Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/ VV 1. a 2. stupeň : ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

2 Motto: Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl(a) vytvořit šanci, jak to napravit. (Billy Joel) Základní škola Chotěšov, okres Plzeň - Jih příspěvková organizace

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Tvořivá škola ŠVP pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy: Základní škola Chotěšov, okres Plzeň Jih, příspěvková organizace Adresa školy: Plzeňská 388, Chotěšov Jméno ředitele: Mgr. František Halada Kontakty: tel.č. : , ové spojení Zřizovatel: Název: Obec Chotěšov Adresa: Dobřanská 6, Chotěšov Kontakty: tel. č. : Další údaje: IČO : IZO RED: Koordinátor: Mgr. Miroslav Čáp Datum schválení :.. podpis ředitele školy

4 3. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 3.1. Cíle základního vzdělávání Vize školy a hlavní cíle Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti a kde se rodiče a veřejnost budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí. Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit. Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí k celkovému zlepšování školy. Náš vzdělávací program a výuka budou odrážet potřeby a zájmy všech dětí a budou provázeny vysokým očekáváním výsledků a realizovány s velkým zaujetím. Hlavním záměrem práce školy je proto vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže vyjádřit, zdůvodnit a obhájit svoje názory a tím se aktivně zapojit do života společnosti.v souladu s východisky a cíli školního vzdělávacího programu Tvořivá škola je zapotřebí vytvářet osobnost postupně vyzrávajícího mladého člověka, který se projevuje jako demokratický občan jednající v souladu se základními mravními a životními hodnotami. Škola proto bude vytvářet pozitivní vztah ke vzdělání, motivovat k dalšímu celoživotnímu vzdělávání a osvojení si strategie učení. Naučí žáky logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznávat své reálné možnosti v životní i profesní orientaci. Hlavní cíle školy: Tvořivost - škola pomáhá rozvíjet živé, imaginární a kreativní myšlení žáků, kteří jsou aktivními spolutvůrci vyučovacího procesu a svět je jim představován jako místo tvořivé seberealizace člověka (viz. cíle ŠVP Tvořivá škola). Individuální přístup a akceptování rozdílů mezi žáky - vyvážený přístup všech pedagogů umožní individuální práci s jednotlivými dětmi, rozvíjení jejich vloh i odstraňování handicapů. Vychovává tak děti k toleranci, snášenlivosti a porozumění a pro život v evropské společnosti, kde se národní svébytnost a respekt ke kulturní a etnické rozdílnosti bude spojovat s akceptováním hodnoty společenského základu lidství. Umožní pozitivní orientaci a hledání společensky prospěšného místa v životě. Škola jako centrum vzdělanosti v obci. Stát se otevřenou školou nejen pro mimoškolní aktivity žáků, ale i pro mládež mezi lety. Umožnit další vzdělávání dospělým občanům obce. Kroky k plnění Výuka ve všech ročnících bude probíhat dále podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zkušenosti z uplynulých školních let pod vedením koordinátora ŠVP konzultovat se všemi vyučujícími a v případě potřeby je začlenit do upravené verze ŠVP. Dle možností budou pedagogové zahrnovat do výuky moderní prvky ze světa ICT: interaktivní výukové materiály, elektronické učebnice, el.testy apod. Pokračovat v současné velmi dobré péči o integrované žáky. Zajistit jim nadstandardní péči (např. práce dvakrát týdně v malém kolektivu 3-5 dětí, relaxace, cvičení a práce s pomůckami, vytvoření individuálního plánu práce) a úzce spolupracovat s pedagogicko - psychologickou poradnou. Pokračovat v asistentské činnosti při práci se žáky se SPU a chování. Případně s integrovanými žáky. Rozsah asistentské činnosti individualizovat podle požadavků

5 třídních učitelek a finančních možností školy. Výhledově usilovat o zřízení poradenského pracoviště. Současně se, zejména prostřednictvím individuálního přístupu a zájmové činnosti, věnovat dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro nadané žáky vypracovávat ve spolupráci se speciálním pedagogem a výchovným poradcem individuální vzdělávací plán, který jasně stanovuje rozsah rozšíření učiva ve vzdělávací oblasti či předmětech, ve kterých žák vyniká. Základní podstatou obohacení práce pro nadané děti je změna obsahu i procesu učení. Hlavním těžištěm práce s nadaným žákem je zadávání úkolů, jejichž řešení vyžaduje vyšší úroveň myšlení a podporuje představivost a generalizaci. Využívat alternativní metody a formy výuky - základem bude způsob učení, který staví na osobních předpokladech každého žáka. Používané metody musí být pro žáky zajímavé a motivující. Učit děti spolupráci. Důraz klást na propojování výuky s praktickými zkušenostmi žáků, k tomu využívat výsledky projektu Moderní škola, včetně zařízení a učebních interaktivních materiálů. Propojení výuky je realizováno např. metodou projektového vyučování. V rámci možností nabídnout okruh volitelných předmětů ve všech ročnících druhého stupně a podporovat tak diferenciaci zájmů žáků. To umožní větší rozvoj předpokladů a vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů, současně vede žáky k zodpovědnému výběru svého budoucího zaměření. Při hodnocení žáků dodržovat pravidla daná v klasifikačním řádu: - hodnotit žáka objektivně, spravedlivě, včasně, pravidelně, - respektovat individuální potřeby žáka, přihlížet k nim, - dbát, aby hodnocení bylo zároveň motivací pro další práci, - před hodnocením výsledku dávat přednost hodnocení procesu vzdělávání. 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Dostatek informačních zdrojů - knihovna, internet, exkurze Propojení informací se skutečným životem Samostatnost, vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost Komunikační dovednosti, spolupráce, týmová práce Prezentace vlastních výsledků Tvořivost (práce na projektech a práce s IM) Práce v motivujícím prostředí Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí Stanovení dílčích cílů Zařazování metod, které podporují zvídavost Využívání kladného hodnocení Osobní příklad 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě Uplatňování mezipředmětových vztahů Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, k tomu využívat moderní výukové metody a formy (např.z projektu Moderní škola) Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám (IM)

6 Praktická cvičení Rozvíjení schopnosti logického uvažování Podpora netradičních způsobů řešení 3. Vést žáky všestranné, účinné a otevřené komunikaci Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických prostředků atd.) Dodržování etiky komunikace Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným Práce v týmu 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, sankce Atmosféra demokracie a přátelství Kooperativní učení, spolupráce ve výuce Spolupráce učitelů a žáků, spolupráce s rodiči a dalšími partnery. 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání Vhodnou formou prosazovat své zájmy Učit se argumentovat Žákovský senát účast zástupců tříd 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé k lidem, svému prostředí i k přírodě Orientace ve vlastním citovém životě a v citových vztazích S pomocí dospělých řešit své citové Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. Prosociální chování v osobních vztazích,pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Čistota prostředí školy Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, obsahová) Zdravý stravovací a pitný režim Škola bez návykových látek Důsledná prevence šikany a násilí Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení

7 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Chápání principů a fungování demokracie v osobním životě i ve škole a společnosti Otevřenost vůči spolužákům Solidarita s druhými Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve škole i společnosti Rozvíjení schopnosti empatie Multikulturní výchova porozumění odlišnému způsobu života lidí z jiných kultur Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních prostředí Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. Pozitivní hodnocení druhých. 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Uplatňování sebehodnocení žáků Informační a poradenská činnost v oblasti profesní orientace Osvojování základních pracovních dovedností a návyků Výstupní hodnocení žáků 10. Do celkového pojetí ŠVP byla zařazena Etická výchova Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 2. Výstup čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu dbá na správnou intonaci čtení, mezipředmětové, a kurzy MUV Vnímání autora mediálních sdělení (uplatnění IM Abeceda a písmo IM Druhy

8 naslouchá přednesu rozlišuje poezii a prózu dokáže přečtený text vyprávět rozlišuje a vyjmenuje samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek rozděluje slova na slabiky rozděluje slovo na konci řádku rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě rozlišuje slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná tvoří ze slov smysluplné věty rozlišuje vlastní jména osob a zvířat pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov rozlišuje psaní u, ú, ů ve slovech seznámí se s podstatnými jmény, slovesy, předložkami pozná konec věty a začátek věty následující větu začíná velkým písmenem rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací zná a správně používá hlásky slabiky slovní význam slova slovní druhy věty vyjadřovací schopnosti abeceda psaní, mezipředmětové, a kurzy výrazových prostředků) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (vliv médií ve společnosti) VMEGS Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy v četbě) ETV-sebepřijetí, sebeprezentace, pozitivní hodnocení druhých MUV Lidské (sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské ) vět IM Tvrdé a měkké souhlásky IM Věta, slovo a slovní význam

9 interpunkční znaménka řadí věty v textu, mezipředmětové, a kurzy rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk spisovně se vyjadřuje ve větách je schopen vyjádřit svůj názor, pocity podle obrázkové osnovy vypráví děj naslouchá druhému ovládá abecedu řadí slova podle abecedy zvládá správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 3.

10 zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení čte potichu i předčítá nahlas orientuje se v textu využívá četbu jako zdroj poznatků čte s porozuměním reprodukuje text rozliší větu jednoduchou a souvětí rozlišuje předpony a předložky a správně je píše, určí slovní základ zná obojetné souhlásky zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis čtení věta, souvětí stavba slova vyjmenovaná slova znělé a neznělé souhlásky podstatná jména Mezipředmětové,kurzy a MUVkult.diference - vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci ETVsebehodnocení, pozitivní hodnocení druhých, schopnost spolupráce IM Nauka o slově IM Podstatná jména IM Tvarosloví IM Věta jednoduchá a souvětí rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek pozná podstatné jméno určí rod, číslo, pád podstatných jmen rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše slovesa ostatní slovní druhy slova souznačná a protikladná pozná sloveso, infinitiv určí osobu, číslo a čas sloves seznámí se s ostatními slovními druhy rozliší slovní druhy ohebné a neohebné zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je použít ve větě abeceda vyjadřovací schopnosti psaní MEV - kritické čtení - vliv médií ve společnosti MUV - lidské, princip slušného chování,

11 řadí slova podle abecedy orientuje se v textu slyšeném i čteném je schopen vypravovat podle osnovy dokáže věrohodně popsat předmět ovládá telefonování dokáže napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici Mezipředmětové,kurzy a tolerance, empatie a vžití se do role druhého dbá na úpravu v sešitě Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 4. Výstup seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace určí základní skladební dvojice ve větě jednoduché mateřský jazyk věta, souvětí slovo Mezipředmětové, a kurzy MUV-etnický původrovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost IM Podmět a přísudek zná slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, opozita, slova citově zabarvená porovnává významy slov, zvláště slova stejného

12 nebo podobného významu a slova vícevýznamová Mezipředmětové, a kurzy užívá slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace vyjmenovaná slova stavba slova zná pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách určí slovní základ (předpona, kořen, přípona) rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku zná vzory podstatných jmen dokáže určit rod, číslo, pád a vzor skloňuje podstatná jména podle vzorů píše správně zeměpisné názvy podstatná jména slovesa abeceda skupiny bě, pě, vě, mě, mně vyjadřovací schopnosti MUV-kulturní diferencepoznávání vlastního kulturního zakotvení -lidské uplatňování principu slušného chování, tolerance, solidarita, empatie MEV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení-reklama pozná zvratná slovesa určí osobu, číslo, čas časuje slovesa v času přítomném, minulém, budoucím čtení MUV-lidské mezi kulturami ETV-

13 vyhledává v abecedním seznamu (rejstřík, slovník, telefonní seznam) správně píše skupiny bě, pě, vě, mě, mně uvádí příklady užití ve větách Mezipředmětové, a kurzy sebeprezentace, základy asertivního chování, schopnost spolupráce vypráví podle osnovy popisuje jednoduchou věc při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarvená kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu vyjadřuje se v běžných situacích zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu literární výchova čte nahlas i potichu rozumí přiměřeně náročnému textu a dokáže ho reprodukovat reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta odliší podstatné a okrajové informace dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace

14 zaznamenává Mezipředmětové, a kurzy seznámí se se 4 autory dětských knih Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstup Mezipředmětové pozdraví, představí se, plní úkoly zadané anglicky, odpovídá na otázky, počítá do 12, označí základní barvy dokáže se zeptat na předměty kolem sebe, odpovídá, žádá a odpovídá na žádost zvládne se zeptat na barvy a odpovědět ptá se na věk a odpovídá určí a pojmenuje domácí zvířata, odhadne a zeptá se na správnost určuje zvířata podle pozdravy, yes, no, barvy, čísla 1-12, pokyny učitele k výuce např. Close your book. Get into pairs. Is that right? atd. (asi pokynů během školního roku, žáci rozumí a reagují na ně) školní potřeby What is this? A (red) pen. Please, thank you, here you are. zařízení třídy, čísla How old are you? What colour is the? You are zvířata It is Is it a? Yes, it is. No, it is not. big, little Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá, pozitivní vztah k odlišnosti. Multikulturní výchova multikulturalita, význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace. Mezipředmětové : IM barvy, ovoce a zelenina IM Feelings/ Pocity

15 Mezipředmětové velikosti a barvy vyjádří pocity a nálady, mluví i o pocitech jiných lidí dokáže popsat vzhled člověka mluví o členech své rodiny popíše lidské tělo It is number I am, she is, he is + přídavné jméno are you + přídavné jméno několik přídavných jmen How are you? I am fine. Thank you. části lidského těla, barvy vlasů I have got, he/she has got členové rodiny my, old, and Who? This is How many (brothers)? části lidského těla Has it got? Yes, it has No, it has not. I have not got Matematika (sčítání a odčítání do 20) Člověk a kultura dramatická výchova (písně, básně, hry) Člověk a jeho svět (zeměpisná orientace, zvířata a jejich prostředí) Člověk a svět práce (vlastní výrobky dětí) dokáže mluvit o oblečení, zeptá se, zdali někomu nějaká věc patří dává příkazy a rozumí jim objedná jídlo mluví o tom, co má a nemá rád dokáže určit, co je na obrázku, třídí informace mluví o tom, kde různé předměty jsou, používá krátké odpovědi oblečení Have you got? Yes, I have/ No, I have not. Whose? názvy zaměstnání slovesa pohybu názvy jídel, názvy denních jídel What do you like for? Do you like? Yes, I do/ No, I do not. další zvířata, některé světadíly části těla zvířat, zvířecí potrava hračky a přístroje IM obličej a lidské tělo Sloveso have got

16 Mezipředmětové dokáže formulovat otázky na správný spelling slov Is there a? Yes, there is / No, there is not... Are there any..? Yes, there are/ No, there are not. pojmenuje dny a měsíce seznámí se a představí abeceda How do you spell? názvy dnů a měsíců IM názvy dnů a měsíců zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje ve hře Where are you from? I am from několik cizích zemí má správnou a srozumitelnou výslovnost materiály z učebnice Reálie: pojmenuje svátky a chápe kulturní rozdíly ve zvycích, rozdíly mezi českou a anglickou školou názvy svátků a slovní zásoba k nim Čtení: vyhledá některé informace v psaném textu, čte jednoduché texty texty z učebnice, komiksy z učebnice Poslech: rozumí jednoduchým textům nahrávek i jazyku učitele poslechy z učebnice, písničky, básničky, příběhy, jazyk učitele Psaní: píše jednotlivá slova a věty používá abecední slovník materiály z pracovního sešitu slovník k učebnici v pracovním sešitě

17 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 4 Výstup Mezipředm. Žák: si vymění s partnerem informace o sobě, mluví o svých schopnostech, pojmenuje předměty mluví o svých sportovních schopnostech pojmenuje místa a místnosti v domě, mluví o tom, kde věci jsou, popíše dům / byt mluví o nemocech, dává příkazy (i záporné), dává rady o zdraví mluví o městě, kde jsou místa ve městě, žádá a udává směry mluví o tom, co lidé právě dělají mluví o prázdninových činnostech What s your name? How are you? I am fine, thank you. What s your favourite? Do you like? Yes, I do. What s this? It s a Is it a Yes it is. No, it isn t. He/she can play the Can you? Yes, I can. No, I can t. I can/can t + činnost Where s the? + behind, under What s the matter? I have got a Eat/don t eat It s next to/opposite the village, town city Turn left/right at Go straight past Excuse me. přítomný čas průběhový He/she? Yes he/she is. No he/she isn t. What are you doing? I m Is it? Yes it is./no, it isn t. Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá, pozitivní vztah k odlišnosti, srovnání zvyků a tradic. Multikulturní výchova význam angličtiny jako prostředku nadnárodní komunikace a studia. Mezipředmětové : Člověk a kultura (písničky, básničky ) IM přít. čas průběhový Člověk a jeho IM sporty Sloveso can/ can t IM doma Vazba there is, there are

18 Mezipředm. mluví o počasí We can/can t go to kite, boots, blowing, wind, weather, wet, here, there svět (zeměpisné reálie, zvířata a jejich prostředí, prehistorická zvířata) vyjádří čas, zeptá se na čas, mluví o škole a rozvrhu mluví o televizních programech, zda je má/nemá rád mluví o koníčcích, co dělá ve volném čase What time is it? on + den, at + hodin It s eight twenty-five, etc. What TV programmes do you like? What do you do on (Mondays)? in your free time? Člověk a zdraví (zdravý životní styl, sporty) Matematika Sčítání, odčítání, porovnávání čísel IM ve škole přítomný čas prostý mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech minulý čas prostý It was / wasn t.. seznámí se s minulým časem prostým

19 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Výstup Porozumění a poslech: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům rozumí běžným, každodenním pokynům doma i ve škole rozumí číslům a běžným číselným údajům Čtení: orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledá potřebnou informaci rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů a využívá je ke svoji práci vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduchý text v učebnici ( popř.v časopise,..) obsahující známou slovní zásobu používá dvojjazyčný slovník Fonetika: - fonetická abeceda - krátké a dlouhé samohlásky - specifická výslovnost některých samohlásek - přízvuk slov - znělé a neznělé hlásky - intonace ve větě Gramatika: - sloveso to be, otázka, zápor - sloveso to have, otázka, zápor - sloveso can ve významu mohu/umím - přítomný čas prostý - přítomný čas průběhový - věta jednoduchá a pořádek slov ve větě - otázky ano/ne a otázky s tázacími zájmeny - osobní a přivlastňovací zájmena - přivlastňovací pád - postavení přídavných jmen ve větě - množné číslo podstatných jmen - neurčitý člen ( a/an) - vazba there is/there are Slovní zásoba: - číslovky já, rodina, kamarádi - zájmové činnosti - režim dne - domov, dům, místnosti - škola, vyučovací předměty - město, budovy, obchody, Mezipředm., ČJ průřezová vlastní jména, kurzy, HV běžné hudební nástroje VV popis vzhledu lidí Ov ve společnosti M výpočet jednoduchých úloh Z svět, kontinenty PŘ popis těla člověka, zvířete D původ názvů měst v Anglii OSV poznávání lidí, komunikace, sebepoznání a sebepojetí, kreativita, mezilidské, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, sebehodnocení Činnosti: individuální, prezentace a obhajoba vlastní IM In the classroom/ Articles IM - My room IM - Numbers/ Číslovky IM Present simple/ Přítomný čas prostý IM The Family/ Rodina IM The prepositions of the place IM Time/ Hodiny

20 Mluvení: představí se, pozdraví, rozloučí se, poděkuje sdělí o sobě základní informace a zeptá se na ně kamaráda popíše jednoduše místo, kde bydlí popíše stručně svůj denní režim, co dělá rád a nerad, co umí a co neumí dělat - lidské ( zvířecí ) tělo názvy Komunikační situace: - krátké rozhovory - krátké jednoduché texty Mezipředm., práce, průřezová diskuse nad, pracemi kurzy, žáků MKV kulturní diference, etnický původ, lidské, solidarita, multikulturalita Činnosti: čtení a diskuse, komunikace na dané téma dokáže navázat kontakt s konkrétní osobou zapojí se do jednoduché konverzace poskytne požadovanou informaci reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace odpověď na sdělení vyplní své základní údaje do formulářů Psaní: sestaví gramaticky a formálně jednoduché písemné sdělení, krátký text obměňuje krátké texty

21 se zachováním smyslu textu vyplní své základní údaje do formulářů Mezipředm., průřezová, kurzy, Metody, formy, nástroje, pomůcky: Učebnice, slovníky. audio,video technika, interaktivní tabule, internet, počítačové programy, mapy, jazykové hry, kopírovatelné materiály, časopisy, obrázkové materiály, názorné pomůcky,. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 2. Výstup Mezipředmětové zapisuje a řeší příklady na sčítání a odečítání do 20 s přechodem přes dvacítku zapisuje a čte čísla do 100 zakresluje čísla do 100 na číselnou osu porovnává čísla do 100, dokáže je seřadit vzestupně i sestupně sčítá a odečítá čísla do počítání do dvaceti počítání do sta slovní úlohy VDO Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát výchova k samostatnosti, k sebekontrole, smyslu pro odpovědnost, ohleduplnost a přesnost IM sčítání a odčítání do 10 IM počítání do 20

22 Mezipředmětové 100 zná význam závorek počítá příklady se závorkami seznámí se se zaokrouhlováním čísel na desítky provádí zápis slovní úlohy řeší slovní úlohy s výpočty do 100 násobení do 50 mince a bankovky EV Vztah člověka k prostředí - výchova k životnímu prostředí Vv výroba papírových mincí, bankovek seznámí se s principem násobilky v oboru do 50 geometrie zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami zná mince a bankovky v hodnotě do sta korun počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do sta korun umí si připravit pomůcky na rýsování (tužka, pravítko) zná pojem bod, přímka, čára, úsečka Vv, Pč znázorňování, modelování IM - měření narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou porovná úsečky podle velikosti ovládá měření úsečky pozná geometrická tělesa krychli, kvádr, kouli, válec

23 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Výstup Mezipředm. modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel účelně využívá kalkulátor užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací provádí početní operace se zlomky a desetinnými čísly (nezápornými) zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor užívá přirozená čísla, zlomky a desetinná čísla ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek část užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh dělitelnost přirozených čísel prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti logické úlohy desetinná čísla a zlomky rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek číselné a logické řady PT- Číslo a proměnná Závislosti, a práce s daty F - řešení početních úloh OSV odhad a určení např. ceny nákupu IM- Desetinná čísla analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací

24 Mezipředm. charakterizuje a třídí základní rovinné útvary určuje velikost úhlu měřením a výpočtem využívá potřebnou matematickou symboliku načrtne a sestrojí rovinné útvary načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu rovinné útvary přímka, polopřímka, úsečka, úhel, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů) konstrukční úlohy osová souměrnost, středová souměrnost PT - Geometrie v rovině a v prostoru Pč - popis technických výkresů Fy - měření délky OSV určení obvodu pozemku apod. Z - určování zeměpis. polohy IM-Obvod a obsah čtverce a obdélníku Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup Mezipředm. provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel,pracuje se zlomky, užívá poměr ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek část řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; zlomky základní pojmy, základní početní operace,zápis,užití celá čísla a racionální čísla čísla navzájem opačná, číselná osa poměr měřítko, úměra, trojčlenka F,Ch,D,... numerické výpočty Ch - složení roztoků F grafické vyjadřování závislostí IM- Racionální čísla

25 Mezipředm. pracuje s měřítky map a plánů účelně využívá kalkulátor užívá procenta ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek část zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) účelně využívá kalkulátor určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti vyjádří funkční vztah tabulkou rovnicí, grafem matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů účelně využívá kalkulátor analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací procenta procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování funkce pravoúhlá soustava souřadnic; přímá úměrnost, nepřímá úměrnost PT-číslo a proměnná, závislosti, a práce s daty Ch- výpočty pomocí trojčlenky OSV práce s mapou, využití poměru v domácnosti (vaření, míchání barev,..) Pú spotřeba materiálu, benzínu, Nú- zakázky, počet dělníků, Ch koncentrace EV stav ovzduší přítomnost škodlivých látek Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8.

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky

Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika vyučovacího Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

6.38 Matematický seminář

6.38 Matematický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.38 Matematický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematický seminář vychází

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více