VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka: Bc. Martina Štanclová tel. ( ) 3. Webové stránky školy: 4. Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává: Mateřská škola, zahájila činnost k.9.200, kapacita 8 dětí, místo vzdělávání Kodaňská 0/54, 0 00 Praha 0 Základní škola, zahájila činnost k.9. 20, kapacita 50 žáků, místo vzdělávání Kodaňská 0/54, 0 00 Praha 0 5. Obory vzdělávání na ZŠ: škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Základní škola 79-0-C/0 Základní škola Oproti školnímu roku 202/203 nebyly provedeny žádné změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů. 7. Místo vzdělávání ZŠ je ulice Kodaňská 0/54, 0 00 Praha 0 (vlastníkem budovy je městská část Prahy 0). 8. Materiálně technické vybavení: Prostory základní školy splňují všechny hygienické i bezpečností požadavky na školní zařízení tohoto typu. Letos byla škola dovybavena nábytkem v další hlavní učebně, byla zařízena šatna v suterénu, jídelní kout pro svačiny dětí a kabinet pro zaměstnance. Pro třídy základní školy byly pořízeny výškově nastavitelné stoly a židle a koberečky pro práci dětí s Montessori pomůckami. Prostory základní školy byly o prázdninách vybaveny dalšími Montessori pomůckami zvláště pro 4. a 5. třídu. Tyto Montessori materiály společně s dalšími didaktickými pomůckami (mikroskop, model lidského těla, nástěnná mapa světa atd.) a vlastnoručně vyrobenými materiály na výuku českého jazyka a kosmické výchovy plně pokrývají učivo zahrnuto v., 2., 3.,4.,a 5 ročníku školy, tak aby dětem bylo umožněno učit se novým poznatkům skrze manipulaci s pomůckami, modely a názornými cvičeními. Dále byly před začátkem školního roku pořízeny nové učebnice a knihy do knihovny, nové hry do školní družiny, výtvarný materiál a náčiní pro tělesnou výchovu. Ve škole bude dětem i pedagogům k dispozici 6 počítačů s připojením na internet. Dvě učebny jsou všechny vybaveny interaktivní tabulí. Nově vzniklá třída pak dataprojektorem. 9. Školská rada má 3 členy. Předsedou je Mgr. Věra Sochorová (jmenována.0.20 jako zástupce zřizovatele). Další členové jsou Kateřina Šorejsová (jmenována jako zástupce rodičů) a Mgr. Kamila Boudová (jmenována jako zástupce učitelů).

2 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci školské právnické osoby a. počty osob ZŠ Kouzelných škol 0,6 4 4,96 2 0,87 6 5,83 MŠ Kouzelných škol 0,4 6 2,67 0,06 7 2,73 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků ZŠ Kouzelných škol škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Kvalifikovaných ZŠ 3 8% ZŠ Kouzelných škol Kvalifikovaných MŠ 5 7% MŠ Kouzelných škol Nekvalifikovaných ZŠ 3 9% Nekvalifikovaných MŠ 2 29% c. další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Kouzelných škol počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce Montessori terapie SpoMo semináře 4 Program Maxík 2 Dr. Bubeníčková Šance pro vaše dítě SpoMo

3 Kurzy Kurzy Klaus Kaul English Language 27. diplomový kurz Montessori Institut celostního učení SpoMo SpoMo 28. diplomový kurz Montessori SpoMo školský management Školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance Fencl Safety Vysoká škola ekonomická jiné (uvést jaké) První pomoc Life Rescue 8 Záchranáři Praha d. jazykové vzdělávání a jeho podpora (ZŠ Kouzelných škol) počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací 2 z toho (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0

4 . Nepedagogičtí pracovníci školy 2. a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 0,9 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 0 0 kurzy 0 jiné (uvést jaké) 0 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů ZŠ Kouzelných škol 2 4 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - ZŠ Kouzelných škol - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 4 ( k ) - jiný důvod změny (uveďte jaký): studium v zahraničí

5 z celkového počtu žáků/studentů: ZŠ Kouzelných škola škol kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele ZŠ Kouzelných škol Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola ZŠ počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním jeden žák studuje v zahraničí Škola má slovní hodnocení 40 Neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do

6 t.j % z celkového počtu žáků/studentů 00% průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta za pololetí 37,5 z toho neomluvených 0 5. Přijímací řízení do.ročníků školního roku 203/204 a. Základní školy počet přihlášek celkem 43 počet přijatých celkem 25 počet odkladů povinné školní docházky 2 *Údaje dle výkazu S53-0 k Hodnocení činnosti školních družin a klubů Školní družina: Výchovně vzdělávací práce naší školní družiny je založena na přesvědčení, že odpolední pobyt žáků ve školní družině je stejně důležitý jako doba dopoledního vyučování. Z tohoto důvodu do školní družiny vedle běžného vzdělávacího programu (sport, společné čtení, výtvarné aktivity, relaxační činnosti) zařazujeme také setkávání s rodiči. Ve školním roce 203/204 se školní družina účastnila těchto akcí: Tvůrčí dílny Přespávání pod vánočním stromečkem Výroční párty VŠFS spojená s Dětským dnem Závěrečná zahradní slavnost Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 203/4 40 žáků (k červnu 203). 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce 203/204 jsme zapsali jednoho žáka s ruským státním občanstvím, jednoho žáka s norským státním občanstvím, jednoho žáka se slovenským státním občanstvím všichni ostatní žáci mají občanství české. Jejich integrace proběhla bez problémů. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků V tomto roce jsme nezačleňovali žádné žáky s individuálním vzdělávacím plánem. Škola má 3 žáky s SPU, kteří jsou integrováni do běžné výuky. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Žáci školy jsou vzdělávány dle Montessori principů. Ke každému žáku se přistupuje individuálně. Nadaní žáci postupují svým vlastním tempem a pracují rychleji při samotné práci s výukovým

7 materiálem. Po zvládnutí učiva daného ročníku jsou jim představovány pomůcky z vyšších ročníků. Žáci, kteří určitý úkol již dobře zvládli, mohou být pomocníkem učitele radí, učí, pomáhají a vysvětlují učivo svým spolužákům. 0. Ověřování výsledků vzdělávání V tomto roce jsme měli ve škole žáky a 4 ročníku. K ověřování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků se používají interní postupy (pozorování, psaní testů, záznamy práce žáků, sebehodnocení žáků).. Školní vzdělávací programy Školní vzdělávací program školy vstoupil v platnost Každý rok se pedagogický sbor vyjadřuje k jeho obsahu, a pokud shledáme nutnost aktualizace, učiní se tak buď neprodleně, nebo k začátku dalšího školního roku. K byla provedena aktualizace stávajícího školního vzdělávacího programu. 2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci mají v osnovách., 2., 3., a 4. třídy jeden cizí jazyk anglický. Kvalifikovaný Montessori anglický pedagog s děti. a 2. třídy vyučoval angličtinu dvakrát týdně a 3. a 4. třídu třikrát týdně. Kromě těchto výukových hodin se pedagog zapojoval i do vyučování (při práci na pomůckách a projektech), takže se žáci cizí jazyk učili stejným způsobem jako ten mateřský. Poslouchali a napodobovali projev dospělého v běžných denních činnostech. Anglický jazyk používali k uspokojení své základní potřeby komunikovat. Pracoval s dětmi v malých max. šestičlenných skupinách tak, aby zabezpečil maximální aktivní zapojení dítěte do činnosti. Kromě výuky měli žáci možnost komunikovat s anglickým rodilým mluvčím v rámci dvou odpoledních zájmových kroužků. Jednak formou skupinek a za druhé individuální výukou, kdy je jeden žák na učitele po dobu 30 minut. 3. Kurzy pro získání základního vzdělání (počet 0) Přípravné třídy ZŠ (počet 0) Asistenti pedagogů (počet 0) V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti. Výchovné a kariérní poradenství V rámci plnění úkolů výchovného poradce nebyly nalezeny u žáků zásadní projevy etopedických problémů. Žák po dětské obrně se práci ve škole přizpůsobil bez nutnosti vytvoření individuálního plánu. Jeden z žáků je v péči dětského psychologa, v průběhu školního roku pravidelně navštěvuje PPP, pro projevy SPU. Probíhá spolupráce s rodiči, podle doporučení poradny byly některé techniky zavedeny i ve školní výuce. U dalších dvou žáků byla doporučena návštěva PPP pro možné projevy SPU s možností další nápravy. Do výuky byla plošně zařazena cvičení na rozvoj zrakové, sluchové či

8 prostorové percepce, koordinace PL hemisféry, oko-ruka. Ve škole nepůsobí školní psycholog. Škola spolupracuje s PPP ve Francouzské ulici. 2. Prevence sociálně patologických jevů V tomto roce byly realizovány tyto akce a témata: V rámci vyučování: Vícedenní adaptační pobyty dětí a pedagogů (utužení kolektivu a pozitivních kamarádských vazeb). Témata zahrnuta celostně v rámci kosmické výchovy zdravá životospráva, péče o zdraví, recyklační workshop, projekt Povolání našich rodičů (návštěva v zaměstnání), pravidelná setkávání se schránkou důvěry. Samostatná témata realizovaná výchovným poradcem a školním metodikem prevence při výskytu problémových jednání dětí: Co je to krádež (diskuze, hraní rolí, fotografie s pocity), Co to znamená být laskavý a pomáhat, Umět říci ne, Agresivní chování, správné reakce aktérů (hraní rolí, dialog), Dodržování pravidel, která jsme si vytvořili (proč důležité, jak by to vypadalo, kdyby se nedodržovaly). V rámci školní družiny to byly především Vánoční a Velikonoční tvůrčí dílny. Děti se také staraly o zvířata, pěstovaly zeleninu a pečovaly o rostliny, podílely se na úklidu třídy. (Cit a starosti o druhé, respekt k lidem, rostlinám, živočichům, věcem kolem nich). Odpolední zájmové kroužky: Prožití soc. rolí a spolupráce v dramatické výchově, kroužek bubnování (hudební prožitek), Sport and games (fair play), Šachy (trpělivost, uvážlivost), dětský kroužek Bálintovské metody (etická a globální výchova). 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Pro žáky byly během celého školního roku organizovány výlety do okolí školy. V rámci enviromentální výchovy vznikla v prostorách MŠ malá zahrádka, o kterou se děti společně s paní učitelkami staraly. Nově jsme také instalovali koše na třídění odpadu. V každé z učeben je také zoo koutek. Ve všech aktivitách byl kladen zřetel na výchovu dětí k respektu k přírodě, šetrnému zacházení s přírodními zdroji a správné chování v přírodě. 4. Multikulturní výchova V multikulturní výchově využíváme přímo multikulturní prostředí třídy, kde dáváme prostor žákům z různého kulturního prostředí (spolužáci s rodiči z Holandska, Anglie, Švýcarska, Ruska, Mexika a Francie), aby sdíleli s ostatními dětmi jejich tradice, zvyky, hry a názory. Smíšené prostředí třídy i úzká spolupráce s mateřskou školou pomáhá dětem vnímat školu podobně jako rodinu, každý v ní má svou funkci a důležitost, i když každý trochu odlišnou. 5. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Ve školním roce 203/204 se poprvé uskutečnil Adaptační kurz. První zářijový týden jsme uspořádali spolu s profesionálním týmem psychologů adaptační kurz v Poslově mlýně. Sociální hry a slunečné počasí nabídly dětem jedinečnou příležitost blíže poznat nové kamarády i paní učitelky mimo školní prostředí. Pobyt byl spolu organizován s agenturou Elio, která pro nás zajistila 4 odborně proškolené lektory. Pobytu se zúčastnilo 40 dětí a 4 pedagogové. V dubnu proběhl druhý běh Adaptačního kurzu opět s agenturou Elio. Tentokrát jelo 30 dětí a pobyt se uskutečnil rekreačním středisku Avia Varvažov. Myšlenka Adaptačních kurzů byla velmi úspěšná a rádi bychom pokračovali i v dalších letech.

9 6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) V rámci školní družiny měli žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky: bubnování na africké bubny, dramatický kroužek, sports and games (vedený anglickým rodilým mluvčím) a experiments (vedený anglickým rodilým mluvčím) Feursteninova metoda a individuální angličtina s rodilým mluvčím. 7. Soutěže Tento rok jsme se s žáky neúčastnili žádných soutěží, jako Montessori zařízení se snažíme u žáků podporovat vlastní sebehodnocení a vzájemný respekt na úkor rivality a soutěživého ducha ve třídě. 8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Ve školním roce 203/204 jsme se z personálních důvodů nezúčastnili mezinárodní Montessori konference. Škola se aktivně zapojila do akce,,dny dyslexie v Národní galerii v Praze. V rámci mezinárodní spolupráce nás také navštívila delegace učitelů z Montessori ZŠ v Bratislavě. 9. Spolupráce právnické osoby s partnery V rámci společenství škol, které sdružuje mateřskou školu, základní školu, gymnázium, vyšší odbornou školu a vysokou školu dochází k úzké spolupráci všech zmíněných subjektů. Předností vzdělávání pod jednou střechou je plynulý přechod z jednoho stupně vzdělávání na druhý ve známém prostředí. Přínosem je lepší propojenost vzdělávacího procesu, spolupráce při využití forem a metod práce a návaznost organizace a koncepce vzdělávání na jednotlivých stupních vzdělávání. Vzhledem ke kontinuitě a jednotící koncepci výuky jsou vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj všech typů gramotnosti žáků a položen pevný základ pro jejich celoživotní vzdělávání. Spolupráce funguje nejenom při sjednocování koncepce, vizí a cílů jednotlivých škol. Studenti těchto škol se přirozeně potkávají, jsou pro ně plánovány společné akce a vzájemné návštěvy (Škola na nečisto, Mikulášská besídka, adventní představení, společné výlety). Je podporována vzájemná spolupráce a respekt. Žáci 4. a 5. ročníku mají možnost na některé odborné předměty využívat zázemí gymnázia (např. laboratoř) i vysoké školy (natáčecí studio). Kouzelné školy spolupracují se Společností Montessori ČR. Společnost informuje ředitelku školy o akcích spojených s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Pedagogové ZŠ se účastní oborových seminářů a workshopů pořádaných Společností Montessori. Společnost Montessori také organizuje spolupráci s dalšími mateřskými a zejména základními školami pracujícími podle pedagogické metody M. Montessori. 0. Další aktivity, prezentace Akce ZŠ probíhají v návaznosti na tematické projekty a realizovány byly:. Tropičtí motýli 2. Karlík a továrna na čokoládu 3. Návštěva galerie moderního umění DOX 4. Návštěva Geosvěta 5. Chlupáčovo muzeum

10 6. Poprvé v knihovně 7. Vozovna Střešovice 8. Autorské čtení 9. Planetárium 0. Divadla, výstavy Mateřská škola Vlastní hodnocení školy za období od do Školní rok 203/204 jsme zahájili 2. září 203. K tomuto datu bylo přijato 8 dětí. Věkové složení třídy: předškoláků, 3 děti od 4 do 5 let a pět tříletých dětí. V průběhu školního roku jedno dítě ukončilo docházku do mateřské školy (dále jen MŠ). Na uvolněné místo bylo přijato nové dítě. V měsíci červnu docházelo jedno dítě na krátký pobyt (na zvykání). Do. třídy základní školy odchází dětí. Průměrná docházka ve školním roce 203/204 byla 4,8 dětí. Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti Výchovně vzdělávací proces vycházel ze školního vzdělávacího programu školy, respektoval velkou skupinu předškoláků, zejména v přípravě na vstup do základní školy (dále jen ZŠ). Kroužek předškoláků pracoval podle upraveného programu Šance pro vaše dítě a realizoval se v prostorách MŠ. V průběhu druhého pololetí děti několikrát navštívily ZŠ, kde se seznámili s učitelkami, prostředím ZŠ a budoucími spolužáky. V tomto školním roce bylo hlavním projektem Cestujeme a poznáváme světadíly. Toto téma bylo rozděleno na sedm menších projektů věnovaných jednotlivým světadílům. Mezi ně byly zařazeny kratší tematické celky vztahující se k ročním obdobím, konkrétním událostem a životu kolem nás. U všech dětí jsme se zaměřily na rozvoj jazyka, samostatnost a správnost vyjadřování, práci s abecedou a přípravou na čtení s respektováním věku dětí. Učitelky zpracovaly projekt pro plánovanou školu v přírodě na téma Poznáváme přírodu jako indiánské děti. Připravily materiály pro jednotlivé činnosti a pracovní listy. Došlo však ke zrušení pobytu ze strany provozovatele a náhradní pobyt se nepodařilo zajistit. Téma jsme ve zkrácené podobě zařadily do projektu Světadílů k Severní a Jižní Americe. Značného pokroku dosáhly děti i v matematice, kde si činnosti vybíraly častěji a více se o ně zajímaly. K doplnění výuky probíhaly zájmové kroužky s téměř stoprocentní účastí: kroužek předškoláků (Škola na nečisto), kroužek výtvarné výchovy, hudebně pohybová výchova, Jóga pro děti a pohybové hry a kroužek vaření. Pro předškoláky byl otevřen také výběrový kroužek Malé flétny. Výuka anglického jazyka (How are you today?) probíhala v souladu s výchovně vzdělávacím programem a z velké míry reflektovala na probíraná témata. Výuka angličtiny probíhala přirozenou formou v rozsahu 8 hodin týdně. Děti se v denních činnostech setkávaly s cizím jazykem a měly možnost v něm komunikovat, hrát si, zpívat apod. Děti pracovaly se zájmem. Po celý školní rok se dařilo motivovat děti, které pracovaly se zaujetím a velice rychle se posunovaly v jednotlivých oblastech vzdělávacího programu. Předškoláci se vzájemně motivovali při psaní a čtení

11 a v matematice. Často se k nim připojovaly i mladší děti, kterým se v práci rovněž dařilo. Všechny děti jsou přiměřeně svému věku vnímavé, soustředěné s přiměřenou dobou pozornosti. Všechny jsou schopny spolupráce i individuální práce. Školní rok hodnotíme jako úspěšný ve všech oblastech. Práce dětí byla intenzivní, rovněž tak zájem o nové poznatky a učení se z vlastní vůle. Kolektiv dětí byl velmi pracovitý. Děti byly snaživé a většinou soustředěné. Vzájemně si pomáhaly a byly přátelské. Personální zajištění vzdělávání Personální obsazení MŠ se neměnilo. Výuku v tomto roce zajišťovaly učitelky Blanka Hrdá a Barbora Bednářová, které jsou ke své práci kvalifikované a mají zkušenosti s prací s touto věkovou skupinou. Obě absolvovaly Montessori kurz. S učitelkami úzce spolupracuje při výdeji jídla a při pobytu mimo budovu MŠ hospodářka/kuchařka Ilona Csingerová. Kouzelné školy vedla nová ředitelka Martina Štanclová. V průběhu roku došlo ke změně učitelky angličtiny, první pololetí výuku vedla Soňa Hájková, druhé pololetí Lucie Vrbová. Spolupráce učitelů Učitelky spolupracovaly při tvorbě měsíčních plánů, při realizaci jednotlivých témat v českém i anglickém jazyce a při přípravě předškoláků. Učitelky se snažily o jednotný postup při vytváření pravidel ve třídě a jejich dodržování. Vzájemné předávání poznatků získaných dalším vzděláváním vedlo k vytvoření nových pomůcek a dalšího pracovního materiálu. V příštím školním roce chceme dále pokračovat ve výše uvedeném a svoji práci i spolupráci nadále zdokonalovat. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce absolvovala učitelka Barbora Bednářová a hospodářka/kuchařka Ilona Csingerová zdravotní školení první pomoci. Učitelka Barbora Bednářová absolvovala seminář Šance pro vaše dítě zaměřený na vzdělávání předškoláků. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči byla dobrá. Rodiče projevovaly zájem o práci dětí i o dětní v MŠ. Rodiče se účastnili akcí MŠ i mimo ni. Standardně komunikace probíhala ve formě individuálních rozhovorů, kde se rodiče zajímali o rozvoj dítěte, práci s pomůckami a přípravu na vstup do základní školy. V průběhu roku byly vypsány dvakrát konzultace s rodiči, který se téměř všichni rodiče zúčastnili. Dle potřeby probíhaly i další neplánované rozhory. Na začátku školního roku se uskutečnila společná rodičovská schůzka. Společně jsme se setkali na vánoční a velikonoční tvůrčí dílně, oslavě Dne matek a na slavnostním zakončení školního roku (Zahradní slavnost).

12 Akce školy ve školním roce 203/204 Akce školy probíhaly v návaznosti na probíraná témata a projekty a byly oživením práce mateřské školy. ) Výlet na hrad a zámek Staré hrady v adventní době (vánoční pohádková prohlídka) 2) Vánoční tvůrčí dílna 3) Vánoční zpívání (besídka s rodiči) 4) Masopustní karneval 5) Velikonoční tvůrčí dílna 6) Oslava Dne matek 7) Výlet na Pražský hrad, návštěva Muzea hraček 8) Výlet do pražské ZOO 9) Výlet na hrad Křivoklát (prohlídka s králem a královnou) 0) Závěrečná zahradní slavnost na téma Austrálie (rozloučení s předškoláky, hudební představení Africké bubny ) ) Divadelní představení a. Káťa a Škubánek (KC2, Divadlo Věž) b. Vánoční pohádka Gloria (Divadlo V kufru) c. Putování do Betléma (Divadlo U Hasičů, Divadlo Minaret) d. Kouzla a čáry tajemné Prahy (KC2, Divadlo Láryfáry) e. Příběhy včelích medvídků (Divadlo U Hasičů, Divadlo Krapet) f. Tři veselá prasátka (Divadlo U Hasičů, Divadlo Minaret) g. Jedeme vlakem (Nová scéna, Dětská opera Praha) 2) Hudební dílna v Rudolfínu Pelíšek plný bubnů (Česká filharmonie) 3) Pro rodiče seminář na téma Propojením matematiky a kosmické výchovy, lektor Jiří Pelc 4) Pro rodiče workshop Smyslová výchova 5) Zimní a letní individuální pohovory s rodiči o rozvoji dítěte

13 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol. Ve školním roce 203/204 neproběhla žádná z kontrol příslušných orgánů V. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 203¹) a) Výnosy v Kč Školné a poplatky (platby od rodičů žáků) Kroužky (platby od rodičů žáků) Školní družina (platby od rodičů žáků) Dary přijaté (dar od právnické osoby) ** Dotace od MŠMT na provoz ZŠ Dotace MŠMT na provoz družiny Doplňková činnost **) Ostatní výnosy Výnosy celkem MŠ ZŠ Celkem **) účetní jednotka nevykonává doplňkovou činnost a nemá příjmy z pronájmu

14 b) Náklady v Kč Kancelářské potřeby Spotřební materiál pro výuku Knihy, učebnice Školní pomůcky pro výuku evidované (do 40 tis.) Majetek do 40 tis. MŠ ZŠ Celkem Ostatní spotřeba materiálu Spotřeba energií (elektřina, voda, teplo) Osobní náklady z toho: Mzdy Sociální pojištění Ostatní osobní náklady Služby (nájem, opravy, reklama, pojištění apod.) Ostatní náklady na provoz Náklady celkem *) pozn. účetní období účetní jednotky je školní rok tj. období od do Kouzelné školy účtují v hospodářském roce od.9. do 3.8. příslušného účetního období roku. Praze dne Vypracovala: Bc. Martina Štanclová ředitelka školy

15

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více