VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 685/57 Ředitel: Mgr. Marek Bulawa (od Mgr. Petra Židková) Statutární zástupce: Mgr. Luboš Hlaváč (od Mgr. Hana Čadová) Zařazení do sítě škol: 22. ledna 1996 IČ: Identifikátor zařízení: Součásti školy: základní škola školní družina školní jídelna Odloučená pracoviště: škola nemá Kapacita školy: ZŠ 540 (dle druhu zařízení př. MŠ, ZŠ, ŠD,ŠJ) ŠD 75 ŠJ 450 Adresa ová adresa: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1 Úvod... 2 Charakteristika školy a školských zařízení Zaměření školy Vybavení školy Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ Rada školy a dětský parlament, občanská sdružení, SRPŠ Přehled o počtu tříd, počtu dětí a žáků ZŠ Přehled o počtu oddělení a žáků ŠD Přehled o počtu stravovaných dětí a žáků Ostatní údaje o výuce, třídách, dětech a žácích Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální, specializované, přípravné a vyrovnávací třídy Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR Dojíždějící děti a žáci Fluktuace dětí, žáků ve školním roce 2007/ Rámcové vzdělávací programy, vzdělávací programy, školní vzdělávací programy a výchovné vzdělávací projekty Škola v přírodě Lyžařský výcvikový kurs Předplavecký a plavecký výcvik Dopravní výchova Výuka nepovinných předmětů Údaje o pracovnících školy Věková struktura zaměstnanců ZŠ, ŠD, ŠJ Odborná a pedagogická způsobilost Zajištění výuky cizích jazyků Aprobovanost výuky Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Údaje o vzdělávání žáků Klasifikace chování Docházka žáků Výchovné poradenství Prospěch žáků Úrazovost ve škole a školském zařízení Údaje o výsledcích kontrol Údaje o mimoškolních aktivitách Sportovní a mimosportovní kroužky Významné úspěchy školy, dětí a žáků a prezentace na veřejnosti Účast v rozvojových programech MŠMT a ostatních programech Závěr str V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

3 1. ÚVOD Základní škola na ul. kpt. Jasioka byla otevřena v roce V říjnu 1989 jí byl předán čestný název Základní škola Kapitána Jasioka rodáka z Havířova-Suché, který 30. září 1944 padl u Dukelského průsmyku.ve vestibulu školy je umístěn pamětní reliéf, který žákům i zaměstnancům život tohoto muže připomíná. Ve školním roce 2008/2009 se v naší škole vzdělávalo celkem 221 žáků. V tomto roce 2008/2009 zorganizovala naše škola již čtvrtý ročník Přeboru havířovských škol v šachu jednotlivců, kterého se zúčastnilo celkem 62 žáků z devíti různých škol a kde náš žák David Jeřábek obsadil druhé místo v přeboru jednotlivců. V Poháru havířovských ZŠ družstev v městském postupovém kole se naši žáci umístili v mladší i starší kategorii na I. místě. V okresním kole šachu družstev se naši mladší žáci umístili na IV. místě a starší žáci na V. místě. Tento školní rok byl úspěšný i z pohledu sportovních výsledků, zejména na poli stolního tenisu, když naši žáci obsadili v okresním kole stolního tenisu v kategorii starších žáků pěkné druhé místo. Výrazných úspěchů dosahují naši starší žáci David Mirga a Lukáš Mirga ve vzpírání, jak v republikových, tak v mezinárodních soutěžích. 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Základní škola s ročníky I. a II. stupně. Ve šk.r. 2008/2009 bylo na I. stupni 5 tříd a jedna přípravná třída. Na II. stupni 5 tříd. Školní družina - ve šk.r. 2008/2009 bylo otevřeno 1 oddělení ŠD. Školní jídelna ve šk. roce 2008/2009 se zde stravovali žáci, zaměstnanci školy i cizí strávníci. Tabulka - Přehled o škole a školském zařízení ve školním roce 2008/2009 Druh školy a školského zařízení Počet škol a zařízení MŠ jako součást odloučené pracoviště ZŠ - Základní škola 1 Základní škola jen s ročníky 1. stupně - Školní družina součást ZŠ 1 Školní jídelna 1 Výdejna stravy - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

4 2.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Od roku 1996 je škola zaměřena na ekologickou výchovu, je nositelkou titulu Ekoškola za školní roky 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004. Již několik let je členem sítě škol s ekologickým zaměřením M.R.K.E.V. Sedmým rokem je zde v provozu solární panel umístěný v průčelí školy v rámci projektu Slunce do škol. Ve školním roce 2008/2009 se žáci naší školy účastnili mnoha akcí s přírodovědnou a ekologickou tématikou. Zúčastnili se přírodovědných a ekologických soutěží, vybíraly se příspěvky na adopci zvířete v ZOO Ostrava, pořádaly se sběrové akce. Nově se škola zapojila do projektu Recyklohraní, jehož cílem je sběr použitých baterií a elektrospotřebičů. Pokračovali jsme také ve sběru papíru v Soutěži s panem Popelou. V rámci ekologické výchovy jsou na chodbách školu již několik let rozmístěny sběrné nádoby na PET láhve, ve třídách jsou umísťovány pytle na sběr papíru. Ve školním roce 2008/2009 přibyly také nádoby na třídění skla, papíru a plastů, které jsme získali od Krajského úřadu v Ostravě. Žáci školy se pod vedením Mgr. Przeczkové a Mgr. Szromkové účastnili také exkurzí s ekologickou tématikou v rámci školy, města i kraje - např. setkání se sponzory ZOO a spolupráce s Lesy ČR. Již třetím rokem jsme pokračovali v tradici sázení lípy na školní zahradě. Lípu sází každá nová první třída v rámci Dne stromů. Žáci 9. třídy si pro spolužáky z 1. stupně připravili vlastní projekty Havířov a Odpady. Tito žáci se rovněž zasloužili o realizaci oblíbené akce v závěru školního roku výstavu domácích mazlíčků. Paní učitelky Mgr. Szromková a Mgr. Przeczková podaly v květnu projekt Zahrada 2009, který měl být financován z grantu Nadace OKD. Projekt požadavkům nadace vyhověl, ale finanční příspěvek škole poskytnut nebyl. Základní škola Výuka ve školním roce 2008/2009 probíhala v českém jazyce. - rozšířená výuka NE 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY Materiálně technické podmínky vybavení ZŠ Vyučovalo se v kmenových třídách a v odborných učebnách s úplným vybavením - učebna F-Ch, učebna zeměpisu se závěsným systém svinovacích map, videem a televizí, počítačová učebna, multimediální učebna s interaktivní tabulí Smartboard, cvičná kuchyně, školní dílna, keramická dílna s pecí, učebna hudební výchovy s klavírem, hudební aparaturou, televizí s videem a DVD přehrávačem, výtvarná učebna. Učebny byly využívány jak v rámci výuky, tak v rámci zájmových kroužků. Do jedné nevyužité třídy byla přemístěna žákovská knihovna, která je také vybavena starším počítačem. Další nevyužitá třída sloužila jako herna pro žáky první třídy. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

5 Starší počítačová učebna disponovala 9 staršími počítači a nebyla v tomto školním roce příliš využívána. Počítače v nové učebně jsou napojeny rádiovým připojením na Internet. Učebna vybavená v rámci projektů Internet do škol disponuje 10ti žákovskými počítači a jedním počítačem pro učitele. Na počítačích lze zpracovávat fotografie pořízené školním digitálním fotoaparátem. V učebně je nainstalována barevná inkoustová a černobílá laserová tiskárna, skener a datový projektor. Počítače jsou dále umístěny v ředitelně, u zástupce ředitele, ve sborovně, v kabinetu I. stupně, kabinetech TV, M, JČ a Z, v kancelářích hospodářky a účetní. Starším počítačem byla vybavena také školní družina. Ředitelna, kancelář ZŘ, sborovna a kabinet I.st. jsou vybaveny kopírovacími stroji. Videa s televizí jsou také ve dvou třídách I. stupně a ve školní družině. Ve sborovně je k dispozici domácí kino. K výuce cizích jazyků sloužila jedna učebna na druhém patře. Třídy a učebny jsou vybaveny žaluziemi. Ve třídách jsou podle potřeby umístěny meotary. V kmenových třídách byla provedena výměna školních tabulí a výměna některých dveří do tříd ve druhém patře. Během prázdnin byla vymalována školní kuchyně, některé třídy a kabinety a zrekonstruovány vedlejší vstupní vchody. provedené rekonstrukce ve školním roce 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 nebyly provedeny žádné rekonstrukce. bezbariérovost škola nemá bezbariérové přístupy 2.3 ŠKOLSKÁ RADA A DĚTSKÝ PARLAMENT, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SRPŠ Školská rada Dětský parlament Občanské sdružení SRPŠ Spolupráce se sponzory Rada žáků ANO NE NE ANO NE ANO ANO/NE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

6 2.4 PŘEHLED O POČTU TŘÍD, POČTU DĚTÍ A ŽÁKŮ MŠ, ZŠ Tabulka Základní škola počet tříd, žáků a průměrná naplněnost ve třídě ve školním roce 2008/2009 Počet tříd Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě Sedm žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí - 38 školského zákona. Dalších 12 dětí navštěvovalo přípravnou třídu. 2.5 PŘEHLED O POČTU ODDĚLENÍ A ŽÁKŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN Tabulka - Školní družina - počet oddělení, žáků a průměrná naplněnost v oddělení ve školním roce 2008/2009 Počet oddělení Počet žáků Průměrná naplněnost ve třídě PŘEHLED O POČTU STRAVOVANÝCH DĚTÍ A ŽÁKŮ Tabulka - Školní jídelna ZŠ - školní rok 2008/2009 v porovnání počet žáků celkem na ZŠ počet stravovaných a nestravovaných žáků na ZŠ a stravovaní žáci SŠ Počet žáků ZŠ Počet stravovaných Počet nestravovaných Počet stravovaných celkem žáků na ZŠ žáků na ZŠ žáků SŠ na ZŠ Z celkového počtu žáků ZŠ se stravovalo ve školním roce 2008/ % žáků. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

7 2.7 OSTATNÍ ÚDAJE O VÝUCE, TŘÍDÁCH, DĚTECH A ŽÁCÍCH Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka - Přehled individuálně integrovaných žáků se zdravotním postižením podle druhu postižení na ZŠ ve školním roce 2008/2009 Mentální postižení Sluchové postižení Zrakové postižení Vady řeči Tělesné postižení Více vad Vývoj.poruchy učení a chování CELKEM žáků se zdrav.postižením počet žáků Zabezpečení pedagogické asistence: Ve školním roce pracovala v přípravní třídě a na I.stupni asistentka pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Speciální, specializované, přípravné a vyrovnávací třídy Tabulka - Přehled počtu speciálních, specializovaných, přípravných a vyrovnávacích tříd, dětí a žáků na MŠ, ZŠ ve školním roce 2008/2009 MŠ-ZŠ Druh třídy Počet tříd Počet dětí-žáků Pro žáky-děti...,druh postižení ZŠ přípravná 1 12 ze soc. znevýhodněného prostředí Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných Tabulka - Žáci nadaní a mimořádně nadaní na ZŠ 2.stupeň CELKEM ZŠ 1.stupeň chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

8 2.7.4 Jiný způsob plnění povinné školní docházky individuální vzdělávání Ve školním roce 2008/2009 škola neměla žádný takový případ Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR Počet žáků,kteří plnili povinnou školní docházku ve školním roce Ročník 2008/2009 v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR Všech sedm žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí..dvě žákyně konaly na konci roku zkoušky z JČ, resp. z JČ, Z a D Dojíždějící děti a žáci Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných části města Žáci dojíždějící do ZŠ z jiných měst a obcí název části města počet žáků název města - obce počet žáků Havířov-Město 4 Horní Suchá 3 Havířov-Podlesí 1 Karviná 3 Havířov-Šumbark 3 Orlová 1 Celkem 8 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

9 2.7.7 Fluktuace dětí, žáků ve školním roce 2008/2009 Základní škola Počet Přistěhováni žáci z jiných měst a obcí Název města-obce Ostrava Orlová Český Těšín Karviná Odstěhováni žáci do jiných měst a obcí Ostrava Hnojník Milovice Bohumín Horní Suchá Josefov Opava Přechod žáků-příchod z jiné ZŠ v rámci města Havířova Počet Důvod odchodu příchodu Název školy 2 Žákovská 2 M.Pujmanové Přechod žáků-odchod na jinou ZŠ v rámci města Havířova Mládežnická Mánesova Žákovská M.Gorkého M.Kudeříkové Na Nábřeží Jiné (rozveďte v textu) V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

10 3. RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY V základní škole probíhala výuka ve školním roce 2008/2009 podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 (2.-5. roč. a roč.) a podle vlastního ŠVP Strom (1.,2. a 6.,7. roč.) ZŠ pracovala ve školním roce 2008/2009 s těmito školními vzdělávacími programy: Název Počet zapojených žáků Základní škola č.j / ŠVP ZV Strom 108 Tabulka - Přehled vybraných výchovně vzdělávacích projektů na ZŠ Název projektu Vyhlašovatel Počet zapojených žáků Zdravé zuby MŠMT 132 Výsadba medonosných stromů Vlastní 36 Projektový den Havířov, Odpady Vlastní 160 Ekoplocha-Sušanka Vlastní 15 Den Země Vlastní 217 Adopce zvířat Vlastní 217 Projektový den-řecko II.st Vlastní 85 Projektové dny I.st Vlastní ŠKOLA V PŘÍRODĚ Škola v přírodě ve školním roce 2008/ neuskutečnila se 3.2 LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURS Lyžařský výcvikový kurs ve školním roce 2008/ neuskutečnil se V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

11 3.3 PŘEDPLAVECKÝ A PLAVECKÝ VÝCVIK Realizace předplaveckého a plaveckého výcviku ve školním roce 2008/2009 Výcvik Předplavecký Plavecký Sjednaná dohoda s kým Správa sport. zař. Havířov Termín Třída-ročník Počet dětí-žáků tř 3.tř Vyčleněný objem na plavání z ONIV v Kč Kč Kč* * od roku 2008 hrazeno z prostředků zřizovatele 3.4 DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola Počet tříd Počet žáků Odučené hodiny teorie praxe CELKEM Využívání dopravního hřiště na MŠ Místní 3: NE Hodinový rozsah ve školním roce 2007/2008: 0 Počet žáků: VÝUKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ Zařazování nepovinného předmětu Náboženství, cizí jazyk. Ve školním roce 2008/2009 nebyl předmět Náboženství vyučován. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

12 4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 4.1 VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ Tabulka Věková struktura zaměstnanců základní školy a ŠJ-výd. fyzický počet ZŠ,ŠJ-výd. Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: - pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Věková struktura zaměstnanců školní družiny fyzický počet ŠD Pedagogičtí zaměst. fyz. počet z toho muži do 20 let let let let 1 0 nad 50 let Celkem 1 0 Z počtu celkem: - pracující důchodci -zaměst.-nárok na důchod Tabulka - Počet fyzických zaměstnanců na MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ výd. ve školním roce 2008/2009 dle členění ženy muži a procentuální vyjádření Zaměstnanci celkem ŽENY MUŽI fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ ŠJ-výd.MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJ-výd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

13 Přepočtený počet zaměst. MŠ Celkem MŠ ZŠ ŠJvýd.MŠ ŠJvýd.ZŠ ŠD Celkem ZŠ CELKEM zaměst. 22,023 2,75 1,00 24,773 25,773 Převážnou část všech zaměstnanců tvoří věková skupina let a skupina nad 50 let. 4.2 ODBORNÁ A PEDAGOGICKÁ ZPŮSOBILOST Tabulka - Základní škola dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců Pedagogičtí zaměstnanci Dosažené vzdělání na 1. stupni na 2. stupni přepočtený počet % přepočtený počet % Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 5 64 Učitelství pro 2.stupeň ZŠ 5, Speciální pedagogika 1 12 VŠ pedagogické pro jiný typ škol 0,316 4 VŠ nepedagogické DPS bez DPS 1 12 Středoškolské pedagogické 1 12 nepedagogické 1 (as. ped.) Celkem , Na I. stupni působí jedna neaprobovaná učitelka, která však má již dlouholetou praxi. Na II. stupni působí také jedna neaprobovaná učitelka, která však má dlouholetou praxi ve výuce anglického jazyka a má složenou státní zkoušku z angličtiny. Jeden učitel si doplňuje vzdělání studiem na vysoké škole. Učitelka informatiky má pedagogickou způsobilost pro výuku na střední škole. Romská asistentka si formou distančního studia doplnila střední vzdělání. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

14 4.3 ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Vyučované cizí jazyky ve školním roce 2008/2009: Kvalifikační předpoklady pedagogických zaměstnanců zajišťujících výuku cizích jazyků: Nikdo z vyučujících cizím jazykům nesplňuje kvalifikační předpoklady. Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 1. stupni ZŠ VŠ s aprobací cizího jazyka Dosažené vzdělání Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské CELKEM Učitelé cizích jazyků na 1. stupni ZŠ JA JN přepočtený počet % přepočtený počet státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs 0,45 50 bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška 0,45 50 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání 0, % Tabulka - Přehled o počtu úvazků a dosaženém vzdělání učitelů cizích jazyků na 2. stupni ZŠ Učitelé cizích jazyků na 2. stupni ZŠ JA JN JF Jiné Dosažené vzdělání přepočtený počet % přepočtený počet % přepočtený počet % přepočtený počet % VŠ s aprobací cizího jazyka Bakalářské s aprobací cizího jazyka Vysokoškolské pedagogické Vysokoškolské nepedagogické Středoškolské CELKEM státní jazyková zkouška 0, akreditovaný jazykový kurs 0,14 18 bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání státní jazyková zkouška 0,64 82 akreditovaný jazykový kurs bez cizojaz.vzdělání 0, , V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

15 4.4 APROBOVANOST VÝUKY Ve školním roce 2008/2009 byly odučeny plně aprobovaně tyto předměty: na II. stupni: matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, tělesná výchova, výtvarná výchova Nejnižší aprobovanost byla ve školním roce 2008/2009 u těchto předmětů: anglický jazyk, rodinná výchova, hudební výchova Aprobovanost výuky na: % vyjádření 1.stupni ZŠ stupni ZŠ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajišťováno ve školním roce 2008/2009 zejména prostřednictvím: KVIC Karviná, KVIC Nový Jičín, Ostravské univerzity. Do patnácti akcí DVPP se zapojilo 50% pedagogických pracovníků školy. Zúčastnili se například těchto kurzů, seminářů a pracovních dílen: Jak úspěšně pracovat s dětmi Přemýšlení a počítání Komunikace Džbán plný kultur Normální je nekouřit Spolupracující rodič Pralesem Mionší Preventivní logopedická péče. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

16 5. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Školní rok 2008/ ZŠ Počet zapsaných Počet přijatých dětí dětí do 1.tř. pro do 1.tř.pro šk.r. 2008/09 šk.r. 2008/09 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r. 2008/09 Počet žáků, kteří ve šk.r. 2008/09 ukončili zákl.vzdělávání Ve školním roce 2008/2009 proběhl zápis dětí do 1. ročníků základní školy pro školní rok 2009/2010: Počet zapsaných dětí pro šk.r. 2009/10 Počet přijatých dětí pro šk.r. 2009/10 Počet dětí s odkladem povinné škol. docházky pro šk.r.2009/ Počet žáků Odchod žáků na gymnázia z 5. ročníku (8-leté) 1 Údaje o umístění žáků po dokončení povinné školní docházky Škola Počet žáků Gymnázium (4-leté) 0 SOŠ 6 OA 0 SPŠ 2 Konzervatoř 0 Jazyková škola 0 Střední umělecká PŠ 0 SŠ 4-leté studium 2 SOU 4-leté studium 0 SŠ 3-leté studium 10 SOU 3-leté studium 2 OU, U, PŠ 8 (žáci vycházející z 8. a 7. roč.) CELKEM Z počtu celkem - soukromé školy 4 - církevní školy 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

17 6. ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 KLASIFIKACE CHOVÁNÍ Tabulka - Klasifikace chování žáků za školní rok 2008/2009 Počet žáků - klasifikace chování ZŠ Počet žáků celkem velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neklasifikováno celkem z počtu neklasifikovánožáci plnící povinnou škol.doch. v zahraničí zahr. škole na území ČR pochvaly a jiná ocenění napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ stupeň stupeň ZŠ celkem % vyjádření ,3 7,2 0,5 0 3,1 21,7 8,1 7,6 8,1 za ZŠ celkem (Součet sloupců 2, 3, 4, 5, by se měl rovnat počtu v sloupci 1) Neklasifikováno 7žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí. 6.2 DOCHÁZKA ŽÁKŮ Tabulka - Docházka žáků ve školním roce 2008/2009 omluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola omluvené průměr na žáka hodiny 1. stupeň ,5 2. stupeň ,3 CELKEM ZŠ ,6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

18 Tabulka - Docházka žáků ve školním roce 2008/2009 neomluvené hodiny Počet - škola celkem Základní škola neomluvené průměr na žáka hodiny 1.stupeň 239 1,8 2.stupeň 281 3,3 CELKEM ZŠ 520 2,4 6.3 PORADENSKÉ SLUŽBY Na škole působí jeden výchovný poradce s vysokoškolským vzděláním. Ve školním roce 2008/2009 se průběžně řešily případy vznikající šikany, neomluvené absence záškoláctví, porušování školního řádu a méně podnětného rodinného prostředí. Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování Řešení a potřeby sledovaných žáků jsou projednávány individuálně s příslušnými vyučujícími a třídními učiteli. Příslušná dokumentace je uložena u ředitele školy a výchovně poradkyně a jsou pravidelně doplňovány. V některých případech jsou poruchy učení na doporučení poradenského zařízení řešeny individuální výukou po vyučování. Oblast prevence sociálně patologických jevů, realizace preventivního programu školy Kromě realizace minimálního preventivního programu je na škole věnována pozornost zejména možné šikaně a její počátky jsou okamžitě podle potřeby řešeny v součinnosti všech zúčastněných učitelů, metodika prevence, výchovné poradkyně, vedení školy a rodičů. V oblasti prevence SPJ spolupracuje škola s Městskou policií a Policií ČR, žáci využívají programů Centra prevence v Havířově. Metodik prevence na pedagogických radách informuje o nových poznatcích v této oblasti. Řešené případy SPJ Ve školním roce 2008/2009 bylo projednáváno několik přestupků, na jejichž řešení se podíleli třídní učitelé s metodikem prevence a výchovná poradkyně. Nebyl řešen případ užívání tvrdých či měkkých drog. Schránka důvěry : NE Počet všech vhozených záznamů: - Počet případů, které se týkaly šikany (vhozené do schránky důvěry): - Spolupráce školy s odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířova ANO V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

19 Granty a dotace vztahující se této oblasti (podané a realizované) Škola nežádala o grant v této oblasti. 6.4 PROSPĚCH ŽÁKŮ Tabulka - Prospěch žáků základní školy ve školním roce 2008/2009 Počet s vyznamenáním prospěli neprospěli neklasifikováno žáků počet % počet % počet % počet % celkem žáků žáků žáků žáků Základní škola , , ,9 0 0 Tabulka - Komisionální přezkoušení Počet žáků Ročník Předmět 1 6. Jč 1 9. Jč, Z, D 38 školského zákona Tabulka Opravné zkoušky Počet žáků Ročník Předmět 7 I. JČ 2 II. JČ,M 1 IV. VL, PŘV 3 V. VLV, JA 3 VI.. PŘ, Z 2 VII. PŘ, JČ 1 IX. CH Tabulka Žáci opakující ročník Počet žáků Ročník 7 I. 1 IV. 1 V. 2 VI. 2 VII. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

20 Tabulka -Průměrný prospěch žáků ve třídách 1. a 2. stupně ZŠ ve školním roce 2008/ ZŠ 1,52 1,39 1,62 1,77 2, A 7. B ZŠ 2,71 2,34 2,34 2,51 2,42 * tímto značením uveďte případné slovní hodnocení prospěchu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

21 7. ÚRAZOVOST VE ŠKOLE A ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ Tabulka - Přehled počtu registrovaných úrazů ve školním roce 2008/2009 na ZŠ Počet registrovaných úrazů z toho ŠD Základní školy 4 0 Údaje uvedené ve výše uvedených tabulkách je nutno zpracovat dle VÝKAZU O ÚRAZOVOSTI dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních. Tabulka - Rozdělení úrazovosti podle činností, při kterých došlo ke školnímu úrazu (registrovanému) na MŠ, ZŠ, ŠD ve školním roce 2008/2009 Druh činnosti MŠ z toho dívky ZŠ z toho dívky ve třídě v době vyučování o přestávce 2 0 ve školní družině a klubu ve školní jídelně v hodinách tělesné výchovy 2 0 při lyžařském výcviku při plaveckém výcviku při sportovních akcích při exkurzi při školním výletu při ostatních činnostech Celkem 4 0 ŠD z toho dívky Popište nejčastější příčiny vzniku úrazů: V hodinách TV špatně chycený míč nebo upadnutí. Na chodbě převážně chůze ze schodů, špatné došlápnutí. 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Pracovníci České školní inspekce provedli ve školním roce 2008/2009 inspekci a kontrolu. Termín konání inspekce: Cíle inspekční činnosti: Zjištění a hodnocení informací o vzdělávání žáků základní školy v podpoře výchovy ke zdraví Inspekční zjištění: podmínkám bezpečnosti a ochraně zdraví žáků je věnována standardní pozornost, podmínky k bezpečnému a zdravému prostředí školy při výchově a vzdělávání ve vztahu k žákům základní školy jsou standardní V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

22 Termín konání inspekce: Cíle inspekční činnosti: Kontrola souladu ŠVP s RVP Inspekční zjištění: V některých oblastech ŠVP v souladu s RVP není. Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena kontrola pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oddělením kontroly Magistrátu města Havířov byla ve školním roce 2008/2009 provedena veřejnosprávní kontrola. Termín veřejnoprávní kontroly: 9. a Předmět kontroly: Hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky za rok 2007 Kontrolní zjištění: Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Název úřadu, orgánu, který kontrolu provedl: Krajská hygienická stanice Termín kontroly: Předmět a účel kontroly: kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve školní jídelně Kontrolní zjištění: Žádné nedostatky nebyly zjištěny. 9. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH Akce pro rodiče: pasování prvňáčků besídka ŠD ukázková hodina Ja knihovna- Vánoční koncert Akce pořádané školou ve spolupráci s rodiči: Besídka ke Svátku matek Drakyáda Akce celoměstského charakteru (např.havířovská liga,...): Organizace: Přebor havířovských škol v šachu jednotlivců Zdobení vánočních stromečků Účast: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

23 Den bez aut Běh naděje Všeznal Městské a okresní kolo v šachu družstev Den učitelů Havířovská liga ve stolním tenise Havířovská laťka mládeže Vítání občánků Městské kolo atletického čtyřboje Bambiriáda Permoníček Ekoolympiáda Zlatý klíč Další mimoškolní činnosti školy a prezentace na veřejnosti: Den Země Den dětí-policie Havířov v květech Pěvecký sbor knihovna Pr. Suchá 9.1. SPORTOVNÍ A MIMOSPORTOVNÍ KROUŽKY Pro žáky základní školy byly ve školním roce 2008/2009 pořádány kroužky: sportovní název kroužku počet zapojených žáků šachový 12 tělovýchovný 20 umělecky zaměřené název kroužku počet zapojených žáků keramický 16 pěvecký 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

24 jazykové název kroužku počet zapojených žáků kroužek JA 15 ostatní název kroužku počet zapojených žáků zdravotní 10 počítačový 8 Tabulka - Přehled počtu kroužků a žáků ve školním roce 2008/2009 na ZŠ Počet sport. kroužků Počty žáků ve sport. kroužcích Počet mimosport. kroužků Počty žáků v mimosport. kroužcích Počet kroužků celkem Počty žáků celkem ZŠ VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY ŠKOLY, DĚTÍ A ŽÁKŮ A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Prezentace na veřejnosti: Adopce zvířat ZOO: Ostrava Evropský den bez aut Tvorba školního časopisu NE Základní škola Tabulka - Vybrané úspěchy v soutěžích a přehlídkách v rámci města Žák-žáci, skupina-družstvo Název soutěže Umístění-ocenění Mladší žáci Městské kolo stolního tenisu 3. místo Mladší žáci a starší žáci Asterix-městské kolo v šechu 1. místo Starší žáci Okresní kolo stolního tenisu 2. místo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

25 9.3 ÚČAST V ROZVOJOVÝCH PROGRAMECH MŠMT A OSTATNÍCH PROGRAMECH Škola měla zájem aktivně se zapojit do rozvojových programů MŠMT. Jednalo se o programy: Rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním Vznik centra DVPP na území města Havířov Zvyšování kompetencí a dovedností ped. pracovníků - pro žáky ročníku - Společný projekt ESF, do kterého se naše škola zapojila s dalšími havířovskými školami. Projekt byl doporučen k financování a bude realizován v období od do Realizace ostatních programů na ZŠ Název programu: Cíl programu: Způsob realizace: Zdravé zuby Péče o zubní zdraví Pracovní listy Hlavní důraz kladen na: pravidelné čištění zubů, návštěva stomatologa Praktické cvičení ústní hygieny v hodině prvouky. Cvičení na pracovních listech. Motivace k návštěvě stomatologa 2 x ročně. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto školním roce nebylo realizováno další vzdělávání v rámci celoživotního učení. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola pronajímá prostory Soukromé hudební výuce pana Jana Lodera, kde se vzdělávají naši žáci. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2008/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Havířov Bludovice, ul.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Motto školy Bez znalosti cizích jazyků, informatiky, matematiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kladno, Vašatova 1438

Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Základní škola Kladno, Vašatova 438 Výroční zpráva o činnosti školy 203/204 Obsah:. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy 4 3. Školy a školská zařízení členění... 5 4. Souhrnné údaje o žácích...

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 -

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-2 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více