7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD"

Transkript

1 7 CFD SIMULACE BEZ DATABÁZOVÉ PODPORY WORKBENCH 7.1 Vytvoení sít v programu ICEM CFD as ke studiu: 0.5 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umt vytvoit geometrii v programu ICEM CFD. vytvoit výpoetní sí v programu ICEM CFD. exportovat sí do souboru, který je použitelný v programu CFX-Pre. Výklad Popis úlohy V této kapitole si na jednoduchém píklad pedvedeme základní postup pi tvorb numerické simulace proudní bez databázové podpory programu Workbench. Celý postup si budeme ilustrovat na stejné 2D úloze, která byla použita již v pedchozí kapitole. Geometrii a výpoetní sí budeme vytváet v programu ICEM CFD. Obr Schematický nárt ešené oblasti s definicí problému Popis programu ICEM CFD Program ICEM CFD je velice sofistikovaný nástroj na úpravu geometrie a vytváení výpoetní sít, a to konformní/nekonformní, hybridní/uniformní, strukturované tak i nestrukturované. V programu je možné vytváet i geometrii, ale kreslení a modelování není asociativní, proto je vytváení složité geometrie velice zdlouhavé. Program také umožuje implementaci program pro ešení úloh z oblasti pevnosti a dynamiky pevných tles. Program ICEM tak mže sloužit jako ekvivalent Workbench. To ale není náš pípad, protože program CFX nelze takto implementovat. Proces síování je možné specifikovat mnohem podrobnji než v programu Meshing. Program je tak vhodný pro pokroilé uživatele a samotný popis se všemi možnostmi programu by vystail na samostatná skripta a výuku v jednom semestru. My si zde vystaíme s jednoduchým 2D píkladem, na kterém budeme ilustrovat odlišnosti v procesu kreslení a síování vzhledem k programm implementovaným ve Workbench. Program ICEM CFD má shodnou grafickou strukturu s ostatními již popsanými programy. Základní vzhled programu ICEM CFD je zobrazen na Obr Pro pehlednost si v následující tabulce strun 97

2 popíšeme základní ikony. Základní ikony vždy pomrn intuitivn graficky znázorují operaci, které ikona zastupuje. Otevení nebo vytvoení projektu Uložení projektu Otevení geometrie, znovunatení geometrie Otevení sít, znovunatení sít Otevení bloku, (specielní možnost pi tvorb hexa sít) Zotavení pohledu, maximální zoom (zobrazení kdy zoom je nastaven tak aby byly všechny entity na obrazovce viditelné) Zoom Mení délky úseek Souadný systém, možnosti nastavení Zotavení pohledu Krok zpt/vped Možnosti zobrazení drátového modelu/ možnosti zobrazení plného modelu Panely nástroj Okno se stromem geometrických entit Pracovní grafické okno Okno pro definování píkaz Obr. 7.2 Grafické rozhraní ICEM CFD V pravé ásti se nalézají záložky pro zobrazení specifických ikon daných operací. jednotlivé panely si strun popíšeme Geometry Nástroje pro tvorbu, editaci, modifikaci geometrie Mesh Nástroje pro tvorbu sít, kivkové, plošné objemové Blocking Nástroje pro tvorbu bloku, specielní nástroj pro tvorbu hexa sít. Obdobný princip jako u pedchozí úlohy - dlení oblasti na podobjemy a vytvoení 98

3 Edit Mesh Properties Constrains Loads Solve Options Output Cart3D Post-processing sestavy) viz Obr Specielní nástroje pro editaci, opravu a kvalitativní vylepšení sít Nastavení parametr výpotu, materiálu atd. (pouze v pípad implementace ešie) Definice vazeb (ukotvení, vetknutí, posuvná podpora atd.) (pouze v pípad implementace ešie) Definice okrajových podmínek, síla, teplota atd. (pouze v pípad implementace ešie) Nastavení ešie (pouze v pípad implementace ešie) Export výpoetní sít. Možnost exportu pro ca 100 program Parametry reziduál a monitorování ešení (pouze v pípad implementace ešie). Tvorba grafických výstup a analýza výsledk simulace (pouze v pípad implementace ešie). Stejn jako v pedchozí kapitole vytvoíme pracovní adresá pro tuto úlohu. V tomto adresái budou ukládány veškeré soubory (v tomto pípad C:\Work/Priklad1_var2). Nastavení provedeme píkazem z textového menu File Change Working Dir... Zde nastavíme vytvoený pracovní adresá viz Obr. 7.3 Vytvoení geometrie v ICEM CFD Obr. 7.3 postup pi definici pracovního adresáe Po definici pracovního adresáe projekt uložíme pomocí ikony, soubor pojmenujeme Priklad1. Nyní mžeme zaít vytváet geometrii výpoetní oblasti. Postup pi kreslení je ponkud odlišnjší a využívá základní geometrické entity a geometrie tak není asociativní. Proces tvorby je ešen po vrstvách. V prvním kroku je nutné vytvoit hraniní body. Tyto hraniní body se následn spojí pímkami, kivkami apod. Pomocí pímek a kivek jsou vytvoeny plochy a následn jsou vytvoeny objemy pomocí ploch. 99

4 Body Pímky/Kivky Plochy Obr. 7.4 Postup pi vytváení geometrie Objem Struný popis jednotlivých položek v záložce Geometry je uveden v následující tabulce. Vytvoení bod Vytvoení 1D entity, kivky, pímky, spline atd. Vytvoení plochy Vytvoení objemu Rozdlení plochy Úprava importované geometrie, uzdravení, automatické vyištní atd. Transformace geometrie, posuv, rotace, škálování atd. Obnovení entit Mazání entit Body vytvoíme prostednictvím souadnic X,Y,Z. V záložce Geometry zvolíme volbu. Po této volb se v levé dolní ásti obrazovky upraví panel nástroj a zobrazuje pouze píkazy platné pro definici bodu. Bod je možné vytvoit celou adou píkaz, my ale využijeme definici pomocí souadnic X,Y,Z. Program ICEM CFD nepracuje s jednotkami, ale pouze s íselným formátem. Geometrii tak budeme kreslit v mm. Do tí ádk vepíšeme souadnice prvního bodu (0,0,0) a volbu potvrdíme Apply. V grafickém okn se následn zobrazí bod. Další body vytvoíme obdobn, napíšeme souadnice a volbu potvrdíme Apply. Ostatní body vytvoíme dle následující tabulky a obrázku. Souadnice bod jsou urena dle skicy Obr Tab Tabulka bod Bod. X Y Z [mm] [mm] [mm] Obr. 7.5 Oznaení bodu pi jejich tvorb 100

5 Obr. 7.6 Postup pi definici bod Po ukonení definice posledního bodu a potvrzení Apply uzaveme panel tlaítkem Dismiss. Nyní máme vytvoeny body, které je možné propojit pímkami. V položce Geometry tedy vybereme tvorbu kivek. Kivky je možné definovat celou adou zpsobu. My ale vybereme tvorbu prostednictvím bod. Pomocí tohoto nástroje je možné vytvoit kivku libovolným potem bod (2 body pímka, 3 body parabola, atd.). Nyní budeme vždy definovat dva body, které se propojí pímkou. Body vybereme levým tlaítkem myši a volbu potvrdíme prostedním tlaítkem. Pravým tlaítkem je možné se vrátit o krok zpt pi volb bodu. Obr. 7.7 Postup pi tvorb pímek Pímky je vhodné definovat již s ohledem na jejich smr. tento smr pak mžeme využít pi tvorb sít. ervené šipky na následujícím obrázku naznaují poadí pi výbru bod pi tvorb pímek. Pímky vytvoíme tak aby byla geometrie tvoena v budoucnu temi kvádry, aby bylo možné vytvoit kartézskou sít stejn jako v Design Modeleru a Meshing. 101

6 Obr. 7.8 Znázornní smru pímky Po ukonení definice poslední pímky bodu a potvrzení prostedním tlaítkem myši, uzaveme panel tlaítkem Dismiss. Po vytvoení pímek je mžeme slouit do ploch. V nástroji Geometry vybereme tvorbu ploch. Plochy je možné vytváet celou adou nástroj, nap. rotace, vysunutí apod. My ale budeme plochy vytváet pomocí pímek. Zvolíme tedy možnost. Po této volb budeme levým tlaítkem vybírat vždy tyi pímky, které ohraniují plochu. Postup výbru jednotlivých pímek mže být již libovolný viz Obr Celkem tedy vytvoíme ti plochy viz. Obr. 7.9 Obr. 7.9 Znázornní vytvoených ploch. Po vytvoení poslední plochy uzaveme panel tlaítkem Dismiss. Jelikož je úloha ešena jako 2D, není nutné vytváet objemy, prostorovou sí vytvoíme až následn po vytvoení plošné sít její editací. Zobrazení vytvoené plochy Obr Postup pi tvorb první plochy 102

7 Aby bylo možné v CFX-Pre definovat okrajové podmínky, je nutné nyní vytvoit tzv. party. Bez tohoto kroku je sice možné vytvoit sí a dokonce ji exportovat, celý povrch by byl však pi exportu seskupen do jedné entity. V CFX-Pre by se po importu vyskytovala pouze jedna plošná entita, ímž by byl naprosto znemožnn proces definování okrajových podmínek, protože by nebylo možné vybrat danou plochu. Nové party tedy budou reprezentovat jednotlivé okrajové podmínky. Na následujícím obrázku je zobrazeno pojmenování jednotlivých part. Obr Vytvoení partu, pojmenování entit Postup pi vytvoení partu je velice jednoduchý. Celý postup si demonstrujeme na vytvoení part, který bude reprezentovat vstup tekutiny pojmenovaný INLET. Ve stromu v levé ásti vybereme položku Part a pravým tlaítkem vyvoláme kontextové menu a zvolíme položku Create Part. Ve vyvolaném panelu pro tvorbu partu vepíšeme jméno Inlet do kolonky Part. Následn pepneme kurzor myši do vybíracího režimu prostednictvím ikony a vybereme danou pímku viz Obr pravým tlaítkem a volbu potvrdíme prostedním tlaítkem, anebo tlaítkem Apply. Ve stromu by se následn mla pod položkou párt objevit nová entita, která má jinou barvu a její jméno je INLET (barva je odlišná pouze z dvodu rozlišení a nemá žádnou jinou vypovídající hodnotu). Následn pepíšeme jméno v položce Part na Outlet, levým tlaítkem myši vybereme dané pímky a volbu potvrdíme prostedním tlaítkem myši, atd. Celý proces opakujeme i pro ostatní entity. Program ICEM CFD automaticky pepíše veškerá malá písmena v názvu na velká, tato vlastnost je defaultn nastavena a opt nemá žádný vliv na tvorbu. U poslední okrajové podmínky Symmetry_Left nevybereme pímku, ale vybereme ti plochy. Druhá boní okrajová podmínka vznikne až pi editaci sít a není možné ji nyní definovat. Tab Pojmenování jednotlivých partu Jméno partu Poet entit Typ entity INLET 1 pímka OUTLET 2 pímka TOP_WALL 2 pímka MIDDLE_WALL 1 pímka BOTTOM_WALL 1 pímka STEP 1 pímka SYMMETRY_LEFT 3 plocha 103

8 Create Part Vepíšeme jméno Inlet Po potvrzení volby prostedním tlaítkem Vytvoení sít v ICEM CFD Obr Postup pi tvorb partu, pojmenování entit Po pojmenování všech podstatných entit je ukonena tvorba geometrie. Nyní mžeme zaít definovat parametry výpoetní sít. Postup je obdobný jako pi tvorb geometrie, nejprve budeme definovat sí na pímkách a následn na plochách. V horním panelu pepneme záložku z položky Geometry na položku Mesh. V následující tabulce je uveden struný popis jednotlivých položek a jejich význam. Globální nastavení parametr výpoetní sít Nastavení sít pro jednotlivé party Nastavení sít pro plochy Nastavení sít pro kivky Definování parametr zhuštní sít 104

9 Definování konektivních bod sít Síování kivek Síování plochy a objem Proces síování zahájíme definováním globálních parametr výpoetní sít. Vybereme ikonu, v oteveném panelu je možné definovat globální parametry a dále parametry pro povrchovou, objemovou sí, parametry mezní vrstvy a nastavení periodicity výpoetní sít. Globální nastavení parametr výpoetní sít Globální nastavení parametr plošné sít Globální nastavení parametr objemové sít Globální nastavení parametr mezní vrstvy Globální nastavení parametr periodicity sít V panelu globálního nastavení je možné nastavit mítko a maximální velikost elementu sít. Tyto hodnoty ponecháme ve standardním nastavení a pepneme se do panelu pro definování parametr plošné sít. Zde mžeme nastavit jaký typ výpoetní sít je preferován pro 2D entity geometrie. Ponecháme výchozí nastavení, protože spluje naše požadavky. Obr Definování typu plošné sít Jedná se o výpoetní sítyhrannou (Mesh type Quad Dominant). Metoda síování bude záviset na parametrech sít u kivek (Mesh method Patch Dependent). Tuto volbu potvrdíme tlaítkem Apply. Ostatní položky není nutné definovat, protože je bhem procesu síování nebudeme využívat. Nyní mžeme zaít definovat parametry výpoetní sít pro jednotlivé pímky. Pokud byla geometrie vytvoena podle návodu, je možné nastavit parametry pro nkolik pímek souasn. Obr Oznaení pímek pi procesu síování 105

10 Sí zaneme definovat pro pímky oznaení íslem 1. Vybereme položku v hlavním panelu. Pomocí tohoto nástroje je možné detailn nastavit parametry sít pro 1D entity geometrie. Vepíšeme hodnotu 41 Obr Definování parametr sít pro pímky oznaené íslem 1 V položce Selected Surface(s) vybereme ti pímky pomocí ikony, která pepne myš do vybíracího režimu. Pímky vybíráme levým tlaítkem myši. Po výbru tetí pímky potvrdíme volbu prostedním tlaítkem myši. Nyní by se v pvodn prázdném políku Selected Surface(s) ml objevit text crv.03, který oznauje vybrané pímky. Poet element na daných pímkách bude identický se sítí, kterou jsme vytvoili v programu Meshing (ve Workbench). Poet bunk má být 40, do políka Number of Nodes musíme vepsat hodnotu 41 (což je poet uzl na pímce). Dále ješt chceme zhustit výpoetní sí smrem ke koncm pímek. Pomocí posuvníku pesuneme okno na položku Advanced Bunching (zhušování sít). Zhušování sít mžeme provést celou adou metod. V položce Bunching Law vybereme metodu Biexponencial. Tato metoda umožuje zhušovat exponenciáln poet bunk na obou koncích pímky (proto je v názvu pedpona bi). V kolonkách Spacing 1 a Spacing 2 nastavíme hodnotu 3, což je velikost prvního elementu na koncích pímek. Velikost je bez jednotek, my jsme ale vytvoili geometrii v mm (kreslili jsme v 1000, proto se jedná o mm), takže velikost prvního elementu je 3 mm. V ostatních kolonkách ponecháme 0, což znamená, že tato volba je neaktivní. Tímto jsou nastaveny všechny parametry a mžeme potvrdit tlaítkem Apply. Postup je zobrazen na Obr Stejným postupem budeme definovat také ostatní pímky podle následující tabulky. Pozor: ped zapoetím definice sít u další skupiny pímek je nutné v prvním kroku pepsat registr, tj. vybrat text v políku Selected Surface(s) a 106

11 smazat ho tlaítkem Del, teprve potom je možné se pepnout do vybíracího režimu tlaítkem vybrat novou skupinu pímek. a Pímky Poet bod Number of nodes Tab Parametry sít pro jednotlivé skupiny pímek Metoda Velikost 1 Pomr 1 Velikost 2 Bunching Law Spacing 1 Ratio 1 Spacing 2 Pomr 1 Ratio 2 Max. velikost Max. Space 1 41 Biexponential Biexponential Geometry Geometry Poet bod Curve Element Count a uzlové body sít Curve Node Spacing na 1D elementech je možné zobrazit pomocí následujícího postupu, toto zobrazení funguje pouze jako zptná vazba pro uživatele, tak aby vidl výsledek operace. Obr Zobrazení uzlových bod sít na 1D entitách. Ve stromu vybereme položku Geometry a vybereme levým tlaítkem položku Curves. Následn vyvoláme pravým tlaítkem myši kontextové menu a zvolíme Curve Node Spacing. Tím zobrazíme uzlové body. Poet bod na 1D elementu je možné zobrazit stejným postupem, pouze se v posledním kroku zvolí položka Curve Element Count. Výše popsaným postupem se zobrazení zapne natrvalo, a není nutné tento píkaz aktivovat pokaždé, když je na pímce vytvoena sí. 107

12 Curve Element Spacing Curve Node Spacing Obr Zobrazení parametr sít na 1D elementu Po definování parametr u jednotlivých skupin pímek je možné vygenerovat plošnou sí. V panelu Meshing vybereme nástroj Compute Mesh. V panelu Compute Mesh zvolíme možnost Surface Mesh, protože vytváíme plošnou sí. Následn bude spuštn proces vytváení sít, který je signalizován prostednictvím process bar ukazatele v pravé spodní ásti obrazovky. Po ukonení operace je automaticky zobrazena vytvoená sí viz Obr Stejným postupem je možné vytvoit také 3D sí, ale geometrie by musela obsahovat 3D entity. Tím je ukonen proces vytváení sít, protože samotnou úlohu ešíme jako 2D. Obr Proces vytváení plošné sít. Pokud bychom používali program Fluent, mohli bychom rovnou pistoupit k exportu výpoetní sít. Program Ansys CFX však neumí pracovat s ist dvourozmrnou sítí, proto musíme z 2D sít vytvoit minimáln jednu vrstvu 3D element, tedy pseudo 3D sí. Tuto 3D sí mžeme vytvoit pomocí nástroje Extrude Mesh, která je podobná metod Sweep v programu Meshing. V hlavním panelu pepneme z položky Mesh do položky Edit Mesh. Tím jsou aktivovány nástroje pro úpravu sít. Zde je možné upravovat a modifikovat vytvoenou sí a to jak dvourozmrnou, tak trojrozmrnou. 108

13 Vytvoení element Vysunutí 2D sít Kontrola sít Kvalita sít Upravení, zlepšení kvality a vyhlazení 2D sít Upravení, zlepšení kvality a vyhlazení 3D sít Opravení sít Sluování uzlových bod sít Rozdlení sít Posun uzlových bod sít Transformace sít nap. posuv, rotace, mítko, zrcadlení atd. Asociování sít, update parametr Konvertování sít, pemna typ element nap. tverce na trojúhelníky, šestistny na tystny apod. Zjemnní sít, upravení hustoty sít. Peíslování sít Nastavení tloušky sít Zmna orientace normály sít Smazání uzlových bod Smazání sít Pi vytvoení využijeme nástroj vysunutí 2D sít. které chceme vysunout pomocí nástroje pro výbr. V oteveném okn nejprve vybereme elementy,. Jelikož chceme vybrat všechny elementy, je možné v panelu, který se zobrazí v horní ásti grafického okna, použít nástroj Select All. Pomocí tohoto nástroje jsou vybrány všechny existující elementy. Jelikož pi vysouvání vzniknou boní stny a podstava a objemová entita, je nutné specifikovat jejich jména. V položce New Volume Part Name budeme definovat jméno vzniklého objemu. Objem pojmenujeme Fluid. Položku New Side Part Name ponecháme volbu inherited. To znamená, že jméno boních stn bude identické se jménem dané pímky/kivky, která je vysouvána. Poslední položka New top part name slouží pro pojmenování nov vzniklé podstavy pi vysouvání. Tato nov vzniklá ploch bude reprezentovat druhou symetrii výpoetní oblasti, proto ji pojmenujeme Symmetry_Right (Symmetry_Left je jméno vytvoené plochy). Dále budeme definovat poet vrstev pi vysouvání, jelikož budeme úlohu ešit jako 2D staí pouze jedna vrstva element, ponecháme tedy volbu Number of Layers na hodnot 1. Dále musíme definovat, jakou metodou bude vysunutí provedeno. Na výbr je nkolik možností. My zvolíme metodu vysunutí definované vektorem. V položce Method zvolíme typ Extrude by Vector. Následn se program dotáže na vektor, který bude definovat smr vysunutí. Do políka Vector vepíšeme hodnoty 0 0 1, což jsou souadnice jednotkového vektoru. Vysouvání tak bude probíhat ve smru +Z. Poslední položkou je políko Spacing. Zde vepíšeme hodnotu 10, což je tlouška vrstvy bunk. Tím je kompletn definováno vytvoení 3D sít vysunutím 2D element podle smru daného vektorem. Nastavení tak potvrdíme Apply a poté okno mžeme vypnout píkazem Dissmis. 109

14 výbr všech element Vepíšeme jméno Fluid Ponecháme jméno inherited Vepíšeme jméno Symmetr_Right Vybereme metodu Extrude by vector Vepíšeme (smrový vektor) Ponecháme 1, chceme pouze jednu vsrstvu Zadáme 10, výška vysunutí Obr Postup pi vysunutí sít Po vytvoení sít se ve stromu objeví v položce Mesh nová položka Volume, což signalizuje, že byla vytvoena objemová sí. A také v položce Parts se objeví nové entity, které byly vytvoeny pi procesu síování viz Obr

15 Objemová sí Nová objemová entita Nová plošná entita Obr Nové entity po vytvoení objemové sít Vytvoenou sít si mžeme pro lepší orientaci a lepší vizualizaci zobrazit v takzvaném vyplnném zobrazení. Ve stromu v položce Mesh na položce Shells vyvoláme kontextové menu pravým tlaítkem a zvolíme volbu Solid & Wire. Pvodní zobrazení je možné kdykoli zmnit identickým postupem, ale místo Solid & Wire zvolíme Wireframe viz Obr Obr Zmna zobrazení sít Export vytvoené sít Posledním krokem je export vytvoené sít do souboru, který je itelný v programu Ansys CFX. Pepneme se tedy ze záložky Edit Mesh na záložku Output. 111

16 Výbr solveru, tedy programu, ve kterém se bude úloha ešit. Na výbr je celá ada program. Program ICEM CFD je v tomto smru univerzální. Pednastavení okrajových podmínek, závisí na volb solveru. Pednastavení podmínek ešení, závisí na volb solveru. Export sít do souboru. Po pepnutí do záložky Output vybereme první položku Select Solver. Zde v položce Output Solver zvolíme program ANYS CFX, protože ten používáme pro ešení CFD úloh. Souasn s tím se také zmní typ souboru se sítí, který bude exportován. Ostatní položky ponecháme, volbu potvrdíme tlaítkem Apply a okno zaveme tlaítkem Dismiss. Ostatní nastavení, tj. okrajových podmínek a pednastavení ešení není pro program CFX možné. Nyní mžeme soubor vyexportovat. Po stisknutí tohoto tlaítka se oteve okno pro uložení souboru se sítí. Sí pro program CFX je z programu importována v souboru s píponou *.cfx5. V okn je již pednastaven název podle názvu projektu, tedy Priklad1.cfx5. Jméno tedy nebudeme mnit a soubor uložíme tlaítkem Uložit (Save). Bhem exportování je ješt programem vyvolána výzva k uložení souboru, tím je zajištno, že bude exportována aktuální sí a ne sí ze souboru, který byl naposled manuáln uložen. Po potvrzení této volby (volba je doporuena) je zobrazeno okno s parametry exportu. Zde je uvedeno jméno souboru, cesta kde bude soubor exportován a ostatní parametry zápisu. Vše ponecháme a stiskneme tlaítko Done. Tím je proces exportu ukonen. Za povšimnutí stojí položka Scaling. Tato položka umožuje pi exportu zvtšit i zmenšit sí podle nastaveného mítka, které mže být definováno ve všech tech smrech. My tuto položku ponecháme, takže sí bude exportována s rozmry v ádu tisíc (kreslili jsme v mm). V programu CFX pak pi importu sít nastavíme rozmrové jednotky importované sít na mm, ímž bude sí násobena ve všech smrech hodnotou Pokud bychom vybrali pi exportu Scaling a definovali Scaling Factor ve všech tech smrech, byla by sí již roznásobená bhem exportu. V programu CFX bychom pak definovali jednotky importované sít jako m. Exportem je kompletn ukonena tvorba sít, projekt tak mžeme uložit File Save Project a program ukoníme Save Exit. 112

17 vybereme program ANSYS CFX, a potvrdíme Apply. soubor uložíme tlaítkem Uložit Ped exportem ješt uložíme celý projekt. Exportovaná sí tak bude aktuální, Potvrdíle Yes. Nastavíme parametry exportu. (volby vtšinou ponecháme) Obr Postup pi exportu sít Animace Animaci si mže student zobrazit odkazem ANIMACE spustit run z adresáe Skripta\Priklad1_var2\Captivate\Priklad1_Video1 soubor Priklad1_Video1.htm 113

18 7.2 Píprava simulace v programu CFX as ke studiu: 0.5 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umt Výklad manuáln spustit CFX Launcher. manuáln spustit program CFX-Pre a naíst výpoetní sí. manuáln zapsat defininí soubor a vyešit simulaci v CFX-Solver. manuáln naíst výsledky simulace a analyzovat je v CFD-Post. Program CFX-Launcher Jak již bylo eeno, program CFX se skládá ze tí základních komponent. V manuálním režimu se jednotlivé komponenty spouštjí pes CFX-Launcher. CFX- Launcher je základní panel pro spuštní jednotlivých komponent programu CFX a dále definování pracovního adresáe. Spuštní CFX Launcher pod Windows se provádí dvojklikem na ikonu. Pokud je Launcher spuštn správn, objeví se na pracovní ploše okno zobrazené na následujícím Obr Spouštní základních komponent programu CFX Výbr pracovního adresáe Aktuální pracovní adresá Obr Základní rozhraní programu CFX Launcher Pomocí Launcheru je tedy možné spustit základní programy CFX-Pre prostednictvím ikony, CFX-Solver prostednictvím ikony, CFD Post prostednictvím ikony. Podrobný popis jednotlivých komponent je uveden v odstavci 6.4. Dále je možné prostednictvím Launcheru spustit program TurboGrid což je úzce specializovaný program pro tvorbu výpoetní sít u lopatkových stroj (turbíny, odstedivá erpadla apod.). 114

19 Manuální natení výpoetní sít, definice výpoetní oblasti a okrajových podmínek Po spuštní CFX-Launcheru si nastavíme cestu do pracovního adresáe, který bude identický s pracovním adresáem, v nmž je vytvoena sí exportována z programu ICEM CFD. Pracovní adresá tedy nastavíme na D:/Work/Priklad1_Var2. Nyní mže spustit CFX Pre a zaít definovat simulaci. Po spuštní CFX-Pre vytvoíme novou simulaci prostednictvím ikony. Následn se objeví okno, které slouží pro definování typu úlohy, viz Obr Na výbr máme tyi možnosti. GENERAL spuštní standardního grafického rozhraní pro manuální definici úlohy. TURBOMACHINERY spuštní upraveného grafického rozhraní vhodného pro definici výpot v rotaních strojích. QUICK SETUP spuštní jednoduchého grafického rozhraní vhodného pro laickou definici úlohy. Nevyžaduje hluboké odborné znalosti z proudní a teorie turbulence. LIBRARY TEMPLATE využití souboru *.ccl pro automatické definování úlohy. U pln definované úlohy je možné zapsat soubor *.ccl a ten pak použít pro automatické definování obdobné úlohy na jiné výpoetní síti. Obr Okno pro definici nové simulace Píklad ešený v této kapitole budeme definovat manuáln, proto spustíme standardní grafické rozhraní CFX-Pre volbou General. Po potvrzení této volby se pravdpodobn objeví okno s informací, že je zapnut režim automatického vytváení výpotové oblasti. Tuto informaci akceptujeme tlaítkem OK (pokud správce tuto volbu vypnul, tato informace se nezobrazí). Prvním krokem pi tvorb simulace je natení výpoetní sít. Sí nateme pomocí ikony. Po zobrazení okna pro výbr sít je automaticky nastavena cesta do adresáe D:/Work/Priklad1_Var2, protože jsme jej nastavili v CFX- Launcher. V položce File of Type nastavíme formát souboru sít, v položce nastavíme program ICEM CFD (*cfx *cfx5). Jak jsme si ekli v pedchozí kapitole, je sí vytvoená v programu ICEM CFD bez jednotek. Sí jsme vytvoili v ádech tisíc, takže v mm. Proto musíme také pi importu nastavit jednotky, ve kterých byla sí vytvoena. V položce Option Mesh Units nastavíme mm, vybereme soubor Priklad1.cfx5 a oteveme sí tlaítkem Open, viz Obr Jednotky výpoetní sít Typ výpoetní sít Soubor se sítí Obr Manuální import sít 115

20 Po natení sít je automaticky vytvoena výpotová oblast zobrazen soubor s výpoetní síti.. Ve stromu simulace je Soubor se sítí Automaticky vytvoená doména Obr Strom simulace po manuální natení sít Od toho kroku je postup pi nastavení simulace naprosto identický jako v prostedí Workbench, proto nebudeme tyto kroky dále znovu popisovat. Postup si mžeme zopakovat v pedchozí kapitole od Obr Po kompletním nastavení simulace od Obr je již postup odlišný. Manuální zapsání defininího souboru Nyní budeme definovat defininí soubor, který slouží jako vstupní data pro CFX-Solver, který je v prostedí Workbench zapsán v CFX-Pre a naten v CFX-Solver automaticky. V manuálním režimu je nutné defininí soubor nastavit run. V manuálním režimu programu CFX-Pre je k dispozici další panel s nástroji pro definici úlohy. Význam tchto nových ikon si nyní vysvtlíme. Zapsání defininího souboru a spuštní CFX-Solver s grafickým rozhraním. Spuštní CFX-Solver na pozadí bez grafického rozhraní. Spuštní CFX-Solver s grafickým rozhraním. Zapsání defininího souboru. Defininí soubor zapíšeme pomocí první možnosti. Pomocí ikony spustíme panel nástroj pro definici ešení úlohy. V tomto okn je již automaticky nastaven název souboru Priklad1.def a cesta, kde má být soubor uložen (dle CFX-Launcher). V tomto okn je možné také nastavit bh programu CFX-Pre po zapsání defininího souboru. Pokud zaškrtneme volbu Quit CFX-Pre, bude po zapsání program ukonen, ímž se ásten vyprázdní operaní pam. Ped ukonením programu se vtšinou ješt zobrazí výzva, zda se má simulace v programu CFX-Pre uložit. Pokud tuto volbu nezaškrtneme, zstane program spuštný. Položku tedy zaškrtneme a uložíme defininí soubor tlaítkem Save. Následn je defininí soubor zapsán, jelikož nebyla ped uložením defininího souboru uložena simulace, je ped ukonením CFX-Pre zobrazeno okno s dotazem, zdali se má simulace uložit. Tuto volbu potvrdíme. Postup je zobrazen na Obr Poté je CFX-Pre ukonen a automaticky spuštn CFX-Solver. Po spuštní CFX-Solver je zobrazeno okno, ve kterém je již nastavena cesta k defininímu souboru. Všechny položky je možné ponechat ve výchozím nastavení. ešení spustíme tlaítkem Start Run. 116

21 Ukonení programu CFX-Pre po zapsání defininího souboru Jméno defininího souboru Priklad1.def Uložení souboru Obr Postup pi manuálním uložení defininího souboru Jméno defininího souboru Priklad1.def. Nastaveno automaticky Typ ešie Serial 1 procesor Parallel více procesor Pracovní adresá Spuštní ešení Obr Spuštní ešení úlohy v CFX-Solver 117

22 Animace Animaci si mže student zobrazit Vyešení úlohy odkazem ANIMACE spustit run z adresáe Skripta\Priklad1_var2\Captivate\Priklad1_Video2 soubor Priklad1_Video2.htm Postup pi ešení je zcela identický s postupem v prostedí Workbench a tedy velice jednoduchý, po spuštní ešení tlaítkem Start Run viz Obr Nyní je teba vykat na vyešení úlohy,a tedy zkonvergování. Po dosažení nastavené pesnosti je Solver zastaven a posléze je zapsán soubor s výsledky. Tato informace je zobrazena v okn, které se po ukonení automaticky oteve. V tomto okn je možné nastavit dv možnosti ukonení. Tyto možnosti nejsou dostupné pi simulaci v prostedí Workbench viz Obr Pi manuálním ešení jsou tedy navíc v okn o potvrzení vyešení dostupné tyto volby. Post-Process Results po zaškrtnutí této možnosti je po potvrzení ešení tlaítkem OK automaticky spuštn CFD-Post a naten soubor s výsledky. Shut down CFX-Solver Manager po zaškrtnutí této volby je automaticky ukonen CFX-Solver. ímž je možné ásten uvolnit operaní pam. Automatické spuštní CFD-Post a natení výsledk Automatické ukonení CFX-Solver Potvrzení vyešení úlohy Obr Potvrzení ukonení ešení v manuálním ešení Jelikož již nebudeme potebovat CFX-Solver, je možné jej ukonit, a také mžeme ihned zaít analyzovat výsledky, proto zaškrtneme ob položky a potvrdíme ukonení ešení tlaítkem OK. Animace Animaci si mže student zobrazit odkazem ANIMACE spustit run z adresáe Skripta\Priklad1_var2\Captivate\Priklad1_Video3 soubor Priklad1_Video3.htm 118

23 Analýza výsledk Postup pi analýze výsledk je zcela totožný jako v prostedí Workbench. Po automatickém spuštní CFD-Post a natení výsledk provedeme analýzu výsledk, jak je uvedeno v kapitole 6.6. Po provedení analýzy výsledk CFD simulace uložíme vyhodnocovací soubor pomocí ikony. Jméno souboru je pednastaveno na Priklad1.cst. Animace Animaci si mže student zobrazit odkazem ANIMACE spustit run z adresáe Skripta\Priklad1_var2\Captivate\Priklad1_Video4 soubor Priklad1_Video4.htm Výsledky je možné kdykoli znovu zobrazit. Staí pouze spustit CFD-Post a pomocí ikony naíst soubor Priklad1.cst. Následn se automaticky nate soubor s ešením Priklad1.res, a zobrazí se všechny entity ve vyhodnocení, které jsme vytvoili a uložili do souboru *.cst. Animace Animaci si mže student zobrazit odkazem ANIMACE spustit run z adresáe Skripta\Priklad1_var2\Captivate\Priklad1_Video5 soubor Priklad1_Video5.htm 119

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0

Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES. CreoElements/Pro 5.0 Pedloha CAD I TVORBA 2D DOKUMENTACE MODELU VÝKRES CreoElements/Pro 5.0 Úvod Tato pedloha popisuje postup vytváení 2D výkresové dokumentace k modelu. Ped zapoetím tvorby výkresu je velmi vhodné doplnit

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovanou 3D geometrii lze v COMSOL Multiphysics používat díky aplikačnímu módu pro pohyblivou síť: COMSOL Multiphysics > Deformed Mesh

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Postup práce v KDS 1

Postup práce v KDS 1 Postup práce v KDS 1 PDU příjem a správa SIP balíčků... 3 1. Karanténa... 3 2. Zpracované... 4 3. Odmítnuté... 5 4. Import spisového plánu... 5 GDU Garantované digitální úložiště... 6 1. Zobrazení uložených

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems)

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) generi biotech OBSAH 1. Nastavení nového teplotního

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PROPOJENÍ EASY-OPC SERVER A MICROSOFT EXCEL

PROPOJENÍ EASY-OPC SERVER A MICROSOFT EXCEL PROPOJENÍ EASY-OPC SERVER A MICROSOFT EXCEL 1.Úvod V průmyslu dochází k mohutnému rozšiřování řídících systémů, čímž narůstá množství dat, která musíme přenášet mezi jednotlivými částmi technologického

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ALEŠ DRÁB HYDROINFORMATIKA I MODUL M05 VYUŽITÍ GIS PI EŠENÍ 1D ÚLOH PROUDNÍ VODY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Hydroinformatika

Více

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4 exe Minimanuál Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu.... 4 Vyplnění informací o projektu.... 4 Definice struktury... 4 Styly / Šablony... 5 Uložení projektu... 5 Export projektu.... 5 Import Projektu

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 3 Editor Capture U editoru Capture závisí nabídka hlavní lišty na tom, které okno pracovní plochy je aktivované. V dalším textu budou popsány jen ty položky,

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více

Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2

Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Nový projekt vytvoříme volbou New Project Wizard: Introduction z menu File, po které se objeví úvodní okno (obr. 1).

Více

Úvod do ovládání programu Enterprise Architect

Úvod do ovládání programu Enterprise Architect Úvod do ovládání programu Enterprise Architect Vytvoření projektu Projekt je tvořen jedním souborem nebo slouží jako úložiště pro jeden nebo více modelů. Prvním krokem je buď otevřít existující projekt

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_17 Databáze Databáze Databáze Samostatná práce tabulky Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_17 Databáze Databáze Databáze Samostatná práce tabulky Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_17 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Inspekce tvaru součásti

Inspekce tvaru součásti Inspekce tvaru součásti. Cílem cvičení je inspekce tvaru součásti spočívající načtení referenčního CAD modelu, v ustavení naskenovaného tvaru vzhledem k tomuto referenčnímu modelu, kontrole průměru spodního

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt BR 52 Proudění v systémech říčních koryt Přednášející: Ing. Hana Uhmannová, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb 1 Přednáška Úvod do problematiky Obsah: 1.

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Manuál pro SIMATIC konfigurátor

Manuál pro SIMATIC konfigurátor Siemens s.r.o. Elektronický katalog CA01 10/2004 1.12.2004 Manuál pro SIMATIC konfigurátor 1. Stručný popis... 1 2. Rychlý průvodce SIMATIC konfigurátorem... 3 2.1. Spuštění konfigurátoru... 3 2.2. Založení

Více

SIEMENS UGS NX 4. Česká zemědělská univerzita v praze - manuál. Unigraphics NX4_uživatelská příručka pro začátečníky. Tomáš Boháček 10/200 7.

SIEMENS UGS NX 4. Česká zemědělská univerzita v praze - manuál. Unigraphics NX4_uživatelská příručka pro začátečníky. Tomáš Boháček 10/200 7. SIEMENS UGS NX 4, SMAD 2.ročník distanční studium Grafické podklady pro tuto práci byly čerpány z: 1) 2) výukového programu společnosti UGS PRAHA produktů společnosti LEGO MC KLADNO, SMAD 2.ročník distanční

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více