rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi"

Transkript

1 Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní filozofie zûstala zachována. Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Koaxiální hlavice pro v echny druhy odizolování Thonauer Kft. vyvíjí n tovací stroj

2 Thonauer illustriert Pfiedmluva Ing. Friedrich Thonauer, Zakladatel a konzultant firmy Thonauer GmbH. Vdûk za ãtvrtstoletí Zpracování kabelû Krimpovací lisy Automatické stfiíhací a odizolovací stroje Laserové odizolovací stroje Systémy na zakázku Manipulace s kabely Potiskovací ink-jet a laserové systémy Tûsnûní Lepení Selektívní lakování Hotmelt Ruãní systémy Automatické dávkovací stolní systémy PrÛmyslové dávkovací automaty Hotmelt technologie a materiály Pfiesné ventily, pfiesná ãerpadla a dávkovací jehly Dávkovací systémy Zalévací pryskyfiice Spojovací technologie Znamením roku 2013 je 25. v roãí vzniku firmy THONAUER. Koncem roku 1987, tedy je tû v dobách Ïelezné opony, jsem zaãal ve sv ch ãtyfiiapadesáti letech se zakládáním vlastní firmy. Tato ãinnost mi nebyla neznámá, jiï dvakrát jsem pfiece jako zamûstnanec a pozdûj í jednatel takov podnik budoval. Velk rozdíl byl tentokrát v tom, Ïe nyní musel b t potfiebn kapitál pfiipraven z vlastních prostfiedkû. Technick m fiemeslem uplynul ch rokû byla technika elektrického propojování a m m prvním vlastním zastupování proto byla tahová zkou eãka krimpovan ch kontaktû. Ale jiï brzo se ozvala firma KOMAX z Lucernu, která sly ela o zaloïení mé firmy a nabídla mi zastupování jejich moderních krimpovacích automatû a pfiifiezávacích a odizolovacích strojû. Znal jsem tento podnik jiï z mé dfiívûj í ãinnosti a ihned jsem se toho nad enû chopil. MÛj zvlá tní dík pfiirozenû patfií této firmû Komax, se kterou v tomto roce smíme slavit téï 25 rokû úspû né spolupráce a která mezitím vystoupala k vedoucí firmû na trhu v oblasti zpracování kabelû. Ale téï stolní krimpovací stroje od MECAL Fubine, Itálie nebo stínící materiály pro EMC od firmy LAIRD jsou námi zastupovány nyní více neï dvû desetiletí, i kdyï se názvy firem za tu dobu ãásteãnû zmûnily. ZÛstala vysoká kvalita a dodavatelská spolehlivost, o niï jsme se vïdy snaïili. Chtûl bych z tohoto místa, a nyní mluvím jménem v ech na ich pracovníkû, podûkovat velmi mnoha lidem. Nejprve na im zákazníkûm, ktefií nám po tak dlouhou dobu zûstali vûrni, a v em na im dodavatelûm, se kter mi jsme mohli b t tak úspû ní. MÛj osobní dík smûfiuje pfiirozenû k na im spolupracovníkûm a samozfiejmû k vedení podniku. Vsadíme v echno na to, abychom i v budoucnosti mohli b t podnikem, se kter m jsou zákazníci, dodavatelé a pracovníci velmi spokojeni. Dále v tomto vydání referujeme o svafiovací mikrotechnice (odporovém svafiování) a slisování. Malé série dovolují pfii tom zaãlenûní do automatû kabelové konfekce nebo pfiepravních linek. Pro v robce elektronick ch modulû a souãástek máme pokrokové postupy, jako je Hotmelt-Moulding, Coating po metodû tenkého nebo tlustého filmu a Potting & Melting. Pro va e v robní postupy vám kromû toho nabízíme v robní stroje pro Hotmelt ve standardním provedení nebo vyrobené na zakázku, nástroje vyrábûné individuálnû a vysoce kvalifikované inïen rské sluïby. V souãasnosti jsme specialisty na ochranu souãástek na deskách elektronick ch plo n ch spojû a elektronick ch modulû. Poté, co jsme byli v Rakousku minulého roku jako obchodní a servisní podnik certifikováni podle ISO, pracuje nyní na e maìarská poboãka téï na potvrzení o nabytí tohoto vysokého standardu. Zamûfiením tohoto vydání je téï ukázání na eho vkladu k v voji a v robû zákaznick ch specifick ch aplikací. Zvlá tní dûraz je na to v souãasnosti kladen v Maìarsku a v Rakousku. Tak se s nadûjí díváme do budoucnosti, pfiipraveni osvûdãit se v dal ím ãtvrtstoletí. Co nejsrdeãnûji Pájení svûteln m paprskem Laserové pájení Pájení selektivní vlnou Indukãní pájení Pájení mikroplamenem Ultrazvukové svafiování plastû Ultrazvukové svafiování kovû Mikroodporové svafiování Termokomprese bondování Krimpovací lisy a krimpovací nástroje Komponenty k automatizaci montáïe Workerbot PruÏné tfiídicí systémy Zpracování obrazu a zku ební systémy e ení zpracování obrazu Optické zku ební systémy Zku ební stroje Systémy k testování skla Elektroluminiscenãní systémy pro ploché a solární sklo Technologie navíjení cívek Technologie navíjení drátu Technologie RFID Ovíjecí technologie Komponenty, skfiínû a nátûrové systémy Elektromagnetické stínûní Tepelnû vodivé folie a pasty Optické filtry pro displeje Antimikrobiální laky 19 skfiínû SluÏby Pûnová tûsnûní Elektromagnetická tûsnûní na bázi sili konu Ochrana elektrick ch a elektronick ch sestav Ing. Friedrich Thonauer zakladatel firmy a konzultant S firmou Komax AG spojuje Thonauera 25leté partnerství. 2

3 Vydání XXVI 25 rokû Správné vûci ve správnou dobu Historie zaãala roku 1988, kdyï Ing. Friedrich Thonauer uskuteãnil dlouho opatrované pfiání a ve vûku 54 rokû se osamostatnil. První pfiedvádûcí stroj byl umístûn v garáïi, dálnopis a PC tvofiily pátefi infrastruktury a dobré vztahy s telegrafním úfiadem umoïnily poloïení 16párového telefonního kabelu. Takto zaloïen jako klasická garáïová firma, je dnes podnik ãinn v pûti evropsk ch zemích a zamûstnává více neï 40 pracovníkû. Individuální kávové álky pfiipomínají 25letou existenci. Jedním z dûvodû úspûchu podniku je zaïitá firemní filozofie: Staráme se o to, aby byli spokojeni na i zákazníci, rovnûï na i dodavatelé a v neposlední fiadû na i spolupracovníci. Základní kámen byl poloïen volbou správn ch dodavatelû. Nûktefií jsou partnery je tû dnes, i kdyï pod jin mi jmény. Dobré kontakty s v chodní Evropou tehdy je tû za Ïeleznou oponou udûlalo novû zaloïenou obchodní spoleãnost zvlá tû atraktivní pro partnerské firmy. Ale s prodejem vysoce technizovan ch automatû stoupala poptávka po fungující sluïbû zákazníkûm, která by nejlépe mûla b t umístûna v dotyãn ch zemích. ProtoÏe cizincûm nebylo v té dobû povoleno ve v chodoevropsk ch zemích zakládat firmy, bylo spolupracováno se zastoupeními, zejména s evidenãním úfiadem rakouské obchodní komory (EVAG). To trvalo do roku 1993, tedy pfiesnû pfied 20 lety, neï bylo moïné v Budape ti instalovat první prodejní a servisní kanceláfi. Dva odborníci ãinní tehdy v zahraniãním obchodu u zákazníkû v Maìarsku jsou na maìarské poboãce zamûstnáni dodnes. Zakrátko byly v rychlém sledu zaloïeny vlastní spoleãnosti se v emi právy v Maìarsku, na Slovensku, v Rumunsku a v âesku. S rostoucím poãtem pracovníkû musely b t pfiibrány vût í prostory a garáïov Ïivot koneãnû skonãil. Od roku 2004 se sídlo firmy s obchodními, skladovacími a pfiedvádûcími prostorami nachází ve Vídni Liesingu. Vedle prodejní ãinnosti se rozvinulo téï zákaznicky orientované vypracovávání speciálních projektû s vlastní v robou vzorkû a mal ch sérií. Certifikace podle ISO 9001:2008 byla dal ím logick m krokem. Dûlat správné vûci ve správnou dobu se správn mi prostfiedky se doposud osvûdãilo nejlépe. Pokroková svafiovací mikrotechnika Nûmeck podnik EKS Peter Keller GmbH vyvíjí a vyrábí jiï 20 rokû hospodárná a technologicky vysoce hodnotná mikrosvafiovací zafiízení z oblasti techniky odporového svafiování. Vedle standardních strojû pro bodové, vové a bradavkové svafiování zahrnuje v roba individuálnû koncipovaná a vyrábûná speciální svafiovací zafiízení, jakoï i kompletní systémová fie ení. KWM 008 Kompact AC Sváfieãka pro jemné bodové svafiování je navrïena pro vzorkovou a malosériovou v robu a jako standardní stroj je ihned k dispozici. Pro del í laboratorní zkou ky nebo malé série se musí pfiipojit chladicí zafiízení, pfiiãemï stroj je pfiipraven pro vodní chlazení. Modul pro slisování STANICE PRO SLISOVÁNÍ Patentované moduly pro slisování 0,16 10 mm 2 se vyznaãují zejména exaktní rozmûrovou stálostí, jakoï i nepatrnou cenou opotfiebiteln ch dílû. Dodány mohou b t moduly pro jednoduch nebo dvojit pramenec. Ty jsou k dostání s pneumatick m nebo elektromotorick m pohonem. Novû je v dodávaném sortimentu sekvenãnû sefiiditeln modul pro prûfiez Aplikace mikrosvafiování 0,16 4 mm 2 pfiíp mm 2 (doba pfiestavení < 500 ms). Úzké typové fiady umoïàují integraci do automatû kabelové konfekce nebo pfiepravních linek. 3

4 Thonauer illustriert Spojovací technika s vizí KONSTRUkâNÍ ADA DC2013T SMART Konstrukãní fiada DC2013T SMART je prûmyslovû první stejnosmûrn svafiovací zdroj pro odporové bodové svafiování s dotykov m panelem, kter nabízí databázi k fiízení a kontrole procesu v kombinaci s velmi dobfie vyhlazen m v stupem vysokého v konu 3000A DC. DC2013T SMART systém fiízení svafiování se SMART chytr m fiízením procesu PouÏitím nejmodernûj ích technologií jsou tato zafiízení prvními v oblasti statistického fiízení procesu v reálném ãase. UmoÏÀují uloïení a kontrolu chytr ch SMART databází s údaji o svafiování, na které lze dosáhnout prakticky v ude pfies TCP/IP-Ethernet. Interní databázová technologie nabízí procesním a v robním inïen rûm celou fiadu moïností fiízení, které pfiispívají ke zlep ení zaji tûní kvality a k lep ím moïnostem kontroly v robních linek. hromadná v roba High-Speed v roba osvûtlovacích prostfiedkû svafiování senzorû, souãástek a téï vodiv ch materiálû kontaktní svafiování aplikace Heat-Staking montáï svazkû akumulátorû v roba solárních ãlánkû Vlastnosti a v hody n Plnohodnotné rozhraní TCP/IP-Ethernet k interním a externím databázov m systémûm n Zaãlenûné grafické statistické funkce fiízení procesu n SMART regulace síly fiezací hlavice ve svafiovacích programech a pfiímé rozhraní k mûfiiãûm síly MWS n Mnohostranné moïnosti pfiipojení téï periferních zafiízení jin ch poskytovatelû n Velké délky napájecích a ovládacích vedení n Zaãlenûn systém SAFEGUARD pro zabránûní v padkû systému bt 712 s programovatelnou odizolovací jednotkou KOMPLEXNÍ E ENÍ THONAUER Nevytvrzující dávkovací silikonov tmel Tputty SÉRIE 506 MATERIÁL PRO ZAPLNùNÍ SPÁR V pfiípadû Tputty 506 se jedná o mûkk jednosloïkov silikonov tmel a tepelnou v plà spár, nevyïadující dodateãnou úpravu. Tato v plà spár je ideálnû vhodná pro aplikace s velkou tolerancí spár, u nichï by mohlo pfii pouïití docházet k pfiídavnému tlakovému pûsobení na jednotlivé konstrukãní ãásti. Tento materiál lze pouïít k zaplnûní velk ch a nepravideln ch spár v konstrukãních ãástech. Tputty 506 má sloïení zaji Èující vynikající tepelné vlastnosti, jakoï i skvûlou plasticitu. Tmel témûfi dokonale zabraàuje pfienosu tlaku mezi jednotliv mi plochami. ProtoÏe je Tputty 506 viskóznûj í neï tuk, nedochází k vystupování nebo vytlaãování tmelu. Díky svému mimofiádnému chování pfii teãení zûstává tmel pod tlakem vïdy bez problémû tekut. Tputty 506 skoro vûbec neomílá, coï zpûsobuje nepatrné opotfiebení dávkovacích zafiízení a tím i nízké náklady na údrïbu, pfiíp. opravy. Vlastnosti n Mûkk a plasticky tvarovateln, témûfi dokonale zabraàuje pfienosu tlaku mezi plochami. n Velmi málo omílá. n Tepelná vodivost 3,5 W/mK 4

5 KOMPLEXNÍ E ENÍ THONAUER Vydání XXVI Pfiesné naná ení pfii aplikacích TIM Dávkovací aplikace TIM Automatizované dávkování tepeln ch stykov ch materiálû, znám ch téï jako TIM, klade vysoké nároky pfiedev ím z hlediska materiálového sloïení, dávkovaného mnoïství a opakovatelnosti procesu. V robky TIM mohou vykazovat zcela rozdílné konzistence, od mazacího oleje aï po tûïké pasty. DoplÀkov problém spoãívá v tom, Ïe tepelné stykové materiály typicky obsahují vysok podíl plnidel, která mohou po kodit tûsnûní kapaliny a hfiídele v bûïn ch ãerpadlech pro ãerpání kapalin. To ãasto vede k nepfiesnému dávkování a enormním nákladûm na údrïbu, jakoï i ke zbyteãn m prostojûm. PVA se podafiilo vyvinout mnoïství zafiízení s jednoduchou manipulací pro pfiesné dávkování tepeln ch stykov ch materiálû. Dávkovací systémy jsou navrïeny pro nejrûznûj í velikosti ucpávek a pfiekr vají velk rozsah dávkovan ch mnoïství. Pro pouïití TIM ve velk ch nebo velkoobjemov ch dávkovan ch mnoïstvích je dávkovan materiál ãasto balen v nádobách po galonech. Právû koncoví uïivatelé, ktefií mají s materiály TIM málo zku eností, ãasto pouïívají pumpy, které jsou urãeny normálnû pro jiná pouïití, jako napfi. aplikaci silikonov ch tûsnûní a brzo jsou nuceni konstatovat, Ïe tyto pumpy vykazují silné opotfiebení tûsnûní a hfiídelû, stávají se netûsn mi nebo se zadírají a nakonec jsou i zcela neschopné funkce. Hydraulická dávkovací pumpa PVA-1GPU ãerpá tepelné stykové materiály z ocelov ch nádob s rovn mi stûnami s obsahem jednoho galonu do dávkovacího ventilu z tvrdokovu. S podobnou funkcí jako má hydraulick lis, systém vytlaãuje materiál z nádoby, místo aby jej ãerpal, jako je tomu u bûïn ch systémû s pístem nebo u plunïru. Kromû toho má jednotka jen jeden O-krouÏek, kter se musí pravidelnû vymûàovat. Takto je provoz jednoduch a náklady na údrïbu jsou omezené na minimum. Hydraulická dávkovací pumpa PVA-1GPU s objemem nádoby jeden galon Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Na piãce po stránce trvanlivosti, pfiesnosti a preciznosti: S dávkovací technikou RAMPF máme v nabídce piãkové technologie dávkování 2K tepelnû vodiv ch past. Pístov dávkovaã s kompaktní strojní konstrukcí, bez kompromisû v fiídicí technice. Zalévání elektronick ch souãástek patfií jiï mnoho desetiletí k bûïné v robní praxi, pfiedev ím ve v robû automobilû a téï v odvûtví elektrotechniky a elektroniky. Zalévací hmoty jsou zpracovávány a aplikovány nízkotlak mi mísícími a dávkovacími zafiízeními. DÛleÏitou ãást tûchto zafiízení tvofií dávkovací ãerpadlo. Má za úkol co ne etrnûji v pfiesném mnoïství dopravit materiál k mísícímu systému. Jak druh ãerpadla je zvolen, závisí na viskozitû a abrazivnosti materiálu a téï na poïadovaném v konu podávání. Technologie RAMPF dávkovací techniky pro 2K tepelnû vodivé pasty je tvofiena lisem s podtlakovou nádobou s elektrick m pístov m dávkovaãem a statick m mísiãem s precizními ventily s mal m opotfiebením, mûnícími polohu bez vytlaãování. Ventily fiídí tok materiálu do válce. V tlak materiálu je fiízen pístov m systémem s rychlostní regulací. Lisy s podtlakovou nádobou vyprázdní nádobu na zbytkov obsah < 0,5 litru a automaticky se odvzdu ní po v mûnû nádoby. Pfii odvzdu nûní nevznikají Ïádné ztráty materiálu. Takto konstruovan systém je ideální pro precizní dávkování materiálov ch sloïek v dávkovacích zafiízeních. Ve vztahu k rozptylu jednotliv ch dávkování dávají pístové dávkovací systémy jednoznaãnû nejlep í v sledky a vykazují tak nejlep í strojní vlastnosti. Praxe potvrzuje nejlep í v sledky po stránce trvanlivosti, pfiesnosti a preciznosti. 5

6 Thonauer illustriert Hotmelt-Moulding s novû vyvinutou zalévací hlavicí Hotmelt-Moulding ochraàuje spolehlivû a dlouho pfied vlhkostí, v kyvy teploty, korozí a otfiesy. Pro tuto technologii jsou pouïívány termoplastické zalévací hmoty THERMELT. Dobrou ochranu nabízejí Hotmelt materiály, které mohou b t zpracovávány pomocí nízkotlaké zalévací techniky rychle, pruïnû a souãasnû s vysokou kvalitou. PouÏití v tlaãného lisu pfiitom umoïàuje cílené Melt-on-Demand bez zbyteãn ch ohfiívacích fází. S nízkotlak m vstfiikovacím postupem Hotmelt- -Moulding, ne kodícím Ïivotnímu prostfiedí, jsou bezpeãnû a etrnû ohraniãeny moduly, souãástky a svazky vodiãû a kabelû tvarov m zalitím. Novû vyvinutá zalévací hlavice TM1010 pfiesvûdãuje snadnou montáïí, pfiíp. demontáïí. Ve vztahu k materiálûm a typûm strojû je univerzálnû pouïitelná a téï adaptovatelná do jin ch linek. n Sada jehel trysek umoïàuje individuální pfiizpûsobení poïadavkûm konkrétní aplikace. n Malé materiálové komûrky zabraàují pfiehfiívání a tím lze úspû nû minimalizovat po kozování materiálu. n Tracebility zabudované oznaãování datem a razítkem. n Vyslovenû snadná údrïba se snadno vymûniteln mi tûsnûními. n Ucelená technika vyhazování pruïinov /pneumatick vyhazovaã se stará o snadné vyjímání odlitého modulu. Obrázek nahofie: Granulát pro zpracování Hotmelt ve v tlaãném lisu. Obrázek vlevo: Novû vyvinutá zalévací hlavice TM1010 umoïàuje bezpeãné zpracování termoplastick ch zalévacích hmot. V robková paleta v oblasti Hotmelt-Moulding sahá od mal ch ruãních, pfiíp. stolních, zafiízení aï po zafiízení do linek. Jsou pokryty v echny rozsahy od nuly aï po sériovou v robu. Koaxiální hlavice pro v echny druhy odizolování Koaxiální hlavicí BERI.CO.FLEX vyvinula firma Feintechnik R.RITTMEYER GmbH kompaktní a pruïnû pouïitelnou odizolovací hlavici pro v echny potfieby odizolování. Hlavice je obzvlá tû vhodná pro odizolování koaxiálních kabelû. V kombinaci se v emi odizolovacími stroji a automaty bûïn mi na trhu lze odstraàovat izolaci v ech délek vícestupàovû a preciznû aï po maximální prûmûr kabelu 17,0 mm. Podle pouïití lze koaxiální hlavici BERI. CO.FLEX vyuïívat pro nafiíznutí na pfiedvolen prûmûr, nebo pro nafiíznutí plus staïení. Kompaktní konstrukcí je ve kerá mechanika, jak rotaãní pohyb, tak téï pro pfiistavení noïû, umístûna do skfiínû hlavice BERI.CO.FLEX. BERI.CO.FLEX umoïàuje nekoneãné zpracování kabelû a koaxiálních vedení a principiálnû mûïe b t pfiizpûsobena v em bûïn m odizolovacím strojûm nebo naráïecím automatûm. Pfiednosti n uzavfiená odizolovací skfiíà n vnûj í prûmûr aï 17,0 mm n prûchozí princip bez omezení délky n 6 noïû, tím velká plocha pfiiloïení n moïn provoz téï se 3 noïi (záleïí na kabelu) n 6 vystfieìovacích míst, tím lep í vystfiedûní n fiezy noïû v jedné rovinû n pruïnû pouïitelné n kompaktní konstrukce n bezproblémová likvidace odpadu n v echny mechanické funkce jsou uvnitfi skfiínû n radiální, tahov fiez noïem MoÏnosti pfiizpûsobení BERI.CO.FLEX Odizolovací automat NaráÏecí automat Samostatné oddûlené fie ení 6

7 Vydání XXVI VeletrÏní pfiehled INDUSTRIAUTOMATION BUDAPE Ë, H kvûten 2013 Pfii ohlédnutí za leto ní úãastí firmy Thonauer Kft. na budape Èském IndustriAutomation se potvrzuje snaha ukázat zajímavou a sympatickou veletrïní expozici. Aãkoliv stánek nebyl pfiíli velk, mohly b t pfiesto zajímajícímu se publiku ukázány mnohé stroje, jako Mäderovy lisy, Kappa 322 od Komaxu a stroj na dávkování lepicí pásky a bandáïování od firmy Kabatec. TéÏ dávkovací stroj TM 2500 od firmy Werner Wirth pfiedvádûn za provozu vyvolal velk zájem publika. Z 58 kontaktû na firmy mohlo b t osloveno a projevit zájem 19 nov ch zájemcû. Úspûch její úãasti na veletrhu utvrdil firmu Thonauer Kft. v tom, aby svoje vystoupení na veletrhu v pfií tím roku dokonce roz ífiila. Thonauer Kft. vyvíjí n tovací stroj Thonauer Kft. byla povûfiena projektováním a v robou n tovacího stroje. S ním mají b t desky plo n ch spojû tvarov m stykem montovány na chladicí Ïebra. Konstrukce umoïàuje v ak téï fie ení dal ích úloh t kajících se upevàování a v roby. PouÏitím jednotliv ch nástrojû lze zafiízení vyuïívat univerzálnû k dûrování, formování, stfiíhání, oh bání a téï k rûzn m lisovacím úlohám. Srdcem tohoto zafiízení je pneumatick lis typu Mäder DA , kter je umístûn ve skfiíni. Bezpeãn pfiístup do pracovní oblasti tvofií pneumaticky obsluhované posuvné okno integrované do ãelních dvefií ji tûn ch elektrick m spínaãem. Pfiísun nejrûznûj ích souãástek probíhá na paletû, která se pohybuje na stolku na sáních, kter vyhovuje vkládan m souãástkám. Podle váhy mûïe b t naloïeno aï pût souãástek. RÛzné lisovací nástroje mají na nosiãi nástrojû pfiedvolené polohy. Nástroje, pfiíp. zápustka, urãené pro obrobek jsou detekovány senzory, které pfii shodû povolí pracovní cyklus. âteãka ãarového kódu zaznamená polohu oznaãeného obrobku a po le data fiídící jednotce v dolní ãásti stroje. Thonauer GmbH nabízí pfii fie ení jednotliv ch úloh automatizace v roby projektování, realizaci a uvádûní do provozu na kvalitativnû nadstandardním profesionálním základû. 7

8 CZ Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele: Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59. Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v roba: Lighthouse, Ti tûno v Rakousku. Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení. Z dûvodu dal ího technického v voje jsou zmûny vyhrazeny. Veletrhy / v stavy / seminá e Elosys Mezinárodní elektrotechnick veletrh Trenãín (SK), Rakousko a SLOVINSKO Thonauer Gesellschaft m.b.h. Perfektastraße 59, 1230 Wien Tel. +43(0) , Fax -10 Productronica Veletrh inovativní elektronické v roby Mnichov (D), Maëarsko Thonauer Kft. Daróczi út 36, 1113 Budapest Tel. +36(0) , Fax +36(0) Slovensko Thonauer s.r.o. Cukrová 14, Bratislava Tel. +421(0) , Fax +421(0) Mobile +421(0) Poboãka Zvolen Mobile +421(0) âeská Republika Thonauer spol. s r.o. Cacovická 47, Brno Tel. +42(0) , Fax +42(0) Mobile +42(0) Rumunsko Thonauer Automatic s.r.l. Str. Diligentei nr Bucuresti Sector 2 Tel. +40(0) , Fax +40(0) Mobile +40(0) Poboãka Reprezentant Timisoara Mobile +40(0) Mobile +40(0) Vzorky malé série VyuÏijte volné kapacity na ich pfiedvádûcích strojû pro zhotovení vzorkû nebo mal ch sérií. Dotazy na ãísle (+43) 01/ nebo po lete na adresu Víde - BUDAPE Ë - BRATISLAVA BRNO - Bukure Ë

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více