7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD"

Transkript

1 7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD as ke studiu: 0.5 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umt vytvoit geometrii v programu ICEM CFD. vytvoit výpoetní sí v programu ICEM CFD. exportovat sí do souboru, který je použitelný v programu CFX-Pre. Výklad Popis úlohy V této kapitole si na jednoduchém píklad pedvedeme základní postup pi tvorb numerické simulace proudní bez databázové podpory programu Workbench. Celý postup si budeme ilustrovat na stejné 2D úloze, která byla použita již v pedchozí kapitole. Geometrii a výpoetní sí budeme vytváet v programu ICEM CFD. Obr Schematický nárt ešené oblasti s definicí problému Popis programu ICEM CFD Program ICEM CFD je velice sofistikovaný nástroj na úpravu geometrie a vytváení výpoetní sít, a to konformní/nekonformní, hybridní/uniformní, strukturované tak i nestrukturované. V programu je možné vytváet i geometrii, ale kreslení a modelování není asociativní, proto je vytváení složité geometrie velice zdlouhavé. Program také umožuje implementaci program pro ešení úloh z oblasti pevnosti a dynamiky pevných tles. Program ICEM tak mže sloužit jako ekvivalent Workbench. To ale není náš pípad, protože program CFX nelze takto implementovat. Proces síování je možné specifikovat mnohem podrobnji než v programu Meshing. Program je tak vhodný pro pokroilé uživatele a samotný popis se všemi možnostmi programu by vystail na samostatná skripta a výuku v jednom semestru. My si zde vystaíme s jednoduchým 2D píkladem, na kterém budeme ilustrovat odlišnosti v procesu kreslení a síování vzhledem k programm implementovaným ve Workbench. Program ICEM CFD má shodnou grafickou strukturu s ostatními již popsanými programy. Základní vzhled programu ICEM CFD je zobrazen na Obr Pro pehlednost si v následující tabulce strun 97

2 popíšeme základní ikony. Základní ikony vždy pomrn intuitivn graficky znázorují operaci, které ikona zastupuje. Otevení nebo vytvoení projektu Uložení projektu Otevení geometrie, znovunatení geometrie Otevení sít, znovunatení sít Otevení bloku, (specielní možnost pi tvorb hexa sít) Zotavení pohledu, maximální zoom (zobrazení kdy zoom je nastaven tak aby byly všechny entity na obrazovce viditelné) Zoom Mení délky úseek Souadný systém, možnosti nastavení Zotavení pohledu Krok zpt/vped Možnosti zobrazení drátového modelu/ možnosti zobrazení plného modelu Panely nástroj Okno se stromem geometrických entit Pracovní grafické okno Okno pro definování píkaz Obr. 7.2 Grafické rozhraní ICEM CFD V pravé ásti se nalézají záložky pro zobrazení specifických ikon daných operací. jednotlivé panely si strun popíšeme Geometry Nástroje pro tvorbu, editaci, modifikaci geometrie Mesh Nástroje pro tvorbu sít, kivkové, plošné objemové Blocking Nástroje pro tvorbu bloku, specielní nástroj pro tvorbu hexa sít. Obdobný princip jako u pedchozí úlohy - dlení oblasti na podobjemy a vytvoení 98

3 Edit Mesh Properties Constrains Loads Solve Options Output Cart3D Post-processing sestavy) viz Obr Specielní nástroje pro editaci, opravu a kvalitativní vylepšení sít Nastavení parametr výpotu, materiálu atd. (pouze v pípad implementace ešie) Definice vazeb (ukotvení, vetknutí, posuvná podpora atd.) (pouze v pípad implementace ešie) Definice okrajových podmínek, síla, teplota atd. (pouze v pípad implementace ešie) Nastavení ešie (pouze v pípad implementace ešie) Export výpoetní sít. Možnost exportu pro ca 100 program Parametry reziduál a monitorování ešení (pouze v pípad implementace ešie). Tvorba grafických výstup a analýza výsledk simulace (pouze v pípad implementace ešie). Stejn jako v pedchozí kapitole vytvoíme pracovní adresá pro tuto úlohu. V tomto adresái budou ukládány veškeré soubory (v tomto pípad C:\Work/Priklad1_var2). Nastavení provedeme píkazem z textového menu File Change Working Dir... Zde nastavíme vytvoený pracovní adresá viz Obr. 7.3 Vytvoení geometrie v ICEM CFD Obr. 7.3 postup pi definici pracovního adresáe Po definici pracovního adresáe projekt uložíme pomocí ikony, soubor pojmenujeme Priklad1. Nyní mžeme zaít vytváet geometrii výpoetní oblasti. Postup pi kreslení je ponkud odlišnjší a využívá základní geometrické entity a geometrie tak není asociativní. Proces tvorby je ešen po vrstvách. V prvním kroku je nutné vytvoit hraniní body. Tyto hraniní body se následn spojí pímkami, kivkami apod. Pomocí pímek a kivek jsou vytvoeny plochy a následn jsou vytvoeny objemy pomocí ploch. 99

4 Body Pímky/Kivky Plochy Obr. 7.4 Postup pi vytváení geometrie Objem Struný popis jednotlivých položek v záložce Geometry je uveden v následující tabulce. Vytvoení bod Vytvoení 1D entity, kivky, pímky, spline atd. Vytvoení plochy Vytvoení objemu Rozdlení plochy Úprava importované geometrie, uzdravení, automatické vyištní atd. Transformace geometrie, posuv, rotace, škálování atd. Obnovení entit Mazání entit Body vytvoíme prostednictvím souadnic X,Y,Z. V záložce Geometry zvolíme volbu. Po této volb se v levé dolní ásti obrazovky upraví panel nástroj a zobrazuje pouze píkazy platné pro definici bodu. Bod je možné vytvoit celou adou píkaz, my ale využijeme definici pomocí souadnic X,Y,Z. Program ICEM CFD nepracuje s jednotkami, ale pouze s íselným formátem. Geometrii tak budeme kreslit v mm. Do tí ádk vepíšeme souadnice prvního bodu (0,0,0) a volbu potvrdíme Apply. V grafickém okn se následn zobrazí bod. Další body vytvoíme obdobn, napíšeme souadnice a volbu potvrdíme Apply. Ostatní body vytvoíme dle následující tabulky a obrázku. Souadnice bod jsou urena dle skicy Obr Tab Tabulka bod Bod. X Y Z [mm] [mm] [mm] Obr. 7.5 Oznaení bodu pi jejich tvorb 100

5 Obr. 7.6 Postup pi definici bod Po ukonení definice posledního bodu a potvrzení Apply uzaveme panel tlaítkem Dismiss. Nyní máme vytvoeny body, které je možné propojit pímkami. V položce Geometry tedy vybereme tvorbu kivek. Kivky je možné definovat celou adou zpsobu. My ale vybereme tvorbu prostednictvím bod. Pomocí tohoto nástroje je možné vytvoit kivku libovolným potem bod (2 body pímka, 3 body parabola, atd.). Nyní budeme vždy definovat dva body, které se propojí pímkou. Body vybereme levým tlaítkem myši a volbu potvrdíme prostedním tlaítkem. Pravým tlaítkem je možné se vrátit o krok zpt pi volb bodu. Obr. 7.7 Postup pi tvorb pímek Pímky je vhodné definovat již s ohledem na jejich smr. tento smr pak mžeme využít pi tvorb sít. ervené šipky na následujícím obrázku naznaují poadí pi výbru bod pi tvorb pímek. Pímky vytvoíme tak aby byla geometrie tvoena v budoucnu temi kvádry, aby bylo možné vytvoit kartézskou sít stejn jako v Design Modeleru a Meshing. 101

6 Obr. 7.8 Znázornní smru pímky Po ukonení definice poslední pímky bodu a potvrzení prostedním tlaítkem myši, uzaveme panel tlaítkem Dismiss. Po vytvoení pímek je mžeme slouit do ploch. V nástroji Geometry vybereme tvorbu ploch. Plochy je možné vytváet celou adou nástroj, nap. rotace, vysunutí apod. My ale budeme plochy vytváet pomocí pímek. Zvolíme tedy možnost. Po této volb budeme levým tlaítkem vybírat vždy tyi pímky, které ohraniují plochu. Postup výbru jednotlivých pímek mže být již libovolný viz Obr Celkem tedy vytvoíme ti plochy viz. Obr. 7.9 Obr. 7.9 Znázornní vytvoených ploch. Po vytvoení poslední plochy uzaveme panel tlaítkem Dismiss. Jelikož je úloha ešena jako 2D, není nutné vytváet objemy, prostorovou sí vytvoíme až následn po vytvoení plošné sít její editací. Zobrazení vytvoené plochy Obr Postup pi tvorb první plochy 102

7 Aby bylo možné v CFX-Pre definovat okrajové podmínky, je nutné nyní vytvoit tzv. party. Bez tohoto kroku je sice možné vytvoit sí a dokonce ji exportovat, celý povrch by byl však pi exportu seskupen do jedné entity. V CFX-Pre by se po importu vyskytovala pouze jedna plošná entita, ímž by byl naprosto znemožnn proces definování okrajových podmínek, protože by nebylo možné vybrat danou plochu. Nové party tedy budou reprezentovat jednotlivé okrajové podmínky. Na následujícím obrázku je zobrazeno pojmenování jednotlivých part. Obr Vytvoení partu, pojmenování entit Postup pi vytvoení partu je velice jednoduchý. Celý postup si demonstrujeme na vytvoení part, který bude reprezentovat vstup tekutiny pojmenovaný INLET. Ve stromu v levé ásti vybereme položku Part a pravým tlaítkem vyvoláme kontextové menu a zvolíme položku Create Part. Ve vyvolaném panelu pro tvorbu partu vepíšeme jméno Inlet do kolonky Part. Následn pepneme kurzor myši do vybíracího režimu prostednictvím ikony a vybereme danou pímku viz Obr pravým tlaítkem a volbu potvrdíme prostedním tlaítkem, anebo tlaítkem Apply. Ve stromu by se následn mla pod položkou párt objevit nová entita, která má jinou barvu a její jméno je INLET (barva je odlišná pouze z dvodu rozlišení a nemá žádnou jinou vypovídající hodnotu). Následn pepíšeme jméno v položce Part na Outlet, levým tlaítkem myši vybereme dané pímky a volbu potvrdíme prostedním tlaítkem myši, atd. Celý proces opakujeme i pro ostatní entity. Program ICEM CFD automaticky pepíše veškerá malá písmena v názvu na velká, tato vlastnost je defaultn nastavena a opt nemá žádný vliv na tvorbu. U poslední okrajové podmínky Symmetry_Left nevybereme pímku, ale vybereme ti plochy. Druhá boní okrajová podmínka vznikne až pi editaci sít a není možné ji nyní definovat. Tab Pojmenování jednotlivých partu Jméno partu Poet entit Typ entity INLET 1 pímka OUTLET 2 pímka TOP_WALL 2 pímka MIDDLE_WALL 1 pímka BOTTOM_WALL 1 pímka STEP 1 pímka SYMMETRY_LEFT 3 plocha 103

8 Create Part Vepíšeme jméno Inlet Po potvrzení volby prostedním tlaítkem Vytvoení sít v ICEM CFD Obr Postup pi tvorb partu, pojmenování entit Po pojmenování všech podstatných entit je ukonena tvorba geometrie. Nyní mžeme zaít definovat parametry výpoetní sít. Postup je obdobný jako pi tvorb geometrie, nejprve budeme definovat sí na pímkách a následn na plochách. V horním panelu pepneme záložku z položky Geometry na položku Mesh. V následující tabulce je uveden struný popis jednotlivých položek a jejich význam. Globální nastavení parametr výpoetní sít Nastavení sít pro jednotlivé party Nastavení sít pro plochy Nastavení sít pro kivky Definování parametr zhuštní sít 104

9 Definování konektivních bod sít Síování kivek Síování plochy a objem Proces síování zahájíme definováním globálních parametr výpoetní sít. Vybereme ikonu, v oteveném panelu je možné definovat globální parametry a dále parametry pro povrchovou, objemovou sí, parametry mezní vrstvy a nastavení periodicity výpoetní sít. Globální nastavení parametr výpoetní sít Globální nastavení parametr plošné sít Globální nastavení parametr objemové sít Globální nastavení parametr mezní vrstvy Globální nastavení parametr periodicity sít V panelu globálního nastavení je možné nastavit mítko a maximální velikost elementu sít. Tyto hodnoty ponecháme ve standardním nastavení a pepneme se do panelu pro definování parametr plošné sít. Zde mžeme nastavit jaký typ výpoetní sít je preferován pro 2D entity geometrie. Ponecháme výchozí nastavení, protože spluje naše požadavky. Obr Definování typu plošné sít Jedná se o výpoetní sítyhrannou (Mesh type Quad Dominant). Metoda síování bude záviset na parametrech sít u kivek (Mesh method Patch Dependent). Tuto volbu potvrdíme tlaítkem Apply. Ostatní položky není nutné definovat, protože je bhem procesu síování nebudeme využívat. Nyní mžeme zaít definovat parametry výpoetní sít pro jednotlivé pímky. Pokud byla geometrie vytvoena podle návodu, je možné nastavit parametry pro nkolik pímek souasn. Obr Oznaení pímek pi procesu síování 105

10 Sí zaneme definovat pro pímky oznaení íslem 1. Vybereme položku v hlavním panelu. Pomocí tohoto nástroje je možné detailn nastavit parametry sít pro 1D entity geometrie. Vepíšeme hodnotu 41 Obr Definování parametr sít pro pímky oznaené íslem 1 V položce Selected Surface(s) vybereme ti pímky pomocí ikony, která pepne myš do vybíracího režimu. Pímky vybíráme levým tlaítkem myši. Po výbru tetí pímky potvrdíme volbu prostedním tlaítkem myši. Nyní by se v pvodn prázdném políku Selected Surface(s) ml objevit text crv.03, který oznauje vybrané pímky. Poet element na daných pímkách bude identický se sítí, kterou jsme vytvoili v programu Meshing (ve Workbench). Poet bunk má být 40, do políka Number of Nodes musíme vepsat hodnotu 41 (což je poet uzl na pímce). Dále ješt chceme zhustit výpoetní sí smrem ke koncm pímek. Pomocí posuvníku pesuneme okno na položku Advanced Bunching (zhušování sít). Zhušování sít mžeme provést celou adou metod. V položce Bunching Law vybereme metodu Biexponencial. Tato metoda umožuje zhušovat exponenciáln poet bunk na obou koncích pímky (proto je v názvu pedpona bi). V kolonkách Spacing 1 a Spacing 2 nastavíme hodnotu 3, což je velikost prvního elementu na koncích pímek. Velikost je bez jednotek, my jsme ale vytvoili geometrii v mm (kreslili jsme v 1000, proto se jedná o mm), takže velikost prvního elementu je 3 mm. V ostatních kolonkách ponecháme 0, což znamená, že tato volba je neaktivní. Tímto jsou nastaveny všechny parametry a mžeme potvrdit tlaítkem Apply. Postup je zobrazen na Obr Stejným postupem budeme definovat také ostatní pímky podle následující tabulky. Pozor: ped zapoetím definice sít u další skupiny pímek je nutné v prvním kroku pepsat registr, tj. vybrat text v políku Selected Surface(s) a 106

11 smazat ho tlaítkem Del, teprve potom je možné se pepnout do vybíracího režimu tlaítkem vybrat novou skupinu pímek. a Pímky Poet bod Number of nodes Tab Parametry sít pro jednotlivé skupiny pímek Metoda Velikost 1 Pomr 1 Velikost 2 Bunching Law Spacing 1 Ratio 1 Spacing 2 Pomr 1 Ratio 2 Max. velikost Max. Space 1 41 Biexponential Biexponential Geometry Geometry Poet bod Curve Element Count a uzlové body sít Curve Node Spacing na 1D elementech je možné zobrazit pomocí následujícího postupu, toto zobrazení funguje pouze jako zptná vazba pro uživatele, tak aby vidl výsledek operace. Obr Zobrazení uzlových bod sít na 1D entitách. Ve stromu vybereme položku Geometry a vybereme levým tlaítkem položku Curves. Následn vyvoláme pravým tlaítkem myši kontextové menu a zvolíme Curve Node Spacing. Tím zobrazíme uzlové body. Poet bod na 1D elementu je možné zobrazit stejným postupem, pouze se v posledním kroku zvolí položka Curve Element Count. Výše popsaným postupem se zobrazení zapne natrvalo, a není nutné tento píkaz aktivovat pokaždé, když je na pímce vytvoena sí. 107

12 Curve Element Spacing Curve Node Spacing Obr Zobrazení parametr sít na 1D elementu Po definování parametr u jednotlivých skupin pímek je možné vygenerovat plošnou sí. V panelu Meshing vybereme nástroj Compute Mesh. V panelu Compute Mesh zvolíme možnost Surface Mesh, protože vytváíme plošnou sí. Následn bude spuštn proces vytváení sít, který je signalizován prostednictvím process bar ukazatele v pravé spodní ásti obrazovky. Po ukonení operace je automaticky zobrazena vytvoená sí viz Obr Stejným postupem je možné vytvoit také 3D sí, ale geometrie by musela obsahovat 3D entity. Tím je ukonen proces vytváení sít, protože samotnou úlohu ešíme jako 2D. Obr Proces vytváení plošné sít. Pokud bychom používali program Fluent, mohli bychom rovnou pistoupit k exportu výpoetní sít. Program Ansys CFX však neumí pracovat s ist dvourozmrnou sítí, proto musíme z 2D sít vytvoit minimáln jednu vrstvu 3D element, tedy pseudo 3D sí. Tuto 3D sí mžeme vytvoit pomocí nástroje Extrude Mesh, která je podobná metod Sweep v programu Meshing. V hlavním panelu pepneme z položky Mesh do položky Edit Mesh. Tím jsou aktivovány nástroje pro úpravu sít. Zde je možné upravovat a modifikovat vytvoenou sí a to jak dvourozmrnou, tak trojrozmrnou. 108

13 Vytvoení element Vysunutí 2D sít Kontrola sít Kvalita sít Upravení, zlepšení kvality a vyhlazení 2D sít Upravení, zlepšení kvality a vyhlazení 3D sít Opravení sít Sluování uzlových bod sít Rozdlení sít Posun uzlových bod sít Transformace sít nap. posuv, rotace, mítko, zrcadlení atd. Asociování sít, update parametr Konvertování sít, pemna typ element nap. tverce na trojúhelníky, šestistny na tystny apod. Zjemnní sít, upravení hustoty sít. Peíslování sít Nastavení tloušky sít Zmna orientace normály sít Smazání uzlových bod Smazání sít Pi vytvoení využijeme nástroj vysunutí 2D sít. které chceme vysunout pomocí nástroje pro výbr. V oteveném okn nejprve vybereme elementy,. Jelikož chceme vybrat všechny elementy, je možné v panelu, který se zobrazí v horní ásti grafického okna, použít nástroj Select All. Pomocí tohoto nástroje jsou vybrány všechny existující elementy. Jelikož pi vysouvání vzniknou boní stny a podstava a objemová entita, je nutné specifikovat jejich jména. V položce New Volume Part Name budeme definovat jméno vzniklého objemu. Objem pojmenujeme Fluid. Položku New Side Part Name ponecháme volbu inherited. To znamená, že jméno boních stn bude identické se jménem dané pímky/kivky, která je vysouvána. Poslední položka New top part name slouží pro pojmenování nov vzniklé podstavy pi vysouvání. Tato nov vzniklá ploch bude reprezentovat druhou symetrii výpoetní oblasti, proto ji pojmenujeme Symmetry_Right (Symmetry_Left je jméno vytvoené plochy). Dále budeme definovat poet vrstev pi vysouvání, jelikož budeme úlohu ešit jako 2D staí pouze jedna vrstva element, ponecháme tedy volbu Number of Layers na hodnot 1. Dále musíme definovat, jakou metodou bude vysunutí provedeno. Na výbr je nkolik možností. My zvolíme metodu vysunutí definované vektorem. V položce Method zvolíme typ Extrude by Vector. Následn se program dotáže na vektor, který bude definovat smr vysunutí. Do políka Vector vepíšeme hodnoty 0 0 1, což jsou souadnice jednotkového vektoru. Vysouvání tak bude probíhat ve smru +Z. Poslední položkou je políko Spacing. Zde vepíšeme hodnotu 10, což je tlouška vrstvy bunk. Tím je kompletn definováno vytvoení 3D sít vysunutím 2D element podle smru daného vektorem. Nastavení tak potvrdíme Apply a poté okno mžeme vypnout píkazem Dissmis. 109

14 výbr všech element Vepíšeme jméno Fluid Ponecháme jméno inherited Vepíšeme jméno Symmetr_Right Vybereme metodu Extrude by vector Vepíšeme (smrový vektor) Ponecháme 1, chceme pouze jednu vsrstvu Zadáme 10, výška vysunutí Obr Postup pi vysunutí sít Po vytvoení sít se ve stromu objeví v položce Mesh nová položka Volume, což signalizuje, že byla vytvoena objemová sí. A také v položce Parts se objeví nové entity, které byly vytvoeny pi procesu síování viz Obr

15 Objemová sí Nová objemová entita Nová plošná entita Obr Nové entity po vytvoení objemové sít Vytvoenou sít si mžeme pro lepší orientaci a lepší vizualizaci zobrazit v takzvaném vyplnném zobrazení. Ve stromu v položce Mesh na položce Shells vyvoláme kontextové menu pravým tlaítkem a zvolíme volbu Solid & Wire. Pvodní zobrazení je možné kdykoli zmnit identickým postupem, ale místo Solid & Wire zvolíme Wireframe viz Obr Obr Zmna zobrazení sít Export vytvoené sít Posledním krokem je export vytvoené sít do souboru, který je itelný v programu Ansys CFX. Pepneme se tedy ze záložky Edit Mesh na záložku Output. 111

16 Výbr solveru, tedy programu, ve kterém se bude úloha ešit. Na výbr je celá ada program. Program ICEM CFD je v tomto smru univerzální. Pednastavení okrajových podmínek, závisí na volb solveru. Pednastavení podmínek ešení, závisí na volb solveru. Export sít do souboru. Po pepnutí do záložky Output vybereme první položku Select Solver. Zde v položce Output Solver zvolíme program ANYS CFX, protože ten používáme pro ešení CFD úloh. Souasn s tím se také zmní typ souboru se sítí, který bude exportován. Ostatní položky ponecháme, volbu potvrdíme tlaítkem Apply a okno zaveme tlaítkem Dismiss. Ostatní nastavení, tj. okrajových podmínek a pednastavení ešení není pro program CFX možné. Nyní mžeme soubor vyexportovat. Po stisknutí tohoto tlaítka se oteve okno pro uložení souboru se sítí. Sí pro program CFX je z programu importována v souboru s píponou *.cfx5. V okn je již pednastaven název podle názvu projektu, tedy Priklad1.cfx5. Jméno tedy nebudeme mnit a soubor uložíme tlaítkem Uložit (Save). Bhem exportování je ješt programem vyvolána výzva k uložení souboru, tím je zajištno, že bude exportována aktuální sí a ne sí ze souboru, který byl naposled manuáln uložen. Po potvrzení této volby (volba je doporuena) je zobrazeno okno s parametry exportu. Zde je uvedeno jméno souboru, cesta kde bude soubor exportován a ostatní parametry zápisu. Vše ponecháme a stiskneme tlaítko Done. Tím je proces exportu ukonen. Za povšimnutí stojí položka Scaling. Tato položka umožuje pi exportu zvtšit i zmenšit sí podle nastaveného mítka, které mže být definováno ve všech tech smrech. My tuto položku ponecháme, takže sí bude exportována s rozmry v ádu tisíc (kreslili jsme v mm). V programu CFX pak pi importu sít nastavíme rozmrové jednotky importované sít na mm, ímž bude sí násobena ve všech smrech hodnotou Pokud bychom vybrali pi exportu Scaling a definovali Scaling Factor ve všech tech smrech, byla by sí již roznásobená bhem exportu. V programu CFX bychom pak definovali jednotky importované sít jako m. Exportem je kompletn ukonena tvorba sít, projekt tak mžeme uložit File Save Project a program ukoníme Save Exit. 112

17 vybereme program ANSYS CFX, a potvrdíme Apply. soubor uložíme tlaítkem Uložit Ped exportem ješt uložíme celý projekt. Exportovaná sí tak bude aktuální, Potvrdíle Yes. Nastavíme parametry exportu. (volby vtšinou ponecháme) Obr Postup pi exportu sít Animace Animaci si mže student zobrazit odkazem ANIMACE spustit run z adresáe Skripta\Priklad1_var2\Captivate\Priklad1_Video1 soubor Priklad1_Video1.htm 113

18 7.2 Píprava simulace v programu CFX as ke studiu: 0.5 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umt Výklad manuáln spustit CFX Launcher. manuáln spustit program CFX-Pre a naíst výpoetní sí. manuáln zapsat defininí soubor a vyešit simulaci v CFX-Solver. manuáln naíst výsledky simulace a analyzovat je v CFD-Post. Program CFX-Launcher Jak již bylo eeno, program CFX se skládá ze tí základních komponent. V manuálním režimu se jednotlivé komponenty spouštjí pes CFX-Launcher. CFX- Launcher je základní panel pro spuštní jednotlivých komponent programu CFX a dále definování pracovního adresáe. Spuštní CFX Launcher pod Windows se provádí dvojklikem na ikonu. Pokud je Launcher spuštn správn, objeví se na pracovní ploše okno zobrazené na následujícím Obr Spouštní základních komponent programu CFX Výbr pracovního adresáe Aktuální pracovní adresá Obr Základní rozhraní programu CFX Launcher Pomocí Launcheru je tedy možné spustit základní programy CFX-Pre prostednictvím ikony, CFX-Solver prostednictvím ikony, CFD Post prostednictvím ikony. Podrobný popis jednotlivých komponent je uveden v odstavci 6.4. Dále je možné prostednictvím Launcheru spustit program TurboGrid což je úzce specializovaný program pro tvorbu výpoetní sít u lopatkových stroj (turbíny, odstedivá erpadla apod.). 114

19 Manuální natení výpoetní sít, definice výpoetní oblasti a okrajových podmínek Po spuštní CFX-Launcheru si nastavíme cestu do pracovního adresáe, který bude identický s pracovním adresáem, v nmž je vytvoena sí exportována z programu ICEM CFD. Pracovní adresá tedy nastavíme na D:/Work/Priklad1_Var2. Nyní mže spustit CFX Pre a zaít definovat simulaci. Po spuštní CFX-Pre vytvoíme novou simulaci prostednictvím ikony. Následn se objeví okno, které slouží pro definování typu úlohy, viz Obr Na výbr máme tyi možnosti. GENERAL spuštní standardního grafického rozhraní pro manuální definici úlohy. TURBOMACHINERY spuštní upraveného grafického rozhraní vhodného pro definici výpot v rotaních strojích. QUICK SETUP spuštní jednoduchého grafického rozhraní vhodného pro laickou definici úlohy. Nevyžaduje hluboké odborné znalosti z proudní a teorie turbulence. LIBRARY TEMPLATE využití souboru *.ccl pro automatické definování úlohy. U pln definované úlohy je možné zapsat soubor *.ccl a ten pak použít pro automatické definování obdobné úlohy na jiné výpoetní síti. Obr Okno pro definici nové simulace Píklad ešený v této kapitole budeme definovat manuáln, proto spustíme standardní grafické rozhraní CFX-Pre volbou General. Po potvrzení této volby se pravdpodobn objeví okno s informací, že je zapnut režim automatického vytváení výpotové oblasti. Tuto informaci akceptujeme tlaítkem OK (pokud správce tuto volbu vypnul, tato informace se nezobrazí). Prvním krokem pi tvorb simulace je natení výpoetní sít. Sí nateme pomocí ikony. Po zobrazení okna pro výbr sít je automaticky nastavena cesta do adresáe D:/Work/Priklad1_Var2, protože jsme jej nastavili v CFX- Launcher. V položce File of Type nastavíme formát souboru sít, v položce nastavíme program ICEM CFD (*cfx *cfx5). Jak jsme si ekli v pedchozí kapitole, je sí vytvoená v programu ICEM CFD bez jednotek. Sí jsme vytvoili v ádech tisíc, takže v mm. Proto musíme také pi importu nastavit jednotky, ve kterých byla sí vytvoena. V položce Option Mesh Units nastavíme mm, vybereme soubor Priklad1.cfx5 a oteveme sí tlaítkem Open, viz Obr Jednotky výpoetní sít Typ výpoetní sít Soubor se sítí Obr Manuální import sít 115

20 Po natení sít je automaticky vytvoena výpotová oblast zobrazen soubor s výpoetní síti.. Ve stromu simulace je Soubor se sítí Automaticky vytvoená doména Obr Strom simulace po manuální natení sít Od toho kroku je postup pi nastavení simulace naprosto identický jako v prostedí Workbench, proto nebudeme tyto kroky dále znovu popisovat. Postup si mžeme zopakovat v pedchozí kapitole od Obr Po kompletním nastavení simulace od Obr je již postup odlišný. Manuální zapsání defininího souboru Nyní budeme definovat defininí soubor, který slouží jako vstupní data pro CFX-Solver, který je v prostedí Workbench zapsán v CFX-Pre a naten v CFX-Solver automaticky. V manuálním režimu je nutné defininí soubor nastavit run. V manuálním režimu programu CFX-Pre je k dispozici další panel s nástroji pro definici úlohy. Význam tchto nových ikon si nyní vysvtlíme. Zapsání defininího souboru a spuštní CFX-Solver s grafickým rozhraním. Spuštní CFX-Solver na pozadí bez grafického rozhraní. Spuštní CFX-Solver s grafickým rozhraním. Zapsání defininího souboru. Defininí soubor zapíšeme pomocí první možnosti. Pomocí ikony spustíme panel nástroj pro definici ešení úlohy. V tomto okn je již automaticky nastaven název souboru Priklad1.def a cesta, kde má být soubor uložen (dle CFX-Launcher). V tomto okn je možné také nastavit bh programu CFX-Pre po zapsání defininího souboru. Pokud zaškrtneme volbu Quit CFX-Pre, bude po zapsání program ukonen, ímž se ásten vyprázdní operaní pam. Ped ukonením programu se vtšinou ješt zobrazí výzva, zda se má simulace v programu CFX-Pre uložit. Pokud tuto volbu nezaškrtneme, zstane program spuštný. Položku tedy zaškrtneme a uložíme defininí soubor tlaítkem Save. Následn je defininí soubor zapsán, jelikož nebyla ped uložením defininího souboru uložena simulace, je ped ukonením CFX-Pre zobrazeno okno s dotazem, zdali se má simulace uložit. Tuto volbu potvrdíme. Postup je zobrazen na Obr Poté je CFX-Pre ukonen a automaticky spuštn CFX-Solver. Po spuštní CFX-Solver je zobrazeno okno, ve kterém je již nastavena cesta k defininímu souboru. Všechny položky je možné ponechat ve výchozím nastavení. ešení spustíme tlaítkem Start Run. 116

21 Ukonení programu CFX-Pre po zapsání defininího souboru Jméno defininího souboru Priklad1.def Uložení souboru Obr Postup pi manuálním uložení defininího souboru Jméno defininího souboru Priklad1.def. Nastaveno automaticky Typ ešie Serial 1 procesor Parallel více procesor Pracovní adresá Spuštní ešení Obr Spuštní ešení úlohy v CFX-Solver 117

22 Animace Animaci si mže student zobrazit Vyešení úlohy odkazem ANIMACE spustit run z adresáe Skripta\Priklad1_var2\Captivate\Priklad1_Video2 soubor Priklad1_Video2.htm Postup pi ešení je zcela identický s postupem v prostedí Workbench a tedy velice jednoduchý, po spuštní ešení tlaítkem Start Run viz Obr Nyní je teba vykat na vyešení úlohy,a tedy zkonvergování. Po dosažení nastavené pesnosti je Solver zastaven a posléze je zapsán soubor s výsledky. Tato informace je zobrazena v okn, které se po ukonení automaticky oteve. V tomto okn je možné nastavit dv možnosti ukonení. Tyto možnosti nejsou dostupné pi simulaci v prostedí Workbench viz Obr Pi manuálním ešení jsou tedy navíc v okn o potvrzení vyešení dostupné tyto volby. Post-Process Results po zaškrtnutí této možnosti je po potvrzení ešení tlaítkem OK automaticky spuštn CFD-Post a naten soubor s výsledky. Shut down CFX-Solver Manager po zaškrtnutí této volby je automaticky ukonen CFX-Solver. ímž je možné ásten uvolnit operaní pam. Automatické spuštní CFD-Post a natení výsledk Automatické ukonení CFX-Solver Potvrzení vyešení úlohy Obr Potvrzení ukonení ešení v manuálním ešení Jelikož již nebudeme potebovat CFX-Solver, je možné jej ukonit, a také mžeme ihned zaít analyzovat výsledky, proto zaškrtneme ob položky a potvrdíme ukonení ešení tlaítkem OK. Animace Animaci si mže student zobrazit odkazem ANIMACE spustit run z adresáe Skripta\Priklad1_var2\Captivate\Priklad1_Video3 soubor Priklad1_Video3.htm 118

23 Analýza výsledk Postup pi analýze výsledk je zcela totožný jako v prostedí Workbench. Po automatickém spuštní CFD-Post a natení výsledk provedeme analýzu výsledk, jak je uvedeno v kapitole 6.6. Po provedení analýzy výsledk CFD simulace uložíme vyhodnocovací soubor pomocí ikony. Jméno souboru je pednastaveno na Priklad1.cst. Animace Animaci si mže student zobrazit odkazem ANIMACE spustit run z adresáe Skripta\Priklad1_var2\Captivate\Priklad1_Video4 soubor Priklad1_Video4.htm Výsledky je možné kdykoli znovu zobrazit. Staí pouze spustit CFD-Post a pomocí ikony naíst soubor Priklad1.cst. Následn se automaticky nate soubor s ešením Priklad1.res, a zobrazí se všechny entity ve vyhodnocení, které jsme vytvoili a uložili do souboru *.cst. Animace Animaci si mže student zobrazit odkazem ANIMACE spustit run z adresáe Skripta\Priklad1_var2\Captivate\Priklad1_Video5 soubor Priklad1_Video5.htm 119

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 2011 Zadání: Proveďte napěťovou analýzu

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Software Xcalibur 1.3

Software Xcalibur 1.3 Software Xcalibur 1.3 LC-MS systém LCQ Classic Thermo Finnigan Obsah pednášky Uvedení pístroje do provozu Mení pímým nástikem do proudu mobilní fáze vedené pímo do iontového zdroje Ukonení práce s pístrojem

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky.

Ovládání MZK Terminalu je jednoduché a intuitivní. Terminal se ovládá pěti tlačítky. MZK terminal MZK terminal byl vyvinut nejen jako terminál k online zobrazování a ukládání telemetrických dat z modulu Twin k pozdější analýze, ale především jako víceúčelové zařízení, jehož funkce a možnosti

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Píkazy pro kreslení.

Píkazy pro kreslení. Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky VŠB- Technická univerzita Ostrava akulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do KP Autor: ichal Šofer Verze Ostrava Úvod do KP Zadání: Určete horizontální a vertikální posun volného konce stojanu

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš - 1 - - 2 - OBSAH 1. ÚVOD..4

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI, SCHODIŠTĚ, KOMÍNY, KOPÍROVÁNÍ

CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI, SCHODIŠTĚ, KOMÍNY, KOPÍROVÁNÍ SSTTŘŘEEDD NNÍÍÍ ŠŠKK OOLA LLA AA SSTTŘŘEEDD NNÍÍÍ OODDBB OORR NNÉÉ UUČILIŠ Č II LLIIŠTTĚĚ HH OORRŠŠ OOVVSSKÝ KÝ TTÝÝ NN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI,

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY

ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY Spusťte BIDS - z menu vyberte File/New/Project a vytvořte nový Analysis Services Project typu Bussines Inteligence Project - doplňte jméno projektu

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

Manuál programu HPSim

Manuál programu HPSim Manuál programu HPSim Základní informace o programu HPSim Program si můžete zdarma stáhnou z domovské stránky tohoto programu na adrese: http://www.winpesim.de. Tento software je volně šiřitelný pro potřeby

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovanou 3D geometrii lze v COMSOL Multiphysics používat díky aplikačnímu módu pro pohyblivou síť: COMSOL Multiphysics > Deformed Mesh

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.

Více

Návod na použití FEM programu RillFEM 5.01. Jevy na chladiči

Návod na použití FEM programu RillFEM 5.01. Jevy na chladiči Návod na použití FEM programu RillFEM 5.01 Jevy na chladiči Freewarové FEM programy (FEM - metoda konečných prvků) jsou velice univerzální, ale jejich nevýhodou je poměrně složité nastavení a programování

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Po íta ová prezentace U EBNICE

Po íta ová prezentace U EBNICE Poítaová prezentace UEBNICE - Strana 2 - Obsah Úvod... 3 Zásady tvorby prezentace... 4 Microsoft PowerPoint (verze XP a 2003)... 5 Tvorba prezentace... 6 První krok Výbr pozadí... 7 Druhý krok Výbr rozložení

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 OBSAH: 1. SPUŠTNÍ PROGRAMU A PIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 Vytvoení nového (zrušení stávajícího) uživatele... 7 Ikony hlavní lišty... 8 Panel píznak... 8 Panel nástroj v tiskových sestavách.... 8 2. EVIDENCE

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION

KOMUNIKACE PC DAT 400/500. přes USB programem INOVATION KOMUNIKACE PC DAT 400/500 přes USB programem INOVATION O programu Inovation Umožňuje konfigurovat analogově/digitální převodník DAT400/500 dálkovým ovládáním, přes PC a sériové rozhraní RS232 nebo přes

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

GWAVA antispam a antivir

GWAVA antispam a antivir GWAVA antispam a antivir V rámci opatření proti spamu a virům na ČZU byl implementován antispamový a antivirový systém GWAVA. Systém GWAVA zašle uživateli v případě zachycení nevyžádané pošty do jeho schránky

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Coordinate System Editor Software

Coordinate System Editor Software Coordinate System Editor Software Obsah 1 ÚVOD...3 1.1 SOUBORY SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ...4 1.2 INSTALACE...4 1.3 SPUŠTĚNÍ COORDINATE SYSTEM EDITORU...4 2 ZÁKLADNÍ OPERACE...6 2.1 TLAČÍTKA...6 3 FILE MENU...8

Více

Příloha 6. Palety nástrojů

Příloha 6. Palety nástrojů Příloha 6. Palety nástrojů Palety nástrojů v IDE poskytují zkrácení pro příkazy nabídky. Příkazy jsou rozděleny do několika palet nástrojů, které mohou být nezávisle přeskupeny nebo vloženy do plovoucích

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více