ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009"

Transkript

1 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009 Název finanční operace Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let Zůstatek účtu 933 z předchozích let - ztráta Stav účtu 933 za rok ztráta STAV ÚČTU 933 CELKEM Kč ,82 Kč ,50 Kč ,32 Kč Příjmy v rámci finančního vypořádání Příjmy v rámci finančního vypořádání Výdaje v rámci finančního vypořádání Vratky dotací do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání 2 124,00 Kč STAV ÚČTU 933 PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ ,32 Kč Stav fondů obce k sociální fond ,00 Kč - rezervní fond hospodářské činnosti ,76 Kč Závěrečný účet obce V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Rozpočet obce na rok 2009 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne V průběhu roku 2009 byl upraven rozpočet 12 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. 1. Plnění rozpočtu za rok 2009 rozpočet schválený upravený skutečnost rozdíl Daňové ,00 Kč ,00 Kč ,38 Kč ,62 Nedaňové ,00 Kč ,00 Kč ,39 Kč ,61 Kapitálové 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0 Přijaté dotace ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč -20 PŘÍJMY celkem ,00 Kč ,00 Kč ,77 Kč ,23 Běžné ,00 Kč ,00 Kč ,76 Kč ,24 Kapitálové ,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč ,85 VÝDAJE celkem ,00 Kč ,00 Kč ,91 Kč ,39 Saldo příjmů a výdajů ,00 Kč ,00 Kč ,86 Kč ,86 Financování ,00 Kč ,00 Kč ,86 Kč ,86

2 2. Výsledek hospodaření (účet 933) Hospodářský výsledek z předchozích let činí mínus ,82 Kč Hospodářský výsledek za rok 2009 činí plus ,50 Kč Hospodářský výsledek k činí mínus ,32 Kč I. P Ř Í J M Y a) Daňové příjmy - skutečnost k ,38 Kč sdílené daně - podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu položka text Kč 1111 Sdílená daň ze závislé činnosti ,94 Kč 1112 Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště ,49 Kč 1113 Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ,05 Kč 1121 Sdílená daň z příjmu právnických osob ,69 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty ,87 Kč 1332 Popl.za znečišťování ovzduší 1 893,00 Kč 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 6 460,00 Kč 1335 Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa 1 858,00 Kč 1337 Místní poplatek likvidace odpadu (450,-Kč/osobu/rok; 450,- Kč/rok/nemovitost sloužící k individuální rekreaci) ,00 Kč 1341 Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa) ,00 Kč 1343 Popl.za užívání veřej.prostranství 7 500,00 Kč 1344 Poplatek ze vstupného 1 800,00 Kč 1348 Popl.za zhodnocení staveb.pozemku ,00 Kč 1361 Správní poplatky ,00 Kč 1511 Daň z nemovitostí ,34 Kč b) Nedaňové příjmy - skutečnost k ,39 Kč paragraf text Kč 1031 Prodej dřeva z obecních lesů likvidace kalamity způsobené kůrovcem , Příjmy z úhrady z vydobývacího prostoru kamenolom Svrčovec Nájem z nebytových prostor pohostinství Dolany a Svrčovec Ostatní záležitosti komunikací vyúčt.zálohy na palety chodníky Dolany Vodní hospodářství vodné za r.2009, vratka přeplatku el.energie, vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod Vratka přeplatku el.energie KD Svrčovec, víceúčel.zařízení Malechov Nájem ze hřiště Svrčovec, vratka přeplatku el.energie Přijaté sponzorské dary přespolní běh Dolany, sponzor.dar od firmy Tarmac 24500

3 paragraf text Kč 3429 Ostatní zájmová činnost koupaliště Dolany náhrada výdajů hospodářské činnosti za r hrazených z hlavního rozpočtu Nájem z bytu nacházejícího se v základní škole v Dolanech Nájem z nebyt.prostor pošta, kadeřnictví, obecní domek Řakom, Dolany čp. 9, vratka přepl.el.energie Dolany čp.9, obec.domek Řakom - Trojan Veřejné osvětlení - vratka přeplatku el.energie Místní hospodářství pronájem obec.pozemků apod., náhrada za dopravu materiálu obec.traktorem občanům, příjmy z pronájmu movitých věcí ve vlastnictví obce Dolany (pneumat.pěch, sbíječka,výsuv.žebřík...), příjmy z prodeje zboží leteckých snímků; přijatá náhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce 27792, Odpadové hospodářství úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu Vnitřní správa poplatek za kopírování, za sepsání smlouvy, vratka přeplatků na předplatném sociální fond přijatý podíl zaměstnanců na obědy za r ,00 Kč Přijaté úroky za ZBÚ, realizované kurzové zisky 13591, Pojištění funkčně nespecifikovaná přijatá náhrada z pojistných událostí 5678 c) Kapitálové příjmy - skutečnost k ,00 Kč paragraf text Kč 2310 Přijatý příspěvek na pořízení vodovodní přípojky ,00 Kč 2321 Přijatý příspěvek na pořízení kanalizační přípojky ,00 Kč 3639 Příjmy z prodeje pozemků ,00 Kč 3639 Příjmy z prodeje ost. HDM prodej požár.stříkačky SDH Malechov ,00 Kč d) Přijaté dotace - skutečnost k ,00 Kč položka ÚZ text Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu volby do Evrospkého parlamentu ,00 Kč 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na správu a školství ,00 Kč Neinvestiční dotace na provoz Czech Pointu ,00 Kč 4122 Neinvestiční dotace přijatá od krajů obnova lesních porostů ,00 Kč 4222 Investiční dotace přijatá od krajů rek. MK Dolany Zápotočí ,00 Kč 4134 Převody z rozpočtových účtů příděl do sociálního fondu pro rok ,00 Kč

4 II. V Ý D A J E Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r zahrnuje: a) běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu b) kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku. a) Běžné výdaje skutečnost k ,76 Kč Běžné výdaje byly realizovány v r na těchto paragrafech 1031 lesní hospodářství ,70 Kč Představuje výdaje spojené s obnovou lesních porostů a s likvidací kůrovcové kalamity. Lesní práce jsou prováděny na základě uzavřených dohod o provedení práce (tyto mzdové výdaje činily ,- Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r vyplaceno ,90 Kč). Zároveň bylo vynaloženo ,80 Kč na nákup lesních sazenic, pletiva na oplocenky, postřiků proti plevelu apod. Ostatní výdaje představuje nákup pohonných hmot a občerstvení odborná lesní správa ,00 Kč Odbornou lesní správu zajišťuje p. Milan Kohout, který vykonává funkci odborného správce jak pro Město Švihov tak pro Obec Dolany vnitřní obchod prodejna Úhlavanka ,00 Kč V souvislosti s navrácením prostor prodejny bylo vynaloženo na opravy formou dohod o provedení práce ,00 Kč, za materiál 3 155,00 Kč. Na zálohách na elektrickou energii bylo uhrazeno 6 000,00 Kč provoz pohostinství ,90 Kč Do pohostinství Svrčovec byla v r zakoupena chladnička v hodnotě 9 995,00 Kč. Za opravu boileru v pohostinství Dolany bylo zaplaceno 4 117,00 Kč. Za materiál na opravy a revize elektroinstalace bylo vynaloženo 442,90 Kč silnice a zimní údržba ,50 Kč Na běžnou údržbu obecních komunikací a lesních cest bylo formou nákupu materiálu (zejména pak kameniva) vynaloženo 1 166,00 Kč. Za pluhování bylo zaplaceno ,00 Kč, za opravy komunikací pak ,50 Kč. Ostatní drobné výdaje představovalo pohoštění provoz veřejné silniční dopravy ,00 Kč Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových - především víkendových, spojů vodní hospodářství ,33 Kč Obec provozuje 5 veřejných vodovodů v obci Malechov - Výrov, Dolany, Svrčovec, Řakom a Sekrýt. V obci Dolany a Svrčovec je vlastníkem pouze vodovodního řadu a ostatní vodovodní zařízení má pronajato od Rolnického družstva Úhlava Dolany, které je vlastníkem vrtu a vodojemu. Roční provoz jednotlivých vodovodů stojí obec v případě: - vodovodu Malechov - Výrov ,30 Kč - vodovodu Řakom ,40 Kč - vodovodu Sekrýt ,20 Kč - vodovodu Svrčovec ,30 Kč - vodovodu Dolany ,80 Kč. Za všeobecné práce provedené na základě dohod o proved.práce bylo vyplaceno 4 478,00 Kč, za ostatní práce ,33 Kč. Na pokutách vyměřených OHS Klatovy bylo zaplaceno 5 000,00 Kč. Na zálohách poplatku za odběr podzemních vod bylo v r uhrazeno ,00 Kč.

5 2321 kanalizace ,49 Kč V souvislosti s opravou kanalizace v Řakomi a v Dolanech bylo na dohodách o provedení práce vyplaceno 5 700,00 Kč, za materiál bylo zaplaceno ,10 Kč. Částka 7 942,39 Kč byla uhrazena za práce spojené s výše uvedenými akcemi mateřská škola ,00 Kč V souvislosti se zateplením budovy MŠ v r bylo v letošním roce doplaceno ,00 Kč za závěrečné vyhodnocení této akce základní školy ,25 Kč Kromě toho, že je Obec Dolany zřizovatelem základní školy v Dolanech, kde je ročník, musí obec přispívat na provozní náklady také Městu Švihov, s nímž je uzavřena dohody o vytvoření školského obvodu a jehož základní školu navštěvující žáci z územního obvodu OÚ Dolany v ročníku. Obec uhradila v r příspěvek na neinvestiční náklady ve výši ,00 Kč. V souvislosti s opravou stodoly, zdi a kanalizační přípojky v ZŠ bylo na dohodách o provedení práce vyplaceno ,00 Kč, za materiál bylo zaplaceno ,00 Kč (vč. Materiálu na opravu podlahy v šatně). Za práce spojené s opravami bylo zaplaceno ,25. V souvislosti se zateplením budovy ZŠ v r bylo v letošním roce doplaceno ,00 Kč za závěrečné vyhodnocení této akce. Obec Dolany je od zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolany, která se skládá ze základní školy, mateřské školy, školní jídelny a školní družiny. Na její provoz byl v r poskytnut příspěvek ve výši ,00 Kč školní stravování 9 240,00 Kč Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 1,- Kč/oběd divadelní činnost 4 847,00 Kč Loutkové divadlo v souvislosti s opravou kulis a loutek bylo vynaloženo 4847,00 Kč činnost knihoven ,00 Kč Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi. Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem ,00 Kč, což představuje: výdaje na předplatné časopisů ve výši 5 342,00 Kč, odměnu knihovníků 4 584,00 Kč, nákup materiálu především náplň do tiskárny 1 710,00 Kč, opravy a udržování 1 507,00 Kč kulturní domy a společenská zařízení, vedení obecní kroniky ,73 Kč Obec je vlastníkem 2 kulturních domů a víceúčelového zařízení v Malechově. Kulturní dům Svrčovec ,61 Kč - dohody o provedení práce 2.340,00 Kč, materiál na opravu zateplení topení 2 346,43 Kč; elektrická energie ,00 Kč; uhlí ,79 Kč; služby zejména doprava uhlí a kominické práce 1 889,39 Kč; práce spojené s opravou topení 9 284,00 Kč. Kulturní dům Dolany ,12 Kč - dohoda o provedení práce za topičské práce, úklid sálu a vybudování vchodu pro invalidy ,00 Kč, materiál na údržbu, nákup spotřebního materiálu v souvislosti s vytápěním prostor KD 4 489,00 Kč; č, elektrická energie ,00 Kč, nákup uhlí ,68 Kč, služby zejména doprava uhlí a kominické práce 4 267,44 Kč, opravy a udržování zejména krytů na topení v sále KD ,00 Kč.

6 Vedení obecní kroniky 3 000,- Kč odměna kronikáře 3 000,- Kč Víceúčelové zařízení Malechov ,00 Kč elektrická energie ,00 Kč, materiál na údržbu 1 379,00 Kč oprava kaple Sv. Anny ve Svrčovci ,00 Kč Vymalování kaple rozhlas ,00 Kč Opravy rozhlasu, poplatek OSA ostatní kulturní záležitosti ,50 Kč Do tohoto paragrafu jsou zahrnuty především výdaje spojené s pořádáním setkání Dolany v Dolanech (což zahrnuje např. nákup cen do tomboly, zajištění autobus.dopravvy na setkání apod.) v hodnotě ,00 Kč. Výdaje spojené s životními výročími občanů a věcné dary na kulturní a dětské akce (mikulášská, dětský den apod.) ,50 Kč., peněžitý příspěvek při vítání občánků 6 000,00 Kč., materiál 1727,00 Kč, občerstvení na kultur.akcích 1 016,00 Kč sportovní zařízení v majetku obce 4 590,00 Kč Obec je vlastníkem mimo sportovního areálu, který je provozován v rámci hospodářské činnosti, také vlastníkem hřiště ve Svrčovci, na jehož provoz (nákup antuky, údržba, elektrická energie) bylo vynaloženo v r ,00 Kč ostatní tělovýchovná činnost ,80 Kč Obec podporuje rovněž pořádání nejrůznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol SPV Dolany využití volného času dětí a mládeže 2 800,60 Kč Revize a údržba dětských hřišť ostatní zájmové činnosti a rekreace 1 050,00 Kč Obec provozuje koupaliště v rámci hospodářské činnosti. Správa a údržba budov nacházejících se na sportovním areálu je financována z hlavního rozpočtu. V r.2009 činily tyto výdaje 1 050,00 Kč, což představuje výdaje za práce konané na základě dohody o provedení práce nebytové hospodářství ,90 Kč Kromě bytových prostor pronajímá obec rovněž nebytové prostory obecního domku v Řakomi, prostory kadeřnictví a pošty a prostory nacházející se v nemovitosti Dolany čp. 9. Za elektrickou energii spotřebovanou v obecním domku v Řakomi a výměnu oken bylo vynaloženo ,00 Kč. Náklady na údržbu nemovitosti Dolany čp. 9 činily v r ,00 Kč, což ve větší části představuje elektrickou energii, která bude přeúčtována na základě vyúčtovací faktury od firmy ČEZ nájemcům. Ostatní výdaje představují náklady na revizi hasících přístrojů v kadeřnictví veřejné osvětlení ,00 Kč Na opravu a údržbu veřejného osvětlení bylo vynaloženo ,00 Kč včetně spotřebované elektrické energie pohřebnictví ,30 Kč Obec Dolany je vlastníkem a provozovatelem hřbitova v Dolanech. Zde činí výdaje za r ,30 Kč, které jsou vynaloženy především na likvidaci hřbitovního odpadu.

7 3639 komunální služby a územní rozvoje jinde nespecifikovaný ,00 Kč V tomto paragrafu jsou zobrazeny mzda technického pracovníka vč. Zákonných odvodů výdaje na nákup ochranných pomůcek 4 465,00 Kč obec v r zakoupila DDHM v hodnotě ,00 Kč (křovinořez, řezačka na asfalt, apod.) mzdové výdaje vyplacené na základě dohod o prov.práce v souvislosti s opravou obec.majetku 4 042,00 Kč výdaje na provoz betonárky Dolany el.energie + voda spotřebovaná v r.2008, materiál a práce spojené s opravou betonárky ,30 Kč výdaje spojené s provozem obec.traktoru ,90 Kč např.pohonné hmoty (38 302,00 Kč), náhrad.díly (26 579,90 Kč). výdaje spojené s provozem minibusu ,00 Kč ostatní materiál na opravy a údržbu obec.majetku ,67 Kč ostatní služby ,00 Kč a opravy obec.majetku ,10 Kč nájemné za pronajaté pozemky užívané obcí jako např. Fotbalové hřiště či k dočasnému uložení zeminy 3.750,00 Kč za úhradu daně z převodu nemovitostí ,00 Kč 3713 peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění ,00 Kč Obec poskytuje dle rozhodnutí zastupitelstva obce dar ve výši ,- Kč/domácnost na pořízení ekologického vytápění v trvale obydlených nemovitostech, a to na základě žádosti vlastníka. Po posouzení vlivu daného vytápění na životní prostředí byly v letošním roce vyplaceny celkem 4 peněžité dary sběr a svoz nebezpečného odpadu ,00 Kč Sběr nebezpečného odpadu je realizován 2 x ročně, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytování za úplatu sběr a svoz komunálních odpadů ,33 Kč Obec v rámci svého systému zajišťuje odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu a to jak pro občany, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby (v tomto případě na základě smluv o využívání systému obce na likvidaci odpadu). Do výdajů jsou zahrnuty také náklady na pořízení kontejnerů na tříděný odpad v hodnotě ,30 Kč protipovodňová opatření Svrčovec 5 284,00 Kč Neinvestiční výdaje jako např.občerstvení veřejná zeleň ,00 Kč Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r ,00 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd na základě dohod o provedení práce, apod požární ochrana - dobrovolná část ,70 Kč Obec je zřizovatelem 4 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci, Malechově a v Řakomi. Na jednotlivé sbory bylo v r vynaloženo: Okrsku č. 31 byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 2.640,00 Kč a poskytnut věcný dar na bál sdružení hasičů v hodnotě 765,00 Kč. SDH Dolany náhradní díly 7037,00 Kč, záloha el.energie 759,00 Kč, pohonné hmoty 2524,00 Kč, služby (technická kontrola, revize hasících přístrojů) 2077,90 Kč, opravy hasič.vozidla ,00 Kč, příspěvek na činnost 2000,00 Kč.

8 SDH Malechov pořízení hasičské stříkačky ,00 Kč, náhradní díly 532,00 Kč, pohonné hmoty 1763,00 Kč, ubytování na školení 247,00 Kč a občerstvení 534,00 Kč, paříspěvek na činnost 4200,00 Kč. SDH Svrčovec el.energie ,00 Kč, nafta 1700,00 Kč, 5777,90 Kč služby (technická, pronájem raftů mladí hasiči), příspěvek na činnost 7650,00 Kč. SDH Řakom - příspěvek na činnost sboru v r ,- Kč zastupitelstvo obce ,00 Kč Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody volby do Evropského parlamentu ,20 Kč Jedná se o výdaje spojené s konáním výše uvedených voleb (odměna členů voleb.komise, materiál, nájem voleb.místnosti, cestovné, pohoštění). Výdaje jsou pokryty z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč vnitřní správa ,94 Kč Tento paragraf je co do finančního zatížení nejobjemnější, neboť zahrnuje výdaje na platy a zákonné odvody zaměstnanců obecního úřadu vč.povinného úrazového pojištění ( ,00 Kč), výdaje na předplatné odborných časopisů, publikací a sbírek zákonů (31 742,90 Kč), nákup drobného hmotného majetku ,00 Kč (nákup počítačové sestavy pro zřízení Czech Pointu, na což byla poskytnuta dotace ve výši ,00 Kč), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (25 935,50 Kč), úhradu elektrické energie (64 010,00 Kč), telefon. hovorů a připojení na internet (55 446,84 Kč). Za poštovní služby bylo v r.2009 uhrazeno 5 179,00 Kč, za provedení školení pracovníků bylo uhrazeno 9 025,00 Kč. Za nákup služeb a provedení revizí zaplatila obec ,10 Kč, což zahrnuje také příspěvek ze sociálního fondu na obědy zaměstnanců obce ve výši ,00 Kč či aktualizace počítačových programů a provoz www stránek. Na cestovních náhradách bylo proplaceno ,00 Kč. Občerstvení na OÚ představovalo částku 4 378,60 Kč. Za výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy bylo Městu Klatovy uhrazeno 780,00 Kč. Uhrazené správní poplatky činily 572,00 Kč. Ostatní výdaje představují sankce vyměřené finančním úřadem obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,62 Kč Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů ,90 Kč a ztráta z realizovaných kurzových ztrát ve výši ,72 Kč pojištění funkčně nespecifikovaná ,00 Kč Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby převody vlastním fondům v rozp. územ. Úrovni ,00 Kč Jedná se rozpočtové převody, kterými je roční příděl do sociálního fondu ostatní finanční operace ,00 Kč Odvod daňové povinnosti z DPH.

9 6402 finanční vypořádání minulých let 2 124,00 Kč Vratka nevyčerpané dotace na volby konané v r ostatní činnost jinde nespecifikovaná ,00 Kč Uvedené výdaje představují zejména členské příspěvky např. Sdružení právnických osob Běleč, Svazu měst a obcí či sdružení SVOL, jichž je obec členem, a dále pak příspěvek na činnost Českému červenému kříži Dolany, Českému svazu včelařů Dolany, Českému zahrádkářskému svazu Dolany a TJ Sokol Dolany. Je zde vyčíslen také příspěvek Římskokatolické farnosti Švihov na rekonstrukci obrazu a rekonstrukci farního objektu v Dolanech ve výši ,00 Kč. b) Kapitálové výdaje ,15 Kč 2142 provoz pohostinství ,50 Kč V souvislosti s výstavbou hrubé přípravny v pohostinství Dolany bylo vynaloženo ,50 Kč. Výměna okna a osazení dveří v sále II pohostinství Dolany stála ,00 Kč silnice ,21 Kč Rekonstrukce místní komunikace Dolany Zápotočí ,21 Kč Rekonstrukce místní komunikace Výrov vč. Odvodnění 2 890,00 Kč Komunikace ke stavebním parcelám Svrčovec ,00 Kč 2219 ost.zálež. pozem.komunikací cyklostezka vč. rek. návsi ve Svrčovci ,00 Kč 2310 vodní hospodářství 1 094,50 Kč Prodloužení vodovodu ke stavebním parcelám ve Svrčovci kanalizace ,75 Kč Prodloužení kanalizace ke stavebním parcelám ve Svrčovci kulturní domy ,00 Kč Vchod pro invalidy, ozvučení sálu KD Dolany využití volného času dětí a mládeže 4 254,25 Kč Doplatek výdajů na zřízení dětského víceúčelového hřiště v Malechově v r veřejné osvětlení ,19 Kč Prodloužení VO ke stavebním parcelám Svrčovec, rekonstrukce VO Andělice komunální služby a územní rozvoje jinde nespecifikovaný 1, ,75 Kč Změna č. 4 územní plánovací dokumentace ,00 Kč. Chladící box koupaliště Dolany ,00 Kč. Nákup minibusu a návěsu 3t ,75 Kč. Nákup pozemků 1, ,00 Kč protipovodňová opatření Svrčovec ,00 Kč 5512 požární ochrana - dobrovolná část ,00 Kč Nákup požární stříkačky SDH Malechov.

10 III. FINANCOVÁNÍ Financování v r představovalo změnu stavu na bankovním účtu ,86 Kč a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů ,00 Kč. IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec Dolany provozuje hospodářskou činnost, která představuje provozování koupaliště a kombinovaných kurtů na sportovním areálu v Dolanech a dále pak autobusovou dopravu prostřednictvím minibusu. V r byly dosaženy výnosy ve výši ,81 Kč a náklady ve výši ,85 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky v zisku ,96 Kč, který bude použit na krytí ztráty z minulých let. V. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obec Dolany je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové organizace. Na základě účetní závěrky skončilo hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti ve ztrátě 7 915,18 Kč s tím, že náklady činily 3, ,13 Kč a výnosy činily 3, ,95 Kč. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje příspěvková organizace stravování pro tzv. cizí strávníky, v tomto případě dosáhla organizace zisku ve výši 6 773,85 Kč (náklady ,15 Kč, výnosy ,00 Kč) Celkově tedy skončilo hospodaření ZŠ a MŠ Dolany za r ve ztrátě ve výši 1 141,33 Kč. Tato ztráta bude pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace. VI. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2009 Přezkoumání hospodaření obce za r bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne Celkové pak Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou této výroční zprávy a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, doporučuje zastupitelstvu vydat souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolany a dále pak na (v sekci Veřejnost informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz). Závěrečný účet obce zpracovala Hana Bártová dne Závěrečný účet byl: vyvěšen dne: sejmut dne : Závěrečný účet obce Dolany byl schválen usnesením zastupitelstva obce č... na veřejném zasedání dne...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Závěrečný účet obce ROK 2012

Závěrečný účet obce ROK 2012 1 Závěrečný účet obce ROK 2012 NEMOJANY Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl vyvěšen na úřední desce dne: 01.06.2013 Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl sňat z úřední desky dne: 17.06.2013 Návrh

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 Údaje

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje

za rok 2014 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2014 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2015 Schválený Zastupitelstva města Bechyně dne 17.12.2014 strana 1 textová část Rozpočet města Bechyně pro rok 2015 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši : Financování (pol.8115)

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

o 15.514.802,55 2.920.000,- 12.594.802,55

o 15.514.802,55 2.920.000,- 12.594.802,55 ZÁ VĚREČ Ý ÚČET MĚSTYSE ČACHROV ZA ROK 2014 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * V "Závěrečném účtu" Městyse Čachrov jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více