Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/ VV 1. a 2. stupeň : ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 Motto: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl(a) vytvořit šanci, jak to napravit. (Billy Joel) Základní škola Chotěšov, okres Plzeň - Jih příspěvková organizace

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Tvořivá škola ŠVP pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy: Základní škola Chotěšov, okres Plzeň Jih, příspěvková organizace Adresa školy: Plzeňská 388, Chotěšov Jméno ředitele: Mgr. František Halada Kontakty: tel.č. : , ové spojení Zřizovatel: Název: Obec Chotěšov Adresa: Dobřanská 6, Chotěšov Kontakty: tel. č. : Další údaje: IČO : IZO RED: Koordinátor: Mgr. Miroslav Čáp Datum schválení :.. podpis ředitele školy

4 3. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 3.1. Cíle základního vzdělávání Vize školy a hlavní cíle Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti a kde se rodiče a veřejnost budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí. Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit. Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí k celkovému zlepšování školy. Náš vzdělávací program a výuka budou odrážet potřeby a zájmy všech dětí a budou provázeny vysokým očekáváním výsledků a realizovány s velkým zaujetím. Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit, zdůvodnit a obhájit svoje názory a tím se aktivně zapojit do života společnosti.v souladu s východisky a cíli školního vzdělávacího programu Tvořivá škola je zapotřebí vytvářet osobnost postupně vyzrávajícího mladého člověka, který se projevuje jako demokratický občan jednající v souladu se základními mravními a životními hodnotami. Škola proto bude vytvářet pozitivní vztah ke vzdělání, motivovat k dalšímu celoživotnímu vzdělávání a osvojení si strategie učení. Naučí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci. Hlavní cíle školy: Tvořivost - škola pomáhá rozvíjet živé, imaginární a kreativní myšlení žáků, kteří jsou aktivními spolutvůrci vyučovacího procesu a svět je jim představován jako místo tvořivé seberealizace člověka (viz. cíle ŠVP Tvořivá škola). Individuální přístup a akceptování rozdílů mezi žáky - vyvážený přístup všech pedagogů umožní individuální práci s jednotlivými dětmi, rozvíjení jejich vloh i odstraňování handicapů. Vychovává tak děti k toleranci, snášenlivosti a porozumění a pro život v evropské společnosti, kde se národní svébytnost a respekt ke kulturní a etnické rozdílnosti bude spojovat s akceptováním hodnoty společenského základu lidství. Umožní pozitivní orientaci a hledání společensky prospěšného místa v životě. Škola jako centrum vzdělanosti v obci. Stát se otevřenou školou nejen pro mimoškolní aktivity žáků, ale i pro mládež mezi lety. Umožnit další vzdělávání dospělým občanům obce. Kroky k plnění Výuka ve všech ročnících bude probíhat dále podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zkušenosti z uplynulých školních let pod vedením koordinátora ŠVP konzultovat se všemi vyučujícími a v případě potřeby je začlenit do upravené verze ŠVP. Dle možností budou pedagogové zahrnovat do výuky moderní prvky ze světa ICT: interaktivní výukové materiály, elektronické učebnice, el.testy apod. Pokračovat v současné velmi dobré péči o integrované žáky. Zajistit jim nadstandardní péči (např. práce dvakrát týdně v malém kolektivu 3-5 dětí, relaxace, cvičení a práce s pomůckami, vytvoření individuálního plánu práce) a úzce spolupracovat s pedagogicko - psychologickou poradnou. Pokračovat v asistentské činnosti při práci se žáky se SPU a chování. Případně s integrovanými žáky. Rozsah asistentské činnosti individualizovat podle požadavků

5 třídních učitelek a finančních možností školy. Výhledově usilovat o zřízení poradenského pracoviště. Současně se, zejména prostřednictvím individuálního přístupu a zájmové činnosti, věnovat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro nadané žáky vypracovávat ve spolupráci se speciálním pedagogem a výchovným poradcem individuální vzdělávací plán, který jasně stanovuje rozsah rozšíření učiva ve vzdělávací oblasti či předmětech, ve kterých žák vyniká. Základní podstatou obohacení práce pro nadané děti je změna obsahu i procesu učení. Hlavním těžištěm práce s nadaným žákem je zadávání úkolů, jejichž řešení vyžaduje vyšší úroveň myšlení a podporuje představivost a generalizaci. Využívat alternativní metody a formy výuky - základem bude způsob učení, který staví na osobních předpokladech každého žáka. Používané metody musí být pro žáky zajímavé a motivující. Učit děti spolupráci. Důraz klást na propojování výuky s praktickými zkušenostmi žáků, k tomu využívat výsledky projektu Moderní škola, včetně zařízení a učebních interaktivních materiálů. Propojení výuky je realizováno např. metodou projektového vyučování. V rámci možností nabídnout okruh volitelných předmětů ve všech ročnících druhého stupně a podporovat tak diferenciaci zájmů žáků. To umožní větší rozvoj předpokladů a vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů, současně vede žáky k zodpovědnému výběru svého budoucího zaměření. Při hodnocení žáků dodržovat pravidla daná v klasifikačním řádu: - hodnotit žáka objektivně, spravedlivě, včasně, pravidelně, - respektovat individuální potřeby žáka, přihlížet k nim, - dbát, aby hodnocení bylo zároveň motivací pro další práci, - před hodnocením výsledku dávat přednost hodnocení procesu vzdělávání. 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Dostatek informačních zdrojů - knihovna, internet, exkurze Propojení informací se skutečným životem Samostatnost, vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost Komunikační dovednosti, spolupráce, týmová práce Prezentace vlastních výsledků Tvořivost (práce na projektech a práce s IM) Práce v motivujícím prostředí Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí Stanovení dílčích cílů Zařazování metod, které podporují zvídavost Využívání kladného hodnocení Osobní příklad 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě Uplatňování mezipředmětových vztahů Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, k tomu využívat moderní výukové metody a formy (např.z projektu Moderní škola) Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám (IM)

6 Praktická cvičení Rozvíjení schopnosti logického uvažování Podpora netradičních způsobů řešení 3. Vést žáky všestranné, účinné a otevřené komunikaci Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.) Dodržování etiky komunikace Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným Práce v týmu 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce Atmosféra demokracie a přátelství Kooperativní učení, spolupráce ve výuce Spolupráce učitelů a žáků, spolupráce s rodiči a dalšími partnery. 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání Vhodnou formou prosazovat své zájmy Učit se argumentovat Žákovský senát účast zástupců tříd 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé k lidem, svému prostředí i k přírodě Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích S pomocí dospělých řešit své citové Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. Prosociální chování v osobních vztazích,pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Čistota prostředí školy Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) Zdravý stravovací a pitný režim Škola bez návykových látek Důsledná prevence šikany a násilí Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení

7 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti Otevřenost vůči spolužákům Solidarita s druhými Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Rozvíjení schopnosti empatie Multikulturní výchova porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. Pozitivní hodnocení druhých. 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Uplatňování sebehodnocení žáků Informační a poradenská činnost v oblasti profesní orientace Osvojování základních pracovních dovedností a návyků Výstupní hodnocení žáků 10. Do celkového pojetí ŠVP byla zařazena Etická výchova Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 2. Výstup čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu dbá na správnou intonaci čtení, mezipředmětové, a kurzy MUV Vnímání autora mediálních sdělení (uplatnění IM Abeceda a písmo IM Druhy

8 naslouchá přednesu rozlišuje poezii a prózu dokáže přečtený text vyprávět rozlišuje a vyjmenuje samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek rozděluje slova na slabiky rozděluje slovo na konci řádku rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě rozlišuje slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná tvoří ze slov smysluplné věty rozlišuje vlastní jména osob a zvířat pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov rozlišuje psaní u, ú, ů ve slovech seznámí se s podstatnými jmény, slovesy, předložkami pozná konec věty a začátek věty následující větu začíná velkým písmenem rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací zná a správně používá hlásky slabiky slovní význam slova slovní druhy věty vyjadřovací schopnosti abeceda psaní, mezipředmětové, a kurzy výrazových prostředků) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (vliv médií ve společnosti) VMEGS Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy v četbě) ETV-sebepřijetí, sebeprezentace, pozitivní hodnocení druhých MUV Lidské (sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské ) vět IM Tvrdé a měkké souhlásky IM Věta, slovo a slovní význam

9 interpunkční znaménka řadí věty v textu, mezipředmětové, a kurzy rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk spisovně se vyjadřuje ve větách je schopen vyjádřit svůj názor, pocity podle obrázkové osnovy vypráví děj naslouchá druhému ovládá abecedu řadí slova podle abecedy zvládá správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 3.

10 zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení čte potichu i předčítá nahlas orientuje se v textu využívá četbu jako zdroj poznatků čte s porozuměním reprodukuje text rozliší větu jednoduchou a souvětí rozlišuje předpony a předložky a správně je píše, určí slovní základ zná obojetné souhlásky zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis čtení věta, souvětí stavba slova vyjmenovaná slova znělé a neznělé souhlásky podstatná jména Mezipředmětové,kurzy a MUVkult.diference - vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci ETVsebehodnocení, pozitivní hodnocení druhých, schopnost spolupráce IM Nauka o slově IM Podstatná jména IM Tvarosloví IM Věta jednoduchá a souvětí rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek pozná podstatné jméno určí rod, číslo, pád podstatných jmen rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše slovesa ostatní slovní druhy slova souznačná a protikladná pozná sloveso, infinitiv určí osobu, číslo a čas sloves seznámí se s ostatními slovními druhy rozliší slovní druhy ohebné a neohebné zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je použít ve větě abeceda vyjadřovací schopnosti psaní MEV - kritické čtení - vliv médií ve společnosti MUV - lidské, princip slušného chování,

11 řadí slova podle abecedy orientuje se v textu slyšeném i čteném je schopen vypravovat podle osnovy dokáže věrohodně popsat předmět ovládá telefonování dokáže napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici Mezipředmětové,kurzy a tolerance, empatie a vžití se do role druhého dbá na úpravu v sešitě Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 4. Výstup seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace určí základní skladební dvojice ve větě jednoduché mateřský jazyk věta, souvětí slovo Mezipředmětové, a kurzy MUV-etnický původrovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost IM Podmět a přísudek zná slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, opozita, slova citově zabarvená porovnává významy slov, zvláště slova stejného

12 nebo podobného významu a slova vícevýznamová Mezipředmětové, a kurzy užívá slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace vyjmenovaná slova stavba slova zná pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách určí slovní základ (předpona, kořen, přípona) rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku zná vzory podstatných jmen dokáže určit rod, číslo, pád a vzor skloňuje podstatná jména podle vzorů píše správně zeměpisné názvy podstatná jména slovesa abeceda skupiny bě, pě, vě, mě, mně vyjadřovací schopnosti MUV-kulturní diferencepoznávání vlastního kulturního zakotvení -lidské uplatňování principu slušného chování, tolerance, solidarita, empatie MEV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení-reklama pozná zvratná slovesa určí osobu, číslo, čas časuje slovesa v času přítomném, minulém, budoucím čtení MUV-lidské mezi kulturami ETV-

13 vyhledává v abecedním seznamu (rejstřík, slovník, telefonní seznam) správně píše skupiny bě, pě, vě, mě, mně uvádí příklady užití ve větách Mezipředmětové, a kurzy sebeprezentace, základy asertivního chování, schopnost spolupráce vypráví podle osnovy popisuje jednoduchou věc při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarvená kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu vyjadřuje se v běžných situacích zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu literární výchova čte nahlas i potichu rozumí přiměřeně náročnému textu a dokáže ho reprodukovat reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta odliší podstatné a okrajové informace dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace

14 zaznamenává Mezipředmětové, a kurzy seznámí se se 4 autory dětských knih Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstup Mezipředmětové pozdraví, představí se, plní úkoly zadané anglicky, odpovídá na otázky, počítá do 12, označí základní barvy dokáže se zeptat na předměty kolem sebe, odpovídá, žádá a odpovídá na žádost zvládne se zeptat na barvy a odpovědět ptá se na věk a odpovídá určí a pojmenuje domácí zvířata, odhadne a zeptá se na správnost určuje zvířata podle pozdravy, yes, no, barvy, čísla 1-12, pokyny učitele k výuce např. Close your book. Get into pairs. Is that right? atd. (asi pokynů během školního roku, žáci rozumí a reagují na ně) školní potřeby What is this? A (red) pen. Please, thank you, here you are. zařízení třídy, čísla How old are you? What colour is the? You are zvířata It is Is it a? Yes, it is. No, it is not. big, little Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá, pozitivní vztah k odlišnosti. Multikulturní výchova multikulturalita, význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace. Mezipředmětové : IM barvy, ovoce a zelenina IM Feelings/ Pocity

15 Mezipředmětové velikosti a barvy vyjádří pocity a nálady, mluví i o pocitech jiných lidí dokáže popsat vzhled člověka mluví o členech své rodiny popíše lidské tělo It is number I am, she is, he is + přídavné jméno are you + přídavné jméno několik přídavných jmen How are you? I am fine. Thank you. části lidského těla, barvy vlasů I have got, he/she has got členové rodiny my, old, and Who? This is How many (brothers)? části lidského těla Has it got? Yes, it has No, it has not. I have not got Matematika (sčítání a odčítání do 20) Člověk a kultura dramatická výchova (písně, básně, hry) Člověk a jeho svět (zeměpisná orientace, zvířata a jejich prostředí) Člověk a svět práce (vlastní výrobky dětí) dokáže mluvit o oblečení, zeptá se, zdali někomu nějaká věc patří dává příkazy a rozumí jim objedná jídlo mluví o tom, co má a nemá rád dokáže určit, co je na obrázku, třídí informace mluví o tom, kde různé předměty jsou, používá krátké odpovědi oblečení Have you got? Yes, I have/ No, I have not. Whose? názvy zaměstnání slovesa pohybu názvy jídel, názvy denních jídel What do you like for? Do you like? Yes, I do/ No, I do not. další zvířata, některé světadíly části těla zvířat, zvířecí potrava hračky a přístroje IM obličej a lidské tělo Sloveso have got

16 Mezipředmětové dokáže formulovat otázky na správný spelling slov Is there a? Yes, there is / No, there is not... Are there any..? Yes, there are/ No, there are not. pojmenuje dny a měsíce seznámí se a představí abeceda How do you spell? názvy dnů a měsíců IM názvy dnů a měsíců zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje ve hře Where are you from? I am from několik cizích zemí má správnou a srozumitelnou výslovnost materiály z učebnice Reálie: pojmenuje svátky a chápe kulturní rozdíly ve zvycích, rozdíly mezi českou a anglickou školou názvy svátků a slovní zásoba k nim Čtení: vyhledá některé informace v psaném textu, čte jednoduché texty texty z učebnice, komiksy z učebnice Poslech: rozumí jednoduchým textům nahrávek i jazyku učitele poslechy z učebnice, písničky, básničky, příběhy, jazyk učitele Psaní: píše jednotlivá slova a věty používá abecední slovník materiály z pracovního sešitu slovník k učebnici v pracovním sešitě

17 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 4 Výstup Mezipředm. Žák: si vymění s partnerem informace o sobě, mluví o svých schopnostech, pojmenuje předměty mluví o svých sportovních schopnostech pojmenuje místa a místnosti v domě, mluví o tom, kde věci jsou, popíše dům / byt mluví o nemocech, dává příkazy (i záporné), dává rady o zdraví mluví o městě, kde jsou místa ve městě, žádá a udává směry mluví o tom, co lidé právě dělají mluví o prázdninových činnostech What s your name? How are you? I am fine, thank you. What s your favourite? Do you like? Yes, I do. What s this? It s a Is it a Yes it is. No, it isn t. He/she can play the Can you? Yes, I can. No, I can t. I can/can t + činnost Where s the? + behind, under What s the matter? I have got a Eat/don t eat It s next to/opposite the village, town city Turn left/right at Go straight past Excuse me. přítomný čas průběhový He/she? Yes he/she is. No he/she isn t. What are you doing? I m Is it? Yes it is./no, it isn t. Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá, pozitivní vztah k odlišnosti, srovnání zvyků a tradic. Multikulturní výchova význam angličtiny jako prostředku nadnárodní komunikace a studia. Mezipředmětové : Člověk a kultura (písničky, básničky ) IM přít. čas průběhový Člověk a jeho IM sporty Sloveso can/ can t IM doma Vazba there is, there are

18 Mezipředm. mluví o počasí We can/can t go to kite, boots, blowing, wind, weather, wet, here, there svět (zeměpisné reálie, zvířata a jejich prostředí, prehistorická zvířata) vyjádří čas, zeptá se na čas, mluví o škole a rozvrhu mluví o televizních programech, zda je má/nemá rád mluví o koníčcích, co dělá ve volném čase What time is it? on + den, at + hodin It s eight twenty-five, etc. What TV programmes do you like? What do you do on (Mondays)? in your free time? Člověk a zdraví (zdravý životní styl, sporty) Matematika Sčítání, odčítání, porovnávání čísel IM ve škole přítomný čas prostý mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech minulý čas prostý It was / wasn t.. seznámí se s minulým časem prostým

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Výstup Porozumění a poslech: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům rozumí běžným, každodenním pokynům doma i ve škole rozumí číslům a běžným číselným údajům Čtení: orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledá potřebnou informaci rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů a využívá je ke svoji práci vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduchý text v učebnici ( popř.v časopise,..) obsahující známou slovní zásobu používá dvojjazyčný slovník Fonetika: - fonetická abeceda - krátké a dlouhé samohlásky - specifická výslovnost některých samohlásek - přízvuk slov - znělé a neznělé hlásky - intonace ve větě Gramatika: - sloveso to be, otázka, zápor - sloveso to have, otázka, zápor - sloveso can ve významu mohu/umím - přítomný čas prostý - přítomný čas průběhový - věta jednoduchá a pořádek slov ve větě - otázky ano/ne a otázky s tázacími zájmeny - osobní a přivlastňovací zájmena - přivlastňovací pád - postavení přídavných jmen ve větě - množné číslo podstatných jmen - neurčitý člen ( a/an) - vazba there is/there are Slovní zásoba: - číslovky já, rodina, kamarádi - zájmové činnosti - režim dne - domov, dům, místnosti - škola, vyučovací předměty - město, budovy, obchody, Mezipředm., ČJ průřezová vlastní jména, kurzy, HV běžné hudební nástroje VV popis vzhledu lidí Ov ve společnosti M výpočet jednoduchých úloh Z svět, kontinenty PŘ popis těla člověka, zvířete D původ názvů měst v Anglii OSV poznávání lidí, komunikace, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, mezilidské, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, sebehodnocení Činnosti: individuální, prezentace a obhajoba vlastní IM In the classroom/ Articles IM - My room IM - Numbers/ Číslovky IM Present simple/ Přítomný čas prostý IM The Family/ Rodina IM The prepositions of the place IM Time/ Hodiny

20 Mluvení: představí se, pozdraví, rozloučí se, poděkuje sdělí o sobě základní informace a zeptá se na ně kamaráda popíše jednoduše místo, kde bydlí popíše stručně svůj denní režim, co dělá rád a nerad, co umí a co neumí dělat - lidské ( zvířecí ) tělo názvy Komunikační situace: - krátké rozhovory - krátké jednoduché texty Mezipředm., práce, průřezová diskuse nad, pracemi kurzy, žáků MKV kulturní diference, etnický původ, lidské, solidarita, multikulturalita Činnosti: čtení a diskuse, komunikace na dané téma dokáže navázat kontakt s konkrétní osobou zapojí se do jednoduché konverzace poskytne požadovanou informaci reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace odpověď na sdělení vyplní své základní údaje do formulářů Psaní: sestaví gramaticky a formálně jednoduché písemné sdělení, krátký text obměňuje krátké texty

21 se zachováním smyslu textu vyplní své základní údaje do formulářů Mezipředm., průřezová, kurzy, Metody, formy, nástroje, pomůcky: Učebnice, slovníky. audio,video technika, interaktivní tabule, internet, počítačové programy, mapy, jazykové hry, kopírovatelné materiály, časopisy, obrázkové materiály, názorné pomůcky,. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 2. Výstup Mezipředmětové zapisuje a řeší příklady na sčítání a odečítání do 20 s přechodem přes dvacítku zapisuje a čte čísla do 100 zakresluje čísla do 100 na číselnou osu porovnává čísla do 100, dokáže je seřadit vzestupně i sestupně sčítá a odečítá čísla do počítání do dvaceti počítání do sta slovní úlohy VDO Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát výchova k samostatnosti, k sebekontrole, smyslu pro odpovědnost, ohleduplnost a přesnost IM sčítání a odčítání do 10 IM počítání do 20

22 Mezipředmětové 100 zná význam závorek počítá příklady se závorkami seznámí se se zaokrouhlováním čísel na desítky provádí zápis slovní úlohy řeší slovní úlohy s výpočty do 100 násobení do 50 mince a bankovky EV Vztah člověka k prostředí - výchova k životnímu prostředí Vv výroba papírových mincí, bankovek seznámí se s principem násobilky v oboru do 50 geometrie zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami zná mince a bankovky v hodnotě do sta korun počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do sta korun umí si připravit pomůcky na rýsování (tužka, pravítko) zná pojem bod, přímka, čára, úsečka Vv, Pč znázorňování, modelování IM - měření narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou porovná úsečky podle velikosti ovládá měření úsečky pozná geometrická tělesa krychli, kvádr, kouli, válec

23 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Výstup Mezipředm. modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel účelně využívá kalkulátor užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací provádí početní operace se zlomky a desetinnými čísly (nezápornými) zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor užívá přirozená čísla, zlomky a desetinná čísla ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek část užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh dělitelnost přirozených čísel prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti logické úlohy desetinná čísla a zlomky rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek číselné a logické řady PT- Číslo a proměnná Závislosti, a práce s daty F - řešení početních úloh OSV odhad a určení např. ceny nákupu IM- Desetinná čísla analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací

24 Mezipředm. charakterizuje a třídí základní rovinné útvary určuje velikost úhlu měřením a výpočtem využívá potřebnou matematickou symboliku načrtne a sestrojí rovinné útvary načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu rovinné útvary přímka, polopřímka, úsečka, úhel, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů) konstrukční úlohy osová souměrnost, středová souměrnost PT - Geometrie v rovině a v prostoru Pč - popis technických výkresů Fy - měření délky OSV určení obvodu pozemku apod. Z - určování zeměpis. polohy IM-Obvod a obsah čtverce a obdélníku Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup Mezipředm. provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel,pracuje se zlomky, užívá poměr ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek část řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; zlomky základní pojmy, základní početní operace,zápis,užití celá čísla a racionální čísla čísla navzájem opačná, číselná osa poměr měřítko, úměra, trojčlenka F,Ch,D,... numerické výpočty Ch - složení roztoků F grafické vyjadřování závislostí IM- Racionální čísla

25 Mezipředm. pracuje s měřítky map a plánů účelně využívá kalkulátor užívá procenta ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek část zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) účelně využívá kalkulátor určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou rovnicí, grafem matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů účelně využívá kalkulátor analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací procenta procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování funkce pravoúhlá soustava souřadnic; přímá úměrnost, nepřímá úměrnost PT-číslo a proměnná, závislosti, a práce s daty Ch- výpočty pomocí trojčlenky OSV práce s mapou, využití poměru v domácnosti (vaření, míchání barev,..) Pú spotřeba materiálu, benzínu, Nú- zakázky, počet dělníků, Ch koncentrace EV stav ovzduší přítomnost škodlivých látek Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8.

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním.

zvládá správný úchop pera, dodržuje hygienická pravidla spojená s psaním. Očekávané výstupy ŠVP 1 Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník poděkuje, požádá, omluví se, zapojí se do rozhovoru používá správnou intonaci rozumí pokynům v psané podobě, rozumí

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup - zná písmena tiskací a psací, malá a velká

Více

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) VESELÁ ŠKOLA Kdo si hraje, nezlobí Obsah 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE AKTIVITA 2 Obsah 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov Č.j. 48/06/var ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola při VÚ a SVP Klíčov Obsah : I. Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, pojetí a cíle vzdělávacího programu A. Obecné cíle a priority ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu NAŽIVO+ Verze 2 Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Lidická 9, Horka nad Moravou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň Montessori Verze 1-24. 8.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně

5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Doplňující vzdělávací obory doplňují a rozšiřují obsah základního vzdělávání. Využívají se jako povinně volitelné předměty. Jejich zařazení sleduje individuální rozvoj

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Základní škola a Mateřská škola Tučapy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Základní škola a Mateřská škola Tučapy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY OOBBEECC TTUUČČAAPPYY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu ŠKOLA PRO VŠECHNY Název školy Základní škola a Mateřská škola Tučapy Adresa školy Tučapy 200, 392 26 Ředitel Mgr.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j. : 167/07 ze dne 20. 6. 2007 Škola: Adresa: Základní škola T. G. Masaryka, Lysá nad Labem Litol, Palackého 160, 289 22 Lysá

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více