Píkazy pro kreslení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píkazy pro kreslení."

Transkript

1 Píkazy pro kreslení. Tento text je psán pro AUTOCAD 2006, eskou modifikaci. V jiných verzích se proto vyskytnou odchylky. Jsou to píkazy, které umožují nakreslit jednotlivé entity v AUTOCADu. Z menu je zadáme vybráním kresli, rozbalí se skupina píkaz pro kreslení a píslušný píkaz vybereme. Nebo je možno zadávat píkazy pro kreslení pomocí ikon. Jsou v nástrojovém panelu kresli, viz obrázek, který je vtšinou umístn jako sloupec ikon vlevo. (Pokud ho myší neposuneme za lištu jinam, pípadn i jako ádek.) Úseka (_line) nakreslí úseku z poáteního do koncového bodu. Pokud píkaz neukoníme ENTER, pokrauje dál a kreslí další úseku, takže vlastn kreslíme lomenou áru složenou z úseek. Po zadání 3 a více bod je možno lomenou áru uzavít. Urete první.bod : 1 Urete další bod nebo [Zpt] : 2 (nebo ENTER) Urete další bod nebo [Zpt] : 3 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt] : 4 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt] : 5 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt] : Uzavi 1

2 Pímka (_xline) - nakreslí pímku z daného bodu, která prochází druhým zadaným bodem. Pokud píkaz neukoníme ENTER, pokrauje dál dotazy na druhý bod a kreslí se trs pímek, které všechny procházejí prvním zadaným bodem. Urete bod nebo [Hor/Ver/úheL/Polovinu/Ekvid] : 1 Urete kterým bodem : 2 Urete kterým bodem : 3 Urete kterým bodem : 4 Urete kterým bodem : ENTER Podpíkaz Hor - pímky jsou horizontální, jsou zadané jedním bodem. Urete kterým bodem: 1 Urete kterým bodem: 2 Urete kterým bodem: 3 Urete kterým bodem : ENTER Podpíkaz Ver - pímky jsou vertikální, jsou zadané jedním bodem Urete kterým bodem: 1 Urete kterým bodem: 2 Urete kterým bodem: 3 Urete kterým bodem : ENTER Podpíkaz úhel - pímky svírají s osou x daný úhel, jsou zadané jedním bodem Zadejte úhel pímky (0) nebo [Reference]: 60 Urete kterým bodem: 1 Urete kterým bodem: 2 Urete kterým bodem: 3 Urete kterým bodem : ENTER 2

3 Podpíkaz Reference - pímka svírá daný úhel s pedem nakresleným árovým objektem. Vyberte árový objekt :1 Zadejte úhel pímky : 90 Urete kterým bodem: 2 Urete kterým bodem: 3 Urete kterým bodem : ENTER Podpíkaz Polovinu - pímka je osa už nakresleného úhlu Urete bod vrcholu úhlu: V Urete poátek úhlu: P Urete konec úhlu: K Urete konec úhlu : ENTER (nebo další konec, pak kreslí další osy) 3

4 Podpíkaz Ekvid - kreslí rovnobžnou pímku k danému árovému objektu Urete vzdálenost ekvidistanty nebo [Bodem]: 25 Vyberte árový objekt : 1 Na kterou stranu?: S Vyberte árový objekt : ENTER Podpíkaz Bodem : Vyberte árový objekt : 1 Kterým bodem?: B Vyberte árový objekt : ENTER Polopímka (_ray) - píkaz je v menu Kresli Polopímka. Nakreslí polopímku z daného bodu, která prochází druhým zadaným bodem. Pokud píkaz neukoníme, pokrauje dál dotazy na druhý bod a kreslí se trs polopímek, které všechny procházejí prvním zadaným bodem. Urete poátení bod : 1 Urete kterým bodem : 2 Urete kterým bodem : 3 Urete kterým bodem : 4 Urete poátení bod : ENTER 4

5 Kružnice (_circle) - nakreslí kružnici danou stedem a polomrem. Urete sted kružnice nebo [3B, 2B, Ttr (tan tan rádius)] : S Urete rádius nebo [Diametr] : 1 Podpíkaz Diametr - místo polomru je vyžadován prmr kružnice. Urete diametr kružnice : 1 Podpíkaz 3B - kreslí kružnici urenou temi body. Urete první bod na kružnici : 1 Urete druhý bod na kružnici : 2 Urete tetí bod na kružnici : 3 5

6 Podpíkaz 2B - kreslí kružnici urenou dvma koncovými body jejího prmru. Urete první koncový bod prmru kružnice : 1 Urete druhý koncový bod prmru kružnice : 2 Podpíkaz Ttr - kreslí kružnici urenou dvma už nakreslenými tenami a polomrem. Urete bod na objektu pro první tangentu kružnice : 1 Urete bod na objektu pro druhou tangentu kružnice : 2 Urete polomr kružnice: r Podpíkaz Ttt - kreslí kružnici urenou temi už nakreslenými tenami. Zadává se z horního menu - Kresli Kružnice - Tena, tena, tena. _3p Urete první bod na kružnici: _tan k 1 _3p Urete druhý bod na kružnici: _tan k 2 _3p Urete tetí bod na kružnici: _tan k 3 6

7 Oblouk (_arc) - nakreslí kruhový oblouk zadaný temi body. Kruhový oblouk je možno zadat celkem 11 rznými zpsoby. Nejlépe se zadávají z horního menu kresli - oblouk - píslušná možnost. Nebo je možno zvolit poadí zadávacích prvk oblouku pomocí podpíkaz. Oblouk se vykresluje z poáteního do koncového bodu v kladném smyslu, tedy proti smru hodinových ruiek. (Pokud to ovšem nenastavíme obrácen). Urete poátení bod oblouku nebo [Sted] : 1 Urete druhý bod oblouku nebo [Sted / Konec] : 2 Urete koncový bod oblouku : 3 Oblouk - Poátek, sted, konec -kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, stedem kružnice, na které oblouk leží a koncovým bodem. Zadáme-li koncový bod K, potom skutený koncový bod oblouku leží na pímce SK Oblouk - Poátek, sted, úhel - kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, stedem kružnice, na které oblouk leží a seveným úhlem. Úhel se zadává ve stupních nebo graficky. Oblouk - Poátek, sted, délka - kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, stedem kružnice, na které oblouk leží a délkou ttivy. Délka ttivy se zadává v mm nebo graficky. 7

8 Oblouk - Poátek, konec, úhel - kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, koncovým bodem a seveným úhlem. Oblouk - Poátek, konec, smr - kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, koncovým bodem a tenou oblouku v jeho poátením bod. Oblouk - Poátek, konec, polomr - kreslí kruhový oblouk zadaný poátením bodem, koncovým bodem a polomrem kružnice, na které oblouk 8

9 Oblouk - Sted, poátek, konec -kreslí kruhový oblouk zadaný stedem kružnice, na které oblouk leží, poátením bodem, a koncovým bodem. Zadáme-li koncový bod K, potom skutený koncový bod oblouku leží na pímce SK Oblouk - Sted, poátek, úhel - kreslí kruhový oblouk zadaný stedem kružnice, na které oblouk leží, poátením bodem a seveným úhlem. Úhel se zadává ve stupních nebo graficky. Oblouk - Sted, poátek, délka - kreslí kruhový oblouk zadaný stedem kružnice, na které oblouk leží, poátením bodem a délkou ttivy. Délka ttivy se zadává v mm nebo graficky. Oblouk navázat - kreslí kruhový oblouk, který navazuje na poslední nakreslený kruhový oblouk nebo úseku. Oba oblouky nebo oblouk a úseka mají ve spoleném bod spolenou tenu. Urete koncový bod oblouku : K 9

10 Kivka (_pline) nakreslí kivku. Je to entita Autocadu, která se skládá z úseek a kruhových oblouk. Kivka se pi výbru jeví jako jeden celek, tím se liší od lomené áry nakreslené z jednotlivých úseek. Urete poátení bod : 1 Aktuální šíka úseky je Urete další bod nebo [Oblouk, Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:2 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:3 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:4 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:5 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:6 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:7 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]: ENTER Podpíkaz Oblouk - Podpíkaz úseka - tento podpíkaz použijeme, chceme-li, aby další ástí kivky po úsece byl oblouk. tento podpíkaz použijeme, chceme-li, aby další ástí kivky po oblouku byla úseka. Urete poátení bod : 1 Aktuální šíka úseky je Urete další bod nebo [Oblouk, Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:2 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]: Oblouk Urete koncový bod oblouku nebo úhel, Sted, Uzavi, Vektor, Polotlouška, úseka, Rádius,Druhý bod, Zpt, Tlouška: 3 Urete koncový bod oblouku nebo úhel, Sted, Uzavi, Vektor, Polotlouška, úseka, Rádius,Druhý bod, Zpt, Tlouška: 4 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]: úseka Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]:5 Urete další bod nebo [Oblouk,Uzavi,Polotlouška, Délka, Zpt, Tlouška]: ENTER 10

11 Podpíkaz Tlouška - je možno zadat tloušku kivky, a to poátení i koncovou. Pokud jsou ob tloušky pro daný segment kivky rzné, kreslí se úseka nebo kruhový oblouk s rovnomrn se mnící tlouškou. Pokud jsou stejné, kreslí se segment dané tloušky. Podpíkaz Polotlouška -je možno zadat polotloušku kivky. Má to význam, pokud ji zadáváme graficky. Poátení bod je P, dalším bodem je zadána polotlouška. Bod P je stedový bod pro tloušku kivky. Podpíkaz Délka - po tomto podpíkazu pokrauje kivka úsekou dané délky, která je tenou pedchozího oblouku nebo je v prodloužení pedchozí úseky. 11

12 Polygon (_polygon) nakreslí pravidelný mnohoúhelník, poet stran je od 3 do Mnohoúhelník je bu vepsaný do kružnice, pak zadáváme její sted a polomr nebo graficky vrchol polygonu. Pokud je kolem kružnice opsaný, zadáváme její sted a polomr nebo graficky sted strany polygonu. Zadejte poet stran <4> : ENTER Urete sted polygonu nebo [Strana]: S Zadejte volbu [Vepsaný v kružnici/ Opsaný kolem kružnice] <O>: Vepsaný Urete rádius kružnice : r Podpíkaz Strana - po tomto podpíkazu zadáváme mnohoúhelník dvma body jeho strany. Zadejte poet stran <4> : 3 Urete sted polygonu nebo [Strana]: Strana Urete první bod strany: 1 Urete první bod strany: 2 12

13 Bod (_point) nakreslí bod. Vyžaduje další a další bod, perušit píkaz musíme klávesou ESC. Je možno urit, jakým stylem budou body na obrazovce vykresleny. Z horního menu - Formát - Styl bodu. Všechny body ve výkresu jsou pak kresleny tímto stylem. Urete bod : 1 Urete bod : 2 Urete bod : 3 Urete bod : 4 Urete bod : 5 Urete bod : ESC 13

14 DLÚ(_divide) píkaz je v menu Kresli - bod Dlit na úseky. Rozdlí vybraný objekt na daný poet stejn dlouhých úsek a na ta místa vloží boby, pípadn bloky. Vyberte objekt pro dlení dle potu : 1 Zadejte poet segment nebo [Blok] : 5 DLM (_measure) píkaz je v menu Kresli - bod Dlit v mítku. Nanáší na vybraný objekt úseky dané délky a do jejich konc vkládá body, pípadn bloky. Úseky nanáší od toho konce objektu, ke kterému ukážeme blíž. Vyberte objekt pro dlení dle mení : 1 Urete délku segmentu nebo [Blok] : 30 14

15 Obdélník (_rectang) nakreslí obdélník urený dvma body jeho úhlopíky. Pípadn jedním bodem úhlopíky, délkou a šíkou a bodem, který uruje, zda se obdélník vykreslí od 1. bodu doprava, doleva, nahoru nebo dol. Celkem existují 4 možnosti umístní obdélníka. Urete první roh nebo [Zkosení / zdvih / zaoblení / Tlouška / šíka ] : 1 Urete druhý roh nebo [Oblast/ Rozmry / otoení ] : 2 Podpíkaz Rozmry - Zadejte délku obdélník <10>: 30 Zadejte šíku obdélník <30>: 20 Urete druhý roh nebo [Oblast/ Rozmry / otoení ] : 2 Podpíkaz Zkosení všechny rohy obdélníka jsou zkoseny. Urete první vzdálenost zkosení pro obdélníky <10> : 10 nebo ENTER Urete druhou vzdálenost zkosení pro obdélníky <10> : 10 nebo ENTER Podpíkaz zaoblení všechny rohy obdélníka jsou zaobleny. Urete plomr zaoblení pro obdélníky <10> : 10 nebo ENTER 15

16 Podpíkaz šíka zadá tloušku áry jako u kivky. Podpíkazy zdvih a Tlouška se projeví pouze v prostoru. Zdvih udává výšku obdélníka nad pdorysnou. Tlouška vyrobí nad obdélníkem stny hranolu dané výšky. Podpíkaz Oblast vypote pro obdélník daného obsahu a jednoho rozmru druhý rozmr. Zadejte oblast obdélníku v aktuálních jednotkách <10> : 900 Vypoítat kóty obdélníku na základ hodnoty [Délka / Šíka] <Délka>: ENTER Zadejte délku obdélníku : 30 Podpíkaz otoení nakreslí obdélník otoený o daný úhel. 16

17 Elipsa (_ellipse) - nakreslí elipsu zadanou dvma hlavními (vedlejšími)vrcholy a vedlejší (hlavní) poloosou. Urete koncový bod osy elipsy nebo [Oblouk / Sted]: 1 Urete druhý koncový bod osy: 2 Urete vzdálenost k druhé ose nebo [Rotace]: 3 (S3=b) Podpíkaz Rotace nakreslí elipsu, která vznikne rotací kružnice v pdorysn kolem pvodn zadaného prmru. Pi rotaci 0 se kreslí kružnice, úhel je menší než 90. Urete rotaci kolem hlavní osy : 60 Podpíkaz Sted elipsa je daná stedem a poloosami a, b. Urete sted elipsy : S Urete koncový bod osy : 1 Urete vzdálenost k druhé ose nebo [Rotace]: 2 (S2=b) 17

18 Eliptický oblouk (_ellipse) - nakreslí eliptický oblouk, ást elipsy omezenou poátením a koncovým úhlem. Poátení úhel se mí od 1. bodu zadané osy v kladném smyslu. Urete koncový bod osy elipsy nebo [Oblouk / Sted]: 1 Urete druhý koncový bod osy: 2 Urete vzdálenost k druhé ose nebo [Rotace]: 3 (S3=b) Zadejte poátení úhel nebo [Parametr]: 0 Zadejte koncový úhel nebo [Parametr / Koncový úhel]: 180 Spline (_spline) proloží hladkou kivku posloupností zadaných bod v rámci zadané tolerance. Je-li tolerance nulová, prochází kivka danými body. Pomocí bod se zadává i poátení a koncová tena dané kivky. 18

19 Zadejte první bod nebo[objekt]: 1 Zadejte další bod : 2 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 3 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 4 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 5 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: ENTER Zadejte poátení tangentu: 6 Zadejte koncovou tangentu: 7 Podpíkaz Tolerance vyhlazení spline prochází jen poátením a koncovým bodem, ostatními s danou tolerancí. Zadejte první bod nebo[objekt]: 1 Zadejte další bod : 2 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: Tolerance Zadejte toleranci vyhlazení <0> : 5 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 3 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 4 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 5 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: ENTER Zadejte poátení tangentu: 6 Zadejte koncovou tangentu: 7 Podpíkaz Uzavi kivka se uzave, koní v 1. bod. Je vyžadována tena pouze v tomto bod. Zadejte první bod nebo[objekt]: 1 Zadejte další bod : 2 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 3 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 4 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: 5 Zadejte další bod nebo [Uzavi / Tolerance vyhlazení] <poátení tangenta>: Uzavi Zadejte tangentu: 6 19

20 Prsten (_donut) nakreslí vyplnné mezikruží. Pokud zadáme vnitní prmr nula, tak vyplnnou kružnici. Jsou vyžadovány další a další stedy mezikruží, ENTREM zvolíme konec píkazu. Ikona vtšinou není v nástrojovém panelu KRESLI a proto zadáváme píkaz z menu. Kresli Prsten. Urete vnitní prmr prstenu <1>: 20 Urete vnjší prmr prstenu <1>: 30 Urete sted prstenu nebo <konec> : 1 Urete sted prstenu nebo <konec> : 2 Urete sted prstenu nebo <konec> : ENTER Revizní obláek (_revcloud) vytvoí kivku složenou z oblouk. Používá se ke zvýraznní rzných text, nápis nebo poznámek. Minimální délka oblouk : 10 Maximální délka oblouk : 20 Styl : Normální Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: 1 Pohybujte kurzorem podél tvaru obláku 20

21 Podpíkaz Styl Kaligrafický styl vytváí oblouky plynule promnné šíky od 0 do t. Minimální délka oblouk : 10 Maximální délka oblouk : 20 Styl : Normální Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: Styl Vyberte styl oblouku [Normální / Kaligrafický] <Normální>: Kaligrafický Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: 1 Pohybujte kurzorem podél tvaru obláku Podpíkaz Délka oblouk lze zadat minimální a maximální délku ttiv kruhových oblouk. Podpíkaz Objekt lze vybrat uzavenou kivku a obláek se vytvoí z ní. Podpíkaz Obrátit smr oblouky obrátí smr. Minimální délka oblouk : 10 Maximální délka oblouk : 20 Styl : Kaligrafický Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: Styl Vyberte styl oblouku [Normální / Kaligrafický] <Normální>: Normální Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: Délka oblouku Urete minimální délku oblouku <10>: ENTER Urete maximální délku oblouku <20>: 10 Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: Objekt Vyberte objekt : 1 Obrátit smr [Ano / Ne ] <Ne>: ENTER Minimální délka oblouk : 10 Maximální délka oblouk : 10 Styl : Normální Urete poátení bod nebo [Délka oblouku / Objekt / Styl ] <Objekt1>: Objekt Vyberte objekt : 1 Obrátit smr [Ano / Ne ] <Ne1>: A 21

22 Mára (_mline) píkaz je v menu Kresli Multiára. Nakreslí nkolikanásobné rovnobžné áry. Podpíkaz Mítko udává vzdálenost vnjších ar multikáry. Podpíkaz Zarovnání existují 3 možnosti zarovnání: Horní, Dolní a Sted. Jde o zpsob zarovnání multiáry k áe, po které jedeme kurzorem. Zda na této áe je horní nebo dolní kraj multiáry nebo její sted. Aktuální nastavení : Zarovnání = Horní, Mítko = 450, Styl = STANDARD Urete poátení bod nebo [Zarovnání / Mítko / Styl]: Mítko Zadejte Mítko Máry <450>: 5 Urete poátení bod nebo [Zarovnání / Mítko / Styl]: 1 Urete další bod nebo [Zpt]: 2 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt]: 3 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt]: 4 Urete další bod nebo [Uzavi / Zpt]: Uzavi 22

23 Podpíkaz Styl Mstyl (_mlstyle) udává jaká multiára se bude vykreslovat. Styl Standard je multiára složená ze dvou ar. Nový styl je možno založit píkazem Mstyl. píkaz je v menu Formát Styl multiáry. Je jím možno založit nový styl multiáry. Multiára mže obsahovat maximáln 16 rovnobžných ar, které mohou mít rznou barvu a styl áry. uknutím na slovo nový založíme nový styl multiáry. Pojmenujeme ho nap

24 Tlaítkem pidat pidáme do multiáry ješt tetí áru, která je umístna na sted, vybereme jí zelenou barvu a typ áry árkovaná. Pokud chceme, aby nový styl multiáry nebyl jenom v našem výkresu, ale na disku, dáme uložit v dialogovém panelu styl multiáry. Styl je ukládán do souboru acad.mln. Vypracovala RNDr. Hana Kopivová, FSv VUT, Katedra konstrukcí pozemních staveb, záí

7. KRESLENÍ 2D OBJEKTŮ (II)

7. KRESLENÍ 2D OBJEKTŮ (II) 7. KRESLENÍ 2D OBJEKTŮ (II) V této kapitole se naučíme kreslit zbývající 2D objekty, jak bylo avizováno dříve: Kap 5., Kreslení 2D objektů (I) Kap 7., Kreslení 2D objektů (II) Další samostatné kapitoly

Více

V této kapitole se naučíme pomocí kreslicích příkazů vytvářet objekty, které mohou být modifikovány a pomocí kterých vytvoříte základ výkresu.

V této kapitole se naučíme pomocí kreslicích příkazů vytvářet objekty, které mohou být modifikovány a pomocí kterých vytvoříte základ výkresu. 7 KreslenÌ objekt V této kapitole se naučíme pomocí kreslicích příkazů vytvářet objekty, které mohou být modifikovány a pomocí kterých vytvoříte základ výkresu. Kreslení úsečky Pomocí úsečky můžete v programu

Více

Autocad ( zdroj www.designtech.cz )

Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) Autocad ( zdroj www.designtech.cz ) AutoCAD patí k tradiním CAD aplikacím, které využívá celá ada technických i netechnických obor. V dnešním lánku se podíváme na bleskovku, jak lze zaít velmi tychle v

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.4 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.4 Popisování výkresů Písmo na technických výkresech Parametry písma dány normou (velikost, tloušťka čar, proporce znaků a mezer mezi znaky) 2 typy písem: písmo A písmo

Více

Technické kreslení v programu progecad 2009

Technické kreslení v programu progecad 2009 GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Technické kreslení v programu progecad 2009 JAROSLAV ZAVADIL ŠTERNBERK 2009 1. kapitola Úvod 1. kapitola Úvod V následujících kapitolách se seznámíme se základy práce v programu progecad.

Více

Geometrie pro CAD MODELOVÁNÍ HRNKU

Geometrie pro CAD MODELOVÁNÍ HRNKU Výsledný model Postup modelování Osa: píkaz Úseka (Kivka Úseka Jedna úseka) Poátek úseky: 0 Enter Konec úseky: w0,0,20 *) Enter. Profilová kivka nádoby: píkaz Kivka zadávaná ídicími body (Kivka Volný tvar

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Stední prmyslová škola na Proseku. Výpoetní technika. AutoCad. Obsah šablony pro AutoCad. šablona-sps na Proseku.dwt.

Stední prmyslová škola na Proseku. Výpoetní technika. AutoCad. Obsah šablony pro AutoCad. šablona-sps na Proseku.dwt. Výpoetní technika AutoCad Obsah šablony pro AutoCad šablona-sps na Proseku.dwt Lukáš Procházka Obsah Stední prmyslová škola na Proseku Obsah: Obsah.. 1 Úvod.... 2 Hladiny.... 2 Kótovací styl... 2 Styl

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Kreslení úseček a křivek

Kreslení úseček a křivek Adobe Illustrator Kreslení úseček a křivek Volná kresba od ruky o Tužka (N) - stisknutím levého tlačítka pohybujte po výkrese o Úkol: zkuste si nakreslit čáru, označit ji a smazat Kreslení úseček o Nástroj

Více

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť

HVrchlík DVrchlík. Anuloid Hrana 3D síť TVORBA PLOCH Plochy mají oproti 3D drátovým modelům velkou výhodu, pro snadnější vizualizaci modelů můžeme skrýt zadní plochy a vytvořit stínované obrázky. Plochy dále umožňují vytvoření neobvyklých tvarů.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Prsten, bod, konstrukční čáry Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Prsten, bod, konstrukční čáry Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN

KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN KINEMATICKÁ GEOMETRIE V ROVIN Kivka je jednoparametrická množina bod X(t), jejíž souadnice jsou dány funkcemi: x = x(t), y = y(t), t I R. Tena kivky je urena bodem dotyku X a teným vektorem o souadnicích

Více

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3

SketchUp. Obsah 1. Nastavení prostředí 3. Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3. Nastavení šablony 3 SketchUp Obsah 1 Nastavení prostředí 3 Menu: Pohled -> Panely nástrojů 3 Menu: Dialogová okna 3 Nastavení šablony 3 Menu: Dialogová okna -> Informace o modelu: 3 Animace 3 Jedn 3 Komponenty 4 Kótování

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA

DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI 1 HODINA DRUHY ROVNOBŽNÍK A JEJICH VLASTNOSTI HODINA Podívej se na následující obrázek: Na obrázku je rovnobžník s vyznaeným pravým úhlem. Odpovídej na otázky:? Jaká je velikost vnitního úhlu pi vrcholu C? Je rovna

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

1. Blok 3 Bezpříkazová editace v AutoCADu

1. Blok 3 Bezpříkazová editace v AutoCADu 1. Blok 3 Bezpříkazová editace v AutoCADu Studijní cíl Seznámení práce v režimu bezpříkazové editace v AutoCADu. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium tohoto předmětu je požadovaná

Více

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5 CA technologie 6 Product Lifecycle Management 7 Aplikační programy

Více

ProgeCAD - Základy. 1. Úvod. 2. Modelový a výkresový prostor. Základy ProgeCAD 2013 Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

ProgeCAD - Základy. 1. Úvod. 2. Modelový a výkresový prostor. Základy ProgeCAD 2013 Ing. Rudolf Urban, Ph.D. ProgeCAD - Základy 1. Úvod Ing. Rudolf Urban, Ph.D. ČVUT Fakulta stavební, Praha Základní okno programu se dělí na několik částí dle významu. Největší část zabírá modelový prostor (či rozvržení pro tisk),

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Tento materiál vznikl jako souást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R. Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Technická univerzita v Liberci

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

1 MODEL STOLU. Obr. 1. Základ stolu

1 MODEL STOLU. Obr. 1. Základ stolu 1 MODEL STOLU V prvním kroku byly vytvořeny svislé desky stolu. Nástrojem Rectangle byl nakreslen obdélník o rozměrech 750 x 450 mm mezi zelenou a modrou osou s výchozím bodem v průsečíku os. Nástrojem

Více

O P A K O V Á N Í A P R O H L O U B E N Í U I V A O J E D N O D U C H Ý C H K O N S T R U K C Í C H 1,5 HODINY

O P A K O V Á N Í A P R O H L O U B E N Í U I V A O J E D N O D U C H Ý C H K O N S T R U K C Í C H 1,5 HODINY O P A K O V Á N Í A P R O H L O U B E N Í U I V A O J E D N O D U C H Ý C H K O N S T R U K C Í C H 1,5 HODINY Díve, než spolen pikroíme k uivu o množinách bod, pokusíme se zopakovat nkteré jednoduché

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia.

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia. ÚVOD Uèebnice CADKONu-K CADKON je nadstavba AutoCADu zamìøená na kreslení stavebních a profesních výkresù s možností vytváøení prostorových fotorealistických modelù staveb. CADKON je svojí rozsáhlou nabídkou

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM AUTOCAD

CVIČEBNICE PRO SYSTÉM AUTOCAD CVIČEBNICE PRO SYSTÉM AUTOCAD Elektronická cvičebnice Ing. Vlastimil Hořák Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH Obsah CVIČEBNICE PRO SYSTÉM

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

BRICSCAD V15. Objemové modelování

BRICSCAD V15. Objemové modelování BRICSCAD V15 Objemové modelování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

BRICSCAD V13 X-Modelování

BRICSCAD V13 X-Modelování BRICSCAD V13 X-Modelování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno

BARVY. Příkaz barva. Barvy TrueColor. Se objeví dialogové okno BARVY Příkaz barva Se objeví dialogové okno Lze vybrat barvu přímo Nebo vložíme do programu a za tento prvek číslo Baltíkovy barvy nebo konstantyu Za prvek lze vložit náhodnou barvu přímo nebo pomocí proměnné

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.6 Kótování Požadavky na kótování Všeobecné zásady kótování Hodnoty rozměrů se kótují v milimetrech. Značka mm se neuvádí. Úhly se kótují v stupních, minutách a sekundách,

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TD.18.19 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 16.11.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Obr.1: Modelované těleso

Obr.1: Modelované těleso Postup modelování 3D tělesa: Vypracoval: Jaroslav Šabek Obr.1: Modelované těleso Než začneme modelovat, tak si vytvoříme hladiny a to (teleso= žlutá, pomoc=růžová). Zároveň si připravíme pracovní plochu,

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement,

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.5

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.5 TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.5 Řezy a průřezy těles Mnoho součástek - tvarové podrobnosti uvnitř součástky díry, vyfrézované otvory. Lze zobrazit skrytými čarami v mnoha případech na úkor názornosti,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.

Více

5. Základy projektování v ARCHline.XP

5. Základy projektování v ARCHline.XP 5. Základy projektování v ARCHline.XP 5.1. Preference Před vlastním kreslením nové budovy, doporučujeme nastavit některé základní charakteristiky výkresu a několik dalších prvků. 5.1.1. Základní preference

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Projekt: POTRUBNÍ SYSTÉMY PROGRAMU INVENTOR PROFESSIONAL V REALIZACI ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Objednatel: Computer Agency o.p.s Zhotovitel: Jií Trnka Spoluešitel: Michal Klimeš - 1 - - 2 - OBSAH 1. ÚVOD..4

Více

Uchopení a trasování objektů

Uchopení a trasování objektů Uchopení a trasování objektů 5 Uchopení a trasování objektů napomáhá při přesnosti kreslení. Uchopení objektů umožňuje snadno a rychle odkazovat na přesná místa ve vybraných objektech bez znalosti jejich

Více

ZOBRAZOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO ZRCADLA

ZOBRAZOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO ZRCADLA OBRAOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO RCADLA vtšení optického zobrzení pedešlých kpitol již víme, že pi zobrzení okmi nebo kulovými zrcdly mohou vznikt zvtšené nebo zmenšené obrzy pedmt. Pro jejich mtemtický

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Základy matematiky kombinované studium 714 0365/06

Základy matematiky kombinované studium 714 0365/06 Základy matematiky kombinované studium 714 0365/06 1. Některé základní pojmy: číselné množiny, intervaly, operace s intervaly (sjednocení, průnik), kvantifikátory, absolutní hodnota čísla, vzorce: 2. Algebraické

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Projektová dokumentace GED 2006

Projektová dokumentace GED 2006 Projektová dokumentace GED 2006 20.4.2006 Řešitelé týmu a podíl práce na projektu: Kamil Dudka xdudka00 objektový návrh uživatelské rozhraní podpora plug-in programů kreslící plocha vkládání textu programová

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Příklad Logo automobilky

Příklad Logo automobilky Zadání: Příklad Logo automobilky Vytvořte model součásti na obrázku a vygenerujte pro něj NC kód pomocí programu ArtCAM Pro 2011. Vypracování: 1. Nový model vytvoříme klinutím na - Nový model. 2. Nastavíme

Více

Sada 3 CAD3. 4. CADKON DT+ Okna

Sada 3 CAD3. 4. CADKON DT+ Okna S třední škola stavební Jihlava Sada 3 CAD3 4. CADKON DT+ Okna Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová MALUJEME ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová K ČEMU SLOUŢÍ PROGRAM MALOVÁNÍ Program Malování slouží ke kreslení, barvení a úpravám obrázků.

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

TEORIE TVAROVÝCH PLOCH

TEORIE TVAROVÝCH PLOCH TEORIE TVAROVÝCH PLOCH Ing. Ivana LINKEOVÁ, Ph.D. KN:B 216 Ústav technické matematiky VUT v Praze Fakulta strojní www.linkeova linkeova.cz e-mail: Ivana.Linkeova Linkeova@fs.cvut.czcz MODELY TVAROVÝCH

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Strojní mechanik Ročník: třetí Zpracoval: Ing.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Strojní mechanik Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Strojní mechanik Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Petra Janíčková Modul: AutoCAD OBSAH

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

TOPMES, micí stroje, v.o.s., Kapraov á 2649/6, 106 00 Praha 10

TOPMES, micí stroje, v.o.s., Kapraov á 2649/6, 106 00 Praha 10 ÚVOD: Programové vybavení Tango! 3 D je ureno pro manuální i CNC micí stroje. S pomocí široké škály hardwarových rozhraní je možno nasadit tento software prakticky na jakékoli micí zaízení s dotykovým,

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

PC - AutoCAD PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC - AutoCAD PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC - AutoCAD PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Srdečně

Více

CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI, SCHODIŠTĚ, KOMÍNY, KOPÍROVÁNÍ

CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI, SCHODIŠTĚ, KOMÍNY, KOPÍROVÁNÍ SSTTŘŘEEDD NNÍÍÍ ŠŠKK OOLA LLA AA SSTTŘŘEEDD NNÍÍÍ OODDBB OORR NNÉÉ UUČILIŠ Č II LLIIŠTTĚĚ HH OORRŠŠ OOVVSSKÝ KÝ TTÝÝ NN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ HLADINY, MÍSTNOSTI,

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více