ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010"

Transkript

1 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,57 Kč 101,5 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,33 Kč 113,9 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 Kč ,30 Kč 100,1 Třída 4 - Přijaté dotace ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100 Příjmy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 118,5 Třída 5 - Běžné výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,19 Kč 124,3 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč 98, ,00 Výdaje celkem Kč ,00 Kč ,29 Kč 97,7 Saldo: Příjmy - výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,09 Kč 100,5 Třída 8 - financování 1 650,00 Kč ,00 Kč ,09 Kč 100,5 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,0 Splátky úvěrů 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0 Prostředky minulých let 1 650,00 Kč ,00 Kč ,19 Kč 15,8 Aktivní krátkod.operace říz.likviditypříjmy ,90 Kč Operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn 12/2010 přes pol. 8901) 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Financování celkem 1 650,00 Kč ,00 Kč ,09 Kč 100,5 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Závěrečný účet obce Rozpočet obce na rok 2010 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Dolany dne V průběhu roku 2010 byl upraven rozpočet 10 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. I. P Ř Í J M Y a) Daňové příjmy - skutečnost k ,57 Kč sdílené daně - podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu položka text Kč 1111 Sdílená daň ze závislé činnosti , Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště ,38

2 položka text Kč 1113 Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , Sdílená daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa Místní poplatek likvidace odpadu (450,-Kč/osobu/rok; 450,- Kč/rok/nemovitost sloužící k individuální rekreaci) Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa) Poplatek ze vstupného Správní poplatky Daň z nemovitostí ,47 b) Nedaňové příjmy - skutečnost k ,33 Kč paragraf text Kč 1031 Prodej dřeva z obecních lesů likvidace kalamity způsobené kůrovcem , Příjmy z úhrady z vydobývacího prostoru kamenolom Svrčovec 33718, Prodejna Úhlavanka vyúčt.záloh el.energie 2182, Nájem z nebytových prostor pohostinství Dolany a Svrčovec 72000, Vodní hospodářství vodné za r.2010, vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod , Vratka přeplatku el.energie KD Svrčovec, víceúčel.zařízení Malechov; nájem z prostor KD 19829, Příspěvek Města Klatovy na pořádání Svatováclavské jízdy 7000, Nájem ze hřiště Svrčovec 3000, Přijaté sponzorské dary přespolní běh Dolany 2500, Přijaté sponzorské dary - sponzor.dar od firmy Tarmac 24000, Nájem z bytu nacházejícího se v základní škole v Dolanech 21378, Nájem z nebyt.prostor pošta, kadeřnictví, obecní domek Řakom, Dolany čp. 9, vratka přepl.el.energie Dolany čp.9, obec.domek Řakom - Trojan 30943, Veřejné osvětlení - vratka přeplatku el.energie 1880, Nájem z hrobových míst 82400, Náhrada za pořízení změny ÚPN 18000, Místní hospodářství pronájem obec.pozemků apod., náhrada za dopravu materiálu obec.traktorem občanům, příjmy z pronájmu movitých věcí ve vlastnictví obce Dolany (pneumat.pěch, sbíječka,výsuv.žebřík...), příjmy z prodeje zboží leteckých snímků; přijatá náhrada za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce 60698, Odpadové hospodářství úhrada ceny za zajištění likvidace komunál.odpadu pro podnikatele 23265, Příspěvek od fi EKO-KOM za třídění odpadu 34857, SDH vratka přeplatku elektrické energie 4279,00

3 paragraf text Kč 6171 Vnitřní správa poplatek za kopírování, za sepsání smlouvy, vratka přeplatků na předplatném sociální fond přijatý podíl zaměstnanců na obědy za r ,00 Kč 11783, Přijaté úroky za ZBÚ, realizované kurzové zisky ,77 c) Kapitálové příjmy - skutečnost k ,30 Kč paragraf text Kč 3639 Příjmy z prodeje pozemků ,30 Kč d) Přijaté dotace - skutečnost k ,00 Kč položka ÚZ text Kč Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu sčítání lidu, domů a bytů Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu volby do Parlamentu ČR Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu volby do zastupitelstva obcí 8 902,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4112 Neinvestiční dotace ze SR výkon státní správy,školství ,00 Kč 4122 Neinvestiční dotace přijatá od krajů obnova lesních porostů ,00 Kč 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti ,00 Kč 4134 Převody z rozpočtových účtů příděl do sociálního fondu pro rok 2010, převody na EUR účet ,00 Kč II. V Ý D A J E Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r zahrnuje: a) běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu b) kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku. a) Běžné výdaje skutečnost k ,19 Kč Běžné výdaje byly realizovány v r na těchto paragrafech 1031 lesní hospodářství ,00 Kč Představuje výdaje spojené s obnovou lesních porostů a s likvidací kůrovcové kalamity. Lesní práce jsou prováděny na základě uzavřených dohod o provedení práce (tyto mzdové výdaje činily ,- Kč) nebo jsou prováděny fyzickými osobami podnikajícími na základě živnostenského oprávnění (těm bylo v r vyplaceno ,30 Kč). Zároveň bylo vynaloženo ,70 Kč na nákup lesních sazenic, pletiva na oplocenky, postřiků proti plevelu apod odborná lesní správa ,00 Kč Odbornou lesní správu zajišťuje p. Milan Kohout, který vykonává funkci odborného správce jak pro Město Švihov tak pro Obec Dolany.

4 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka 9 550,00 Kč Na zálohách na elektrickou energii bylo uhrazeno 9 550,00 Kč provoz pohostinství ,00 Kč Do pohostinství Svrčovec byla v r zakoupena chladnička v hodnotě ,00 Kč, do pohostinství Dolany byl zakoupen DDHM v hodnotě ,00 Kč. Za opravy a materiál spojený s opravami bylo uhrazeno ,00 Kč silnice a zimní údržba ,15 Kč Na běžnou údržbu obecních komunikací a lesních cest bylo formou nákupu materiálu (zejména pak kameniva) vynaloženo ,00 Kč. Za drobné služby bylo uhrazeno 1 635,00 Kč, za opravy komunikací pak ,15 Kč. Ostatní drobné výdaje představovalo pohoštění cyklostezka č ,00 Kč Neinvestiční výdaje spojené s realizací akce výstavba cyklostezky č. 38 (mzdové výdaje ,00 Kč; občerstvení 668,00 Kč) 2221 provoz veřejné silniční dopravy ,00 Kč Obec Dolany doplácí na zajištění autobusové dopravy u ztrátových - především víkendových, spojů vodní hospodářství ,79 Kč Obec provozuje 5 veřejných vodovodů v obci Malechov - Výrov, Dolany, Svrčovec, Řakom a Sekrýt. V obci Dolany a Svrčovec je vlastníkem pouze vodovodního řadu a ostatní vodovodní zařízení má pronajato od Rolnického družstva Úhlava Dolany, které je vlastníkem vrtu a vodojemu. Roční provoz jednotlivých vodovodů stojí obec v případě: - vodovodu Malechov - Výrov ,30 Kč - vodovodu Řakom ,40 Kč - vodovodu Sekrýt ,20 Kč - vodovodu Svrčovec ,30 Kč - vodovodu Dolany ,80 Kč. Za ostatní služby bylo uhrazeno 4 760,00 Kč. Na zálohách poplatku za odběr podzemních vod bylo v r uhrazeno ,00 Kč kanalizace ,52 Kč Za materiál na opravy bylo zaplaceno ,55 Kč. Částka 4 192,97 Kč byla uhrazena za rozbor odpadních vod, opravy stály ,00 Kč. Náhrada za řízení v souvislosti s odvodněním komunikace Dolany činila 1000,00 Kč úpravy drobných vodních toků 8 914,00 Kč Výdaje spojené s údržbou potoka Malechov základní školy ,25 Kč Kromě toho, že je Obec Dolany zřizovatelem základní školy v Dolanech, kde je ročník, musí obec přispívat na provozní náklady také Městu Švihov, s nímž je uzavřena dohody o vytvoření školského obvodu a jehož základní školu navštěvující žáci z územního obvodu OÚ Dolany v ročníku. Obec uhradila v r příspěvek na neinvestiční náklady ve výši ,83 Kč. V souvislosti s opravou stodoly, zdi a kanalizační přípojky v ZŠ bylo na dohodách o provedení práce vyplaceno ,00 Kč, za materiál bylo zaplaceno ,00 Kč (vč. Materiálu na opravu podlahy v šatně). Za práce spojené s opravami bylo zaplaceno ,25. V souvislosti se zateplením budovy ZŠ v r bylo v letošním roce doplaceno ,00 Kč za závěrečné vyhodnocení této akce.

5 Obec Dolany je od zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolany, která se skládá ze základní školy, mateřské školy, školní jídelny a školní družiny. Na její provoz byl v r poskytnut příspěvek ve výši ,00 Kč školní stravování 7 058,00 Kč Na obědy dětí MŠ a žáků ZŠ byl poskytnut příspěvek ve výši 1,- Kč/oběd divadelní činnost 2 850,00 Kč Loutkové divadlo v souvislosti s opravou kulis a loutek bylo vynaloženo 2 850,00 Kč činnost knihoven ,00 Kč Obec Dolany je zřizovatelem 4 knihoven a to v Dolanech, Malechově, Svrčovci a Řakomi. Na jejich činnost bylo vynaloženo celkem ,00 Kč, což představuje: výdaje na předplatné časopisů ve výši 5 064,00 Kč, odměnu knihovníků 4 584,00 Kč, nákup materiálu především náplň do tiskárny 1 328,00 Kč kulturní domy a společenská zařízení, vedení obecní kroniky ,98 Kč Obec je vlastníkem 2 kulturních domů a víceúčelového zařízení v Malechově. Kulturní dům Svrčovec ,42 Kč - dohody o provedení práce 2 170,00 Kč, materiál na opravu 6 034,46 Kč; elektrická energie ,00 Kč; uhlí ,96 Kč; služby zejména doprava uhlí a kominické práce 7 260,00 Kč; práce spojené s opravou ,00 Kč. Kulturní dům Dolany ,56 Kč - dohoda o provedení práce za topičské práce, úklid sálu a další práce ,00 Kč, materiál na údržbu, nákup spotřebního materiálu v souvislosti s vytápěním prostor KD ,00 Kč; č, elektrická energie ,00 Kč, nákup uhlí ,56 Kč, služby zejména doprava uhlí a kominické práce 4 560,00 Kč, opravy a udržování ,00 Kč. Vedení obecní kroniky 3 000,- Kč odměna kronikáře 3 000,- Kč Víceúčelové zařízení Malechov ,00 Kč elektrická energie ,00 Kč, služby 2 454,00 Kč oprava kaple Sv. Anny ve Svrčovci 1 200,00 Kč Údržba kaple rozhlas ,00 Kč Opravy rozhlasu, poplatek OSA ostatní kulturní záležitosti ,00 Kč Do tohoto paragrafu jsou zahrnuty především výdaje spojené s pořádáním setkání Dolany v Dolanech (což zahrnuje např. nákup cen do tomboly, zajištění autobus.dopravvy na setkání apod.) v hodnotě ,00 Kč. Výdaje spojené s životními výročími občanů a věcné dary na kulturní a dětské akce (mikulášská, dětský den apod.) ,00 Kč, peněžitý příspěvek při vítání občánků 5 500,00 Kč, materiál 3 645,00 Kč, občerstvení na kultur.akcích 417,00 Kč, ostatní služby 7051,00 Kč sportovní zařízení v majetku obce ,00 Kč Obec je vlastníkem mimo sportovního areálu, který je provozován v rámci hospodářské činnosti, také vlastníkem hřiště ve Svrčovci, na jehož provoz (nákup antuky, údržba, elektrická energie) bylo vynaloženo v r ,00 Kč.

6 3419 ostatní tělovýchovná činnost ,00 Kč Obec podporuje rovněž pořádání nejrůznějších sportovních turnajů a činnost místní Tělovýchovné jednoty Sokol SPV Dolany využití volného času dětí a mládeže ,00 Kč Revize a údržba dětských hřišť ostatní zájmové činnosti a rekreace ,00 Kč Obec provozuje koupaliště v rámci hospodářské činnosti. Správa a údržba budov nacházejících se na sportovním areálu je financována z hlavního rozpočtu. V r.2010 byla splacena půjčka z hospodářské činnosti bytové hospodářství 67,00 Kč 3613 nebytové hospodářství ,90 Kč Kromě bytových prostor pronajímá obec rovněž nebytové prostory obecního domku v Řakomi, prostory kadeřnictví a pošty a prostory nacházející se v nemovitosti Dolany čp. 9. Za elektrickou energii spotřebovanou v obecním domku v Řakomi a výměnu oken bylo vynaloženo ,26 Kč. Náklady na údržbu nemovitosti Dolany čp. 9 činily v r ,00 Kč, což ve větší části představuje elektrickou energii, která bude přeúčtována na základě vyúčtovací faktury od firmy ČEZ nájemcům veřejné osvětlení ,00 Kč Na opravu a údržbu veřejného osvětlení bylo vynaloženo ,00 Kč včetně spotřebované elektrické energie pohřebnictví ,97 Kč Obec Dolany je vlastníkem a provozovatelem hřbitova v Dolanech. Zde činí výdaje za r ,97 Kč, které jsou vynaloženy především na likvidaci hřbitovního odpadu komunální služby a územní rozvoje jinde nespecifikovaný ,88 Kč V tomto paragrafu jsou zobrazeny mzda technického pracovníka vč. Zákonných odvodů výdaje na nákup ochranných pomůcek 6 207,40 Kč obec v r zakoupila DDHM v hodnotě ,00 Kč (vývěsní skříňky, vlek za traktor..) mzdové výdaje vyplacené na základě dohod o prov.práce v souvislosti s opravou obec.majetku ,00 Kč výdaje na provoz betonárky Dolany el.energie + voda spotřebovaná v r.2009, materiál a práce spojené s opravou betonárky, nájem z pozemku ,00 Kč výdaje spojené s provozem obec.traktoru ,00 Kč např.pohonné hmoty (88 378,00 Kč), náhrad.díly (28 974,00 Kč). výdaje spojené s provozem minibusu ,43 Kč ostatní materiál na opravy a údržbu obec.majetku ,05 Kč ostatní služby ,00 Kč a opravy obec.majetku ,00 Kč za úhradu daně z převodu nemovitostí ,00 Kč 3713 peněžitý dar určený na pořízení ekologického vytápění ,00 Kč Obec poskytuje dle rozhodnutí zastupitelstva obce dar ve výši ,- Kč/domácnost na pořízení ekologického vytápění v trvale obydlených nemovitostech, a to na základě žádosti vlastníka. Po posouzení vlivu daného vytápění na životní prostředí bylo v letošním roce vyplaceno celkem 6 peněžitých darů.

7 3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu ,57 Kč Sběr nebezpečného odpadu je realizován 2 x ročně, přičemž pro občany je zdarma. Podnikajícím fyzickým a právnickým osobám jsou tyto služby poskytování za úplatu sběr a svoz komunálních odpadů ,46 Kč Obec v rámci svého systému zajišťuje odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu a to jak pro občany, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby (v tomto případě na základě smluv o využívání systému obce na likvidaci odpadu). Do výdajů jsou zahrnuty také náklady na pořízení kontejnerů na tříděný odpad protipovodňová opatření Svrčovec 913,00 Kč Neinvestiční výdaje jako např.občerstvení veřejná zeleň ,00 Kč Na údržbu a výsadbu veřejné zeleně a veřejných prostranství bylo vynaloženo v r ,00 Kč, což zahrnuje výdaje na nákup sazenic a pohonných hmot, výplatu mezd na základě dohod o provedení práce, apod požární ochrana - dobrovolná část ,00 Kč Obec je zřizovatelem 4 sborů dobrovolných hasičů a to v Dolanech, Svrčovci, Malechově a v Řakomi. Na jednotlivé sbory bylo v r vynaloženo (kromě 7 341,00 Kč za nákup svítidel) Okrsku č. 31 byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši 2.640,00 Kč SDH Dolany refundace mzdy a odvodů 2 018,00 Kč, náhradní díly ,70 Kč, záloha el.energie 1 617,00 Kč, pohonné hmoty 2196,00 Kč, služby (technická kontrola, revize hasících přístrojů) 2 000,00 Kč, příspěvek na činnost 2000,00 Kč. SDH Malechov náhradní díly 3 084,70 Kč, pohonné hmoty 2 003,00 Kč, služby 646,00 Kč, příspěvek na činnost ,00 Kč. SDH Svrčovec el.energie ,00 Kč, 5 820,00 Kč služby (technická, pronájem raftů mladí hasiči), refundace mzdy a zákonných odvodů 2 502,00 Kč, nákup DDHM (raft) ,00 Kč, materiál na opravy hasič.vozidla 6 490,60 Kč,příspěvek na činnost 3 000,00 Kč. SDH Řakom - příspěvek na činnost sboru v r ,- Kč zastupitelstvo obce ,00 Kč Jedná se o mzdové výdaje společně se zákonnými odvody volby do Parlamentu ,20 Kč Jedná se o výdaje spojené s konáním výše uvedených voleb (odměna členů voleb.komise, materiál, nájem voleb.místnosti, cestovné, pohoštění). Výdaje jsou pokryty z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč volby do zastupitelstva obce ,00 Kč Jedná se o výdaje spojené s konáním výše uvedených voleb (odměna členů voleb.komise, materiál, nájem voleb.místnosti, cestovné, pohoštění). Výdaje jsou pokryty z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč.

8 6171 vnitřní správa ,01 Kč Tento paragraf je co do finančního zatížení nejobjemnější, neboť zahrnuje výdaje na platy a zákonné odvody zaměstnanců obecního úřadu vč.povinného úrazového pojištění ( ,00 Kč), výdaje na předplatné odborných časopisů, publikací a sbírek zákonů (22 787,30 Kč), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (21 140,50 Kč), úhradu elektrické energie (79 826,00 Kč), telefon. hovorů a připojení na internet (54 916,71 Kč). Za poštovní služby bylo v r.2010 uhrazeno 5 598,00 Kč, za provedení školení pracovníků bylo uhrazeno 9 875,00 Kč. Za nákup služeb a provedení revizí zaplatila obec ,00 Kč, což zahrnuje také příspěvek ze sociálního fondu na obědy zaměstnanců obce ve výši ,00 Kč či aktualizace počítačových programů a provoz www stránek. Na cestovních náhradách bylo proplaceno ,00 Kč. Občerstvení na OÚ představovalo částku 11151,00 Kč. Za výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy bylo Městu Klatovy uhrazeno 6 130,00 Kč. Uhrazené správní poplatky činily ,00 Kč. Za pořízení počítač.programů bylo zaplaceno 9 060,00 Kč, za opravy a udržování obec uhradila 5 347,00 Kč. Ostatní výdaje představují úhradu licence na počítač.program obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,05 Kč Zde jsou vyčísleny výdaje na uhrazené poplatky z bankovních účtů ,05 Kč a ztráta z realizovaných kurzových ztrát ve výši 19,37 Kč pojištění funkčně nespecifikovaná ,95 Kč Jedná se o pojištění obecního majetku a obce jakožto právnické osoby převody vlastním fondům v rozp. územ. Úrovni ,00 Kč Jedná se rozpočtové převody, kterými je roční příděl do sociálního fondu a převod na EUR účet ostatní finanční operace ,00 Kč Odvod daňové povinnosti z DPH finanční vypořádání minulých let 234,00 Kč Vratka nevyčerpané dotace na volby konané v r ostatní činnost jinde nespecifikovaná ,20 Kč Uvedené výdaje představují zejména členské příspěvky např. Sdružení právnických osob Běleč, Svazu měst a obcí či sdružení SVOL, jichž je obec členem, a dále pak příspěvek na činnost Českému červenému kříži Dolany, Českému svazu včelařů Dolany, Českému zahrádkářskému svazu Dolany a TJ Sokol Dolany. b) Kapitálové výdaje ,10 Kč 2212 silnice ,00 Kč Rekonstrukce místní komunikace Výrov vč. Odvodnění Ukazatel rychlosti ,00 Kč ,00 Kč 2219 ost.zálež. pozem.komunikací cyklostezka vč. rek. návsi ve Svrčovci ,10 Kč 3111 předškolní zařízení 7 182,00 Kč Investiční příspěvek Městu Švihov na zřízení nové třídy.

9 3319 kulturní dům Dolany ,00 Kč Rekonstrukce oken rozhlas ,00 Kč Modernizace ústředny komunální služby a územní rozvoje jinde nespecifikovaný ,00 Kč Odkup nemovitosti Dolany čp ,00 Kč Lávka Zápotočí Dolany ,00 Kč Odkup pozemků ,00 Kč 3744 protipovodňová opatření Svrčovec 300,00 Kč III. FINANCOVÁNÍ Financování v r představovalo změnu stavu na bankovním účtu ,19 Kč, přijetí úvěru ,00 Kč, aktivní krátkod.operace říz.likvidity (Sporoinvest) ,90 Kč a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů ,00 Kč. IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Obec Dolany provozuje hospodářskou činnost, která představuje provozování koupaliště a kombinovaných kurtů na sportovním areálu v Dolanech a dále pak autobusovou dopravu prostřednictvím minibusu. V r byly dosaženy výnosy ve výši ,77 Kč a náklady ve výši ,58 Kč. Hospodaření v rámci hospodářské činnosti skončilo dle vykázané účetní závěrky v zisku 6 172,19 Kč, který bude použit na krytí ztráty z minulých let. V. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV Obec Dolany má zřízen sociální fond, z něhož je poskytován příspěvek na obědy zaměstnanců OÚ a uvolněných zastupitelů, dále jen zaměstnanců, ve výši 25,- Kč/oběd a dále pak příspěvek na důchodové připojištění těchto zaměstnanců. Do sociálního fondu je nejméně 2x ročně poskytnut příděl z hlavního rozpočtu, v r toto činilo ,- Kč. Stav sociálního fondu činil k ,00 Kč. Obec dále vlastní podílové listy podíl.fondu České spořitelny a.s. - Sporoinvestu, v hodnotě ,56 Kč. VI. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obec Dolany je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové organizace. Na základě účetní závěrky skončilo hospodaření příspěvkové organizace v hlavní činnosti ve ztrátě 4 297,83 Kč s tím, že náklady činily 4, ,46 Kč a výnosy činily 4, ,63 Kč. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje příspěvková organizace stravování pro tzv. cizí strávníky, v tomto případě dosáhla organizace zisku ve výši 5 177,57 Kč (náklady ,43 Kč, výnosy ,00 Kč) Celkově tedy skončilo hospodaření ZŠ a MŠ Dolany za r v zisku ve výši 879,74 Kč. Tento zlepšený hospodářský výsledek bude použit ke krytí ztrát z let minulých.

10 VII. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2010 Přezkoumání hospodaření obce za r bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne Celkové pak Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou této výroční zprávy a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, doporučuje zastupitelstvu vydat souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní závěrky a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Dolany a dále pak na (v sekci Veřejnost informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz). Závěrečný účet obce zpracovala Pavla Šťastná dne Závěrečný účet byl: vyvěšen dne: sejmut dne : Závěrečný účet obce Dolany byl schválen usnesením zastupitelstva obce č.... na veřejném zasedání dne