MICROPEL všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz"

Transkript

1

2 SIMPLE 4 Popis programovacího jazyka SIMPLE verze 4 pro vývoj aplikací s PLC MICROPEL edice verze dokumentu doplnìn popis editorù doplnìn popis spec. funkcí doplnìn popis sdílených sí ových promìnných MICROPEL všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu 2 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 2

3 OBSAH 1. Programovací jazyk SIMPLE V Mùj první pøíklad Mezní stavy a vlastnosti promìnných Promìnné a mezní stavy Konstrukce programu Lexikální symboly Identifikátory Celoèíselné literály Èíselné literály v pohyblivé øádové èárce Klíèová slova Typy promìnných Klíèová slova a speciální znaky logických výrazù Klíèová slova pro podprogramy a funkce Další vyhrazená slova a jejich významy Komentáøe Oddìlovaèe øádek Sémantika Identifikátory a jejich vlastnosti Celoèíselné promìnné Aritmetické promìnné Jednoduché promìnné Pole String Výrazy Kompatibitita typù promìnných Zápis zdrojového textu v SIMPLE V Deklarace konstant Deklarace promìnných Pole promìnných a jejich deklarace Definice typù Deklarace tabulek Deklarace podprogramù a funkcí 36 3 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 3

4 4.7 Pøíkazy jazyka SIMPLE V Umìle zavedené pøíkazy Makra Chyby Chybová hlášení generovaná pøekladaèem Syntaktické diagramy Vstupy/výstupy, speciální registry RESET Rychlost systému Èasovaèe Reálný èas A/D pøevodník Obsluha displeje a klávesnice Funkce DISPLAY Formátování tisku hodnot na displej Formát pro tisk znakù Definování vlastních grafických symbolù Jak funguje zobrazování Editace hodnot Sí ové promìnné Seznam speciálních funkèních promìnných 94 4 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 4

5 1. Programovací jazyk SIMPLE V4 Programovací jazyk SIMPLE V4 byl navržen pro programování prùmyslových øídících automatù MICROPEL øady MPC300, PES-K a vyšších. Jazyk v maximální míøe usnadòuje vývoj øídících algoritmù a jejich implementaci ve zmínìných automatech. Pomocí programovacího jazyka SIMPLE V4 je možné nyní plnì využít technických prostøedkù implementovaných v automatech. Jazyk umožòuje s vysokým programovacím komfortem navrhnout a odladit i takové aplikace, jejichž øešení pomocí jazyka Simple V2 (pøedchùdce verze 4) bylo znaènì komplikované a vyžadovalo pomìrnì vysokou erudici programátora. Jazyk pøebírá od svých pøedchùdcù (Simple) všechny pozitivní rysy a ve znaèné míøe je rozšiøuje a pøináší s sebou i nìkterá novátorská øešení mezních situací vyskytujících se v oblasti programování. Vzhledem k tomu, že jazyk SIMPLE V4 je navržen pro øešení prùmyslových øídících algoritmù, zachovává si všechny charakteristiky jazyka bezpeèného programování a bìhu programu v reálném èase. Program je vždy vykonáván od zaèátku až do pøíkazu END odkud se bìh programu vrací zpìt na první pøíkaz. Vzhledem k tomu, že jazyk SIMPLE V4 není syntakticky vybaven na programování interních programových smyèek a neumožòuje programovat žádné skoky, je program vytvoøený v tomto jazyce imunní vùèi vzniku tzv. fatálních chyb jako je napø. zacyklení èi bloudìní. Z výše uvedeného vyplývá, že každý programový øádek, vyjma speciálních konstrukcí, se vždy v prùbìhu hlavní programové smyèky vyhodnocuje. Konstrukce jazyka tak nutí programátora používat programovací obraty, které odpovídají struktuøe tzv. stavového stroje. Výsledný program se pak znaènì blíží konstrukci logického automatu z klasických logických obvodù, pøi zachování znaèné variability øešení dané právì programovými nástroji jazyka SIMPLE V Mùj první pøíklad Ukažme si obecné vlastnosti jazyka SIMPLE V4 na jednoduchém pøíkladu. Pøedstavme si, že mìøíme výkon èerpacího zaøízení a podle hodnoty tohoto výkonu øídíme nìjakou pomocnou pumpu apod. Pøíklad je pouze ilustrativní a školský. Postaèí však na demostrování stylu zápisu jazyka a ukázání jeho nìkterých specifických vlastností. 5 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 5

6 Pøíklad I0 # Mereni_vykonu ; Oznaèení pøeddefinované promìnné jménem var word Vykon ; Promìnná pro pomocný výpocet výkonu var safe word Pumpa ; Promìnná pro stanovení øízení pomocné pumpy /* Funkce pro výpoèet a pøekalibrování výkonu */ Function word Zjisti_Vykon (word Vstup) return ( Vstup * 5 / ) ; ; Zde zaèíná hlavní smyèka Vykon = Zjisti_Vykon (Mereni_vykonu) ; Uložení pøekalibrované hodnoty výkonu do promìnné Výkon if (Vykon < 50) then pumpa = pumpa+1 else pumpa = pumpa-1 ;podmínìný pøíkaz pro nastavení øídící velièiny pomocné pumpy end V zápisu zdrojového textu uvedeného pøíkladu mùžeme najít nìkolik oddílù. Nejprve je nutné zapsat s jakými promìnnými budeme v programu pracovat. V aplikacích s automaty MICROPEL máme kromì obyèejných promìnných pro potøeby výpoètù a uchování hodnot i promìnné, pøes které jsou navázána nìkterá data z interních obvodù automatù. Tyto speciální promìnné jsou pøeddefinovány v tzv. konfiguraèních souborech standardními jmény. Tìmto standardním pojmenováním promìnných jdou, pro pøehlednost pøi zápisu zdrojového textu, pøiøadit jména smysluplnìjšího významu, která více odpovídají povaze aplikace. Abychom nastínili vlastnosti programovacího jazyka SIMPLE V4 uvedeme podrobný komentáø jednotlivých øádkù zdrojového textu programu. Tyto komentáøe mají posloužit k základnímu nástinu a rozhodnì nejsou vyèerpávajícím popisem jazyka. Komentáø k øádku "I0 # Mereni_vykonu" Zápis na tomto øádku realizuje oznaèení pøeddefinované vstupní promìnné I0 jménem Mereni_vykonu. Je samozøejmì možné pøistupovat k hodnotì vstupní promìnné pøes její jméno I0, ale z hlediska pøehlednosti a pochopitelnosti programu i po delší odmlce, je taková praxe nevýhodná. Promìnná se standardním oznaèením I0 obsahuje v automatu hodnotu analogovì-digitálního pøevodu z pøíslušné vstupní svorky automatu. Dá se tedy 6 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 6

7 øíci, že nás informuje o velikosti analogového napìtí na svorce I0. O to, aby v této promìnné byla vždy platná hodnota, se stará mikroprocesor automatu. Komentáø k øádku "var word Vykon" a øádku "var safe word Pumpa" Jak je již možná zøejmé ze zápisu øádkù zdrojového textu, jedná se o tzv deklaraci promìnných. Toto zdánlivì složité slovní spojení oznaèuje skuteènost, že si pøejeme pracovat s promìnnými typu "word" a typu "safe word". Oznaèit pouze typ promìnné však nestaèí. Abychom tu èi onu promìnnou mohli odlišit my i pøekladaè zdrojového textu od jiné stejného typu, musíme ji pojmenovat. Jak je z obou øádkù vidìt, tak jsme jedné promìnné pøisoudili jméno Vykon a druhé jméno Pumpa. Pøed každou deklarací promìnné èi bloku promìnných je nutné uvést slovo var. Toto slovo oznaèuje v deklaraci tzv. sekci promìnných. Mimo sekce promìnných má jazyk SIMPLE V4 ještì další deklaraèní sekce, pro které je také vyhrazeno pøíslušné klíèové slovo. Komentáø k øádku /* Funkce...*/ Všechny texty uvedené mezi dvojicí dvojznakù /* a */ nejsou do pøekladu zdrojového textu zahrnuty a jsou urèeny pro umístìní tzv. blokového èi víceøádkového komentáøe. Komentáø slouží k vepsání poznámek programátora. Komentáø obvykle zpøehledòuje a vysvìtluje použité programové konstrukce. Kromì blokového komentáøe existuje v jazyce SIMPLE V4 i jednoduchý komentáø tj. komentáø, který zaèíná znakem ";" a konèí s pøechodem na další øádku zdrojového textu. Komentáø k øádku "Funciton word..." Na tomto øádku deklarujeme tzv. funkci. Funkce je programová konstrukce, s jejíž pomocí obvykle øešíme èasto se opakující programové konstrukce tj. posloupnosti jednotlivých pøíkazù. Funkce mùže mít deklarovány parametry tj. promìnné, které potøebuje pro øešení zapsaných pøíkazù. V uvedeném zápisu má funkce jeden parametr, který je nazván Vstup. Toto jméno mùže být zcela libovolné a slouží pouze k identifikaci parametru, pokud ho použijeme pro výpoèty uvnitø funkce. Je-li možné parametry pøipodobnit vstupùm, pak funkèní hodnota (tj. výsledek, který se ve funkci vypoèítá a z funkce pøedá dál) je obdobou výstupu. Komentáø k øádku "return ( Vstup * 5 / )" Na tomto øádku se specifikují souèasnì dvì vìci. První z nich je aritmetický výraz (výpoèet) uvedený v závorkách. Tohoto výpoètu se zùèastòují konstanty 5, 3 a 15 a aktuální hodnota parametru Vstup. Druhou specifikací je pak pøedání vypoèítané hodnoty z výrazu. Pøedání specifikujeme (spouštíme) pomocí slova return. 7 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 7

8 Komentáø k øádku "Vykon = Zjisti_Vykon (Mereni_vykonu)" Tento øádek je již souèástí hlavní programové smyèky. Vystupuje zde volání funkce Zjisti_Vykon, které se pøedává jako parametr hodnota promìnné Mereni_vykonu tj. hodnota analogovì digitálního pøevodu ze svorky I0. Výstupní hodnota z funkce je pomocí pøiøazovacího pøíkazu "Výkon =..." zapsána do promìnné Výkon. Komentáø k øádku "if (Vykon < 50) then..." Øádek je zápisem tzv. podmínìného pøíkazu. Podmínìný pøíkaz je jedna z nejdùležitìjších konstrukcí jazyka SIMPLE V4. Pomocí podmínìného pøíkazu realizujeme logiku rozhodování v konstruovaném programu. Pro podmínìný pøíkaz jsou vyhrazena tzv. klíèová slova "if", "then", "else". Klíèové slovo "if" uvozuje podmínìný pøíkaz a za tímto slovem je oèekáván tzv. logický výraz. Logický výraz je oddìlen od další èásti podmínìného pøíkazu slovem then. V pøípadì, že výsledek vyhodnocení logického výrazu je pravdivý vykoná se èást programu mezi klíèovým slovem then a else. V opaèném pøípadì se vykoná èást podmínky za klíèovým slovem else. Schematicky to situaci mùžeme vyjádøit takto: if [logický výraz] then [pravdivá èást] else [nepravdivá èást] K uvedenému zápisu je nutné ještì podotknout, že nepravdivá èást podmínìného pøíkazu není pro jeho zápis povinná a tudíž je možné ji v pøípadì potøeby vynechat vèetnì klíèového slova else, které ji uvozuje. Pravdivá a nepravdivá èást se mùže skládat z vìtšího poètu samostatných pøíkazù a ty pak musí být uzavøeny mezi klíèová slova "begin" a "end". Komentáø k øádku "end" Øádek end je ukonèovacím øádkem celé programové smyèky. Od tohoto bodu se vrací vykonávání programu opìt na první øádek hlavní programové smyèky. Kometáø k pøiøazovacím pøíkazùm Ve zdrojovém textu je použit mimo jiné i pøiøazovací pøíkaz "pumpa = pumpa+1" a pøíkaz "pumpa = pumpa-1". V zásadì se jedná o triviální aritmetické výpoèty pøièítání a odeèítání jedné. Na tìchto výpoètech by nebylo nic zajímavého, pokud by nebyly realizovány s promìnnou typu "safe". Tento typ promìnné je specialitou jazyka SIMPLE V4 a jedná se o tzv. bezpeènou promìnnou. Pomocí bezpeèné promìnné jsou øešeny tzv. mezní stavy. Podívejme se na mezní stavy a vlastnosti promìnných ponìkud podrobnìji. 8 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 8

9 1.2 Mezní stavy a vlastnosti promìnných Velkou skupinou tzv. klíèových slov jazyka je skupina používaná pro oznaèení typu promìnných. Promìnnou mùžeme chápat jako pamì ové místo pro uložení aktuální (pro jednoduchost) èíselné hodnoty. Øíkáme obvykle, že promìnná nabývá hodnoty. V øadì pøípadù nepotøebujeme ukládat do promìnné velký èíselný rozsah a spokojíme se napø. s rozsahem hodnot od 0 do 255. Uvedenému rozsahu pøesnì odpovídá kapacita jedné pamì ové buòky tak, jak je obvodovì realizována. V tomto pøípadì, je pak pamì ová buòka stoprocentnì využita. Pøedstavme si, že pro uložení hodnoty promìnné využijeme dvì pamì ové buòky. Co tím získáme? V první øadì se rozšíøí rozsah hodnot, které jsme schopní v tìchto buòkách zobrazit na rozsah od 0 do V druhé øadì se však musíme smíøit s potøebou použít pro zobrazení hodnot dvou pamì ových bunìk. Pøedstavme si nyní, že pøi bìhu našeho programového algoritmu se nestane, že by hodnota uvažované promìnné pøekroèila 255. Jak bude v takovém pøípadì využit pamì ový prostor vyhrazený pro tuto promìnnou? Jedna pamì ová buòka reprezentující vyšší øády hodnot bude po celou dobu bìhu programu obsahovat nulu a tudíž bude konstantní. Z tohoto dùvodu pak mùžeme hodnotu této pamì ové buòky kdykoliv urèit, aniž bychom ji potøebovali neustále v pamìti udržovat. Dá se tedy øíci, že pro uvedený pøípad je pamì pro uložení specifických hodnot promìnné využita velmi neefektivnì. Existuje však i druhý extrém, který mùže v prùbìhu programu nastat. Jedná se o situaci, kdy je vyhrazené místo v pamìti pro uložení hodnoty nedostateèné. V takovém pøípadì dochází k tzv. pøeteèení. Ukažme si pøeteèení na jednoduchém pøíkladu. Pøedstavme si, že naše promìnná má pro zobrazení hodnoty vyhrazenu právì jednu pamì ovou buòku a pojme tedy zobrazení èísel v rozsahu od 0 do 255. Pøedpokládejme, že aktuální hodnota promìnné je 255. Pøièteme-li k této hodnotì èíslo 1, mìla by promìnná obsahovat hodnotu 256. Tuto hodnotu však ve vyhrazeném pamì ovém prostoru naší promìnné zobrazit nelze. Jakou hodnotu bude tedy obsahovat promìnná? Hodnota bude odpovídat výsledku po pøeteèení. Princip pøeteèení mùžeme vyjádøit v uvažovaném pøípadì vzoreèkem: Y = X-256,kde X je hodnota vìtší než 255 a vznikla napø. výše uvedeným souètem èísla 255 a 1, Y je pak výsledná hodnota zobrazená v uvažované promìnné. Dosadíme-li do vzorce naší výslednou hodnotu 256 obdržíme výsledek 0. To znamená, že hodnota naší promìnné bude najednou nulová. Ještì horší pøípad nastane, když stejného principu využijeme pro 9 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 9

10 zobrazení znaménkových èísel. V takovém pøípadì mùže napø. pøi souètu dvou kladných èísel dojít k pøeteèení a výsledná hodnota bude najednou èíslo záporné. Jak takovou situaci mùžeme øešit? Jsou v zásadì dvì základní možnosti. Buï se s touto vlastností smíøíme (a nìkdy to mùže být i výhodné) a nebo pro každou použitou promìnnou vyhradíme dostatek prostoru v pamìti. Co však znamená pojem dostatek prostoru v pamìti? Tato otázka je neøešitelná, nebo pamì ové obvody jsou zatím stále koneèné kapacity a o nekoneènosti si mùžeme nechat jenom zdát. V našich pøíkladech tedy narážíme na problematiku zobrazení èísel v koneèném rozsahu vzhledem k výsledkùm výpoètù, které mohou tento rozsah pøekroèit. Situace s pøekroèením rozsahu zobrazení je známa od ranných poèítaèových dob a není nièím výjimeèným. V rùzných programovacích jazycích je tato situace øešena rùznì popø. není øešena vùbec a je ponecháno zcela na vùli programátora jak, tyto mezní stavy v použité aritmetice ošetøí. Shròme nyní výhody a nevýhody zavedení rùzných typù promìnných. Hlavní nevýhodou zavedení typù promìnných je (promìnných s omezeným a rùzným rozsahem zobrazení èísel), jak už bylo nastínìno, problematika mezních stavù. Naproti tomu však pøinášejí typy promìnných øadu výhod. Poèítáme mezi nì možnost optimálního využití pamì ového prostoru (ten je vždy nìjak omezen), výrazného urychlení výpoètu v celoèíselném zobrazení než v zobrazení napø. v plovoucí øádové èárce. Možnosti zpracovávat velièiny v takovém formátu v nìmž se s nimi dobøe poèítá apod. 1.3 Promìnné a mezní stavy V programovacím jazyce SIMPLE V4 jsou zavedeny rùzné typy promìnných od tìch nejjednodušších tzv. bitových, kdy promìnná mùže nabývat pouze dvou hodnot 0 nebo 1 až po promìnné zobrazované v plovoucí øádové èárce pokrývající rozsah v exponentu od 10E-38 po 10E38. Tím se jazyk principiálnì neliší od vyšších programovacích jazykù typu C nebo Pascal apod. Výraznì vìtší odlišnost jsou však v øešení tzv. mezních stavù. Nìkteré z tìchto stavù jsme popsali v pøedchozí kapitole. "Bezpeèné" typy promìnných V jazyce jsou zavedeny tzv. bezpeèné typy promìnných, které se svými vlastnostmi více blíží realitì reálného svìta regulací. Má-li pøi aritmetické operaci dojít k pøeteèení, dosadí se do promìnné maximální zobrazitelná hodnota v daném typu. Analogicky je pak øešeno i tzv. podteèení, kdy se do promìnné dosadí nejnižší možná hodnota. 10 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 10

11 Další zajímavou mezní situací z hlediska programování je dìlení nulou. V poèítaèích typu PC lze tuto situaci programátorsky øešit obsluhou tzv. vyjímky. Porozhlédneme-li se po rùzných aplikaèních programech na tento typ poèítaèù najdeme mizivé procento programù, které tento problém øeší. V daleko vìtší míøe se programátoøi spoléhají na to, že zmínìná situace nenastane. Programovací jazyk SIMPLE V4 øeší tento problém automaticky pøi použití bezpeèných typù promìnných. Použijeme-li bezpeèné typy promìnných, pak je dìlení nulou povolená operace a její výsledek je buï kladná nebo záporná maximální hodnota zobrazitelná v daném typu promìnné. O znaménku výsledku v tomto pøípadì dìlení rozhoduje znaménko èitatele (dìlence). S dìlením nulou však souvisí i další mezní stav. Jedná se o pøípad, kdy nulu dìlíme nulou. Je-li znám trend hodnot èi funkèní závislost èitatele a jmenovatele, pak se ve vyšší matematice poèítá tzv. limita. V pøípadì, že nejsou známy zmínìné závislosti, tak se úloha neøeší. V našem pøípadì tyto závislosti nejsou známy nebo do dìlení vstupují vždy pouze dvì konkrétní hodnoty. Z tohoto dùvodu je v jazyce SIMPLE V4 výsledek dìlení nuly nulou striktnì definován jako nulový. Tento výsledek simuluje napø. elektrický zkrat dìlièe napìtí apod. V daném pøípadì se nedá øíci, že by takto definovaný výsledek byl matematicky správnì, ale zdá se, že jako ošetøení popisovaného mezního stavu je vhodný. 11 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 11

12 2. Konstrukce programu Následující odstavce jsou vìnovány zápisu a konstrukci programu. Kapitoly jsou èlenìny podle struktury jazyka a postupují od popisu jednotlivých výrazových prostøedkù urèených pro zápis programových øádek až po popis chyb, speciálních konstrukcí a pravidel. 2.1 Lexikální symboly Pojmem lexikální symboly oznaèujeme základní konstrukèní prvky jazyka pomocí nichž, za využití definovaných pravidel (gramatiky), vytváøíme zápis algoritmu programu. Pod pojmem program míníme textový soubor, který se skládá z tzv. øádek zdrojového textu a obvykle ho oznaèujeme pojmem zdrojový text. Každý zdrojový øádek mùže být maximálnì 512 znakù dlouhý a je složen právì z lexikálních symbolù oddìlených oddìlovaèi. Pojmem oddìlovaè oznaèujeme vyhrazený znak èi vyhrazenou skupinu znakù užívanou k oddìlení jednotlivých lexikálních symbolù. Oddìlovaè není urèen pouze k jakémusi estetickém uspoøádání øádky, ale jeho význam je hlubší. Umožòuje totiž rozpoznat jednotlivé lexikální symboly. Jeho funkce je obdobná jako funkce mezer mezi slovy tohoto textu. V jazyce SIMPLE V4 jsou definovány tyto oddìlovaèe (separátory) : mezera tabulátor komentáø oddìlovaèe øádek V jazyce SIMPLE V4 jsou definovány následující lexikální symboly: identifikátory celoèíselné literály èíselné literály zapsané v pohyblivé øádové èárce øetìzce znakové literály speciální symboly klíèová slova oddìlovaèe øádek (pouze v nìkterých konstrukcích) Klíèové slovo, identifikátor a èíslo musí být od jiného klíèového slova, identifikátoru nebo èísla oddìleno oddìlovaèem. 12 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 12

13 2.2 Identifikátory Identifikátory jsou posloupnosti písmen, èíslic a znaku podtržítko. Písmena pøedstavující èeskou diakritiku nejsou pro zápis identifikátorù povolena. Identifikátory musí zaèínat vždy písmenem nebo podtržítkem. K èemu identifikátory slouží? V zápise programu je vždy nutné oznaèit nìjaké èásti èi prvky srozumitelným jménem. Jedná se napøíklad o promìnné, funkce, podprogramy apod. S takto oznaèenými programovými prvky je pak možné pracovat v symbolickém tvaru. Uveïme jednoduchý pøíklad s nímž se dozajista každý setkal. V matematice je pro výpoèet obvodu èi plochy kruhu používáno Ludolfovo èíslo. Hodnota tohoto èísla je obecnì známa alespoò na dvì desetinná místa, tedy Ve vzorcích pro zmínìné výpoèty se však tato konstanta oznaèuje øeckým písmenem pí. Je to èásteènì z dùvodu jednoduššího zápisu, ale podstatné je to, že Ludolfovo èíslo je možné uvádìt na rùzný poèet desetinných míst a jak víme jeho koneèná hodnota dodnes není pøesnì známa. Tento problém však pøenecháme matematikùm a vezmeme si pouze jedno ponauèení. Urèitou hodnotu mùžeme vyjádøit snadno zapamatovatelným symbolem a jako symbol ji pak vyjadøovat ve zdrojovém textu programu. Pozastavme se ještì nad významem podtržítka, které je zaøazeno do výètu znakù používaných pøi zápisu identifikátorù. Pøi konstrukci složitìjších algoritmù popøípadì pøi øešení problémù s mnoha vstupními a výstupními promìnnými nevystaèíme obvykle s jednoslovným oznaèením. Vzhledem k tomu, že mezera má vyhrazený význam oddìlovaèe a nelze ji tak ve jménu identifikátoru použít, vypomùžeme si u víceslovných názvù právì symbolem podtržítka. Uveïme pøíklad zápisu víceslovného identifikátoru bez a s použitím podtržítka: totojeidentifikátorprogramu toto_je_identifikátor_programu Z uvedeného pøíkladu je význam podtržítka pro zpøehlednìní zápisu zcela zøejmý. Uveïme praktiètìjší pøíklad. Pøedstavme si, že regulujeme dva identické stroje tj. stroje stejného typu, které se od sebe liší pouze svým umístìním v místnosti. Hodnoty potøebné k øízení tìchto strojù je nutné nejprve vypoèítat a pak je pøedat. Pro výpoèet mùžeme užít totožného algoritmu pro oba stroje s tím, že do výpoètu zadáme vždy hodnoty pro øízení prvního nebo druhého stroje. Získáme tak dva výsledky výpoètu a pro jejich uložení použijeme dvì výstupní promìnné symbolicky oznaèené napø. takto: motor_dolniho_stroje ;pro první stroj motor_horniho_stroje ;pro druhý stroj Takto oznaèené promìnné, v nichž udržujeme výsledky výpoètù øídícího algoritmu, se pak mnohem hùøe zamìní s jinými promìnnými, které s uvedeným stroji tøeba vùbec nesouvisí. 13 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 13

14 Identifikátory, jak je zøejmé z uvedených v pøíkladù, tedy používáme pro identifikaci jednotlivých prvkù programu, jako jsou promìnné, podprogramy, konstanty a typy. 2.3 Celoèíselné literály Obecnì oznaèujeme pojmem literál zápis konstantního prvku programu tj. prvku, jehož hodnota èi tvar se nemìní v celém zdrojovém textu. Pøíkladem mùže být libovolná konstanta. Celoèíselné literály jsou tedy zápisy konstant z celoèíselné øady èísel. Pojmovì je rozlišujeme hlavnì proto, že je možné zapsat i literály jiných typù a pøekladaè musí porozumìt, jaký druh literálu máme na mysli. Jak pøekladaè pozná náš úmysl bude zøejmé v kapitolách vìnovaných klíèovým slovùm a speciálnì typùm promìnných. V tomto okamžiku berme na vìdomí, že celoèíselné literály jsou zápisy èísel z øady celých èísel tj. nejbližší èísla se liší o 1 a neobsahují desetinnou èást. Pro zápis celoèíselných literálù mùžeme použít buï dekadického nebo hexadecimálního formátu. V dekadickém zápisu je dovoleno použít èíslic od 0 do 9. Uveïme pøíklady zápisu èísla 12 jako celoèíselného literálu v dekadické soustavì: pozn. znaménka + a - napsaná pøed èíslem nejsou souèástí literálu, ale patøí k tzv. unárním operátorùm Použijeme-li pro zápis celoèíselných literálù soustavu hexadecimální mùžeme v zápisu použít èíslice od 0 do 9, písmena od A do F (od a do f). Znakù pro vyjádøení znaménka v této soustavì použít nemùžeme nebo nejsou pro zápis literálù definována. Souèasnì hexadecimální zápis musí mít takový formát, aby bylo možné ze zápisu literálu jednoznaènì urèit v jaké soustavì je zapsán. Co se týèe hodnoty, tak je rozdíl zapíšeme-li 12 v soustavì dekadické a 12 v soustavì hexadecimální. Porovnáme-li tyto hodnoty pøes soustavu dekadickou zjistíme, že dekadických 12 je skuteènì 12, ale hexadecimálních 12 je dekadicky 18 a to je ponìkud rozdíl. Z uvedeného dùvodu pro zøejmou identifikaci hexadecimálních èísel byl zvolen odlišný formát zápisu. Vzorem byl zápis implementovaný v dnes hojnì používaném programovacím jazyce C. Hexadecimální zápis celoèíselného literálu je vždy uvozen dvojicí znakù 0x nebo 0X, za níž pak následuje zápis hexadecimálního èísla. Tím je jednak odlišeno, že se jedná o hexadecimální formát a souèasnì se tím automaticky dodržuje syntaktické pravidlo o zápisu celoèíselných literálù a to, že zápis celoèíselného literálu musí zaèínat èíslicí. Uveïme nyní pøíklad zápisu celoèíselného literálu v hexadecimální soustavì: 0x12 (18 dekadicky) 0xC (12 dekadicky) Dalším dùležitým parametrem zápisu celoèíselných literálù je dovolený èíselný rozsah v nìmž se musí zápis nacházet. Pro zápis hodnot celoèíselných literálù je v jazyce SIMPLE V4 definován èíselný rozsah oznaèovaný symbolicky jako 4G resp. 0xFFFFFFFF. 14 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 14

15 Uvedené zápisy oznaèují shodnì, že zapsaná èísla musí být z intervalu do decimálnì tj. 0x až 0xFFFFFFFF hexadecimálnì. 2.4 Èíselné literály v pohyblivé øádové èárce Obdobnì, jako mùžeme ve zdrojovém textu programu používat zápisu celoèíselných literálù, mùžeme použít i konstanty zapsané ve formátu pohyblivé øádové èárky. Pro vyjádøení hodnot v plovoucí øádové èárce je dovoleno používat èíslic od 0 do 9, znaku desetinné teèky. znamének + a - a znaku E pro oddìlení exponentu. Znaménko + je implicitní a není nutné ho psát pro vyjádøení kladných hodnot. Zápis literálu v pohyblivé øádové èárce musí vyhovovat formálnímu tvaru zápisu: zx.xezxx,kde písmeno x zastupuje posloupnost èíslic od 0 do 9, písmeno z oznaèuje znaménko. Nìkteré èásti zápisu nejsou povinné. Jedná se o kladné znaménko pro vyjádøení kladných èísel. Desetinnou teèku v pøípadì, že za ní následují pouze nulové èíslice a èást obsahující zápis exponentu v pøípadì, že hodnota exponentu je rovna nule. Uveïme nìkteré možnosti zápisu literálù v pohyblivé øádové èárce. Èíslo mùžeme zapsat napø. tìmito zpùsoby: E E-2 125E Klíèová slova Klíèová slova jsou vyhrazená jména, které není možné použít pro zápis jiných prvkù programu. Klíèová slova mají pøiøazen zcela pevný a jednoznaèný význam. Jsou vyhrazena pro oznaèení typu promìnných, uvození a ukonèení rùzných logických konstrukcí zdrojového textu, oznaèují i nìkteré operace s èísly, oznaèují v øadì pøípadù i speciální vlastnosti programových prvkù pøedevším promìnných. 2.6 Typy promìnných Zavedení rùzných typù promìnných má v programovacích jazycích zcela zøejmé odùvodnìní. Výsledný pøeložený program je vždy psán se zámìrem, aby mohl být spuštìn na tom èi onom poèítaèi (programovatelném automatu). Každý poèítaè disponuje výpoèetním výkonem takovým na jaký byl zkonstruován. Vzhledem k tomu, že tento výkon není nikdy neomezený, snažíme se obvykle program psát tak, aby rychlost zpracování vstupních dat pøevyšovala rychlost s jakou tato data do systému pøicházejí. Teorie øíká, že musíme mít k dispozici takový výkon, aby rychlost zpracování dat byla v nejhorším pøípadì 15 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 15

16 rovna rychlosti jejich toku. Pouze v takovém pøípadì jsme schopni zpracovat všechny pøíchozí zmìny dat (uvažujeme zcela asynchronní tok dat vùèi jejich vzorkování systémem). Z uvedeného plyne, že program píšeme tak, abychom využili optimálnì výpoèetní výkon procesoru, který bude program zpracovávat. Velmi jednoduchým zpùsobem je možné takou optimalizaci zajistit právì výbìrem vhodných typù promìnných. Vycházíme z toho, že zpracování napø. souètu trvá napø. pro promìnnou typu byte výraznì kratší dobu než pro promìnnou typu long apod. Vìtšinou platí, že èím menší je èíselný rozsah typu promìnné, tím rychleji s ní procesor pracuje. Programovací jazyk rozlišuje typy promìnných uvedené v následující tabulce. TYP (Klíèové slovo) ÈÍSELNÝ ROZSAH bit 0 / 1 byte word int longword longint float -10E38-10E38 string (má specifické vlastnosti) Nìkteré typy z popisovaného výètu promìnných jsou svázány s klíèovým slovem "safe". Tímto klíèovým slovem sdìlujeme pøekladaèi, že má k takto oznaèené promìnné pøistupovat s uvážením øešení mezních stavù a vyjímek tak, jak bylo popsáno výše v odstavci "Promìnné a mezní stavy". Klíèové slovo safe je možné použít spoleènì s typy word, int, longword, a longint. Pro ostatní typy tj. pro typ bit, byte, float a string nemá toto klíèové slovo význam nebo typ bit je vlastnì logická promìnná (nìkdy též relé), typ byte je prioritnì zaveden pro použití v kontextu jednotlivého znaku textových øetìzcù, implementovaná aritmetika promìnných typu float se sama o sobì chová jako bezpeèná a typ string jde použít pouze jako vstupní typ promìnné tj. není možné do promìnné tohoto typu zapsat a dopustit se tak nìjakého problému. 16 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 16

17 2.7 Klíèová slova a speciální znaky logických výrazù Pod pojmem logický výraz máme na mysli zápis, který se vyhodnocuje tak, že se zkoumá jeho pravdivost èi nepravdivost. Podle výsledku vyhodnocení se pak v programu rozhodujeme, jaký pøíkaz se má vykonat. Logický výraz tak úzce souvisí s (rozhodovacími) podmínìnými pøíkazy. Klíèovými slovy svazujeme do logických podmínek výrazy u nichž je možné rozhodnout, zda jsou pravdivé èi ne. Speciální symboly jsou, pak urèeny pro vyhodnocení jednotlivých výrazù vstupujících do logického výrazu. Uveïme jednoduché pøíklady. Pøedstavme si, že máme k dispozici promìnnou typu byte. Jak již víme, mùže tato promìnná nabývat hodnotu v rozmezí od 0 do 255. Z tìchto hodnot není obecnì zøejmé, která je z hlediska logického vyhodnocení pravdivá èi nepravdivá. O pravdivosti hodnoty je možné rozhodnout pouze na základì nìjakého typu porovnání. Porovnáme-li napø. aktuální hodnotu promìnné vùèi hodnotì 100, pak podle typu porovnání umíme rozhodnout zda hodnota promìnné porovnání vyhovuje nebo ne tj. zda je hodnota pravdivá nebo ne. Uveïme pøíklad. Zapišme porovnání napø. takto: PROMENNA > 100,kde promìnná oznaèuje aktuální hodnotu promìnné, která vstupuje do porovnání. V uvedeném pøíkladì je tedy aktuální hodnota promìnné porovnána vùèi hodnotì 100. Uvedený výraz je pak vyhodnocen jako pravdivý tehdy, když aktuální hodnota promìnné je vìtší jak hodnota 100. V opaèném pøípadì je výraz vyhodnocen jako nepravdivý. Pro zápis porovnání jsou vyhrazeny speciální znaky uvedené v následující tabulce: ZNAK VÝZNAM < menší než <= menší nebo rovno > vìtší >= vìtší nebo rovno <> rùzný Jednotlivé výrazy vstupující do logických podmínek pak svážeme pomocí klíèových slov logických operací. 17 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 17

18 V následující tabulce jsou uvedeny klíèová slova pro zápis logických podmínek: KLÍÈOVÉ SLOVO and or not VÝZNAM logický souèin výsledkù vyhodnocených výrazù logický souèet výsledkù vyhodnocených výrazù negace výsledku vyhodnoceného výrazu Uveïme na tomto místì pouze pro ilustraci jednoduchý pøíklad zápisu logického výrazu (detailní popis je uveden v odstavcích vìnovaných syntaxi jazyka): if TEPLOTA < 20 and VYKON < 50 then V uvedeném pøíkladì je mezi klíèovými slovy if a then uveden logický výraz, který je vyhodnocen jako pravdivý tehdy, když aktuální hodnota promìnné TEPLOTA je nižší než 20 a ve stejném okamžiku je aktuální hodnota výkonu topení menší jak 50. V ostatních pøípadech je výraz nepravdivý. Na výsledek vyhodnocení tj. na pravdivost èi nepravdivost výrazu jsou pak navázány jednotlivé výkonné èásti podmínìného pøíkazu if-then-else. 2.8 Klíèová slova pro podprogramy a funkce Podprogram a funkce jsou èásti programu tj. posloupnosti pøíkazù. Oznaèíme-li takovou posloupnost ve shodì se syntaxí jazyka SIMPLE V4 jménem, definujeme buï podprogram nebo funkci. V podprogramu nebo funkci mùžeme deklarovat tzv. lokální promìnné tj. takové promìnné jejichž platnost je omezena pouze na pøíslušný podprogram nebo funkci. Mimo tìlo podprogramu je lokální promìnná neznámá a tudíž i neplatná. Podprogram èi funkce dobøe poslouží v okamžiku, kdy v nìkolika èástech hlavního programu potøebujeme vykonat stejné posloupnosti pøíkazù. Výhoda slouèení pøíkazù do podprogramu nebo funkce tedy spoèívá v tom, že tyto posloupnosti pøíkazù jsou umístìny v pamìti pouze jednou a pøesto je možné jejich vykonání z rùzných míst programu. Kdyby však nebylo možné takto zapsané posloupnosti pøíkazù ovlivòovat bylo by použití podprogramù èi funkcí znaènì omezeno. Aby šlo vykonávání pøíkazù uvnitø podprogramù èi funkcí ovlivòovat, je možné pøedat do podprogramu nebo funkce tzv. parametry. Pod pojmem parametry máme na mysli aktuální hodnoty zvolených promìnných. Uvnitø podprogramù èi funkcí pak mùžeme za použití podmínìných pøíkazù ovlivòovat zpracování jednotlivých pøíkazù. 18 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 18

19 Z hlediska použití pak rozlišujeme podprogram a funkci. Odlišnost spoèívá v tom, že funkce tzv. vrací hodnotu tj. z hlediska syntaxe jazyka mùže být použita (volána) na místì operandu výrazu. Podprogram hodnotu nevrací a tudíž nemùže stát volání podprogramu ve výrazu. S použitím funkcí a podprogramù souvisí následující klíèová slova: KLÍÈOVÉ SLOVO VÝZNAM subroutine oznaèuje, že následuje jméno podprogramu function oznaèuje, že následuje jméno funkce return oznaèuje konec, návrat z podprogramu, funkce exit oznaèuje pøerušení provádìní pøíkazù podprogramu a tím jeho pøedèasné ukonèení var v souvislosti s definicí parametrù oznaèujepromìnnou jejíž hodnotu je možné uvnitø podprogramu mìnit const oznaèuje promìnnou, kterou není možné použít na levé stranì pøiøazovacího pøíkazu 2.9 Další vyhrazená slova a jejich významy Syntaxe jazyka SIMPLE V4 obsahuje další klíèová slova a symboly, které jsou nezbytné pro zápisy nìkterých speciálních podmínek zpracování pøíkazù jazyka. Jedná se o klíèová slova: library oznaèuje, že pro pøeklad se mají uvažovat definice, podprogramy, funkce apod. uvedené v knihovnì specifikovaného jména. absolute table type oznaèuje že dvì nebo více specifikovaných promìnných má pøekladaè umístit na spoleènou adresu v datové pamìti. Zmìníme-li hodnotu jedné z takto oznaèených promìnných zmìní se hodnota i ve všech ostatních umístìných na zmínìnou spoleènou adresu v datové promìnné. klíèovém slovo pro deklaraci tabulek konstant v kódové pamìti. Konstanta typu table je vždy chápána jako pole konstantních hodnot zvoleného typu. Typem mùže být libovolný ze základních pøedefinovaných typù nebo struktura definovaná na jejich základì. klíèové slovo umožòující definovat promìnné tzv. vlastních typù. Jedná se pøedevším o struktury dat složené z více promìnných standardního (základního) typu. 19 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 19

20 Další speciální znaky definované v jazyce SIMPLE V4 jsou uvedeny v tabulce: ZNAK VÝZNAM ( uvozující znak deklarace seznamu, parametrù podprogramu a funkce, závorkování výrazù ) ukonèující znak deklarace seznamu, parametrù podprogramu a funkce, závorkování výrazù [ uvozující znak pro urèení položky datového pole ] ukonèující znak pro urèení položky datového pole 0 oddìlovací znak seznamu deklarací a seznamù : oddìlovací znak pøíkazù? znak odkazu na bit v promìnné napø. byte apod.! bitová inverze v promìnné napø. byte apod. ' bitová negace # oznaèení makropøíkazu & znak pro operaci bitového logického souèinu ^ znak bitové logické operace výhradní nebo (exclusive-or) znak bitové operace nebo (bitový logický souèet) ~ znak bitové logické operace pro bitovou negaci + znak aritmetického souètu - znak aritmetického rozdílu * znak aritmetického souèinu / znak aritmetického podílu % znak pro zbytek po deloèíselném podílu << znak pro aritmetický posun vlevo >> znak pro aritmetický posun vpravo 2.10 Komentáøe Komentáøe jsou dùležitou souèástí jazyka. Umožòují zpøehlednit zápis programu a mnohdy jsou jediným vodítkem programátora k pochopení zápisu programu pøi jeho revizi po uplynutí dostateènì dlouhé doby. V jazyce jsou definovány dva typy komentáøù. Prvnímu z nich mùžeme øíkat øádkový. Tento typ komentáøe je uvozen znakem ";" a od tohoto znaku do konce øádku je pøekladaèem text ignorován. Druhým typem komentáøe je blokový komentáø tj. libovolný text vèetnì oddìlovaèù øádek umístìný mezi dvojice znakù "/*" (zaèátek komentáøe) a "*/" (konec komentáøe). 20 SIMPLE V4 - popis jazyka stran 20

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 OBSAH PESpro Komplexní vývojové prostøedí na tvorbu a ladìní aplikací pro automaty systému PES popis verze

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

SIMPLE 4. Praktická pøíruèka programových konstrukcí jazyka SIMPLE 4 pro zaèáteèníky i pokroèilé 7.2008

SIMPLE 4. Praktická pøíruèka programových konstrukcí jazyka SIMPLE 4 pro zaèáteèníky i pokroèilé 7.2008 SIMPLE 4 Praktická pøíruèka programových konstrukcí jazyka SIMPLE 4 pro zaèáteèníky i pokroèilé 72008 STRUČNÝ PRŮVODCE JAZYKEM SIMPLE 4 Publikace shrnuje do tématických okruhů vlastnosti a použití jazyka

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4 Obsah Obsah 1 Jednoduché datové typy 1 2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole.................................. 2 2.2 Záznam................................ 3 2.3 Množina................................

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Uživatelská pøíruèka URÈENO PRO WINDOWS 95/98/NT/2000 OBSAH I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT............................ 4 1. SLOVO ÚVODEM....................................... 4 2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA...................................

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci

Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci Dlouhá čísla Tomáš Holan, dlouha.txt, Verse: 19. února 2006. Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci desetinných čísel. Co ale dělat, když nám žádný z dostupných datových

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Petr Blaha Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické, textové,

Více

Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS

Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS Rozdíl kalendářních dat projekt č. 2 27. září 2007 Autor: Ing. David Martinek, martinek@fit.vutbr.cz Ústav Inteligentních Systémů Fakulta Informačních Technologií

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více