Školení v Hustopeích. Roník , íslo 3 erven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení v Hustopeích. Roník 19 2011, íslo 3 erven"

Transkript

1 Boží království (v Matoušov evangeliu nebeské království) to není nebe, spása, vzkíšení. To je peformování celého stvoení i každého lovka a celé lidské spolenosti Boží spásonosnou vlí. Celá naše nejzákladnjší modlitba (po oslovení Ote náš, jenž jsi na nebesích! a semitském uctivém pozdravu Posv se jméno tvé!) je rozvinutím základní prosby Pij království tvé! Denn se to modlíme. Kéž s co nejplnjším vdomím, že uctiv prosíme Otce, aby všechno v nás i kolem nás, celý náš svt prozáil, pronikl a petvoil svým ádem lásky, krásy a radosti. o. Karel Školení v Hustopeích Roník , íslo 3 erven V sobotu 15. kvtna se v Hustopeích od 9.00 uskutenil další kurz pro varhaníky a vedoucí chrámových sbor, tentokrát zamený na svátky svatodušní a velké slavnosti Pán následující v liturgickém mezidobí bezprostedn po konci velikononí doby. Jáhen Willi Türk setkání zahájil krátkým liturgickým vstupem, v nmž vyzval k dstojnému a plnohodnotnému slavení Letnic a zdraznil jejich tematickou jednotu s Velikonocemi. Po nácviku svatodušních antifon a žalm se pozornost zamila na slavnosti Nejsvtjší Trojice, Tla a Krve Pán a Nejsvtjšího Srdce Ježíšova. Všichni pítomní dostali celou adu notových materiál, z nichž vtšina se také stihla spolen pezpívat a ujasnit si tak jejich interpretaci. Oceuji, že Musica sacra nezapomíná na skladby P. Josefa Olejníka. Málokterý autor dokázal zhudebnit liturgické texty s takovou hloubkou a souasn s citem pro naši mateštinu. Zamrzelo mne, že jeho úžasné svatodušní proprium neznal z pítomných úastník v podstat nikdo. Kéž tato setkání pispívají také k objevování poklad, které nám leckdy leží na dosah ruky. Domnívám se, že velmi podntná byla diskuse týkající se výbru písní pro bohoslužby v msíci kvtnu. Willi Türk opt pipomnl, že píse má být volena zásadn podle mešního formuláe, který byl v letošním kvtnu až na nkolik výjimek velikononí. Písn mariánské tedy mají své místo na závr bohoslužeb

2 a zejména pi májových pobožnostech a nemly by znít od zaátku mše. K této skutenosti je teba citliv vést vící a leckdy i místního duchovního správce. Po krátkém obd a možnosti osobních setkání zakonila také tento kurz bohoslužba slova. Po 13. hodin se již úastníci zaali rozjíždt dom. Dkuji za všechny pednášejícím, protože v jednom dopoledni dokáží vždy pedat spoustu informací, not, zkušeností i povzbuzení. Mohu tato intenzivní tematická setkání doporuit nejen všem varhaníkm a sbormistrm, ale i kantorm, lenm chrámových sbor i schol a všem dalším zájemcm o liturgickou hudbu. Kéž se chceme stále zdokonalovat a rst ve služb Pánu a vícím vždy i Bh je stále inný. Neusnme tedy na vavínech pocitu vlastní dokonalosti. Václav Veee, farnost Žele u Prostjova Varhanní zájezd V sobotu 4. ervna uspoádala Musica sacra varhanní zájezd, který již tradin vedl její dlouholetý místopedseda a náš pední organolog profesor Jií Sehnal. Na rozdíl od loského roku, kdy jsme navštívili Vysoinu, jsme se tentokrát vydali smrem jižním, abychom si prohlédli varhany ve Vranov nad Dyjí a dále ve Stronsdorfu a Staatzu ležících v píhraniní oblasti Dolních Rakous. Jednalo se tedy z velké ásti o zájezd zahraniní. Cesta z Brna do Vranova mla ponkud dobrodružný nádech, nebo píjezdová komunikace od Znojma se opravuje a bylo velké oekávání, zda se paní Barákové podaí vyjednat s místními úady pro náš autobus výjimku. Dobrá vc se podaila a Svatava nás již ekala v Bítov i s potebným povolením. Pesto nebylo ješt vyhráno. Cesta totiž za zíceninou hradu Cornštejna krkolomn odboovala na úzkou silniku s provozem ízeným semafory, po které se autobus proplétal mezi cyklisty, sanitkou a jinými nástrahami. Pan idi ale všechno bravurn vyešil a tak jsme do rozkopaného Vranova zdárn dorazili. Varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Vranov nad Dyjí 2

3 Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranov nad Dyjí v poslední dob velmi proslul díky celkové obnov, která probíhala v rámci projektu Tóny baroka záchrana varhan a výzdoby kostela z finanních prostedk tzv. Norských fond. Pi té píležitosti byly restaurovány také dvoumanuálové rokokové varhany, které se v chrámu nalézají. Kostel má velmi zajímavý stavební vývoj, k jehož poznání zmínná rekonstrukce svými dalšími dílími objevy významn pispla. I když se mnozí z nás spolu s panem profesorem Sehnalem podivují tomu, kde se ty milióny pi té zim v Norsku berou, renesance celého interiéru na nás zapsobila píjemným dojmem. Se stavbou varhan je spojeno nkolik záhad. Nejmarkantnjší z nich se týká jejich dispozice. Podle zápisu dochovaném na hídelové desce je r postavil znojemský varhaná Josef Silberbauer. Zdá se však, že dochovaný positiv v zábradlí kru s principálem 4 se na kru nacházel již díve a byl pozdji pi Silberbauerov dostavb do varhan pouze integrován jako zadní positiv. Protože se však tehdejším tvrcm jevil hlavní stroj s principálem 8 pro kostel této velikosti jako píliš velký nebo drahý, obdržel též pouze tystopý principál. Oba stroje tak dnes stojí na principálech stejné stopové délky. Jedná se o uritou anomálii, s pedpokladem výše zmínného vývoje však celkem logickou a ve srovnání s fugarami ve Stronsdorfu i zcela pochopitelnou. Hlasy jsou zdaile intonovány, obzvlášt kvintadena, jejíž zvuk byl ped opravou v pravd žalostný. Varhany po úvodním slov pana profesora pedvedl po jednotlivých rejstících diecézní organolog Ondej Múka, který je s možnostmi a stavem tohoto nástroje dokonale obeznámen, nebo jej nejen kolaudoval, ale nahrál na nm též zdailé CD. Poté mli také ostatní návštvníci možnost vyzkoušet si nástroj a prohlédnout si hrací stl a výzdobu varhanní skín. Kdo ml zájem, nahlédnul též do sakristie a u kostela stojící rotundy a již jsme spchali zpt do Znojma, kde byl pro nás pichystán obd. Na ten jsme mli vyhrazeno velmi málo asu, jak to na varhanních zájezdech bývá, dostávali jsme se do stále vtšího asového skluzu. Mnoho asu nám proto ušetila dohoda, že mžeme zaparkovat pímo ped restaurací. Krmn byla již pichystána a byla všeobecn shledána velmi chutnou. Všichni pítomní oceovali rychlost obsluhy a též jistou domácí atmosféru, ve které stolování probíhalo. Po celý zbytek dne pak v duchu udlovali paní Barákové za tuto gastronomickou kompozici estné uznání. Takto oberstveni pekroili jsme oproti oekávání bez problém hranice a poté, co jsme absolvovali okružní jízdu kivolakými ulikami stronsdorfskými, která o mén byla plánována, tím více byla napínavá, dorazili jsme ke kostelu, kde nás již oekával pan magistr Toriser. Ten nás srden pivítal a prostednictvím tlumoení pana profesora Sehnala nás také seznámil s historií stronsdorfských varhan. Varhany u Jana Výmoly objednal opat kláštera v Säusensteinu Mayerl. Když se mu ale pozdji naskytla píležitost zakoupit vtší nástroj z Herzogenburgu, jako nkdejší stronsdorfský fará se postaral o to, aby se Výmolovo 15ti rejstíkové dílo dostalo r práv do Stronsdorfu. 3

4 Sk í se na k r sice vešla, ale pom rn na t sno, proto musel být and l tympanista stojící na st ední v ži sklon n výrazn dop edu. Varhany pak v této podob sloužily až do r. 1793, kdy je o zadní positiv se zcela netypickou dispozicí a 2 pedálové registry rozší il prozatím záhadný Wenzel Okenfuß varhaná v Mistelbachu, který by m l pocházet z Da ic. Po r zných neodborných opravách byly pak r rekonstruovány varhaná em Ferdinandem Salomonem do stavu po Okenfußov rozší ení. Nástroj op t s citem p edvedl organolog Ond ej Mú ka a krátce si jej mohli p ehrát také ostatní ú astníci exkurze. Obnovení p vodního vzduchového hospodá ství nám umožnilo vyzkoušet si provoz se t emi klínovými m chy, jejichž obsluha byla pro mnohé z nás nevšedním zážitkem. Nahlédneme-li dnes do píš ališt hlavního stroje, upoutá nás kontrast mezi výškou sk ín a jejím obsahem. Krom prospektového principálu se totiž na vzdušnici nenachází žádný otev ený osmistopý hlas, celý prostor tak p sobí poloprázdným dojmem. Po skon ení produkce, kdy n kte í zanícení hrá i museli být z k ru v podstat vyhnáni, jsme se na kostelních schodech spole n vyfotili nejen s panem Toriserem, ale též s panem starostou Strickem, který nás také p išel pozdravit. Pan starosta projevoval o nás a Moravu nelí ený zájem a vypráv l nám o tom, jak na místní Hauptschule, které býval editelem, vyu uje náš lektor eštinu. Varhany v rakouském Stronsdorfu Po milém rozlou ení jsme se, vedeni bílým automobilem pana Torisera, p esunuli do Staatzu, malého m ste ka, jemuž dominuje z širokého okolí 4

5 viditelná zícenina stejnojmenného hradu. Ve zdejším neorománském kostele na pomrn vysokém kru pvodn stály romantické varhany vídeské firmy Svoboda. Roku 2001 vestavla do jejich skín nový 30ti rejstíkový moderní nástroj firma Siegfried Sauer z Höxtenu, piemž byly z pvodních varhan pevzaty též nkteré hlasy. V chrámu nás pivítal také místní pan fará Josef Kannathukuzhy, který je pvodem Ind. Nástroj tentokrát prostednictvím vlastní improvizace mistrn pedvedl pan Postránecký, který zde konen naleznul vše, co na hracím stole Výmolových varhan ve Stronsdorfu stále tak marn hledal. Kostel má výbornou akustiku a zvuk varhan byl impozantní. Následn jsme se pesunuli na kr a u hrací skín varhan se opt vystídala ada varhaník. A zatím co se z kru snášely hmotné tóny, venku se zaaly snášet kapky dešt, což ve chvíli, kdy jsme opouštli kostel, vyústilo v celkem slušný liják. Kdo neml deštník a nechtl rezignovat na suchou jízdu do Brna, vzal nohy na ramena a klikoval mezi kalužemi k autobusu, který stál na parkovišti dobrých 150 metr od kostela. A tak, pestože jsme z každého kostela spchali, pece jen jsem si nemyslel, že budu z toho staatzkého tak rychle utíkat. Hraní na varhany v rakouském Staatzu si díky dešti užili všichni zájemci Krom mírn promoeného odvu jsme si z Rakouska odváželi také mnohé podnty k zamyšlení. O movité památky je zde dobe postaráno, ale církev trpí chronickým nedostatkem knží. Dokáže západní kultura odolat zmnám globálního charakteru a jakou podobu bude mít moravská zbožnost za 30 i 50 let? A budou mít v té dob varhany ješt njakou liturgickou funkci? I když jsme se vraceli za dešt, poasí nám celý den pálo, atmosféra byla veselá a družná a výlet se výborn vydail. Hned v pondlí jsme pak prostednictvím pana profesora Sehnala obdrželi milé, až dojemné ádky od pana magistra 5

6 Torisera: Milý pane profesore Sehnale! Vera to bylo z mého pohledu velmi zajímavé odpoledne! Zvláštní dojem na mne uinil talent a schopnosti pana Ondeje Múky a jeho kolegy, který pedvádl varhany ve Staatzu, jehož jméno mi, bohužel, není známo [David Postránecký], ale také obou chlapc, kteí na varhany hráli. Bohužel se mi nepodailo zajistit, aby byly jazyky ve Staatzu toto odpoledne naladny. Díve jsem to dlal já se svým synem Petrem, ale dnes to již nejde. Já sám jsem již neobratný a mj syn Petr se s nadšením uí výrob houslí a kytar v Hallstattu v Horním Rakousku. Pesto to byla úchvatná akce ze které bylo opt patrno, že echy a Morava jsou nevyerpatelnou studnicí hudebních talent. Doufám, že se Vaši lidé u nás cítili dobe. Zejména m potšilo, že jsem poznal dceru zemelého Zdeka Fridricha z Olomouce, kterého jsem si velice vážil a kterého chovám v milé vzpomínce Ze slov našich hostitel, je tedy zejmé, že jsou podobné návštvy velmi vítány a stálo by asi za úvahu, zda bychom nemli do Rakouska zajíždt astji. Každopádn se nám po 5 letech opt podailo naplnit zájezdový autobus a to je snad dobrá zpráva pro budoucnost. Georgius Milota 6 Snad i píští rok nás bude na zájezd za varhanami minimáln tolik. A nebo více? Pidejte se! (foto ped kostelem ve Stronsdorfu)

7 Sborování 2011 Nesoutžní pehlídka chrámových sbor, poádaných jednotou Musica Sacra se tentokrát uskutenila v nádherném barokním poutním kostele Panny Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském krasu 18. ervna Sbor bylo letos jen osm, ale to mlo výhodu, že mly na vystoupení o nkolik minut více asu než obvykle. Krom toho kapacita lavic a židlí v tomto pomrn malém, útulném kostele dobe odpovídala potu kolem 140 dosplých. Hostitelský Sloupský chrámový sbor (sbormistr Martin Luska) Postupn vystoupily tyto sbory: 1) Sloupský chrámový sbor se sbormistrem Martinem Luskou 2) Spojené ekumenické sbory z Jimramova a Snžného se sbormistrem Antonínem Bradáem 3) Carpe diem z Letovic se sbormistrem Karlem Pechákem 4) Smíšený sbor kostela sv. Augustina z Brna se sbormistrem Pavlem Kynclem 5) Smíšený sbor Cantamus corde z Jezean-Maršovic se sbormistrem Bohuslavem Heikenwälderem 6) Svatojánský sbor ze Svitávky se sbormistryní Leontinou Koryánkovou 7) Smíšený chrámový sbor z Boskovic se sbormistrem Jiím Pohlem 8) Smíšený sbor Kantiléna z Brna se sbormistrem Martinem Franzem 7

8 Z pehledu je patrno, že byly zastoupeny sbory z míst velmi odlišné velikosti. To umožnilo nestrannému posluchai zajímavé srovnání a potvrdilo, že hodnotnou duchovní hudbu lze provádt i ve skrovných podmínkách. Pedpokladem je hudebn vzdlaná osobnost, která dokáže pro krásnou hudbu nadchnout hudebn spíznné duše, aby si našly as na pravidelné zkoušení. Na programu tentokrát zaznla jak nkterá bžn provádná díla, tak díla neznámá a nkdy technicky a pednesov velmi nároná. Pehlídku zahájil pedseda MS PhDr. Willi Türk, jednotlivé skladby uvádl podepsaný. Pro tenáe Zpravodaje by nemlo význam opisovat celý program. Rádi bychom však poukázali na skladby, které nás zaujaly. K tm nejnáronjším patila Missa brevis od vedoucího sboru Kantilény Martina Franze, Pertiho Adoramus a Duruflého Ubi caritas et amor. Francouzské skladby od Saint- Saënse a zmínného Duruflého si tentokrát vybraly dva sbory. Dvakrát zaznla moteta D. S. Bortanského, z Anglian se objevil Edward Elgar a William Boyce. Kuriozitou bylo Ave Maria od Johannesa Brahmse pro 4 ženské hlasy a dosud nebývalou novinkou na pehlídce bylo uvedení dvojsborové skladby Surrexit Christus od Melchiora Vulpia. Velmi úspšné byly pomrn jednoduché, ale vkusné a posluchasky vdné skladby od P. Karla Bízy a Bohumila Korejse. K nim se adila i náronjší, pvabná Missa Loretta od Vojtcha íhovského. Zaujaly a dobe byly provedeny i Beethovenova Chvála Boží v pírod, Brucknerovo Locus iste a Alessandra Scarlattiho Exultate Deo. Po pehlídce se všichni úastníci, obohacení o krásné hudební zážitky, sešli v kulturním dom u výborného obda, který pipravili sloupští hostitelé. Kdo zvládl obd v daném asovém limitu, stihl ješt vyslechnout poutavý výklad duchovního správce P. Ing. Karla Chylíka o sloupské Madon a djinách sloupského poutního kostela. Krátce po nm vyvrcholila pehlídka mší, kterou celebroval P. Marcel Puvák. Zprava: P. Marcel Puvák z TV Noe, hlavní celebrant, a jáhen Willi Türk, pedseda Musica sacra 8

9 Na varhany hrál MgA. David Postránecký a pítomné chrámové sbory zazpívaly spolené skladby: pi vstupu a pi pijímání písn Ó, slavná Panno Maria a Ó spasitelná hostie z Božanova kancionálu v úprav Bohumila Korejse a pi obtování ást hymnu Akatistos z byzantské liturgie. Aleluja ped evangeliem bylo stejné jako na papežské mši v Tuanech. Spojené sbory suverénn ídil MgA. Ondej Múka. Jejich provedení asi stovkou pvc bylo pro úastníky silným zážitkem, nebo tolik vycviených hlas bývá v kostele málokdy. Píse na závr Tisíckráte pozdravujem tebe pipomnla doby po druhé svtové válce, kdy ješt zpíval celý kostel až se okna tásla. Aktivní úast sbor pi spolené mši v kostele P. Marie Bolestné 14. Sborování bylo po hudební i duchovní stránce velmi zdailé. Organizaci zajistil se svou pracovní skupinou obtavý a skromný pan Martin Luska. Také úhledný pamtní tisk sloupského poutního kostela, který dostal každý úastník na památku, byl jeho zásluhou. Jií Sehnal 20 let Základní umlecké školy se zamením na církevní hudbu Základní umlecká škola se zamením na církevní hudbu, pvodn Varhanická škola, byla zízena Biskupstvím brnnským k Vznikla na základ poteby výchovy chrámových varhaník a zpvák. Navázala na tradici pvodní Varhanické 9

10 školy založené Leošem Janákem. Ke dni byla pevedena do sít státních škol. Vlastnímu vzniku pedcházela ada jednání, úedních formalit, atd. O tomto by se dal napsat samostatný dlouhý lánek. Složité byly také pechody k rzným zizovatelm. Nároné bylo poátení sthování. Bhem tí rok mla naše škola ti místa psobení. V dob vzniku mohla škola pijmout z finanních i prostorových dvod necelou tyicítku žák. Tehdy nastoupili ti, kteí byli z farností, kde bylo nutné vzdlat varhaníka. Vzpomínám s obdivem a vdností na zapálení pro vc u tchto žák. Byla minimální absence, teorie se vyuovala vždy 1. sobotu v msíci od 8 do 13 hodin a úast byla vždy tém 100%. Rovnž tak zájem o školní koncerty. Dnes bojuji s tím, že na koncert naší ZUŠ pijde teba pouze 1 žák (poslední Spolený varhanní koncert 12. kvtna 2011), piemž má škola na 160 žák v individuální výuce z toho 27 varhaník. Výkony našich absolvent jsou stále na výborné úrovni. Tak napíklad celkové vybavení školy. Zaínali jsme u dvou klavír a jednch digitálních varhan. Dnes má škola k dispozici troje píšalové varhany a troje digitální, dv kídla, šest pianin. Pestože se potýkáme s nedostatkem finanních prostedk, máme vše potebné k výuce. Kolektiv zamstnanc je na profesionální úrovni, což se projevuje na výkonech žák úspchy v soutžích, na koncertech a hlavn služba ve farnostech. Problémy jsou na to, aby se ešily. Nkdy je to ale složité, zvlášt v oblasti získávání dotací a to hlavn na mzdy a na placení nájmu Biskupství brnnskému. Díky vstícnosti Jihomoravského kraje jsme dosud byli schopni tyto náklady pokrývat, ale v rámci krize se snižují dotace na všechno a je to v podstat stálý boj o udržení existence naší ZUŠ. O této oblasti již byla e na zaátku. Musím však íci, že ped dvaceti lety bylo ze strany žák vtší zapálení pro naši vc. Bylo znát to porevoluní nadšení a také vtší hlad po tomto druhu vzdlání jist ovlivnné práv nabytou pototalitní svobodou. Problém je také dotování výuky dosplých žák. Jakmile student nastoupí na VŠ nebo do zamstnání, ZUŠ nedostane na jeho výuku ze školství dotace. Každý takový žák by si ml hradit veškeré náklady na svou výuku (mzda pedagoga + provoz) sám. Tato ástka se ron blíží ,-K. Zatím se mi daí pro 15 takových žák zajistit peníze z jiných státních zdroj, ale ani tato možnost není jistá. Snižuje se tedy poet starších žák a tím i výkony. Dnes má naše ZUŠ z poátení necelé tyicítky povolenou kapacitu 200 žák. Individuální výuku navštvuje v tomto školním roce 156 žák a 44 žák máme ve dvou sborech. Vyuujeme hru na varhany, klavír, housle a zpv, možná pibude i zobcová flétna + teorii. Již název školy naznauje, že jsme v nem jiní a vtšina našich žák je z vících rodin. Pipravujeme také varhaníky na církevní zkoušky. Vtšina našich koncert se koná v kostelech, žáci úinkují i pi bohoslužbách. Tší m, co íkáte o naší škole. Je to takové pohlazení za tu práci, když Vám nkdo ekne, že se mu zde líbí. Ped Velikonocemi u nás byla finanní školská inspekce. Musím se pochlubit, že u nás bylo vše shledáno bez závad a nebylo toho 10

11 málo, co paní inspektorky kontrolovaly. Když po tech dnech odcházely, ekly, že už když k nám pišly, cítily se jinak než na jiných školách a dkovaly za píjemnou pracovní atmosféru. asto to slyším i z úst starších žák nebo od rodi dtí. eká nás vypracování školských vzdlávacích program, což není vbec snadná záležitost. V tomto ase se hlavn souste uji na blížící se kompletní pestavbu a opravy v prostorách školy v budov Smetanova 14 a sthování do náhradních prostor. Do dchodu mám 5 rok a pokud setrvám ve vedení školy, chci doufat, že svého nástupce uvedu do nových prostor a do skvlé budoucnosti. Pavel Hamík Chrámem znla hudba Zdeka Hatiny V nedli 1. kvtna 2011 byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brn Zábrdovicích sloužena mše s intencí sedmdesátých narozenin zdejšího editele kru a varhaníka Zdeka Hatiny. By hlavní tžišt innosti jubilanta spoívá v interpretaci skladeb, je inný i tvrím zpsobem zkomponoval 29 opus. Výbr z nich zaznl i pi této bohoslužb. Na míst ordinária byla provedena eská liturgická mše, op. 23 pro smíšený sbor a varhany. Kyrie, Gloria a Sanctus mají tyhlasou fakturu, ásti Credo a Agnus Dei jsou jednohlasé. Rád bych zdraznil, že terminus liturgická je v názvu použit zcela právem, protože mše má kompletní eský text, který bží, neopakuje se a je prost sólových part. Zpvní rozsah je pibližn v jedné oktáv, což umožuje eventuáln zapojit lid a stídat zpv jednohlasých ástí se sborem. Výsledkem je missa brevis (= krátká mše), což je velmi praktické. Podntem pro napsání tohoto díla, na podzim roku 2002, byla vnitní poteba autora zapojit národní jazyk do obnovené liturgie, protože umlecky kvalitních mší s uceleným eským textem bylo a je málo. Patí mezi n nap. eská mše, op. 74 Vojtcha íhovského, eká mše Josefa Blatného, eská mše Emila Háby, III. eská mše, op. 267 Josefa apky Drahlovského, eská mše Aloise Michla i Liturgická mše Zdeka Pololáníka. eská liturgická mše, op. 23 zaznla v premiée 2. bezna Za hudebn nejzdailejší považuji Kyrie, jenž má jako jediná ást ordinária delší pedehru, a Credo, v nmž je podložen jednohlasý zpv harmonicky zajímavou fakturou varhan. Úvodní ást Vyznání víry je navíc obohacena leitmotivem objevujícím se i v závru, kde spolu s modernjším doprovodem varhanní sazby psobí majestátn. Hudební vložkou u offertoria bylo Zdrávas Královno, op. 22a pro smíšený sbor a varhany premiérované 31. íjna Skladba nemá pedehru ani dohru, jen jeden takt uvádí altovou skupinu nastupující v tídobém taktu. Ve stední ásti skladby je zajímavý jakoby janákovský motiv, který na slovech k tob voláme vyhnaní synové Evy... plaíce zpívá soprán. Autor tuto modlitbu napsal na tlo Zábrdovickému chrámovému sboru, protože jak íká: Nemohu psát intonan krkolomná veledíla. Svoje skladby pizpsobuji tlesu, se kterým je mohu provádt. U communia zaznlo Gloria Patri, op. 15,. 1 pro sólo soprán, tíhlasý ženský sbor, smíšený sbor a varhany. Skladba zaíná slavnostní, pomrn dlouhou varhanní 11

12 pedehrou s triolovým pohybem, poté zazní sólový hlas se zvoláním Gloria Patri, na to nastupuje homofonní sbor, který opakuje tatáž slova. Stední, lyrická ást je urena sólovému sopránu (Marie Švédová) a ženskému sboru (Monika Pulcová, Zora Matoušková, Anna Kuchariková). Závr skladby pojal Hatina vskutku slavnostn zpv et in secula seculorum je podložen fanfárovitými motivy trumpetového charakteru, potom navazuje úderné, opakující se Amen, jež se stídá s varhanami. Latinský sbor Gloria Patri má formu ABA a klade na interprety jisté nároky. První provedení se realizovalo 6. února 2005, stejn jako u již jmenovaných skladeb za ízení Zdeka Hatiny a varhanního doprovodu Mgr. Stanislava Kostky Vrbky. Autor touto skladbou vzdal hold Boží gloriole. Po závreném Regina coeli ješt zaznla tyi preludia pro varhany, op. 15, jež interpretovala emeritní žákyn Zdeka Hatiny na ZUŠ se zamením na církevní hudbu v Brn MDDr. Olga Frydrychová, která je na koncert 6. ervna 2006 v kostele sv. Augustina také premiérovala. První ze ty preludií pro varhany je Lento, které autor nejprve instrumentoval pro symfonický orchestr. Skladba v této podob zaznla nkolikrát v Brn za ízení Mgr. Tomáše Krejího a také pi oslavách Vítzslava Nováka ve Znojm zásluhou PhDr. Willi Türka. Poté k Lentu autor pipojil ješt ti preludia, protože je chtl koncipovat jako cyklus pro varhany druhé preludium má toccatovou fakturu, zbývající dv mají smíšený charakter. tyi preludia pro varhany jsou zkomponovány v pozdn romantickém duchu místy sahajícím až k impresionismu. Charakterizuje je pedevším rejstíková barevnost, což je zetelné obzvlášt na melodiích vyklenutých na rejstíku, který je vdí. Výše uvedené vokální skladby zaznly v interpretaci ptatyicetilenného Zábrdovického chrámového sboru, varhanního doprovodu Mgr. Martina Jakubíka a ízení Zdeka Hatiny (foto viz níže). Vzácnému jubilantovi peji, aby jeho hudba znla i prostednictvím jeho žák, které vychoval. Karol Frydrych Zdenk Hatina a Zábrdovický chrámový sbor pi slavnostní mši 12

13 Koncertní Pocta blahoslavenému Janu Pavlu II. v Porta Coeli Dne 1. kvtna 2011 se v ím uskutenila beatifikace Karola Wojtyly Jana Pavla II. Tento slovanský papež patící mezi nejvýznamnjší osobnosti 20. století bhem svého pontifikátu ( ) tikrát navštívil eskou republiku (1990, 1995, 1997), piemž naši poutníci mli možnost se s ním setkat také pi tech velkých národních poutích (1989, 1996, 2000). Proto se k oslavám, které probhly v ím, pipojila koncertem duchovní hudby také farnost u katedrály sv. Petra a Pavla v Brn. Projekt se realizoval pod záštitou brnnského biskupa Vojtcha Cikrleho a ombudsmana Pavla Varvaovského dne 4. kvtna 2011 v brnnské katedrále. Úinkovalo pi nm 133 sborist, 35 orchestrálních hrá, 4 sólisté, recitátor a dirigent. O tyi dny pozdji (8. kvtna) zaznl v klášterním kostele Porta Coeli (= Brána nebes) v Pedklášteí u Tišnova koncert Pocta blahoslavenému Janu Pavlu II., který byl programov totožný s koncertem na Petrov. Jako první zaznlo Totus tuus (= Celý tvj) Marco Frisiny pro smíšený sbor a orchestr. Totus tuus je modlitba od známého mariologa sv. Bonaventury, jež se stala pro Svatého otce Jana Pavla II. heslem. Skladba má homofonní fakturu. Od téhož autora byla dále provedena ako reminiscence na celosvtové setkání mládeže v ím L. P skladbika Cristo vive in mezzo a noi (= Kristus žije mezi námi). Poté zaznlo Frisinovo oratorium Trittico Romano (= ímský triptych) na slova duchovní závti Jana Pavla II. Pedposlední skladbou koncertu byla kantáta dík za Boží píze Te Deum laudamus Antonína Dvoáka, která zde pipomínala 170. výroí narození génia eské a svtové hudby. Koncert byl završen celosvtov známým hymnem Christus vincit (= Kristus vítzí) brnnského skladatele Jana Kunce. Z výše uvedeného je patrno, že podstatná ást koncertu byla z kompozic Mons. Marco Frisiny (* 16. prosince 1954, ím), který na území naší vlasti zatím není v povdomí širší veejnosti, ale v Itálii má velmi slušné renomé jeho tvorba je pomrn obsáhlá, zahrnuje i tvorbu operní, oratorní i filmovou. V roce 1997 jmenoval Svatý otec Marco Frisinu virtuózem Papežské akademie krásných umní a literatury, od roku 2003 psobí jako docent Pontificia Universita della Santa Croce v ím. Marco Frisina vytvoil z duchovní závti papeže Jana Pavla II. cca ti tvrt hodinovou kompozici urenou sólistm, smíšenému sboru a orchestru. Jeho nejvtší síla je ve sborových úsecích krásn vyznla nap. hned úvodní fuga, kdy téma zaínají basi, poté je postupn pebírají tenoi, alti a sopráni. Sólové party mne zaujaly mén, instrumentální ásti skladby vbec spíše mi pipomínaly kulisu k filmu. ím déle jsem skladbu poslouchal, tím více jsem oekával, že autor vyrukuje s invencí, která skladbu oživí. Po cca patnácti minutách jsem si položil otázku: Mže m Frisina ješt ním hudebn pekvapit? Odpov jsem tušil, ale stále doufal. Bohužel, nepekvapil. Domnívám se, že kdyby ml tento opus poloviní duratu, byl by posluchasky zajímavjší. Hudební perlou koncertu bylo zcela jednoznan Dvoákovo Te Deum mimochodem, i na tváích interpret bylo vidt, že je Dvoák baví podstatn více než Frisina. Kritickou poznámku mám ješt k dramaturgii koncertu. Kantáta Antonína Dvoáka po zásluze sklidila z celého 13

14 koncertu nejvtší aplaus, proto mla být poslední skladbou koncertu. Kuncovo Christus vincit navíc nemá tak úderný závr jako Dvoákovo Te Deum, takže mlo zaznít spíše jako pídavek, kterého se však ve stoje aplaudující obecenstvo nedokalo. Velmi zdailá byla projekce fotografií Svatého otce na plátno pi hudební produkci, jež pipravil Reverendus Dominus Petr Šikula. Kladn hodnotím také výbr lokality disponující pvabným prostedím a nevšední akustikou. Pes výše uvedené pipomínky ml koncert v Porta Coeli u obecenstva, které zcela zaplnilo prostory, obrovský úspch. Velký dík za krásný zážitek patí interpretm Brnnskému filharmonickému sboru Beseda brnnská, Dómskému smíšenému sboru Brno, Dómskému komornímu sboru Brno, Královopolskému chrámovému sboru, Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla v Brn, sólistm Markét Böhmové, Lucii Karafiátové, Martinu Mackovi, Tomáši Krejímu, dirigentu Petru Kolaovi, ale i poadatelm, kteí svoji úlohu zvládli se ctí. Karol Frydrych Velikonoce na krech Boskovice sv. Jakub V Boskovicích v kostele sv. Jakuba se zpívalo: Velký pátek: Janovy pašije (úprava Zd. Pololáník); J. Olejník Hle kíž; T. L. Victoria Popule meus; J. S. Bach Ó hlavo plná trýzn; B. Korejs Ó Beránku nevinný a J. Bíza Pro své svaté drahé rány. Boží hod velikononí: J. Haydn Eja gentes; anonym velikononí sekvence; G. F. Händel Aleluja (z Mesiáše), G. F. Händel Psalm 112 "Laudate pueri Dominum" (8. ást "Gloria Patri et Filio") a J. Pihert Regina coeli. Jií Pohl Brno Zábrdovice O letošních Velikonocích byla ve farním chrámu v Brn-Zábrdovicích provedena pi bohoslužbách tato díla duchovní hudby: Zelený tvrtek: L. E. Zeccheto a P. Svoboda Hymna papežského misijního díla dtí; Komunita bratí z Taizé Náš Bh je láska, Daruj nám Pane pokoj svj a další zpvy z Taizé; G. Croce O vos omnes; J. Arcadeli Ave Maria. Velký pátek: G. M. Nanino Stabat Mater; G. P. da Palestrina O Domine Jesu Christe; R. de Melle O Jesu Christe. Velikononí vigilie: A. V. Michna a V. Ren: Bu Bohu chvála, dík a est; P. Eben obtní prvod z Truvérské mše; neznámý autor Skrze nj; R. Lebel a T. Jiík Svtla svta; jihoafrický spirituální Ipharadisi; K. Nanke a T. Fryaj Aleluja. Boží hod velikononí: M. Filke Missa in G-dur op. 80; J. Škroup Terra tremuit; J. J. Pihert Regina coeli op. 69; K. Nanke Aleluja. 14

15 O 2. nedli velikononí (den beatifikace Jana Pavla II.) zaznla díla Z. Hatiny: eská liturgická mše, Zdrávas Královno, Gloria patri a tyi preludia pro varhany. Úinkovali: komorní sbor Zábrdovice, sólisté, chrámový sbor, orchestr, J. Jakubíek varhany, O. Frydrychová varhany; ídil jubilant, skladatel a editel kru Zdenk Hatina. František Pecina Letovice V kostel sv. Prokopa v Letovicích zaznla o Velikonocích 2011 tato hudba: G. E. Stehle Preis-Messe Salve Regina ; kánon z Taizé Jubilate Deo; V. íhovský Raduj se, nebes Královno a S. Mikulka Vstal Pán. Sbor vedl Karel Pecháek, na varhany doprovázel Miloslav Krejsa. Miloslav Krejsa Šaratice V prbhu Velikonoc byly na kru v Šaraticích provedeny skladby: J. S. Bach Eins ist Noth! Ach Herr, die Eine; A. Dvoák Hospodin jest mj pastý (Biblická píse. 4); A. Dvoák Bože! Bože! Píse novou (Biblická píse. 5); F. A. Gouzes-K. Frydrych Velikononí aleluja; G. F. Händel Dignare (Te Deum), W. A. Mozart Ave verum corpus; G. B. Pergolesi Stabat mater dolorosa (1. ást Stabat mater); G. B. Pergolesi Quae moerebat et dolebat (4. ást Stabat mater); G. P. Telemann Ich will den Herrn loben; V. íhovský Domine exaudi; Nebojte se, radujte se (Taizé); M.-A. Charpentier Prélude (Te Deum); H. Purcel Trumpet tune and air. Repertoár zaznl v interpretaci Martiny Tesákové (soprán), Kateiny Jirákové (mezzosoprán), Blanky Robešové (mezzosoprán), Antonína Paleka (bas), osmnáctilenného Šaratického chrámového sboru, Karola Frydrycha (varhany) a Jindicha Švehly (trubka), který sbor ídil. Karol Frydrych Tebí sv. Martin O Velikonocích jsme zpívali tyto skladby: B. Korejs Pln, zvun; J. Paukner Ó Ježíši; J. Paik Hosanna, Kristu Králi; Pašije podle sv. Matouše; F. Emmert Proprium na Zelený tvrtek; J. G. Perez O crux ave; G. M. Asola Christus factus est; G. P. Palestrina Popule meus; W. Byrd Ave verum; J. Gallus Ecce quomodo; R. Thompson Alleluja; A. Vlk Regina coeli; anonym Regina coeli a K. B. Štros Haec dies. Jaroslav Paik Uherské Hradišt V místním farním kostele a ve františkánském kostele provedl Chrámový sbor farního kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti tyto skladby: M. Vulpius Surrexit Christus; G. Lesscher: Missa in honorem S. Cordis Jesu; žalm Toto je den ve zhudebnní J. Olejníka; sekvenci Victimae paschali laudes; P. Šmolík Alleluia. Pascha nostrum; O. Ravanello Haec dies a C. Saint- Saëns Tollite hostias. Na varhany hrála Lucie Adamcová, chrámový sbor ídil Karel Dýnka. Karel Dýnka 15

16 Znojmo sv. Mikuláš Schola od sv. Mikuláše provedla bhem Svatého týdne obvyklé liturgické zpvy, které náleží schole, vetn proprií od P. J. Olejníka a chorál z Taizé. O Velikononí vigilii a následujících velikononích nedlích zaznla krom staršího repertoáru nová skladba s názvem Velikononí od B. Korejse. Willi Türk a Svatava Baráková Noc kostel ve Slavkov Pvecký sbor Gloria Slavkov u Brna provedl pi píležitosti Noci kostel ve špitálním kostele sv. Jana Ktitele ve Slavkov následující program: Taizé Magnificat; W. H. Monk Abide With Me; gregorian Salve Regina; J. L. Hassler In te, Domine, speravi; J. Gallus Ó salutaris hostia; G. P. da Palestrina Popule meus (mužský 8hlas); G. Croce Cantate Domino a B. M. ernohorský Laudetur Jesus Christus. S varhanami (hrála Olga Frydrychová) byly provedeny následující skladby: J. J. Ryba Mše Es dur, Agnus Dei; C. Franck Panis angelicus a W. A. Mozart Ave verum corpus. Závrenou skladbou byl sprituál Deep River. Petr Hlaváek Velikononí vzpomínka Pro aktivního hudebníka v oblasti chrámové hudby jsou Velikonoce dobou žní a maximálního nasazení. V našem kostele sv. Jana Nepomuckého v Brn Starém Lískovci již tradin zabezpeuji veškeré žalmy po celé svátky a hudbu pi mši na Zmrtvýchvstání. Letos jsme zpívali Gen rosso messe a další skladby vetn sekvence v Bízov úprav celkem 11 tyhlasých skladeb. Zodpovdn mohu íci podailo se a zpv našeho sboru jist pispl k oslav Boží. Za varhanami sedla moje dcera Jana. Nechci vyzdvihovat vlastní krev, vždy jsem byl ke svým dtem krititjší než k cizím, ale chtl bych jí zde veejn podkovat za její výborné a citlivé doprovody a íct, že v mých oích (a nejen mých) povyrostla jako profesionální hudebník i jako moje krev Jano, jsem na Tebe hrdý. Chtl bych touto cestou podkovat všem nejen z naší farnosti, kteí jakýmkoli zpsobem pispívají k oslav Boží! Po vyptí, které každý chrámový muzikant prožívá v dob velikononího tridua, pišlo pondlí. Tento den ást naší rodiny vyrazí na pou i njaký jiný výlet. S manželkou jsme šli na mši v 7,30 hod. do katedrály. Pesto, že v lavicích sedlo jen nkolik vících, odcházeli jsme jako z duchovních lázní. Mši sloužil Mons. Mgr. Jií Mikulášek s o. Mgr. Jaroslavem uprem. Promluvu ml pan jáhen Mgr. Jan Špilar. Jeho kázání prošpikované humorem hladilo po duši. Na varhany hrál náš pítel Mgr. Petr Kola. Chci mu touto cestou vyslovit veliký dík za jeho mistrovství, za doprovod písní, za citlivé modulace, za mistrovství improvizace. Pete, dík za dary, které jsi dostal, které rozvíjí a pedáváš druhým a tšíš posluchae. V tiché pokoe se skláním ped Tvým umním. Pavel Hamík, editel ZUŠ se zamením na církevní hudbu, Brno 16

17 Informace Nabídky Pozvání Dne se sešlo pedsednictvo. Hlavními body byla píprava Sborování ve Sloupu v Moravském Krasu, vydavatelská innost, databáze chrámových varhaník a hudebník, Zpravodaj a pedbžný plán akcí na r *** V sobotu se ve Slavkov v rámci tíletého vzdlávacího kurzu pro varhaníky uskutenily postupové roníkové zkoušky z varhanní hry. Do závreného roníku postoupilo 27 frekventant. Na nkolik jednotlivc ješt ekají zkoušky v íjnu. Mezi zkoušejícími byli i prof. PhDr. Jií Sehnal, CSc. a MgA. Ondej Múka. *** Zveme všechny varhaníky a zájemce o píšalové varhany na jednodenní školení na téma VŠE O VARHANÁCH (technická stavba, funkce, údržba atd.) Lektoi: MgA. Ondej Múka a Bc. Jií Milota Školení se uskutení od 9 hodin v prostorách kostela sv. Václava v Hustopeích. Prosíme zájemce, aby se hlásili v kancelái Musica sacra do *** Jednota Musica sacra plánuje na podzim r vydat sbírku responsoriálních žalm Z. Pololáníka. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nákladný projekt, uvítáme jakýkoli finanní dar nejen od jednotlivc, ale píp. i od podnikatel. Pro daové úely mžeme dárci vystavit potvrzení o pijetí daru. Dkujeme! *** Letní škola duchovní hudby Convivium 2011 se uskutení srpna Bližší informace naleznete na *** Uzávrka dalšího ísla je 4. íjna Budeme rádi, když nám pošlete své píspvky. Díky! 17

18 Kížovka ešení tajenky z minulého ísla: STABAT MATER: 1. Fortissimo, 2. Beethoven, 3. Sextakord, 4. Bible, 5. Kalafuna, 6. Oktáva, 7. Lamento, 8. Baroko, 9. Cantabile, 10. Olejník, 11. Kryt. Správnou tajenku nám zaslalo trnáct luštitel: J. Kocrek, L. Janírek, M. Robešová, J. Langášková, J. Lindr, J. Faktor, J. Doubrava, L. Hájková, P. Mack, J. Unovská, J. Pohl, M. Koubová, F. Novák a M. Krejsa. Odmnu zasíláme paní Lucii Hájkové. Tajenku tohoto ísla nám zašlete do Název chvalozpvu Panny Marie. 2. Tleso zpívající gregoriánský chorál. 3. ímských Skladatel, knz povený vedením fundace a ízením kru na Starém Brn Pavel... ( ). 5. Veerní modlitba hodinek. 6. Ženský hlas mezi sopránem a altem. 7. Hudební epocha od rozmezí let do desetiletí Skladba pro devt nástroj. 9. It. chorál. 10. Odstup dvou tón v pomru malé sekundy. Karol Frydrych 18 Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, Smetanova 14, Brno Tel.: , Návštvní dny: pondlí: hod. steda: , hod. pátek: hod. Bankovní spojení: SOB Poštovní spoitelna,. útu: /0300 Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK R E 19603

Pozvání na Svatocecilské setkání

Pozvání na Svatocecilské setkání Roník 19 2011, íslo 4 íjen Kdo chce jít za mnou, zapi sám sebe, vezmi svj kíž a následuj m! (Mt 16,24) Pinášejte sami sebe v ob! (ím 12,1) Znjí mi ta slova o sebezáporu, o obti naprosto nepijateln a íkám

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Sborování 2010. Roník 18 2010, íslo 3 ervenec

Sborování 2010. Roník 18 2010, íslo 3 ervenec Roník 18 2010, íslo 3 ervenec Co z tebe, sestro, brate, dlá kesana? Kesanský výkon? Modlitba, bohoslužba, kesanská morálka? Oddání, vydání se Ježíši Kristu? Rozumem, vlí, srdcem? Mžeš íci: Usiluji o to,

Více

Toto vám ze srdce peji a vyprošuji. jáhen Willi

Toto vám ze srdce peji a vyprošuji. jáhen Willi Drazí lenové naší jednoty Musica sacra, v tom známém velikononím žalmu 118., který budeme zpívat o Velikononí nedli a který se ve velikononí dob asto zpívá (nap. Kancionál varhanní doprovod, resp. Zpvy

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole Prezentace spolku Varhany pro Královo Pole Výběr z naší činnosti 2016 10. 4. benefiční koncert Prague Cello Quartet v brněnském Besedním domě 10. 1. benefiční koncert s Gloria Brunensis, uvedena Missa

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Svatocecilské setkání 2010

Svatocecilské setkání 2010 Co pro m budou Vánoce? Dny peházeného denního a týdenního poádku? Dny ruchu a shonu? Dny bohat prostených stol, dárk, návštv? Dny volna, prázdnin? Dny plné prosté a krásné hudby? Dny, kdy prožíváme, že

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Slavnost sbor eské sbory se pedstavují

Slavnost sbor eské sbory se pedstavují i pokání a v evangeliu. A znamení popelem. Kát se, kajícnost, pokání. Zní vám to sympaticky? Hrneme se do toho? Písmo svaté však tam, kde my slýcháme kajícnost, pokání, užívá slovo, které nejpesnji peloženo

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Lukáš Hlávka 2003 2/2003

Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Historie eských Hemanic II. ást Vítek ze Švábenic V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap. mír ve Znojm mezi vévodou

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen (p.. 58) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2010 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty Kostelní náměstí, Cheb Motto: Ekklésia et martyria Kostel jako místo svědectví Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku (Žalm 119,105) 19:00 19:10 Slavnostní

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Zájezd za varhanami. Roník 18 2010, íslo 4 listopad

Zájezd za varhanami. Roník 18 2010, íslo 4 listopad Kde se shromažujeme ke slavení mešní liturgie? V kostele, stavb zasvcené modlitb a bohoslužb. Kde se koná sted liturgie, pedítání slova Božího s výkladem a zpítomnní obti Ježíše Krista a smlouvy nové a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více