Finanční prostředky na bankovních účtech k ,01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2010 25.780.490,01"

Transkript

1 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2010 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne usnesením č. 617/2009 ZM 21. Rozpočet byl schválen na straně příjmů včetně financování i na straně výdajů ve shodné celkové výši ,00 Kč. Hospodaření města za rok 2010 skončilo s finančním přebytkem ve výši ,01 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených v Komerční bance k Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2010 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2010 bylo přijato orgány města celkem 19 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet města dosáhl konečné výše ,95 Kč. příjmy vč. financ. výdaje rozdíl schválený rozpočet , ,00 upravený rozpočet , ,95 dosažená skutečnost , , ,40 rozdíl: skutečnost upr. rozpočet , ,59 % plnění: upr. rozpočet / skutečnost 106,31 93,38 % plnění: skut. výdaje / skut. příjmy 87,84 změna stavu peněžních fondů (sociální fond) ,39 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů ,00 Finanční přebytek před finančním vypořádáním se SR ,01 Finanční prostředky na bankovních účtech k ,01 Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne usnesením č. 55/2011 ZM 3 schválilo celkovou výši finančního přebytku hospodaření města za rok 2010 před finančním vypořádáním se SR, vypořádání účelových prostředků přijatých v roce 2010 a zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu města na rok Finanční vypořádání města za rok 2010 /vratky/ v přehledu jsou uvedeny pouze transfery, které nebyly stoprocentně vyčerpány: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno vratka SD příspěvek na péči , , ,00 SD dávky sociální péče , , ,00 sčítaní domů, bytů a lidu ,00 0, ,00 V r a t k y c e l k e m ,00 Finanční přebytek hospodaření za rok 2010: finanční přebytek hospodaření před finančním vypořádáním se SR celkem ,01 finanční vypořádání účelových prostředků se SR celkem ,00 finanční prostředky k zapojení v roce 2011 do rozpočtu města celkem ,01 Finanční vypořádání města za rok 2010 /doplatky/ u uvedených transferů došlo k překročení a je v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky volby do Parlamentu ČR , , ,00 volby do zastupitelstev obcí , , ,40 sociálně-právní ochrana dětí , , ,00 C e l k e m ,40 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

2 P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m Daňové příjmy celkem pol , , , ,76 106,31 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % , , , ,01 100,48 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , ,09 104, , , , ,70 96,28 - ORJ 0701 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD ), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů (dle počtu zaměstnanců), vývoj daňových příjmů vč. meziročního porovnání je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. c) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti , , , ,17 118, , , , ,35 166,98 - ORJ 0711 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. e) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v 4 odst. 1 písm. c) a d), viz příloha č. 1d, - ORJ 0712 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. g) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , ,43 101,37 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. c), viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů právnických osob , , , ,24 95,03 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. f) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. h) a v 3 odst. 1 písm. a), viz příloha č. 1d, pol Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 0, , ,00 100,00 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

3 pol Daň z přidané hodnoty , , , ,90 104,17 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu DPH, viz příloha č. 1d, pol Poplatky za znečišťování ovzduší 7.700, , , ,00 120,00 - poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší předepsané 3 znečišťovatelům podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, pol Poplatky za uložení odpadů , , , ,50 109,72 - poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), pol Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 0, , ,00 105,90 - zahrnuje poplatky za dočasně nebo trvale odnímanou půdu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, rozhodnutí vydáno 21 žadatelům, pol Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , ,00 93,24 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dosažená skutečnost se skládá z poplatku za r ( ,00 Kč) a vymožených pohledávek ( ,00 Kč), pohledávky k celkem činí ,00 Kč, pol Poplatek ze psů , , , ,00 110,13 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dosažená skutečnost se skládá z poplatku za r ( ,00 Kč) a vymožených pohledávek (14.929,00 Kč), pohledávky k činí ,00 Kč, pol Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , ,00 155,45 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky a 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pohledávky k činí 545,00 Kč, pol Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj VHP , , , ,00 104, JTHZ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ORG ORJ - výběr na podkladě obecně závazné vyhlášky a 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, rozšířeno od o místní poplatky z jiných technických hracích zařízení (dále jen JTHZ ), na podkladě zákona č. 183/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., JTHZ povoluje MF ČR, změna je právně nepropracována, je provázena značnými problémy ze strany provozovatelů, očekávána změna loterijního zákona by měla problémy odstranit; pohledávky JTHZ činí Kč, pol Odvod výtěžku z provozování loterií , , , ,00 100,00 - příjem podle 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, výše je závislá na vykázaném hospodářském výsledku provozovatele, určeno ke krytí městem poskytovaných grantů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

4 pol Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění , , , ,00 106,39 - příjem dle 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 289 zkoušek prvožadatelů, 92 opravných zkoušek, pol Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , ,00 0,00 - vydávání loveckých lístků přeřazeno pod správní poplatky, pol Správní poplatky , , , ,00 68,08 - příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příjmy vč. meziročního porovnání jednotlivých správních poplatků jsou uvedeny v příloze č. 3., k nim stručný komentář: - ORJ 1 novela živnostenského zákona č.130/2008 Sb. změnila způsob vydávání živnostenských oprávnění, platí se za vstup do podnikání - při prvním vstupu Kč a za další 500 Kč, a to bez ohledu na počet živností, přidání oboru volné živnosti je bez poplatku, před novelou za každý živnostenský list Kč, za koncesi Kč a byly vydávány na každou činnost zvlášť, - ORJ 2 využívány zjednodušující postupy, které přinesl zákon č. 183/2006 Sb., tj. řešení řady případů cestou opatření a nikoliv správním rozhodnutím, opatření nejsou zpoplatněna, - ORJ 3 nárůst žádostí v r vydáno 33 územních rozhodnutí, v r , přestože je umísťování staveb podle nové právní úpravy často řešeno územním souhlasem, který bohužel není zpoplatněn, došlo ke zvýšení počtu vydaných územních rozhodnutí, - ORJ 4 a 5 nepodány žádné žádosti, - ORJ 6 poplatek za žádost o provedení ověření listin, podpisů, identifikaci osoby, v r bylo podáno o 288 žádostí méně než v r. 2009, - ORJ 7 pokles žádostí občanů, - ORJ 8 výše poplatku je dána dobou trvání záboru a stavebníci se snaží dostat do co nejkratší doby tak, aby poplatek byl co nejnižší, oproti roku 2009 došlo k drobnému nárůstu, - ORJ 9 žádná žádost, změny v užívání byly řešeny formou souhlasu, který není zpoplatněn, - ORJ 10 stavby povolované po již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, - ORJ 11 poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, mírný nárůst žádostí, - ORJ 12 výrazný pokles VHP, které jsou nahrazovány výherními loterními terminály (povoluje MF ČR), z terminálů město nemá správní poplatky, - ORJ 13 nárůst o 33 žádostí, - ORJ 14 pokles o 56 žádostí, - ORJ 15 pokles žádostí občanů, - ORJ 16 vydány celkem 4 souhlasy, tj. o 3 více než v r. 2009, - ORJ 17 změna zákona, neplatí se za děti, zápis titulů a výměnu platnosti OP (pokles o 435), - ORJ 18 podány pouze dvě žádosti, - ORJ 19 mírný nárůst, k cestování po zemích EU je možné využívat občanského průkazu, - ORJ 21 vydáno celkem 59 průkazů, mírný nárůst 360,00 Kč, - ORJ 22 pokles žádostí občanů, - ORJ 23 je nakupováno méně automobilů, meziročně podáno méně žádostí občanů, - ORJ 24 zavedením poplatku na likvidaci autovraků stále klesá dovoz ojetých vozidel, - ORJ 25 pokles o jednu žádost (z 8 na 7), - ORJ 26 nepodána žádná žádost, - ORJ 27 a 28 podáno po jedné žádosti (1x registrace autoškoly a 1x registrace autotaxi), - ORJ 29 vydáno 92 stavebních povolení ŽP, tj. nárůst o 12 žádostí, - ORJ 30, 31, 32 odvislé od žádostí občanů, mírný nárůst, - ORJ 33, 34, 35 pokles žádostí občanů (v r proběhla povinná výměna, v r a r vydány jen novým žadatelům a při změnách údajů), - ORJ 36 podána pouze jedna žádost, - ORJ 37 mírný nárůst, v r celkem 5 žádostí, - ORJ 38 nepodána žádná žádost, - ORJ 39 vydáno 128 rybářských lístků, nárůst o 18 ks, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

5 - ORJ 40 nárůst o 4 žádosti, - ORJ 42 meziročně podáno méně žádostí občanů, - ORJ 43 zavedeno od r. 2010, - ORJ 44 stav stejný jako v r. 2009, jedna žádost, - ORJ 45 vydáno 9 loveckých lístků, pokles o 6 lístků, pol Daň z nemovitosti , , , ,63 94,71 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 243/2000 Sb., RUD, výnos daně z nemovitostí, které se nachází na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu, viz příloha č. 1d, Nedaňové příjmy celkem , , , ,40 103,34 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1014 Ozdravování hospod. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterin. péče pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0,00 600,00 900,00 150,00 - příjem v přestupkovém řízení za týrání zvířat 5 případů, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0,00 0, ,00 0,00 - příjem za náklady řízení (týrání zvířat), 1032 Podpora ostatních produkčních činností pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , , ,00 266,03 - příjmy z prodeje dříví v k. ú. Podhoří a Loučka, 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 800,00 800,00 734,00 734,00 100,00 - podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 2143 Cestovní ruch pol Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) , , , ,47 103,01 - doprodej kalendáře na r Hasiči, prodej kalendáře na r Výtvarníci a z prodeje propag. předmětů turistický suvenýr, pohlednice střešní zahrady, karta KČT, publikace Putování dějinami, cykloznámky, štítky na hůl, pamětní mince, publikace Od gotiky cesta, katalog Kov ve městě VI., prezentační komplet (mapa + pohlednice), maňásek Tilinka, hrnky s dětskou kresbou, 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 104, ,00 0, , ,00 100,00 - sankční platby na základě rozhodnutí stavebního (ORJ 0303) a živnostenského úřadu (ORJ 0310), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

6 pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 133,33 - příjmy náhrad nákladů správního řízení vedeného stavebním úřadem, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.600, , , ,00 100,00 - příjmy za vydané 3 parkovací karty, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 105,00 - příspěvek dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., na údržbu autobusového nádraží, 2299 Ostatní záležitosti v dopravě pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , ,00 107,29 - sankční platby na základě rozhodnutí odboru dopravy, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 111,84 - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem dopravy, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 100,00 - odvádění odpadních vod v místních částech, 3111 Předškolní zařízení pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále jen PO ) dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Mateřská škola Lipník n/b., p. o., 3113 Základní školy pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100, , , , ,00 100,00 - příjmy z odvodů PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., ORG 311 Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/b., p. o., a ORG 312 Základní škola ul. Osecká Lipník n/b., p. o., pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 100, , , , ,00 100,00 - příjem příspěvků za žáky dle smluv a v souladu se Školským zákonem (obdoba pol. 4121), ORJ 0410 VÚ Libavá, ORJ 0411 Dětský domov Lipník n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

7 3121 Gymnázia pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. Gymnázium Lipník n/b., p. o., 3231 Základní umělecké školy pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 100,01 - příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/b., 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. SVČ Lipník n/b., p. o., 3316 Vydavatelská činnost pol Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 3.383, , , ,01 102,52 - příjmy z prodeje knihy o Lipníku n/b. Klíč k Moravské bráně, 3319 Ostatní záležitosti kultury pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900,00 0,00 750,00 750,00 100,00 - příjmy z prodeje programového letáku *KDY*KDE*CO*, pol Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, , ,00 100,00 - příjem za poničené exponáty KOV ve městě VI., 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 107,36 - příjmy z prodeje Lipenských listů ,00 Kč a v nich publikovaná inzerce ,00 Kč, 3392 Zájmová činnost v kultuře pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 149,06 - příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (21.740,00 Kč) a Trnávce (3.600,00 Kč), 3412 Sportovní zařízení v majetku města pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 100,00 - pronájem stadionu o. s. Spartak VTJ Lipník n/b. nájem 1,00 Kč, služby 60 tis. Kč, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

8 3612 Bytové hospodářství pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,40 103,51 v tom , , , ,00 99,86 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, pol Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ,00 0, , ,00 100,00 - příjmy z prodeje železného šrotu vyřazený majetek, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,08 0, , ,10 101,42 v tom ,00 0, , ,00 100,00 ORG ÚZ - úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok, 3613 Nebytové hospodářství pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,10 108,07 v tom , , , ,00 138,89 ORG ÚZ - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,03 0, , ,00 100,00 - úhrady za spotřebu el. energie, plynu, vody a nákladů řízení vyfakturovaných za předchozí rok, 3636 Územní rozvoj pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 16,00 16,00 100,00 - příjem nevyzvednuté úhrady za zřízení věcného břemene vodovod Podhůra východ, 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,50 0, , ,00 100,41 - náhrady za zřízení věcného břemene, pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. TS Lipník n/b., p. o., pol Příjmy z pronájmu pozemků , , , ,50 101,94 - příjmy z pronájmu pozemků, pol Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 - nájem plynovodu SMP NET s.r.o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

9 pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 100,00 - smluvní pokuty za nesplnění podmínek smlouvy, případně záměrů, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 100,00 - refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech, 3722 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 116,67 - sankční platby za nesplnění ohlašovací povinnosti, 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 100,00 - sankční platby uložené Českou inspekcí ŽP za porušení zákona o odpadech, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 100,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených odborem životního prostředí, 4357 Domovy pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 4 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb. - Sociální služby Lipník n/b., p. o., 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 - příjem za jeden blok tiskopisu recepty na omamné látky, 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , ,00 117,63 - pokuty Městské policie Lipník n/b. (na místě zaplacené 51,8 tis., na místě nezaplacené 42,3 tis. Kč), pol Ostatní nedaňové příjmy 2.489,00 0, , ,00 186,53 - odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, 5512 Požární ochrana dobrovolná část pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 647,00 0,00 - přeplatek el. energie v HZ Podhoří, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

10 6171 Činnost místní správy pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , ,00 113,58 - příjmy pokut na základě rozhodnutí odborů ( vnitřní věci ,00, ostatní 7.900,00 Kč), pol Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 180,00 0,00 250,00 550,00 220,00 - příjmy z prodeje železného šrotu vyřazený majetek, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , ,00 100,77 - příjmy náhrad nákladů správních řízení vedených odbory, pol Ostatní nedaňové příjmy , , , ,00 105,40 - identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol Příjmy z úroků , , , ,32 101,90 - příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00 0, , ,00 100,00 - příjmy dividend TEPLO Lipník n/b., a. s Ostatní finanční operace pol Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů 0,00 0, , ,00 100,00 - příjem DPH za měsíc prosinec 2009, 6402 Finanční vypořádání minulých let pol Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř. rozpočtů ,00 0, , ,50 100,00 - finanční vypořádání za r volby (54.673,00) a sociálně-právní ochrana dětí ( ,50), Kapitálové příjmy celkem ,33 0, , ,00 388,45 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3612 Bytové hospodářství pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,50 0, , ,00 455,97 - prodeje bytových jednotek v domech č.p. 959, 1091, 1118, 1064 a 1198, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

11 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol Příjmy z prodeje pozemků ,00 0, , ,00 244,71 ORJ ÚZ - prodeje pozemků, 5512 Požární ochrana dobrovolná část pol Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,00 0, , ,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - prodej nefunkčního vozidla CAS 25, Přijaté dotace celkem příl. č , , , ,44 99,31 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % pol Neinvest. přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Celkem ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 - ÚZ na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011, - ÚZ volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, - ÚZ na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, - ÚZ volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, - ÚZ na výkon agendy státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Celkem , , , ,00 100,00 př. na výkon st. spr , , , ,00 100,00 přísp. na školství , , , ,00 100,00 - příspěvek na výkon státní správy a na školství dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem , , , ,00 98, , , , ,00 100, , , , ,00 94, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

12 ,00 0, , ,85 100, ,00 0, , ,15 100,00 ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ MPSV ČR příspěvek na péči oprávněným osobám, - ÚZ MPSV ČR dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi, dle předpokladu čerpání roku 2010 MPSV v závěru roku částku 0,51 mil. Kč již nezaslalo, - ÚZ MMR ČR Podpora při zajišťování dočasného náhr. ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelné pohromy určeno pro 4 domácnosti, - ÚZ MZe ČR výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ MZe ČR na čin. odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ MŠMT ČR Program prevence kriminality projekt Nová třída (ZŠ Hr.), - ÚZ MK ČR Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP 150 tis. Kč na obnovu a výměnu oken na budově gymnázia, - ÚZ MK ČR z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 na projekt Knihovna jako centrum celoživotního vzdělávání (MěK), - ÚZ MK ČR z Programu regenerace MPR a MPZ uvolnilo pro město tis. Kč na opravu městského opevnění (hradby jižní část) a 149 tis. Kč pro ostatní subjekty dle schválených projektů, - ÚZ MK ČR z programu Knihovna 21. století, na projekt Host v knihovně aneb Knihovnické besední čtvrtky pro MěK 5 tis., na Dvořákův Lipník pro SVČ 10 tis. Kč, - ÚZ MŠMT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám prostředky SR (ZŠ Os.), - ÚZ MŠMT dtto EU peníze školám prostředky EU (ZŠ Os.), pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem Celkem , , , ,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % z toho: pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí za přestupky Celkem ,00 0, , ,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky 900,00 0,00 400,00 400,00 100, Dolní Újezd 5.900,00 0, , ,00 100, Jezernice 1.600,00 0, , ,00 100, Osek n/b ,00 0, , ,00 100, Soběchleby 5.000,00 0, , ,00 100, Týn n/b ,00 0, , ,00 100, Veselíčko 3.200,00 0, , ,00 100,00 ORG obec skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky Celkem , , , ,00 100,00 ORJ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 5011 Bohuslávky , , , ,00 100, Dolní Újezd , , , ,00 100, Hlinsko , , , ,00 100, Jezernice , , , ,00 100, Kladníky , , , ,00 100, Lhota , , , ,00 100, Oldřichov 5.031, ,00 0, Paršovice 0,00 0, , ,00 100, Radotín 8.410, , , ,00 100, Týn nad B , , , ,00 100, Veselíčko , , , ,00 100,00 ORG obec skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - dotace přijaté na základě smluv s jednotlivými obcemi a v souladu se Školským zákonem, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

13 pol Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem ,00 0, , ,00 100,00 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ zajištění akceschopnosti JSDH, - ÚZ řešení krizové situace povodeň, - ÚZ řešení škod vzniklých při povodních v květnu a červnu na vybavení JSDH, - ÚZ realizace Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje pro rok 2010 ZŠ Hr. 30 tis. - V přírodě o přírodě, ZŠ Os. 30 tis. - Týden pro přírodu, - ÚZ Talent Olomouckého kraje 2010 (Gym), - ÚZ zajištění regionálních funkcí knihoven /MěK/, - ÚZ Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji Kov ve městě V. (100 tis.), pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), Dvořákův Lipník (20 tis.), Letní přehlídka amatérských kapel (15 tis.), pro MěK: 90 let Městské knihovny Lipník nad Bečvou (10 tis.), - ÚZ Podpora cestovního ruchu projekt Zřízení webových stránek v TIC a rozšíření forem propagace (MěK), - ÚZ akce Bezbariérový přechod pro chodce v ulici Loučské, - ÚZ na odbornou přípravu JSDH (7.985,00 Kč), na zásahy mimo územní obvod bez povodňových škod (6.518,00 Kč), - ÚZ oblast prevence kriminality projekt Kudy ve městě z nudy (realizace odbor SZ), - ÚZ pokrytí výdajů vzniklých v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu určeno JSDH, pol Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ ,31 0,00 0, ,73 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - převody mezi bankovními účty města (mimo vlastní fondy), pol Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem ,96 0, , ,98 100, ,00 0, , ,00 100, ,96 0, , ,99 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,99 100,00 ÚZ - ÚZ MV ČR Prevence kriminality, kamerový bod č. 8 v ul. Bratrská, - ÚZ OPŽP Fond soudržnosti zateplení objektů MŠ Zahradní podíl EU, - ÚZ MZe ČR zpracování lesních hospodářských osnov, - ÚZ Operační program životního prostředí FS zateplení objektů MŠ Zahradní podíl SR, pol Investiční přijaté transfery od regionálních rad Celkem ,70 0, , ,46 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

14 ,30 0, , ,91 100, ,40 0, , ,55 100,00 ÚZ - ÚZ Regionální operační program (ROP) podíl SR rekonstrukce západního křídla zámku (konírna ,67), revitalizace prostoru mezi ul. Bratrská a Osecká (49.671,83), Volnočasové centrum ZŠ Hranická (97.224,41), - ÚZ ROP podíl EU rekonstr. západ. křídla zámku (konírna ,49), revital. prostoru mezi ul. Bratrská - Osecká ( ,43), Volnočasové centrum ZŠ Hranická ( ,63), Financování celkem pol , , , ,91 148,97 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,92 0, , ,91 137,33 0, , ,00 0,00 0,00 - zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2009 a prostředků z účelových fondů, pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , ,00 99,38 - výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12., Vlastní fondy celkem pol , , , ,00 104,45 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , ,00 139,51 - přijaté splátky půjček od zaměstnanců do sociálního fondu, pol Převody z rozpočtových účtů /konsolidace/ , , , ,00 100,00 - převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů soc. fondu (konsolidace), Konsolidace celkem , , , ,73 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

15 V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u V ý d a j e c e l k e m , , , ,36 93,38 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % Zemědělství a lesní hospodářství celkem , , , ,00 85,06 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Celkem , , , ,00 94,20 pol Nákup materiálu 343 0, , , ,00 87,32 - granule pro psy, vodítka, obojky, , , , ,00 94,31 - poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, 1031 Pěstební činnost , , , ,00 32,16 - pěstební práce v lesích města, ochrana proti buření a zvěři, opravy oplocenek, 1032 Podpora ostatních produkčních činností , , , ,00 28,05 - těžba a přibližování dřeva v lesích města, probírky a prořezávky v porostech do 40 let, 1036 Správa v lesním hospodářství Celkem ,00 0, , ,00 100,00 pol Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 - ÚZ MZe ČR výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ MZe ČR činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin, hradí stát, pol Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0, , ,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - ÚZ MZe ČR zpracování lesních hospodářských osnov, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

16 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem , , , ,01 96,45 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 2143 Cestovní ruch Celkem , , , ,40 96,46 v tom pol Ostatní osobní výdaje , , ,00 0,00 0,00 - dohoda o provedení práce za překlady pro cestovní ruch, nebyl důvod a potřeba čerpat, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, , ,00 100,00 - banner Prohlídky města s průvodcem, pol Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , ,00 87,23 - prezentační komplet /mapa + pohlednice) (770,00), kalendář 2011 (30.300,00), maňásek Tilinka (5.292,00), hrnky s dětskou kresbou (750,00), pol Nákup materiálu 415 0,00 0,00 500,00 444,00 88, , , , ,00 93,36 - ORG 415 označení informačního centra, - ORG 441 dotisk barevné řady letáku ČJ (47.520,00), mapový leták Cyklostezka Bečva (2.500,00), grafické listy (3.500,00), nabídkový list na školní a rodinné výlety (3.196,00), rámečky ke grafickým listům (3.990,00), kalendář 2011 (60.600,00), pastelky (1.944,00), maňásek Tilinka (9.866,00), hrnky (346,00), igelitové tašky (4.656,00), papírové tašky (8.220,00) , , , ,00 44, , , , ,00 99,73 - ORG 415 foto, kopírování, velkoplošný tisk, propagační tabule, - ORG 441 propagace na serverech Paseo group (4.791,00), prezentace v mapě Olomouckého kraje (8.760,00), dokumentace Cyklostezka Bečva (21.000,00), distribuce nabídkového letáku v Týdeníku Školství (2.000,00), grafika ke kalendáři 2011 (18.000,00), fotografie ke kalendáři 2011 (3.000,00), Tilinka na akcích města (1.500,00), propagace v rámci cyklostezky Bečva (15.000,00), údržba značení Cyklostezky Bečva (36.500,00), pol Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , ,40 100,00 - roční členský příspěvek Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu (25.158,00 Kč), příspěvek na vyznačení Cyklostezky Bečva (15.002,40 Kč) pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 - neinv. přísp. Městská knihovna Lipník n/b., p. o. (MěK), pro Turistické informační centrum, - ÚZ Podpora cestovního ruchu rozvoj Turistického informačního centra (TIC), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

17 pol Nákup dlouhodobého hmotného majetku ,00 0, , ,00 100,00 - náhrada ztracené dopravní značky u Trnávky, 2212 Silnice Celkem , , , ,83 92,19 pol Úroky vlastní , , , ,14 68, , , , ,12 82,82 - úroky z úvěru na akci Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, - ORJ 2200 úroky z úvěrů na akci Rekonstrukce přístupových cest k histor. jádru Lipník n/b., pol Opravy a udržování 410 0,00 0, , ,57 97, ,00 0, , ,00 88, ,00 0, , ,00 100,00 - ORG 410 oprava komunikace průtah Podhořím, - ORG 415 bezpečný přechod v ul. Loučská, - ORG 415, ÚZ bezpečný přechod v ul. Loučská kryto dotací Ol. kraje, pol Budovy, haly a stavby ,00 0, , ,00 36,00 - Bratrská Osecká II., studie proveditelnosti, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem , , , ,80 97,97 pol Opravy a udržování 400 0,00 0, , ,40 100, , ,00 0, ,10 0, , ,40 99,97 - ORG 400 oprava před domem na nám. TGM č. 13, - ORG 345 přesun na ORG 365 (oprava chodníku v Loučce celkem za ,00 Kč), - ORG 347 oprava chodníku v místní části N. Dvory, pol Ostatní nákupy ,00 0, , ,00 100,00 - cyklostezka Lipník n/b. Osek n/b. levý břeh studie, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100,00 - neinv. přísp. TS na opravy chodníků v Loučce ( ,00), Piaristická ( ,00), B. Němcové ( ,00), - ÚZ řešení krizové situace povodeň dotace kraje, oprava cyklostezky Škrabačkou, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

18 pol Budovy, haly a stavby ,00 0, , ,00 81, ,00 0, , ,00 100,00 - chodník Podhoří I. etapa, - ORJ 2234 cyklostezka Lipník n/b. Osek n/b. levý břeh zpracování PD pro ÚŘ, pol Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,50 0, , ,00 100,00 - chodníky v ul. Novosady ( ,00) a Souhradní ( ,00), PD na Komenského sady a kolem parc. pana Kobedy ( ,00), 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Celkem , , , ,00 99,57 pol Opravy a udržování , ,00 0,00 ORG ORJ ÚZ skutečnost 2008 schvál. rozpočet upravený rozpočet skutečnost % - přesun na chodník v Podhoří ( 2219, pol. 6121), pol Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , ,00 99,57 - na základě smlouvy o závazku veřejné služby s Veolia Transport Morava a. s., 2223 Bezpečnost silničního provozu Celkem , , , ,00 62,14 pol Nákup materiálu , , , ,00 66,00 - BESIP letáčky na akci Na kole jen s přilbou, pol Konzultační, poradenské a právní služby 450 0, , ,00 0,00 0,00 - BESIP školení k doprovodům dětí nebylo realizováno, , , , ,00 97,43 - BESIP servis dětských jízdních kol pro výuku na dětském dopravním hřišti, pol Věcné dary , , , ,00 65,77 - BESIP nákup cen do soutěží blikačky na jízdní kola, reflexní prvky, 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , ,00 12,50 - přepravné (odtah) autovraku, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

19 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Celkem 50, , , ,00 34,86 pol Konzultační, poradenské a právní služby 450 0, , , ,00 44,80 - znalečné pro řešení dopravních nehod, , , , ,00 15,00 - překlad z polštiny pro řešení dopravních přestupků, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem , , , ,98 99, , , , ,00 100,00 - provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech, pol Opravy a udržování ,00 0, , ,00 99, ,00 0, , ,98 99, ,00 0, , ,00 100,00 - ORG 345 oprava kanalizačního příkopu, - ORG 400 sídliště DUKLA ( ,76), pod nemocnicí (97.018,22) a v ul. M. J. Husa (18.210,00), - ORG 460 oprava kanalizační klapky v N. Dvorech kryto dotací kraje, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0,00 125,00 125,00 100,00 - oprava propustku v Ořechách po povodni, 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem , , , ,00 84,14 pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek 460 0,00 0, , ,00 82, ,00 0, , ,00 100,00 - pořízení česla na biologický rybník v N. Dvorech, ÚZ krytí dotací kraje, ,00 0, , ,00 100,00 - vyčištění výtoku rybníka v N. Dvorech kryto dotací kraje, pol Opravy a udržování , , , ,00 43, ,00 0, , ,00 100,00 - oprava protipovodňové hrázky v Lipníku n/b., ÚZ krytí dotací kraje, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

20 pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0, , ,00 100,00 - oprava propustku v Ořechách po povodni pol Budovy, haly a stavby ,00 0, , ,00 77,14 - protipovodňová hrázka pravý břeh Bečvy od mostu po areál TS, ochrana ulic Na Bečvě a Za porážkou, PD posouzení vlivů na ŽP, 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Celkem , , , ,00 78,00 pol Nákup materiálu ,00 0, , ,00 97,50 - povodňová činnost nákup protipovodňových pytlů, 460 0, , ,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 460 0, , , ,00 75,12 - studie, posudky ve vodním hospodářství, Služby pro obyvatelstvo celkem , , , ,40 93,51 skutečnost 2009 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % 3111 Předškolní zařízení Celkem , , , ,00 99,98 pol Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0, , ,00 100,00 - vyjádření en. auditora pro MŠ Na Zelince, pol Ostatní nákupy 415 0,00 0, , ,00 100,00 - podklady pro žádost o dotaci včetně zpracování žádosti pro MŠ Na Zelince, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,00 100,00 - neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2009 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 16.12.2008 usnesením č. 398/2008

Více

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2011 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedaní konaném dne 14.12.2010, usnesení č. 24/2010

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 V Jezeřanech-Maršovicích dne 15.11.2013 Počet listů: 9 NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 PŘÍJMY par. pol. název 2014 poznámka 0 1111 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více