VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 202/203 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka: Bc. Martina Štanclová tel ) 3. Webové stránky školy: 4. Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává: Mateřská škola, zahájila činnost k.9.200, kapacita 8 dětí, místo vzdělávání Kodaňská 0/54, 0 00 Praha 0 Základní škola, zahájila činnost k.9. 20, kapacita 50 žáků, místo vzdělávání Kodaňská 0/54, 0 00 Praha 0 5. Obory vzdělávání na ZŠ: škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Základní škola 79-0-C/0 Základní škola Oproti školnímu roku 200/20 nebyly provedeny žádné změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů. 7. Místo vzdělávání ZŠ je ulice Kodaňská 0/54, 0 00 Praha 0 (vlastníkem budovy je městská část Prahy 0). 8. Materiálně technické vybavení: Prostory základní školy splňují všechny hygienické i bezpečností požadavky na školní zařízení tohoto typu. Letos byla škola dovybavena nábytkem v další hlavní učebně, byla zařízena šatna v suterénu, jídelní kout pro svačiny dětí a kabinet pro zaměstnance. Pro třídy základní školy byly pořízeny výškově nastavitelné stoly a židle a koberečky pro práci dětí s Montessori pomůckami. Prostory základní školy byly o prázdninách vybaveny dalšími Montessori pomůckami zvláště pro 2. a 3. třídu. Tyto Montessori materiály společně s dalšími didaktickými pomůckami (mikroskop, model lidského těla, nástěnná mapa světa atd.) a vlastnoručně vyrobenými materiály na výuku českého jazyka a kosmické výchovy plně pokrývají učivo zahrnuto v., 2. a 3. ročníku školy, tak aby dětem bylo umožněno učit se novým poznatkům skrze manipulaci s pomůckami, modely a názornými cvičeními. Dále byly před začátkem školního roku pořízeny nové učebnice a knihy do knihovny, nové hry do školní družiny, výtvarný materiál a náčiní pro tělesnou výchovu. Ve škole budou dětem i pedagogům k dispozici 5 počítačů s připojením na internet. Hlavní učebny jsou všechny vybaveny interaktivní tabulí. 9. Školská rada má 3 členy. Předsedou je Mgr. Věra Sochorová (jmenována.0.20 jako zástupce zřizovatele). Další členové jsou Kateřina Šorejsová (jmenována jako zástupce rodičů) a Mgr. Kamila Boudová (jmenována jako zástupce učitelů).

2 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci školské právnické osoby a. počty osob ZŠ Kouzelných škol 2 0,52 8 3,87 2 0,07 0 3,94 MŠ Kouzelných škol 2 0,52 5 2,82 3 0,86 8 3,68 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků ZŠ Kouzelných škol škola pedagogických pracovníků Kvalifikovaných ZŠ 5 celkem % z celkového počtu ped. pracovníků 83% ZŠ Kouzelných škol Kvalifikovaných MŠ 50% MŠ Kouzelných škol Nekvalifikovaných ZŠ 7% Nekvalifikovaných MŠ 50% c. další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Kouzelných škol zaměření účastníků vzdělávací instituce semináře Montessori matematika AMI training kurzy Respektovat a být respektován Velké Montessori příběhy 2 Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání Montessori společnost školský 2 Skolení BOZP a PO Fencl Safety

3 management pro vedoucí zaměstnance Kvalifikační studium pro ředitele škol Vysoká škola ekonomická Školení BOZP a PO jiné (uvést jaké) Školení první pomoci Účast na evropské Montessori konferenci 2 3 Fencl Safety Montessori Europe d. jazykové vzdělávání a jeho podpora (ZŠ Kouzelných škol) učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací z toho (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 0,9

4 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků zaměření účastníků vzdělávací instituce semináře Hygienické minimum ve stravovacích službách Jídelny Ing.Lucie Janotová., Ph.D. kurzy 0 jiné (uvést jaké) 0 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů ZŠ Kouzelných škol 3 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - ZŠ Kouzelných škol - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 0 ( k ) - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání

5 z celkového počtu žáků/studentů: škola ZŠ Kouzelných škol kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM škola průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele ZŠ Kouzelných škol 3 0,3 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola ZŠ žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním dva žáci sudují v zahraničí Škola má slovní hodnocení 29 Neprospělo 0 opakovalo ročník 0 žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 00% průměrný zameškaných hodin na žáka/studenta za pololetí 62

6 z toho neomluvených 0 5. Přijímací řízení do.ročníků školního roku 202/203 a. Základní školy přihlášek celkem 20 přijatých celkem 9 odkladů povinné školní docházky 3 *Údaje dle výkazu S53-0 k Hodnocení činnosti školních družin a klubů Školní družina: Výchovně vzdělávací práce naší školní družiny je založena na přesvědčení, že odpolední pobyt žáků ve školní družině je stejně důležitý jako doba dopoledního vyučování. Z tohoto důvodu do školní družiny vedle běžného vzdělávacího programu (sport, společné čtení, výtvarné aktivity, relaxační činnosti) zařazujeme setkávání s rodiči, výlety a besedy. Ve školním roce 202/203 se školní družina účastnila těchto akcí: Sportovní odpoledne Tvůrčí dílny Přespávání pod vánočním stromečkem Den dětí Závěrečná zahradní slavnost Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 202/3 29 žáků (k červnu 203). 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce 202/203 jsme zapsali jednoho žáka s ruským státním občanstvím, všechny ostatní žáci mají občanství české. Jeho integrace proběhla bez problémů. Mluvil již dobře česky a díky individuálnímu přístupu, který škola aplikuje, splnil všechny úkoly na něj v prvním ročníku kladené. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků V tomto roce jsme nezačleňovali žádné žáky s individuálním vzdělávacím plánem. Škola má 3 žáky s SPU, kteří jsou integrováni do běžné výuky. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Žáci školy jsou vzdělávány dle Montessori principů. Ke každému žáku se přistupuje individuálně. Nadaní žáci postupují svým vlastním tempem a pracují rychleji při samotné práci s výukovým materiálem. Po zvládnutí učiva daného ročníku jsou jim představovány pomůcky z vyšších ročníků. Žáci, kteří určitý úkol již dobře zvládli, mohou být pomocníkem učitele radí, učí, pomáhají a vysvětlují učivo svým spolužákům.

7 0. Ověřování výsledků vzdělávání V tomto roce jsme měli ve škole žáky ročníku. K ověřování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků se používají interní postupy (pozorování, psaní testů, záznamy práce žáků, sebehodnocení žáků).. Školní vzdělávací programy Školní vzdělávací program školy vstoupil v platnost Každý rok se pedagogický sbor vyjadřuje k jeho obsahu, a pokud shledáme nutnost aktualizace, učiní se tak buď neprodleně, nebo k začátku dalšího školního roku. K byla provedena aktualizace stávajícího školního vzdělávacího programu. 2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci mají v osnovách. 2.a 3.třídy jeden cizí jazyk anglický. Kvalifikovaný Montessori anglický pedagog s dětmi trávil celé dopolední vyučování 2 dny v týdnu. Anglický jazyk se tak žáci učili stejným způsobem jako ten mateřský. Poslouchali a napodobovali projev dospělého v běžných denních činnostech. Anglický jazyk používali k uspokojení své základní potřeby komunikovat. Učitel mluvil na žáky pouze anglicky. Pracoval s dětmi v malých max. pětičlenných skupinách tak, aby zabezpečil maximální aktivní zapojení dítěte do činnosti. Kromě výuky měli žáci možnost komunikovat s anglickým rodilým mluvčím v rámci dvou odpoledních zájmových kroužků. Jednak formou skupinek a za druhé individuální výukou, kdy je jeden žák na učitele po dobu 30 minut. 3. Kurzy pro získání základního vzdělání ( 0) Přípravné třídy ZŠ ( 0) Asistenti pedagogů ( 0) V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole působí výchovný poradce a školního metodik prevence. V rámci plnění úkolů výchovného poradce nebyly nalezeny u žáků zásadní projevy SPU nebo etopedických problémů, které by vedly k nutnosti individuálního vzdělávacího plánu. Do výuky byla plošně zařazena cvičení na rozvoj zrakové percepce, koordinace PL hemisféry, okoruka. Ve škole nepůsobí školní psycholog. Škola spolupracuje s PPP ve Francouzské ulici. 2. Prevence sociálně patologických jevů V tomto roce byly realizovány tyto akce a témata k podpoře zdravého klimatu školy: V rámci vyučování: přespávání dětí ve škole Noc s Andersenem, zapojení na tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR. Tvůrčí dílny, Semináře (integrace rodičů do dění školy), Duhové pohádky - zpracování tématu o důležitých vlastnostech v malých skupinách. Ve výuce pak aplikovány zásady kooperativního učení v práci na projektech. Prezentace tématu pomocí plakátu.

8 Samostatná témata realizovaná výchovným poradcem a školním metodikem prevence při výskytu problémových jednání dětí: Co to znamená být laskavý a pomáhat, Umět říci ne, Co je to krádež (diskuze, hraní rolí, fotografie s pocity), Agresivní chování, správné reakce aktérů (hraní rolí, dialog), Dodržování pravidel, která jsme si vytvořili. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Pro žáky byly během celého školního roku organizovány výlety do okolí školy. V rámci těchto výletů žáci navštívili program ekologického centra Toulcův dvůr, nebo ekosystém lesa. Ve všech aktivitách byl kladen zřetel na výchovu dětí k respektu k přírodě, šetrnému zacházení s přírodními zdroji a správné chování v přírodě. Letos byl také realizován projekt Den Země, v jehož rámci se žáci dozvěděli něco více o třídění odpadů. 4. Multikulturní výchova V multikulturní výchově využíváme přímo multikulturní prostředí třídy, kde dáváme prostor žákům z různého kulturního prostředí (spolužáci s rodiči z Holandska, Anglie, Švýcarska, Ruska, Mexika), aby sdíleli s ostatními dětmi jejich tradice, zvyky, hry a názory. Smíšené prostředí třídy i úzká spolupráce s mateřskou školou pomáhá dětem vnímat školu podobně jako rodinu, každý v ní má svou funkci a důležitost, i když každý trochu odlišnou. 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Během měsíce května odjela ZŠ na ŠVP do penziónu Hrádek v Orlických horách. Kurz trval 7 dní a zúčastnilo se ho 29.žáků. Pro ŠVP jsme v rámci kosmické výchovy zvolili téma,,ptáci.děti měly možnost pracovat ve skupinách nebo jednotlivě na daném tématu. Navštívili jsme také ZOO ve Dvoře Králové a zahráli si na detektivy. Pak následovala Mezinárodní konference ptactva. ŠVP byla zakončena závěrečnou diskotékou ptačího kongresu. 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) V rámci školní družiny měli žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky: hudební, bubnování na africké bubny, dramatický kroužek sports and games (vedený anglickým rodilým mluvčím) a experiments (vedený anglickým rodilým mluvčím) Feursteninova metoda a individuální angličtina s rodilým mluvčím. 7. Soutěže Tento rok jsme se s žáky neúčastnili žádných soutěží, jako Montessori zařízení se snažíme u žáků podporovat vlastní sebehodnocení a vzájemný respekt na úkor rivality a soutěživého ducha ve třídě. 8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů V tomto roce se pedagogové zúčastnili mezinárodní konference Montessori pořádané společností Montessori Europe. Zde měli možnost navštívit zahraniční Montessori školy, navázat kontakty a vyměnit si zkušenosti s učiteli a vedoucími pracovníky Montessori škol z celého světa. 9. Spolupráce právnické osoby s partnery V rámci společenství škol, které sdružuje mateřskou školu, základní školu, gymnázium, vyšší odbornou školu a vysokou školu dochází k úzké spolupráci všech zmíněných

9 subjektů. Předností vzdělávání pod jednou střechou je plynulý přechod z jednoho stupně vzdělávání na druhý ve známém prostředí. Přínosem je lepší propojenost vzdělávacího procesu, spolupráce při využití forem a metod práce a návaznost organizace a koncepce vzdělávání na jednotlivých stupních vzdělávání. Vzhledem ke kontinuitě a jednotící koncepci výuky jsou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj všech typů gramotnosti žáků a položen pevný základ pro jejich celoživotní vzdělávání. Spolupráce funguje nejenom při sjednocování koncepce, vizí a cílů jednotlivých škol. Studenti těchto škol se přirozeně potkávají, jsou pro ně plánovány společné akce a vzájemné návštěvy (Škola na nečisto, Mikulášská besídka, adventní představení, společné výlety). Je podporována vzájemná spolupráce a respekt. Žáci 4. a 5. ročníku mají možnost na některé odborné předměty využívat zázemí gymnázia (např. laboratoř) i vysoké školy (natáčecí studio). Kouzelné školy spolupracují se Společností Montessori ČR. Společnost informuje ředitelku školy o akcích spojených s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Pedagogové ZŠ se účastní oborových seminářů a workshopů pořádaných Společností Montessori. Společnost Montessori také organizuje spolupráci s dalšími mateřskými a zejména základními školami pracujícími podle pedagogické metody M. Montessori. 0. Další aktivity, prezentace S žáky jsme společně navštívili kino 3D na téma Království hmyzu, dále pak výstavu bezobratlých a vikýře Play. Byli jsme na výletě v Hostivaři, realizován byl i projekt o hmyzu s následnou prezentací. Navštívili jsme Pražskou ZOO a přišla nám zahrát skupina Solideo Pro rodiče a děti byly realizovány tyto akce: Společné Vánoční posezení Sportovní odpoledne Seminář na téma Montessori a jeho sociální aspekt, Montessori pomůcky v praxi Ples VŠFS Den dětí Závěrečná zahradní slavnost Mateřská škola Vlastní hodnocení školy za období od do Školní rok 202/203 jsme zahájili 3. září 202. K tomuto datu bylo přijato 8 dětí. Věkové složení třídy: 7 předškoláků, 8 dětí od 4 do 5 let a tři tříleté děti. V průběhu školního roku dvě děti ukončily docházku do mateřské školy (dále jen MŠ). Na uvolněná místa byly přijaty děti nové. V měsíci květnu a červnu docházely dvě tříleté děti na krátký pobyt (na zvykání). Do. třídy základní školy odchází 5 dětí, dvě děti zůstávají v MŠ s odkladem školní docházky. Průměrná docházky ve školním roce 202/203 byla 4,2 děti. Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti V koncepci výchovně vzdělávacího programu jsme navázali na znalosti dětí z předešlého školního roku. Dále jsme prohlubovaly dovednosti dětí v oblasti praktického života, rozvoje a zdokonalování smyslů. Připravili jsme nové projekty České pověsti pro malé děti, v oblasti matematiky projekt Geometrie kolem nás, projekt pro školu v přírodě Les a projekt na téma Živly země, voda, vzduch, oheň (světlo, teplo) se sérií pokusů a pozorování.

10 Děti pracovaly často ve dvojicích nebo v menších skupinách. Velmi dobře spolupracovaly a rychle se posunovaly ke složitějším úkolům zejména v práci s vícecifernými čísly a perlovým materiálem, ve psaní i čtení, v práci s psacím písmem. Atmosféra ve třídě byla přátelská a děti se rády potkávaly na akcích školy: Masopustní karneval, tři návštěvy divadel, divadelní představení v MŠ, koncert v prostorách ZŠ, interaktivní výstava, vánoční a velikonoční tvůrčí dílna, oslava Svátku matek, tři výlety a závěrečná zahradní slavnost s vystoupením kouzelníka. Úspěšná byla i škola v přírodě. Akcí, které jsme pro děti zorganizovali, se účastnila většina dětí. Děti se rády setkávají i mimo MŠ. K doplnění výuky probíhaly zájmové kroužky s téměř stoprocentní účastí: kroužek předškoláků (Škola nanečisto), kroužek výtvarné výchovy, hudebně pohybová výchova a pohybové hry a kroužek vaření. Výuka anglického jazyka probíhala v souladu s výchovně vzdělávacím programem a z velké míry reflektovala na probíraná témata. Děti pracovaly se zájmem. (Výuka probíhala přirozenou formou v rozsahu 8 hodin týdně. Děti se v denních činnostech setkávaly s cizím jazykem a měly možnost v něm komunikovat, hrát si, zpívat apod.) Po celý školní rok se dařilo motivovat děti, které pracovaly se zaujetím a velice rychle se posunovaly v jednotlivých oblastech vzdělávacího programu. Předškoláci se vzájemně motivovali při psaní a čtení a v matematice. Často se k nim připojovaly i mladší děti, kterým se v práci rovněž dařilo. Všechny děti jsou přiměřeně svému věku vnímavé, soustředěné s přiměřenou dobou pozornosti. Všechny jsou schopny spolupráce i individuální práce. Školní rok hodnotíme jako úspěšný ve všech oblastech. Práce dětí byla intenzivní, rovněž tak zájem o nové poznatky a učení se z vlastní vůle. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči byla spíše ve formě individuálních rozhovorů, kde se rodiče zajímali o rozvoj dítěte, práci s pomůckami a přípravu na vstup do základní školy. V průběhu roku byly vypsány dvakrát konzultace s rodiči, který se téměř všichni rodiče zúčastnili. Dle potřeby probíhaly i další neplánované rozhory. Na začátku školního roku a před školou v přírodě proběhla i společná rodičovská schůzka. Společně jsme se setkali na vánoční a velikonoční tvůrčí dílně. Rodiče projevili zájem o metodu Marie Montessori také formou půjčování literatury a doporučením akcí pořádaných Společností Montessori nebo ve spolupráci s ní (př. Prodejní výstavy cenově dostupných MONTESSORI pomůcek, didaktických hraček a výtvarných potřeb). Akce školy ve školním roce 202/203 Akce školy probíhaly v návaznosti na probíraná témata a projekty a byly oživením práce mateřské školy. ) Výlet na zámek Hrádek u Nechanic v adventní době (prohlídka Vánoce na zámku ) 2) Vánoční tvůrčí dílna 3) Vánoční zpívání (besídka s rodiči) 4) Masopustní karneval 5) Velikonoční tvůrčí dílna 6) Koncert skupiny Solideo 7) Výstava Vikýře PLAY

11 8) Oslava Dne matek 9) Škola v přírodě - Nový Hrádek (Orlické hory) 0) Výlet na Safari (ZOO Dvůr Králové) ) Výlet za pohádkou ( Pohádková země Vítězslavy Klimtové v Pičíně, prohlídka Cesta za pohádkou a Kouzelné sklepení na zámku Mníšek pod Brdy) 2) Závěrečná zahradní slavnost na téma Letní louka (vystoupení kouzelníka) 3) Divadelní představení a. Myška z bříška (Divadlo v Dlouhé) b. Kocour v botách (KC2, divadla Elf) c. Kocour Modroočko (KC2, divadla Krapet) d. Pohádka o zajíčkovi (Divadlo v kufru) 4) Pro rodiče seminář na téma Nové poznatky v Montessori pedagogice 5) Zimní a letní individuální pohovory s rodiči o rozvoji dítěte VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol. Ve školním roce 202/203 proběhla v ZŠ kontrola Hygienické stanice Kontrola ZŠ byla zahájena předložením služebního průkazu a byla provedena v rámci státního zdravotního dozoru. V následných ukazatelích v době kontroly nebyly shledány hygienické nedostatky. Provozovna je užívána v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Podrobnosti možno k nahlédnutí v,,protokolu o kontrolním zjištění

12 V. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 202¹) a) Výnosy v Kč Školné a poplatky (platby od rodičů žáků) Kroužky (platby od rodičů žáků) Školní družina (platby od rodičů žáků) Dary přijaté (dar od právnické osoby) ** Dotace od MŠMT na provoz ZŠ Dotace MŠMT na provoz družiny Doplňková činnost **) Ostatní výnosy Výnosy celkem MŠ ZŠ Celkem **) účetní jednotka nevykonává doplňkovou činnost a nemá příjmy z pronájmu

13 b) Náklady v Kč MŠ ZŠ Celkem Kancelářské potřeby Spotřební materiál pro výuku Knihy, učebnice Školní pomůcky pro výuku evidované (do 40 tis.) Majetek do 40 tis Ostatní spotřeba materiálu Spotřeba energií (elektřina, voda, teplo) Osobní náklady z toho: Mzdy Sociální pojištění Ostatní osobní náklady Služby (nájem, opravy, reklama, pojištění apod.) Ostatní náklady na provoz Náklady celkem *) pozn. účetní období účetní jednotky je školní rok tj. období od do Kouzelné školy účtují v hospodářském roce od.9. do 3.8. příslušného účetního období ( roku). V Praze dne Vypracovala: Bc. Martina Štanclová ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě. Sv. Augustin Úvod I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31.8.2012) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2010/2011. Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2010/2011. Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 200/20 Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ Schválila Správní rada ZŠ Klíček, o. p. s. dne 0. 0. 20 Zdeněk

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/2013 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31. 8. 2013) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2013. Základní škola Klíček, o.p.s. 2. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA, JOSEFSKÁ 7 ŠKOLNÍ ROK 20/202 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.202: Malostranské

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012 O b s a h: I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Mateřské školy a základní školy BEEHIVE, s.r.o. za školní rok 203/204 Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název školy resp. školského zařízení a základní škola BEEHIVE, s.r.o.

Více