Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny"

Transkript

1 Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmět 5HP 502 Národohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 26. března 2015

2 ... a opět se setkáváme 1. setkání Teorie a praxe měnové politiky ČNB 2. setkání Interakce měnové a fiskální politiky a její dopad na makroekonomický vývoj ČR 3. setkání Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny 2

3 Struktura prezentace 1 Obecná východiska 2 Stav v oblasti nominálních veličin 3 Reálná kriteria 4 Aktuální stav a hospodářskopolitické implikace 5 Závěr 3

4 1 Obecná východiska 4

5 Základní informace o eurozóně Základní mezníky: Euro bylo zavedeno jako elektronická měna do oběhu jsou uvedeny eurobankovky a mince Historie společné měny však sahá zpět do historie: poválečná léta (EPU Evropská platební unie, Římská smlouva ,...), Hágský summit, Wernerova zpráva, Rozpad Bretton-Woodského systému, Evropský měnový systém (ECU, ERM), 1986 Podpis Jednotného evropského aktu (Single European Act), 1989 Delorsova zpráva (mj. vytvoření ESCB, 3 fáze EMU), Maastrichtská smlouva, 1994 Začátek druhé fáze EMU (založen European Monetary Institute předchůdce ECB), 1995 jméno euro a adaptace Madridského scénáře, 1997 Amsterdamské zasedání Evropské rady (Pakt stability a růstu, ERMII), 1998 Rozhodnutí o prvních členech eurozóny (11 států), vzniká ECB a nahrazuje tak EMI, nastavení konverzních poměrů měn k euru ( ), 1999 zrození eura, 2000 Řecko vstupuje do eurozóny, Dánsko v referendu odmítá euro, 2002 bankovky a mince, 2003 Švédsko v referendu odmítá vstup do eurozóny, 2007 Slovinsko vstupuje do eurozóny, vstup Litvy odložen, 2008 Malta a Kypr vstupují do eurozóny, 2009 Slovensko vstupuje do eurozóny, 2011 Estonsko vstupuje do eurozóny, 2014 Lotyško vstupuje do eurozóny, 2015 Litva vstupuje do eurozóny jako 19 země. 5

6 Základní informace o eurozóně

7 ... 1 Základní informace o eurozóně

8 Luxembourg Norway Switzerland United States Austria Netherlands Sweden Ireland Denmark Germany Belgium Iceland Finland Euro area (18) France United Kingdom Japan EU (28) Italy Spain Malta Cyprus Slovenia Czech Republic Slovakia Greece Portugal Lithuania Estonia Poland Latvia Hungary Croatia Romania Bulgaria Základní informace o EU HDP na obyvatele v PPS (EU-28 = 100) ČR vs. EU HDP na obyv % 80% prod. práce % 72% cenová hladina % 71% Pramen: Eurostat 8

9 2 Stav v oblasti nominálních veličin 9

10 Postavení ČR v rámci eurozóny 1. květen 2004 ČR členem EU ČNB členem ESCB nedílnou součástí přistoupení ČR k EU je i závazek o následném přistoupení k eurozóně: ČLÁNEK 4 (Akt o podmínkách přistoupení): Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členský stát, na který se vztahuje výjimka, ve smyslu článku 122 Smlouvy o ES prozatím má ČR status členské země s dočasnou výjimkou pro zavedení eura před zavedením měny euro musí ČR splnit maastrichtská konvergenční kritéria (včetně slučitelnosti právních předpisů v oblasti HMU Hospodářské a měnové unie) časový okamžik pro zavedení eura či pro splnění konvergenčních kritérií evropská legislativa explicitně neupravuje 10

11 Postavení ČR v rámci eurozóny Konvergenční kritéria (nominální): 1. Kritérium cenové stability 2. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 3. Kurzové konvergenční kritérium 4. Kritéria udržitelnosti veřejných financí Kritérium veřejného deficitu Kritérium hrubého veřejného dluhu konvergenční kritéria mají zajistit, aby hospodářský rozvoj v rámci hospodářské a měnové unie byl vyvážený a nezpůsobil vznik napětí mezi členskými státy kritéria udržitelnosti veřejných financí vztahující se k rozpočtovému schodku a veřejnému dluhu musí být dodržována i po přijetí eura sledování sladěnosti a připravenosti Konvergenční zprávy ECB + Konvergenční zprávy EK Pakt stability a růstu 11

12 Stav příprav zavedení eura v ČR Stará eurostrategie Strategie přistoupení České republiky k eurozóně schválená vládou 13. října 2003 jako společný dokument vlády a ČNB roční vyhodnocování vládou, podklady z MF, MPO, ČNB na základě vyhodnocení podmínek rozhoduje o přijetí vláda ČR (následně legislativní změny Parlament) Vyhodnocení strategie vládou souhlasila s doporučením, aby česká měna v roce 2006 resp nevstupovala do kurzového mechanismu ERM II uložila ministru financí ve spolupráci s guvernérem ČNB posoudit strategii přijetí eura Českou republikou a předložit vládě do 31. srpna 2007 výsledky tohoto posouzení Aktualizovaná eurostrategie 12

13 Stav příprav zavedení eura v ČR Aktualizovaná eurostrategie obsahuje pravidelné každoroční: hodnocení výhledu plnění maastrichtských kritérií (MF ČR a ČNB) hodnocení stupně ekonomické sladěnosti s eurozónou (ČNB) na základě hodnocení se vydává doporučení vstupu do ERM II Plnění ekonomických konvergenčních kritérií v ČR (hodnocení z prosince 2014, pramen MF ČR a ČNB) kritérium cenové stability v současnosti Česká republika plní, a to i přes zvýšení obou sazeb DPH na počátku roku Pro období se čeká pouze mírná inflace, která by měla zajistit plnění kritéria cenové stability. kritérium udržitelnosti veřejných financí Česká republika v závěru roku 2013 formálně neplnila. V červnu 2014 však byla ukončena Procedura při nadměrném schodku a poměr veřejného deficitu k HDP by se měl v dalších letech pohybovat pod 3 %. Kritérium dluhu v poměru k HDP je dlouhodobě plněno. hodnocení kritéria stability měnového kurzu možné až po vstupu do ERM II, nepříznivý ekonomický vývoj může způsobit výraznější kolísání CZK/EUR kolem hypotetické centrální parity. kritérium dlouhodobých úrokových sazeb ČR v současnosti bez problémů plní a jeho plnění je vysoce pravděpodobné i v budoucnu. 13

14 Stav příprav zavedení eura v ČR Plnění konvergenčních kritérií v ČR (hodnocení z prosince 2014) Kritérium cenové stability ČR plnila v letech , v roce 2012 splněno nebylo, od srpna 2013 opět plní příčinami zvýšené inflace a nesplnění kritéria v roce 2012 byly administrativní opatření a nepříznivé nabídkové šoky administrativní opatření (úpravy DPH a spotřebních daní) rostoucí ceny ropy a potravin slabší kurz CZK/USD k administrativním opatřením patřila zejména dvě zvýšení DPH (v roce 2010 zvýšení obou sazeb o 1 p.b., v roce 2012 zvýšení snížené sazby o 4 p.b. na 14 %) a zvýšení spotřebních daní ve stejných letech v roce 2013 se zvýšily obě sazby DPH o 1 p.b. bez většího nárůstu inflace v roce 2014 byla domácí inflace velmi nízká v důsledku souběhu slabé dynamiky regulovaných cen a jen pozvolna oživující ekonomické aktivity kritérium cenové stability bude v období plněno i při snížené hodnotě kritéria, což odráží skutečnost, že v země EU také čelí protiinflačním tlakům 14

15 Stav příprav zavedení eura v ČR Harmonizovaný index spotřebitelských cen (průměr posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, růst v %) * Přesněji tři členské státy s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Pozn: Výhled pro roky byl převzat z konvergenčních programů a programů stability jednotlivých členských zemí kromě Řecka a Kypru a Portugalska, jejichž programy stability nejsou k dispozici. Vzhledem k nedostupnosti průměrné míry inflace na bázi HICP byl v případě Německa a Španělska použit deflátor soukromých výdajů na spotřebu, v případě Chorvatska a Slovinska průměrná míra inflace na bázi CPI. Při hodnocení inflace za roky 2012 a 2013 bylo z výpočtu kritéria vyloučeno Řecko, při hodnocení inflace v září 2014 pak Řecko, Bulharsko a Kypr, v prosinci (celorok) 2014 Bulharsko. Byl tak použit obdobný postup, který byl aplikován Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou v konvergenčních zprávách z června 2013 a června

16 Stav příprav zavedení eura v ČR Plnění konvergenčních kritérií v ČR (hodnocení z prosince 2014) Kritérium udržitelnosti veřejných financí v důsledku ekonomické recese v roce 2009 došlo k výraznému zhoršení salda vládního sektoru (především výpadek daňových příjmů) na konci roku 2009 byla s ČR již podruhé v historii zahájena Procedura při nadměrném schodku v období prováděla vláda konsolidační opatření výjimkou bylo prohloubení deficitu v roce 2012, které odráželo významné jednorázové vlivy, zejména pak vyrovnání státu s církvemi. v roce 2013 se deficit snížil na 1,3 % HDP (důsledek opatření na příjmové straně) v červnu 2014 ukončena Procedura při nadměrném schodku, střednědobý výhled státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů pro roky potom v podstatě předpokládají stabilizaci celkového salda sektoru vládních institucí vzhledem k nízké výchozí úrovni vládního dluhu neměla zatím ČR s plněním kritéria problémy v letech 2007 až 2008 se vládní dluh stabilizoval kolem hodnoty 30 % HDP, od roku 2009 však dochází k prudkému nárůstu úrovně dluhu výrazný nárůst dluhu v roce 2012 byl ovlivněn tvorbou rezervy na financování vládního dluhu, jejíž postupné rozpouštění zmírňuje dynamiku růstu dluhu v roce 2013 a částečně i v dalším období při daném nastavení fiskální politiky by měla úroveň dluhu díky ekonomickému oživení mírně klesat a v roce 2017 pravděpodobně dosáhne hodnoty 41,7 % HDP => přes jistý pokles je nutné tomuto kritériu věnovat pozornost 16

17 Stav příprav zavedení eura v ČR Saldo sektoru vládních institucí (metodika ESA 2010, v % HDP) Vládní dluh (metodika ESA 2010, v % HDP) Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. 17

18 Stav příprav zavedení eura v ČR Plnění konvergenčních kritérií v ČR (hodnocení z prosince 2014) Kritérium stability měnového kurzu formální vyhodnocení kurzového kritéria lze provádět až po vstupu ČR do ERM II a souvisejícím vyhlášením centrální parity pro kurz koruny Od roku 2012 je možné sledovat kolísání měnového kurzu CZK/EUR v rámci pásma +/- 15 % kolem hypotetické centrální parity (dané průměrným kurzem v 1. čtvrtletí 2012) v průběhu roku 2013 byla úroveň kurzu ovlivňována komunikací ČNB, která signalizovala připravenost použít měnový kurz v případě potřeby dalšího uvolnění měnových podmínek po dosažení dolní hranice úrokových sazeb v listopadu 2013 zahájila ČNB přímé intervence na devizovém trhu za účelem dalšího uvolnění měnových podmínek, které vedly k oslabení kurzu na hodnoty poblíž 27 CZK/EUR hodnota poblíž 27 CZK/EUR zůstává v rámci hypotetického pásma kurzového mechanizmu ERM II režim používání kurzu jako dalšího nástroje uvolněné měnové politiky přitom nelze vnímat jako nastavení centrální parity směřující k přijetí eura pro úspěšné plnění kritéria stability měnového kurzu do budoucnosti tak bude klíčové vhodné načasování vstupu do kurzového mechanismu ERM II s vhodným a udržitelným nastavením centrální parity kurzu koruny k euru 18

19 Stav příprav zavedení eura v ČR Nominální měnový kurz CZK/EUR Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Pozn: Pohyb měnového kurzu směrem nahoru znamená v grafu apreciaci koruny vůči euru. Hypotetická centrální parita je simulována průměrnou hodnotou za 1. čtvrtletí

20 Stav příprav zavedení eura v ČR Plnění konvergenčních kritérií v ČR (hodnocení z prosince 2014) Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb ČR plní v průběhu vykázaly roční průměrné dlouhodobé sazby pro konvergenční účely klesající tendenci, ČR kritérium plnila vždy s dostatečnou rezervou dodržení fiskální konsolidace se zatím projevuje dlouhodobě stabilním a kvalitním ratingem ČR a zájmem rezidentů i nerezidentů o české státní dluhopisy, což přispívá ke stabilitě jejich výnosů Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (průměr posledních 12 měsíců v %) * Přesněji nejvýše tří členských zemí s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Pozn: Výhled zemí EU na roky byl převzat z konvergenčních programů a Programů stability jednotlivých členských zemí kromě Řecka, Kypru a Portugalska, jejichž programy stability nejsou k dispozici. Vzhledem k nedostupnosti dat u některých referenčních zemí, byla hodnota kritéria zčásti vypočtena metodou zafixování stávajících reálných úrokových sazeb a přičtením výhledu inflace těchto zemí. 20

21 Saldo hospodaření vládního sektoru v % HDP EU (27) -1,9-1,0 0,6-1,5-2,6-3,2-2,9-2,5-1,5-0,9-2,4-6,9-6,5-4,4-3,9-3,9 Eurozóna (18) -2,3-1,5-0,1-1,9-2,7-3,1-2,9-2,5-1,3-0,7-2,1-6,4-6,2-4,1-3,7-3,0 Eurozóna (rok přistoupení ) Lucembursko 3,4 3,4 6,0 6,1 2,1 0,5-1,1 0,0 1,4 3,7 3,2-0,7-0,8 0,2 0,0 0,1 Německo -2,3-1,6 1,1-3,1-3,8-4,2-3,8-3,3-1,6 0,2-0,1-3,1-4,2-0,8 0,1 0,0 Estonsko (2011) -0,7-3,5-0,2-0,1 0,3 1,7 1,6 1,6 2,5 2,4-3,0-2,0 0,2 1,1-0,2-0,2 Lotyšsko (2014) 0,0-3,8-2,8-2,0-2,3-1,6-1,1-0,4-0,6-0,7-4,4-9,2-8,2-3,5-1,3-1,0 Rakousko -2,4-2,3-1,7 0,0-0,7-1,5-4,4-1,7-1,5-0,9-0,9-4,1-4,5-2,5-2,6-1,5 Finsko 1,7 1,7 7,0 5,1 4,2 2,6 2,5 2,9 4,2 5,3 4,4-2,5-2,5-0,7-1,8-2,1 Nizozemí -0,9 0,4 2,0-0,2-2,1-3,1-1,7-0,3 0,5 0,2 0,5-5,6-5,1-4,3-4,1-2,5 Belgie -0,9-0,6 0,0 0,4-0,1-0,1-0,1-2,5 0,4-0,1-1,0-5,6-3,8-3,8-4,1-2,6 Malta (2008) -9,7-6,9-5,7-6,3-5,7-9,0-4,6-2,9-2,7-2,3-4,6-3,7-3,5-2,7-3,3-2,8 Slovensko (2009) -5,3-7,4-12,3-6,5-8,2-2,8-2,4-2,8-3,2-1,8-2,1-8,0-7,5-4,8-4,5-2,8 Itálie -2,7-1,9-0,8-3,1-3,1-3,6-3,5-4,4-3,4-1,6-2,7-5,5-4,5-3,7-3,0-3,0 Francie -2,6-1,8-1,5-1,5-3,1-4,1-3,6-2,9-2,3-2,7-3,3-7,5-7,0-5,2-4,9-4,3 Portugalsko -3,9-3,1-3,3-4,8-3,4-3,7-4,0-6,5-4,6-3,1-3,6-10,2-9,8-4,3-6,4-4,9 Kypr (2008) -4,2-4,3-2,3-2,2-4,4-6,6-4,1-2,4-1,2 3,5 0,9-6,1-5,3-6,3-6,4-5,4 Španělsko -3,0-1,3-0,9-0,5-0,3-0,3-0,1 1,3 2,4 2,0-4,5-11,1-9,6-9,6-10,6-7,1 Irsko 2,2 2,6 4,9 0,9-0,4 0,4 1,4 1,6 2,9 0,2-7,4-13,7-30,6-13,1-8,2-7,2 Řecko (2001) : : -3,7-4,5-4,8-5,6-7,5-5,2-5,7-6,5-9,8-15,7-10,9-9,6-8,9-12,7 Slovinsko (2007) -2,4-3,0-3,7-4,0-2,4-2,7-2,3-1,5-1,4 0,0-1,9-6,3-5,9-6,4-4,0-14,7 EU mimo eurozónu Dánsko 0,0 1,3 2,3 1,5 0,4 0,1 2,1 5,2 5,2 4,8 3,2-2,7-2,5-1,9-3,8-0,8 Švédsko 0,7 0,9 3,6 1,5-1,3-1,0 0,6 2,2 2,3 3,6 2,2-0,7 0,3 0,2-0,6-1,1 Bulharsko 1,2 0,1-0,5 1,1-1,2-0,4 1,9 1,0 1,9 1,2 1,7-4,3-3,1-2,0-0,8-1,5 Česká republika -4,8-3,6-3,6-5,6-6,5-6,7-2,8-3,2-2,4-0,7-2,2-5,8-4,7-3,2-4,2-1,5 Maďarsko -8,0-5,5-3,0-4,1-9,0-7,3-6,5-7,9-9,4-5,1-3,7-4,6-4,3 4,3-2,1-2,2 Litva -3,0-2,8-3,2-3,5-1,9-1,3-1,5-0,5-0,4-1,0-3,3-9,4-7,2-5,5-3,2-2,2 Rumunsko -3,2-4,4-4,7-3,5-2,0-1,5-1,2-1,2-2,2-2,9-5,7-9,0-6,8-5,5-3,0-2,3 Polsko -4,3-2,3-3,0-5,3-5,0-6,2-5,4-4,1-3,6-1,9-3,7-7,5-7,8-5,1-3,9 21-4,3 Velká Británie -0,1 0,9 3,5 0,4-2,1-3,5-3,5-3,4-2,8-2,8-5,0-11,4-10,0-7,6-6,1-5,8

22 Dluh vládního sektoru v % HDP EU (27) 66,2 65,6 61,8 60,9 60,3 61,9 62,2 62,7 61,5 58,9 62,2 74,5 80,2 82,7 85,5 87,4 Eurozóna (18) 72,8 71,6 69,2 68,1 68,0 69,1 69,6 70,2 68,5 66,2 70,1 80,0 85,5 87,4 90,7 92,6 Eurozóna (rok přistoupení ) Estonsko (2011) 6,0 6,5 5,1 4,8 5,7 5,6 5,0 4,6 4,4 3,7 4,5 7,1 6,7 6,1 9,8 10,0 Lucembursko 7,1 6,4 6,2 6,3 6,3 6,2 6,3 6,1 6,7 6,7 14,4 15,5 19,5 18,7 21,7 23,1 Lotyšsko (2014) 9,3 12,4 12,4 14,1 13,6 14,7 15,0 12,5 10,7 9,0 19,8 36,9 44,5 42,0 40,8 38,1 Slovensko (2009) 34,5 47,8 50,3 48,9 43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6 27,9 35,6 41,0 43,6 52,7 55,4 Finsko 48,4 45,7 43,8 42,5 41,5 44,5 44,4 41,7 39,6 35,2 33,9 43,5 48,8 49,3 53,6 57,0 Slovinsko (2007) 23,1 24,1 26,3 26,5 27,8 27,2 27,3 26,7 26,4 23,1 22,0 35,2 38,7 47,1 54,4 71,7 Malta (2008) 51,8 55,2 53,9 58,9 57,9 66,0 69,8 68,0 62,5 60,7 60,9 66,5 66,0 68,8 70,8 73,0 Nizozemí 65,7 61,1 53,8 50,7 50,5 52,0 52,4 51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 63,4 65,7 71,3 73,5 Rakousko 64,4 66,8 66,2 66,8 66,2 65,3 64,7 64,2 62,3 60,2 63,8 69,2 72,5 73,1 74,4 74,5 Německo 60,5 61,3 60,2 59,1 60,7 64,4 66,2 68,6 68,0 65,2 66,8 74,6 82,5 80,0 81,0 78,4 Francie 59,4 58,9 57,3 56,9 58,8 62,9 64,9 66,4 63,7 64,2 68,2 79,2 82,7 86,2 90,6 93,5 Španělsko 64,1 62,4 59,4 55,6 52,6 48,8 46,3 43,2 39,7 36,3 40,2 54,0 61,7 70,5 86,0 93,9 Belgie 117,2 113,6 107,8 106,5 103,4 98,4 94,0 92,0 87,9 84,0 89,2 96,6 96,6 99,2 101,1 101,5 Kypr (2008) 59,2 59,3 59,6 61,2 65,1 69,7 70,9 69,4 64,7 58,8 48,9 58,5 61,3 71,5 86,6 111,7 Irsko 53,0 47,0 37,0 34,5 31,8 31,0 29,4 27,2 24,6 24,9 44,2 64,4 91,2 104,1 117,4 123,7 Portugalsko 51,8 51,4 50,7 53,8 56,8 59,4 61,9 67,7 69,4 68,4 71,7 83,7 94,0 108,2 124,1 129,0 Itálie 114,3 113,1 108,6 108,3 105,4 104,1 103,7 105,7 106,3 103,3 106,1 116,4 119,3 120,7 127,0 132,6 Řecko (2001) 94,5 94,0 103,4 103,7 101,7 97,4 98,6 100,0 106,1 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 157,2 175,1 EU mimo eurozónu Bulharsko 77,6 77,6 72,5 66,0 52,4 44,4 37,0 27,5 21,6 17,2 13,7 14,6 16,2 16,3 18,4 18,9 Rumunsko 16,8 21,7 22,5 25,7 24,9 21,5 18,7 15,8 12,4 12,8 13,4 23,6 30,5 34,7 38,0 38,4 Litva 16,5 22,7 23,6 23,0 22,2 21,0 19,3 18,3 17,9 16,8 15,5 29,3 37,8 38,3 40,5 39,4 Švédsko 69,9 64,3 53,9 54,7 52,5 51,7 50,3 50,4 45,2 40,2 38,8 42,6 39,4 38,6 38,3 40,6 Dánsko 61,4 58,1 52,4 49,6 49,5 47,2 45,1 37,8 32,1 27,1 33,4 40,7 42,8 46,4 45,4 44,5 Česká republika 14,5 15,8 17,8 23,9 27,1 28,6 28,9 28,4 28,3 27,9 28,7 34,6 38,4 41,4 46,2 46,0 Polsko 38,9 39,6 36,8 37,6 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 45,0 47,1 50,9 54,9 56,2 55,6 57,0 Maďarsko 60,9 60,8 56,1 52,7 55,9 58,6 59,5 61,7 65,9 67,0 73,0 79,8 82,2 82,1 79, ,2 Velká Británie 45,8 43,0 40,5 37,3 37,1 38,7 40,3 41,7 42,7 43,7 51,9 67,1 78,4 84,3 89,1 90,6

23 Mzr. změna reálného HDP (%) Ø EU (27) 2,9 2,9 3,9 2,0 1,3 1,5 2,6 2,2 3,4 3,2 0,4-4,5 2,0 1,7-0,4 0,1 1,6 Eurozóna (17) 2,8 2,9 3,8 2,0 0,9 0,7 2,2 1,7 3,3 3,0 0,4-4,5 1,9 1,6-0,7-0,4 1,4 Eurozóna (rok přistoupení ) Estonsko 6,8-0,3 9,9 6,2 6,2 8,1 6,2 8,9 10,2 7,3-4,1-14,1 3,3 8,7 4,5 2,2 4,4 Lotyšsko 5,6 2,9 5,3 7,3 7,1 7,7 8,8 10,1 11,0 10,0-2,8-17,7-1,3 5,3 5,2 4,1 4,3 Slovensko 4,4 0,0 1,4 3,5 4,6 4,8 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8-4,9 4,4 3,0 1,8 0,9 3,8 Irsko 8,9 11,0 10,6 5,0 5,4 3,7 4,2 6,1 5,5 5,0-2,2-6,4-1,1 2,2 0,2-0,3 3,6 Lucembursko 6,5 8,4 8,4 2,5 4,1 1,7 4,4 5,3 4,9 6,6-0,7-5,6 3,1 1,9-0,2 2,1 3,3 Slovinsko 3,5 5,3 4,3 2,9 3,8 2,9 4,4 4,0 5,8 7,0 3,4-7,9 1,3 0,7-2,5-1,1 2,4 Kypr 5,0 4,8 5,0 4,0 2,1 1,9 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6-1,9 1,3 0,4-2,4-5,4 2,2 Finsko 5,0 3,9 5,3 2,3 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3-8,5 3,4 2,8-1,0-1,4 2,0 Španělsko 4,5 4,7 5,0 3,7 2,7 3,1 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9-3,8-0,2 0,1-1,6-1,2 2,0 Rakousko 3,8 3,5 3,7 0,9 1,7 0,9 2,6 2,4 3,7 3,7 1,4-3,8 1,8 2,8 0,9 0,3 1,9 Malta : : : 0,0 2,4 0,7-0,3 3,6 2,6 4,1 3,9-2,8 4,3 1,4 1,1 2,9 1,8 Belgie 1,9 3,5 3,7 0,8 1,4 0,8 3,3 1,8 2,7 2,9 1,0-2,8 2,3 1,8-0,1 0,2 1,6 Nizozemí 3,9 4,7 3,9 1,9 0,1 0,3 2,2 2,0 3,4 3,9 1,8-3,7 1,5 0,9-1,2-0,8 1,6 Francie 3,4 3,3 3,7 1,8 0,9 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3-0,1-3,1 1,7 2,0 0,0 0,2 1,5 Německo 1,9 1,9 3,1 1,5 0,0-0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1-5,1 4,0 3,3 0,7 0,4 1,3 Portugalsko 5,1 4,1 3,9 2,0 0,8-0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0-2,9 1,9-1,3-3,2-1,4 0,9 Řecko 3,4 3,4 4,5 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3,5-0,2-3,1-4,9-7,1-7,0-3,9 0,9 Itálie 1,4 1,5 3,7 1,9 0,5 0,0 1,7 0,9 2,2 1,7-1,2-5,5 1,7 0,4-2,4-1,9 0,4 EU mimo eurozónu Litva 7,6-1,0 3,6 6,7 6,8 10,3 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9-14,8 1,6 6,0 3,7 3,3 4,3 Polsko 5,0 4,5 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 2,0 1,6 3,8 Bulharsko 4,9 2,0 5,7 4,2 4,7 5,5 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2-5,5 0,4 1,8 0,6 0,9 3,6 Rumunsko -2,1-0,4 2,4 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3-6,6-1,1 2,3 0,6 3,5 3,1 Švédsko 4,2 4,7 4,5 1,3 2,5 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3-0,6-5,0 6,6 2,9 0,9 1,6 2,6 Česká republika -0,2 1,7 4,2 3,1 2,1 3,8 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1-4,5 2,5 1,8-1,0-0,9 2,5 Maďarsko 4,1 3,2 4,2 3,7 4,5 3,9 4,8 4,0 3,9 0,1 0,9-6,8 1,1 1,6-1,7 1,1 2,0 Velká Británie 3,6 2,9 4,4 2,2 2,3 3,9 3,2 3,2 2,8 3,4-0,8-5,2 1,7 1,1 0,3 1,7 1,9 Dánsko 2,2 2,6 3,5 0,7 0,5 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6-0,8-5,7 1,4 1,1-0,4 0,4 1,0 Zdroj: Eurostat, aktualizace Pozn: Pravý sloupec obsahuje aritmetický průměr mzr. změn za období

24 3 Reálná kriteria 24

25 Reálná kriteria Reálné veličiny vysoká míra otevřenosti české ekonomiky velká obchodní i vlastnická provázanost s eurozónou i s EU příliv FDI z EU dosažení konvergence v míře inflace dosažení konvergence v nominálních úrokových sazbách dlouhodobá stabilizace veřejných rozpočtů úroveň HDP na obyvatele cenová hladina trh práce regionální mobilita (trh s byty, deregulace, dopravní infrastruktura) mezinárodní mobilita (jazykové bariéry, omezení pracovat v rámci zemí EU) sladěnost ekonomického cyklu 25

26 Reálná kriteria náklady plynoucí ze ztráty vlastní měnové politiky České republiky budou citelné, zejména v případě, že česká ekonomika nebude sladěna s ekonomikou eurozóny vzroste význam fiskální politiky s vyšší mírou sladěnosti budou rizika přistoupení ČR k eurozóně klesat provázanost ČR eurozóna: obchodní vlastnická ekonomický cyklus podobnost struktury ekonomické aktivity s eurozónou by měla snižovat riziko výskytu asymetrických ekonomických šoků náklady vs. výnosy 26

27 Vývoj HDP a státních financí ( ) porovnání kumulovaných hodnot k roku % 360% 340% 320% 300% mandatorní výdaje rostou stále vysokým tempem a stát prakticky ztrácí manévrovací prostor 280% 260% 240% 220% 200% 180% HDP v b.c. Příjmy SR 160% Výdaje SR 140% Mandatorní výdaje 120% 100% příjmy a výdaje (včetně mandatorních) pro rok 2013 vycházejí z dat v návrhu příslušného státního rozpočtu

28 mzr. zm. v % Reálná kriteria Míra růstu reálného HDP (v %) EU (28) Euro area (18) Germany Czech Republic sladěnost ekonomické aktivity a podobnost ekonomických šoků napomůže účinnému a vhodnému působení jednotné měnové politiky na ekonomiku v měnové unii analýzy signalizují sbližování vývoje celkové ekonomické aktivity v průběhu hospodářského cyklu v České republice a eurozóně Zdroj: Eurostat 28

29 Bulgaria Poland Romania Hungary Lithuania Croatia Czech Republic Slovakia Latvia Malta Estonia Slovenia Portugal Cyprus Greece United States Spain EU (28) Germany Euro area (18) Italy Japan Austria France Belgium Netherlands Iceland United Kingdom Ireland Luxembourg Finland Sweden Denmark Norway Switzerland Reálná kriteria V roce 2013 Česká republika dosahovala v HDP na hlavu 74 % průměru eurozóny, což je méně než v roce 2007 (77 %), tedy v období před vypuknutím finanční krize. Cenová hladina v České republice je však nadále nižší, než by odpovídalo dosažené ekonomické úrovni v roce 2013 byla na úrovni 69 % eurozóny. Srovnatelná cenová hladina (spotřebitelské ceny, EU28=100) Pramen: Eurostat 29

30 Reálná kriteria HDP na obyvatele v PPS (údaje za rok 2013, EU-28 = 100) Euro area (18) Czech Republic Pramen: Eurostat 30

31 Reálná kriteria Produktivita práce na zaměstnanou osobu (rok 2013, EU-28 = 100) ,5 108,6 108, ,5 73,8 71,9 Euro area (18) Czech Republic Pramen: Eurostat 31

32 Reálná kriteria Výroba osobních automobilů ve světě Změna 2007/2005: Změna oproti předkrizovému roku 2007 (2012/2007): Afrika Asie/Oceánie ,05 % + 20,77 % Afrika ,26 % Afrika Asie/Oceánie ,45 % Asie/Oceánie ,68 % + 35,34 % + 45,16 % + 38,98 % Afrika Asie/Oceánie Amerika Evropa ,77 % + 9,35 % Amerika ,43 % Amerika 2009 Evropa ,12 % Evropa ,94 % + 46,09 % - 10,08 % + 14,00 % Amerika Evropa Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu, OICA Production Statistics

33 Reálná kriteria * osobní automobily, malá užitková vozidla, nákladní automobily a tahače, motocykly a mopedy Pramen: Sdružení automobilového průmyslu 33

34 Reálná kriteria poměrně vysoká energetická náročnost a téměř úplná závislost české ekonomiky na dovozu ropy jsou důvodem pro analýzu dopadů možného ropného šoku na českou ekonomiku negativní účinek potenciálního ropného šoku bude záviset na velikosti změn ceny ropy a na jejich dopadech na světovou poptávku a poptávku po českém vývozu; plyn z břidlic a ropa z písku 140 VÝHLED CEN ROPY A ZEMNÍHO PLYNU 250 INDEXY CEN NEENERGETICKÝCH KOMODIT Ropa Brent Ropa WTI Zemní plyn (pr. osa) Brent WTI Plyn ,69-0,36-8, ,37-6,97-10,26 Komoditní koš celkem Průmyslové kovy Zdroj: Bloomberg, MMF, EIU (předpověď komoditních indexů), výpočty ČNB Potravinářské komodity Celkem Potraviny Kovy ,5-5,6 0, ,3-5,9 5,0 34

35 Reálná kriteria Energetická náročnost ekonomiky (údaje za rok 2012) Pozn: Hrubá tuzemská energetická spotřeba v podílu na HDP. Pramen: Eurostat 35

36 Reálná kriteria je stejná výše nominálních úrokových sazeb vhodná pro všechny členy eurozóny?!? rozdíl mezi českými úrokovými sazbami a úrokovými sazbami eurozóny je již od roku 2002 v podstatě nulový či záporný pokud nedojde k výraznějším změnám, lze ze současného pohledu očekávat spíše malé dopady konvergence úrokových sazeb při budoucím vstupu ČR do eurozóny 36

37 Reálná kriteria Měnověpolitické sazby USA Eurozóna ČR 37

38 Reálná kriteria Kurz EURO USD 38

39 Počet volných pracovních míst Reálná kriteria pružnost mezd může přispět ke schopnosti ekonomiky vstřebat šoky, na které nemůže reagovat společná měnová politika. Analýzy ukazují, že pružnost reálných mezd v České republice je v současnosti nízká, podobně jako v ostatních srovnávaných zemích, a v čase se významně nezlepšila vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti (>50 %) / / / / / / /13 1/ / Počet nezaměstnaných osob Pramen: MPSV, propočet ČNB, pozn: sez. očištěné počty osob v tisících Beveridgeova křivka Pramen: ČNB 39

40 Reálná kriteria Dlouhodobá nezaměstnanost (údaje za rok 2012) Pozn: Dlouhodobě nezaměstnaní (12 měs. a více) v podílu na celkovém počtu nezaměstnaných Pramen: Eurostat 40

41 Reálná kriteria stabilita a výkonnost bankovního sektoru je předpokladem jeho schopnosti spolupůsobit při vstřebávání dopadů ekonomických šoků kapitálová přiměřenost likvidita dynamické oprávkování testování odolnosti bankovního sektoru zdanění bankovního sektoru 41

42 4 Aktuální stav a hospodářskopolitické implikace 42

43 Společná hospodářská politika? již mnoho let systematicky varuji před hédonistickým pojetím fungování současné Evropy nove_bankovni_rady/cnb_rezabek.html) eurozóna vykazuje značnou dávku vnitřní nestability potvrzuje se hypotéza neudržitelné heterogenity uvnitř eurosystému včetně asynchronního chování hospodářských cyklů existuje vhodná hospodářská politika (měnová / fiskální)? hédonistické vládnutí se především odráží ve fiskální části hospodářskopolitického mixu v takovémto systému logicky existuje institut černých pasažérů mainstream styl EU / eurozóny prosazování zájmů několika nejsilnějších v rámci klubu (splňují pravidla klubu?) potlačení principů svobody a suverenity vedl k propasti Zdroj: kahi.cz/blog/politicky-rozcestnik + vlastní doplnění 43

44 Jak dále? krize obnažila nedostatky --- léčba: příčiny vs. následky EK, ECB, vlády: schopnost řešit? návrat ke kořenům alespoň dodržování Paktu stability a růstu dopady na finanční trh: domácnosti, korporace, banky, penzijní fondy,... varianty vývoje: status quo... s tím, že černí pasažéři budou neustále sanováni (kolik? kdo? jak dlouho vydrží?) razantní změny v institucionálním nastavení a v pravidlech fungování eurosystému (bankovní unie již schválena 12/2012, fiskální unie,...federace?!) Evropský stabilizační mechanismus měl by rozšířit svou působnost i na přímou rekapitalizaci bank poté, co bude ustaven jednotný mechanismus dohledu (SSM) vystoupení některých zemí z eurozóny další vývoj ne zcela optimálního a především drahého politického projektu společné měny může z hlediska teorie optimálních měnových zón vést k vytváření nových, opravdu optimálních, geopolitických celků se společnou měnou či dokonce se společnou hospodářskou politikou náklady vs. výnosy (výhody vs. nevýhody) 44

45 Jak dále? (pokr.) Hospodářská politika eurozóny se potýkala s několika slabinami, kterých se musí ve střednědobém i dlouhodobém horizontu zbavit (J.-C. Trichet, HN ): nerespektování Paktu stability a růstu nevěnování dostatečné pozornosti vývoji nerovnováh v konkurenceschopnosti a ani nerovnováh v případě platební bilance neexistence bankovní unie neexistence Evropského stabilizačního mechanismu nedokončení vnitřního trhu nedostatečná aktivita v otázce strukturálních reforem Jižní křídlo logicky čelí důsledku přijatých výrazných úsporných opatření: není jiné cesty v okamžiku, kdy tyto země žily nad poměry škrty nejsou snadné úsporné programy přináší nespokojenost lidí s politickou reprezentací (ve větší míře s národní než evropskou) => problém s demokratickou legitimitou spojenou s ekonomickým dohledem 45

46 5 Závěr 46

47 Závěr prozatím existuje politický závazek přijmout euro, podmínky se ale mění (Lisabonská smlouva) existují závazná nominální kritéria (o jejich správnosti můžeme pochybovat, můžeme s nimi i nesouhlasit, ale...) je velice důležité sledovat reálná kritéria a posuzovat výhody a nevýhody velkou otázkou zůstává další směřování EU a eurozóny (centrální řízení vs. svoboda a konkurence) zavedení eura v ČR podporuje 22 % občanů (vyplývá z výsledků průzkumu agentury STEM - leden/2011), nejméně od roku 2005 chceme do eurozóny? chce nás vlastně eurozóna? bude členství v eurozóně přínosem pro ČR a naopak? v konečné fázi se jedná o politické rozhodnutí, ČNB jako profesionální instituce má pouze poradní roli 47

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu Monetárn rní politika ČNB a vývoj kurzu v kontextu společné měny euro Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kouty u Ledče nad Sázavou 22. května 2008 Struktura prezentace 1 Základní

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny Aktuáln lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmp edmět t 5HP 502 NárodohospodN rodohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Praha 26. října

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

EU na rozcestí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

EU na rozcestí. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB EU na rozcestí Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška Seminář: EU, euro a řecká zkušenost Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 21. května 2010 Motto To, čemu jsme

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky)

Více

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit:

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit: V rámci vývoje současné podoby jednotné měny zemí Eurozóny je možné rozlišit čtyři základní období charakterizující počátky a rozvoj měnové integrace. První období je možné nazvat jako období mezivládní

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Euro a HMU. Martin Kupka Člen Euro Teamu

Euro a HMU. Martin Kupka Člen Euro Teamu Euro a HMU Martin Kupka Člen Euro Teamu 1 2 3 4 Eurozóna Všech 27 členských států EU je členem HMU, ale ne všechny státy používají jednotnou měnu - euro: 15 států používá euro jako jednotnou měnu a tvoří

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Zavedení eura z pohledu ČNB

Zavedení eura z pohledu ČNB Zavedení eura z pohledu ČNB Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 17. 10. 2007 Eurozóna kam vstupujeme ECB je centrální bankou pro evropskou jednotnou měnu euro. Hlavním cílem ECB

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Dluhová krize, aktuáln lní problémy eurozóny doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Integrační fáze Zóna volného obchodu Celní unie Společný trh Hospodářská a měnová unie Úplná ekonomická integrace Politická unie

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II

Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. mojmir.helisek@vsfs.cz Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Česká společnost

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

3. Konvergenční procesy

3. Konvergenční procesy . Konvergenční procesy.. Nominální konvergence Česká republika neměla v předchozích letech s plněním maastrichtských kritérií nominální konvergence směrem k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Přípravy na zavedení eura v České republice

Přípravy na zavedení eura v České republice Přípravy na zavedení eura v České republice Petr Očko vedoucí Organizačního výboru Národní koordinační skupiny pro zavedení eura Ministerstvo financí ČR listopad 2006 Nebo také: Proč (a kdy) zavést euro?

Více

Jak inteligentně reformovat veřejné finance?

Jak inteligentně reformovat veřejné finance? Jak inteligentně reformovat veřejné finance? 19. května 2010 Prof. Jan Švejnar Libor Dušek, Ph.D. Vilém Semerák, Ph.D. http://idea.cerge-ei.cz Twitter: IDEA_CZ Obsah prezentace Úvod Makroekonomická situace

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2007 KOM(2007) 255 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007 (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru)

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Zavedení eura v Estonsku na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

Zavedení eura v Estonsku na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011 Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova: Plánovaný vstup členských zemí do eurozóny. Scénář velkého třesku. Průběh zavedení eura

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Alena Sojková ČNB Sekce kancelář Odbor EU a mezinárodních organizací prosinec 2008 Osnova prezentace 1. Úvod, shrnutí situace v nových členských zemích, které dosud nezavedly euro

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Miroslav Singer viceguvernér ČNB Seminář pro novináře 25. listopadu 2005 Konvergenční kritéria ria Formulována ve Smlouvě o EU (podpis v Maastrichtu, únor 1992) Inflace průměr 3

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU 2014 1 Autoři: Tomáš Adam D1 Robert Ambriško Box 4 Oxana Babecká Kucharčuková 1.1.3, 1.1.5 Jan Babecký 1.2.5 Soňa Benecká 1.1.4, 1.1.6,

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.216 COM(216) 374 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 216 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(216)

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 V roce 2014 je na všech publikacích vyobrazen motiv z bankovky 20. KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 Evropská centrální banka, 2014 Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Dluhová krize v eurozóně a její dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Obsah Příčiny krize v eurozóně Nejnovější makroekonomický

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Euro a Česká republika Jan Frait

Euro a Česká republika Jan Frait Euro a Česká republika Jan Frait člen bankovní rady ČNB 2005 I. Měnová politika ČNB Cílování inflace (2002-2005) základním rámcem měnové politiky je cílování inflace (inflation targeting) cílování inflace

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Makroobezřetnostní politika a její implikace

Makroobezřetnostní politika a její implikace Makroobezřetnostní politika a její implikace Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady Spoločné zasadnutie vedenia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave a Národohospodářské fakulty VŠE v Prahe

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08 Jitka Klodnerová VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Úvod Euro (EUR) je měna Evropské měnové unie a po americkém dolaru (USD) je druhým nejdůležitějším reprezentantem

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více