rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi"

Transkript

1 Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní filozofie zûstala zachována. Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Koaxiální hlavice pro v echny druhy odizolování Thonauer Kft. vyvíjí n tovací stroj

2 Thonauer illustriert Pfiedmluva Ing. Friedrich Thonauer, Zakladatel a konzultant firmy Thonauer GmbH. Vdûk za ãtvrtstoletí Zpracování kabelû Krimpovací lisy Automatické stfiíhací a odizolovací stroje Laserové odizolovací stroje Systémy na zakázku Manipulace s kabely Potiskovací ink-jet a laserové systémy Tûsnûní Lepení Selektívní lakování Hotmelt Ruãní systémy Automatické dávkovací stolní systémy PrÛmyslové dávkovací automaty Hotmelt technologie a materiály Pfiesné ventily, pfiesná ãerpadla a dávkovací jehly Dávkovací systémy Zalévací pryskyfiice Spojovací technologie Znamením roku 2013 je 25. v roãí vzniku firmy THONAUER. Koncem roku 1987, tedy je tû v dobách Ïelezné opony, jsem zaãal ve sv ch ãtyfiiapadesáti letech se zakládáním vlastní firmy. Tato ãinnost mi nebyla neznámá, jiï dvakrát jsem pfiece jako zamûstnanec a pozdûj í jednatel takov podnik budoval. Velk rozdíl byl tentokrát v tom, Ïe nyní musel b t potfiebn kapitál pfiipraven z vlastních prostfiedkû. Technick m fiemeslem uplynul ch rokû byla technika elektrického propojování a m m prvním vlastním zastupování proto byla tahová zkou eãka krimpovan ch kontaktû. Ale jiï brzo se ozvala firma KOMAX z Lucernu, která sly ela o zaloïení mé firmy a nabídla mi zastupování jejich moderních krimpovacích automatû a pfiifiezávacích a odizolovacích strojû. Znal jsem tento podnik jiï z mé dfiívûj í ãinnosti a ihned jsem se toho nad enû chopil. MÛj zvlá tní dík pfiirozenû patfií této firmû Komax, se kterou v tomto roce smíme slavit téï 25 rokû úspû né spolupráce a která mezitím vystoupala k vedoucí firmû na trhu v oblasti zpracování kabelû. Ale téï stolní krimpovací stroje od MECAL Fubine, Itálie nebo stínící materiály pro EMC od firmy LAIRD jsou námi zastupovány nyní více neï dvû desetiletí, i kdyï se názvy firem za tu dobu ãásteãnû zmûnily. ZÛstala vysoká kvalita a dodavatelská spolehlivost, o niï jsme se vïdy snaïili. Chtûl bych z tohoto místa, a nyní mluvím jménem v ech na ich pracovníkû, podûkovat velmi mnoha lidem. Nejprve na im zákazníkûm, ktefií nám po tak dlouhou dobu zûstali vûrni, a v em na im dodavatelûm, se kter mi jsme mohli b t tak úspû ní. MÛj osobní dík smûfiuje pfiirozenû k na im spolupracovníkûm a samozfiejmû k vedení podniku. Vsadíme v echno na to, abychom i v budoucnosti mohli b t podnikem, se kter m jsou zákazníci, dodavatelé a pracovníci velmi spokojeni. Dále v tomto vydání referujeme o svafiovací mikrotechnice (odporovém svafiování) a slisování. Malé série dovolují pfii tom zaãlenûní do automatû kabelové konfekce nebo pfiepravních linek. Pro v robce elektronick ch modulû a souãástek máme pokrokové postupy, jako je Hotmelt-Moulding, Coating po metodû tenkého nebo tlustého filmu a Potting & Melting. Pro va e v robní postupy vám kromû toho nabízíme v robní stroje pro Hotmelt ve standardním provedení nebo vyrobené na zakázku, nástroje vyrábûné individuálnû a vysoce kvalifikované inïen rské sluïby. V souãasnosti jsme specialisty na ochranu souãástek na deskách elektronick ch plo n ch spojû a elektronick ch modulû. Poté, co jsme byli v Rakousku minulého roku jako obchodní a servisní podnik certifikováni podle ISO, pracuje nyní na e maìarská poboãka téï na potvrzení o nabytí tohoto vysokého standardu. Zamûfiením tohoto vydání je téï ukázání na eho vkladu k v voji a v robû zákaznick ch specifick ch aplikací. Zvlá tní dûraz je na to v souãasnosti kladen v Maìarsku a v Rakousku. Tak se s nadûjí díváme do budoucnosti, pfiipraveni osvûdãit se v dal ím ãtvrtstoletí. Co nejsrdeãnûji Pájení svûteln m paprskem Laserové pájení Pájení selektivní vlnou Indukãní pájení Pájení mikroplamenem Ultrazvukové svafiování plastû Ultrazvukové svafiování kovû Mikroodporové svafiování Termokomprese bondování Krimpovací lisy a krimpovací nástroje Komponenty k automatizaci montáïe Workerbot PruÏné tfiídicí systémy Zpracování obrazu a zku ební systémy e ení zpracování obrazu Optické zku ební systémy Zku ební stroje Systémy k testování skla Elektroluminiscenãní systémy pro ploché a solární sklo Technologie navíjení cívek Technologie navíjení drátu Technologie RFID Ovíjecí technologie Komponenty, skfiínû a nátûrové systémy Elektromagnetické stínûní Tepelnû vodivé folie a pasty Optické filtry pro displeje Antimikrobiální laky 19 skfiínû SluÏby Pûnová tûsnûní Elektromagnetická tûsnûní na bázi sili konu Ochrana elektrick ch a elektronick ch sestav Ing. Friedrich Thonauer zakladatel firmy a konzultant S firmou Komax AG spojuje Thonauera 25leté partnerství. 2

3 Vydání XXVI 25 rokû Správné vûci ve správnou dobu Historie zaãala roku 1988, kdyï Ing. Friedrich Thonauer uskuteãnil dlouho opatrované pfiání a ve vûku 54 rokû se osamostatnil. První pfiedvádûcí stroj byl umístûn v garáïi, dálnopis a PC tvofiily pátefi infrastruktury a dobré vztahy s telegrafním úfiadem umoïnily poloïení 16párového telefonního kabelu. Takto zaloïen jako klasická garáïová firma, je dnes podnik ãinn v pûti evropsk ch zemích a zamûstnává více neï 40 pracovníkû. Individuální kávové álky pfiipomínají 25letou existenci. Jedním z dûvodû úspûchu podniku je zaïitá firemní filozofie: Staráme se o to, aby byli spokojeni na i zákazníci, rovnûï na i dodavatelé a v neposlední fiadû na i spolupracovníci. Základní kámen byl poloïen volbou správn ch dodavatelû. Nûktefií jsou partnery je tû dnes, i kdyï pod jin mi jmény. Dobré kontakty s v chodní Evropou tehdy je tû za Ïeleznou oponou udûlalo novû zaloïenou obchodní spoleãnost zvlá tû atraktivní pro partnerské firmy. Ale s prodejem vysoce technizovan ch automatû stoupala poptávka po fungující sluïbû zákazníkûm, která by nejlépe mûla b t umístûna v dotyãn ch zemích. ProtoÏe cizincûm nebylo v té dobû povoleno ve v chodoevropsk ch zemích zakládat firmy, bylo spolupracováno se zastoupeními, zejména s evidenãním úfiadem rakouské obchodní komory (EVAG). To trvalo do roku 1993, tedy pfiesnû pfied 20 lety, neï bylo moïné v Budape ti instalovat první prodejní a servisní kanceláfi. Dva odborníci ãinní tehdy v zahraniãním obchodu u zákazníkû v Maìarsku jsou na maìarské poboãce zamûstnáni dodnes. Zakrátko byly v rychlém sledu zaloïeny vlastní spoleãnosti se v emi právy v Maìarsku, na Slovensku, v Rumunsku a v âesku. S rostoucím poãtem pracovníkû musely b t pfiibrány vût í prostory a garáïov Ïivot koneãnû skonãil. Od roku 2004 se sídlo firmy s obchodními, skladovacími a pfiedvádûcími prostorami nachází ve Vídni Liesingu. Vedle prodejní ãinnosti se rozvinulo téï zákaznicky orientované vypracovávání speciálních projektû s vlastní v robou vzorkû a mal ch sérií. Certifikace podle ISO 9001:2008 byla dal ím logick m krokem. Dûlat správné vûci ve správnou dobu se správn mi prostfiedky se doposud osvûdãilo nejlépe. Pokroková svafiovací mikrotechnika Nûmeck podnik EKS Peter Keller GmbH vyvíjí a vyrábí jiï 20 rokû hospodárná a technologicky vysoce hodnotná mikrosvafiovací zafiízení z oblasti techniky odporového svafiování. Vedle standardních strojû pro bodové, vové a bradavkové svafiování zahrnuje v roba individuálnû koncipovaná a vyrábûná speciální svafiovací zafiízení, jakoï i kompletní systémová fie ení. KWM 008 Kompact AC Sváfieãka pro jemné bodové svafiování je navrïena pro vzorkovou a malosériovou v robu a jako standardní stroj je ihned k dispozici. Pro del í laboratorní zkou ky nebo malé série se musí pfiipojit chladicí zafiízení, pfiiãemï stroj je pfiipraven pro vodní chlazení. Modul pro slisování STANICE PRO SLISOVÁNÍ Patentované moduly pro slisování 0,16 10 mm 2 se vyznaãují zejména exaktní rozmûrovou stálostí, jakoï i nepatrnou cenou opotfiebiteln ch dílû. Dodány mohou b t moduly pro jednoduch nebo dvojit pramenec. Ty jsou k dostání s pneumatick m nebo elektromotorick m pohonem. Novû je v dodávaném sortimentu sekvenãnû sefiiditeln modul pro prûfiez Aplikace mikrosvafiování 0,16 4 mm 2 pfiíp mm 2 (doba pfiestavení < 500 ms). Úzké typové fiady umoïàují integraci do automatû kabelové konfekce nebo pfiepravních linek. 3

4 Thonauer illustriert Spojovací technika s vizí KONSTRUkâNÍ ADA DC2013T SMART Konstrukãní fiada DC2013T SMART je prûmyslovû první stejnosmûrn svafiovací zdroj pro odporové bodové svafiování s dotykov m panelem, kter nabízí databázi k fiízení a kontrole procesu v kombinaci s velmi dobfie vyhlazen m v stupem vysokého v konu 3000A DC. DC2013T SMART systém fiízení svafiování se SMART chytr m fiízením procesu PouÏitím nejmodernûj ích technologií jsou tato zafiízení prvními v oblasti statistického fiízení procesu v reálném ãase. UmoÏÀují uloïení a kontrolu chytr ch SMART databází s údaji o svafiování, na které lze dosáhnout prakticky v ude pfies TCP/IP-Ethernet. Interní databázová technologie nabízí procesním a v robním inïen rûm celou fiadu moïností fiízení, které pfiispívají ke zlep ení zaji tûní kvality a k lep ím moïnostem kontroly v robních linek. hromadná v roba High-Speed v roba osvûtlovacích prostfiedkû svafiování senzorû, souãástek a téï vodiv ch materiálû kontaktní svafiování aplikace Heat-Staking montáï svazkû akumulátorû v roba solárních ãlánkû Vlastnosti a v hody n Plnohodnotné rozhraní TCP/IP-Ethernet k interním a externím databázov m systémûm n Zaãlenûné grafické statistické funkce fiízení procesu n SMART regulace síly fiezací hlavice ve svafiovacích programech a pfiímé rozhraní k mûfiiãûm síly MWS n Mnohostranné moïnosti pfiipojení téï periferních zafiízení jin ch poskytovatelû n Velké délky napájecích a ovládacích vedení n Zaãlenûn systém SAFEGUARD pro zabránûní v padkû systému bt 712 s programovatelnou odizolovací jednotkou KOMPLEXNÍ E ENÍ THONAUER Nevytvrzující dávkovací silikonov tmel Tputty SÉRIE 506 MATERIÁL PRO ZAPLNùNÍ SPÁR V pfiípadû Tputty 506 se jedná o mûkk jednosloïkov silikonov tmel a tepelnou v plà spár, nevyïadující dodateãnou úpravu. Tato v plà spár je ideálnû vhodná pro aplikace s velkou tolerancí spár, u nichï by mohlo pfii pouïití docházet k pfiídavnému tlakovému pûsobení na jednotlivé konstrukãní ãásti. Tento materiál lze pouïít k zaplnûní velk ch a nepravideln ch spár v konstrukãních ãástech. Tputty 506 má sloïení zaji Èující vynikající tepelné vlastnosti, jakoï i skvûlou plasticitu. Tmel témûfi dokonale zabraàuje pfienosu tlaku mezi jednotliv mi plochami. ProtoÏe je Tputty 506 viskóznûj í neï tuk, nedochází k vystupování nebo vytlaãování tmelu. Díky svému mimofiádnému chování pfii teãení zûstává tmel pod tlakem vïdy bez problémû tekut. Tputty 506 skoro vûbec neomílá, coï zpûsobuje nepatrné opotfiebení dávkovacích zafiízení a tím i nízké náklady na údrïbu, pfiíp. opravy. Vlastnosti n Mûkk a plasticky tvarovateln, témûfi dokonale zabraàuje pfienosu tlaku mezi plochami. n Velmi málo omílá. n Tepelná vodivost 3,5 W/mK 4

5 KOMPLEXNÍ E ENÍ THONAUER Vydání XXVI Pfiesné naná ení pfii aplikacích TIM Dávkovací aplikace TIM Automatizované dávkování tepeln ch stykov ch materiálû, znám ch téï jako TIM, klade vysoké nároky pfiedev ím z hlediska materiálového sloïení, dávkovaného mnoïství a opakovatelnosti procesu. V robky TIM mohou vykazovat zcela rozdílné konzistence, od mazacího oleje aï po tûïké pasty. DoplÀkov problém spoãívá v tom, Ïe tepelné stykové materiály typicky obsahují vysok podíl plnidel, která mohou po kodit tûsnûní kapaliny a hfiídele v bûïn ch ãerpadlech pro ãerpání kapalin. To ãasto vede k nepfiesnému dávkování a enormním nákladûm na údrïbu, jakoï i ke zbyteãn m prostojûm. PVA se podafiilo vyvinout mnoïství zafiízení s jednoduchou manipulací pro pfiesné dávkování tepeln ch stykov ch materiálû. Dávkovací systémy jsou navrïeny pro nejrûznûj í velikosti ucpávek a pfiekr vají velk rozsah dávkovan ch mnoïství. Pro pouïití TIM ve velk ch nebo velkoobjemov ch dávkovan ch mnoïstvích je dávkovan materiál ãasto balen v nádobách po galonech. Právû koncoví uïivatelé, ktefií mají s materiály TIM málo zku eností, ãasto pouïívají pumpy, které jsou urãeny normálnû pro jiná pouïití, jako napfi. aplikaci silikonov ch tûsnûní a brzo jsou nuceni konstatovat, Ïe tyto pumpy vykazují silné opotfiebení tûsnûní a hfiídelû, stávají se netûsn mi nebo se zadírají a nakonec jsou i zcela neschopné funkce. Hydraulická dávkovací pumpa PVA-1GPU ãerpá tepelné stykové materiály z ocelov ch nádob s rovn mi stûnami s obsahem jednoho galonu do dávkovacího ventilu z tvrdokovu. S podobnou funkcí jako má hydraulick lis, systém vytlaãuje materiál z nádoby, místo aby jej ãerpal, jako je tomu u bûïn ch systémû s pístem nebo u plunïru. Kromû toho má jednotka jen jeden O-krouÏek, kter se musí pravidelnû vymûàovat. Takto je provoz jednoduch a náklady na údrïbu jsou omezené na minimum. Hydraulická dávkovací pumpa PVA-1GPU s objemem nádoby jeden galon Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Na piãce po stránce trvanlivosti, pfiesnosti a preciznosti: S dávkovací technikou RAMPF máme v nabídce piãkové technologie dávkování 2K tepelnû vodiv ch past. Pístov dávkovaã s kompaktní strojní konstrukcí, bez kompromisû v fiídicí technice. Zalévání elektronick ch souãástek patfií jiï mnoho desetiletí k bûïné v robní praxi, pfiedev ím ve v robû automobilû a téï v odvûtví elektrotechniky a elektroniky. Zalévací hmoty jsou zpracovávány a aplikovány nízkotlak mi mísícími a dávkovacími zafiízeními. DÛleÏitou ãást tûchto zafiízení tvofií dávkovací ãerpadlo. Má za úkol co ne etrnûji v pfiesném mnoïství dopravit materiál k mísícímu systému. Jak druh ãerpadla je zvolen, závisí na viskozitû a abrazivnosti materiálu a téï na poïadovaném v konu podávání. Technologie RAMPF dávkovací techniky pro 2K tepelnû vodivé pasty je tvofiena lisem s podtlakovou nádobou s elektrick m pístov m dávkovaãem a statick m mísiãem s precizními ventily s mal m opotfiebením, mûnícími polohu bez vytlaãování. Ventily fiídí tok materiálu do válce. V tlak materiálu je fiízen pístov m systémem s rychlostní regulací. Lisy s podtlakovou nádobou vyprázdní nádobu na zbytkov obsah < 0,5 litru a automaticky se odvzdu ní po v mûnû nádoby. Pfii odvzdu nûní nevznikají Ïádné ztráty materiálu. Takto konstruovan systém je ideální pro precizní dávkování materiálov ch sloïek v dávkovacích zafiízeních. Ve vztahu k rozptylu jednotliv ch dávkování dávají pístové dávkovací systémy jednoznaãnû nejlep í v sledky a vykazují tak nejlep í strojní vlastnosti. Praxe potvrzuje nejlep í v sledky po stránce trvanlivosti, pfiesnosti a preciznosti. 5

6 Thonauer illustriert Hotmelt-Moulding s novû vyvinutou zalévací hlavicí Hotmelt-Moulding ochraàuje spolehlivû a dlouho pfied vlhkostí, v kyvy teploty, korozí a otfiesy. Pro tuto technologii jsou pouïívány termoplastické zalévací hmoty THERMELT. Dobrou ochranu nabízejí Hotmelt materiály, které mohou b t zpracovávány pomocí nízkotlaké zalévací techniky rychle, pruïnû a souãasnû s vysokou kvalitou. PouÏití v tlaãného lisu pfiitom umoïàuje cílené Melt-on-Demand bez zbyteãn ch ohfiívacích fází. S nízkotlak m vstfiikovacím postupem Hotmelt- -Moulding, ne kodícím Ïivotnímu prostfiedí, jsou bezpeãnû a etrnû ohraniãeny moduly, souãástky a svazky vodiãû a kabelû tvarov m zalitím. Novû vyvinutá zalévací hlavice TM1010 pfiesvûdãuje snadnou montáïí, pfiíp. demontáïí. Ve vztahu k materiálûm a typûm strojû je univerzálnû pouïitelná a téï adaptovatelná do jin ch linek. n Sada jehel trysek umoïàuje individuální pfiizpûsobení poïadavkûm konkrétní aplikace. n Malé materiálové komûrky zabraàují pfiehfiívání a tím lze úspû nû minimalizovat po kozování materiálu. n Tracebility zabudované oznaãování datem a razítkem. n Vyslovenû snadná údrïba se snadno vymûniteln mi tûsnûními. n Ucelená technika vyhazování pruïinov /pneumatick vyhazovaã se stará o snadné vyjímání odlitého modulu. Obrázek nahofie: Granulát pro zpracování Hotmelt ve v tlaãném lisu. Obrázek vlevo: Novû vyvinutá zalévací hlavice TM1010 umoïàuje bezpeãné zpracování termoplastick ch zalévacích hmot. V robková paleta v oblasti Hotmelt-Moulding sahá od mal ch ruãních, pfiíp. stolních, zafiízení aï po zafiízení do linek. Jsou pokryty v echny rozsahy od nuly aï po sériovou v robu. Koaxiální hlavice pro v echny druhy odizolování Koaxiální hlavicí BERI.CO.FLEX vyvinula firma Feintechnik R.RITTMEYER GmbH kompaktní a pruïnû pouïitelnou odizolovací hlavici pro v echny potfieby odizolování. Hlavice je obzvlá tû vhodná pro odizolování koaxiálních kabelû. V kombinaci se v emi odizolovacími stroji a automaty bûïn mi na trhu lze odstraàovat izolaci v ech délek vícestupàovû a preciznû aï po maximální prûmûr kabelu 17,0 mm. Podle pouïití lze koaxiální hlavici BERI. CO.FLEX vyuïívat pro nafiíznutí na pfiedvolen prûmûr, nebo pro nafiíznutí plus staïení. Kompaktní konstrukcí je ve kerá mechanika, jak rotaãní pohyb, tak téï pro pfiistavení noïû, umístûna do skfiínû hlavice BERI.CO.FLEX. BERI.CO.FLEX umoïàuje nekoneãné zpracování kabelû a koaxiálních vedení a principiálnû mûïe b t pfiizpûsobena v em bûïn m odizolovacím strojûm nebo naráïecím automatûm. Pfiednosti n uzavfiená odizolovací skfiíà n vnûj í prûmûr aï 17,0 mm n prûchozí princip bez omezení délky n 6 noïû, tím velká plocha pfiiloïení n moïn provoz téï se 3 noïi (záleïí na kabelu) n 6 vystfieìovacích míst, tím lep í vystfiedûní n fiezy noïû v jedné rovinû n pruïnû pouïitelné n kompaktní konstrukce n bezproblémová likvidace odpadu n v echny mechanické funkce jsou uvnitfi skfiínû n radiální, tahov fiez noïem MoÏnosti pfiizpûsobení BERI.CO.FLEX Odizolovací automat NaráÏecí automat Samostatné oddûlené fie ení 6

7 Vydání XXVI VeletrÏní pfiehled INDUSTRIAUTOMATION BUDAPE Ë, H kvûten 2013 Pfii ohlédnutí za leto ní úãastí firmy Thonauer Kft. na budape Èském IndustriAutomation se potvrzuje snaha ukázat zajímavou a sympatickou veletrïní expozici. Aãkoliv stánek nebyl pfiíli velk, mohly b t pfiesto zajímajícímu se publiku ukázány mnohé stroje, jako Mäderovy lisy, Kappa 322 od Komaxu a stroj na dávkování lepicí pásky a bandáïování od firmy Kabatec. TéÏ dávkovací stroj TM 2500 od firmy Werner Wirth pfiedvádûn za provozu vyvolal velk zájem publika. Z 58 kontaktû na firmy mohlo b t osloveno a projevit zájem 19 nov ch zájemcû. Úspûch její úãasti na veletrhu utvrdil firmu Thonauer Kft. v tom, aby svoje vystoupení na veletrhu v pfií tím roku dokonce roz ífiila. Thonauer Kft. vyvíjí n tovací stroj Thonauer Kft. byla povûfiena projektováním a v robou n tovacího stroje. S ním mají b t desky plo n ch spojû tvarov m stykem montovány na chladicí Ïebra. Konstrukce umoïàuje v ak téï fie ení dal ích úloh t kajících se upevàování a v roby. PouÏitím jednotliv ch nástrojû lze zafiízení vyuïívat univerzálnû k dûrování, formování, stfiíhání, oh bání a téï k rûzn m lisovacím úlohám. Srdcem tohoto zafiízení je pneumatick lis typu Mäder DA , kter je umístûn ve skfiíni. Bezpeãn pfiístup do pracovní oblasti tvofií pneumaticky obsluhované posuvné okno integrované do ãelních dvefií ji tûn ch elektrick m spínaãem. Pfiísun nejrûznûj ích souãástek probíhá na paletû, která se pohybuje na stolku na sáních, kter vyhovuje vkládan m souãástkám. Podle váhy mûïe b t naloïeno aï pût souãástek. RÛzné lisovací nástroje mají na nosiãi nástrojû pfiedvolené polohy. Nástroje, pfiíp. zápustka, urãené pro obrobek jsou detekovány senzory, které pfii shodû povolí pracovní cyklus. âteãka ãarového kódu zaznamená polohu oznaãeného obrobku a po le data fiídící jednotce v dolní ãásti stroje. Thonauer GmbH nabízí pfii fie ení jednotliv ch úloh automatizace v roby projektování, realizaci a uvádûní do provozu na kvalitativnû nadstandardním profesionálním základû. 7

8 CZ Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele: Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59. Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v roba: Lighthouse, Ti tûno v Rakousku. Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení. Z dûvodu dal ího technického v voje jsou zmûny vyhrazeny. Veletrhy / v stavy / seminá e Elosys Mezinárodní elektrotechnick veletrh Trenãín (SK), Rakousko a SLOVINSKO Thonauer Gesellschaft m.b.h. Perfektastraße 59, 1230 Wien Tel. +43(0) , Fax -10 Productronica Veletrh inovativní elektronické v roby Mnichov (D), Maëarsko Thonauer Kft. Daróczi út 36, 1113 Budapest Tel. +36(0) , Fax +36(0) Slovensko Thonauer s.r.o. Cukrová 14, Bratislava Tel. +421(0) , Fax +421(0) Mobile +421(0) Poboãka Zvolen Mobile +421(0) âeská Republika Thonauer spol. s r.o. Cacovická 47, Brno Tel. +42(0) , Fax +42(0) Mobile +42(0) Rumunsko Thonauer Automatic s.r.l. Str. Diligentei nr Bucuresti Sector 2 Tel. +40(0) , Fax +40(0) Mobile +40(0) Poboãka Reprezentant Timisoara Mobile +40(0) Mobile +40(0) Vzorky malé série VyuÏijte volné kapacity na ich pfiedvádûcích strojû pro zhotovení vzorkû nebo mal ch sérií. Dotazy na ãísle (+43) 01/ nebo po lete na adresu Víde - BUDAPE Ë - BRATISLAVA BRNO - Bukure Ë

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory

Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory Systémy pro plo né vytápûní a chlazení Roth... inovace a úãinnost pro moderní Ïivotní prostory i úspora energie a hygiena, stejnû jako ochrana Ïivotního prostfiedí. V konnost systémû pro plo né vytápûní

Více

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH CAx/PLM technologie 8 VáÏení ãtenáfii, letos je to má pfiíjemná povinnost opût Vás uvítat na stránkách na eho roãního zpravodaje, jiï osmého vydání v na em ãtrnáctiletém

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

CENÍK 2009 PLATN OD 1. 3. 2009. Ing.Jiří Kotača - želex

CENÍK 2009 PLATN OD 1. 3. 2009. Ing.Jiří Kotača - želex CENÍK 09 PLTN OD 1. 3. 09 Ing.Jiří Kotača - želex latnice p. Sv. nt. č. 843, PSČ 696 71 IČO 723 31 658 DIČ CZ6408051573 www.zelex.cz e-mail: zelex@zelex.cz 2 SERVIS STRN 3-4 SERVIS ISOKOR STRN 5-27 NOVOMUR

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana 11-24 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana 25-30 TOPNÁ

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

DÛm jako stavebnice. projekty a realizace modulární architektura. CUBESPACE, âeská repuplika MOVE START

DÛm jako stavebnice. projekty a realizace modulární architektura. CUBESPACE, âeská repuplika MOVE START projekty a realizace modulární architektura Externí klientské centrum s pultovou stfiechou adová skladba z modulû Move a Start CUBESPACE, âeská repuplika MOVE START DÛm jako stavebnice Modulární architektura,

Více

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s.

Solid Edge ve spoleãnosti KE NER, a.s. Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH ãíslo 7 VáÏení ãtenáfii, spoleãnost AXIOM TECH s.r.o. se jiï 13 let intenzivnû zab vá CAx/PLM technologiemi v oblasti strojírenství. Na e zku enosti nám tak

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více