opût úspû né. Dûkujeme tímto paní Pavle D Ambrozové, která jiï od roku 1995 vede soubor v na í M a spoustû dûtí dala základy k dal ím úspûchûm (napfi. Jan Rybárik taneãník, Jana Kúnstnerová zpûv, Jakub Ohnoutek zpûv atd.) Dûkujeme v em, ktefií se zúãastnili 1. roãníku festivalu dûtsk ch folklorních souborû z Brna a okolí Jundrovská voniãka. Celkem se úãastnilo 7 souborû M Dubová, M VídeÀská, Skfiivánek, kola 21. století v rámci projektu EU peníze kolám. Byly úspû nû zakonãeny dva kurzy poãítaãové gramotnosti pro seniory. Îáci osmého roãníku se zúãastnili mezinárodního ovûfiování informaãní gramotnosti jako jedna ze 40 kol z celé âr (na v sledky ãekáme). Co pro na e Ïáky a vefiejnost chystáme? V kvûtnu atletické závody. V mûsíci ãervnu zaãnou koly v pfiírodû a v jezdov etick kurz pro pát roãník. 8. ãervna vyjedeme na Dûjepisnou exkurzi do Osvûtimi. Ke konci kolního roku si Ïáci devátého roãníku obhájí své projekty, oslavíme Den dûtí, v ãervnu se uskuteãní informaãní schûzka pro rodiãe budoucích prvàáãkû a je tû plno akcí, na které vás srdeãnû zveme. Mgr. Pfiemysl Jefiábek, fieditel Z Jasanová koly a také ÏákÛm Z Jasanová Brno, Ïe nás vïdy pfiijmou otevfienû a mûïeme spoleãnû pracovat a pomáhat druh m. Michael Svoboda, vedoucí projektu komunikaãní schopnosti. K hostûm se vïdy chovají s úctou a téma besed je v chozí pro v uku spoleãensk ch vûd, roz ifiuje obzor pfii volbû povolání. KaÏdá z besed smûfiuje tématem i v bûrem pfiedná ejícího k uvûdomûní si lidské dûstojnosti. Poznání a pochopení toho druhého. Otázka: Jak se mu asi Ïije? To je cesta smûfiující ke spoleãenství bez násilí, ikany a poniïování. To je cesta, kterou jde i na e kola. Jindra Wojtková, uãitelka a vedoucí projektu Jak se Ïije na Z Jasanová Slováãek z M Dubové, Slováãek II, Brnûnsk Valá ek a Vrãka. Doufáme, Ïe se odpoledne v em líbilo a Ïe nás pfií tí rok nav tíví je tû více souborû. Zveme tímto v echny jundrovské dûti na zahradu M Dubová a to , kdy probûhne tradiãní oslava Dne dûtí. Nebude chybût skákací hrad, opékání pekáãkû, obãerstvení, soutûïe. K tanci a poslechu budou hrát a zpívat manïelé Trnkovi. 5. V leto ním kolním roce bude letní provoz pro dûti zamûstnan ch rodiãû od do Od do bude M uzavfiena z dûvodu prázdnin a ãerpání dovolené zamûstnancû koly a také budou probíhat dokonãovací práce na nové tfiídû atd. Anna Bal ínková, fieditelka M Dubová 2

9 ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 J UNDROV 9 SMZ V soukromé matefiské a základní kole se vyuãuje kromû jin ch pfiedmûtû také anglick jazyk. V tomto ãísle zpravodaje jsme se rozhodli pfiiblíïit vám, jak v uka angliãtiny na této kole vypadá. Od pfied kolního stupnû do 3. tfiídy se zamûfiujeme pfiedev ím na komunikaãní schopnosti ÏákÛ, fiíká uãitelka angliãtiny Alena Nedomová. Pfiesto ale absolventi koly ovládají i psan projev. K v uce kromû klasick ch uãebnic napomáhá i interaktivní tabule, se kterou Ïáci v hodinách pracují. Dûti mají moïnost kromû bûïné v uky anglického jazyka nav tûvovat v rámci druïiny tfiikrát t dnû je tû tzv. after school club. Zde formou her procviãují angliãtinu, uvedla Nedomová. Odpolední klub má vïdy Rozmar nek Pfiíroda se uï dávno probudila a tak i my v ichni na Rozmar nku jsme v jednom kole. V bfieznu úspû nû skonãil Roãní kurz permakulturního designu a probûhla premi - éra semináfie urãeného speciálnû pro pány MuÏství s muïské role souãasnosti. V kvûtnu a v ãervnu je na e pfiírodní zahrada asi nejkrásnûj í, proto v tûchto mûsících probûhne mnoho zajímav ch akcí. Pfiedev ím chceme dûti a rodiãe pozvat na Zahradní slavnost, která se letos bude konat v sobotu 26. kvûtna v zahradû Rozmar nku jedno celoroãní téma. Letos je to téma Indiana Jones a stroj ãasu. Tomuto tématu se pak podfiizují vybrané hry a soutûïe, promítané filmy, ãtené knihy a projekty, na kter ch dûti pracují. Letos tak napfiíklad chystají i natoãení filmu pro rodiãe. Îáci vyuïívající after school club navíc mohou pfies Skype komunikovat s Ïáky partnersk ch kol nebo se úãastnit tematick ch akcí, jako je halloweenská ãi pfiipravovaná pohádková noc. SMZ spolupracuje také se zahraniãními kolami. UÏiteãná je napfiíklad spolupráce s kanadskou William King Elementary School a anglickou Down Ampney Primary. Zde jde pfiedev ím o dopisování a obãasné hovory pfies Skype, spoleãné projekty od do Tû it se mûïete tfieba na tvofiení v pfiipraven ch dílnách, divadlo a dal í aktivity. V rámci slavnosti probûhne také Jundrovsk rygol, orientaãní terénní závod v okolí Rozmar nku. Závodit se bude v nûkolika kategoriích od pfied kolákû s rodiãi po dospûlé a hlavnû kategorie dospûl ch by potfiebovala roz ífiit pole závodníkû. I nadále budou probíhat keramické a tvofiivé soboty, informace o nich najdete na na ich stránkách MÛÏete si vyzkou et napfi. vyrábûní z FIMO SPOLEâENSKÁ KRONIKA, KULTURA A SPORT a posílání balíãkû uvedla Nedomová. Skuteãnost, Ïe zvolené metody v uky dûtem umoïàují nauãit se dobfie cizí jazyk, svûdãí i v sledky nejrûznûj ích soutûïí. V loàském roce napfiíklad Ïáci koly získali 3. místo v literární soutûïi pofiádané americkou ambasádou v Praze a také obsadili 1., 2. i 3. místo v soutûïi prvních stupàû základních kol English jungle, kterou poïádá Z Cacovická. Obrovsk m úspûchem je i 15. místo v korespondenãní soutûïi nakladatelství Cambridge. Zde jsme totiï nejmlad í úãastníci a soutûï je primárnû urãena ÏákÛm druhého stupnû Z a niï ích roãníkû gymnázií, uzavírá Nedomová. Anna Dudková hmoty, malbu na látku nebo kombinaci hlíny a roztaveného skla. Dûti také mohou spoleãnû se ãleny na ich krouïkû vyrazit na nûkolik víkendov ch v prav nebo se zúãastnit Anglick ch dnû v zahradû. Na letní prázdniny pfiipravujeme celkem 14 táborû a na nûkter ch z nich jsou je tû poslední volná místa. Na tábory i ostatní akce je moïné se pfiihlásit na mailu Radka Ocásková pracovi tû Rozmar nek JUBILANTI V B EZNU A DUBNU OSLAVILI SVÁ JUBILEA TITO OBâANÉ: B EZEN karda EvÏen, 80 let Richterová Dagmar, 80 let Br dlová Marie, 81 let Krupica Jifií, 84 let K elík Franti ek, 85 let Sedlák Jaroslav, 86 let DUBEN Otradovcová Júlia, 81 let Mazánek Vladimír, 82 let Motyãka Milan, 83 let Sedlák Jifií, 86 let âermáková Blanka, 90 let V EM OSLAVENCÒM P EJEME P EDEV ÍM MNOHO ZDRAVÍ, TùSTÍ A SPOKOJENOSTI! Sokol hodnotil V podveãerních hodinách dne máme znaãnû omezené. Prostfiedky získá - kter m se pro leto ní rok stal Martin se konala Valná hromada tûlocviãné váme z ãlensk ch pfiíspûvkû, ãásteãnû Svárovsk. jednoty Sokol Jundrov. Na tomto jednání se pronájmû sokolovny a dále dotací Ïupy Na závûr bych chtûla jundrovské spolu - ãlenové, prostfiednictvím zpráv, které a z úãelovû zamûfien ch dotací, které obãany pozvat na na e akce, kter mi jsou: pfiednesli ãlenové v boru jednoty, dozvûdí získat je velmi obtíïné, o to více jsme rádi, - dne volejbalov turnaj, o aktivitách celé jednoty. Nezbytnou kdyï na tyto dotace dosáhneme. Valná místo tûlocviãna informací je zpráva o poãtu ãlenû, kter ch hromada odsouhlasila i návrh usnesení, - dne sportovní odpoledne bylo k Vizí do budoucích které je po v bor jednoty závazn pro pro dûti, místo venkovní hfii tû let je ãlenskou základnu stabilizovat rok Sokol je organizace zaloïená - dne krajsk slet, místo areál a pfiípadnû i posílit. Velké rezervy vidíme na tradicích a to jak sportovních, tak Pod Palackého vrchem pfiedev ím v Ïákovsk ch oddílech. Je nutné i kulturních. Takov m pfiíkladem mûïe b t - ãerven odpolední Zumba show se zab vat my lenkou, jak pfiilákat více dûtí i velikonoãní zábava spojená s ko tem konkrétní termín je tû není stanoven do na í tûlocviãny, jak zatraktivnit cviãení. vína, kterou pofiádáme ve spolupráci a pfiedpoklá dáme, Ïe se uskuteãní na Nejenom sportem Ïije Sokol, ale také se s Obãansk m sdruïením Ná Jundrov venkovním hfii ti. musíme zab vat otázkou oprav a rekon - a jundrovskou chasou. Ke ko tu vína bylo Rádi Vás uvítáme i na samotn ch strukcí. KaÏd m rokem investujeme nemalé pfiihlá eno 140 vzorkû od vinafiû z celé jiïní cviãebních hodinách. Pfiijìte se podívat, finanãní prostfiedky na opravy a údrïbu, ale Moravy, takïe bylo opravdu z ãeho vybírat nasát atmosféru a propotit triãko i na nákup sportovního vybavení. Urãitû za a ochutnávat. K dobré náladû pfiispûla zmínku stojí to, Ïe ve keré na e investiãní velkou mûrou i cimbálová muzika mytec. Renata Èastná, aktivity jsou odvozeny od financí, které smuteãní Vyvrcholením veãera oznámení byla volba stárka, starostka T.J.Sokol Jundrov KaÏdé úmrtí je smutná zpráva, o to více, jedná-li se o milou a pfiíjemnou osobu, jakou nepochybnû byla Ing. Jitka TvarÛÏková. Do funkce starostky dám a na základû toho k vût ím personálním volební období. Z vefiejného Ïivota se Jundrova nastoupila zmûnám. V následujících dvou volebních stáhla na konci r a její tûïkou nemocí témûfi v pûli voleb ního obdobích pracovala pro Jundrov jako zkou ené srdíãko dotlouklo období , kdy zastupitelka. Její návrat na starostenskou Ïidli Blízk m paní Jitky TvarÛÏkové si dovo - do lo v jundrov ském se uskuteãnil v r BohuÏel díky zákefiné lujeme vyslovit upfiímnou soustrast zastu pitelstvu k nesho - nemoci nemohla ani tentokrát doslouïit celé jménem celé mûstské ãásti.

10 10 J UNDROV ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 Z HISTORIE JUNDROVA Stalo se pfied sto lety první kino v Jundrovû Zaãátky kin v ãesk ch zemích spadají do roku V Praze se poprvé promítaly barevné pohyblivé fotografie, v roce 1898 jiï krátké ãernobílé filmy a od roku 1897 mûla Praha u Modré tiky první stál biograf. Roz ífiení biografû do mûst netrvalo dlouho. Ukázka této novinky se k nám dostala pomûrnû brzy. V roce 1912 bylo v Jundrovû u Navrátilov ch a pak u mostu Kino Mik. Elektfiinu si majitel vyrábûl agregátem dynama s parní lokomo bilou. Hledi tû i s bílou plachtou, na kterou se promítalo, bylo umístûno v celtovém stanu. Pfii promítání vypadal obraz, jakoby neustále silnû pr elo. Nûm film byl V znamné jundrovské památky VILA JOSEFA WEINLICHA Vilu ve Veslafiské ulici 250 dal v roce 1881 zbudovat brnûnsk advokát jako letovisko pro sebe a svou Ïenu Luisu. Jednalo se o ranou realizaci stavitele Franti ka Aloise Dvofiáka ( ), jenï krátce pfiedtím získal stavitelskou koncesi v Brnû. Na pfielomu 19. a 20. století se pfiifiadil k nejv konnûj ím brnûnsk m stavitelûm, jimiï byli napfiíklad Josef Nebehosteny, Franti ek PavlÛ a fiada dal ích. Na rozdíl od poslednû jmenovaného, jenï z loajality k nûmecké radnici zmûnil své jméno na Pawlu, hlásil se Dvofiák dûslednû k ãeské národnosti. Spoluzakládal Klub pfiátel umûní, první ãesk umûleck spolek v Brnû i na Moravû, angaïoval se pfii zaloïení Spolku ãesk ch stavitelû na Moravû a ve Slezsku, za jehoï pfiedsedu byl v roce 1906 zvolen. O dva roky pozdûji byl jmenován císafisk m radou. PfiestoÏe nebyl vysoko kolsky vzdûlán, vynikal projekãní invencí, takïe vût inu sv ch staveb, pfieváïnû nájemních domû, sám projektoval. Mimofiádn rozsah jeho produkce odhalila aï diplomová práce Filipa Zemana, obhájená v roce 2004 na Semináfii dûjin umûní Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brnû. Nájemní Rozhovor o památkách Nûkdej í Weinlichova vila je dnes jedin m jundrovsk m hotelem. Historick objekt byl je tû pfied dvaceti lety zdevastovan. V roce 1990 jej koupila rodina Kapoun - kova a na místû vybudovala hotelov areál Parkhotel, kter se v budoucnu rozroste i o vedle stojící tzv. Strnadovu vilu. O investicích do obou památek jsme si povídali se Svatoplukem Kapounkem (67). doprovázen hudbou asi ãtyfi hudebníkû, chvílemi hudbou z gramofonu. Hrály se kusy vût inou náboïenského obsahu, jako Narození Krista Pána, UkfiiÏo vání Pánû a podobnû, ale také aktuality se dávaly, kupfiíkladu Potopení Titaniku. Pfies nûj í datum zji Èujeme v Protokolní knize Tûlocviãné jednoty Sokol ze dne 27. listo padu 1912, kde je tento zápis: S politová ním shledáno, Ïe bratfii a sestry málo nav tûvují schûze, ãehoï dokladem je dne ní schûze. Bratfií radûji nav tûvují elektrické divadlo, které u nás jiï t den sídlí. Dne 24. listopadu místo, aby li na divadlo komínské jednoty, li radûji do divadla elektrického. domy utváfiejí pfiedev ím tfiídu kpt. Jaro e a námûstí 28. fiíjna, pfiilehlé ulice a prostranství, kde podle zámûru mûstského stavebního úfiadu z osmdesát ch let vyrûstala luxusní obytná ãtvrè, která vedle okruïní tfiídy a asanace mûstského centra pfiedstavovala nejv znamnûj í urbanistick poãin druhé poloviny pfiedminulého století. Dvofiákovy domy jsou rozpoznatelné osobitou kompozicí a motivy sv ch prûãelí. Stfied jeho fasád akcentuje zpravidla trojos rizalit s pilastry nebo polosloupy, dále nároïní polygonální, válcové nebo hranolové ark fie, jejich monumentalitu podtrhuje zv ení soklové zóny pfies dvû podlaïí a rytmizace atikov mi nadstav - bami. Oblíbenou trojdílnou kompozici uplatnil Dvofiák u triumfální brány do Schodové ulice a na tfiídû kpt. Jaro e, kde ale k uskuteãnûní plánované ulice nedo lo. Sv m klasicizujícím zásadám zûstal vûrn aï do konce svého Ïivotû, kdy ov em v Brnû, kde tehdy nastupovala funkcionalistická generace, pûsobily jiï anachronicky. Dvofiákova jundrovská vila pûsobí znaãnû dramaticky, coï si vynutil prudce stoupající terén, pfiekonan soustavou schodi È, Ve schûzi obecního v boru 16. záfií 1913 byla projednávána Ïádost Osvalda Bergera o povolení stálého kinematografu. Bylo usne eno bod tento dáti z programu dne ní schûze a jednati, má-li obec sama podati Ïádost na zfiízení kinematografu. Usne eno podati Ïádost o povolení ku provozování kinematogra fického divadla pro obec Jundrov. Obec Ïádost skuteãnû podala, okresní hejtmanství v ak kladlo rûzné podmínky, napfiíklad Ïe pfiedstavení se nesmí konati v hostinci. Tím se jednání protahovalo. Nakonec ministerstvo Ïádost zamítlo. Z kroniky Jundrova Jana Hanu e a podpofiila prostorová gradace hmot s pfiedloïen m polygonálním ark fiem a trojos mi lodïiemi, pozdûji prosklen mi. âlení je ãtvefiice karyatid, která se odvolává na fieckou antickou architekturu chrámu Erechtheionu na aténské Akropoli. Dvofiák jej uïil také na nájemním domû Alfreda Glasnera na Koli ti 1 a na skupinû nájemních domû na Barto ovû 5, námûstí 28. fiíjna 6 a Hilleho 6. âtvefiici karyatid jako alegorii klasick ch studií zaãlenili uï Eduard van der Nüll a Siccard von Siccardsburg do vstupní partie budovy nûkdej ího gymnázia (dnes JAMU) na Komenského námûstí. Aplikace karyatid se stala jedním z nejfrekventovanûj ích motivû v brnûnské architektufie druhé poloviny 19. století. Kromû tohoto ve své dobû oblíbeného motivu se jundrovská vila prokazatelnû odvolávala na vilu Barbaro v Maser u Trevisa, jednu z ãetn ch vilov ch staveb pozdnû renesanãního italského architekta Andrey Palladia ( ), pûsobícího ve Vicenze, Benátkách a ir ím okolí, autora teoretického traktátu âtyfii knihy o architektufie, pfieloïeného v roce 1958 do ãe tiny. Jan Sedlák Jak jste se k Jundrovu a Weinlichovû vile dostal? Jsem stavafi a jako vedoucí stavebního podniku jsme dostali koncem 80. let zakázku v diagnostickém ústavu, tím jsem se dozvûdûl, Ïe je vila k dispozici. Byla ale v nejhor ím stavu ze v ech objektû na zaãátku Veslafiské. Weinlichovi ji vlastnili je tû zaãátkem války, pak ji prodali. Majitelé se stfiídali, jedním z nich bylo napfiíklad druïstvo Vãela. AÏ v roce 1961 vilu koupili tûpánkovi. V rodinû ale záhy zûstaly jen Tzv. Weinlichova vila Ïeny a podle toho vypadala údrïba. V jakém stavu tedy vila, kdyï jste ji koupil, byla? Situace byla pfiímo katastrofální, statické posudky patné, zadní stûna zcela propadla. DÛm byl podmáãen. Boãní stûny mûly nûkde sílu jen 11 cm a byly Tzv. Strnadova vila porostlé mechem. V domû nebyla kanalizace, pouze jímka, která byla prázdná. Ve keré odpadní vody tekly podél plotu pfies propust do zahrady v fiece. Stropy byly propadlé. Odbagrovali jsme dvû auta zcela zelené zeminy. Zelená byla pûda od plynu, kter do ní propou tûl.

11 ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 J UNDROV 11 Jaká byla Va e cesta k hoteliérství. Kupoval jste vilu s tím, Ïe z ní chcete vybudovat právû hotel? První úvahy byly, Ïe vilu opravím a udûlám z ní rodinn dûm a tfieba nûco pfiistavím, co budu pronajímat. Na útvaru hlavního architekta mi ale fiekli, Ïe objekt je pro krajské, ne mûstské vyuïití. Tak jsme si fiekli, Ïe z toho udûláme hotel. Co se z pûvodní stavby zachovalo? Co se t ãe napfiíklad zdobení tukov ch prvkû, tak ty mûla vila pouze na pfiední stranû. V zdoba byla celkem prostá, stejnû jako fiemeslné provedení, které odpovídalo spí e zaãátku 19. století neï jeho konci. âtyfii kariatidy symbolizující jaro, léto, podzim a zimu se staly souãástí vily uï v 50. letech, a to jsme museli zachovat. RÒZNÉ Jarní dny uï jsou témûfi za námi a dûti se jiï tû í na letní prázdniny. Vydejme se k bfiehûm fieky Svratky hledat pozdravy z celého svûta. Na klidnû plynoucí fiece se ladnû pohybují labutû, divoké kachny, ale i kachniãky mandarinské. Kachniãky u nás Ïijí v péãi chovatelû, i ale volnû na fiekách. Domovinu mají v jihov chodní Asii, kde symbolizují manïelskou vûrnost. Kaãer kachniãky mandarinské v barevném svatebním atu je nepfiehlédnuteln. Nenápadnû zbarvenou samiãku poznáte podle bílé protáhlé skvrny za okem, jenï pfiipomíná pásku pfies oko. Má-li pásku ãernou, nejedná se o neohroïeného Zorra mstitele v pfievleãení, ale s nejvût í pravdûpodobností o kachnu divokou. Kachniãky mandarinské pro svá hnízda vyhledávají dutiny star ch stromû, ale Jinak je pfiední ãást komplexu zcela nová vãetnû schodi tû. Dal í dva objekty smûrem nahoru do svahu byly postaveny novû, vãetnû pfiístavby pûvodní vily. Opravy trvaly nûkolik let. Napfiíklad dva tukatéfii na vile pracovali 12 rokû. Je to moje dítû, hraji si s detaily i dnes v 67 letech. K b valé Weinlichovû vile jste pfiikoupili i vedle stojící objekt, kter postupnû propojujete. Jak bude cel areál vypadat? Podle mne je dokonce zajímavûj í takzvaná Strnadova vila. Pochází z roku Poslední Strnad zemfiel v roce Potom vila pustla. Jde ale o vrcholné dílo fiemeslné práce. V objektu jsou tesané a sekané cihly, nádherné je nástupní schodi tû, kde jsme zachránili pûvodní litinové prvky, tedy svícny a mísy, které Kam za pfiírodou z Jundrova aneb Kolem fieky Svratky JiÏ 15. roãník festivalû zábavy Brno mûsto uprostfied Evropy se uskuteãní od 25. kvûtna do 10. ãervna Tradiãnû nejvût ím diváck m magnetem je meziná - rodní soutûïní pfiehlídka ohàostrojû s hud - bou STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS. nepohrdnou ani vhodnou budkou. K vodním tokûm neodmyslitelnû patfií ol e a vrby rûzného tvaru: stromy, kefie, pfievislé i hlavaté. Rostou v ude, kde je dostatek vody, zpevàují bfiehy a chrání je pfied podemíláním. Není tomu jinak ani u Svratky. Zraku dobrého pozorovatele neuniknou dfievoïivné houby (lidovû zvané choro e) prozrazující, které vrby mají nejlep í léta jiï za sebou. Jejich dutiny v ak poskytují úkryt jak ptákûm, tak i dal ím ÏivoãichÛm. Vrby se mohou py nit jarním prvenstvím. Jejich ãasnû rozkvétající kvûty jsou pro vãely v znamn m zdrojem pylu v prvních jarních dnech. Na bfiezích fieky se nachází i dal í vãelami vyhledávan strom, trnovník akát, kter k nám byl pfiivezen aï ze Severní Ameriky díky své v borné medonosnosti. I pfies tuto vlastnost je SoutûÏní ãásti na Brnûnské pfiehradû se letos úãastní svûtové spoleãnosti ze panûlska, Austrálie, âíny a âeska. V rámci celého programu ohàostrojné pfiehlídky se spolu s ãesk mi ohàostrûjci pfiedstaví také t m z Rakouska. Brno jsme na li pod hromadou uhlí ve sklepû. Máme zpracovan stávající stav. DÛm chceme dát do pûvodního stavu. Máme stavební povolení, ale souãasná situace nám rekonstrukci finanãnû nedovoluje. PouÏít mûïeme jen to, co ná hotel vydûlá. Za vilou plánujeme postavit dal í objekt, kter chceme vyuïít na kongresovou turistiku. Zv it by se mûla i ubytovací kapacita hotelu z 20 na 32 pokojû. Celkem nové investice vyjdou na asi 35 milionû. Vzniknout by mûla soustava budov propojen ch mezi sebou. UÏ nyní jde o komplex, kter název Parkhotel splàuje, je to hotel v parku. Kdy komplex dokonãíme, zatím nevím. Filip Vrána Foto: Filip Vrána a v skyt akátu na nûkter ch místech neïádoucí (napfiíklad ve zvlá tû chránû - n ch územích). Bfiehy fieky Svratky skr vají pozdravy z celého svûta. Pojìme je objevovat! Helena Malíková, kolské zafiízení Lipka Foto: Ladislav Jelínek Patnáctá mezinárodní ohàostrojná pfiehlídka v Brnû letos v olympijském rytmu POLICIE V loàském roce do lo v Jundrovû k masiv - nímu nárûstu pfiedev ím majetkové trestné ãinnosti, skladba ani mnoïství pfiestupkû se v raznû nemûní. Nyní se nask tá otázka jak eliminovat kriminalitu. Zv ení poãtu policistû v terénu je za souãasného stavu nerealizovatelné. Z tohoto dûvodu jsem se domluvil s ve doucím revíru Mûstské policie Tábor Va íãkem na ãastûj ím v konu sluïby stávajících hlídek v lokalitû Jundrova. SníÏení kriminality lze dosáhnout i vût í obezfietností obãanû, tím, Ïe nebudou ponechávat vûci ve vozidlech, lépe si zajistí pfiístupové cesty do domu ãi bytu, pfii spatfiení osoby, jejíï chování se jim bude zdát podezfielé, zavolají na linku 158 ãi 156 atd. Na Ïádost radnice jsme v loàském roce 4x mûfiili rychlost v ulicích, kde je omezena na 30 km/hod. Celkem jsme zjistili 32 pfiestupkû pfiekroãení rychlosti. Jundrov stejnû jako Bystrc, Îebûtín a Kníniãky patfií pod OOP Brno-Bystrc. V tûchto mûstsk ch ãástech je obyvatel /stav k / a rozloha ãiní 55,93 km2. Pfii poslední zmûnû teritoria dne nám byla z mûstské ãásti Brno-Komín ponechána nezastavûná plocha pouze s chatov mi oblastmi, coï i tak ãiní min. 3/4 území této mûstské ãásti. Na celém teritoriu máme cca chat a ubytovacích zafiízení. V souãasné dobû je stav v ech policistû na obvodním oddûlení v Bystrci 48. I kdyï celorepu - blikovû neustále dochází ke sniïování celkového poãtu policistû, doufáme, Ïe se nás tato opatfiení jiï nedotknou. npor. Stanislav Bafiina, vedoucí OOP Brno-Bystrc v leto ním roce patfií s úãastí ohàostroj - n ch t mu ze tfií kontinentû k nejpres - tiïnûj ím pfiehlídkám ohàostrojû nejen v Evropû. Více informací a podrobnûj í programy festivalû najdete prûbûïnû na Vybrané druhy trestné ãinnosti v Mâ Brno Jundrov a jejich porovnání r s r r r KrádeÏ vloupáním do sklepa 0 3 KrádeÏ vloupáním do chaty 9 19 KrádeÏ vloupáním do vozidla 5 9 KrádeÏ vloupáním do garáïe 0 4 KrádeÏ vloupáním do domu nebo bytu 3 4 KrádeÏ vloupáním do koãárkárny 0 4 KrádeÏ vozidla 3 2 Po kození vozidla 2 4 V trïnictví 0 2 Celkovû evidováno trestních ãinû Vybrané druhy pfiestupkû evidované v Mâ Brno Jundrov a jejich porovnání r s r r r Po kození dvefií domû nebo bytû 1 4 Po kození vozidla 2 3 Fyzické napadení 7 0 Obãanské souïití manïelské, sousedské neshody, vyhroïování Celkovû evidováno pfiestupkû 39 41

12 J UNDROV 12 ROâNÍK 22 / ã.2 / 2012 Kalendárium akcí pofiádan ch v Jundrovû Hra Pata a Mata KfiesÈanské spoleãenství Tvofiivá sobota tvofiení z dfievûn ch palíkû Rozmar nek Májové luïní lesy rodinná turistika na kolech s polopenzí a ubytováním TOM Je tûrky Tvofiivá sobota modelování z FIMO hmoty Rozmar nek Kvûten v kvûtnu v let s pfiespáním mimo Brno pro dûti Rozmar nek Anglické dny v pfiírodní zahradû pfiání a pohlednice Rozmar nek Keramická sobota hlína v kombinaci s roztaven m sklem Rozmar nek ifrovací hra KfiesÈanské spoleãenství Zahradní slavnost Rozmar nek Jundrovsk rygol Rozmar nek Zelená stezka Zlat list, v prava pro dûti s pfiespáním Rozmar nek Tvofiivá sobota tisk a malba na látky Rozmar nek Keramická sobota závûsná zvonkohra Rozmar nek Hrátky do zahrádky Rozmar nek Dûtsk den KfiesÈanské spoleãenství Dal í akce v prûbûhu dubna: Den Zemû Z Jasanová BliÏ í informace u organizátorû: Dopravní soutûï Z Jasanová Rozmar nek, Rozmar nová 6, Brno Jundrov, Akce kvûten Den zdraví Z Jasanová KfiesÈanské spoleãenství, Veslafiská 56, KC Svratka, TOM Je tûrky, Turnaje ve fotbale (Mc Donald s Cup) Z Jasanová Z Jasanová 2, INZERCE ODBOR PEâOVATELSKÉ SLUÎBY, HOROVA 77 STATUTÁRNÍ MùSTO BRNO, MùSTSKÁ âást-brno ÎABOV ESKY Zaji Èuje sociální sluïby pro seniory nejen pro vlastní mûstskou ãást, ale i pro Komín, Jundrov, Îebûtín a pro ãást Brno-stfied. Odbor peãovatelské sluïby zaji Èuje: praní a Ïehlení prádla celkovou hygienu klienta (popfi. pomoc pfii úkonech os. hygieny) koupele a pedikúra v Hygienickém stfiedisku (Horova 77) dovoz obûdû pedikúra do domu pomoc pfii pfiípravû a podání jídla a pití aj. sluïby. zaji Èování nákupu, doná ka BliÏ í informace: Stfiedisko peãovatelské sluïby, Horova 77, pochûzky (vyfiizování záleïitostí u lékafie - vyzvednutí lékû, pomûcek) tel: , pondûlí - pátek hod. úklid domácnosti klienta Dûtské tábory sportovní, taneãní, v tvarné, s flétnou, pro nejmen í. Minitábory pro rodiãe s dûtmi 1-7 let KfiiÏanov. Tel.: , Nabízím douãování v ech pfiedmûtû do 5. tfiídy Z vãetnû angliãtiny. Tel.: Elektroinstalace. Provádíme ve keré elektropráce v bytech a domech. tel.: Hromosvody: provádíme montáï, opravy a revize hromosvodû. tel.: Malby 14 Kã/m 2, nátûry dvefií 350 Kã/ks, radiátorû, oken, fasád, aj. Tel.: , Jundrov a okolí, platba hotovû = sleva 250 Kã! SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA ZAMĚŘENÁ NA FLORBAL DYNAMICKÁ HRA, ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH, od ledna 2012 KDO: ROČNÍKY 2003, 2004 a 2005 KDE: SOKOLOVNA KOMÍN, ÚTERÝ 14:45-16:15 SPECIALISTA NA POJI TùNÍ MAJETKU A OSOB Nakladatelství grafické studio Nabízíme DTP práce při tvorbě Vašich tiskovin. Jako jsou: brožury, knihy, učební texty, noviny výroční zprávy, prospekty, katalogy pozvánky, oznámení, blahopřání firemní materiály, časopisy, propagační materiály tvorba jednotného vizuálního stylu (corporate identity), vizitky, loga, logotypy atd. zpracování fotografií (úpravy, retuše atd.), sken 35 mm filmů (kinofilm) kalendáře, pexesa a další. Vaši zakázku zpracujeme a výsledek uložíme v PDF souboru vhodném pro tisk. Budete-li mít zájem, zajistíme Vám tisk v tiskárně, s níž již dlouhou dobu spolupracujeme nebo v tiskárně, kterou si vybetete. Tiskovinu je možné také zhotovit tzv. na klíč (od sazby až po dodání). Nabízíme i možnost vydat knihu jako naši publikaci (naše ISBN). Více informací Vám rádi sdělíme osobně. Neptun, Březová 18, Brno tel geodetické práce JUNDROV, roãník 22, ãíslo 2 Vydává: Statutární mûsto Brno-Mûstská ãást Brno-Jundrov, Iâ Vychází 4x roãnû (jarní mûsíce roz ífieny o dal í ãíslo) Místo vydávání: Brno Den vydání: Náklad tohoto ãísla je v tiskû Registrováno pod ãíslem: MK âr E Administrace ÚMâ Brno-Jundrov, Veslafiská 56, Brno, tel Mediální komise: Pfiedseda: Ladislav Jelínek, ãlenové: Ing. Ondfiej Èastník, Anna Dudková, Ing. Miroslav Koláfi, Jarmila Nováková, Ing. Renata Èastná, Miroslav TÛma. Jazyková korekce Vendula Pavlíãková. Redakãní po ta a inzerce Tisk: Tiskárna DIDOT, spol.s.r.o.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.3 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV O âem SE MLUVÍ. Potfiebuje Jundrov achov klub? achy. Královská hra. Pravidla hry znám, to ov em je tû neznamená,

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8 04_2007.qxd 29.3.2007 14:10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM VÝZVA OBČANŮM Obecní úřad upozorňuje, že část občanů nemá zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu. Prosíme všechny občany, kterých se toto upozornění týká, aby poplatek uhradili v době úředních hodin

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû městské části Brno-střed Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû S platností od 1. ledna 2008 a v pfiípadû zubního o etfiení od 14. ledna 2008 do lo ke zmûnû sídel lékafiské sluïby první

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

Radnice městské části Brno-střed zřídila novou úřední desku

Radnice městské části Brno-střed zřídila novou úřední desku mûstské ãásti Brno-stfied Radnice městské části Brno-střed zřídila novou úřední desku Radnice mûstské ãásti Brno-stfied zfiídila v pasáïi domu Masarykova 25/27 v centru Brna novou úfiední desku. Vzhledem

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.5.2008 10:41 Stránka 1 6 LISTY 2008 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC V kvûtnu uï naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkûm tfieba pfii Poãernickém

Více