Finanční prostředky na bankovních účtech k ,01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2010 25.780.490,01"

Transkript

1 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2010 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne usnesením č. 617/2009 ZM 21. Rozpočet byl schválen na straně příjmů včetně financování i na straně výdajů ve shodné celkové výši ,00 Kč. Hospodaření města za rok 2010 skončilo s finančním přebytkem ve výši ,01 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených v Komerční bance k Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2010 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2010 bylo přijato orgány města celkem 19 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše ,95 Kč. příjmy vč. financ. výdaje rozdíl schválený rozpočet , ,00 upravený rozpočet , ,95 dosažená skutečnost , , ,40 rozdíl: skutečnost upr. rozpočet , ,59 % plnění: upr. rozpočet / skutečnost 106,31 93,38 % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy 87,84 změna stavu peněžních fondů (sociální fond) ,39 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů ,00 Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR ,01 Finanční prostředky na bankovních účtech k ,01 Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne usnesením č. 55/2011 ZM 3 schválilo celkovou výši finančního přebytku hospodaření města za rok 2010 před finančním vypořádáním se SR, vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2010 a zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu města na rok Finanční vypořádání města za rok 2010 /vratky/ v přehledu jsou uvedeny pouze transfery, které nebyly stoprocentně vyčerpány: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno vratka SD příspěvek na péči , , ,00 SD dávky sociální péče , , ,00 sčítaní domů, bytů a lidu ,00 0, ,00 V r a t k y c e l k e m ,00 Finanční přebytek hospodaření za rok 2010: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem ,01 finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem ,00 finanční prostředky k zapojení v roce 2011 do rozpočtu města celkem ,01 Finanční vypořádání města za rok 2010 /doplatky/ u uvedených transferů došlo k překročení a je v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky volby do Parlamentu ČR , , ,00 volby do zastupitelstev obcí , , ,40 sociálně-právní ochrana dětí , , ,00 C e l k e m ,40 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

2 P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m Daňové příjmy celkem pol , , , ,76 106,31 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % , , , ,01 100,48 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , ,09 104, , , , ,70 96,28 - ORJ 0701 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD ), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů (dle počtu zaměstnanců), vývoj daňových příjmů vč. meziročního porovnání je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti , , , ,17 118, , , , ,35 166,98 - ORJ 0711 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v 4 odst. 1 písm. c) a d), viz příloha č. 1d, - ORJ 0712 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. g) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , ,43 101,37 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. c), viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů právnických osob , , , ,24 95,03 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. h) a v 3 odst. 1 písm. a), viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 0, , ,00 100,00 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

3 pol Daň z přidané hodnoty , , , ,90 104,17 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu DPH, viz příloha č. 1d, pol Poplatky za znečišťování ovzduší 7.700, , , ,00 120,00 - poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší předepsané 3 znečišťovatelům podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, pol Poplatky za uložení odpadů , , , ,50 109,72 - poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), pol Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 0, , ,00 105,90 - zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, rozhodnutí vydáno 21 žadatelům, pol Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , ,00 93,24 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dosažená skutečnost se skládá z poplatku za r ( ,00 Kč) a vymožených pohledávek ( ,00 Kč), pohledávky k celkem činí ,00 Kč, pol Poplatek ze psů , , , ,00 110,13 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dosažená skutečnost se skládá z poplatku za r ( ,00 Kč) a vymožených pohledávek (14.929,00 Kč), pohledávky k činí ,00 Kč, pol Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , ,00 155,45 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k činí 545,00 Kč, pol Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj VHP , , , ,00 104, JTHZ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ORG ORJ - výběr na podkladě obecně závazné vyhlášky a 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, rozšířeno od o místní poplatky z jiných technických hracích zařízení (dále jen JTHZ ), na podkladě zákona č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., JTHZ povoluje MF ČR, změna je právně nepropracována, je provázena značnými problémy ze strany provozovatelů, očekávána změna loterijního zákona by měla problémy odstranit; pohledávky JTHZ činí Kč, pol Odvod výtěžku z provozování loterií , , , ,00 100,00 - příjem podle 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, výše je závislá na vykázaném hospodářském výsledku provozovatele, určeno ke krytí městem poskytovaných grantů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

4 pol Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění , , , ,00 106,39 - příjem dle 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 289 zkoušek prvožadatelů, 92 opravných zkoušek, pol Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , ,00 0,00 - vydávání loveckých lístků přeřazeno pod správní poplatky, pol Správní poplatky , , , ,00 68,08 - příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příjmy vč. meziročního porovnání jednotlivých správních poplatků jsou uvedeny v příloze č. 3., k nim stručný komentář: - ORJ 1 novela živnostenského zákona č.130/2008 Sb. změnila způsob vydávání živnostenských oprávnění, platí se za vstup do podnikání - při prvním vstupu Kč a za další 500 Kč, a to bez ohledu na počet živností, přidání oboru volné živnosti je bez poplatku, před novelou za každý živnostenský list Kč, za koncesi Kč a byly vydávány na každou činnost zvlášť, - ORJ 2 využívány zjednodušující postupy, které přinesl zákon č. 183/2006 Sb., tj. řešení řady případů cestou opatření a nikoliv správním rozhodnutím, opatření nejsou zpoplatněna, - ORJ 3 nárůst žádostí v r vydáno 33 územních rozhodnutí, v r , přestože je umísťování staveb podle nové právní úpravy často řešeno územním souhlasem, který bohužel není zpoplatněn, došlo ke zvýšení počtu vydaných územních rozhodnutí, - ORJ 4 a 5 nepodány žádné žádosti, - ORJ 6 poplatek za žádost o provedení ověření listin, podpisů, identifikaci osoby, v r bylo podáno o 288 žádostí méně než v r. 2009, - ORJ 7 pokles žádostí občanů, - ORJ 8 výše poplatku je dána dobou trvání záboru a stavebníci se snaží dostat do co nejkratší doby tak, aby poplatek byl co nejnižší, oproti roku 2009 došlo k drobnému nárůstu, - ORJ 9 žádná žádost, změny v užívání byly řešeny formou souhlasu, který není zpoplatněn, - ORJ 10 stavby povolované po již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, - ORJ 11 poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, mírný nárůst žádostí, - ORJ 12 výrazný pokles VHP, které jsou nahrazovány výherními loterními terminály (povoluje MF ČR), z terminálů město nemá správní poplatky, - ORJ 13 nárůst o 33 žádostí, - ORJ 14 pokles o 56 žádostí, - ORJ 15 pokles žádostí občanů, - ORJ 16 vydány celkem 4 souhlasy, tj. o 3 více než v r. 2009, - ORJ 17 změna zákona, neplatí se za děti, zápis titulů a výměnu platnosti OP (pokles o 435), - ORJ 18 podány pouze dvě žádosti, - ORJ 19 mírný nárůst, k cestování po zemích EU je možné využívat občanského průkazu, - ORJ 21 vydáno celkem 59 průkazů, mírný nárůst 360,00 Kč, - ORJ 22 pokles žádostí občanů, - ORJ 23 je nakupováno méně automobilů, meziročně podáno méně žádostí občanů, - ORJ 24 zavedením poplatku na likvidaci autovraků stále klesá dovoz ojetých vozidel, - ORJ 25 pokles o jednu žádost (z 8 na 7), - ORJ 26 nepodána žádná žádost, - ORJ 27 a 28 podáno po jedné žádosti (1x registrace autoškoly a 1x registrace autotaxi), - ORJ 29 vydáno 92 stavebních povolení ŽP, tj. nárůst o 12 žádostí, - ORJ 30, 31, 32 odvislé od žádostí občanů, mírný nárůst, - ORJ 33, 34, 35 pokles žádostí občanů (v r proběhla povinná výměna, v r a r vydány jen novým žadatelům a při změnách údajů), - ORJ 36 podána pouze jedna žádost, - ORJ 37 mírný nárůst, v r celkem 5 žádostí, - ORJ 38 nepodána žádná žádost, - ORJ 39 vydáno 128 rybářských lístků, nárůst o 18 ks, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

5 - ORJ 40 nárůst o 4 žádosti, - ORJ 42 meziročně podáno méně žádostí občanů, - ORJ 43 zavedeno od r. 2010, - ORJ 44 stav stejný jako v r. 2009, jedna žádost, - ORJ 45 vydáno 9 loveckých lístků, pokles o 6 lístků, pol Daň z nemovitosti , , , ,63 94,71 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, výnos daně z nemovitostí, které se nachází na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu, viz příloha č. 1d, Nedaňové příjmy celkem , , , ,40 103,34 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1014 Ozdravování hospod. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterin. péče pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0,00 600,00 900,00 150,00 - příjem v přestupkovém řízení za týrání zvířat 5 případů, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0,00 0, ,00 0,00 - příjem za náklady řízení (týrání zvířat), 1032 Podpora ostatních produkčních činností pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , , ,00 266,03 - příjmy z prodeje dříví v k. ú. Podhoří a Loučka, 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 800,00 800,00 734,00 734,00 100,00 - podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 2143 Cestovní ruch pol Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) , , , ,47 103,01 - doprodej kalendáře na r Hasiči, prodej kalendáře na r Výtvarníci a z prodeje propag. předmětů turistický suvenýr, pohlednice střešní zahrady, karta KČT, publikace Putování dějinami, cykloznámky, štítky na hůl, pamětní mince, publikace Od gotiky cesta, katalog Kov ve městě VI., prezentační komplet (mapa + pohlednice), maňásek Tilinka, hrnky s dětskou kresbou, 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 104, ,00 0, , ,00 100,00 - sankční platby na základě rozhodnutí stavebního (ORJ 0303) a živnostenského úřadu (ORJ 0310), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

6 pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 133,33 - příjmy náhrad nákladů správního řízení vedeného stavebním úřadem, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.600, , , ,00 100,00 - příjmy za vydané 3 parkovací karty, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 105,00 - příspěvek dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., na údržbu autobusového nádraží, 2299 Ostatní záležitosti v dopravě pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , ,00 107,29 - sankční platby na základě rozhodnutí odboru dopravy, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 111,84 - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem dopravy, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 100,00 - odvádění odpadních vod v místních částech, 3111 Předškolní zařízení pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále jen PO ) dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Mateřská škola Lipník n/b., p. o., 3113 Základní školy pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100, , , , ,00 100,00 - příjmy z odvodů PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., ORG 311 Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/b., p. o., a ORG 312 Základní škola ul. Osecká Lipník n/b., p. o., pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 100, , , , ,00 100,00 - příjem příspěvků za žáky dle smluv a v souladu se Školským zákonem (obdoba pol. 4121), ORJ 0410 VÚ Libavá, ORJ 0411 Dětský domov Lipník n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

7 3121 Gymnázia pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. Gymnázium Lipník n/b., p. o., 3231 Základní umělecké školy pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 100,01 - příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/b., 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. SVČ Lipník n/b., p. o., 3316 Vydavatelská činnost pol Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 3.383, , , ,01 102,52 - příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/b. Klíč k Moravské bráně, 3319 Ostatní záležitosti kultury pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900,00 0,00 750,00 750,00 100,00 - příjmy z prodeje programového letáku *KDY*KDE*CO*, pol Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, , ,00 100,00 - příjem za poničené exponáty KOV ve městě VI., 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 107,36 - příjmy z prodeje Lipenských listů ,00 Kč a v nich publikovaná inzerce ,00 Kč, 3392 Zájmová činnost v kultuře pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 149,06 - příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (21.740,00 Kč) a Trnávce (3.600,00 Kč), 3412 Sportovní zařízení v majetku města pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 100,00 - pronájem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/b. nájem 1,00 Kč, služby 60 tis. Kč, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

8 3612 Bytové hospodářství pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,40 103,51 v tom , , , ,00 99,86 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, pol Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ,00 0, , ,00 100,00 - příjmy z prodeje železného šrotu vyřazený majetek, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,08 0, , ,10 101,42 v tom ,00 0, , ,00 100,00 ORG ÚZ - úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok, 3613 Nebytové hospodářství pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,10 108,07 v tom , , , ,00 138,89 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,03 0, , ,00 100,00 - úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok, 3636 Územní rozvoj pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 16,00 16,00 100,00 - příjem nevyzvednuté úhrady za zřízení věcného břemene vodovod Podhůra východ, 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,50 0, , ,00 100,41 - náhrady za zřízení věcného břemene, pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. TS Lipník n/b., p. o., pol Příjmy z pronájmu pozemků , , , ,50 101,94 - příjmy z pronájmu pozemků, pol Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - nájem plynovodu SMP NET s.r.o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

9 pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 100,00 - smluvní pokuty za nesplnění podmínek smlouvy, případně záměrů, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 100,00 - refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech, 3722 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 116,67 - sankční platby za nesplnění ohlašovací povinnosti, 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 100,00 - sankční platby uložené Českou inspekcí ŽP za porušení zákona o odpadech, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 100,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem životního prostředí, 4357 Domovy pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. - Sociální služby Lipník n/b., p. o., 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 - příjem za jeden blok tiskopisu recepty na omamné látky, 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , ,00 117,63 - pokuty Městské policie Lipník n/b. (na místě zaplacené 51,8 tis., na místě nezaplacené 42,3 tis. Kč), pol Ostatní nedaňové příjmy 2.489,00 0, , ,00 186,53 - odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, 5512 Požární ochrana dobrovolná část pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 647,00 0,00 - přeplatek el. energie v HZ Podhoří, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

10 6171 Činnost místní správy pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , ,00 113,58 - příjmy pokut na základě rozhodnutí odborů ( vnitřní věci ,00, ostatní 7.900,00 Kč), pol Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 180,00 0,00 250,00 550,00 220,00 - příjmy z prodeje železného šrotu vyřazený majetek, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 100,77 - příjmy náhrad nákladů správních řízení vedených odbory, pol Ostatní nedaňové příjmy , , , ,00 105,40 - identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol Příjmy z úroků , , , ,32 101,90 - příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00 0, , ,00 100,00 - příjmy dividend TEPLO Lipník n/b., a. s Ostatní finanční operace pol Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 0,00 0, , ,00 100,00 - příjem DPH za měsíc prosinec 2009, 6402 Finanční vypořádání minulých let pol Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů ,00 0, , ,50 100,00 - finanční vypořádání za r volby (54.673,00) a sociálně-právní ochrana dětí ( ,50), Kapitálové příjmy celkem ,33 0, , ,00 388,45 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3612 Bytové hospodářství pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,50 0, , ,00 455,97 - prodeje bytových jednotek v domech č.p. 959, 1091, 1118, 1064 a 1198, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

11 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol Příjmy z prodeje pozemků ,00 0, , ,00 244,71 ORJ ÚZ - prodeje pozemků, 5512 Požární ochrana dobrovolná část pol Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,00 0, , ,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - prodej nefunkčního vozidla CAS 25, Přijaté dotace celkem příl. č , , , ,44 99,31 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % pol Neinvest. přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Celkem ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 - ÚZ na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011, - ÚZ volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, - ÚZ na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, - ÚZ volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, - ÚZ na výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Celkem , , , ,00 100,00 př. na výkon st. spr , , , ,00 100,00 přísp. na školství , , , ,00 100,00 - příspěvek na výkon státní správy a na školství dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem , , , ,00 98, , , , ,00 100, , , , ,00 94, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

12 ,00 0, , ,85 100, ,00 0, , ,15 100,00 ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ MPSV ČR příspěvek na péči oprávněným osobám, - ÚZ MPSV ČR dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, dle předpokladu čerpání roku 2010 MPSV v závěru roku částku 0,51 mil. Kč již nezaslalo, - ÚZ MMR ČR Podpora při zajišťování dočasného náhr. ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelné pohromy určeno pro 4 domácnosti, - ÚZ MZe ČR výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ MZe ČR na čin. odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ MŠMT ČR Program prevence kriminality projekt Nová třída (ZŠ Hr.), - ÚZ MK ČR Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP 150 tis. Kč na obnovu a výměnu oken na budově gymnázia, - ÚZ MK ČR z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 na projekt Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání (MěK), - ÚZ MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ uvolnilo pro město tis. Kč na opravu městského opevnění (hradby jižní část) a 149 tis. Kč pro ostatní subjekty dle schválených projektů, - ÚZ MK ČR z programu Knihovna 21. století, na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky pro MěK 5 tis., na Dvořákův Lipník pro SVČ 10 tis. Kč, - ÚZ MŠMT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám prostředky SR (ZŠ Os.), - ÚZ MŠMT dtto EU peníze školám prostředky EU (ZŠ Os.), pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem Celkem , , , ,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % z toho: pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí za přestupky Celkem ,00 0, , ,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky 900,00 0,00 400,00 400,00 100, Dolní Újezd 5.900,00 0, , ,00 100, Jezernice 1.600,00 0, , ,00 100, Osek n/b ,00 0, , ,00 100, Soběchleby 5.000,00 0, , ,00 100, Týn n/b ,00 0, , ,00 100, Veselíčko 3.200,00 0, , ,00 100,00 ORG obec skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky Celkem , , , ,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky , , , ,00 100, Dolní Újezd , , , ,00 100, Hlinsko , , , ,00 100, Jezernice , , , ,00 100, Kladníky , , , ,00 100, Lhota , , , ,00 100, Oldřichov 5.031, ,00 0, Paršovice 0,00 0, , ,00 100, Radotín 8.410, , , ,00 100, Týn nad B , , , ,00 100, Veselíčko , , , ,00 100,00 ORG obec skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2013

Závěrečný účet města Třince za rok 2013 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 17.06.2014 1. Úvod Obsah závěrečného účtu: 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

1. Úvod. Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč.

1. Úvod. Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.205.656 tis. Kč,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007

Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 1. Kancelář tajemníka Výdaje : Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 org. 1 - mzdové výdaje Celkově byly rozpočtové výdaje dodrženy. Platy nebyly vyplaceny v maximálním objemu, t.j. výše vyplacených

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. KOMENTÁŘ

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.397.356,17 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 363.947,17 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005 Hospodaření města Vsetín za rok 2005 bylo v souladu s zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více