Pozvání na Svatocecilské setkání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvání na Svatocecilské setkání"

Transkript

1 Roník , íslo 4 íjen Kdo chce jít za mnou, zapi sám sebe, vezmi svj kíž a následuj m! (Mt 16,24) Pinášejte sami sebe v ob! (ím 12,1) Znjí mi ta slova o sebezáporu, o obti naprosto nepijateln a íkám si: Pece na toto mám nárok a toto chci mít! Nebo bych chtl žít s Kristem a tuším, že v lásce, obti, sebezáporu je život asi bohatší, ale nikdy se k tomu neodhodlám, nikdy na tu cestu nevykroím? Nebo se snažím být kesanem, žít ve spojení s Pánem Ježíšem a jít ke vzkíšení jedinou správnou cestou cestou s Kristovou láskou, obtí i kížem? Kterou cestou životem jdu? o. Karel Pozvání na Svatocecilské setkání Drazí lenové naší jednoty Musica sacra a ostatní chrámoví hudebníci, chci Vás tímto co nejsrdenji pozvat na letošní Svatocecilské setkání , které je vlastn výroní poutí chrámových varhaník, zpvák a ostatních hudebník do srdce diecéze do katedrály. U píležitosti oslavy naší patronky sv. Cecilie chceme spolen pi bohoslužb podkovat Bohu za dar hudby a poprosit Jej o požehnání pro svoji službu. Notovou pílohou tohoto Zpravodaje jsou dv skladby, které se letos zpívaly na Sborování ve Sloupu a které si spolen zazpíváme i pi liturgii v katedrále. Pes celé setkání bude opt zajištna zpovdní služba, kterou pislíbil otec Angelik Mika OP, jehož mnozí znáte z jeho nápaditých preludií. Podrobn o programu Svatocecilského setkání Vás informuje pozvánka na str. 8. Chci však pesto zmínit zcela výjimenou píležitost vyslechnout si bezprostedn po mši kompletní cyklus Biblických písní Antonína Dvoáka v interpretaci známého operního pvce Richarda Nováka za doprovodu katedrálního varhaníka a profesora konzervatoe Petra Kolae takto se chce naše Musica sacra pipojit k letošnímu dvoákovskému výroí ( ).

2 Nezstávejte v izolaci, ale využijte akce, které pro Vás poádá diecézní Stedisko pro liturgickou hudbu a jednota Musica sacra. Takto vyzývá v pastýském listu z r náš otec biskup Vojtch. Za celé vedení jednoty Musica sacra dodávám: Vaše úast bude pro nás organizátory povzbuzením, tšíme se na Vás! jáhen Willi Setkání varhaník v Hustopeích dne 10. záí 2011 Na sobotu 10 záí bylo svoláno další setkání nebo posezení varhaník a pátel chrámové hudby, tentokrát s titulkem vše o varhanách Jak se dalo tušit z názvu, mlo se toto setkání zabývat spíše technickými a konstrukními záležitostmi kostelních varhan. Službu pednášejících lektor si pipravili poádající lenové jednoty Musica Sacra Ondej Múka a Jií Milota. Tebíský pan dkan obeslal nás varhaníky em a díky dalšímu píznivému soubhu okolností jsem mohl toto setkání navštívit. Polovina cesty se dala urazit vlakem a svoz z Brna do Hustopeí zajistil pan Múka. Na setkání jsem byl poprvé, ale chrám v Hustopeích už trošku znám, zpívali jsme tady se Svatomartinským sborem. V suterénu kostela je dost vhodného místa pro podobné akce, stailo nachystat židle, porovnat stoly a rozchodit projekní techniku. Místní pan dkan a jeho tatínek, který pijel z Námšt ochotn všechno pipravili. Postupn pijelo asi 18 pátel chrámové hudby a varhaník. Úvodem seznámil diecézní organolog Ondej Múka pítomné s historií pée o varhany v Brnnské diecézi. Pipomenul úlohu organologické komise pi brnnském biskupství, její historii, dále pak souasnou funkci diecézního organologa, jeho pravomoc a zalenní do organizaního poádku kurie. V první polovin setkání pednesl Jií Milota úvod do historie a zaátk používání varhan. Vše bylo doprovázeno bohatou obrazovou dokumentací, mohli jsme tak sledovat nejstarší modely varhan od doby starého íma, pes románské období, gotiku až do renesance. Velkým dílem napomohlo k názorným ukázkám rozsáhlé kompendium Michaela Praetoria Syntagma Musicum z jehož obrazové dokumentace Jií Milota vydatn erpal. V této ásti programu pozdravil varhaníky náhodou okolo projíždjící o. Karel Cikrle, který pednesl krátkou sice, ale zdailou e. Samostatnou kapitolu si zasloužil tzv. regál tedy forma malého penosného nástroje, který býval stavn v nejrznjších formách skladných, skládacích a stolních. Již v renesanci lze vysledovat potebu mobilního doprovodného

3 nástroje, pozdji jeho úlohu pevzaly malé pozitivy, dále pak harmonia a nakonec elektrické samohrajky. Program pak pokraoval obdem a hlad úastník soupeil o kuchaské umní s farními kuchakami, které pipravily výborný guláš. Pi obd pak byla možnost se trochu víc seznámit s ostatními varhaníky a zahájit diskusi o problémech, se kterými se kolegové potýkají u svých nástroj. Diskuse u obda stanovila smr, kterým se ubírala odpolední ást programu a to pednášku o konstrukních záležitostech a provozních problémech. Obrazové dokumentace bylo opravdu hodn a krom úvodu do jednotlivých systém, ve kterých se varhany stavly, jsme mohli vidt rzné píklady dobré i mén povedené. Prezentace rzných událostí z provozu bývá nejoblíbenjší ástí takovýchto školení a dává úastníkm píležitost ke vtipným glosám a komentám. Na setkání byly k dispozici publikace jednoty Musica Sacra a úastníci využili možnost jejich zakoupení. Celé setkání skonilo po 15. hodin prohlídkou a vyzkoušením místních varhan, které postavila firma Doubek v roce Nkolik varhaník zstalo až do této chvíle a rádi si na nástroj zahráli. Nebýt asového a cestovního omezení úastník, asi by se školení protáhlo do veerních hodin. Pipravené téma setkání bylo dobrým tahákem a tak bylo škoda, že nepijelo víc lidí, na druhou stranu ale menší poet udlal setkání komornjší a víc pístupné pro všechny. Michael Kroil Zakonení 2. roníku varhanického kurzu ve Slavkov V sobotu se na varhanickém kurzu ve Slavkov konaly postupové zkoušky do tetího roníku. Zkoušky se konaly nejprve v kostele Zmrtvýchvstání Pán ve Slavkov a následn pokraovaly v kapli v Heršpicích. Dvodem bylo konání svatby ve slavkovském kostele. Na zkoušky byli jako zkoušející pizvání prof. PhDr. Jií Sehnal, CSc. a MgA. Ondej Múka, což u mnoha frekventant kurzu zpsobilo nemalý tes rukou a spoustu obav, zda vbec mají za nástroj sednout. Kdo se však odvážil za varhany usednout, setkal se s milým a povzbudivým postojem zkoušejících. Zkoušky zvládlo 27 frekventant. Zvládli je i ti, kteí svým vyuujícím zpsobují nejednu vrásku na ele. Nkolik jednotlivc si bude ješt zkoušky doplovat na zaátku 3. roníku kurzu. V 3. roníku eká vyuující i studenty ješt nkolik zkoušek z teoretických pedmt (nap. liturgická hudba, nauka o varhanách), praktické cviení vedení

4 sboru a další hodiny strávené za varhanami. V ervnu 2012 by mlo být výsledkem kurzu dalších cca 30 kvalifikovaných varhaník. Dkujeme všem vyuujícím i studentm za jejich as, který obtují pro zvelebení hudby a zpvu v našich kostelech a pejeme jim úspšné zakonení tíleté závreného 3. roníku. Willi Türk a Svatava Baráková 20 let Základní umlecké školy se zamením na církevní hudbu OMLUVA: V minulém ísle Zpravodaje jednoty Musica sacra vyšel nedopatením rozhovor s p. editelem ZUŠ se zamením na církevní hudbu Pavlem Hamíkem bez otázek, které mu kladl p. Ing. Mgr. Karol Frydrych. Panu editeli Hamíkovi i ZUŠ se zamením na církevní hudbu se tímto omlouváme a níže uveejujeme rozhovor v jeho plném znní. Každý, kdo sleduje dní na poli církevní hudby ví, že pro výchovu liturgických varhaník se po sametové revoluci udlalo mnohé. Velkou zásluhu na zvýšení hudební úrovn na našich krech má bezesporu Základní umlecká škola se zamením na církevní hudbu (Smetanova 14, Brno), která za dvacet let existence vychovala celou adu varhaník. Každé jubileum je píležitostí bilance a ohlédnutí zpt, proto tento rozhovor s panem editelem Pavlem Hamíkem. 1. Mohl byste piblížit okolnosti vzniku Vaší školy? Základní umlecká škola se zamením na církevní hudbu, pvodn Varhanická škola, byla zízena Biskupstvím brnnským k 1. srpnu Vznikla na základ poteby výchovy chrámových varhaník a zpvák. Navázala na tradici pvodní Varhanické školy založené Leošem Janákem. Ke dni 1. únoru 1993 byla pevedena do sít státních škol. Vlastnímu vzniku pedcházela ada jednání, úedních formalit, atd. O tomto by se dal napsat samostatný dlouhý lánek. Složité byly také pechody k rzným zizovatelm. Nároné bylo poátení sthování. Bhem tí rok mla naše škola ti místa psobení. 2. Jaké zastoupení mli žáci studující hru na královský nástroj v dob vzniku a nyní? V dob vzniku mohla škola pijmout z finanních i prostorových dvod necelou tyicítku žák. Tehdy nastoupili ti, kteí byli z farností, kde bylo nutné

5 vzdlat varhaníka. Vzpomínám s obdivem a vdností na zapálení pro vc u tchto žák. Byla minimální absence, teorie se vyuovala vždy 1. sobotu v msíci od 8 do 13 hodin a úast byla vždy tém 100%. Rovnž tak zájem o školní koncerty. Dnes bojuji s tím, že na koncert naší ZUŠ pijde teba pouze 1 žák (poslední Spolený varhanní koncert 12. kvtna 2011), piemž má škola na 160 žák v individuální výuce z toho 27 varhaník. 3. V ele školy stojíte od jejího znovuzrození do dnešních dn. Co se za tu dobu podailo? Tak napíklad celkové vybavení školy. Zaínali jsme u dvou klavír a jednch digitálních varhan. Dnes má škola k dispozici troje píšalové varhany a tvery digitální, dv kídla, šest pianin. Pestože se potýkáme s nedostatkem finanních prostedk, máme vše potebné k výuce. Kolektiv zamstnanc je na profesionální úrovni, což se projevuje na výkonech žák úspchy v soutžích, na koncertech a hlavn služba ve farnostech. 4. S jakými obtížemi se musí Vaše škola vyrovnávat? Co byste si pál, aby se na Vaší škole zlepšilo? Problémy jsou na to, aby se ešily. Nkdy je to ale složité, zvlášt v oblasti získávání dotací a to hlavn na mzdy a na placení nájmu Biskupství brnnskému. Díky vstícnosti Jihomoravského kraje jsme dosud byli schopni tyto náklady pokrývat, ale v rámci ekonomické krize se snižují dotace na všechno a je to v podstat stálý boj o udržení existence naší ZUŠ. 5. Ve školství se všeobecn mluví o klesající úrovni osvojeného kurikula žák. Jaká je úrove dnešních absolvent s porovnáním s výkony jejich pedchdc? Musím íci, že ped dvaceti lety bylo ze strany žák vtší zapálení pro naši vc. Bylo znát to porevoluní nadšení a také vtší hlad po tomto druhu vzdlání jist ovlivnné práv nabytou pototalitní svobodou. Problém je také dotování výuky dosplých žák. Jakmile student nastoupí na VŠ nebo do zamstnání, ZUŠ nedostane na jeho výuku ze školství dotace. Každý takový žák by si ml hradit veškeré náklady na svou výuku (mzda pedagoga + provoz) sám. Tato ástka se ron blíží ,-K. Zatím se mi daí pro 15 takových žák zajistit peníze z jiných státních zdroj, ale ani tato možnost není jistá. Snižuje se tedy poet starších žák a tím i výkony. Pesto jsou výkony našich absolvent na výborné úrovni. 6. V dnešní dob školy bojují o žáky, aby naplnily úvazky pedagog. Pro by ml potenciální zájemce o hudební vzdlání studovat u Vás? V em je Vaše škola výjimená? Dnes má naše ZUŠ z poátení necelé tyicítky povolenou kapacitu 200 žák. Individuální výuku navštvuje v tomto školním roce 156 žák a 44 žák

6 máme ve dvou sborech. Vyuujeme hru na varhany, klavír, housle a zpv, možná pibude i zobcová flétna + teorii. Již název školy naznauje, že jsme v nem jiní a vtšina našich žák je z vících rodin. Pipravujeme také varhaníky na církevní zkoušky. Vtšina našich koncert se koná v kostelech, žáci úinkují i pi bohoslužbách. 7. Na léta, kdy jsem patil ke studentm Vaší školy, vzpomínám s vdkem a rád. Její prostedí na m psobilo píjemn, ale to patrn není jen mj dojem... Tší m, co íkáte o naší škole. Je to takové pohlazení za tu práci, když Vám nkdo ekne, že se mu zde líbí. Ped Velikonocemi u nás byla finanní školská inspekce. Musím se pochlubit, že bylo vše shledáno bez závad a nebylo toho málo, co paní inspektorky kontrolovaly. Když po tech dnech odcházely, ekly, že už když k nám pišly, cítily se jinak než na jiných školách a dkovaly za píjemnou pracovní atmosféru. asto to slyším i z úst starších žák nebo od rodi dtí. 8. Máte njakou vizi, kam byste chtl školu dále smovat? eká nás vypracování školských vzdlávacích program, což není vbec snadná záležitost. V tomto ase se hlavn souste uji na blížící se kompletní pestavbu a opravy v prostorách školy v budov Smetanova 14 a sthování do náhradních prostor. Do dchodu mám 5 rok, a pokud setrvám ve vedení školy, chci doufat, že svého nástupce uvedu do nových prostor a do skvlé budoucnosti. Karol Frydrych Dómské sbory v Salzburgu Ve dnech ervna 2011 se uskutenil zájezd Dómského smíšeného sboru Brno a Dómského komorního sboru Brno do Salzburgu. S požehnáním patera Petra Šikuly se náš autobus vydal smrem k rakouským hranicím. První zastávkou byla spolená prohlídka hradu Falkeinstein, který ležel na cest k našemu prvnímu cíli Gaubitschu, kde se v 19:00 uskutenil koncert duchovní hudby, na kterém zaznly skladby: Johann Sebastian Bach Jesus, bleibet meine Freude Dimitr Stpanovi Bortnianský Cherubinskaja pes Marco Frisina Credo in Te Signore Vladimír Böhm Ave Maria Felix Mendelssohn Bartholdy Laudate pueri Zdenk Pololáník Cantus laetitie Anton Bruckner Locus iste

7 Franz Schubert Psalm 23 Felix Mendelssohn Bartholdy Verleih uns Frieden Audry Syaner Ubi caritas et amor Wolfgang Amadeus Mozart Laudate Dominum John Rutter The Lord bless you and keep you Program byl pestrý interpretan i slohov procházel napí jednotlivými epochami od baroka až po souasnost. Z repertoáru Dómského komorního sboru Brno (sbormistr Dagmar Kolaová) oceuji zaazení neotelých a pitom pvabných skladeb Cantus laetitie i Psalm 23. Pestože zde zaznly hudební skvosty od Bacha, Mendelssohna i Mozarta, interpretan se nejvíce podaila závrená skladba koncertu. Oba sbory zpívaly pod taktovkou Petra Kolae, který koncert také moderoval. Na elektrium hrál David Postránecký. Díky dobré propagaci místního duchovního byl kostel v Gaubitschu zaplnn. Vystoupení se neobešlo bez drobných nuancí, pesto sklidili interpreti od vdných poslucha mohutný aplaus ve stoje. Pídavek Mnogaja ljeta pak byl poslední tekou koncertu. Poté následovalo v místním divadelním farním sále štdré agape, které okoenil Dómus band Brno tvoený nkolika mužskými leny Dómského smíšeného sboru Brno, produkcí na housle, trubku, mandolínu, kytaru a kontrabas. Nálada byla nádherná, zpívalo se, tanilo, rakouští farníci byli nadšeni. Z pátku na sobotu jsme penocovali v Michelndorfu a pak se vydali smrem k Salzburgu, kde jsme mli nejprve spolenou, poté individuální prohlídku msta. Na noc jsme se ubytovali v blízkém Grödigu. Hlavním bodem zájezdu bylo vystoupení na nedlní mši v 11:30 v salzburgském Dómu. Tomu pedcházel krátký nácvik, bhem kterého se odla ovalo dynamické vyvážení varhan a ansámblu. V prbhu bohoslužby zaznl skvost eské duchovní tvorby Mše D dur Antonína Dvoáka a nkteré další skladby ze verejšího koncertu, z nichž nejlépe vyznla Cherubinskaja pes a capella. Na závr mše pedvedl David Postránecký kus svého improvizaního umní, když zahrál fugu s použitím výrazových prostedk barokního stylu. Architektonické pojetí dómu s jedineným souborem prostorov rozloženého zvuku na nás hluboce zapsobilo. Nelze se divit, že pro tyto posvátné prostory napsali své opusy významní skladatelé, mezi nimi i W. A. Mozart. Podíváme-li se do djin Dómu v Salzburgu, zjistíme, že od poátku 18. století disponoval celkem šesti varhanami. Na tyech pilíích nesoucích kopuli byly hudební galerie, které byly osazeny malými varhanami. Mimoto byl k dispozici i chórový pozitiv v knžišti. V roce 1703 vystavl Christoph Egedacher za západní galerii velké varhany, jenž byly v prbhu doby vícekrát rozšíeny. V polovin 19. stol. byly varhany rozebrány. Po válce bylo rozhodnuto obnovit pvodní koncept, ovšem bez chórových varhan. Nyní je tedy v Dómu pt královských nástroj, které

8 postavily varhanáské firmy: Metzler (1988), Johann Pirchner (1991) 2x, Francesco Zanin (1994) a Franz Zanin (1994). Ušlechtilý zvuk varhan, který jsme zde slyšeli, nás nadchl. Proto bylo organum po mši v našem obležení. Závrená prohlídka msta završila tídenní soustední v Rakousku, ze kterého jsem si odvážel spoustu zážitk, na které budu i po létech vzpomínat. Velý dík patí všem úinkujícím, muzikantm, ale pedevším Petru Kolaovi, který celou akci zorganizoval na výbornou. Karol Frydrych Informace Nabídky Pozvání Dne se sešlo pedsednictvo. Hlavními body byla píprava Svatocecilského setkání, vydavatelská innost, jednodenní školení v Hustopeích a píprava akcí, které se uskutení v r *** Zveme všechny varhaníky, chrámové zpváky a hudebníky na 16. Svatocecilské setkání, které se koná v sobotu 19. listopadu 2011 v katedrále v Brn na Petrov PROGRAM: od 09:15 píležitost ke svátosti smíení 09:30 secviení spolených skladeb, které jsou pílohou tohoto Zpravodaje (ke stažení na 10:00 mše hlavní celebrant Mons. Jií Mikulášek, generální viká zpívá pvecký sbor Jakubák pod vedením MgA. Ondeje Múky pedání kvalifikaních osvdení prezentace publikace Varhanní preludia XI preludia na písn o Pann Marii minikoncert po liturgii: operní pvec jubilant Richard Novák provede celý cyklus Biblických písní Antonína Dvoáka za doprovodu katedrálního varhaníka Mgr. Petra Kolae pohoštní a píležitost k neformálním setkáním v prostorách biskupství prodej publikací z produkce Musica sacra vychází Varhanní preludia XI Preludia na písn z Kancionálu písn k Pann Marii ***

9 Jednota Musica sacra oznamuje, že z dvodu nároné redakní pípravy vydá sbírku responsoriálních žalm Z. Pololáníka až v r (pvodním termínem vydání byl podzim r. 2011). K letošnímu Svatocecilskému setkání vyjdou Varhanní preludia XI Preludia na písn z Kancionálu písn k Pann Marii. Sbírka bude stát K 190,--. Dále bude dotištna publikace Varhanní preludia II Zdenk Mika-Invence pro varhany staršího i novjšího stylu. Ob publikace budou k dostání na Svatocecilském setkání a následn v kancelái jednoty Musica sacra. Zájemcm je mžeme zaslat též poštou. *** Uzávrka dalšího ísla je 6. prosince Budeme rádi, když nám pošlete své píspvky. Dkujeme! Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, Smetanova 14, Brno Tel.: , Návštvní dny: pondlí: hod. steda: , hod. pátek: hod. Bankovní spojení: SOB Poštovní spoitelna,. útu: /0300 Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK R E Kížovka ešení tajenky z minulého ísla: NOC KOSTEL: 1. Magnificat, 2. Schola, 3. MDCV, 4. Kížkovský, 5. Nešpory, 6. Mezzosoprán, 7. Ars antiqua, 8. Nonet, 9. Corale, 10. Pltón. Správnou tajenku nám zaslalo osm luštitel: I. Frýborová, L. Hájková, J. Omelka, J. Lindr, J. Faktor, J. Hubert, J. Doubrava a J. Bezdková. Odmnu zasíláme panu Janu Hubertovi. Tajenku tohoto ísla nám zašlete do

10 ást smycového i drnkacího nástroje, jež je potažena strunami. 2. Interval: f 1 a Latinsky posvátná hudba. 4. Italský skladatel (cca ), který byl dlouhá léta hlavní hudební autoritou ímskokatolické církve. 5. Italsky krásný zpv. 6. Temn znjící krytý registr v pedálu varhan. 7. Mužský hlas v poloze mezi tenorem a basem. 8. Druhá solmizaní slabika. 9. Hudební projev provádný bez pípravy a bez použití not. 10. Autor zpvníku Plesy duchovní (Brno, 1883). 11. Dvojnásobn snížený tón h. Karol Frydrych

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Svatocecilské setkání 2010

Svatocecilské setkání 2010 Co pro m budou Vánoce? Dny peházeného denního a týdenního poádku? Dny ruchu a shonu? Dny bohat prostených stol, dárk, návštv? Dny volna, prázdnin? Dny plné prosté a krásné hudby? Dny, kdy prožíváme, že

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Toto vám ze srdce peji a vyprošuji. jáhen Willi

Toto vám ze srdce peji a vyprošuji. jáhen Willi Drazí lenové naší jednoty Musica sacra, v tom známém velikononím žalmu 118., který budeme zpívat o Velikononí nedli a který se ve velikononí dob asto zpívá (nap. Kancionál varhanní doprovod, resp. Zpvy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

ZPRAVODAJ. Z Moravského Krumlova:

ZPRAVODAJ. Z Moravského Krumlova: ZPRAVODAJ Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks (p.. 49) íslo 2/2006 íjen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

Zájezd za varhanami. Roník 18 2010, íslo 4 listopad

Zájezd za varhanami. Roník 18 2010, íslo 4 listopad Kde se shromažujeme ke slavení mešní liturgie? V kostele, stavb zasvcené modlitb a bohoslužb. Kde se koná sted liturgie, pedítání slova Božího s výkladem a zpítomnní obti Ježíše Krista a smlouvy nové a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Roník 19 2011, íslo 1 únor

Roník 19 2011, íslo 1 únor Roník 19 2011, íslo 1 únor Bute svatí, ponvadž já, Hospodin, váš Bh, jsem svatý. Svatý, svatý, svatý... to zpíváme v každé mši. Svatý je to nejvíc, co Starý zákon o Hospodinu dovede íct. Svatý v Písmu

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé Výroní zpráva o prbhu poskytování sociální služby v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2008 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Školení v Hustopeích. Roník 19 2011, íslo 3 erven

Školení v Hustopeích. Roník 19 2011, íslo 3 erven Boží království (v Matoušov evangeliu nebeské království) to není nebe, spása, vzkíšení. To je peformování celého stvoení i každého lovka a celé lidské spolenosti Boží spásonosnou vlí. Celá naše nejzákladnjší

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ZAPOJIT JE DO AKTIVIT VE PROSPCH LOKALITY VYTVÁET A REALIZOVAT PROJEKTY ZAMENÉ NA NEORGANIZOVANÉ DTI A MLÁDEŽ

ZAPOJIT JE DO AKTIVIT VE PROSPCH LOKALITY VYTVÁET A REALIZOVAT PROJEKTY ZAMENÉ NA NEORGANIZOVANÉ DTI A MLÁDEŽ Obanské sdružení Kuprospchu bylo registrováno 10. 12. 2003, innost zaalo vyvíjet od zaátku roku 2004. Tvoí jej mladí lidé, vtšinou studenti a absolventi stedních a vysokých škol. Nepodléháme negativním

Více

Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc

Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc íslo projektu: Píjemce: VS/2006/0658 MKOS eská republika Manažer projektu: Dušan Martinek - vedoucí

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

(p.. 59) íslo 2/2010 záí

(p.. 59) íslo 2/2010 záí (p.. 59) Redakce: J.Punochá íslo 2/2010 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm Út:

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

Audit naneisto projektu Ekoškola

Audit naneisto projektu Ekoškola Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, píspvková organizace, Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224 e-mail zsujezd@iol.cz web: http://zs.ujezdubrna.info Audit naneisto projektu Ekoškola Sdružení

Více

Sborování 2010. Roník 18 2010, íslo 3 ervenec

Sborování 2010. Roník 18 2010, íslo 3 ervenec Roník 18 2010, íslo 3 ervenec Co z tebe, sestro, brate, dlá kesana? Kesanský výkon? Modlitba, bohoslužba, kesanská morálka? Oddání, vydání se Ježíši Kristu? Rozumem, vlí, srdcem? Mžeš íci: Usiluji o to,

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Slavnost sbor eské sbory se pedstavují

Slavnost sbor eské sbory se pedstavují i pokání a v evangeliu. A znamení popelem. Kát se, kajícnost, pokání. Zní vám to sympaticky? Hrneme se do toho? Písmo svaté však tam, kde my slýcháme kajícnost, pokání, užívá slovo, které nejpesnji peloženo

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více