rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi"

Transkript

1 Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní filozofie zûstala zachována. Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Koaxiální hlavice pro v echny druhy odizolování Thonauer Kft. vyvíjí n tovací stroj

2 Thonauer illustriert Pfiedmluva Ing. Friedrich Thonauer, Zakladatel a konzultant firmy Thonauer GmbH. Vdûk za ãtvrtstoletí Zpracování kabelû Krimpovací lisy Automatické stfiíhací a odizolovací stroje Laserové odizolovací stroje Systémy na zakázku Manipulace s kabely Potiskovací ink-jet a laserové systémy Tûsnûní Lepení Selektívní lakování Hotmelt Ruãní systémy Automatické dávkovací stolní systémy PrÛmyslové dávkovací automaty Hotmelt technologie a materiály Pfiesné ventily, pfiesná ãerpadla a dávkovací jehly Dávkovací systémy Zalévací pryskyfiice Spojovací technologie Znamením roku 2013 je 25. v roãí vzniku firmy THONAUER. Koncem roku 1987, tedy je tû v dobách Ïelezné opony, jsem zaãal ve sv ch ãtyfiiapadesáti letech se zakládáním vlastní firmy. Tato ãinnost mi nebyla neznámá, jiï dvakrát jsem pfiece jako zamûstnanec a pozdûj í jednatel takov podnik budoval. Velk rozdíl byl tentokrát v tom, Ïe nyní musel b t potfiebn kapitál pfiipraven z vlastních prostfiedkû. Technick m fiemeslem uplynul ch rokû byla technika elektrického propojování a m m prvním vlastním zastupování proto byla tahová zkou eãka krimpovan ch kontaktû. Ale jiï brzo se ozvala firma KOMAX z Lucernu, která sly ela o zaloïení mé firmy a nabídla mi zastupování jejich moderních krimpovacích automatû a pfiifiezávacích a odizolovacích strojû. Znal jsem tento podnik jiï z mé dfiívûj í ãinnosti a ihned jsem se toho nad enû chopil. MÛj zvlá tní dík pfiirozenû patfií této firmû Komax, se kterou v tomto roce smíme slavit téï 25 rokû úspû né spolupráce a která mezitím vystoupala k vedoucí firmû na trhu v oblasti zpracování kabelû. Ale téï stolní krimpovací stroje od MECAL Fubine, Itálie nebo stínící materiály pro EMC od firmy LAIRD jsou námi zastupovány nyní více neï dvû desetiletí, i kdyï se názvy firem za tu dobu ãásteãnû zmûnily. ZÛstala vysoká kvalita a dodavatelská spolehlivost, o niï jsme se vïdy snaïili. Chtûl bych z tohoto místa, a nyní mluvím jménem v ech na ich pracovníkû, podûkovat velmi mnoha lidem. Nejprve na im zákazníkûm, ktefií nám po tak dlouhou dobu zûstali vûrni, a v em na im dodavatelûm, se kter mi jsme mohli b t tak úspû ní. MÛj osobní dík smûfiuje pfiirozenû k na im spolupracovníkûm a samozfiejmû k vedení podniku. Vsadíme v echno na to, abychom i v budoucnosti mohli b t podnikem, se kter m jsou zákazníci, dodavatelé a pracovníci velmi spokojeni. Dále v tomto vydání referujeme o svafiovací mikrotechnice (odporovém svafiování) a slisování. Malé série dovolují pfii tom zaãlenûní do automatû kabelové konfekce nebo pfiepravních linek. Pro v robce elektronick ch modulû a souãástek máme pokrokové postupy, jako je Hotmelt-Moulding, Coating po metodû tenkého nebo tlustého filmu a Potting & Melting. Pro va e v robní postupy vám kromû toho nabízíme v robní stroje pro Hotmelt ve standardním provedení nebo vyrobené na zakázku, nástroje vyrábûné individuálnû a vysoce kvalifikované inïen rské sluïby. V souãasnosti jsme specialisty na ochranu souãástek na deskách elektronick ch plo n ch spojû a elektronick ch modulû. Poté, co jsme byli v Rakousku minulého roku jako obchodní a servisní podnik certifikováni podle ISO, pracuje nyní na e maìarská poboãka téï na potvrzení o nabytí tohoto vysokého standardu. Zamûfiením tohoto vydání je téï ukázání na eho vkladu k v voji a v robû zákaznick ch specifick ch aplikací. Zvlá tní dûraz je na to v souãasnosti kladen v Maìarsku a v Rakousku. Tak se s nadûjí díváme do budoucnosti, pfiipraveni osvûdãit se v dal ím ãtvrtstoletí. Co nejsrdeãnûji Pájení svûteln m paprskem Laserové pájení Pájení selektivní vlnou Indukãní pájení Pájení mikroplamenem Ultrazvukové svafiování plastû Ultrazvukové svafiování kovû Mikroodporové svafiování Termokomprese bondování Krimpovací lisy a krimpovací nástroje Komponenty k automatizaci montáïe Workerbot PruÏné tfiídicí systémy Zpracování obrazu a zku ební systémy e ení zpracování obrazu Optické zku ební systémy Zku ební stroje Systémy k testování skla Elektroluminiscenãní systémy pro ploché a solární sklo Technologie navíjení cívek Technologie navíjení drátu Technologie RFID Ovíjecí technologie Komponenty, skfiínû a nátûrové systémy Elektromagnetické stínûní Tepelnû vodivé folie a pasty Optické filtry pro displeje Antimikrobiální laky 19 skfiínû SluÏby Pûnová tûsnûní Elektromagnetická tûsnûní na bázi sili konu Ochrana elektrick ch a elektronick ch sestav Ing. Friedrich Thonauer zakladatel firmy a konzultant S firmou Komax AG spojuje Thonauera 25leté partnerství. 2

3 Vydání XXVI 25 rokû Správné vûci ve správnou dobu Historie zaãala roku 1988, kdyï Ing. Friedrich Thonauer uskuteãnil dlouho opatrované pfiání a ve vûku 54 rokû se osamostatnil. První pfiedvádûcí stroj byl umístûn v garáïi, dálnopis a PC tvofiily pátefi infrastruktury a dobré vztahy s telegrafním úfiadem umoïnily poloïení 16párového telefonního kabelu. Takto zaloïen jako klasická garáïová firma, je dnes podnik ãinn v pûti evropsk ch zemích a zamûstnává více neï 40 pracovníkû. Individuální kávové álky pfiipomínají 25letou existenci. Jedním z dûvodû úspûchu podniku je zaïitá firemní filozofie: Staráme se o to, aby byli spokojeni na i zákazníci, rovnûï na i dodavatelé a v neposlední fiadû na i spolupracovníci. Základní kámen byl poloïen volbou správn ch dodavatelû. Nûktefií jsou partnery je tû dnes, i kdyï pod jin mi jmény. Dobré kontakty s v chodní Evropou tehdy je tû za Ïeleznou oponou udûlalo novû zaloïenou obchodní spoleãnost zvlá tû atraktivní pro partnerské firmy. Ale s prodejem vysoce technizovan ch automatû stoupala poptávka po fungující sluïbû zákazníkûm, která by nejlépe mûla b t umístûna v dotyãn ch zemích. ProtoÏe cizincûm nebylo v té dobû povoleno ve v chodoevropsk ch zemích zakládat firmy, bylo spolupracováno se zastoupeními, zejména s evidenãním úfiadem rakouské obchodní komory (EVAG). To trvalo do roku 1993, tedy pfiesnû pfied 20 lety, neï bylo moïné v Budape ti instalovat první prodejní a servisní kanceláfi. Dva odborníci ãinní tehdy v zahraniãním obchodu u zákazníkû v Maìarsku jsou na maìarské poboãce zamûstnáni dodnes. Zakrátko byly v rychlém sledu zaloïeny vlastní spoleãnosti se v emi právy v Maìarsku, na Slovensku, v Rumunsku a v âesku. S rostoucím poãtem pracovníkû musely b t pfiibrány vût í prostory a garáïov Ïivot koneãnû skonãil. Od roku 2004 se sídlo firmy s obchodními, skladovacími a pfiedvádûcími prostorami nachází ve Vídni Liesingu. Vedle prodejní ãinnosti se rozvinulo téï zákaznicky orientované vypracovávání speciálních projektû s vlastní v robou vzorkû a mal ch sérií. Certifikace podle ISO 9001:2008 byla dal ím logick m krokem. Dûlat správné vûci ve správnou dobu se správn mi prostfiedky se doposud osvûdãilo nejlépe. Pokroková svafiovací mikrotechnika Nûmeck podnik EKS Peter Keller GmbH vyvíjí a vyrábí jiï 20 rokû hospodárná a technologicky vysoce hodnotná mikrosvafiovací zafiízení z oblasti techniky odporového svafiování. Vedle standardních strojû pro bodové, vové a bradavkové svafiování zahrnuje v roba individuálnû koncipovaná a vyrábûná speciální svafiovací zafiízení, jakoï i kompletní systémová fie ení. KWM 008 Kompact AC Sváfieãka pro jemné bodové svafiování je navrïena pro vzorkovou a malosériovou v robu a jako standardní stroj je ihned k dispozici. Pro del í laboratorní zkou ky nebo malé série se musí pfiipojit chladicí zafiízení, pfiiãemï stroj je pfiipraven pro vodní chlazení. Modul pro slisování STANICE PRO SLISOVÁNÍ Patentované moduly pro slisování 0,16 10 mm 2 se vyznaãují zejména exaktní rozmûrovou stálostí, jakoï i nepatrnou cenou opotfiebiteln ch dílû. Dodány mohou b t moduly pro jednoduch nebo dvojit pramenec. Ty jsou k dostání s pneumatick m nebo elektromotorick m pohonem. Novû je v dodávaném sortimentu sekvenãnû sefiiditeln modul pro prûfiez Aplikace mikrosvafiování 0,16 4 mm 2 pfiíp mm 2 (doba pfiestavení < 500 ms). Úzké typové fiady umoïàují integraci do automatû kabelové konfekce nebo pfiepravních linek. 3

4 Thonauer illustriert Spojovací technika s vizí KONSTRUkâNÍ ADA DC2013T SMART Konstrukãní fiada DC2013T SMART je prûmyslovû první stejnosmûrn svafiovací zdroj pro odporové bodové svafiování s dotykov m panelem, kter nabízí databázi k fiízení a kontrole procesu v kombinaci s velmi dobfie vyhlazen m v stupem vysokého v konu 3000A DC. DC2013T SMART systém fiízení svafiování se SMART chytr m fiízením procesu PouÏitím nejmodernûj ích technologií jsou tato zafiízení prvními v oblasti statistického fiízení procesu v reálném ãase. UmoÏÀují uloïení a kontrolu chytr ch SMART databází s údaji o svafiování, na které lze dosáhnout prakticky v ude pfies TCP/IP-Ethernet. Interní databázová technologie nabízí procesním a v robním inïen rûm celou fiadu moïností fiízení, které pfiispívají ke zlep ení zaji tûní kvality a k lep ím moïnostem kontroly v robních linek. hromadná v roba High-Speed v roba osvûtlovacích prostfiedkû svafiování senzorû, souãástek a téï vodiv ch materiálû kontaktní svafiování aplikace Heat-Staking montáï svazkû akumulátorû v roba solárních ãlánkû Vlastnosti a v hody n Plnohodnotné rozhraní TCP/IP-Ethernet k interním a externím databázov m systémûm n Zaãlenûné grafické statistické funkce fiízení procesu n SMART regulace síly fiezací hlavice ve svafiovacích programech a pfiímé rozhraní k mûfiiãûm síly MWS n Mnohostranné moïnosti pfiipojení téï periferních zafiízení jin ch poskytovatelû n Velké délky napájecích a ovládacích vedení n Zaãlenûn systém SAFEGUARD pro zabránûní v padkû systému bt 712 s programovatelnou odizolovací jednotkou KOMPLEXNÍ E ENÍ THONAUER Nevytvrzující dávkovací silikonov tmel Tputty SÉRIE 506 MATERIÁL PRO ZAPLNùNÍ SPÁR V pfiípadû Tputty 506 se jedná o mûkk jednosloïkov silikonov tmel a tepelnou v plà spár, nevyïadující dodateãnou úpravu. Tato v plà spár je ideálnû vhodná pro aplikace s velkou tolerancí spár, u nichï by mohlo pfii pouïití docházet k pfiídavnému tlakovému pûsobení na jednotlivé konstrukãní ãásti. Tento materiál lze pouïít k zaplnûní velk ch a nepravideln ch spár v konstrukãních ãástech. Tputty 506 má sloïení zaji Èující vynikající tepelné vlastnosti, jakoï i skvûlou plasticitu. Tmel témûfi dokonale zabraàuje pfienosu tlaku mezi jednotliv mi plochami. ProtoÏe je Tputty 506 viskóznûj í neï tuk, nedochází k vystupování nebo vytlaãování tmelu. Díky svému mimofiádnému chování pfii teãení zûstává tmel pod tlakem vïdy bez problémû tekut. Tputty 506 skoro vûbec neomílá, coï zpûsobuje nepatrné opotfiebení dávkovacích zafiízení a tím i nízké náklady na údrïbu, pfiíp. opravy. Vlastnosti n Mûkk a plasticky tvarovateln, témûfi dokonale zabraàuje pfienosu tlaku mezi plochami. n Velmi málo omílá. n Tepelná vodivost 3,5 W/mK 4

5 KOMPLEXNÍ E ENÍ THONAUER Vydání XXVI Pfiesné naná ení pfii aplikacích TIM Dávkovací aplikace TIM Automatizované dávkování tepeln ch stykov ch materiálû, znám ch téï jako TIM, klade vysoké nároky pfiedev ím z hlediska materiálového sloïení, dávkovaného mnoïství a opakovatelnosti procesu. V robky TIM mohou vykazovat zcela rozdílné konzistence, od mazacího oleje aï po tûïké pasty. DoplÀkov problém spoãívá v tom, Ïe tepelné stykové materiály typicky obsahují vysok podíl plnidel, která mohou po kodit tûsnûní kapaliny a hfiídele v bûïn ch ãerpadlech pro ãerpání kapalin. To ãasto vede k nepfiesnému dávkování a enormním nákladûm na údrïbu, jakoï i ke zbyteãn m prostojûm. PVA se podafiilo vyvinout mnoïství zafiízení s jednoduchou manipulací pro pfiesné dávkování tepeln ch stykov ch materiálû. Dávkovací systémy jsou navrïeny pro nejrûznûj í velikosti ucpávek a pfiekr vají velk rozsah dávkovan ch mnoïství. Pro pouïití TIM ve velk ch nebo velkoobjemov ch dávkovan ch mnoïstvích je dávkovan materiál ãasto balen v nádobách po galonech. Právû koncoví uïivatelé, ktefií mají s materiály TIM málo zku eností, ãasto pouïívají pumpy, které jsou urãeny normálnû pro jiná pouïití, jako napfi. aplikaci silikonov ch tûsnûní a brzo jsou nuceni konstatovat, Ïe tyto pumpy vykazují silné opotfiebení tûsnûní a hfiídelû, stávají se netûsn mi nebo se zadírají a nakonec jsou i zcela neschopné funkce. Hydraulická dávkovací pumpa PVA-1GPU ãerpá tepelné stykové materiály z ocelov ch nádob s rovn mi stûnami s obsahem jednoho galonu do dávkovacího ventilu z tvrdokovu. S podobnou funkcí jako má hydraulick lis, systém vytlaãuje materiál z nádoby, místo aby jej ãerpal, jako je tomu u bûïn ch systémû s pístem nebo u plunïru. Kromû toho má jednotka jen jeden O-krouÏek, kter se musí pravidelnû vymûàovat. Takto je provoz jednoduch a náklady na údrïbu jsou omezené na minimum. Hydraulická dávkovací pumpa PVA-1GPU s objemem nádoby jeden galon Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Na piãce po stránce trvanlivosti, pfiesnosti a preciznosti: S dávkovací technikou RAMPF máme v nabídce piãkové technologie dávkování 2K tepelnû vodiv ch past. Pístov dávkovaã s kompaktní strojní konstrukcí, bez kompromisû v fiídicí technice. Zalévání elektronick ch souãástek patfií jiï mnoho desetiletí k bûïné v robní praxi, pfiedev ím ve v robû automobilû a téï v odvûtví elektrotechniky a elektroniky. Zalévací hmoty jsou zpracovávány a aplikovány nízkotlak mi mísícími a dávkovacími zafiízeními. DÛleÏitou ãást tûchto zafiízení tvofií dávkovací ãerpadlo. Má za úkol co ne etrnûji v pfiesném mnoïství dopravit materiál k mísícímu systému. Jak druh ãerpadla je zvolen, závisí na viskozitû a abrazivnosti materiálu a téï na poïadovaném v konu podávání. Technologie RAMPF dávkovací techniky pro 2K tepelnû vodivé pasty je tvofiena lisem s podtlakovou nádobou s elektrick m pístov m dávkovaãem a statick m mísiãem s precizními ventily s mal m opotfiebením, mûnícími polohu bez vytlaãování. Ventily fiídí tok materiálu do válce. V tlak materiálu je fiízen pístov m systémem s rychlostní regulací. Lisy s podtlakovou nádobou vyprázdní nádobu na zbytkov obsah < 0,5 litru a automaticky se odvzdu ní po v mûnû nádoby. Pfii odvzdu nûní nevznikají Ïádné ztráty materiálu. Takto konstruovan systém je ideální pro precizní dávkování materiálov ch sloïek v dávkovacích zafiízeních. Ve vztahu k rozptylu jednotliv ch dávkování dávají pístové dávkovací systémy jednoznaãnû nejlep í v sledky a vykazují tak nejlep í strojní vlastnosti. Praxe potvrzuje nejlep í v sledky po stránce trvanlivosti, pfiesnosti a preciznosti. 5

6 Thonauer illustriert Hotmelt-Moulding s novû vyvinutou zalévací hlavicí Hotmelt-Moulding ochraàuje spolehlivû a dlouho pfied vlhkostí, v kyvy teploty, korozí a otfiesy. Pro tuto technologii jsou pouïívány termoplastické zalévací hmoty THERMELT. Dobrou ochranu nabízejí Hotmelt materiály, které mohou b t zpracovávány pomocí nízkotlaké zalévací techniky rychle, pruïnû a souãasnû s vysokou kvalitou. PouÏití v tlaãného lisu pfiitom umoïàuje cílené Melt-on-Demand bez zbyteãn ch ohfiívacích fází. S nízkotlak m vstfiikovacím postupem Hotmelt- -Moulding, ne kodícím Ïivotnímu prostfiedí, jsou bezpeãnû a etrnû ohraniãeny moduly, souãástky a svazky vodiãû a kabelû tvarov m zalitím. Novû vyvinutá zalévací hlavice TM1010 pfiesvûdãuje snadnou montáïí, pfiíp. demontáïí. Ve vztahu k materiálûm a typûm strojû je univerzálnû pouïitelná a téï adaptovatelná do jin ch linek. n Sada jehel trysek umoïàuje individuální pfiizpûsobení poïadavkûm konkrétní aplikace. n Malé materiálové komûrky zabraàují pfiehfiívání a tím lze úspû nû minimalizovat po kozování materiálu. n Tracebility zabudované oznaãování datem a razítkem. n Vyslovenû snadná údrïba se snadno vymûniteln mi tûsnûními. n Ucelená technika vyhazování pruïinov /pneumatick vyhazovaã se stará o snadné vyjímání odlitého modulu. Obrázek nahofie: Granulát pro zpracování Hotmelt ve v tlaãném lisu. Obrázek vlevo: Novû vyvinutá zalévací hlavice TM1010 umoïàuje bezpeãné zpracování termoplastick ch zalévacích hmot. V robková paleta v oblasti Hotmelt-Moulding sahá od mal ch ruãních, pfiíp. stolních, zafiízení aï po zafiízení do linek. Jsou pokryty v echny rozsahy od nuly aï po sériovou v robu. Koaxiální hlavice pro v echny druhy odizolování Koaxiální hlavicí BERI.CO.FLEX vyvinula firma Feintechnik R.RITTMEYER GmbH kompaktní a pruïnû pouïitelnou odizolovací hlavici pro v echny potfieby odizolování. Hlavice je obzvlá tû vhodná pro odizolování koaxiálních kabelû. V kombinaci se v emi odizolovacími stroji a automaty bûïn mi na trhu lze odstraàovat izolaci v ech délek vícestupàovû a preciznû aï po maximální prûmûr kabelu 17,0 mm. Podle pouïití lze koaxiální hlavici BERI. CO.FLEX vyuïívat pro nafiíznutí na pfiedvolen prûmûr, nebo pro nafiíznutí plus staïení. Kompaktní konstrukcí je ve kerá mechanika, jak rotaãní pohyb, tak téï pro pfiistavení noïû, umístûna do skfiínû hlavice BERI.CO.FLEX. BERI.CO.FLEX umoïàuje nekoneãné zpracování kabelû a koaxiálních vedení a principiálnû mûïe b t pfiizpûsobena v em bûïn m odizolovacím strojûm nebo naráïecím automatûm. Pfiednosti n uzavfiená odizolovací skfiíà n vnûj í prûmûr aï 17,0 mm n prûchozí princip bez omezení délky n 6 noïû, tím velká plocha pfiiloïení n moïn provoz téï se 3 noïi (záleïí na kabelu) n 6 vystfieìovacích míst, tím lep í vystfiedûní n fiezy noïû v jedné rovinû n pruïnû pouïitelné n kompaktní konstrukce n bezproblémová likvidace odpadu n v echny mechanické funkce jsou uvnitfi skfiínû n radiální, tahov fiez noïem MoÏnosti pfiizpûsobení BERI.CO.FLEX Odizolovací automat NaráÏecí automat Samostatné oddûlené fie ení 6

7 Vydání XXVI VeletrÏní pfiehled INDUSTRIAUTOMATION BUDAPE Ë, H kvûten 2013 Pfii ohlédnutí za leto ní úãastí firmy Thonauer Kft. na budape Èském IndustriAutomation se potvrzuje snaha ukázat zajímavou a sympatickou veletrïní expozici. Aãkoliv stánek nebyl pfiíli velk, mohly b t pfiesto zajímajícímu se publiku ukázány mnohé stroje, jako Mäderovy lisy, Kappa 322 od Komaxu a stroj na dávkování lepicí pásky a bandáïování od firmy Kabatec. TéÏ dávkovací stroj TM 2500 od firmy Werner Wirth pfiedvádûn za provozu vyvolal velk zájem publika. Z 58 kontaktû na firmy mohlo b t osloveno a projevit zájem 19 nov ch zájemcû. Úspûch její úãasti na veletrhu utvrdil firmu Thonauer Kft. v tom, aby svoje vystoupení na veletrhu v pfií tím roku dokonce roz ífiila. Thonauer Kft. vyvíjí n tovací stroj Thonauer Kft. byla povûfiena projektováním a v robou n tovacího stroje. S ním mají b t desky plo n ch spojû tvarov m stykem montovány na chladicí Ïebra. Konstrukce umoïàuje v ak téï fie ení dal ích úloh t kajících se upevàování a v roby. PouÏitím jednotliv ch nástrojû lze zafiízení vyuïívat univerzálnû k dûrování, formování, stfiíhání, oh bání a téï k rûzn m lisovacím úlohám. Srdcem tohoto zafiízení je pneumatick lis typu Mäder DA , kter je umístûn ve skfiíni. Bezpeãn pfiístup do pracovní oblasti tvofií pneumaticky obsluhované posuvné okno integrované do ãelních dvefií ji tûn ch elektrick m spínaãem. Pfiísun nejrûznûj ích souãástek probíhá na paletû, která se pohybuje na stolku na sáních, kter vyhovuje vkládan m souãástkám. Podle váhy mûïe b t naloïeno aï pût souãástek. RÛzné lisovací nástroje mají na nosiãi nástrojû pfiedvolené polohy. Nástroje, pfiíp. zápustka, urãené pro obrobek jsou detekovány senzory, které pfii shodû povolí pracovní cyklus. âteãka ãarového kódu zaznamená polohu oznaãeného obrobku a po le data fiídící jednotce v dolní ãásti stroje. Thonauer GmbH nabízí pfii fie ení jednotliv ch úloh automatizace v roby projektování, realizaci a uvádûní do provozu na kvalitativnû nadstandardním profesionálním základû. 7

8 CZ Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele: Thonauer GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59. Za obsah odpovídá: Ing. Friedrich Thonauer. Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & v roba: Lighthouse, Ti tûno v Rakousku. Zobrazení a popisy zahrnují pfiídavná zafiízení. Z dûvodu dal ího technického v voje jsou zmûny vyhrazeny. Veletrhy / v stavy / seminá e Elosys Mezinárodní elektrotechnick veletrh Trenãín (SK), Rakousko a SLOVINSKO Thonauer Gesellschaft m.b.h. Perfektastraße 59, 1230 Wien Tel. +43(0) , Fax -10 Productronica Veletrh inovativní elektronické v roby Mnichov (D), Maëarsko Thonauer Kft. Daróczi út 36, 1113 Budapest Tel. +36(0) , Fax +36(0) Slovensko Thonauer s.r.o. Cukrová 14, Bratislava Tel. +421(0) , Fax +421(0) Mobile +421(0) Poboãka Zvolen Mobile +421(0) âeská Republika Thonauer spol. s r.o. Cacovická 47, Brno Tel. +42(0) , Fax +42(0) Mobile +42(0) Rumunsko Thonauer Automatic s.r.l. Str. Diligentei nr Bucuresti Sector 2 Tel. +40(0) , Fax +40(0) Mobile +40(0) Poboãka Reprezentant Timisoara Mobile +40(0) Mobile +40(0) Vzorky malé série VyuÏijte volné kapacity na ich pfiedvádûcích strojû pro zhotovení vzorkû nebo mal ch sérií. Dotazy na ãísle (+43) 01/ nebo po lete na adresu Víde - BUDAPE Ë - BRATISLAVA BRNO - Bukure Ë

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS www.thonauer.com O firmû Thonauer Company Profile JiÏ témûfi 20 let nabízí firma THONAUER Know-how, rychlost a spolehlivost.

Více

Zaji tûní kvality jako úkol. Vydání XXV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Zaji tûní kvality odizolování. Ochrana souãástek v praxi

Zaji tûní kvality jako úkol. Vydání XXV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Zaji tûní kvality odizolování. Ochrana souãástek v praxi Vydání XXV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Zaji tûní kvality jako úkol Úspû nou certifikací firmy Thonauer GmbH podle ISO 9001 byly stvrzeny dosavadní aktivity v robce ve smyslu stálého snaïení

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci

Gamma 263 SMART krimpovací. Vydání XXII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Nepfieru ované tûsnûní pouzder. Potisk kabelû pfiizpûsoben aplikaci Vydání XXII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Gamma 263 SMART krimpovací stroj Cel tento v tisk se zcela vûnuje nov m krimpovacím automatûm Komax. V novém Gamma 263 pfiedstavuje Komax dal í zlom v

Více

Odporové svafiování na nejvy í úrovni. Vydání XXVIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Robotické pájení pro zaãínající

Odporové svafiování na nejvy í úrovni. Vydání XXVIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Robotické pájení pro zaãínající Vydání XXVIII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Odporové svafiování na nejvy í úrovni S na ím nov m partnerem, EKS Peter Keller GmbH, nabízíme od nynûj ka technologie a know-how z oblasti stfiedofrekvenãního

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Ochrana elektronick ch modulû. Vydání XXIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Krimpovací technologie MeCPro pro dráty mal ch prûmûrû

Ochrana elektronick ch modulû. Vydání XXIII. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Krimpovací technologie MeCPro pro dráty mal ch prûmûrû Vydání XXIII Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Ochrana elektronick ch modulû Patfiiãná ochrana rûzn mi postupy, jako je Hotmelt-Moulding, povlakování postupem Thick-film nebo Thin-film a Potting &

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

Popisování kabelû a vodiãû bûhem sekundy. Vydání XXIX. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. THONAUER truchlí za Gabriellou Zele Pálfi

Popisování kabelû a vodiãû bûhem sekundy. Vydání XXIX. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. THONAUER truchlí za Gabriellou Zele Pálfi Vydání XXIX Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Popisování kabelû a vodiãû bûhem sekundy Aplikátor tisku Wraptor umoïàuje tisk a automatické umístûní etiket na kabel za ménû neï 5 sekund. Kromû enormního

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Gamma 75 Montované pfiestavitelné pfiíãky Gamma

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální výnos. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v tûïnosti.

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110 MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108 Technické charakteristiky 109 Instalace 110 6 6MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE MAGNETICKÁ ÚPRAVA ZabraÀuje korozi a tvorbû vodního kamene u nástûnn

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna 969 J / kg / K max. 0,1 % hmotnosti Obsah granálií 0,2-0,5 mm max. 18 % 0,5-1 mm max. 2 % nad 1 mm max. 0,5 % Chemické sloïení SiO

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE ZMùKâOVÁNÍ STANDARDNÍ FILTRY SAMOâISTICÍ FILTRY SPECIÁLNÍ FILTRY ZMùKâOVAâE VODY REGENERAâNÍ V ROBKY 1 2 FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DENITRIFIKÁTORY ODKALOVAâE DECHLORÁTORY

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti

LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti LSV-300 Laserov mûfiiã rychlosti Bezkontaktní mûfiení rychlosti a délky Pfiesnost Bezkontaktnost Efektivnost nákladû Velk odstup od mûfieného materiálu Laserov mûfiiã rychlosti Kompaktní, spolehliv, robustní

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

ACO DRAIN. Liniové odvodnûní. ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250

ACO DRAIN. Liniové odvodnûní. ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250 Liniové odvodnûní ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Pro třídu zatížení A 15 - C250 Îlabov systém zítfika ACO DRAIN Monoblock PD 100 C pfiedstavuje jedineãn produkt nesrovnateln s jin mi Ïlaby. Díky metodû monolitického

Více

PouÏití a znaãení ãerpadel:

PouÏití a znaãení ãerpadel: PouÏití a znaãení ãerpadel: Ponorná drenáïní a kolová ãerpadla fiady WQ jsou urãena pro ãerpání zneãi tûn ch vod, kalû, spla kû, odpadních vod a vyãerpávání vody ze zalit ch sklepû, kanálû, v kopû apod.

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

GELPUR OS 2400 P. PrÛmyslová reverzní osmóza 7ÚPRAVNY PITNÉ VODY

GELPUR OS 2400 P. PrÛmyslová reverzní osmóza 7ÚPRAVNY PITNÉ VODY GELPUR OS 2400 P ada tûchto v robkû je v sledkem nejnovûj ích technologií v oblasti demineralizací vody pomocí systémû reverzní osmózy (RO). funkcí i údrïby. domácnosti i v prûmyslu (napfi. ve v robnách

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

OsvûÏující alternativa pro více moïností

OsvûÏující alternativa pro více moïností OsvûÏující alternativa pro více moïností Mlad podnik s bohatou tradicí Mladí a vzestupující: NKE byla zaloïena v roce 1996 v rakouském Steyru. Tato znaãka vstoupila rychle na svûtov loïiskov trh jako v

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více